ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2016

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 320

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א באדר ב התשע"ו (21 במרץ 2016), שעה 14:00
סדר היום
החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-

2016.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (מ/1003).

סעיפים 3 ו-4 להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (מ/1003).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

מיקי רוזנטל
מוזמנים
ישי פרלמן - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, רשות המסים

רובי בוטבול - יועץ מקצועי למנהל הרשות, רשות המסים

צור גינת - מנהל מחלקת קופ"ג, רשות המסים

ספי זינגר - משרד המשפטים

כרמית נאור - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

צבי פרידמן - יו"ר ועדת המיסוי, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

ג'קי בלנגה - סגן נשיא ויו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון

יוסי אלישע - יו"ר ועדת המסים, לשכת עורכי הדין

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (מ/1003).

סעיפים 3 ו-4 להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (מ/1003).
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף 3 ו-4.
שגית אפיק
אתה רוצה לדון רק בסעיפים שדנו בהם.
היו"ר משה גפני
כן. בבקשה.
שגית אפיק
בעקבות החלטות הוועדה בישיבה הקודמת, 3 ו-4 מתוך ה-220. אנחנו לא נספיק כבר את 220. אתם ישבתם עם לשכת רואי חשבון על יתר 220, ישי?
ישי פרלמן
כן. ישבנו, אבל לא קיבלנו נוסח.
שגית אפיק
גם אנחנו לא קיבלנו נוסח, לכן זה לא יעלה גם.
שגית אפיק
אז זה לא יעלה עכשיו. תתארגנו עם העניין הזה, אנחנו נדון עכשיו רק על סעיף 3 ו-4.
היו"ר משה גפני
דנו על זה.
שגית אפיק
דנו על זה, כן, היו כמה תיקונים שהוועדה ביקשה. אם אתה רוצה אני אעבור עליהם בקצרה. אני קוראת מהתיקון שלי, נוסח שאנחנו הכנו.

בעקבות הערות שהושמעו כאן לעניין הנהנה הוחלט שהבחינה של סך כל נכסי הנאמנות תיעשה בסוף שנת המס.
ג'קי בלנגה
כאן הוסכם עם רשות המסים להעלות את הסכום ל-500,000 שקל.
שגית אפיק
הסכום נשאר בסימן שאלה. 500,000 שקל?
היו"ר משה גפני
אתם הסכמתם?
קריאה
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר, תתקני. אני רואה שיש לכם השפעה גדולה על רשות המסים.
ג'קי בלנגה
כן, וגם סוכם איתם כרגע בחוץ שזה יהיה בשווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס.
שגית אפיק
ובלבד ששווי נכסי במקום סך כל נכסי הנאמנות?
ג'קי בלנגה
כן, שווי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה ההבדל?
ג'קי בלנגה
ההבדל שיכול להיות שהעלות היא 300,000 או מיליון והשווי הוא 500. אם הנאמנות השקיעה בניירות ערך אז השווי כל הזמן משתנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבנתי.
היו"ר משה גפני
בסדר?
שגית אפיק
כן, אין בעיה. לעניין תושב חוץ, זה בעצם עכשיו עניין אחר. (5ה), מה שביקשה רשות המסים במקור זה שיחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה להגדרת תושב ישראל והוא רוצה לסתור אותה לעניין תושבות חוץ, הם ביקשו שהוא יגיש דוח. הוועדה ביקשה שהדוח שהוא יגיש לא יהיה דוח שכולל את כל הכנסותיו ופירוט אלא, אני אקריא 'ולעניין זה הדוח הוא פירוט העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד. לדוח האמור יצרף היחיד את המסמכים התומכים בטענתו'.

הוועדה ביקשה שהדוח הזה לא יחול בכל מקרה על בן זוגו וילדיו. זה מה שמופיע לכם בנוסח. 'יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) להגדרה האמורה ולמעט עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א ואין בה כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על היחיד לפי סעיף קטן (א)(4) אם הייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס'. זה נשאר כמו שהיה בכחול.

הדבר האחרון, עלתה פה בקשה לשנות בשנת המס לגבי העברת כספים בסכום כולל של חצי מיליון שקלים חדשים או יותר, הייתה בקשה לשנות את זה במהלך 12 חודשים. התיקון שביקשתם היה רחב יותר, אבל - - -
ג'קי בלנגה
זה בסדר, אבל שיהיה ברור שהוא צריך להגיש דוח גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ההגדרה פה היא אמורפית, 12 חודשים, מתי הם מתחילים ומתי הם נגמרים.
קריאה
לא, שהוא צריך להגיש את הדוח לשנתיים.
ג'קי בלנגה
או שהוא יגיש בשנה שהוא השלים את ההעברה, זה לא משנה, אבל זה צריך להיות משהו ברור, באיזה מועד הוא חל.
שגית אפיק
אם אומרים להגיש בשנה שלפני ובשנה שאחרי אז זה פותר את הבעיה.
ג'קי בלנגה
זה פותר את הבעיה. זה מה שסיכמנו בחוץ.
שגית אפיק
זה סוכם איתכם? להגיש דוח בשנה שלפני ובשנה שאחרי, ישי? כן?
היו"ר משה גפני
בסדר.
ג'קי בלנגה
2015 זה לא יכול להיות בכל מקרה.
שגית אפיק
כן, תחילה. אנחנו לא קיימנו דיון, ביקשנו לקיים את הדיון עכשיו.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה?
שגית אפיק
הם ביקשו 2015 לכאורה, אבל זה ממש לא רלוונטי. הם הסכימו ל-2016, אבל זה עדיין מוקדם מדי.
רובי בוטבול
למה?
שגית אפיק
כבר התחלנו, אנחנו באמצע 2016.
רובי בוטבול
לא, דוח ל-2016.
ג'קי בלנגה
זה עוד שנה יתחיל.
רובי בוטבול
דוח ל-16' מוגש ב-17'.
היו"ר משה גפני
בסדר. עוד משהו?
יוסי אלישע
רק הבהרה לעניין סעיף (5א) לגבי הנהנה תושב ישראל. בפרק הנאמנויות בפקודת מס ההכנסה חובת הדיווח חלה על הנאמן. בוא נניח שהנאמנות הזאת מדווחת כבר לרשויות המס ומשולם גם המס בגינה, נניח, מה דינו של אותו נהנה? כי אין הוראה לגבי איזה סוג של דוח הוא מגיש, להבדיל מהיחיד שמתקיימת לגביו חזקת הימים. איזה סוג של דוח? הוא מדווח על ההכנסות? הרי הנאמן כבר מדווח על ההכנסות האלה.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על נאמן זר?
יוסי אלישע
נכון. אני מדבר על נאמן שיש לו נהנה תושב ישראל.
שגית אפיק
על נאמן זר שלא חייב - - -
יוסי אלישע
אני מניח שהחוק הזה מכוון בדיוק לנאמנויות האלה. אז הנאמנויות האלה, שהן מדווחות כבר בישראל מכוח הוראות פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, כנאמנות תושב ישראל, נהנה תושב ישראל, יש כבר דיווח, יש תשלום מסים. מה עושה אותו נהנה? אני רוצה להבין, לאיזה מסגרת הוא נכנס. הוא מגיש עוד פעם דיווח על אותן הכנסות?
רובי בוטבול
הוא לא מגיש דיווח על הכנסות.
יוסי אלישע
אבל לפי ההוראות פה הוא נכנס ל-131, הוא צריך לדווח על הכנסותיו.
רובי בוטבול
הוא צריך לדווח על זה שהוא נהנה.
יוסי אלישע
איפה?
רובי בוטבול
זה הרעיון.
יוסי אלישע
אבל כתוב לך שמי שמדווח זה רק מי שמתקיימת לגביו חזקת הימים.
רובי בוטבול
על הכנסות של הנאמנות מי שמדווח זה הנאמן, זה לא קשור אליו בכלל.
יוסי אלישע
רובי, רק תבהירו את זה, מפני שמה שיש פה זה הגשה של דוח לפי סעיף 131, שזה דוח על הכנסות.
רובי בוטבול
על הכנסות שלו, לא של הנאמנות.
יוסי אלישע
אתה רוצה פה הכנסות של הנאמנות מפני שאתה מקשר אותו לנאמנות.
רובי בוטבול
אף אחד לא מדבר פה, רשום פה שזה הכנסות של הנאמנות? זה הדוח שלי, על ההכנסות שלי כנהנה.
צבי פרידמן
אבל למה צריך את זה? יש נאמן, הוא המדווח.
יוסי אלישע
אבל למה צריך את זה? תסביר לי למה צריך את זה. תחריג את הנאמנות שמדווחת לך כבר ממילא, מדוע נהנה צריך לדווח על ההכנסות האלה פעם נוספת?
רובי בוטבול
אני לא יודע עליה. כמו שאתה אמרת, זו נאמנות זרה שאני לא יודע עליה.
צבי פרידמן
אבל הנאמן מדווח לך?
יוסי אלישע
לא ברור מהמלל מה נדרש מאותו נהנה.
רובי בוטבול
לדווח על הכנסותיו ולהודיע שהוא נהנה בנאמנות.
צבי פרידמן
סליחה, גם נאמן תושב חוץ, נהנה תושב ישראל, חייב בדיווח.
רובי בוטבול
נכון.
צבי פרידמן
אז הוא מדווח לכם.
רובי בוטבול
נכון.
צבי פרידמן
אז למה צריך גם הוא אם הנאמן מדווח?
רובי בוטבול
או כן או לא.
יוסי אלישע
אין לי בעיה, אז תחריגו, שהנהנה בסעיף הרלוונטי לא כולל נאמנות שמדווחת. זה הכול.
רובי בוטבול
לא, לא שלא כולל נאמנות שמדווחת, לא כולל את ההכנסות של נאמנות שלא מיוחסות אליו.
יוסי אלישע
אם הנאמנות מדווחת, אז מה שאתה אומר שאותו נהנה לא צריך לדווח.
שגית אפיק
אבל אם הוא ממילא מדווח מה אכפת לך?
יוסי אלישע
לא הוא מדווח, הנאמן. יכול להיות שאתה נהנה עם עוד 100 אחרים, הנאמן כבר מדווח ומשלם מסים, עכשיו מצפים מאותו נהנה גם להגיש דיווח. מה הוא עושה? לפי מה שאומר רובי, הכוונה לא הייתה שהוא ידווח על הכנסות הנאמנות, אז איזה סוג של דיווח אתה רוצה?
רובי בוטבול
אני רוצה לדעת שהוא נהנה בנאמנות.
יוסי אלישע
אז תייצר פה סעיף שמגדיר את זה. הכנסת אותו לדוח הכנסות.
רובי בוטבול
על הכנסות שלו הוא מדווח. אם יש לו הכנסות בוודאי שהוא מדווח.
היו"ר משה גפני
אז הדיווח יהיה על היותו נהנה?
צבי פרידמן
אבל ברוב המקרים הדיווח - - -
שגית אפיק
זה בסדר? צריך לכתוב את זה.
יוסי אלישע
לא, זה לא מה שכתוב. מוסיפים אותו לסעיף 131 שזה דיווח על הכנסות.
שגית אפיק
אתה נכנס ב-131 - - -
היו"ר משה גפני
אתה מסכים להגדרה הזו שהוא צריך לדווח על היותו נהנה?
רובי בוטבול
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר, אם זה כתוב אין בעיה. אם זה לא כתוב - - -
שגית אפיק
זה לא כתוב.
רובי בוטבול
אז אנחנו נבהיר את זה.
היו"ר משה גפני
לא, צריך לכתוב את זה.
שגית אפיק
עכשיו נבהיר את זה. זה לא כתוב, וכמו שתיקנו ב-(5ה) וכתבנו מה הדוח יכלול אז צריך גם פה לכתוב, שהדוח שאתה מכוון אליו הוא דוח על היותו נהנה. זהו.
רובי בוטבול
ועל ההכנסות שלו.
קריאה
זה אותו נוסח, בואו לא ניגע בזה.
רובי בוטבול
אני גם חושב שלא צריך פה לגעת.
צבי פרידמן
אבל למה צריך? רוב הנאמנויות מדווחות כבר.
רובי בוטבול
ויש הרבה שלא מדווחות ואני רואה את זה דרך הנהנה הישראלי. זו בדיוק המטרה.
יוסי אלישע
אבל בוא תניח שמדובר בשכיר שהוא לא חייב בדיווח. למה צריך לדווח על ה - - -
רובי בוטבול
כי הוא נהנה בנאמנות וזה מה - - -
צבי פרידמן
סלח לי, רובי, תכתוב 'למעט נאמנות שמדווחת'.
יוסי אלישע
אז למה בתושב חוץ החרגת את זה?
רובי בוטבול
אתם טוענים בעצמכם שאני לא יודע אם הנאמנות מדווחת או לא.
צבי פרידמן
אם אני יודע, אני בתור נהנה יודע שהנאמן מדווח, אז אני לא - - - אתה מסבך פה הרבה שכירים שיגישו דוח מיותר.
רובי בוטבול
אבל אם הוא לא יודע הוא לא צריך להגיש.
צבי פרידמן
הוא יודע, הוא יודע שיש לו נאמן.
היו"ר משה גפני
רובי, הוא צריך להגיש דוח על הכנסות, זה סיפור אחר. במקרה הזה הוא צריך להגיש דוח על היותו נהנה.
רובי בוטבול
נכון.
היו"ר משה גפני
אז זה צריך להיות כתוב.
צבי פרידמן
אבל גם זה מיותר, כבוד היושב ראש.
היו"ר משה גפני
הוא צריך לדווח על זה שהוא נהנה. על היותו נהנה הוא צריך להגיש דוח, אם יש לו הכנסות שהוא צריך לדווח עליהן אז הוא צריך לדווח עליהן לפי סעיף אחר. זה הכול. פה - - -
רובי בוטבול
לא, שלא ישתמע מפה שזה פוטר אותו מ - - -
יוסי אלישע
זה לא פוטר מכלום. הדין הכללי קובע חובת דיווח ו - - -
שגית אפיק
אז גם פה נכניס, שאין בזה כדי לגרוע מחובת הדיווח הכללית שחלה עליו. כמו שעשיתם לעניין תושב חוץ, יש פה הבדל?
רובי בוטבול
בתושב חוץ זה קצת אחרת.
היו"ר משה גפני
לא משנה, אבל ההסכמה היא אותה הסכמה. הניסוח צריך להיות ניסוח כזה שלא יהיה מקום לטעויות, זה הכול.
צבי פרידמן
אין פה דיווח כפול? גם הנאמן ידווח וגם הנהנה ידווח?
יוסי אלישע
לא, אז הוא אומר שהוא רק ידווח על היותו נהנה.
צבי פרידמן
אבל גם זה מיותר.
היו"ר משה גפני
רבותיי, ספי, זה בסדר? אני לא זז בלי משרד המשפטים, במיוחד שיש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה.
ספי זינגר
לא על זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה טובל ושרץ בידו.
היו"ר משה גפני
איזה טובל? כבר כחלון הודיע שהוא לא תומך בחוק המקוואות.
ג'קי בלנגה
בסעיף (5ה) בשורה שישית - - -
שגית אפיק
פסקה (5ה), כן?
ג'קי בלנגה
בדוח האמור רשאי היחיד לצרף, לא יצרף היחיד מסמכים. ואם אין לו מסמכים?
שגית אפיק
נכון, אם יש לו, אתה צודק.
ספי זינגר
אם יש לו הוא חייב, זה לא רשאי.
ג'קי בלנגה
מה זה חייב? הוא לקח חוות דעת, הוא חייב לצרף לך אותה עכשיו?
ספי זינגר
לא, זה לא מסמך.
ג'קי בלנגה
מה זה מסמך? צילום דרכון? מה זה מסמך לעניין הסעיף הזה?
היו"ר משה גפני
יצרף היחיד את המסמכים התומכים בטענתו במידה שיש לו מסמכים.
ג'קי בלנגה
לא, זה רשאי.
היו"ר משה גפני
מה זה רשאי? אם יש לו הוא חייב.
שגית אפיק
אז יצרף היחיד את המסמכים התומכים בטענתו אם ישנם כאלה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, סעיפים 3 ו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פיצלנו את זה כבר?
היו"ר משה גפני
כן, פיצלנו.
שגית אפיק
זה עוד לא עבר במליאה, אבל - - -
היו"ר משה גפני
פיצלנו. 3 ו-4ב, מי בעד אישור החוק המפוצל? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. ההצעה אושרה.

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה אושרה.
היו"ר משה גפני
ההצעה אושרה. אני מודה לכם. תודה רבה. אני מתנצל על העיכובים שהיו באמצע. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים