ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/03/2016

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
טהכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 316

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ו' באדר ב התשע"ו (16 במרץ 2016), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

זהבה גלאון

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

אראל מרגלית

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

רועי פולקמן

נורית קורן
חברי הכנסת
יוסי יונה

שלי יחימוביץ

מרב מיכאלי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
רוני טלמורייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צור גינת - מנהל תחום בכיר קופות גמל, משרד האוצר

ברוך לוברט - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

ירון גולן - לשכה משפטית, משרד האוצר

נדב שיינברגר - משרד האוצר

עו"ד נתי שילה - יועץ משפטי, איגוד החברות הציבוריות

עו"ד טל נד"ב - איגוד הבנקים בישראל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, מ/883
היו"ר משה גפני
אחר הצהרים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו רוצים לסיים את הדיון. כפי שדיברנו לפני הצהרים, אנחנו עוסקים בהצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. במהלך השעות הללו היו דיונים שהתקיימו בין החברים השונים לבין שר האוצר, לבין משרד האוצר, דיונים שבסופם אנחנו הגענו פחות או יותר להסכמה. תיכף אני אבקש לקרוא אותה ולהסביר.

אני מבין שגם הגענו להסכמה שהמהלך הזה יהיה מהלך משותף של כל חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, מהלך ששר האוצר תרם לו תרומה מכרעת, והדיונים כאן התקיימו באופן מקצועי. לא כולם מקבלים את כל מה שהם רצו, אבל הצעת החוק הזו תוגש כמקשה אחת. תהיינה רק הסתייגויות דיבור, לא תהיינה הסתייגויות מהותיות, מכיוון שאני גם לא רוצה שיתחיל ויכוח בין קואליציה לבין אופוזיציה ואני אצטרך לגייס במליאה רוב להפיל הסתייגויות. זה לא נכון לעשות את זה, זאת גם לא רוח הדברים. הגענו להסכמות על הדברים, שבמקרה הזה שר האוצר תרם לזה תרומה ברורה וגם חברי הוועדה שהסכימו, רצו ונאבקו שנגיע בסוף לנוסח מוסכם.

לפני שהיועצת המשפטית תקריא את ההסכמות, אם חברי כנסת רוצים להתייחס לעניין, אני אאפשר, אבל אני מבקש לא לעשות את זה באריכות.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אולי קודם שיקראו את ההסכמות, כדי שנראה שזה מה שדיברנו.
שגית אפיק
אז נעבור על הנושאים. בסעיף 1 בפסקה (6) בהגדרה של "גוף פיננסי" – זה תיקון שכבר קבעתם אותו בדיון הקודם – שאם תהיה הרחבה לגבי גופים פיננסיים, זה יובא על ידי שר האוצר בצו באישור ועדת הכספים. זה כבר מהדיון הקודם, אבל עדיין לא הקראנו את התיקון הזה. אני קוראת רק את התיקונים. עכשיו קראתי בעמוד 1 הגדרת "גוף פיננסי" פסקה (6) – אם תהיה הרחבה בעתיד לגבי גוף אחר שלא נמנה כאן, זה ייקבע על ידי שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל זה עדיין פיננסי.
שגית אפיק
זה עדיין פיננסי. כן, אנחנו מדברים רק על התחום הפיננסי, אין פה הרחבה מעבר לזה. זאת היתה בקשה של הוועדה כבר בדיון הקודם, וזה עכשיו נכנס לנוסח.

עכשיו אני עוברת לעמוד 2 בהגדרת "תאגיד פיננסי".
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
רק שנהיה ברורים, אנחנו מדברים על חברות ציבוריות, שמנהלות כספים פיננסיים של הציבור, ואנחנו מדברים גם על חברות לא ציבוריות, שמנהלות כספי ציבור, כמו חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכו'.
שגית אפיק
כן, רק פיננסיים, רק מי שמנהל כספים של הציבור, זאת בעצם ההגדרה הכוללת.

בהגדרה "תאגיד פיננסי" בעמוד 2 היתה בקשה מטעם הממשלה למעט תאגידי חוץ, אז אני מקריאה את ההגדרה המחודשת:

"גוף פיננסי או תאגיד שליטה למעט אחד מאלה:

(1) מי שקיבל רישיון בנק חוץ, לפי סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981".
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
גם חברות דואליות?
שגית אפיק
לא חברות דואליות, על אלה זה לא יחול. אני ממשיכה לקרוא:

"(2) מי שקיבל רישיון מבטח חוץ, לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח),

התשמ"א-1981;

"(3) מנהל תיקים זר כהגדרת "עוסק זר" בסעיף 10א לחוק הסדרת העיסוק;

(4) "מנהל קרן חוץ" כהגדרתו בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות הנאמנות, התשנ"ד-1994".

אני מוסיפה פה עוד תוספת שאין לכם: שקיבל היתר מהרשות לניירות ערך להציע יחידות בישראל, כאמור בסעיף 113ב לחוק האמור;

"(5) תאגיד פיננסי זר אחר שקבע שר האוצר" – זה גם צריך להיות בצו באישור ועדת הכספים, בסדר ברוך?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל בוא נכליל את כל הדברים האלה יחד – אם אני מבין נכון, זה שותפויות, חברות, בנקים או ארגונים שמקום מושבם בחוץ לארץ, לא בארץ, אבל האם חברה דואלית שיש לה מקום מושב בארץ יכולה לרשום חלק מחברת הניהול בחוץ לארץ?
רוני טלמור
החברות הדואליות הן חברות ישראליות, הכוונה כאן לגופים כמו סיטיבנק, סתם כדוגמה, גוף בין לאומי שרוצה לעשות פעילות גם בארץ, ושהחוק הזה לא מתיימר להתיר את שכר הבכירים של סיטיבנק.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
תני לנו עוד דוגמאות לחברות שזה לא חל עליהן – סיטיבנק, מי עוד?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
נגיד סיטיבנק הולך למכרז לנהל כספי פנסיה ישראלים על ידי חברת בת ישראלית, זה חל עליו הדבר הזה או לא?
ברוך לוברט
בדרך כלל, אם הוא עובד של חברת הבת, חברת הבת מאוגדת בישראל ויש לה רישיון ישראלי, זה יחול עליה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל סיטיבנק באופן כללי פועל פה באמצעות חברת בת.
רוני טלמור
סיטיבנק כדי לפעול בארץ מקבלים רישיון של בנק - - -
זהבה גלאון (מרצ)
ומה זה הסעיף הזה שעכשיו הוספתם על הנאמנות? על מה זה חל למשל? היא הוסיפה עכשיו.
שגית אפיק
לא הוספתי, זה בתוך ההגדרה של מנהל קרן חוץ, כזה שקיבל היתר מהרשות לניירות ערך להציע יחידות בישראל, אבל הוא עדיין זר.
זהבה גלאון (מרצ)
כמו מי למשל?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
כמו השותפויות שכרגע יש בנדל"ן לגיוס כסף להשקעה בארצות הברית, שעכשיו נסחרות פה בבורסה ומגייסות הרבה כסף, נכון?
ברוך לוברט
- - - אנחנו מדברים על מנהלי תיקים זרים, על חברות ביטוח זרות שיש להן רישיון בישראל או תאגידים בנקאיים - - -
זהבה גלאון (מרצ)
ועדת הכספים אישרה לפני שבוע, שבועיים את החברה הבריטית הזאת שתוכל להשקיע כאן.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אז עליהם זה לא חל.
שגית אפיק
זה לא יחול עליהם, נכון, זאת דוגמה טובה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה בסדר, זאת חברה זרה שישראלים יכולים להפקיד שם כדי לנהל את הכספים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
חבר'ה, זה בסדר גמור.
טל נד"ב
אם יש בנק חוץ שפועל בישראל, למה שעל מנהליו זה לא יחול? מה ההבדל למשל?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה אכפת לכם?
טל נד"ב
קודם כל, אני רוצה שלא תהיה אפליה בשום תחום, אני לא רוצה אפליה בשום תחום.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
את הקרב על השוויון תתחיל במקום אחר.
זהבה גלאון (מרצ)
מנואל, אתה יודע למה זה פתח? זה פתח לזה שהם ירשמו את כולם על המנהלים בחברות הזרות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה צריך להיות מלכתחילה גוף זר, שהישות שלו היא בחוץ לארץ ושיש לו גם זרוע במדינת ישראל.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון, אז כל אלה שעובדים בסניף בישראל יהיו רשומים על הישות בחוץ לארץ.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה לא בנק הפועלים משוויץ.
זהבה גלאון (מרצ)
סיטיבנק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
סיטיבנק זה בסדר. זהבה, זה בסדר.
היו"ר משה גפני
צריך לדעת לא לעשות דברים שהם בעייתיים מדי. אנחנו לא עושים את החוק הזה על גופים זרים שמשקיעים בארץ, בסך הכול הכללי, עם כל הפירוט של העניין. אם יש גוף שנמצא בחוץ לארץ ומשקיע פה, החוק לא חל עליו.
שגית אפיק
אני בעמוד 3 בהגדרת תגמול. לפני שתי ישיבות הוחלט להוריד את הריבית כחלק מההגדרה, וגם דבר נוסף שירד זה פיצויי פיטורין על פי דין. אתם יכולים לראות את זה בשורה לפני אחרונה, שזה יורד, זה לא ייחשב כחלק מהתגמול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לי פה הערה. אמנם לא הייתי בכל הישיבות, אבל נשאלתי על בונוסים, ואמרו שבונוסים זה כלול בתגמול והתגמול לא צריך לעלות מגובה 2.5 מיליון, אבל פה זה למעט דיבידנד. כששאלתי את אנשי האוצר, הם אמרו שבעל מניה זכאי לקבל דיבידנד – עם זה אין לי בעיה, אבל כנושא משרה שהוא לא בעל מניה – צריך להוריד את זה.
היו"ר משה גפני
שאלה טובה. משרד המשפטים, בבקשה.
שגית אפיק
הבונוס זה מענק אבל את הדיבידנד תסבירי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לעקוף את זה על ידי דיבידנד.
היו"ר משה גפני
צודק.
רוני טלמור
דיבידנד זה סכום שמשולם לבעל מניה, בגלל שהוא בעל מניה. יכול להיות מצב, שבו אתה נושא משרה וגם יש לך מניה באותה חברה. אתה מקבל משכורת מהחברה בגלל שאתה עובד, אבל השאלה אם אתה מקבל דיבידנד או לא, לא קשורה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לא, אבל על הדיבידנד חל 25% מס רווחי הון.
רוני טלמור
זה נחשב להכנסה הונית ולא - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
חלק מהתגמול של כל מנכ"ל בבנקים, שהוא מקבל משכורת והוא מקבל אופציות או מניות. נכון, ברגע שערכן עולה והוא מרוויח מזה, זה החלק הדיבידנד - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם הוא בעל מניות, אין לי בעיה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
דיבידנד לא מקבל מישהו שהוא לא בעל מניות.
מיקי לוי (יש עתיד)
חלק מזה שרוצים לצ'פר אותי כמנכ"ל בנוסף ל-2.5 זה שנותנים לי מניות ב-100,000 שקלים, איך אנחנו מתייחסים לזה?
היו"ר משה גפני
החוק הזה לא חל על דיבידנד בכלל, דיבידנד זה הערך של המניה שהשקעתי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, כשאני מחזיק מניה, קורים שני דברים: אל"ף - ערך המניה נניח עולה, זה רווח הון; בי"ת – או לחלופין החברה מחלקת דיבידנדים לכל בעלי המניות בסכום מסוים, ואני מקבל את זה כבעל מניה.
היו"ר משה גפני
זה יכול להיות גם מנהל בחברה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בוודאי.
היו"ר משה גפני
אני אבהיר קודם לעצמי, אני רק שואל. יכולים לתת למנהל החברה הזה, שהוא מנהל חברה, דיבידנד שלא במסגרת הזאת, אי אפשר?
רוני טלמור
דיבידנד לא משולם אלא לבעל מניה במעמדו כבעל מניה, זאת זכות של בעל מניה כתוצאה מזה שהוא בעל מניה. איך קיבלת את המניה, איך היא בכלל הגיעה אליך? יכולים להיות שני מצבי עולם: אחד שאתה הלכת וקנית מניה; מצב עולם שני שקיבלת את זה נגיד בתור תגמול. אמרו לך: אתה תקבל סכום מסוים וגם כך וכך מניות, לא את הדיבידנד אלא את המניה עצמה קיבלת כחלק מתנאי העבודה שלך, תנאי התגמול. זה ייכנס לחוק, עצם השווי של המניה, אבל אתה יכול או למכור את המניה או לא למכור אותה. אם לא מכרת אותה והחלטת להמשיך להחזיק אותה כשווה כסף, כשאתה מקבל דיבידנד על הזכות הזאת, היא לא נחשבת לחלק מהטבת עבודה שלך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ברור, בסדר גמור.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
ואין לך זמן מינימלי שאתה צריך להחזיק את המניה?
מיקי לוי (יש עתיד)
הדיבידנד ברור לחלוטין, אין בעיה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
המיסוי על האופציות הוא כזה, שאם אתה מחזיק את זה xזמן, אז יש לך את המעמד המיסויי הנמוך יותר.
רוני טלמור
הטבת מס לגבי עצם הכנסה כאשר אתה מקבל אופציות או מניות - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
ואז אתם גם לא מחשיבים את זה בתור שכר.
רוני טלמור
זה כן נחשב לשכר, אבל זה שכר - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא רק שכר, תגמול.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל האם זה נחשב אצלנו לצורך ה-2.5 - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, זה חזק מאוד.
מיקי לוי (יש עתיד)
דיבידנד ברור לחלוטין. הבעיה המרכזית שלי היא שאם אחרי ארבע שנים של הצלחות מטורפות נותנים לי חבילת מניות ב-100,000 שקל או במיליון שקל. עם הדיבידנד אני רגוע, זה בסדר, יש על זה מס רווחי הון. אני מנכ"ל של חברת "הירח הכחול" ואחרי ארבע שנים של הצלחות מטורפות, נתנו לי חבילת מניות ועוד מיליון שקל, איפה זה נופל? איפה אנחנו שמים את היעד?
שגית אפיק
אבל זה לא דיבידנד.
היו"ר משה גפני
לא דיבידנד, מניות.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא דיבידנד, לא דיבידנד.
שגית אפיק
אז זה ב-2.5.
ברוך לוברט
זה בפנים, תשלום מבוסס מניות. בהגדרה של תגמול.
היו"ר משה גפני
בטח, כתוב.
צור גינת
יש להבחין בין ריבית שהמנכ"ל הפקיד סכום כסף כמו כל אזרח וקיבל ריבית לבין ריבית שהיא מעין אמצעי תשלום, למשל הלוואה מוטבת, יש לו ריבית עליה, ואת הריבית הזאת אנחנו כן צריכים למסות.
שגית אפיק
צריך כן להשאיר.
צור גינת
כן צריכים להשאיר.
שגית אפיק
אז צריך לתקן את הנוסח ולהבחין - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אם בעל המשרה קיבל הלוואה, הוא צריך לשלם, זה לא להפך.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל שילמו לו דרך ריבית מופחתת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
- - - את ההטבה על הריבית - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זהו, שילמו דרך ריבית מופחתת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
צריך לנסח את זה הטבה על הריבית.
צור גינת
בין בהטבה על הריבית, בין בהלוואה בריבית מועדפת.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה מה שנקרא הלוואת "סלב".
צור גינת
אנחנו רוצים לראות את זה כחלק מהתגמול.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה צודק.
שגית אפיק
זאת הטבה על הריבית, הטבה שהיא ריבית. בסדר, ננסח את זה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אפשר לדעת מה זה הטבה שהיא ריבית?
רועי פולקמן (כולנו)
אתה לוקח הלוואה גדולה, ואומרים לך: בגלל שאתה מנכ"ל החברה, במקום ריבית של 4%, תקבל 0.1%, צ'יפרנו אותך בהלוואה מועדפת, תשלם הרבה פחות ותעשה מזה כסף.
שגית אפיק
זה לא נכנס לך בכל הטבה אחרת?
צור גינת
כל הטבה אחרת צריך להסביר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל זה כל הטבה, כי זה יכול להיות חשמל.
צור גינת
זה נכון, אבל אם נגיד: כל הטבה זה שכר, מענק, בונוס - - -
היו"ר משה גפני
הבנו, הלאה.
שגית אפיק
סעיף 2, למעשה במקום 3.5 מיליון שקלים חדשים, סכום התגמול הוא 2.5 מיליון שקלים חדשים כפי שהוועדה ביקשה וסיכמה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
השקלים הם כבר לא חדשים מזמן.
שגית אפיק
ועדיין בחוק כותבים ככה.

סעיף (ב) זה סעיף חדש: "לא תאושר התקשרות כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן היחס שבין ההוצאה החזויה בשל התגמול האמור בסעיף קטן (א) לבין ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותר ששילם התאגיד הפיננסי לעובד התאגיד, במישרין או בעקיפין, בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, קטן מ-35; "לעניין זה, "עובד" – לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהתאגיד הפיננסי הוא המעסיק בפועל שלו, ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל התאגיד הפיננסי; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996".
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מעולה, אני לא מאמינה שאני רואה את זה. גפני, יש אלוהים, יש אלוהים, אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
משהו טכני, זה לא קטן מ-35, אלא פי 35.
שגית אפיק
אבל היחס.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל איפה כתוב היחס?
שגית אפיק
"אלא אם כן היחס שבין" בשורה הראשונה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה טוב, אבל "היחס" כתוב הרבה קודם.
מיקי לוי (יש עתיד)
עכשיו אני אסנגר על המנכ"ל, ואם זה חצי משרה?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אל תסנגרו על אף אחד, זה סעיף היסטורי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, אנחנו צריכים להיות ישרים עם עצמנו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
כן, בוא נהיה ישרים עם עצמנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם אותו אחד עובד חצי משרה ומרוויח 2,500 שקלים?
צור גינת
זה מנורמל בדרך כלל.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל זה מנורמל על פי משרה מלאה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מנורמל זה מהוון למשרה מלאה. זה בסדר, זה בסדר, יש חישובים פשוטים לעשות את זה. אם מישהו עובד בשלושת רבעי משרה, מחשבים מה זה היה לו זאת היתה משרה מלאה, ולפי זה מחשבים, זה הכול.
צור גינת
זה לא יהיה קטן משכר המינימום.
ברוך לוברט
אפשר להבהיר את זה שזה לפי עלות משרה מלאה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בדיוק, לפי עלות משרה מלאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בכל זאת היה צריך להוסיף.
זהבה גלאון (מרצ)
תוספת חשובה.
ברוך לוברט
אנחנו הצענו להוסיף את ההבהרה לפי עלות של משרה מלאה.
היו"ר משה גפני
אתה מנרמל את זה והולך לפי החישוב של המשרה המלאה. אני ידעתי קודם שיש אלוקים, למה חיכיתם לסעיף הזה? לא חשוב, סתם.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
כי נתניהו ראש הממשלה, וזה לא עובד אצלו.
טל נד"ב
אני מסכים עם חברת הכנסת יחימוביץ שיש אלוהים, עוד לפני הסעיף הזה...
היו"ר משה גפני
אני מבין שאתה טוען לאפליה.
טל נד"ב
אני חושב רבותי לפני האפליה, אני לא מכיר אח ורע בעולם לסעיף כזה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מצוין, פורצי דרך.
טל נד"ב
זה סעיף שמתערב ממש באופן ישיר ובוטה בשכר. זה כבר לא מגבלות על תשלום מסים, זה כבר לא דרגי אישור מיוחדים, שזה הכול איכשהו בתוך מתחם הסבירות, פה קובעים את השכר ולסקטור מסוים בלבד. כל המלחמה בפערי השכר היא לא מלחמה, כי בכל השאר יהיו פערי שכר – בחברות הנדל"ן, בהייטק, בתקשורת, בגז ובטלפון, שם יהיו פערי שכר וזה בסדר. אין בזה שום היגיון.
היו"ר משה גפני
מר נד"ב, אתה דיברת בבוקר.
טל נד"ב
אבל זה לא היה בבוקר, זה חדש.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
למה אין שום הגיון? אני רוצה רגע להבין.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. אני מבקש שהממשלה תשיב לנציג איגוד הבנקים למה זה חל רק על מוסדות פיננסיים, ולא על חברות אחרות.
ברוך לוברט
ההצעה במקורה התעסקה רק באותם גופים פיננסיים שמנהלים כספי ציבור. אנחנו מדברים על אותם גופים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני, את הפיקדונות, קרנות נאמנות, תעודות סל, כספים אחרים שהם כספי ציבור; במובנים מסוימים, אותם גופים שהם מוצר ציבורי, ולכן היתה חשיבות מבחינתנו להסדיר את השכר בגופים האלה. זה נכון שיש אפשרות, כמובן, גם לטענה או להרחבה של הגופים כמו שאתם הצעתם, אבל אנחנו באמת חושבים – כמו שאתה ציינת היום בתחילת היום – שזה סוג של איזושהי תחילה של מהלך שצריך לבחון אותו. לכן אנחנו עושים את זה בוודאי בשלב הזה בזהירות ורק לאותם גופים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מר נד"ב, הגופים הפיננסים שמנהלים את כספי הציבור במדינת ישראל הם סוג מסוים של מונופול פיננסי, שנתנו לו רישיון לרשום לעצמו כסף. זה לא אותו דבר כמו גיל שויד שהמציא חברה, את צ'ק פוינט, ומתחרה בעולם מול כל השחקנים. זה לא אותו דבר כמו אלי הורוביץ זכרונו לברכה, שעשה את מה שעשה בטבע והצליח לפרוץ דרך.
טל נד"ב
וחברות תקשורת?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל אני מדבר כרגע על אותם גופים פיננסיים. אתה מקבל רישיון, אתה מקבל את כספי הציבור, ואתה רושם לעצמך רישיון לקחת משכורות שהן בלי פרופורציה, בלי תשואה שהבאת בצורה יוצאת דופן, בלי החזרים שהבאת בצורה יוצאת דופן. ואם דיברת על ההיי-טק, אני רוצה להגיד לך שני דברים: אחד – כל העובדים מתוגמלים בחברה מהעובד הראשון עד העובד האחרון, והיחס שם הוא הרבה יותר קטן; ושניים – תסתכל על המשכורות, הרבה הרבה יותר קטנות, מרוויחים שם הרבה רק כשהערך עולה במניות, וכולם, וזה הבדל קטגורי ממה שקורה בבנקים ובמגזר הפיננסי.
היו"ר משה גפני
אני אהבתי את התשובה של ברוך מהאוצר, שאמר שזאת תחילת דרך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני מקבל את זה שצריך ללכת בהדרגה ובזהירות ושזה צעד היסטורי שצריך לכבד אותו. אבל אני חושב שבהמשך כן צריך לבחון הרחבה, מכיוון שלצד ההיי-טק, שהוא 10% של העסקים, יש גם מונופולים בסופרמרקטים וכו' וכו', ולכן אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אבל אני מקבל את הגישה הזהירה, אי אפשר לעשות צעד דרמטי של הרחבה על הכול, גם אם הייתי רוצה, כשמתחילים בדרך הזאת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל אדוני יושב הראש, ואם יבואו החבר'ה ויגישו איזושהי עתירה נגד אפליה ואי-שוויון, מה תגיד להם?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
שבכל העולם זה מתחיל עם אותו סקטור פיננסי, גם בניו-יורק זה כך.
טל נד"ב
אין דבר כזה בשום מקום בעולם.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אין דבר כזה? בארצות הברית.
טל נד"ב
אין דבר כזה בשום מקום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
למה אתה מגביל אותי ולא אותם?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת יוסי יונה, אני אתן לך תשובה. עם כל הכבוד, מי שהולך לבג"ץ, שילך לבג"ץ.
זהבה גלאון (מרצ)
אם הולכים לבג"ץ, הולכים לבג"ץ, אחר כך מביאים את חוק המקוואות, מה זה משנה? בג"ץ קבע.
היו"ר משה גפני
נכון, יש פתרונות לבעיה של הבג"ץ, אין בעיה. לגבי השאלה שלך, אני כל הזמן רוצה בתהליך הזה ללכת בזהירות. אני גם יודע את הבעיות, לפי דעתי יש פה רבים מחברי הוועדה שיודעים גם את הבעיות בעניין הזה. להגיע ליום הזה שאנחנו יכולים להגיע להסכמה עם הממשלה, הממשלה על כל גווניה, שאנחנו מגבילים את שכר הבכירים ואנחנו מתחילים בתהליך זהיר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא מגבילים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
כן מגבילים, ועוד איך מגבילים.
היו"ר משה גפני
ציבורית, משמעות העניין שאנחנו מתחילים בתהליך היסטורי מבחינת העניין הזה. אנחנו הולכים בזהירות, יש לזה הסבר מדויק, כולנו אומרים שנבחן את זה, יכול להיות שהחוק הזה לא ישיג את מטרתו, יכול להיות שהחברות הללו ישפכו כסף באופן כזה, שזה לא ישנה דרמטית את המצב, הכול יכול להיות. אני מעריך שזה לא כך, אני מעריך שזאת תחילת תהליך. שברנו את המחסום, אנחנו מפנימים את העובדה שיש לצמצם את הפערים בשכר, זה מה שקורה. אם כתוצאה מזה שיגישו בג"ץ עורכי דין טובים ויגידו שצריך להחיל את זה גם על החברות הציבוריות, אנחנו נתכנס, יכול להיות שאנחנו נעשה חוק המקוואות, יכול להיות שאנחנו נקבל את עמדת בג"צ, הכול יכול להיות, אנחנו לא שוללים – וכולם אמרו את זה – את העניין העקרוני שצמצום הפערים צריך להיות בכל הסקטורים. אנחנו מתחילים פה, פה הכי נכון לעשות את זה, וזאת התשובה. אנחנו לא יכולים לחוקק בגלל שאולי מישהו יגיש בג"ץ ויהיו עורכי דין בגלל שלגופים האלה יש הרבה כסף, אנחנו לא יכולים לעשות את החשבון הזה. אנחנו צריכים לבוא לכאן בנפש טהורה, שהמטרה היא נכונה, אין לנו אינטרס אחר שאנחנו רוצים לפגוע בבנקים או בחברות הביטוח ואנחנו רוצים להוציא מהעניין הזה את החברות האחרות. אנחנו באים במטרה שאנחנו אומרים אותה, זאת המטרה. אם יגישו בג"ץ והבג"ץ יגיד: תשמעו, אבל אתם צריכים להתקדם עם הנושא של החברות הציבוריות האחרות, נתקדם, אני לא תמיד נגד הבג"ץ.
רועי פולקמן (כולנו)
הרב גפני, חשוב שנדייק את הנימוק למה זה תחילה. אמרנו שנימוק אחד זה שהגיוני להתחיל עם דברים בהדרגה, ונימוק שני שיש משהו אחר בחברות פיננסיות שמנהלות כספי חוסכים. אדוני היושב ראש, אנחנו כן יכולים לטעון, שהוועדה אומרת שאין דין חברה מנהלת כספי חוסכים כדין לצורך העניין חברה ציבורית שהיא סופרמרקט. זה לא אותו דבר, יש משמעות לעניין הזה, ולכן חשוב שזה יאמר כאן, וזה עוד סיבה להחרגה.
היו"ר משה גפני
נכון, אמרנו את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מציע לכם לא להיכנס לנושא ניהול כספי חוסכים, זה מאוד מאוד מסוכן.
שגית אפיק
מנהלים כספים.

בעמוד 4 יש תיקון לסעיף 32 לפקודת מס הכנסה, שזה סעיף שמדבר על הוצאות שאין להתיר אותן. אני אקריא ואסביר אותו:

"לעניין חישוב עלות השכר לפי פסקת משנה (א), יראו את ההוצאה בעד תשלומי מעביד לקופת גמל

כמשמעותם בסעיף 17(5) או בעד מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף 9(7א)

(בפסקה זו – הוצאה בשל מענקי פרישה), כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה

שבשלהן משולמת ההוצאה (בפסקה זו – תקופת העבודה); עלתה ההוצאה בשל עלות שכר בגין

שנת המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענק פרישה על התקרה, ייווסף לעלות השכר בשנת

ההוצאה בשל עלות פרישה, החלק שבו עלתה ההוצאה האמורה על התקרה" לתשלום "באותה שנת מס, כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה".

מתחת לזה הסעיף שנמחק, וזה הסעיף שהחליף אותו. זה סעיף שהוכנס בעקבות הערות של הגופים ושל איגוד הבנקים בין היתר. אם מקבלים מענק פרישה, הסעיף המקורי אמר שיראו אותו כחלק מאותם 2.5 מיליון שקלים, או כשאנחנו בוחנים את המגבלה של פי 35 - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
- - - בדיעבד או עתידית - - -
שגית אפיק
לפי הסעיף המקורי, חילקו את מענק הפרישה לארבע שנות מס קדימה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
כרגע אנחנו מחלקים את זה על פני כל שנות העבודה.
שגית אפיק
בדיוק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל מתי נקבע מענק הפרישה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה לא משנה, נניח שאתה בן 67, אתה פורש ואתה מקבל package מאוד מאוד גדול, שיכול להכביד עליך על אותה שנת מס בצורה מאוד מאוד גדולה. מה שעושים פה, שזה חכם, זה לוקחים את שנות העבודה שלך ומחלקים את זה על פני שנות העבודה. לא ארבע, קודם זה היה ארבע, ועכשיו זה כל שנות העבודה. אם עבדת 20 שנה, מגיע לך שיחלקו את זה ל-20.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל יהיה קושי להבחין בין זה לבין פיצויי פיטורים.
שגית אפיק
פיצויי פיטורים בחוץ בכלל.
צור גינת
הם כלולים בהוצאות שכר. פיצויי פיטורים משולמים בדרך כלל בשוטף.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל כתוב פה: ושאינו פיצויי פיטורים - - -
צור גינת
זה לתגמול, לא למס הכנסה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה בסדר גמור, עשיתם יפה.
צור גינת
זה מחולק כדי לפרוס את זה על התקופה, וגם ההשקעה היא בתוספת לשנה הקודמת, כי לא ברור אם זאת שנה מלאה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בסדר גמור.
שגית אפיק
"תקרה לתשלום" – פה אנחנו בהגדרות של ההוצאות לניכוי, גם כאן מעל "שניים וחצי מיליון שקלים חדשים לשנה, בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות ובניכוי עודף עלות שכר";

"עודף עלות שכר" – הפער שבין עלות שכר לבין שניים וחצי מיליון שקלים חדשים, אם עלות השכר עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים;" – זה מה שנקרא על ידי רשות המסים "תקרה מתקפלת", נכון צור? למדתי את המונח הזה היום, לא הכרתי את המונח הזה.
היו"ר משה גפני
מה זה התקרה המתקפלת, העלות המתקפלת?
שגית אפיק
אני אנסה להסביר בלשון פשוטה. אנחנו אומרים שעלות השכר המותרת היא שניים וחצי מיליון. אם נותנים לך בהתקשרות מעל שניים וחצי מיליון, שני מיליון ו-600,000 שקלים למשל, רואים את אותם 100,000 שקלים כאילו הם 200,000 שקלים, ו-200,000 שקלים אסור לנכות אותם כהוצאה.
היו"ר משה גפני
ואז מה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ואז אתה משלם מס על ה-200,000, לא על ה-100,000.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני אתן לך מקרה קיצון, כי הוא מסביר את כל הדוגמאות באמצע. נגיד שאומרים 2.5 ואומרים לך שעכשיו אתה תקבל חמישה מיליון, אז כאילו הכפלת את זה בשניים. לוקחים את כל ה-2.5 שהוספת, כי אמרו לך לא מעל 2.5, ועכשיו זה חל על כל הסכום מתחילתו.
היו"ר משה גפני
זה נקרא מתקפלת, איך הגעת למילה מתקפלת?
ברוך לוברט
אני חושב שהכוונה היא למשל בדוגמה של ה-2,600,000, שהפער של ה-100,000 למעלה למעשה מוריד את התקרה לצד השני כאילו 100,000 פחות. לפני התיקון הזה, חרגת מה-2.5 רק ב-100,000. עכשיו למעשה התקרה ירדה ל-2,400,000, ולכן הפער הופך 200,000.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שאם אני מקבל כמו שאראל מרגלית אמר חמישה מיליון, הפירוש הוא שאני עכשיו מתחיל לשלם מהשקל הראשון, אז זה יתקפל אחורנית.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
ואז יהיה קשה לחברה להצדיק את זה ברמה הציבורית. יפה מאוד.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
ואז נראה אותם מאשרים שכר כזה.
צור גינת
נניח שזאת התקרה וזה מה שמשלמים. אם אני מקפל את זה, זאת התקרה החדשה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
ואתה אחראי על הרעיון הזה?
צור גינת
הוא לא שלי, הוא קיים בפקודה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל אנחנו מברכים אותך, כל הכבוד. רעיון גאוני, פשוט גאוני.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
יצירתיות במיטבה.
רחל עזריה (כולנו)
איזה הרמוניה בוועדת כספים, ליהנות מהרגע.
צור גינת
במס הכנסה לא רגילים למחמאות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה קורה אם זה חל פי 35 והוא מעל ל-2.5 מיליון?
צור גינת
בבדיקה שעשינו, פי 35 משכר מינימום זה 2.5 מיליון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, אבל אתה לא יכול להסתמך על זה. אנחנו לא מדברים על אותו דבר. נניח שהחישוב של פי 35 מביא אותך לשלושה מיליון.
ברוך לוברט
אז המתקפל חל.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
חל מעל ל-?
ברוך לוברט
עד 2.5.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
עדיין מעל 2.5? אוקי, זה נורא חשוב להבהיר את זה, מכיוון שיש שתי תקרות אפשריות. אם אחת מאלה חלה, צריך להבהיר שהמס המתקפל חל על ה-2.5 מיליון בכל מקרה.
ירון גולן
זה קשור אם עלות השכר עולה על 2.5 מיליון שקלים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל צריך להבהיר. מישהו יכול לבוא ולהגיד: רגע, אבל מכיוון שאני בין 2.5 ל-3.5 מיליון ופי 35 מהשכר המינימלי, אז התקרה המתקפלת צריכה לחול מעל לתקרה האפקטיבית.
צור גינת
צודק, אבל אני אבהיר. בגלל ששכר מינימום קיים במדינת ישראל, המכפלה של 35 על שכר מינימום כבר עוברת את השניים וחצי מיליון, היא 2,530,000.
ברוך לוברט
אנחנו מדברים פה על שני סעיפים שונים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אם השכר יעלה, הבסיס ישתנה?
צור גינת
2.5 מיליון הוא קבוע.
ברוך לוברט
יש שני מנגנונים שונים בחוק, יש מגבלה של פי 35 ויש 2.5.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
והקיפול הוא בכל מקרה 2.5, זאת הנקודה וזה מה שצריך להבהיר.
שגית אפיק
תראה בעמוד 5 למטה הגדרה של "עודף עלות שכר" שמדברת רק על ה-2.5.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מישהו יכול להגיד שזה לא קונסיסטנטי עם התקרה ההיא, ולכן צריך להבהיר שבכל מקרה - - -
שגית אפיק
אבל זה נכנס בחוקים אחרים.
צור גינת
אין לי איך, כי אני בפקודת מס הכנסה לא רואה את זה.
שגית אפיק
אבל זה חוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
לא צריך להצמיד את ה-2.5 מיליון למשהו?
צור גינת
כן, צריך להצמיד.
היו"ר משה גפני
למה?
צור גינת
למדד מחירים, להחיל על זה את 120א.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
למה לא למדד עליית שכר כלשהו? הרי השכר לא עולה למדד, השכר לא צריך להיות למדד. השכר בישראל לא עולה כמו המדד והוא לא עולה ככה כבר 15 שנה, זה לא נראה לי סביר שרק הבכירים ייהנו.
צור גינת
לא, להפך, אם תצמידי לשכר הממוצע - - -
היו"ר משה גפני
פה זה הפוך, אנחנו צריכים שההצמדה תהיה הצמדה, אבל לא מעבר לעניין הזה, ולא להטיב עם ההצמדה, מכיוון שאז את מגדילה את השכר.
שגית אפיק
בפקודה ל-120א, אבל לא בפקודה לאן אתם רוצים להצמיד?
צור גינת
הם לא צריכים להצמיד, הם 35 פעם.
שגית אפיק
אבל גם את ה-2.5 צריך להצמיד.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה בסדר גמור, בוא ניסע קדימה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
תאמינו לי, זה באמת חוק היסטורי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לאור מה שקורה במשק, הייתי מצמיד לשכר הממוצע, אבל אי אפשר לדעת – למדד זה בסדר לאורך זמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אם הוא לא יזוז חמש שנים?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לאורך זמן.
קריאה
- - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה בסדר שיהיה לו רווח. אם הוא ישים את זה בתור רווח, אנחנו רוצים את זה, כי אז הרווח הזה הולך לדיבידנדים של כל בעלי המניות. רווח זה בסדר. נדב, אם הוא מעביר את זה לרווח של החברה ולוקח את זה בתור דיבידנד בתור הרווח, זה טוב כי הרווח מתחלק בין כולם.
היו"ר משה גפני
הוא לא יעלה לעובד.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אל תתעסקו עם זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר לך, יהיה ברוך.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
תשאירו את זה. בואו נזכור שהמטרה הבסיסית של החוק הזה זה שכר הבכירים. זה נכון שאנחנו לא מצליחים בכל מה שאנחנו רוצים להעלות את השכר הנמוך, אבל זאת לא המטרה הראשונית.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
התקרה היא זו שגוררת את הקיפול הזה, זה הדבר ההגיוני. לפי הנמוכה מביניהם?
קריאה
אבל זה לא פתרון?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
לא, כי אז את מייצרת אפשרות לטפס למעלה בצורה לא סבירה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
בכל מיני צורות. אני אתן לך עכשיו חמישה רעיונות.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אל תיתן, בואו נשאיר את החוק כלשונו. אנחנו נהיה הראשונים לתקן אותו, אם יהיה צורך.
רועי פולקמן (כולנו)
בטח אם זה יפגע בשכר נמוך.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא לא יפגע.
רועי פולקמן (כולנו)
כי לא יהיה תמריץ לעלות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
התקרה האפקטיבית או ה-2.5 או עד פי 35, היא זו שגוררת את הקיפול על קיפול הזה, לכן שאלתי קודם.
שגית אפיק
ומה מביניהם, לפי מה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
הנמוכה מביניהם, הוא אומר שהנמוכה מביניהם לא מעודדת להעלות את השכר הנמוך.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם אתם רוצים לעודד, זה חייב להיות הגבוהה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל אפשר עכשיו לאשר ככה ולתקן אחר כך.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
בוא נזכור מה עיקר מטרת החוק – זה השכר הגבוה, זה עיקר מטרת החוק, זאת הדרמה, זאת הדרמה. הדרמה היא השכר הגבוה.
שגית אפיק
התקנות יהיו באישור ועדת הכספים, זה גם תיקון שהוועדה ביקשה.
היו"ר משה גפני
לגבי תחילה, יש פה שינוי. בהתחלה בהצעת החוק הממשלתית היה מדובר שזה יתחיל ב-2017.
קריאה
2015.
שגית אפיק
לא, התחילה בחוק המקורי היתה 2015, כי זה היה החוק שיצא ב-2014.
היו"ר משה גפני
היה 2017, דברו בעברית קלה.
שגית אפיק
מה שיהיה עכשיו שעל כל התקשרות חדשה זה יחול החל מיום פרסום החוק, זה אוטומטית נכנס לתוקף. לגבי התקשרות בשכר שהיתה לפני פרסום החוק - -
היו"ר משה גפני
למען ההגינות, אני רוצה להגיד לכם שמי שהעיר את תשומת לבי לעניין היה נדב.
שגית אפיק
- - במקור היתה שנה להחיל את הוראות החוק על התקשרות שכזאת.
היו"ר משה גפני
לגבי הדברים החדשים שעכשיו הולכים לקרות זה אוטומטית מיום פרסומו.
שגית אפיק
לגבי התקשרויות שקרו, שהתרחשו לפני פרסום החוק, לפני יום התחילה של החוק הזה, במקור בהצעת החוק שהובאה בפניכם נאמר שהוראות החוק יחולו אחרי שנה, כלומר שיתנו שנה לעשות את כל האישורים שדרושים לפי הצעת החוק הזאת, והיתה כאן בקשה לקצר את התקופה הזאת משנה לשלושה חודשים לגבי התקשרויות ישנות. אם יותר לי לומר, אני חושבת שזו תקופה קצרה מדי, ואני הייתי מציעה לכם - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
שישה חודשים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כמי שמתעסק בדיני עבודה, נגיד שיש מישהו שבתחילת השנה חתמו אתו חוזה עד סוף השנה, ויש חוזה עבודה; איך אפשר לבוא עכשיו ולהגיד לו "עכשיו החוזה מבוטל"? תיגרם הפרת חוזה, איך אפשר לבטל חוזה כזה?
שגית אפיק
לא אומרים שהוא מבוטל, ההצעה קובעת שהוא צריך לקבל אישור של האסיפה הכללית.
טל נד"ב
לא, אם זה פי 35, הוא מבוטל, זה לא אישור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם יש היום חוזה בחמישה מיליון שקל - - -
טל נד"ב
אתה יכול להעלות את השכר לעובדים - - -
טל נד"ב
אני עכשיו מעלה את השכר של עובד הקבלן שעובד אצלי - - -
היו"ר משה גפני
אפשר לעלות, תעלה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל אז תחשוב אם לקחת עובד קבלן.
טל נד"ב
אז הם יאבדו את מקום העבודה שלהם, זה מה שאתה רוצה?
רוני טלמור
לגבי התקופה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשני דברים: קודם כל, בתיקון 20 נתנו תקופה של תשעה חודשים של היערכות לגבי כל מה שנדרש. כאן צריך לקחת בחשבון, כאשר מדובר בחברות ציבוריות, הן צריכות לעבור גם ועדת ביקורת, ועדת תגמול, גם דירקטוריון, גם לכנס אסיפה שהיא מינימום 35 יום מראש - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה לא סביר שלושה חודשים, שישה חודשים.
טל נד"ב
הם לא יספיקו, הם לא יעמדו בזה.
היו"ר משה גפני
מישהו מחברי הכנסת מבקש להתייחס לפני שאני מצביע?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני חושב שצריך לתת תשעה חודשים, כמו שנתנו בתיקון 20.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
בוא ניתן עד סוף שנת 2016.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בבקשה, אין לי בעיה. זה נורא קשה להיערך לזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם יסתדרו, שישה חודשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא אומרים שאי אפשר להעלות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה שינוי בתנאי ההעסקה.
היו"ר משה גפני
ואם למישהו יש תנאי העסקה לשלוש שנים?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נו, אז מה קורה אתו? צריך לשאול את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שישה חודשים זה הרבה זמן, שישה חודשים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני אגיד לכם למה השישה, כי אז ברבעון האחרון אנחנו נראה את השינוי ויראה עם ישראל שיש שינוי.
רוני טלמור
יש פה עלויות שנתיות, אתה לא תראה שום דבר עד סוף השנה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לא, בסוף השנה, בדוח השנתי של שנת 2016 אני אראה תיקון אחרון ולשם זה ייכנס.
היו"ר משה גפני
מה זה אני לא אראה? בהתחלה אני דיברתי על שלושה חודשים. אם אנחנו מדברים על חצי שנה, המשמעות של העניין שבדוחות של דצמבר, בדוחות של שנת 2016 אנחנו נראה את זה.
רוני טלמור
אתה תראה, אבל אתה רוצה להגיע למקום מסוים שהשכר היום, מדיניות תגמול, החישוב אל מול הבנקים, הם עשו על זה הרבה עבודה, גם בחברות הביטוח, וזה עובד על קבועים של שנה. מה אתם אומרים? במקום לחכות לינואר, נכניס את זה לתוקף חודשיים לפני. בחודשיים האלה שישית מהמשכורות קצת ירדו, אבל בראייה השנתית זה לא משנה, זה הולך לפה ולשם. מצד שני, לחץ הזמן שזה ייצור כדי לעשות עבודה שהיא קשה, זה לא פשוט בכלל.
מיקי לוי (יש עתיד)
סוף 2016, נגמור גם שנת כספים, נסגור את זה, התנודות לא יכולות להיות רציניות. תסגור שנת כספים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה הרבה יותר מסודר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר לך כמנכ"ל חברה, זה טירוף.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מה זאת אומרת? אני לא מבין, דוחות כספיים זה על מה שאתה מבצע. אם יש לך שישה חודשים להיערך, אחרי זה אתה מוריד בשכר, תדווח על מה שעשית, מה הבעיה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל אתה הצעת עד סוף השנה, אתה אמרת עד סוף השנה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אראל, שישה חודשים מאז שהתפרסם זה כבר סוף שנה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה הבעיה להתאפס בכל רבעון?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
השינוי יצטרך להתבצע עוד השנה במהלך הרבעון הרביעי. האמת, בגלל שאתה כבר ערוך לדוח השנתי שאתה הולך לעשות, שם אתה תדווח על זה השנה, ויהיה לך זמן כי יש לך שלושה חודשים לסוף השנה לדווח.
היו"ר משה גפני
למה זה רטרואקטיבי?
רוני טלמור
משום שאתה מכניס את זה לתוקף ואחד בינואר 2016 כבר חל לפני כמה חודשים. יש שני דברים: מתי צריך חישוב ומתי נכנס לתוקף המיסוי.
צור גינת
לעניין הפקודה אנחנו צריכים אחד בינואר, כי אנחנו עובדים על שנים.
היו"ר משה גפני
מדובר על שנתי, זה מה שהם אומרים לנו כל הזמן.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל זאת לא הכנסה אישית, זה בסך הכול איך שאתה עורך את דוח החברה בסוף השנה, כלומר: אתה לא יודע עדיין איזה רווחים הולכים להיות.
רוני טלמור
איזה מס ישלמו על המשכורות של בכירי הבנקים - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לא, אבל המשכורות האלה זה כמו הוצאה. אתה גם לא יודע כל מיני הוצאות שהולכות להיות לך בסוף השנה. אתה יודע שההצעה הזאת, חלק ממנה לא תהיה מוכרת לצרכי מס.
היו"ר משה גפני
הבנו, רוני טוענת שזה מס רטרואקטיבי. ברשות המסים כל הזמן מסבירים לנו שהחישוב הוא חישוב שנתי לשנת המס. אם אנחנו כותבים פה מהאחד בינואר 2016 או שאנחנו כותבים שזה מתחיל מהיום, מה המשמעות מבחינת הטענה?
צור גינת
לעניין המס אנחנו חייבים שזה יתחיל באחד בינואר, כי כל התקרות של כל החישובים הם שנתיים, כל דבר אחר לא יעבוד פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תקבע חצי שנה.
היו"ר משה גפני
רגע, אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר. תהיה לזה השלכה גם למה שהעלית.
צור גינת
לכן תחולה באחד בינואר מבחינתנו הכרחי כתאריך, כדי שנוכל ליישם את מה שכתוב וגם בגלל רטרואקטיביות, זאת אומרת: לא שולם עדיין מלוא השכר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
למה אתה לא יכול תאריך תחילה מתחילת רבעון כלשהו?
צור גינת
מה אני עושה עם התקרות? איזה שכר אני לוקח? אני לא יודע לחשב מס על חלקי שנה, המערכות הן שנתיות, גם החוק שנתי. כתוב 2.5 מיליון.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם הביטוח הלאומי הוא שנתי וגם ביטוח בריאות שנתי, הכול נגזר – האחד בינואר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם אנחנו נחכה, זה יאפשר להם להשתולל ב-2016 ואז אנחנו נתפוס את הראש במרץ 17'.
שגית אפיק
יש שני עניינים שונים: עניין אחד של המיסוי, שיחול כבר על שנת המס 2016, העניין של אי התרת ניכוי הוצאה; ויש עניין אחר שמדבר על התקשרויות שכבר התרחשו לפני החוק הזה ב-2013.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
למה שלא נבדל לצורך כך וכך שהתחולה היא זאת וזאת?
היו"ר משה גפני
רוני טלמור, הבנתי שזה לא רטרואקטיבי מהסיבה האמורה – אנחנו מדברים על זה שבשנת המס 2016 לא יהיה שכר גבוה יותר מ-2.5 מיליון שנתי. אם יהיה שכר גבוה יותר מ-2.5 מיליון, המס יהיה אחר, על זה אנחנו מדברים?
רוני טלמור
אז גם החלק הראשון רטרואקטיבי? בשנת 2016 החוזים קיימים.
שגית אפיק
עזבי את החלק של התקשרויות קודמות, אל תתייחסי לזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו קובעים את החוק במרץ, ואנחנו קובעים ש-2.5 מיליון שקלים זאת התקרה, מכאן ואילך המס משתנה, מה ה-2.5 מיליון? לשנת 2016, זאת אומרת אנחנו מדברים על שנת מס, זה מה שצור אומר. את אומרת שזה רטרואקטיבי, למה? מכיוון שעכשיו אנחנו לא בינואר, אנחנו במרץ ואנחנו מחילים את זה מתחילת ינואר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל הוא אומר אחד בינואר 2017.
היו"ר משה גפני
עזבו את החלק הזה, מתי חל החוק? זה לא קשור לזה, על זה תיכף נדבר, זה לא רטרואקטיבי. זאת שנת מס, זה 2.5 מיליון ש"ח בשנה.
רוני טלמור
אני מרשה לעצמי להציע הצעה. אנחנו אומרים לגבי חוזים חדשים שהם יחולו מכאן ואילך, נמסה אותם מכאן ואילך. חוזה קיים – יש בסופו של דבר גם ציפייה לגבי עלות המס בגינו. להחיל את המיסוי לגבי חוזים קיימים, בין אם ישונו ובין אם לא, על שנה הבאה.
שגית אפיק
היא אומרת שגם לעניין המיסוי נבחין בין הסכמי שכר שהתרחשו לפני תחילת החוק לבין הסכמי שכר אחרי תחילת החוק. היא אומרת שהסכמי שכר שנעשו אתך ב-2015 לצורך העניין, הנושא של המיסוי לגביהם, אי-התרת הוצאה וכו', יתחיל רק מ-2017, כיוון שהיתה לך איזושהי ציפייה למיסוי מסוים – זה לעניין המיסוי. לגבי התקשרויות חדשות, את טוענת את אותה טענה?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, חדשות זה מהיום הראשון של החוק, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
את מציעה כדלהלן: מי שהיתה לו התקשרות קודם – זה יחול מאחד בינואר 2017. מי שיש לו התקשרויות חדשות – זה יחול מתחולת החוק, וזה יהיה ינואר 2016.
רחל עזריה (כולנו)
באופן כללי, אנחנו לא משנים מיסים באמצע השנה?
מיקי לוי (יש עתיד)
ממילא הוא לא התחיל לעבוד בינואר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מתהליך ההתקשרות. אלה שתי אופציות, לגבי התקשרויות קיימות נתחיל מהאחד בינואר 2017. לגבי התקשרויות חדשות לאחר פרסום החוק, מרגע ההתקשרות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זהו, אם אתה אומר מינואר 2016 - -
שגית אפיק
- - זה לא רלוונטי, כי הוא לא עבד בינואר.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון, לכן עזבו את זה, אין כאן רטרואקטיביות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בדיוק, לכן זה מרגע ההתקשרות.
היו"ר משה גפני
מה יהיה דינו של מי שעכשיו עושה חוזה באפריל ובאפריל יש כבר חוק, כשהחוק מדבר על תקרה של 2.5 מיליון שקל?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה חל עליו.
היו"ר משה גפני
אבל הוא עובד שמונה חודשים ב-2016, אז ה-2.5 מיליון יישאר 2.5 מיליון?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן, התשובה היא כן. אם החוק יחול באחד באפריל - - -
צור גינת
תלוי איך החוק ינוסח. איך שהוא מנוסח, זה שנתי.
היו"ר משה גפני
ינוסח שחוזים שנעשו עד אישור החוק, יתחילו באחד בינואר 2017, את שנת המס הבאה אי אפשר להחיל באמצע.
צור גינת
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
חוזים חדשים שנעשים באפריל, יחולו מתחילת החוק, זאת אומרת שאם אנחנו מאשרים אותו באמצע מרץ, זה יהיה באמצע מרץ. יהיה 2.5 מיליון שקל לכל שנת המס, אבל בארבעה, שלושה חודשים הראשונים הוא לא עבד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אז זה פרו-רטה, זה החלק הפרופורציוני של החודשים שהוא עבד מה-2.5 מיליון.
היו"ר משה גפני
מה שאתה אומר זה משהו אחר.
צור גינת
נוסח החוק כמו שהוא מנוסח היום וכל עוד ולא נאמר "או בחלק מהשנה באופן יחסי", זה לשנה שלמה, כלומר אם הוא יבוא חודש ויקבל 2.5 מיליון, הוא בסדר.
היו"ר משה גפני
הוא אומר שזה יהיה למשך השנה לפי החלק היחסי - - -
רחל עזריה (כולנו)
כן, אני בעד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה מה שצריך לכתוב, זה לא כתוב ככה כרגע.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו עוסקים במה לכתוב.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר לך עכשיו את האבסורד שיכול להיווצר.
רחל עזריה (כולנו)
מותר לנו להעלות מסים באמצע השנה, נכון? אין סיבה שלא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם היום עשיתי חוזה ובאחד באפריל נכנס החוק, אני אקבל לפי מה שעשיתי היום עד סוף השנה.
רחל עזריה (כולנו)
ההנחה של מה שהנחת שתקבל, אני לא מסכימה איתה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אבל יש כאן פתרון, הפתרון של מנואל הוא פתרון מצוין.
רחל עזריה (כולנו)
הפתרון הוא שזה יוגדר כחלק היחסי של השנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם החוק נכנס באחד באפריל, בקרוב, וחתמתי על 100 מיליון שקל, אני אקבל 100 מיליון שקל. אם אני עושה באחד באפריל והחוק נכנס, אני אקבל את החלק היחסי על פי החודשים של ה-2.5 מיליון. אלה שיש להם חוזה ביד לפני כניסת החוק יקבלו עד סוף שנת המס על פי החוזה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני לא כל כך מבין מה הבעיה.
רועי פולקמן (כולנו)
פי 35 זה שכר ברוטו או נטו?
צור גינת
זאת עלות.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני לא מבין מה הבעיה.
רחל עזריה (כולנו)
גם אני, אני לא מבינה את זה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
יש חוזים קיימים שנגדם אנחנו יוצאים. בסופו של דבר, אנחנו לא אומרים לחברה מה לשלם ומה לא לשלם, אנחנו רק אומרים לה שהסנקציה הזאת חלה גם על שנת המס הנוכחית. בסופו של דבר, הם יצטרכו לעשות את החושבים ולסכם.
היו"ר משה גפני
אין ברירה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו עושים מהלך היסטורי, והעיקר שאנחנו נחוקק אותו. אנחנו מדברים על חצי שנה, בוא נהיה פרקטיים, היום אנחנו באמצע מרץ – עד שנחוקק את זה, עד שנגמור את זה, עד שנפרסם את זה ברשומות, ואנחנו כבר באפריל, עוד חצי שנה זה אוקטובר, על מה אנחנו מדברים? כדאי שאנחנו ניתן גם לחברות להתארגן.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
חצי שנה אתה רוצה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה עד סוף השנה ואז זה טוב מבחינת המיסוי ומבחינת כל הדברים. בוא נקבע עד סוף השנה, בדרך כלל עושים חוזים שנתיים, ניתן לחברות להתארגן, עזבו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה מעביר את זה לפני סוף המושב?
היו"ר משה גפני
מה השאלה, בעזרת השם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה סוף החודש, ועד שיתפרסם ברשומות.
היו"ר משה גפני
אפשר לקבל החלטה לכאן ולכאן, רק צריך לקבל החלטה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני מציע שישה חודשים.
היו"ר משה גפני
אני גם בעד שישה חודשים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גם אני בעד שישה חודשים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לספר לכם סיפור. כשאני העליתי את ששינסקי הראשון כאן בוועדה, הלכו אנשים שעוסקים בחיפוש גז ושלחו אנשים לרב אלישיב זכר צדיק לברכה, ואמרו לו: גפני שהוא שליח שלך, הוא הולך לעשות דבר בניגוד להלכה. יש לנו הסכם עם המדינה, באמצע השנה הוא הולך להעלות את הרף. כשאני שמעתי שהלכו אליו, אני רצתי ואמרתי את זה גם בוועדה, אם זה היה בניגוד להלכה, לא הייתי מנהל את ששינסקי א'. שאלתי את הרב אלישיב, האם זה נכון. אמר לי הרב אלישיב: המדינה זכאית להעלות מס באמצע השנה, והיא זכאית להפחית מס באמצע השנה, אין מצב כזה שבו יש חוזה בין המדינה לבין העובד. יש חוזה בין המעסיק לבין העובד. המעסיק ישלם יותר מס. שר האוצר או הכנסת החליטו שמשלמים מס אחרי חצי שנה? אז משלמים מס אחרי חצי שנה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא עניין של העלאת מס.
היו"ר משה גפני
זאת העלאת מס, בגלל שיש לו חוזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה עובד שיש לו חוזה, את באה לעובד ואומרת לו שאסור לו לקבל יותר מ-2.5.
היו"ר משה גפני
יש לו חוזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לו חוזה עבודה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
חבר'ה, אנחנו הולכים נגד חוזי העבודה של כולם, אנחנו עושים challenging למערכת.
היו"ר משה גפני
אוסאמה, בוא נחתוך את זה. אנחנו קובעים כדלהלן: אלה שמתחילים בחוזים חדשים, זה יהיה באופן מידי באופן יחסי למספר החודשים שעובדים. על החוזים הקיימים, ברגע שהחוק יאושר ויפורסם ברשומות, מאז אנחנו סופרים חצי שנה, ואחרי חצי שנה המעסיק יצטרך או לשלם אם יש חוזים של שכר גבוה, או שמפחיתים את השכר או שמשלמים מס.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת טעות, זה בלגן בדוחות הכספיים, זה בלגן, גם הם לא מסוגלים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה לא בלגן.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בלגן.
רחל עזריה (כולנו)
על כמה אנשים במדינה מדובר? 30 איש, מה הבעיה?
היו"ר משה גפני
אנחנו ועדה דמוקרטית. אוסאמה, אתה בעד חצי שנה או האחד בינואר 2017? תגיד לי מה עמדתך, נלך לפי הרוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוויכוח הוא שולי, אין לי בעיה, אני מעדיף עד סוף השנה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אחד בינואר 2017.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחד בינואר.
רועי פולקמן (כולנו)
שישה חודשים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
חצי שנה.
רחל עזריה (כולנו)
חצי שנה.
היו"ר משה גפני
גם אני חצי שנה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני לא יודעת כל כך מה ההבדל.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
תגידי חצי שנה וזהו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, אל תגידי, אני מוכן להסביר לך. זהבה, תעמדי על דעתך.
רועי פולקמן (כולנו)
זה 30 איש.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל רשות המסים לא מסכימה. רשות המסים אומרת לך: זה עושה לי בלגן.
שגית אפיק
אתה אומר שבסעיף 6, גם בסעיף (א) זה יהיה חצי שנה במקום שלושה חודשים לגבי הנושא של ההתקשרות עצמה.
היו"ר משה גפני
הכול באופן יחסי.
שגית אפיק
זה לא יחסי.

סעיף (ב), אתה גם אומר שלגבי הסכמי שכר – המיסוי יהיה תוך חצי שנה באופן יחסי. צור, אתה מבין?
צור גינת
התקרה תהיה שנתית או חלק יחסי משנה למי שעובד חלק משנה, זאת המשמעות? כלומר, גם אם מנכ"ל מסיים לעבוד באמצע השנה, זה חצי שנה.
שגית אפיק
זה יהיה באופן יחסי.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה ממש עקום.
שגית אפיק
זאת אומרת שהתקרה תהיה שנתית, באופן יחסי לחודשי העבודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, זה עקום בכל עין, ואני חושב שהמדינה לא מתייחסת יפה. זה מה שיש לי להגיד, שיירשם בפרוטוקול – זה עקום, יש כאן פרופסור לכלכלה, זאת לא רק דעה שלי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם משפטית זה לא נכון.
רחל עזריה (כולנו)
למה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר לך, זה עקום.
היו"ר משה גפני
מותר לנו גם לשגות. רבותי, איך אמרה שלי וכל החברים? אנחנו הולכים למהלך היסטורי, המהלך הזה הוא מהלך שבו אנחנו מתחילים בתהליך של הגבלת שכר הבכירים – אני לא מנסח את זה משפטית, אבל זה תהליך שאנחנו הולכים לצמצום פערים. אני מקווה שהחוק הזה יתקבל בהבנה גם בחברות וגם אצל האנשים שמקבלים שכר מאוד גבוה. אני מברך את שר האוצר על כך שנתן רוח גבית מלאה לוועדה כדי להתקדם עם העניין הזה. אני מודה לחברי הוועדה גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, שהיו שותפים לכל התהליך הזה.

אני רוצה לסיים את החוק הזה היום כאן בוועדה, אני רוצה להביא אותו למליאת הכנסת לפני פורים, אפשר? לא לפני פורים, אבל לפני סוף המושב?
אייל לב ארי
בעזרת השם.
היו"ר משה גפני
מתי שתסיימו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אנחנו נסכים לפטור מחובת הנחה, אני מבטיחה לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם זה לא יהיה במושב, הנה צמצמנו את הפער.
היו"ר משה גפני
לא לא, זה יהיה לפני סוף המושב.
אייל לב-ארי
על זה אמרתי בעזרת השם.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, כפי שנוסח על ידי היועצת המשפטית, בהסכמת הייעוץ המשפטי של משרד האוצר, בהסכמת רשות המסים, ואני מברך על כך. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 13

נגד – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, לקריאה שנייה וקריאה שלישית נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:30.

קוד המקור של הנתונים