ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/06/2016

תקנות הדואר (השירותים הכספיים - תנאי כשירות לנושא משרה בחברה ובחברה הבת), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
ç÷ -

ç÷ -

îùøã äú÷ùåøú

2016-05-31MOCנוסח לדיון בוועדה ביום 1.6.16תקנות הדואר (השירותים הכספיים - תנאי כשירות לנושא משרה בחברה הבת), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ב(ו), 88י (א)(3) ו-(4) ו- 126(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-19861 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (להלן - הוועדה) לענין תקנה 4(2), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1

בתקנות אלה - "החברה הבת" - כמשמעותה בסעיף 88יא(ב) לחוק;"החברות" - החברה והחברה הבת, בין ביחד ובין לחוד, לפי הענין; "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

;"מפקח" - כהדרתו בסעיף 88יג לחוק;"נושא משרה - כהגדרתו בחוק, למעט -
מי שהמפקח קבע בהוראה לפי סעיף 88יד לחוק כי לא יחולו לגביו תקנות אלה;
(2) יושב ראש הדירקטוריון של החברה הבת והמנהל הכללי של החברה הבת, שמונו לפי חוק החברות הממשלתיות;
(3) דירקטור בחברה הבת.
תנאי כשירות לנושא משרה

2.

(א)

כשיר להיות נושא משרה בחברה הבת מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר אקדמאי במקצוע הנוגע לתחום עיסוקו בחברה הבת;
(2) הוא בעל ניסיון של 5 שנים בתחום העיסוק הנוגע לתפקידו בחברה הבת.

(ב)

כשיר להיות המנהל הכללי בחברה הבת או יושב ראש הדירקטוריון בחברה הבת, מי שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיפים 16א(1) ו- (2) לחוק החברות הממשלתיות ולעניין יושב ראש הדירקטוריון מתקיימים לגביו אף התנאים הקבועים בסעיף 88יא(ג2) לחוק.
(ג)

בלי לגרוע מתקנות משנה (א) ו- (ב), לא יהיה אדם כשיר להיות נושא משרה בחברה הבת אם התקיים בו אחד מאלה:
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש כנושא משרה;
תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כנושא משרה, או יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן נושא משרה;
(ד)

המפקח רשאי לדרוש מאדם המועמד להיות נושא משרה בחברה הבת, יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה הבת, מסמך, ידיעה או דוח, הנוגע לקיומם לגביו של תנאי כשירות או סייגים כאמור בתקנה זו, לפי העניין.


(ה)
החברה הבת, נושא משרה בה, יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה הבת, ידווחו למפקח על כל שינוי בתנאי הכשירות האמורים בתקנות משנה (א), (ב) ו- (ג), לפי העניין, בתוך חמישה ימי עבודה מיום שנודע להם על השינוי.
(ו)

על מינוי נושא משרה בחברה הבת יחולו הוראות אלה:

(1)

החברה הבת תמסור למפקח הודעה על כוונתה שאדם יהיה נושא משרה בה, 60 ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, תוך צירוף המסמכים המעידים כי מתקיימים בנושא המשרה, תנאי הכשירות הקבועים בתקנות אלה;

(2)

המפקח יודיע בתקופה האמורה אם הוא מתנגד למינוי האמור, או אינו מתנגד למינוי האמור; המפקח יתנגד למינוי אם מצא כי לא מתקיימים במועמד לנושא משרה תנאי הכשירות המנויים בתקנות משנה (א) , ו- (ג) לפי העניין (בתקנה זו - תנאי הכשירות) ובמועמד ליושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה הבת, אשר מינויו אינו כפוף לחוק החברות הממשלתיות, תנאי הכשירות המנויים בתקנת משנה (ב), ולאחר שנתן למועמד ולחברה הבת הזדמנות לטעון את טענותיהם;
(3)

לא התנגד המפקח רשאית החברה הבת למנות את נושא המשרה;
(4)

מונה נושא משרה, ולאחר מינויו קיבל המפקח דיווח כאמור בתקנת משנה (ה) או התבררו למפקח פרטים נוספים או חדשים לעניין תנאי הכשירות, רשאי המפקח, לאחר שניתנה לחברה הבת ולנושא המשרה הזדמנות לטעון את טענותיהם בפניו, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הדיווח או הפרטים הנוספים או החדשים כאמור, וזאת תוך 30 ימים מיום שהתקבלה עמדת נושא המשרה והחברה הבת, לפי המאוחר מבניהם.
תחילה ותחולה

3.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) והן יחולו על נושאי משרה, יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה הבת שימונו לאחר יום התחילה.


הוראות מעבר

4.

בתקופה שמיום התחילה עד היום הקובע כמשמעותו בסעיף 56 לחוק הדואר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012

, יראו כאילו -
(1)

בתקנות אלה, בכל מקום, למעט בהגדרת "החברה הבת" שבתקנה 1 ו- בתקנה 2(ב), במקום "חברה הבת" בא "חברות" ;
(2)

בתקנה 1, בהגדרת "נושא משרה", אחרי פסקה (3) בא:
"(4) נושא משרה בחברה שאינו עוסק במישרין במתן השירותים הכספיים";

(3)
אחרי תקנה 2 בא:
"ועדה דירקטוריות לענין השירותים הכספיים(א)

דירקטוריון החברה ימנה ועדה לעניין השירותים הכספיים שכל חבריה יהיו דירקטורים בחברה, ומספר החברים שבה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה (בתקנה זו - ועדת השירותים הכספיים).

(ב)

יושב ראש הדירקטוריון של החברה יהיה יושב ראש ועדת השירותים הכספיים ואחד מחבריה לפחות יהיה דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

, אם קיים דירקטור כאמור בדירקטוריון החברה.
(ג)

ועדת השירותים הכספיים תמליץ לדירקטוריון החברה בדבר מדיניות בכל הנוגע לשירותים הכספיים ודרכי נתינתם לרבות בדבר פיקוח ובקרה על פעילותן של החברות בכל הנוגע לשירותים הכספיים ודרכי נתינתם.


(ד)

המניין החוקי בישיבת ועדת השירותים הכספיים הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.
(ה)

החלטות ועדת השירותים הכספיים יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; אם הדעות שקולות - יכריע יושב ראש הוועדה.
(ו)

המפקח רשאי לדרוש, בכתב, כי ועדת השירותים הכספיים תדון ותחליט בעניינים בעלי השפעה מהותית לשירותים הכספיים ודרכי נתינתם, בזמנים שיורה.
(ז)
ועדת השירותים הכספיים תתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות.".
___________ התשע"ו ___________

(_____________ 2016) בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר התקשורת

(חמ - 3-3713)

קוד המקור של הנתונים