ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2016

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 9

מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, כ"ח באדר א התשע"ו (08 במרץ 2016), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
חברי הכנסת
מוזמנים: ד"ר איריס לייטרסדורף - מנהלת המחלקה לבקרה על קופות חולים, משרד הבריאות

אורלי בוני - מנהלת השירות הארצי, ממונה על שוויון הזדמנויות, משרד הבריאות

רמי אבישר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ויקי וקסלר - ממונה ארצית על סטנדרטים בקהילה, משרד הבריאות

חוה חג'ג' - כלכלנית, אגף פיקוח על קופות חולים, משרד הבריאות

ד"ר יהודה מירון - יועץ, משרד הבריאות

אלעד מסאסא - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל כץ - מפקח ארצי, אגף מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דביר דייטש - אדריכל ראשי, משרד הביטחון וצה"ל

אחיה קנארה - נציב שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטיים

אדריכל שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

ערן טמיר - עו"ד, ממונה על הלשכה המשפטית, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

רות דיין מדר - עו"ד, מרכז השלטון המקומי

חיים לוינהר - רכז נגישות, שירותי בריאות כללית

אשר חימי - סגן מנהל אגף הנדסה ותשתיות, קופת חולים מאוחדת

סנדרה מרון - ממונה על שוויון ונגישות, מכבי שירותי בריאות

שמעון פרג' - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, מכבי שירותי בריאות

איתן עמרם - עו"ד, לשכת עורכי הדין

טליה דוד - עו"ד, לשכת עורכי הדין

לימור אמילי אמרן - מורשת נגישות, קלינאית תקשורת, האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

יוסי מעיין - מנהל משק, בית חולים לניאדו

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015
היו"ר אילן גילאון
צהרים טובים, אנחנו פותחים את הישיבה. כמה תיקונים קטנים על דברים שמוסכמים בינינו וכבר סגרנו ולאחר מכן נפנה לעניין של מליאת הוועדה כדי לאשר את התקנות, בריאות, מבנה.

למישהו יש משהו לומר לנו?
קריאה
כן. ברכות ליום האישה.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור מאליו. אנחנו עיוורים לצבעים, למגדר, לכל. כל בן אדם הוא ספצימנט בפני עצמו. אשתי תמיד אומרת שגברים לא מסוגלים לעשות שני דברים בבת אחת והיא אומרת לי שאני אפילו דבר אחד לא.
אייל לב ארי
נעבור במהירות על התיקונים. בעמוד 1 הוספנו עוד סעיפי הסמכה לפי סימן ו'. גם בנושא ההחלה ההדרגתית וגם בנושא פרסום ספקי השירותים הגדולים. נמחקה ההגדה "נציב" ועברה לעמוד 2 כדי לאפשר, מעבר להגדרה שבחוק, להסמיך מבין עובדי הנציבות.

בהגדרה מרפאה בעמוד 2 למטה נאמר שני דברים כאשר האחד הוא לגבי התוספת, "או שהיא מוחזקת ומופעלת על ידי רשות מקומית כגון מרפאה לבריאות המשפחה". יש הסדרים היסטוריים בהם מספר רשויות מקומיות מפעילות גם מרפאות של טיפת חלב ולכן נכון שגם התקנות האלה יחולו ספציפית לגבי אותן מרפאות שמופעלות על ידי הרשויות המקומיות.

בעמוד 3, פסקה (4) בהגדרה מרפאה, נמחק הנושא של התאגיד הייעודי כיוון שהוא טרם הוקם לפי החוק. לפיכך כרגע זה לא נדרש.

הוסף "מרפאת חוץ" שכוללת גם מכון.

בעמוד 4, שירות בריאות כולל לרבות שירות הבריאות כגון שירותי מזכירות רפואית.

ההפניה לתקנים, שימו לב להערה, זה יהיה תלוי פרסום של תקן 2481 ברשומות.
שמעון פרג'
דיברת על הגדרת מרפאה ואני רוצה לוודא.
אייל לב ארי
הגדרת מרפאה היא הגדרה שבעצם מופיעה בפניכם: "שמספקת למבוטחי קופת חולים שירותי בריאות הקבועים בסל שירותי הבריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומתקיים בה אחד מאלה". זה בשלב הזה. יכול להיות שבשלבים המתקדמים יהיה צורך לתקן את ההגדרה בגלל שאלות פרשניות שיתעוררו לפני וזה יתוקן בהתאם. זה כבר לעתיד לבוא.

בתקנה 6, הפניות נוספות להתאמות נגישות חלופיות. אלה יותר תיקונים טכניים.

בעמוד 9, תקנה 9(ג), יוסף "לפי העניין".
בפרק ה', שונות, התווספה תקנה 10א, ביצוע לפי תקן
10א. ביצוע לפי תקן

הורו תקנות אלה על בדיקה או ביצוע התאמות נגישות לפי הוראות תקן, יהיה זה תקן כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בהיעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה ויראו חייב כמי שיצא ידי חובתו אם מילא אחר הוראות התקן שהיו בתוקף במועד ביצוע ההתאמה. בתקנה זו "מועד ביצוע ההתאמה" – לרבות המועד שבו הוזמנו התאמות מספק.

אלה תקנות משני מקורות שונים, האחד מתקנות מקום קיים והשני מתקנות השירות.

תקנה זו באה להבהיר איזה תקן חל ויחול התקן במועד בו בוצעה ההתאמה וגם אם הוא שונה, לא צריך לתקן את ההתאמה בהתאם לתקן ששונה אלא אם כן נעשה איזשהו שיפוץ או באופן שמפרק ומקים מחדש את ההתאמה ואז כבר לפי התקן ככל שהשתנה.

בעמוד 11 יש תיקונים טכניים.

בעמוד 12, המשך של פרט 2, דרך נגישה רציפה. הבהרה שזה מכניסה לבית חולים למקום חניה, תחנת הסעה וכולי. צריכה להיות דרך נגישה כך שתהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה בדרך נגישה. כך גם מהכניסה בבניין בו ניתן שירות בריאות, למקומות בתוכו ומחוצה לו שבו ניתנים שירותי בריאות ובמקומות בהם מבקר או שוהה הציבור. גם שם צריכה להיות דרך נגישה למבקרים.

בפסקה (ב), גם ברמת ההבהרה: "אם מחוץ לשטחו של בית חולים קיים נמצאים מקומות חניה לציבור המגיע אליו, או תחנות תחבורה ציבורית, המשרתות את הציבור שמגיע לבית החולים, יפנה בית החולים למי שאחראי לדרך ממקומות החניה ולדרך מתחנות התחבורה הציבורית עד לכניסה לבית החולים, בדרישה כי ידאגו שדרכים אלו יהיו גם נגישות לאדם עם מוגבלות. הפנייה תבוצע בתוך שישים ימים מיום התחילה".

זה כדי ליצור בשלב הזה, כשעוד אין את תקנות הדרכים, איזושהי פלטפורמה לבקשה שרשויות מקומיות ייצרו רצף של דרך נגישה לכניסה לבית החולים בשטחים שמחוץ לבית החולים וסמוכים לו.

בעמוד 15, תיקון טכני.
רמי אבישר
עמוד 15, סעיף 4. צריך למחוק בסוף פסקה (ג), שם כתוב הסבר.
אייל לב ארי
כן. ההסבר יימחק.
היו"ר אילן גילאון
זה אחרי הסכמות, לא?
אייל לב ארי
כן.

בעמוד 16, המשך של נושא התגברות על הפרש גובה בשטחי חוץ ופנים, ההוראות הכלליות. נמחקו הנושאים של שני גבהים שונים בבתי אחיזה, אם אני זוכר נכון, בהסבר שעכשיו מופיע בפניכם. כך גם לגבי התיקונים בפסקה (3).

לגבי מעלון אנכי, יהודה תזכיר לי מה היה שם.
יהודה מירון
מעלון אנכי, זה פשוט משהו מיותר כי זה כבר מופיע במקום אחר כך שאין טעם לחזור על זה.
אייל לב ארי
פרט 9 בעמוד 17, פרט משנה (3) הוכפף לפרט משנה (1). בכל מקרה ההוראות הראשיות, נושא של אמצעי להתגברות על הפרש גובה.

בעמוד 18, לגבי משטח ביניים, רק אם הוא קיים ולא שייצרו משטח ביניים יש מאין.

פסקה (5) נמחקה כי היא מיותרת.

כך גם לגבי פסקה (ד).

הטבלה בעמודים 19 ו-20, ש בה תיקונים טכניים.

בעמוד 21, התיקון הוא בכותרת המשנה - לא דרך אחרת אלא דרכים כלליות בכלל.

בעמוד 23, נושא הדלתות בפרט 17 ו-18. אם אני זוכר נכון, אלה התיקונים שהיו בדיון הקודם.
יהודה מירון
17, כן. וגם 18.
אייל לב ארי
אלה התיקונים שהוכנסו בעמוד 23.
יהודה מירון
כל הנושא של אפשרות פתיחת דלת.
אייל לב ארי
נגיע לזה.

אלה ההערות שהיו לפסקה (4) בעמוד 24:

"בדלתות ובשערים הנפתחים אוטומטית או דלת מבוקרת כניסה, ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות אדם עם מוגבלות המבקש לעבור בפתח. היו אלו בנוסף דלת או שער הסובבים על ציר צד, יימצא אמצעי אזהרה למניעת פגיעה מהן כגון התרעה קולית וחזותית".

בעמוד 26, בית שימוש נגיש, תיקון טכני.

בעמוד 28, חלק מפרט 25, נושא של חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת. "פרטיות כאמור תושג באמצעים כגון שינוי מבני כך שהמעבר לעמדת ההלבשה יהיה מתוך חדר האמור, או אמצעי קבוע שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי".

יהודה, תסביר את זה.
יהודה מירון
זה מצב שיש לנו את אותו חדר בדיקה וטיפול בו אני אמור לעבור פרוצדורה. אותם חדרים יהיו עם נגישות מיוחדת כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל לבוא ולעבור איזשהו טיפול או פרוצדורה. אם נדרשת התלבשות או התפשטות ואחר כך התלבשות, הסעיף הזה אומר שכל עוד תא ההלבשה הוא בתוך החדר, אין בעיה, אבל אם הוא מחוץ לחדר, הוא חייב להיות בצמוד לו והמעבר יהיה בפרטיות כך שלא יהיה מצב שהפרטיות נפגעת. כל התיקון שנעשה הוא כדי להבטיח את אותה פרטיות בצורה מכובדת.
אייל לב ארי
עמוד 29, תיקונים טכניים בנושא עמדת ההלבשה.

בנושא מקלחות ומלתחות נגישות, הבהרה האומרת שהמעבר מהמלתחה למקלחת תהיה בדרך נגישה בנוסף לפרטיות.

בעמוד 30, למיטב זיכרוני מדובר בתיקונים טכניים, תיקונים שנעשו בוועדה בישיבה הקודמת. אנשים שמתניידים בכיסא גלגלים ביחס לסך חדרי האשפוז המיוחדים.

בעמוד 33 נושאים של תא משולב שמשרת יחידת אשפוז. כאן יש הבהרות שנקריא אותן לגבי גובה האסלה:

"גובה האסלה יהיה בין 42 ל-45 סנטימטרים. יישאר מקום חופשי שיאפשר מעב כיסא שירותים לצורך חפיפה מעל האסלה תוך כדי תנועה בהמשך לציר האורך של האסלה. וכן יימצא מעבר חופשי משני צדי האסלה כדי לאפשר מעבר אליה מכיסא גלגלים".

"אם הוצא פטור לפי תקנה 6(ב) – תימצא אסלה שתתאפשר אליה גישה מצד אחד לפחות. בנוסף, יחולו שאר הדרישות לעיל לגבי גובה האסלה, מעבר כיסא שירותים ומעבר מכיסא גלגלים".

בפסקה (6) למטה יש מחיקות של נושאים שלא נדרשו.

יהודנ, תזכיר למה המחיקות.
יהודה מירון
אנחנו לא צריכים את זה כי יש דרישה למשטחי תפקוד כך שלא צריך את הבדיקה האיכותית שמופיעה שם.
אייל לב ארי
עמוד 34, תיקון טכני.

אנחנו עוברים לתיקונים בתוספת השנייה בעמוד 37.

בפרט 1, מונחים ומעבר מקום נוספה פסקת משנה (ב):

"הבדיקה וביצוע התאמות הנגישות האמורות בתקנה 2 לתקנות הנגישות לבניין קיים, גם יאפשרו לאדם עם מוגבלות המלווה מטופל למרפאה, נגישות רציפה למקומות במרפאה בהם לצורך ליווי מטופל, נדרש מלווה לשהות או לבצע פעולות, כגון סיוע לילד בעת בדיקה".

אני חושב שכאן יש הרחבה ואפשר לראות שהתקנות חלות גם על מלווה שהוא אדם עם מוגבלות, שהוא מלווה מטופל שהוא לא בהכרח אדם עם מוגבלות כך שתהיה את הנגישות הזאת גם במרפאות לשם מגיעים האנשים האלה.

בפרט 2, בעמוד 38, מקומות חניה נגישים, יש הבהרה. החניון שנדרש, הוא לא רק חניון שנמצא בחזקת קופת חולים כיוון שהמרפאה לא יכולה להיות בחזקת קופת חולים אלא גם גורמים נוספים כך שבעצם זה אחראי לשירות בריאות.

בפרט 8, פתחים, בעמוד 39. בהמשך שלו, בעמוד 40 יש את פסקת משנה (ה). יהיו קצת שינויים בנוסח שבפניכם אבל אני אקריא את פסקה (ה) במלואה:

"לגבי דלת סובבת קיימת בדרך נגישה שאינה נפתחת באופן אוטומטי – שלא מתקיימת בה הדרישה לגבי שטח קיר חופשי לפי ת"י 1918 חלק 3.1, סעיף 2.3.5, יימצא אמצעי טכני לפתיחת הדלת באופן עצמאי כגון "סנפירול"".

כרגע זאת רק הבהרה ויכול להיות שיש עוד אמצעים וזה לא בהכרח רק הסנפירול.

את המלים "בפרט בחדר הנדרשת בו פרטיות" – אנחנו מוחקים.

"יימצא אמצעי שיאפשר נעילת הדלת ופתיחת הנעילה בהישג יד של אדם המתנייע בכיסא גלגלים. הממונה רשאי לציין דרישות טכניות באמצעים כאמור שיפורסמו לפי הוראות תקנה 6 לתקנות מקום קיים בשינויים המחויבים".
יהודה מירון
תמחק רק את המילה "בפרט" ולא את "בחדר הנדרשת בו פרטיות" אותן צריך להשאיר.
אייל לב ארי
בסדר. בחדר הנדרשת בו פרטיות יימצא האמצעי וכולי.

לפרט תתווסף פסקה (ו).

בעמוד 41, חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, פסקה (3), הנושא של הפרטיות: "פרטיות כאמור תושג באמצעים כגון שינוי מבני כך שהמעבר לעמדת ההלבשה יהיה מתוך חדר האמור, או אמצעי קבוע שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי".

השינויים בפרט 14 ו-16 הם תיקונים טכניים.

בזה סיימנו את כל התיקונים.
היו"ר אילן גילאון
תודה.

אני נועל את הישיבה ופותח את ישיבת ועדת העבודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים