ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/03/2016

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
ôø÷ é"â - òéöåí ëñôé- îòåãëï ìéåí 7.2.16

ôø÷ é"â - òéöåí ëñôé- îòåãëï ìéåí 7.2.16

hameirio

2016-03-09MOTנוסח לדיון בוועדה ביום 13.3.16פרק יג': עיצום כספי

הגדרות

בפרק זה -

"בעל רישיון" – למעט שמאי רכב;
"הסכום הבסיסי" – סכום כמפורט להלן, לפי העניין
(1) לגבי בעל רישיון לייצור רכב ושווקו שהוא יחיד והוא בעל רישיון לייצור סוגי רכב מוגבלים - 15,000 שקלים חדשים, אם היה בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו מסוגים אחרים - 50,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - סכום גבוה פי שניים מן הסכומים האמורים.

(2) לגבי יבואן רכב ישיר ויבואן רכב עקיף המייבאים סוגי רכב מוגבלים - 200,000 שקלים חדשים, ואם הרישיון שבידם הוא ליבוא כלי רכב מסוגים אחרים - 1,000,000 שקלים חדשים;

(3) לגבי יבואן רכב זעיר שהוא יחיד המייבא סוגי רכב מוגבלים - 20,000 שקלים חדשים, אם הרישיון שבידו הוא ליבוא כלי רכב מסוגים אחרים - 100,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - סכום גבוה בחמישים אחוזים מן הסכומים האמורים;

(4) לגבי מתווך בייבוא רכב - 100,000 שקלים חדשים;

(5) לגבי סוחר ברכב מיבואן, שהוא יחיד, 200,000 שקלים חדשים, אם הרישיון שבידו הוא לסחר באופנועים בלבד – 50,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - סכום שהוא פי שניים מן הסכומים האמורים;

(6) לגבי סוחר ברכב שאינו רכב חדש כהגדרתו בסעיף 74א שהוא יחיד וסוחר בסוגי רכב מוגבלים- 20,000 שקלים חדשים, אם הרישיון שבידו הוא לסחר בכלי רכב מסוגים אחרים – 100,000 שקלים חדשים ואם הוא תאגיד - סכום שהוא גבוה פי שניים מן הסכומים האמורים;

(7) לגבי בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שהוא יחיד - 25,000 שקלים חדשים ואם הוא תאגיד – 50,000 שקלים חדשים;

(8) לגבי בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שהוא יחיד - 15,000 שקלים חדשים ואם הוא תאגיד – 30,000 שקלים חדשים;

(9) לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך שהוא יחיד - 75,000 שקלים חדשים ואם הוא תאגיד - 100,000 שקלים חדשים;

(10) לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שהוא יחיד - 20,000 שקלים חדשים ואם הוא תאגיד - 30,000 שקלים חדשים;

(11) לגבי בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך- 10,000 שקלים חדשים;

"סוגי רכב מוגבלים" –כלי רכב מסוג L, 1O, 2O או T, כהגדרתם בתקנות התעבורה.

הוראות לעניין הסכום הבסיסי
160א.

(א) הסכום הבסיסי שיחול על מפר, כמפורט בפסקאות (1) עד (11) שבהגדרה "הסכום הבסיסי", יהיה בהתאם לסוג הרישיון שבמסגרתו בוצעה ההפרה, אף אם ניתן לסווגו ליותר מפסקה אחת בהגדרה האמורה.

(ב) מפר שהוא בעל רישיון כמפורט בפסקאות (1) עד (3), (5) ו-(6) להגדרה "הסכום הבסיסי", וניתן לסווגו בשתי הדרגות של הסכום הבסיסי המנויות בפסקאות האמורות, יחול לגביו הסכום הבסיסי הגבוה מביניהם.

אצילת סמכויות המנהל לעניין פרק י"ג

160ב.

על אף האמור בסעיף 2, המנהל אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פרק זה.

עיצום כספי בגובה הסכום הבסיסי

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

מי שנתן שירות רכב ללא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 3(א);

מי שעסק במקצוע בענף הרכב ללא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4(א);

בעל רישיון שהעביר את רישיונו לאחר, בניגוד להוראות סעיף 9;

בעל רישיון שלא הודיע למנהל על שינוי שחל לגביו הנוגע לתנאים לקבלת הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 10;

בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך שלא עבר השתלמות מקצועית בהתאם להוראות לפי סעיף 12;

בעל רישיון שסרב לתת שירות, בניגוד להוראות לפי סעיף 15;

בעל רישיון שלא מסר למנהל דיווח בהתאם להוראות סעיף 16;

בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב שפעל באופן שיש בו חשש לניגוד עניינים, בניגוד להוראות לפי סעיף 17(א)(1);

בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב שפעל בחוסר מקצועיות, בניגוד להוראות לפי סעיף 17(א)(2);

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שייצר או שיווק רכב בלי שקיבל אישור לייצור דגם הרכב, בניגוד להוראות סעיף 19;

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא פרסם הודעה על תקלת בטיחות סדרתית ברכב, שלא הודיע למנהל או שלא הזמין בעלי כלי רכב לתיקון התקלה, בניגוד להוראות סעיף 22;

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שייצר או שיווק רכב שיוצר שלא על פי תכנית הייצור או שאינו זהה לאבטיפוס, בניגוד להוראות סעיף 24(א);

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא הזמין בעלי כלי רכב לתיקונם או החלפתם, בניגוד להוראות סעיף 24(ג);

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שייצר או שיווק רכב שיוצר שלא במפעל ייצור שאישר המנהל, בניגוד להוראות סעיף 25;

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא נתן שירותי תחזוקה או שלא מכר מוצרי תעבורה בהתאם להוראות לפי סעיף 26;

(17) בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא נתן אחריות לרכב המיוצר על ידו בהתאם להוראות לפי סעיף 27;

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא דווח למנהל על אירוע שלדעת רואה חשבון עלול לגרום ירידה בהון העצמי שנדרש לפי החוק או לפגיעה בעקרון העסק החי, בניגוד להוראות לפי סעיף 27ב;

אדם שייבא רכב ללא רישיון מהרשות המוסמכת, בניגוד להוראות סעיף 28(א);

יבואן רכב ישיר שלא נתן לכל רכב המיובא על ידו את האחריות שנתן יצרן הרכב ולא מימש את האחריות כאמור לכל רכב מתוצר המיובא על ידו, בניגוד להוראות לפי סעיף 42(א);

יבואן רכב עקיף שלא נתן לכל רכב המיובא על ידו את האחריות שנתן יצרן הרכב, ככל שניתנה, בניגוד להוראות סעיף 42(ב);

יבואן רכב ישיר או יבואן רכב עקיף שהתנה את תוקפה של אחריות, בניגוד להוראות לפי סעיף 42(ג);

יבואן רכב ישיר שלא טיפל בתקלת בטיחות סדרתית ברכב, בניגוד להוראות סעיף 43(א);

יבואן רכב ישיר שלא הודיע למנהל או לבעלי כלי רכב על תקלת בטיחות סדרתית, בניגוד להוראות סעיף 43(ב)(1);

יבואן רכב עקיף שלא הודיע למנהל על תקלת בטיחות סדרתית בניגוד להוראות סעיף 43(ד)(2);

יבואן רכב מסחרי שלא דיווח, בניגוד להוראות סעיף 47(ג)(1) או סעיף 47(ג)(2);

יבואן רכב עקיף שלא שמר חשבוניות ותעודות משלוח בניגוד להוראות סעיף 47א(א);

כפוף לנוסח סעיף 52 שיאושר

יבואן רכב מסחרי שהתנה את ההתקשרות עם מוסך מומחה בתנאים המפורטים בסעיף 52(א);

מתווך ביבוא רכב שתיווך בייבוא רכב שלא מתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 59(א);

משווק רכב שמכר רכב שאינו עומד בהוראות לפי פקודת התעבורה לעניין בטיחות רכב והגנה על הסביבה, בניגוד לאמור בסעיף 66;

משווק רכב למעט יבואן רכב זעיר שסירב למסור מידע, בניגוד להוראות סעיף 66ב(א);

משווק רכב למעט יבואן רכב זעיר שלא אפשר גישה למידע, הדרכה וציוד בניגוד להוראות סעיף 66ב(א1);

סוחר ברכב מיבואן שלא הגיש למנהל אישור רואה חשבון בדבר הון עצמי בהתאם להוראות לפי סעיף 78(א);

סוחר ברכב מיבואן שלא דווח למנהל בדבר ירידת ההון העצמי בהתאם להוראות לפי סעיף 78(ב);

בעל רישיון לייצור מוצר תעבורה שייצר מוצר תעבורה שלא קיבל אישור לייצורו, בניגוד להוראות סעיף 80;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא החזיק במפעל הייצור מיתקנים וציוד מתאימים ולא פעל לפי הסדרי הפיקוח בניגוד להוראות סעיף 82;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא הודיע על ליקוי בטיחותי במוצר תעבורה למנהל או למי שהוא העביר לו את המוצר, בניגוד להוראות סעיף 83;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא פרסם הודעה על ליקוי בטיחותי, בניגוד להוראות סעיף 83;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא הזמין מי שבידו מוצר כאמור לתיקון, החלפה או החזרת המוצר, בניגוד להוראות סעיף 83;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שייצר מוצר תעבורה שלא על פי תכנית הייצור שאישר המנהל או שאינו זהה לאבטיפוס, בניגוד להוראות סעיף 86(א);

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא הזמין אליו את כל מי שהוא העביר לו את החזקה במוצר שהתקלה נוגעת אליו, לשם תיקון מוצר התעבורה והתאמתו לתכנית הייצור, בניגוד להוראות סעיף 86(ג);

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא החליף מוצר תעבורה או שלא החזיר את התמורה בעדו, בניגוד להוראות סעיף 86(ג);

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שייצר מוצר תעבורה שלא במפעל ייצור שאישר המנהל, בניגוד להוראות סעיף 87;

אדם שייבא מוצר תעבורה בלא רישיון ייבוא, אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים לקבלת רישיון הייבוא או בניגוד לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 88ב;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שסחר במוצר תעבורה שייבא בניגוד להוראות סעיף 93(א);

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שסחר במוצר תעבורה משומש בניגוד להוראות סעיף 93(ב);

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא נתן לקונה אחריות בהתאם להוראות לפי סעיף 94(א);

בעל רישיון לסחר במוצר תעבורה שסחר במוצר תעבורה משומש , בניגוד להוראות סעיף 93;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא הודיע על ליקוי בטיחותי במוצר תעבורה למנהל, בניגוד להוראות סעיף 98(1);

בעל רישיון לסחר במוצרי שלא הפסיק שווק מוצר תעבורה שיש בו ליקוי בטיחותי, בניגוד להוראות סעיף 98(3);

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא הזמין בעלי כלי רכב בהם הותקן מוצר תעבורה שיש בו ליקוי בטיחותי לשם החלפת המוצר האמור ללא עלות, לרבות פירוק המוצר הלקוי והרכבת מוצר תקין תחתיו, בניגוד להוראות סעיף 98(4);

בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שנתן שירותים בניגוד להוראות סעיף 107(ב);

בעל רישיון להפעלת מוסך שנתן שירות רכב ללא נוכחות המנהל המקצועי לתקופה העולה על 60 ימים בשנה ניגוד להוראות סעיף 115(ב);

עיצום כספי בשיעור 75% מהסכום הבסיסי

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום השווה ל-75% מהסכום הבסיסי:

יבואן רכב ישיר שלא נתן שירותי תחזוקה לרכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 40(א);

יבואן רכב עקיף שלא נתן שירותי תחזוקה לרכב שיובא על ידו, בניגוד להוראות לפי סעיף 40(ב);

יבואן רכב ישיר שלא סיפק מוצרי תעבורה לכל רכב מתוצר המיובא על ידו, בהתאם להוראות לפי סעיף 41(א);
יבואן רכב עקיף שלא סיפק מוצרי תעבורה לרכב שיובא על ידו, בהתאם להוראות לפי סעיף 41(א1);

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא פרסם מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 99(א );
בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שהתקין ברכב מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב, בניגוד להוראות סעיף 105 ;

בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שלא פעל בהתאם להוראות היצרן לעניין ביצוע פעולות ברכב בניגוד להוראות סעיף 107 ;

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא פעל בהתאם להוראות היצרן לעניין ביצוע פעולות ברכב בניגוד להוראות סעיף 110(א);

עיצום כספי בשיעור 50% מהסכום הבסיסי

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום: השווה ל-50% מהסכום הבסיסי:

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא קיים את תנאי הייצור או את הסדרי הפיקוח ובקרת האיכות בהתאם להוראות לפי סעיף 21;

יבואן רכב מסחרי שלא מסר מידע, בניגוד להוראות סעיף 46א;

יבואן רכב ישיר או יבואן רכב עקיף שלא דיווח למנהל, בניגוד להוראות לפי סעיף 47(א);
משווק רכב שלא כלל פרטים בפרסומת, בניגוד להוראות לפי סעיף 66א(1);

משווק רכב שלא תיאר באופן מלא ונכון כלי רכב, בניגוד להוראות סעיף 68(א);

משווק רכב שלא מסר לקונה הוראות לשימוש ברכב ורשימת מוסכים בהתאם להוראות לפי סעיף 70;

סוחר ברכב שאינו רכב חדש שלא תיאר רכב באופן מלא ונכון, בניגוד להוראות סעיף 68(א);

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שנתן לקונה אחריות לתקופה קצרה יותר מאחריות שנתן היצרן, בניגוד להוראות לפי סעיף 94(ב);

בעל רישיון לסחר במוצר תעבורה שאיש המקצוע שעומד לרשותו לא עבר השתלמות מקצועית, בהתאם להוראות סעיף 98ב;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא העביר מידע למנהל בהתאם להוראות לפי סעיף 99(ב);

בעל רישיון להפעלת מוסך שהתקין ברכב מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב, בניגוד להוראות סעיף 105;

בעל רישיון להפעלת מוסך או מנהל מקצועי של מוסך ביצע פעולות ברכב בניגוד להוראות סעיף 110(ב).

מנהל מקצועי של מוסך שלא דיווח למנהל או לרשות הרישוי על ליקויים בטיחותיים ברכב , בניגוד להוראות לפי סעיף 113;

עיצום כספי בשיעור 25% מהסכום הבסיסי

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי: השווה ל-25% מהסכום הבסיסי:

מתווך ביבוא רכב שלא התקשר בהסכם תיווך עם מייבא הרכב או שלא מסר למייבא העתק מן ההסכם בהתאם להוראות לפי סעיף 58(א);

מתווך ביבוא רכב שלא מסר למייבא מידע בכתב בהתאם להוראות סעיף 60;

מתווך ביבוא רכב שקיבל תשלום מהמייבא, בניגוד להוראות סעיף 63 ;

סוחר ברכב מיבואן שלא תיאר רכב באופן מלא ונכון, בניגוד להוראות סעיף 68(א );

משווק רכב שלא התקשר בהסכם בכתב עם הקונה בהתאם להוראות סעיף 71 או שלא מסר לקונה העתק מההסכם, בניגוד להוראות הסעיף האמור;
סוחר ברכב מיבואן שלא התקשר בהסכם בכתב עם הקונה בהתאם להוראות סעיף 71 או שלא מסר לקונה העתקי מסמכיםבניגוד להוראות הסעיף האמור;

בעל רישיון לייצור מוצר תעבורה שלא נתן אחריות למוצר תעבורה בהתאם להוראות לפי סעיף 88;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא ניהל מעקב אחר תלונות בניגוד להוראות סעיף 98א;

מנהל מקצועי של מוסך שלא אישר את תקינותו של רכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 112;

עיצום כספי בשיעור 10% מהסכום הבסיסי

165א.

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום השווה ל-10% מהסכום הבסיסי:

בעל רישיון שהפר את חובתו לתת חשבונית בהתאם להוראות לפי סעיף 14;

יבואן רכב ישיר ויבואן רכב עקיף שלא סיפקו מוצרי תעבורה תוך 7 ימים, בניגוד להוראות סעיף 41(ב) ו-(ב1);

יבואן רכב ישיר שלא הזמין בעלי כלי רכב לתיקון תקלת בטיחות סדרתית, בניגוד להוראות סעיף 43(ב)(3);

יבואן רכב זעיר שלא דווח למנהל , בניגוד להוראות סעיף 47(ב);

מתווך ביבוא רכב שפרסם בישראל רכב, בניגוד להוראות סעיף 64;

סוחר ברכב מיבואן שלא מסר לקונה הוראות לשימוש ברכב ורשימת מוסכים בהתאם להוראות סעיף 70;

סוחר ברכב שאינו רכב חדש שלא מסר לקונה הוראות לשימוש ברכב ורשימת מוסכים בהתאם להוראות סעיף 70;

בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שלא סימן מוצר תעבורה בהתאם להוראות לפי סעיף 84;

בעל רישיון לייצור מוצר תעבורה שלא תיאר תיאור מלא ונכון של מוצר תעבורה, בניגוד להוראות סעיף 85;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא תיאר באופן מלא ונכון מוצר תעבורה המיובא על ידו או שלא נתן לקונה הנחיות בדבר אופן התקנת המוצר, הרכבתו והשימוש בו, בניגוד להוראות סעיף 95;

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא נתן ללקוח הצעת מחיר או הצעת מחיר משלימה בהתאם להוראות לפי סעיף 104(א) או (א1) לפי העניין;

בעל רישיון להפעלת מוסך שהציע סוג אחד בלבד של מוצר תעבורה, בניגוד להוראות סעיף 103 (א);

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא סיפק ללקוח מוצר תעבורה שפורט בהצעת המחיר שעליו הסכים עם הלקוח, בניגוד להוראות סעיף 104(ב);

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא מסר עותק מכל הצעת מחיר ומהחשבונית לבעל הרכב, בניגוד להוראות סעיף 104(ב1);

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא העביר למנהל לפי דרישתו, הצעות מחיר או חשבוניות שניתנו ללקוחות, בניגוד להוראות סעיף 104(ג);

בעל רישיון להפעלת מוסך הקשור עם יבואן רכב מסחרי שמסר ליבואן מידע אודות השימוש במוצרי תעבורה, בניגוד להוראות סעיף 106;

מנהל מקצועי של מוסך שלא היה נוכח במוסך בהתאם להוראות סעיף 115(א).

עיצום כספי בשיעור 5% מהסכום הבסיסי

1

165ב. הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום
השווה ל-5% מהסכום הבסיסי
בעל רישיון שלא החזיק את רישיונו או שלא הציג אותו בהתאם
להוראות סעיף 11;

בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא סימן את הרכב המיוצר על ידו
בהתאם להוראות לפי סעיף 23;

יבואן רכב ישיר שלא פרסם הודעה לציבור על תקלת בטיחות
סדרתית, בניגוד להוראות לפי סעיף 43(ב)(2);

יבואן רכב עקיף שלא פרסם הודעה לציבור על תקלת בטיחות סדרתית או שלא הזמין בעלי כלי רכב לתיקון התקלה, בניגוד להוראות
סעיף 43(ד)(1);

יבואן רכב עקיף שלא פרסם הודעה לציבור על תקלת בטיחות סדרתית או שלא הפנה בעלי כלי רכב לתיקון התקלה בניגוד להוראות
סעיף 43(ד)(2);

יבואן רכב זעיר שלא פרסם הודעה לציבור על תקלת בטיחות סדרתית או שלא הפנה בעלי כלי רכב לתיקון התקלה, בניגוד להוראות
סעיף 43(ה);

יבואן רכב שלא פרסם את תנאי ההתקשרות עם מוסך מומחה בהתאם להוראות לפי סעיף 51(א);

יבואן רכב שלא פרסם או עדכן את רשימת מוסכי השירות או שלא דיווח למנהל בהתאם להוראות סעיף 51(ב);

משווק רכב שלא הציג בעסקו הודעה בניגוד להוראות סעיף 66א(2);

בכפוף לנוסח סעיף 67 שיאושר

משווק רכב שקיבל מקונה סכום העולה על 20 אחוזים ממחיר הרכב שלא בהתאם להוראות סעיף 67(א);

סוחר ברכב מיבואן שקיבל מקונה סכום העולה על 20 אחוזים ממחיר הרכב שלא בהתאם להוראות סעיף 67(א);

סוחר ברכב שאינו רכב חדש שקיבל מקונה סכום העולה על 20 אחוזים ממחיר הרכב שלא בהתאם להוראות סעיף 67(א);

משווק רכב שלא מסר ערבות בנקאית כמפורט בהוראות סעיף 67(ב);

סוחר ברכב מיבואן שלא מסר ערבות בנקאית כמפורט בהוראות סעיף 67(ב);

סוחר ברכב שאינו רכב חדש רכב שלא מסר ערבות בנקאית כמפורט בהוראות סעיף 67(ב);

סוחר ברכב מיבואן שדרש מקונה החזר הוצאות בניגוד לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 67(ד);

סוחר ברכב שאינו רכב חדש רכב שדרש מקונה החזר הוצאות בניגוד לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 67(ד);

משווק רכב שדרש מקונה החזר הוצאות בניגוד לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 67(ד);

משווק רכב שלא רשם את הרכב על שם הקונה, בניגוד להוראות סעיף 72;

סוחר ברכב מיבואן שלא רשם את הרכב על שם הקונה, בניגוד להוראות סעיף 72;

משווק רכב שלא מסר לקונה תעודת אחריות, בניגוד להוראות סעיף 73(א);

סוחר ברכב מיבואן שלא מסר לקונה תעודת אחריות, בניגוד להוראות סעיף 73(א);

משווק רכב שהציע תקופת אחריות נוספת שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 73(ב) או שהתנה רכישת רכב ברכישת אחריות נוספת, בניגוד להוראות הסעיף האמור;

סוחר ברכב מיבואן שהציע תקופת אחריות נוספת שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 73(ב) או שהתנה רכישת רכב ברכישת אחריות נוספת, בניגוד להוראות הסעיף האמור;

משווק רכב שלא דיווח לקונה על נזק שנגרם לרכב לפני מסירתו, בניגוד להוראות סעיף 74;

סוחר ברכב מיבואן שלא דווח לקונה על נזק שנגרם לרכב, בניגוד להוראות סעיף 74;

סוחר ברכב שאינו רכב חדש שלא דווח לקונה על נזק שנגרם לרכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 74;

בעל רישיון לסחר ברכב שלא הציב שלט בהתאם להוראות סעיף 78(ד);

בעל רישיון לסחר ברכב שאינו רכב חדש שהסיע נוסעים בתמורה, בניגוד להוראות סעיף 78(ה);

סוחר ברכב שאינו רכב חדש שלא רשם את הרכב על שם הקונה, בניגוד להוראות סעיף 78ב1;

בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא מסר לקונה תעודת אחריות בהתאם להוראות לפי סעיף 94(א);

בעל רישיון לסחר במוצר תעבורה שסחר במוצר תעבורה שלא סומן בהתאם להוראות לפי סעיף 96(א);

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא הציב שלט בהתאם להוראות סעיף 102(א);

בעל רישיון להפעלת מוסך שהציג במוסך שלט הכולל פרטים שאינן תואמים את הרישיון להפעלת מוסך שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 102(ג);

בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שלא סימן על רכבו "מוסך נייד" בהתאם להוראות סעיף 107(ג);

בעל רישיון להפעלת מוסך שלא הודיע על היעדרות מנהל מקצועי , בניגוד להוראות סעיף 116;

הודעה על כוונת חיוב

167.

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 161 עד 165ב (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה;

סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

זכותו של המפר לטעון טענותיו בפני המנהל לפי הוראות סעיף 168;

הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 170, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

זכות טיעון

168.

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 167 רשאי לטעון טענותיו בפני המנהל, בכתב או בעל פה כפי שיורה המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.

החלטת המנהל ודרישת תשלום

169.

המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 168, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 171.

החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) -להטיל על המפר עיצום כספי - ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום) שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

שלא להטיל על המפר עיצום כספי - ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי סעיף 168, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום התקופה האמורה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

170.

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיפים 161 עד 165ב, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים

171.

המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של העיצום הכספי
172.

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען טענותיו בפני המנהל כאמור בסעיף 168 - ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 177 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט- יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

הסכום הבסיסי יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון בשנה הקודמת, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המנהל הכללי של המשרד יפרסם ברשומות הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום העיצום הכספי

173.

המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 169.

הפרשי הצמדה וריבית

174.

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961

(בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

גביה

175.

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, הוצאות ואגרות, התשנ"ה-1995

.

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

176.

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 161 עד 165ב ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

ערעור

177.

על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום שבאזור שיפוטו ניתנה ההחלטה; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מהיום שבו נמסרה למפר דרישת התשלום.

אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום

178.

הטיל המנהל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

דבר הטלת העיצום הכספי;

מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

סכום העיצום הכספי שהוטל;

אם הופחת העיצום הכספי - הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

פרטים אודות המפר הנוגעים לעניין;

שמו של המפר- ככל שהמפר הוא תאגיד

הוגש ערעור כאמור בסעיף 177, יפרסם המנהל את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי .

על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור. לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בעניין זה; על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998

, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור בסעיף קטן (א), המנהל יישם אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו לאחר שחלפה התקופה האמורה בסעיף קטן זה.

השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

שמירת אחריות פלילית

179.

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריות פלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 161 עד ב165, המהווה עבירה.

שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו סכום העיצום הכספי ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

דיווח לכנסת – הוראת שעה

179א.

הממונה ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על מספר העיצומים הכספיים שהוטלו, סכומם, בשל אילו הפרות הוטלו ומספר ההפרות החוזרות שבוצעו מתוך כלל ההפרות בשנה שקדמה למועד הדיווח; דיווח כאמור יימסר במשך חמש שנים מתום שנה מיום תחילתו של פרק זה.

תחילה ותקנות ראשונות

179ב.

תחילתו של פרק זה שמונה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות לפי סעיף 171; לא הותקנו תקנות כאמור עד לאותו מועד, ידחה השר, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתו של פרק זה בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים.

קוד המקור של הנתונים