ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/04/2016

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
äöòú ú÷ðåú äèéñ (àâøåú øéùåí, øéùåé åúéòåã)(úé÷åï), äúùò"à-2011

äöòú ú÷ðåú äèéñ (àâøåú øéùåí, øéùåé åúéòåã)(úé÷åï), äúùò"à-2011

pedahzura

2016-03-07CAAתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)(תיקון) התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 168(א)(4) ו- (ב) לחוק הטיס, התשע"א-2011

(להלן - החוק), לפי הצעת רשות התעופה האזרחית, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ולפי סעיפים 4 ו- 23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 168(א)(4) לחוק ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 18

בתקנה 18 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009

(להלן - התקנות העיקריות) -

בכותרת השוליים, המילים "תעודה רפואית" - יימחקו;

תקנות משנה (ב) עד (ד) - בטלות.

הוספת תקנה 18א
אחרי תקנה 18 לתקנת העיקריות יבוא:
"אגרת תעודה רפואית

18א

מבקש תעודה רפואית שאינו עובד טיס ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 80 שקלים חדשים.

מחזיק ברישיון עובד טיס, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין להלן לפי סוג הרישיון:

רישיון טייס מתלמד - 80 שקלים חדשים;

רישיון טייס פרטי - 200 שקלים חדשים;

רישיון טייס מסחרי - 220 שקלים חדשים;

רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר - 220 שקלים חדשים;

רישיון מפקח על תנועה אווירית - 220 שקלים חדשים.

רישיון רחפן - 220 שקלים חדשים.

הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששולמה אגרה כאמור בתקנה 18(א). ".

תחולה

3.

תקנות אלה יחולו על בקשה לקבל תעודה רפואית שהוגשה לאחר יום פרסומן.

______התשע"ו (_______)
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
(חמ 3-520-ת1)

קוד המקור של הנתונים