ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/04/2016

צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016, בדבר גריעת מסוף נטפים

פרוטוקול

 
ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

levyr

2016-02-29MOJצו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד)(2) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980

(להלן - החוק), בהתייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
גריעה של מסוף מעבר

(1)

בתוספת לחוק

– בחלק א', המילים "מסוף נטפים" – יימחקו.
_______________ התשע"ו
(______________ 2016)
__________________________
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-1594)דברי הסבר

מסוף הגבול נטפים נמנה על המסופים הנכללים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם – 1980 (להלן: "החוק").

בהתאם לאמור בחוק, על רשות שדות התעופה, בנוסף לתפקידיה האחרים המפורטים בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977, להחזיק, להפעיל ולפתח את מסופי המעבר המנויים בתוספת, לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים. כמו כן, עליה לנקוט אמצעים לבטחונם של מסופי המעבר, לרבות בטחונם של בני אדם, טובין, כלי רכב, מבנים והציוד המצוי בהם.

מאז חקיקת החוק והוספת מסוף נטפים לתוספת לחוק, בשנת 1982, לא הפעילה רשות שדות התעופה את מסוף נטפים ואין הוא משמש כמעבר גבול אזרחי.

בשל האחריות המשפטית העלולה להיות מוטלת על רשות שדות התעופה, בהיותה אחראית למסוף על-פי החוק, מוצע לגרוע את מסוף נטפים מרשימת המסופים המנויים בתוספת לחוק, בהתאם לסמכות שר התחבורה לפי סעיף 2(ד)(2) לחוק.

סעיף 2(ד)(2) לחוק קובע, כי שר התחבורה רשאי בצו, בהתייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לגרוע מסוף מעבר מהרשימה שבתוספת לחוק.

קוד המקור של הנתונים