ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/03/2016

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
ôðééä ìååòãú äëìëìä áðåâò ìøååéæéåú - ëðñú çãùä

ôðééä ìååòãú äëìëìä áðåâò ìøååéæéåú - ëðñú çãùä

meirovo

2016-03-17îùøã äúçáåøäסעיף בחוק

ציטוט מהחוק כפי שאושר בוועדה

שינוי מבוקש

נימוק

סעיף 1*

הגדרת "תיאור", פסקה (1)(טז) – "מועד רישומו לראשונה על שם סוכן מורשה במדינת חוץ"

במקום הנוסח שאושר, לכתוב "המועד בו נרשם רכב במדינת חוץ"

התאמה לנוסח שאושר לסעיף 29(6)

סעיף 22(א)*

בפסקה (3) "יודיע בכתב על תקלות הבטיחות הסדרתית... ויזמין אותם למוסכי השירות המורשים על ידו, לשם טיפול בתקלה, ללא תשלום..."

להוסיף פסקה (4):
"(4) יטפל בתקלת הבטיחות הסדרתית, ללא תשלום על ידי בעלי כלי הרכב שהתקלה נוגעת אליהם"

חובת הטיפול ללא תשלום משתמעת אך איננה מפורשת, והעדרה עלול לעורר קושי באכיפה

סעיף 31

להוסיף סעיף קטן (ג):
"(ג) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע לעניין רכב אספנות כמשמעותו לפי פקודת התעבורה פטור מהתנאים האמורים בסעיף קטן (א) כולם או חלקם, ולקבוע תנאים אחרים שבהתקיימם יינתן רישיון יבוא לרכב כאמור."

נוסח הסעיף שאושר איננו מאפשר לייבא ביבוא אישי "רכב אספנות" כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

סעיף 35(א)
(12)*

"הוא המציא התחייבות מאת יצרן הרכב במדינת חוץ לספק לו מידע טכני, ספרות מקצועית וציוד לתיקון..."

להוסיף אחרי "ספרות מקצועית" את המילה "הדרכה"

שירות נוסף הנדרש מאת יצרן הרכב במדינת חוץ

סעיף 40*

להוסיף סעיף קטן (ג):
"(ג) יבואן רכב זעיר ייתן שירותי תחזוקה לרכב המיובא על ידו במוסכים בהתאם להוראות לפי סעיף 38(א)(3)"

בהלימה לדרישה המוטלת על יבואן רכב ישיר ויבואן רכב עקיף

סעיף 81(ג)*

"תוקף אישור לייצור דגם מוצר תעבורה יהיה כתוקף הרישיון לייצור מוצר תעבורה"

למחוק את הסעיף

תקופת התוקף נקבעה לכל האישורים והרישיונות של החוק בסעיף 6א.

סעיף 89(א) (2)(ב)

"היה דגם מוצא התעבורה האמור מיוצר מחוץ לארצות הברית, המוצר יוצר במפעל שבו הייצור הסדרתי של המוצר תואם לאב-טיפוס"
להוסיף המילה המודגשת
"היה דגם מוצא התעבורה האמור מיוצר ומיובא מחוץ לארצות הברית, המוצר יוצר במפעל שבו הייצור הסדרתי של המוצר תואם לאב-טיפוס"

הדרישה הנוספת תחול רק אם היבוא נעשה ישירות מיצרן במדינה מחוץ לארצות הברית, ולא רק הייצור.

סעיף בחוק

ציטוט מהחוק כפי שאושר בוועדה

שינוי מבוקש

נימוק

סעיף
91

"השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע כי בהתקיים נסיבות שיקבע, הרשות המוסמכת לייבוא תהיה רשאית לפטור מבקש רישיון לייבוא מוצרי תעבורה מקבלת רישיון או מעמידה בתנאים לקבלת רישיון ובכלל זה לקבוע תנאים חלופיים או משלימים לתנאים לקבלת רישיון; ואולם, לא יינתן פטור לפי סעיף זה לעניין טובין שייבואם אסור על פי כל דין".

"השר רשאי לקבוע כי בהתקיים נסיבות שיקבע, הרשות המוסמכת לייבוא תהיה רשאית לפטור מייבא מוצרי תעבורה מעמידה בתנאים לייבואו או מקבלת רישיון לפי סעיפים 89 ו-89א ובכלל זה לקבוע תנאים חלופיים או משלימים לתנאים האמורים; ואולם, לא יינתן פטור לפי סעיף זה לעניין טובין שייבואם אסור על פי כל דין".

בלא סעיף פטור, אין אפשרות לייבא בלא הוכחת תקינה או בלא רישיון יבוא במצבים כגון :
-יבוא דגם מוצר לצורך אישור דגם.
-יבוא לצורך יצוא.
-ליבוא לצורך תצוגה/תערוכה.
-חלקים ליצרן מוצר תעבורה.
-מוצרי תעבורה מוגמרים לצורך פיתוח
וכן לבקשת יבואני מוצרי תעבורה, מקובל עלינו כי ביבוא בהיקפים גדולים מאותו יצרן, אין צורך בהוכחת עמידה בתקנים לכל דגם.

סעיף 107

"על מוסך נייד ועל בעל רישיון להפעלת מוסך נייד יחולו הוראות סעיפים 105 ו-106, בשינויים המחויבים."

להוסיף אחרי " 106 " - "ו- 110"

יש צורך במקרים מסוימים להכיל על המוסך הנייד גם הוראות מקצועיות

סעיף 112*

לסמן את הנוסח הקיים (ב) ולפניו להוסיף:
(א) בעל רישיון להפעלת מוסך לא ימסור רכב ללקוח אלא אם כן ניתן אישור המנהל המקצועי של המוסך לפי סעיף קטן (ב)"

לא די בחובת הבדיקה של הרכב טרם שחרורו מהמוסך, יש לאסור שחרורו בלי בדיקה

*רביזיות שהודעה לגביהן נכללה במכתבה של עו"ד חוה ראובני מיום 10.3.2016

G:\MSP\WORD\MISHPATIM\חוק רישוי שירותים לרכב\חוק - לקראת דיונים 2015\רביזיות 16.3.DOC

קוד המקור של הנתונים