ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2016

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 158

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באדר ב התשע"ו (21 במרץ 2016), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו–2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

אורי מקלב

רויטל סויד

רחל עזריה
חברי הכנסת
טלי פלוסקוב
מוזמנים
סיון להבי

סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפניםרעות פרקש

לשכה משפטית, משרד הפניםשחר פרלמוטר

הלשכה המשפטית, משרד הפניםאריאל צבי

יעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטיםיוסי עדס

רפרנט פנים באגף תקציבים, משרד האוצרערן ניצן

סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצראריאל יוצר

רכז פנים ושלטון מקומי באגף תקציבים, משרד האוצראיתי חוטר

סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומיערן פרידלר

מנהל אגף הכנסות, עיריית תל אביב-יפומשה גילצר

גזבר העירייה, עיריית תל אביב-יפואלי זיטוק

גזבר העירייה, עיריית ירושליםמשה לוי

מנהל אגף שומה וגבייה, עיריית ירושליםליאור פינקל-פרל

מנכ"לית, מנהיגות אזרחית-מגזר ההתנדבות והמלכ"ריםניסים חנגל

מנהל מחלקת הכנסות, עיריית פתח תקוהשלמה ברילנט

מנכל, איגוד מנהלי הישיבותליאת סיטרון

מנכ"ליתשרה קרמר

פעילה, המשמר החברתיאור אלדר

מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו–2015, פ/2255/20, הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו-2015, של חבר הכנסת דוד אמסלם.

בסך הכול הזה הדיון השני. אחרי הדיון הקודם עשינו ישיבה מקצועית, גיבשנו את הדברים. אני מציע שתומר ידבר על הדברים שהגענו אתם להבנה.
תומר רוזנר
אני מציע שגלעד יקרא את הצעת החוק, ואחר כך נסביר.
גלעד קרן
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו-2015.

1. תיקון סעיף 5. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5(י) –

(1) האמור בו יסומן (1) ובסופו יבוא "ובלבד שפעילותו של מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 18 שנים שאיננו מוסד חינוך כאמור בסעיפים 4 או 5ג, או ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, לא תותנה בכך שהיא משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית שבה המוסד פועל".

(2) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף זה וסעיף 5ג, ניתן, ברשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פטור למוסד מתנדב שפעילותו אינה משרתת בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית כאמור בפסקה (1), תשופה הרשות המקומית על ידי אוצר המדינה בסכום בשיעור של 33% משיעור הארנונה שהיתה משולמת לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיף זה.

(3) יראו פטור מארנונה שניתן לפי סעיף זה כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה לפטור.

(4) פטור מארנונה כאמור בסעיף זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים".
תומר רוזנר
אסביר את המשמעות של הדברים. הסעיף הראשון אומר שבניגוד למצב היום, שבו אחד הקריטריונים שקבע משרד הפנים בעקבות פסיקת בית-המשפט העליון להענקת הפטור היה שעיקר השירותים ניתנים לתושבי הרשות המקומית, יינתן פטור בתחומים הספציפיים שנקובים כאן, שזה רווחה, בריאות, חינוך, גם אם אינו נופל בשאר סעיפי הפקודה שעוסקים בחינוך, וארכיונים ציבוריים, גם אם אינם נותנים את שירותיהם דווקא לתושבי הרשות המקומית ונותנים שירותים ברמה רחבה יותר, אזורית או ארצית.

הסעיף השני מגדיר שיפוי במקרה של רשויות מקומיות ברמה כלכלית-חברתית נמוכה של 1 עד 4, שהמדינה תשפה את הרשות המקומית בשליש הארנונה שהייתה משתלמת. כך שיוצא מצב שהמוסד המתנדב משלם שליש, הרשות המקומית נושאת בהנחה של שליש והמדינה נושאת בעלות של שליש.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לקרוא את כל נוסח הסעיף? אני רוצה לראות האם הרשות מחויבת לתת את הארנונה או רשאית.
תומר רוזנר
הסעיף המקורי אומר שאם שר הפנים מחליט, יינתן פטור. יחד עם זאת, כפי שאמרתי, נוהל של משרד הפנים קובע ששר הפנים או ממונה על המחוז שלו הואצלה הסמכות של שר הפנים בהקשר הזה לא יחליט בבקשה כזאת אלא לפי המלצה של הרשות המקומית.
יעל גרמן (יש עתיד)
איפה זה כתוב?
תומר רוזנר
בנוהל של משרד הפנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו נמצאים פה באמצע הסעיף. אני רוצה לראות את ההתחלה, האם כתוב שם שרשות יכולה, רשות רשאית.
תומר רוזנר
מה שכתוב הוא, שמי שעומד בתנאים של מוסד מתנדב ושר הפנים הכיר בו לצורך העניין הזה, יקבל פטור. זו הוראת חובה. אבל בנוהל של משרד הפנים לגבי אופן קבלת ההחלטה על-ידי הממונה על המחוז, שהוא זה שהואצלה לו הסמכות על-ידי שר הפנים, נקבע שהממונה על המחוז לא יחליט בבקשה כזאת אלא לפי המלצה של הרשות המקומית. כלומר, שהרשות המקומית יכולה גם לא להמליץ.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כרגע לא באים לדבר על כל מכלול הנושא של הפטורים. יש שם סעיף, תלמדי אותו לפעם הבאה. בסך הכול זה נושא שלא קשור לאירוע הזה.
ערן ניצן
אתה בטוח שלרשות המקומית יש אפשרות להחליט אם היא רוצה או לא?
משה גילצר
המילה האחרונה היא של משרד הפנים. היא רק ממליצה.
היו"ר דוד אמסלם
תומר אמר שהרשות ממליצה, ומי שמקבל את ההחלטה זה משרד הפנים.
ערן ניצן
אבל לרשות אין וטו.
היו"ר דוד אמסלם
אין לה וטו. זה סיפור שאנחנו לא באים לשנות אותו, הוא קיים והכול בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
איך שלא יהיה, היא צריכה להמליץ, מכיוון שיש לה עוד חוק הפרמטרים שהיא צריכה לעמוד בזה. נניח אותה עמותת רווחה או עמותת בריאות, הן יגיעו הרי לשולחן, זה לא אוטומטי. יש הרי עוד דברים שצריך לכתוב אותם, את כל המאזנים. לכן את כל המסלול היא עוברת, פרט לפרמטר הזה של רוב הפעילות.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. הרי מה מהות החוק שהגשנו? יש סוגיית הפטורים, כמו שאורי אמר, יש שם קריטריונים וכו'. אנחנו לא נוגעים בהם.
יואב בן צור (ש"ס)
הכרה של מוסד מתנדב.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. אלא מה? ההכרה של מוסד מתנדב, אחד הקריטריונים שהוא מקבל הוא שהפעילות שהוא עושה היא בעיקר באותה רשות. אבל אם הוא עושה פעילות ארצית, אז הוא לא מקבל.
תומר רוזנר
גם פעילות ארצית.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. גם במקום וגם פעילות ארצית. זו הסוגיה שבאנו להסדיר אותה.
תומר רוזנר
הנקודה השלישית שמופיעה כאן היא שהפטור יינתן ממועד הגשת הבקשה. נשמעה טענה שמשרד הפנים מעכב את הבקשות האלה זמן רב, ולכן זה יהיה ממועד הגשת הבקשה. תקופת הפטור תהיה לשלוש שנים ממועד שניתן. אלה התיקונים שמוצעים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שמטריד אותי זה שאנחנו יכולים לעמוד בפני מצב שרשות תהיה חייבת לתת את הפטור. לתל-אביב אין בעיה, גם לא להרצליה ולרעננה. אבל אין ספק שישנן רשויות כמו שדרות ושלומי, יותר רשויות שיש להן בעיות מאשר רשויות שאין להן בעיות.
יואב בן צור (ש"ס)
יש לה שיפוי.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לה שיפוי של 33%, זהו. אני לא דואגת לרשויות החזקות. הן תיתנה ותרצינה לתת, וזה גם לא יכביד עליהן, כמה שזה כבר יוריד להן מההכנסות בארנונה. אבל הרשויות היותר קשות, היותר ברמות של 1 עד 4, אם לא תהיה להן ברירה והן תצטרכנה לתת את הפטור, אנחנו למעשה – אנחנו נהדרים, אנחנו מחוקקים, אנחנו עושים דבר פנטסטי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההצעה שלך, חברת הכנסת גרמן?
יעל גרמן (יש עתיד)
רשאית. ביקשתי גם במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
מי רשאי?
יעל גרמן (יש עתיד)
הרשות.
היו"ר דוד אמסלם
אם היא רשאית אז למה שתיתן?
יעל גרמן (יש עתיד)
אם היא לא רוצה מפני שהיא לא יכולה, אז היא לא תיתן.
היו"ר דוד אמסלם
בשביל זה אנחנו פה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אנחנו לא יכולים להיות פה על הגב של הרשות המקומית.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא מהרשויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני, להזכירך.
היו"ר דוד אמסלם
הקטע המרכזי כבר נדון. אם את רוצה, נפתח אותו אחר כך. אמרתי לערן שאני מתכוון לעשות כאן איזשהו דיון לגבי הנושא של חלוקת האחריות הכלכלית, בין המדינה לבין הרשויות. לא מקובל עלי העיקרון של החלטות פה והוצאות שם.
יעל גרמן (יש עתיד)
על זה אני מדברת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה נושא גדול, שהנושא הזה בו הוא פינאטס. כי רוב העמותות שמקבלות פטור הן מקומיות. זה ברמה של 98%. זה נושא כבד, גדול. אני חושב שנעשה פה יום עיון בנושא הזה, כי לי חשוב לפתוח אותו ברמה העקרונית, אחת ולתמיד, מה בעצם הקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בהיבטים של התקצוב של חוקים שמוביל השלטון המרכזי.
יעל גרמן (יש עתיד)
בדיוק על זה אני מדברת, לרבות על חופי הים, שדיברנו על זה לפני שבוע.
היו"ר דוד אמסלם
לא רק זה, אלא כל דבר. כאן אנחנו באים לתקן עיוות שהוא כבר קיים היום. לכן אנחנו כרגע לא באים לשנות את החוק הראשי. אם שם היה כתוב "רשאי", אז היינו ממשיכים עם ה"רשאי".
יעל גרמן (יש עתיד)
לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אנחנו ממשיכים על אותה פלטפורמה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה עמדתו של מרכז השלטון המקומי?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נשמע הכול. נעבור לאוצר, ולאחר מכן נשמע את השלטון המקומי.
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, אנחנו מכירים כמובן את הצעת החוק מוועדת השרים לחקיקה. היא גם אישרה את העיקרון של הסרת ההתניה על הנושא של שירות התושבים. אבל בדרך שבה היא הוצגה בוועדת השרים דובר, כאמור, על הצעה שמפחיתה את הארנונה ללא מנגנוני שיפוי. זה נקרא היטל.

עומדות בפנינו כרגע שתי ברירות, היושב-ראש. בהנחה שזה הנוסח שהוועדה תרצה לקדם אותו, בגלל שמדובר על נושא מהותי כמו של שיפוי, שיש לו השלכות שחורגות, אתה צודק כשתיארת שההשלכות הפיסקליות על המהלך הזה הן לא דרמטיות. אבל מבחינתנו יש עוד מערך אדיר של כוחות ויחסי שיפוי, וכמובן שכולנו ניפגש פה בעוד זמן כשיהיה שיפוי למוסדות מהסוג הזה ונראה את המוסד לנשים מוכות, וישאלו למה אתם לא משפים את ההנחה למוסד לנשים מוכות כשאתם משפים את ההנחה פה. זה ברור. לכן אנחנו רוצים להימנע מהשיח הזה. זו לא הצעת החוק שאושרה בוועדת שרים. אנחנו רוצים להציע שההצעה תתקדם כמו שהיא אושרה בוועדת השרים. זה יאפשר לקואליציה גם במליאה להמשיך ולקדם את החקיקה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מניח שבעניין הבקשה והדרישה שלך, שעלתה פה בנושאים הללו, אנחנו נשב לקראת השנייה והשלישית עם משרד הפנים ונחפש את המנגנונים. אני גם מבטיח כאן לפרוטוקול שנציג לך את המנגנונים הללו, שנצליח לגבש אותם בין שני המשרדים. בהנחה שהמנגנונים המנהליים האלה יספקו אותך, מה טוב. חלילה בהנחה שלא, עומדת לרשותך ולרשות הוועדה האפשרות להמשיך ולנסות לקדם את החוק כמו שאתה מבקש להציע פה. אני אומר גם לעצמנו וגם לקואליציה להגיב בהתאם. אבל אני חושב שהניסיון הזה שווה. לוחות הזמנים הם הדוקים מדי בשלב הזה, ולכן הייתי רוצה להציע שאנחנו נתקדם עם החקיקה הזאת. יושבים פה גם ממשרד הפנים, הבטחתי להם שנשב וננהל את המגעים הללו. בסופו של דבר זה גם יגיע לשר הפנים. אם המנגנונים הללו יניבו תוצאה שאתה מרגיש אתה בנוח, אני מניח שנוכל גם לקדם את החקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
היות שלא הפתעת אותי, זה רק לפרוטוקול, אז אני באופן בסיסי מקבל את מה שאמרת. אנחנו כרגע נתקדם לפי בסיס ההצעה המקורית.
תומר רוזנר
בלי פסקה 2.
יעל גרמן (יש עתיד)
בלי השיפוי.
היו"ר דוד אמסלם
ברור, בלי הנושא של השיפוי. לגבי הנושא של השיפוי דנתי אתו לפני כן. אנחנו נייצר את המנגנון. הרי החשש שלו הוא השפעות רוחב עצומות בדברים אחרים שאני כרגע עוד לא רואה את כל הספקטרום של ההשפעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נשים מוכות ייכנס.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב נשים מוכות. יש פה השלכות רוחב שאני לא רואה אותן כרגע. האוצר רוצה ללמוד אותן, ולכן אני מקבל את העמדה שלו שכרגע בהיבט הזה אנחנו נתקדם ומשמיטים את פסקה 2 בחוק. אנחנו נשב בשבוע הבא ונסכם את המנגנון, כי מבחינתי בסופו של דבר חשובה התוצאה ופחות הניסוח כרגע.

לגבי פסקה 1, גם הארכיונים, זה עבר בוועדת שרים וגם בקריאה טרומית.
סיון להבי
בהצעת הוועדה יש גם שינויים בפסקה 1. אם חוזרים לנוסח של ועדת שרים, אז לא צריך להוסיף - - -
תומר רוזנר
לא חוזרים לנוסח של ועדת שרים.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אני מציע שבמקום להסתבך עם סעיף 1 ו-2, נחזור להצעה המקורית של ועדת שרים, ואז נדון.
היו"ר דוד אמסלם
חזקה עליך שאתה מבין שאני מבין מה אני עושה. על הסעיף הראשון ניהלנו משא-ומתן ושיחות ודיונים על הנושא הזה.
יואב בן צור (ש"ס)
ועדיין אנחנו בבעיה שם.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מנסה לקדם.
יואב בן צור (ש"ס)
בוא נעשה הכי פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. גם אם תחזור על זה שבע פעמים, הבנתי. האמן לי, הבנתי את זה לא ממך, אלא מהטלפונים אתמול ושלשום. אז עזוב, אני רוצה להתקדם כרגע.

לגבי הנושא של הארכיונים, אנחנו בעצם - - -
סיון להבי
לא רק הארכיונים, אדוני, כל שינויי הנוסח שמופיעים בהצעת הוועדה. אם חוזרים לנוסח ועדת שרים, אז צריך לחזור לפסקה 1 כמו שהיא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מחליט למה חוזרים.
סיון להבי
זו הצעת האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
האוצר בא מזווית השיפוי. יכולתי לא לקבל את עמדתו ולהתקדם. אני מחליט מה עושים ומה לא עושים. אז אני קיבלתי את העמדה שלו בעניין הזה בסעיף 2, ובשאר אנחנו מתקדמים. הרי בסופו של דבר, אחרי שעשיתי את הדיון הקודם, אמרנו שאנחנו נשב עם השלטון המקומי וננסה להגיע להבנות. אתה רוצה להרחיב אותו? בבקשה. אם אתם רוצים להרחיב אותו בכל הרוחב שלו, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
דווקא זאת הייתה הצעה של עיריית תל-אביב.
היו"ר דוד אמסלם
אני בעמדה שתתנו פטור לכל המדינה. בבקשה. אתם אמרתם שיש בעיה.
סיון להבי
אנחנו אמרנו שצריך להגיע להסכמה כוללת.
היו"ר דוד אמסלם
אתם מבינים מה המשמעות שישבתי עם השלטון המקומי?
סיון להבי
אנחנו מבינים טוב מאוד. אנחנו מבינים גם שהאוצר אמר שישבו אתנו ויגיעו להסכמה.
תומר רוזנר
כן, אבל לא על חשבון זה שירחיבו למפעל הפיס.
היו"ר דוד אמסלם
לא. ברור לך שזו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הנושא פה. אז אנחנו הבנו את מה שמפריע לו בנושא הכספי בלבד, ולכן אנחנו רוצים לייצר מנגנון כספי חוקי, לא בחקיקה ראשית, לסדר את הבעיה. זה כל הסיפור. הרי בסופו של דבר משרד הפנים מולם. אם זה היה נושא בריאות, היינו יושבים עם משרד הבריאות.
סיון להבי
יש גם קשיים בנוסח המוצע לפסקה 1.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההערה שלך לפסקה 1?
סיון להבי
צריכים לשבת ולתאם.
ערן ניצן
לפסקה 1 יש שתי הערות שסיון ידבר עליהן. האחת היא חיבור לארכיונים, ואנחנו מציגים לך פה את הסיכום שנעשה. סיון, אתה רוצה לעסוק בעניין המהותי של 1? כי זה פחות אוצר, זה יותר פנים.
סיון להבי
עמדת משרד הפנים היא שחוזרים לנוסח של ועדת שרים כמו שהוא.
היו"ר דוד אמסלם
זו עמדת משרד הפנים, שמתואמת עם השלטון המקומי? אתם רוצים ללכת על זה?
סיון להבי
זאת עמדת משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה לא מה ששלחתם בהערות שלכם.
סיון להבי
ללשכה המשפטית יש ההערות שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
מי מייצג את משרד הפנים פה?
סיון להבי
אני מייצג את המינהל לשלטון מקומי.
היו"ר דוד אמסלם
מי מייצג את משרד הפנים, מה עמדת הלשכה המשפטית? אנחנו מדברים פה בחקיקה.
שחר פרלמוטר
אנחנו שלחנו אתמול הערות ללשכה המשפטית. זה לא מהווה את העמדה המקצועית.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדת המשרד?
סיון להבי
עמדת המשרד היא לחזור לנוסח של ועדת השרים.
תומר רוזנר
זה יותר רחב, אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה יותר רחב? בבקשה. זו העמדה שלכם בעניין?
אלי זיטוק
שר הפנים מבין מה זה אומר מבחינתנו?
סיון להבי
שר הפנים מבין שהנוסח יתואם בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את מה שאתה אומר. אתה רוצה לבוא לנוסח של ועדת השרים. זו עמדת שר הפנים?
סיון להבי
אמת.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אנחנו מאמצים את העמדה.
איתי חוטר
אני סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי. אתם מתווכחים ביניכם, והתחושה שלנו היא שעושים פה מכירת חיסול לשלטון המקומי. סליחה שאני בוטה, אדוני היושב-ראש. זכותם של חברי הכנסת, וזה מבורך ומובן, לקדם חקיקות של הנחות בפטורים מארנונה. קצת נתונים. החיוב בארנונה, נכון ל-2014, הוא 28 מיליארד שקל, מתוכם 4.5 מיליארד שקל הנחות ופטורים. המספרים האלה עולים משנה לשנה באופן אקספוננציאלי, שהכנסת חוקקה. אני מדבר על הנחות על-פי דין. המספרים האלה הולכים ועולים. שיעור ההנחות והפטורים הולך וגדל משנה לשנה מסך החיוב.

אדוני, ידוע, ואנחנו אומרים את זה מעל לכל במה ובכל ועדה, אנחנו לא אוהבים את העניין של הרחבות של הפטורים וההנחות. אנחנו מבינים שיש אילוצים, וגם המנגנון של שיפוי, שאני מבין שהוא לא על השולחן כרגע, וזה היה השיח אצלך בחדר, היה אלמנט של שיפוי שהאוצר היה אמור להביא תקצוב. לא ל-1 עד 4, אלא לכל הרשויות המקומיות, חצי מהסכום. זה היה הסיכום.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא היית בדיון שעשינו.
איתי חוטר
זה הנוסח שאנחנו קיבלנו, שהוא שיפוי רק ל-1 עד 4. אנחנו מתנגדים לזה. אני רוצה להזכיר שאנחנו לא אוהבים את כל מנגנוני השיפוי האלה, כי אנחנו יודעים טוב מאוד שהאוצר, גם אם יתכופף בוועדה הזאת לתת את השיפוי הזה, בחוק ההסדרים הקרוב יבוא סעיף שיבטל את השיפוי.
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאג.
איתי חוטר
אנחנו נישאר עם ההנחות. זה קרה לנו באזרחים ותיקים וזה קורה בסעיפים אחרים ובפטורים אחרים. זה קורה בסיכומים נוספים של שיפוי.
יעל גרמן (יש עתיד)
באזרחים ותיקים קיבלנו שנתיים, ובשנה השלישית לא.
איתי חוטר
על אחת כמה וכמה שנתנגד נחרצות לחזור לנוסח המקורי, שהוא מאוד רחב והוא חושף את השלטון המקומי לפטורים והנחות של עשרות מיליוני שקלים, אם לא מאות. אנחנו מתנגדים לזה נחרצות.

אומר לך עוד דבר. אנחנו ביקשנו להעביר נוסח אפילו יותר מצמצם מהנוסח שתומר העביר לנו, שמדבר על נושא בריאות, על נושא רווחה. רצינו לכוון למקום של סיוע לנזקקים, סיוע לחלשים, שלמיטב הבנתנו זאת הייתה מטרת החוק. יש לנו נוסח ואנחנו לא העברנו אותו, כי אנחנו הבנו שהאוצר מתכוון להגיע לכאן ולהגיד שאין כסף. לכן בשורה התחתונה אנחנו מתנגדים. אם לא יהיה תקציב, אנחנו נתנגד בכל תוקף לחוק.
אלי זיטוק
מה זה יעזור לך שתתנגד?
היו"ר דוד אמסלם
משה גילצר, בבקשה.
משה גילצר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ותודה רבה לחברי הוועדה. את האוצר מעניין דבר אחד, לא לתת את השיפוי. אני מבין שבסופו של דבר בישיבה הקודמת הוא התייחס לחוק הזה, שאנחנו חשבנו שהוא חוק לא נכון, מכיוון שהוא עבר את הוועדה לחקיקה. אפילו אריאל יוצר אמר: יש לי דעה אישית, אבל אני מחויב להחלטות. עכשיו הדבר היחידי זה בעד ללכת אפילו לפרשנות הרחבה, שעלולה למוטט את השלטון המקומי, ובלבד שלא יהיה שיפוי. זאת עמדת האוצר. את משרד האוצר אני עוד מבין, כי הם שומרי הסף של תקציב המדינה. אבל את משרד הפנים אני לא מבין לחלוטין. במקום לבוא לכאן לוועדה ולצמצם – לו משרד הפנים היה נוהג בצורה מאוזנת, לא היה מגיע הצורך של החוק הזה, כי הבעיה לא הייתה בשלטון המקומי. הבעיה הייתה במשרד הפנים אצל הממונים. אגב, לא כל הממונים. במחוז תל-אביב לא הייתה בעיה שכזאת. יושבת פה ראש עיריית הרצליה לשעבר, אני חושב שגם היא תאשר את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכון מה שאתה אומר.
משה גילצר
מחוז ירושלים, אולי מחוז דרום. עכשיו בא משרד הפנים ומבקש להשאיר את הנוסח הרחב. הנושא הזה לא ברור לי לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
האמת היא שגם לי זה לא ברור. אבל אם הם מבקשים להרחיב, מי אני?
משה גילצר
לעצם העניין, אדוני היושב-ראש, איתי חוטר הביע בצורה רהוטה את עמדת השלטון המקומי לגבי נושא השיפוי. אני רק רוצה לחדד נקודה אחרת, והיא שאכן יש לנו נוסח. מה שהובא לאוזנינו, אפילו גם נגע ללב, ואני אומר את זה ללא כחל ושרק. בנושא של מזון לעניים, שרק בגלל שזה קצת מופץ מעבר לעיר, או שירותי ההצלה או דברים מהסוג הזה. הנוסח הקיים כרגע, כשאומרים רק באופן סתמי רווחה, בריאות וכו', זה נוסח רחב מדי. הבאנו נוסח, שנעשה בתיאום עם הרשויות, שהוא לדעתנו מביא לידי מיצוי את הדרישות של חברי הוועדה כפי שהועלו בפורומים השונים, פותר את כל הסוגיות, כולל גם בתחום הצדקה והחסד והרווחה.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא העברתם את זה לתומר?
איתי חוטר
הסברתי, מסיבה אחת מאוד פשוטה. ברגע שאנחנו הגענו לפה הבוקר, והבנו נכון לאתמול בערב שהאוצר בא לפה בלי כסף ולא מוכן לשים פה שקל, ומשרד הפנים לא מתיישר עם ההצעה שלנו, אמרנו שאין טעם בדבר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו ישבנו אתכם וזה רוח הדברים גם בנוסח הזה. דבר שני, ישבתי עם האוצר. הסיכום עם האוצר זה לא שאין כסף. האוצר אומר: אני אמצא נתיב אחר לעניין. ואני מקבל את הגישה שלו באופן בסיסי, שלפעמים על בסיס הבורג אתה לא משתלט על האוטו. יש פה בעיה לדעתי עקרונית, אני רואה אותו כברירת יסוד בקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. גם ההנחות הרגילות הן לא שם.
איתי חוטר
הן לא שם בכלום.
היו"ר דוד אמסלם
יש כאן שאלה מז'ורית רצינית משמעותית מאוד לטעמי, ולכן אני מבטיח שאעשה דיון על הנושא הזה. על הבסיס של החוק הזה, שאין לו משמעויות תקציביות כל כך כמו שאני מזהה אותן כאן.
איתי חוטר
אדוני, זה טיפין-טיפין. ארכיונים נכנס גם בנוסח שאתה מדבר עליו. אדמת בניין בדרך. יש לנו אין-ספור הצעות חוק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנתקדם? אל תכניס לי עכשיו שקשוקה. גם אם יש חוקים שהם לא חוקיים כמעט על-פי תפיסת עולמי, שהם מתעללים באזרחים ואנחנו באים לתקן אותם, אז אל תכניס לי פה עכשיו אדמת בניין. זה לא קשור לעניין. יש הרבה דוגמאות, אני יכול לתת לך עשרות ומאות דוגמאות. עוד מעט תעלה גם את אגרת השמירה לפה. לכן אני אומר בגדול כרגע, אנחנו נמצא את הנתיב איך לפתור את הנושא הזה של סעיף 2.
אריאל יוצר
הנוסח המקורי בפסקה 1 זה לא הגיוני.
משה גילצר
אני מבקש להשלים את דבריי. עצרת אותי כשאמרתי שהיה הנוסח, ושאלת את השלטון המקומי למה הם לא הגישו. מעבר לדרישה הצודקת של השלטון המקומי לגבי השיפוי, ואני מבין שזאת גם עמדת היושב-ראש - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני העליתי את הנושא, לא הם.
משה גילצר
נכון, אני הייתי שם. מה שאני מבקש הוא לאפשר לנו להגיש את ההערות.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל. אנחנו בקריאה ראשונה, אנחנו הולכים על המהות. הבנו את המהות. אם יש נוסח כזה או אחר שהוא יותר מדייק במהות, לי אין בעיה. אנחנו נעביר את זה, אחרי הקריאה הראשונה נשנה בהתאם. אין שום בעיה. אין פה אידיאולוגיה. כל עוד אנחנו מסכימים לכיוון, הניסוחים פחות חשובים לי. לכן אני אומר גם לאוצר, היוזמה של השיפוי עלתה ממני, ואני אומר שההסכמה אתם שזה יהיה כרגע. לכן הדרך היא פחות חשובה לי, כי מדובר על משהו נקודתי. בנושא הכללי נדון ואז אולי נעשה חקיקה ראשית אחת וסעיף אחד שיסדיר את כל היחסים בכל נושא שהכנסת מחוקקת והרשות המקומית צריכה לבצע.
איתי חוטר
ויפה שעת אחת קודם.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
רחל עזריה (כולנו)
כבוד היושב-ראש, אחד הדברים שלדעתי צריך לשים לב אליהם, ואני מבינה שיתקיים דיון של משרד האוצר ומשרד הפנים, זה לוודא שאנחנו לא יוצרים מצב שרשויות מקומיות לא יהיו מעוניינות שיהיו אצלם מוסדות מתנדבים.
איתי חוטר
את זה אנחנו לא יכולים להבטיח.
רחל עזריה (כולנו)
הם יכולים להשפיע על זה בגלל עניין של שטחים חומים. צריך לוודא שזה בנוי כך שאנחנו לא נצטער בעתיד, ואני חושבת שצריך לשים את זה על השולחן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. הם אמרו את זה כאיום, אבל זה לא נראה לי הגיוני שזה יתבצע.

אני חוזר למשרד הפנים. תסביר לי את הרציונל בזה שאתה רוצה להרחיב. חלק מההגנה שלך זה גם על הרשויות המקומיות. בלבלת אותי. אני אלך אתך, אבל בלבלת אותי, כי בדרך כלל כשאני רוצה להביא פטור אתם מתנגדים. הרציונל הוא שאתם מגנים על הרשויות. הרי אם אני עכשיו אציע הצעה להוריד את הארנונה ב-30%, אני מצפה שתגיד שאתה מתנגד. כי אתה צריך להגן עליהם, זה התפקיד שלך. רצית להרחיב, אני אלך אתך, אבל אני רוצה להבין למה.
אלי זיטוק
לא, אל תלך אתו.
היו"ר דוד אמסלם
שהוא יפתור לכם אחר כך גם את הבעיה של הכסף. אני רוצה להבין למה.
משה גילצר
אם הוא היה גם פותר את הבעיות, אז לא הייתה בעיה.
סיון להבי
את אותה שאלה אפשר להציג גם למציג החוק. גם בהצעת החוק כשלעצמה יש הפחתה בהכנסות העירייה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. התפקיד שלי הוא לא להגן על העיריות. אני נציג ציבור. מצדי שכולם יהיו פטורים ממס הכנסה, ביטוח לאומי, ושהכול יהיה פה תותים.
אלי זיטוק
השאלה מי ישלם את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא צריך לשאול מי ישלם, לא אני.
סיון להבי
מילה אחת לשאלת האומדן. קשה מאוד להעריך מה יהיו ההשפעות של החוק הזה, משלוש סיבות. יש עמותות שהגישו בשנים קודמות ונדחו, ולכן הן לא מגישות. יש עמותות שלא מגישות כי הן קוראות את הקריטריונים ומראש אומרות שהן לא עומדות בקריטריונים, ולכן לא מגישות. וגם יהיו אולי עמותות חדשות שעכשיו, לאור ההנחה בארנונה, יצוצו כפטריות אחרי הגשם. לכן למיטב הבנתי ההסכמה הייתה לחזור לנוסח ועדת השרים, מכיוון שאין פה הסכמה כוללת ואי-אפשר לקחת חצי מהחוק ולהגיע אתו להבנה. או שחוזרים לנוסח המקורי, או שעושים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי שאני לא מבין, ובוא נתקדם בדיון. בבקשה.
ניסים חנגל
אני מנהל ההכנסות בעיריית פתח-תקווה ומנהל הארנונה. אני רוצה לומר שני דברים. האחד, אנחנו לא מגבילים את השטח. יש עמותות שלוקחות שטחים ענקיים, כי נותנים להם אותם בחינם, כי לאותו בעל נכס אין מה לעשות בנכס, ואני חושב שצריך להגביל בשטח. דבר נוסף, יש גם עמותות עשירות שקונות נכסים שהן לא צריכות את השטח הזה. אז אני חושב שהכללת מגבלה של שטח היא חשובה פה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי את ההערה.
ניסים חנגל
היום אותן עמותות שמבקשות פטורים ועומדות בכל הקריטריונים, יושבות על שטחים ענקיים שהן לא צריכות אותם.
תומר רוזנר
אם הן לא צריכות אותם, הן לא מקבלות פטור.
היו"ר דוד אמסלם
ומי מחליט אם צריכים אותם או לא? מה הם עושים עם אותם שטחים? נניח שיש לו עוד קומה שהוא לא צריך אותה, האם הוא משכיר אותה? הרי ההיגיון הוא להשכיר אותה, לא? גם אם הוא ישלם ארנונה.
ניסים חנגל
יש מצבים שלבעל נכס יש נכס שלתקופה מסוימת אין מה לעשות אתו, אז הוא נותן אותו בחינם לעמותה. זה קיים. אותה עמותה לוקחת, כי נותנים לה.
תומר רוזנר
מה היא עושה עם זה?
ניסים חנגל
היא לא צריכה את כל השטח הזה. אני לא יודע מה היא עושה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כדי לא לשלם ארנונה גבוהה של מסחר הוא כאילו מעביר את זה לעמותה, ואז העמותה משלמת פחות.
תומר רוזנר
לא. אם היא לא משתמשת בזה לצרכי השירות שהיא נותנת, היא לא מקבלת פטור.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בא עם הרמאים?
ניסים חנגל
לא. אני בא בהגבלה של שטח.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין את הרציונל, ואני אתקדם אתך. איך אני אקבע את השטח? מאיפה אני יודע כמה שטח העמותה צריכה? עמותה שעכשיו עוסקת בחלוקת מזון לקשישים, כמה שטח לדעתך היא צריכה?
ניסים חנגל
אני לא מדבר על שטח קטן. יכול להיות שטח של 1,000 מטר או 800 מטר. זה שטח מספיק גדול. אבל אם באה עמותה ולוקחת 6,000 מטר, אז למה אני צריך לתת לה פטור על 6,000 מטר?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין את הרעיון, אבל בשביל זה יש משטרת ישראל. אני לא בא עכשיו לסגור את כל הגנבים.
ניסים חנגל
זו לא גניבה. אין פה שום גניבה.
היו"ר דוד אמסלם
אם העירייה תבין שזה לא משמש לצרכים של העמותה, אז היא לא תיתן את הפטור.
ניסים חנגל
דבר נוסף, יש פה שני מנגנונים שנותנים את הפטור. אחד זה הרשות ואחד זה משרד הפנים. אני לא יודע למה צריך שני מנגנונים. אם רשות נותנת פטורים בעשרות מיליונים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז איך אתה רוצה שנפרנס את הפקידים? תודה.
אלי זיטוק
בוקר טוב לכולם. אני מניח שאין רשות מקומית שגובה ההנחות בארנונה שלה מגיע לממדים של עיריית ירושלים. בעיריית ירושלים ההנחות בארנונה מסתכמות בכ-650 מיליון שקל. זה סכום בלתי סביר בעליל. דודי, אתה היית הקולגה שלי בעיריית ירושלים. נחש מה היינו עושים אתה ואני אם היו לנו בעירייה עוד 650 מיליון שקל. היינו עושים את מנהטן ולוס-אנג'לס בתוך ירושלים. כשהכיוון הולך בכיוון ההפוך, זה משהו שלא מסתדר לי בהיגיון. כלומר, הרחבה זה לא סביר.

הייתה פה הצעת חוק שלך, שהיה פה דיון. אמרו בואו נעשה פייט-יונינג. עכשיו אני ממש לא מבין כלום. משרד הפנים בעד הרחבה. אני לא מבין מה זה לשבת אחר כך בין האוצר לבין שר הפנים. אני לא מבין מה המשמעות של זה. אני לא מצליח להבין מה יהיה בדיון הזה ומה המשמעות מבחינת עיריית ירושלים ועיריות אחרות. אם אני מבין שאני לא יכול להשפיע על חקיקה, ואני לא משפיע על חקיקה, מי שמחוקק זה אתה והחברים פה, אז לפחות בואו תפעילו היגיון למצוא פתרון לבעיה שנוצרה ולא סתם להרחיב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי שזיטוק יגיד חוץ מה-650 מיליון כמה העמותות האלה מכניסות לכל העיר למען תושבי העיר. אילו תרומה הן נותנות, שאחרת העירייה הייתה צריכה לשלם.
איתי חוטר
איך זה מקל על מי שכן משלם ארנונה, התעריפים הגבוהים בארץ בירושלים? זה המצב. הרי כמה שתיתן יותר הנחות, התעריף של אלה שכן משלמים יעלה. זה משחק סכום אפס.
רחל עזריה (כולנו)
אבל אם הייתה עוד ארנונה היה אפשר לשים יותר ברווחה. אני לא מסכימה אתך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא נותנים לאנשים סתם. אותן עמותות מכניסות כסף. תראה מה הן עושות למען הציבור שלך.
רחל עזריה (כולנו)
אבל אין הבור מתמלא מחולייתו. אתה בעצם מציע שהבור יתמלא מחולייתו. זה לא מכניס כסף, זה לשחק עם הכסף מבפנים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עמותות הרווחה לא מכניסות כסף?
רחל עזריה (כולנו)
לא. המטרה היא להכניס מבחוץ כסף.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, גברת גרמן, יש לך דקה להגיד את העמדה שלך ואני רוצה לסכם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנגדת, מפני שאני מכירה את האוצר. מאוד מעריכה אתכם, אבל אני מכירה את המשחק הזה מ-14.5 שנים של תפקיד כראש עירייה. הם לא רוצים להכניס לתוך החוק התחייבות של שיפוי. זאת המלחמה שלהם. לכן הם ישבו אתך ויבטיחו לך מפה ומשם, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה, מאחורה ומקדימה, כל מיני דברים.
היו"ר דוד אמסלם
באלכסון לא אמרת. גם באלכסון.
יעל גרמן (יש עתיד)
יופי, הוספת. בסופו של דבר זה יחזיק מים, בדיוק כמו שהחזיקו מים כל ההבטחות שלהם לאורך השנים לרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, את חושבת שיושב פה פקיד שרק אתמול בא ושאל מה זה שלטון מקומי? מה זה תקציב?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מדברת, כי אני בטוחה שאתה יודע שזה המצב.
היו"ר דוד אמסלם
האמיני לי שכבר דנו אתו על זה גם, להבטיח את עצמנו שלא תקרה לנו מחר בבוקר תקלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם זה לא יהיה בחוק, האוצר יעשה את כל התרגילים שהוא יודע, והוא אלוף בתרגילים, כדי לרצות אותך, אותנו היום, ולאחר מכן להעביר את הכסף למקור אחר. אם זה לא בחוק, זה לא יהיה, וזו הסיבה שאני מתנגדת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר הכנסת אורי מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני לא נכנס לפרטים, אני מבין שבעיקר זה יהיה לקראת שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אמסלם
יהיה לנו זמן לדון על כל הדברים שחודדו עכשיו. כולל מה שאמרה חברת הכנסת גרמן, שהיא מתנגדת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אצביע בעד, אם אני אראה שזאת ראיה חזקה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
דווקא אלי זיטוק, גזבר עיריית ירושלים המוערך, הביא אותנו לכך שאנחנו צריכים קצת להסתכל במשקפיים אחרות. אנחנו מוסיפים עוד אנשים לקבל הנחות. אנחנו מדברים על עמותות קיימות שהן כן פועלות למען נזקקים, הן כן פועלות למען הציבור. אנחנו לא מוסיפים גופים חדשים לפטור מארנונה, אנחנו מדברים על הגופים הקיימים שפועלים כיום, שנמצאים ועושים ומשקיעים בעיר ונותנים הרבה יותר ממה שהם מקבלים בכלל. הפטור מארנונה לכאורה עוד לא נותן. זה חלק מהמהות, שאנחנו לא יכולים לחייב אותם או שהם משלמים את החלק בשבילם, שזה שליש מארנונה. לכן כשאנחנו צריכים להסתכל עכשיו על כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה גם השלטון המקומי.

אחת הדוגמאות שהבאנו, שהדירו אותו בגלל פרמטרים שקבעו בסעיף 5(י), שזה סעיף שהוכנס בשנות ה-2000, הוסיפו עכשיו פרמטרים שרצו לראות בעיקר את השקיפות של העמותה, פרמטרים של ניהול תקין, שיש איזון במערכת להכניס אותה לציר מסוים. בציר הזה יכול להיות שיש בעיה. הבאנו כדוגמה את זק"א, שכולם מכירים. עיריית ירושלים לא נותנת לו הנחה על 300 המטרים שהוא פועל בירושלים, עם המחסנים, עם כל הפעולות. עכשיו יש בטורקיה ישראלים.
היו"ר דוד אמסלם
זה כולל גם שירות בחו"ל?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא נכנס עכשיו, כי היושב-ראש לא ייתן לי להיכנס מי קבע ואיך קבעו האם הפעילות שלה היא למען תושבי העיר או לא למען תושבי העיר. שאלתי: איך קבעתם שהפעילות שלה היא בעיקרה לא למען תושבי העיר? השיבו לי: ראינו זק"א, נכנסנו לתוך האינטרנט, ראינו שיש לו 20 סניפים בארץ. אבל מישהו מדד בכלל מה המשמעות של 20 הסניפים האלה, שהם פועלים, לזה שהמרכז נמצא אצלם? ואגיד לך את התשובה הכי ברורה: מחר יחליט זק"א שהם לא פועלים למען כל תושבי הארץ, רק לירושלמים, האם לא תיתן לו הנחה בפרמטר שהוא קיים, בלי שהוא מוסיף מטר? זה נקרא שאתה מוסיף מישהו? אתה גורע מישהו עכשיו מסיבות שאתם חופרים. יסלחו לי אנשי הגזברות ואנשי השומה, שלפעמים מאבדים את מה שהם צריכים לעשות וחופרים, ואחרי זה הדבר מגיע לבית-משפט, ובית-משפט עליון החליט בסוף בעתירה של "בנות ירושלים" כן לתת להם, בגלל דקדקנות האם זה נקרא מוסד חינוכי וכדומה. אנחנו הולכים אתם עד הסוף, והנה דוגמה. דעו לכם שהסעיף הזה לא נתן לזק"א לקבל את ההנחה שלו, עם כל הפעילות של המיליונים שהוא משקיע. אותו הדבר גם איחוד הצלה. על מה אנחנו מדברים, על חמש קומות? אנחנו מדברים על משרדים של 140-120 מטר. וזה גם לא מספיק למה שהם פועלים למען ירושלים. אז אתם עושים עוולות בדרך הזאת. אנחנו מנסים, ואדוני היושב-ראש אני מאוד מעריך שהלכת בדרך הזאת, קצת ליישר את הקו. צריך להגיד שזאת לא רמאות. לא משנים, אלא נותנים כדי לאפשר לכם לתת את זה. זיטוק אומר עכשיו: האם אני יכול לא לתת לזק"א? החוק לא מאפשר לי את זה, אני לא יכול.
איתי חוטר
התיקון שיש פה על השולחן מבקש גם לתת למפעל הפיס את הפטור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לכן יש התיקון.
איתי חוטר
זה בנוסח הקודם. רוצים לחזור לנוסח הקודם.
תומר רוזנר
זה מה שמשרד הפנים רוצה.
משה גילצר
הנוסח הבסיסי רוצה לתת לוועד הפועל של ההסתדרות, למפעל הפיס שהוא חברה לטובת הציבור. את זה צריך לתקן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נאמר "יצוצו כפטריות אחר הגשם". הלוואי שיצוצו. אני יכול להרחיב עוד בעניין הזה איפה העוול ולהציף את כל העוולות שיש, אבל זה בא לאשר ולא בא להוסיף. צריך להסתכל במשקפיים של הרווחה, להסתכל במשקפיים של מה נותנים, מה שהם תורמים, מה שהם עושים למען הציבור. כל המגזר הזה, המגזר השלישי, שהעמותות משקיעים מיליארדים במדינה, אנשים מוציאים מכספם, ולא להסתכל עליהם שהם באים לסחוט.

אדוני היושב-ראש, אני מבין שאנחנו הולכים על צמצום. כשאנחנו על בריאות ורווחה, יכול להיות שיש רשימה יותר ממוקדת. אבל גם בנושא החינוך, אם אנחנו מכניסים את נושא החינוך. לא רק בגלל השיפוי, אלא שאין סיבה לומר שמעל גיל 18 לא יקבלו.
רחל עזריה (כולנו)
נו, באמת. הגזמתם. מעל גיל 18 לא צריכים לקבל שירותים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ובתנאי שבישיבה הזאת מעל גיל 18 לא יהיה מקווה טהרה. את זה אנחנו מוכנים להכניס בעניין הזה.
רחל עזריה (כולנו)
את המקוואות פתרנו אתמול בערב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עכשיו גם הישיבות על הקו? אחרי זה נגיד שאנחנו דתיים ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הדת ומאוד טוב לנו.
רחל עזריה (כולנו)
אתם לא תפגעו במסורת הטבילה של נשים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חינוך זה דבר מרכזי, וכשמגיע אז מגיע. אנשים מקבלים, זאת אומרת אלה מוסדות שהם קיימים והם מקבלים לפי החוק. עכשיו יש שאלה האם הוא משרת או לא משרת. העיר רוצה שיבואו, זה ממנף, זה לטובת תושבי העיר וכו'. תודה.
שלמה ברילנט
אני רוצה להצטרף לנושא של גיל 18. אני חושב שזה אבסורד. יש פה דוגמה, דיברו על עיריית ירושלים, אלפי תלמידים שתורמים בפועל לכל העסקים בירושלים בכמויות אדירות של תושבי חוץ, מטבע חוץ ודברים כאלה, ואז זורקים אותם החוצה ואומרים: לא, אתה לא תורם לעיר. הרי התרומה שירושלים מתהדרת בה היא גם בתרבות.
איתי חוטר
אני לא תורם לעיר? אני לא משלם מסים?
רחל עזריה (כולנו)
התושבים עצמם לא תורמים לעיר? להם אין פטור מארנונה. כבוד היו"ר, איזה טיעונים נשמעים פה. יש גבול. אתה גר בעיר, אתה תורם לעיר, אז אתה פטור מארנונה?
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת רחל עזריה, את מפריעה לאנשים פעם שנייה וכבר פעם שלישית, ואני לא מוציא אותך. שימי לב.
רחל עזריה (כולנו)
אני מעריכה את זה.
שלמה ברילנט
אני שמח שאת מעירה לי. כדור של 200 שנה בירושלים, אני יודע מה זה ירושלים.
רחל עזריה (כולנו)
אתה מתווכח אתי מי יותר ירושלמי? נו, באמת. חפש נושא יותר רציני.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת עזריה, את ממשיכה בפעם הרביעית גם.
שלמה ברילנט
יכול להיות שאפשר לצמצם את הסעיף הזה באופן כזה שלא יכליל מוסדות רווחיים ודברים כאלה. אבל להגביל גיל 18 – אפשר להגיד גיל 23 ולא לצמצם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי מה שאתה אומר. אני רוצה להביא להצבעה את ההצעה המקורית, כמו שהצענו אותה עכשיו וקראנו אותה, ואני אסביר מדוע.
יואב בן צור (ש"ס)
המקורית כפי שהופיעה.
היו"ר דוד אמסלם
כפי שהוקראה. זו כרגע הצבעה לקריאה ראשונה. אנחנו נשב ונקיים את הדיונים. אני מבין את מה שאתה אומר, ותתפלא, אני באופן אישי גם מסכים.
יואב בן צור (ש"ס)
בלי פסקה 2.
היו"ר דוד אמסלם
בלי פסקה 2. אנחנו נמצא את הדרך איך לכוון את זה קצת יותר, כולל מוסדות חינוך. נראה איך אנחנו מסדירים את זה, כי בסך הכול אתה צודק. אני לא רואה רבותא גדולה בין מוסד ילדים בגיל 17 לבין גיל 19 כשכל המוסד עצמו הוא לא לכוונת רווח ולא עושה ביזנס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מקבל גם היום. אתה לא מוסיף דבר חדש.
היו"ר דוד אמסלם
מי שמגיע לו אז מגיע לו. אני מסכים אתך. אני מבקש להצביע. מי בעד ההצעה כפי שהוקראה, לקריאה ראשונה, למעט פסקה 2?
סיון להבי
אפשר לקרוא את פסקה 1 שוב?
היו"ר דוד אמסלם
קראנו אותה כבר. היא נמצאת לפניך.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה חוזר חזרה לוועדת שרים?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני אומר, כפי שקראנו עכשיו את הפסקה הראשונה, המסויגת, הפחות מרחיבה. אחר כך נדון. הרי זו קריאה ראשונה.
יואב בן צור (ש"ס)
את השיפוי אתה מוריד ואת 1 אתה משאיר?
היו"ר דוד אמסלם
בעניין השיפוי אנחנו נדון אתם.
יואב בן צור (ש"ס)
תשאיר את השיפוי ונדון אתם לקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
יואב, אתה יכול להתנגד. אני מבין מה אמרו לך, תתנגד. אני לא פותח עכשיו עוד דיון. דנו, דיברנו, אתה אמרת את עמדתך, הם אמרו את עמדתם. אני בסוף מביא הצבעה.
יואב בן צור (ש"ס)
לפני דקה אמרת שאתה חוזר לוועדת שרים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שבסופו של עניין אני מופתע מהעמדה. היות שאנחנו רק בקריאה ראשונה, אנחנו לא לקראת שנייה ושלישית, אמרתי שאני אעביר את זה כך. שמעתי את ההערות כאן, ואנחנו נתקדם. בין הקריאה הראשונה לשנייה נשב, נדון ונעשה את הפייט-יונינג.
סיון להבי
אנחנו מבקשים לדון גם על הנוסח של פסקה 1.
היו"ר דוד אמסלם
אז תדונו בה. תבואו לוועדה.
סיון להבי
נחזור לוועדת שרים מקורית ונדון מהתחלה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שלא. אתה לא אומר לי מה לעשות פה.
סיון להבי
זאת ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי את ההצעה שלך, ולכן אני מביא את זה כמו שזה.

מי בעד ההצעה כפי שהוקראה?
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, לפני ההצבעה. יש פה העניין עם הארכיונים. בסוף ועדת השרים אמרה שהיא מאשרת בטרומית בלבד, והמציעים מתחייבים שלושה חודשים לא ולהביא את זה לוועדת שרים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת לא ההצעה שאנחנו מציעים אותה.
ערן ניצן
כי פה אתה מוסיף את - - -
היו"ר דוד אמסלם
כפי שהקראנו. יש לך כבר 11 ארכיונים בכל מדינת ישראל.
תומר רוזנר
שם זו הצעה של פטור מלא ולא שליש.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. שם זה פטור מלא. ברגע שזה יעבור, זה יתבטל ממילא.
ערן ניצן
אבל אז לא נוכל להגדיר כנושא חדש.
רעות פרקש
אנחנו מבקשים שכל הנושא של הארכיונים יידון בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. תדון אתי על זה בקריאה שנייה ושלישית. למה עכשיו?
ערן ניצן
אני שואל דבר טכני. האם תעמוד לזכותי היכולת להכריז על נושא חדש לפני הקריאה השנייה?
תומר רוזנר
לא. גם על נושא שהוא לא חדש הוא יכול להכריז שהוא נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אתה לא יכול להכריז על נושא חדש. בהצבעה הבאה אתה יכול לעשות.
ערן ניצן
אם זה חוזר לוועדת שרים, מה אני אמור לעשות? למה זה טוב?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מגישים הצעה הרבה יותר מצומצמת מאשר שלה. אם היא תתקדם, אנחנו נוריד את זה בהמשך.

אני רוצה חמש דקות התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:10 ונתחדשה בשעה 10:15.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הדיון. אני מביא להצבעה, כמו הנוסח שהוקרא, להוציא פסקה 2. מי בעד ההצעה כפי שהוקראה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה עברה. אני אקים צוות מקצועי, כמו שהקמנו, שיכלול את השלטון המקומי, את משרד הפנים, את האוצר, את נציגי חברי הכנסת, ושם נלטש את העניין לקראת שנייה ושלישית, כדי שאנחנו נביא את זה בהבנה רחבה עד כמה שהדבר ניתן. תודה רבה לכולם.
יעל גרמן (יש עתיד)
הייתה הצבעה?
היו"ר דוד אמסלם
הייתה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת לציין שאני מתנגדת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מוסיף לפרוטוקול שחברת הכנסת גרמן מתנגדת. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים