ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/02/2016

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 172

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ג באדר א התשע"ו (22 בפברואר 2016), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015 (פ/1658/20)(כ/610), של חה"כ נאוה בוקר, יחיאל חיליק בר, דוד ביטן, רועי פולקמן, יעקב פרי, רוברט אילטוב, יעקב מרגי, עבד אל חכים חאג' יחיא, טלי פלוסקוב, יצחק וקנין, יוסי יונה
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

נאוה בוקר
חברי הכנסת
נחמן שי
מוזמנים
רן שיטרית - ראש מטה השר, משרד התקשורת

דנה נויפלד - היועמ"ש, משרד התקשורת

חגית ברוק - עוזרת ראשית ליועמ"ש, משרד התקשורת

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

זיו גלעדי - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

הילה שמיר - יועצת משפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

גילה ורד - עורך דין, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

יגאל הררי - עוזר מנכ"ל 100fm, תחנות רדיו אזורי

דוד בן בסט - מנכ"ל 100fm, תחנות רדיו אזורי

ליאור חריש - עו"ד רדיוס ורדיו לב המדינה, תחנות רדיו אזורי

חובב ינאי - פעיל המשמר החברתי

סעדה יקותיאלי - פעילה המשמר החברתי

אלירן אסייג - עוזר, דןד בן בסט

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

אביטל סמפולינסקי

דניאל קלמנט - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015 (פ/1658/20)(כ/610), של חה"כ נאוה בוקר, יחיאל חיליק בר, דוד ביטן, רועי פולקמן, יעקב פרי, רוברט אילטוב, יעקב מרגי, עבד אל חכים חאג' יחיא, טלי פלוסקוב, יצחק וקנין,

יוסי יונה
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מבקש להתחיל את ישיבת הוועדה. אני מניח שמי שלא הגיע עדיין תקוע באיזה פקק. בוקר טוב לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, רשמת, דובר, אורחים מכובדים, חברת הכנסת, בואו נתחיל בטוב. קדימה, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015. בבקשה.
דנה נויפלד
זו הצעת חוק פרטית, אתם רוצים שאנחנו נציג?
נאוה בוקר (הליכוד)
כן. את יכולה להציג.
דנה נויפלד
אנחנו כבר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר איתן כבל
זה כבר לא הצעה של חבר הכנסת.
דנה נויפלד
נכון, אז עו"ד חגית ברוק תציג.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חגית ברוק
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו–2015‏

תיקון סעיף 72

1.

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 72, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו)

(1) בעל זיכיון לשידורי רדיו רשאי לשדר, נוסף על השידורים שהותר לו לשדר במסגרת זיכיונו (בסעיף זה – השידורים העיקריים), שידורי רדיו בעלי תוכן שונה מהשידורים העיקריים, בחלק משעות היממה (בסעיף זה – תוכן שידורים נוסף), אם אישרה זאת המועצה כאמור בפסקה (2).

זו הפסקה שמקנה את ההיתר העקרוני לפצל. בהמשך יש התהליך שמסביר מהם התנאים.

(2) בלי לגרוע מסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), מצאה המועצה, לאחר מיפוי הצרכים המיוחדים של מגוון אוכלוסיות ברחבי הארץ, כי יש צורך בתוכן שידורים נוסף עבור אוכלוסייה מסוימת, בשטח מסוים באזור זיכיון, רשאית היא לתת לבעל הזיכיון לשידורי רדיו אישור לשדר תוכן שידורים נוסף אחד בלבד בשטח כאמור, שישודר במקום השידורים העיקריים, בהתאם לכללים שתקבע; במתן אישור ובקביעת כללים כאמור תפעל המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ה).

זה הסעיף שמקנה את הסמכות למועצה לאשר את תוכן השידורים הנוסף, את "פיצול השידורים", כמו שאנחנו קוראים לזה כאן. האישור של המועצה יהיה לפיצול אחד בלבד לכל תחנת רדיו, והיא תעשה את זה בהתאם לכללים שהיא תקבע, לפי סמכותה לקבוע כללים.

(3) המועצה לא תיתן אישור לתוכן שידורים נוסף כאמור בפסקה (2), אלא לאחר שניתן אישור השר לעניין האפשרות להקצאת התדרים לפי הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי.

הפסקה הזאת מחייבת את המועצה להגיע למשרד התקשורת, לשר התקשורת, ולקבל את האישור להקצאת התדר. זה בגלל הסיבה שמשאב התדרים מוגבל ולא בטוח שבהכרח יהיה תדר פנוי בשביל פיצול השידורים באותו אזור זיכיון שדובר עליו.

(4) ניתן לבעל זיכיון לשידורי רדיו אישור לתוכן שידורים נוסף, לא יינתן אישור השר לעניין האפשרות להקצאת תדרים נוספת לאותו בעל זיכיון לשם כיסוי אזור זיכיונו אלא אם כן נתגלו הפרעות לקליטת שידוריו."

הסעיף הזה מגביל את הקצאות התדרים שיקצה שר התקשורת, שיקצה משרד התקשורת, לתחנות הרדיו. אם יש תחנה שכבר משדרת בפיצול היא לא תקבל תדר נוסף, אלא אם כן הסיבה להקצאת התדר הנוסף היא הפרעות, וזה נועד לאפשר לה לכסות את אזור זיכיונה באחד מהשידורים, או בשידורי הפיצול או בשידורי תחנת האם.

הוראת מעבר

2.

(א) על אף האמור בסעיף 72(ו) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעל זיכיון לשידורי רדיו שהוקצו לו שני תדרים או יותר לצורך כיסוי אזור זיכיונו, לשם כיסוי או קליטה של שידוריו באזור הזיכיון, והמועצה אישרה לו, לפני תחילתו של חוק זה, לקיים שידורים בעלי תוכן נוסף בתדרים שהוקצו לו, יהיה רשאי להמשיך לקיים את שידוריו כפי שאישרה לו המועצה עד למתן החלטה של המועצה לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

(ב) עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה תקבע המועצה כללים ותקבל החלטות לגבי בעלי זיכיון כאמור בסעיף קטן (א), לפי הוראות סעיף 72(ו)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

הוראת המעבר מאפשרת לתחנות שהיום משדרות בפיצול להמשיך ולשדר עד למתן החלטה של המועצה לעניין פיצול שידורים, בהתאם להוראות סעיף (ו) שאותו קראנו קודם.

בסעיף קטן (ב) המועצה צריכה לקבוע כללים בתוך שנה ולקבל החלטה לעניין בעל זיכיון שמבקש לשדר בפיצול לפי הוראות סעיף קטן (ו).
היו"ר איתן כבל
הערות. חובב.
חובב ינאי
אני מהמשמר החברתי. עקבנו אחרי הצעת החוק הזאת גם בשלב ההכנה לקריאה הראשונה וגם עכשיו, ונדמה שלמרות השינויים בנוסח אין שינוי מהותי של ההצעה, ונראה שהעתירה - - -
אתי בנדלר
אין שינוי מהותי בהצעה לעומת מה?
חובב ינאי
לעומת הנוסח של הצעת החוק הפרטית במובן הזה שהבג"ץ שלח את המחוקקים לחוקק חוק שיסדיר את העניין הזה, אבל הצעת החוק המוצעת, לפחות לדעתנו, מכשירה בדיעבד את העבירות שנעשו.
דוד בן בסט
לא, אל תגיד את זה.
היו"ר איתן כבל
סליחה. לא, דוד. לא ביקשתי ממך להתערב. הוא מציג את העניין שלו. נקודה.
דוד בן בסט
סליחה, אני מתנצל.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חובב ינאי
אני אתקן את דברי, מכשיר בדיעבד בעיות שהתגלו.

הדבר השני שאולי בעייתי ואולי נצליח לשנות כאן זה לגבי העתיד, ואולי שווה לחשוב במקום להשתמש בפיצולים האלה לתחנות רדיו שכבר פועלות, אולי עדיף לייצר מכרזים חדשים כדי לתת לעוד גורמים להשתתף בפעילות של תחנות הרדיו ולא לייצר עוד מהלך של פיצול תדרים, שהוא היה המהלך שבעניינו היתה כל ההתדיינות הזאת, גם בבג"ץ וגם כאן.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, תודה, חובב. זכותך להגיד את זה. נכון, הצעת החוק המקורית בבסיסה לא היתה משהו שבגללו רקדתי על הגגות. עם זאת, העובדה שבן בסט הוא פה לבדו מדברת בעד עצמה. הצעת החוק לא נותנת את כל הפתרון, אבל היא מדברת בעד עצמה, כי כשהונחה הצעת החוק המקורית, לא יכולתי לצאת מחדרי, מכיוון שבאופן טבעי היו אלי פניות מכל הגורמים.

שום דבר הוא לא שלם. אין שום חוק מושלם. בכל מקרה החוק עבר שינוי משמעותי ושדרוג מאוד-מאוד רציני. להגיד לך שהוא מושלם? לא. אתה מספיק זמן פה, חובב. תביא לי איזה חוק שהוא מושלם.

מה שאני מנסה להגיד לך בשורה התחתונה שגם אם אני לא שלם לגמרי, בסופו של עניין כולם נרתמו, כל המערכות כולן כדי לעשות חוק נכון יותר. אני לא רוצה להשתמש במילים אחרות.

אני מודה לך על ההערה. היא נרשמה בפרוטוקול.

גברתי, האם יש לך הערה?
אתי בנדלר
לא. אולי למשרד התקשורת יש הערה. המועצה עצמה, אני רואה שעדיין לא הגיעו לכאן.
דנה נויפלד
יש פה מהרשות השנייה.
אתי בנדלר
את רוצה אולי להתייחס לדברים?
גילה ורד
אין לי כרגע מה - - -
היו"ר איתן כבל
אין מה להוסיף. דנה, אם תרצי, תעירי. בסך-הכול אני רואה שכל הדברים ששוחחנו עליהם, אלא אם כן אני טועה, בסופו של עניין נכנסו כאן כל ההערות שלנו. דנה, בבקשה.
דנה נויפלד
גם כאשר בג"ץ נתן את פסיקתו, הוא נתן את פסיקתו ביחס לחוק הקיים היום טרם הצעת החוק, וגם הבג"ץ עצמו למעשה קרא למחוקקים או לרשות השנייה ולמשרד התקשורת לבוא ולהסדיר את הנושא אם הם ימצאו לנכון, וגם הבג"ץ התייחס לאפשרות להסדיר את זה בחקיקה, אגב, בעקבות חוות-דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, שזה הובא בחשבון גם בפני כל מקבלי ההחלטות שניתן לתקן את החוק. והפה שאסר הוא גם הפה שמתיר, זאת אומרת, הכנסת בוודאי רשאית לבוא ולתקן את החוק כל עוד יש הצעת חוק שמבקשת לעשות את זה. ההכשרה בדיעבד – הסוגיה הזאת היתה נתונה במחלוקת, הבג"ץ קבע כפי שהוא קבע, והוא גם אפשר את תיקון החוק, וזה בדיוק מה שנעשה כאן – מקנים סמכות לרשות השנייה להסדיר את הנושא. זה בעניין ההכשרה בדיעבד.

לעניין הפיצול לעומת גורמים חדשים. הרשות השנייה היא הרשות המוסמכת לקל החלטות בעניין הזה, ואת זה הצעת החוק גם קובעת. זה לא מונע מהרשות השנייה, אגב, להוציא מכרזים גם לאזורים אחרים. העניין של קביעת אזורים צריך להיעשות, יש דרך מוסדרת לעשות את זה, לקבוע את כמות האזורים, לקבוע את המיקום שלהם. זו שאלה בפני עצמה שאגב לא קשורה להצעת החוק הזאת. גם היום הרשות השנייה יכולה, לפחות לפי החוק, לבקש לשנות את האזורים ולהכניס עוד גורמים לשדר בתחנות רדיו. היא לא עושה את זה. הסמכות הזאת לא נגרעת ממנה.

ההצעה הזאת באה להסדיר סוגיה ספציפית שנקבע שלגביה אין סמכות, והיא האפשרות לפצל, אגב, כפי שגם נעשה היום. זאת אומרת, הרשות בחנה בעבר ומצאה שיש צרכים בכל מיני אזורים שמצדיקים פיצול של התדר. זה נעשה לאחר דיון ואחרי שהגיעו בעלי תחנות והציגו צורך קיים שבגינו נכון לפצל. אני מדברת עכשיו קצת בשם הרשות השנייה, אבל הם יסלחו לי. הדבר הזה לא משתנה, ולכן למעשה ההצעה הזאת באה להקנות את הסמכות החוקית המפורשת שהיא תוכל לעשות את מה שהיא כבר עשתה בעבר.
אתי בנדלר
עוד הערה אחת מאוד קטנה. בדרך כלל כשאנחנו כותבים הוראות חוק, אנחנו לא כותבים שהוראות החוק האלה הן מבלי לגרוע מהוראות אחרות, כי אם לא נאמר אחרת, זה בדרך כלל המצב. בכל זאת, על מנת להדגיש את העניין, תראה שבסעיף קטן (ו)(2) המוצע התחילו שם במילים "בלי לגרוע מסמכותה כאמור בסעיף קטן (א). זו הסמכות לחלק את הארץ לאזורים ולהעניק זיכיונות בהיעדר מכרזים כמובן.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אני עובר להצבעה.

ברשותכם, אני מבקש להעלות להצבעה את הסעיפים. תקני אותי, אתי - - -
אתי בנדלר
סעיפים 1 ו-2 לחוק.
היו"ר איתן כבל
סעיפים 1 ו-2 לחוק. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור ההצעה – פה אחד

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015, אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר איתן כבל
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:48.

קוד המקור של הנתונים