ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/03/2016

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 215

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ח באדר ב התשע"ו (28 במרץ 2016), שעה 12:15
סדר היום
הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: יעקב פרי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
לירון מאוטנר לוגסי - עו"ד, משרד המשפטים

שירלי אבנר - עו"ד, בנק ישראל

רן מלמד - סמנכ"ל עמותת ידיד

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015, מ/954
היו"ר יעקב פרי
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. דיון מחדש בסעיף 72 – סודיות דיוני הוועדה ופרסום החלטותיה. אני מבין שיושב ראש הוועדה ביקש לשמוע מחדש את נוסח הסעיף הזה. בדבר בסעיף 72. גברתי, היועצת המשפטית.
אביטל סומפולינסקי
הרישא אושרה בוועדה שזה לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה המייעצת וגם שעיקרי המלצות הוועדה המייעצת והפרוטוקולים של הדיונים שלה יפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל. את החלק הזה של הסעיף הוועדה אישרה. את אלו עיקרי המלצות או פרוטוקולים לא יפורסמו - בעצם ביקשה הוועדה שהממשלה תחזור עם הצעה כדי שאפשר יהיה לדון בה באופן פרטני.
ההצעה שהממשלה מציעה, בסיפא
למעט עיקרי המלצות או פרוטוקולים של דיון מסוים או חלקם, שהוועדה, בהחלטה מנומקת בכתב הורתה שלא לפרסמם.
היו"ר יעקב פרי
אך היא רשאית בהחלטה מנומקת בכתב לקבוע כי - זה כן היה? למחוק?
כלומר – הסעיף יהיה
"לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה המייעצת או מכל חומר שנמסר לה, אלא אם כן הנגיד הסמיך אותו לכך; ואולם, עיקרי המלצות הוועדה המייעצת והפרוטוקולים של דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, למעט עיקרי המלצות או פרוטוקולים של דיון מסוים, או חלקם, שהוועדה, בהחלטה מנומקת בכתב, הורתה שלא לפרסמם."
אביטל סומפולינסקי
נכון. וזה, אם הבנתי נכון, תואם לנוסח בחוק בנק ישראל, שבנק ישראל ביקש להיצמד למבנה המוכר לו.
היו"ר יעקב פרי
לפני שאני נותן לרן, את רוצה להוסיף משהו או להסביר? זה נוסח כמו שצריך, אני מאד מודה לך. רן.
רן מלמד
שתי הערות: הערה אחת שההחלטה המנומקת כן תפורסם, אלא אם כן אתם גם לא מתכוונים לפרסם את ההחלטה המנומקת, ואני חושב שפה יש כשלא. אני חושב שההחלטה המנומקת, למה לא? היא צריכה להיות מפורסמת כדי שהציבור יוכל לדעת.
היו"ר יעקב פרי
אין בעיה.
רן מלמד
אז אני מבקש שזה יהיה כתוב, כי אם זה לא כתוב זה לא יפורסם.
היו"ר יעקב פרי
שניה רן. 50% מבקשותיך התקבלו.
רן מלמד
אז רק שזה יהיה כתוב אם אפשר.
היו"ר יעקב פרי
שזה יהיה כתוב אבל איך יהיה כתוב?
אביטל סומפולינסקי
אנחנו נוסיף שההחלטה המנומקת תפורסם.
רן מלמד
הדבר השני, שהוא שאלה שאולי בעקבותיה עוד הערה: אם אני רוצה לערער על החלטה מנומקת בטענה שהיא חורגת, שהיא לא סבירה, שהיא לא מידתית. האם יש לי זכות ערעור? האם על פי חוק חופש המידע אפשר יהיה כן לנסות לחשוף את הפרוטוקולים, את הדיונים? איפה זה עומד מבחינה משפטית?
אביטל סומפולינסקי
מה שרלוונטי מחוק חופש המידע, רלוונטי מכוח חוק חופש המידע. הסעיף הזה נותן לך יותר ממה שחוק חופש המידע נותן לך - -
רן מלמד
לכן אני שואל אם אני יכול לערער על ההחלטה הזאת או לא.
אביטל סומפולינסקי
זאת החלטה מינהלית שאפשר לתקוף אותה בהתאם לכללי - -
רן מלמד
אז אפשר לתקוף אותה. אז מספיק לכתוב שזה יפורסם.
היו"ר יעקב פרי
אתה רואה? לא ציפית שכל בקשותיך ייענו.
רן מלמד
עכשיו אני יכול להוסיף ארבע שפות גם.
היו"ר יעקב פרי
אולי גם תצליח. אנחנו מצביעים על הנוסח כפי שהקראתי אותו עם תוספת שאתם תוסיפו, שההחלטה כן תפורסם. אני כמובן מצביע בעד. אני נועל את הישיבה, שהיתה אחת היותר מוצלחות שעברנו. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:18.

קוד המקור של הנתונים