ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/02/2016

תקנות קידום התחרות בענף המזון (הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל הצגת שקיפות מחירים), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
ú÷ðåú äâðú äöøëï (äôçúä ùì ñëåí äòéöåí äëñôé), äúùò"ã – 2014

ú÷ðåú äâðú äöøëï (äôçúä ùì ñëåí äòéöåí äëñôé), äúùò"ã – 2014

moital

2015-11-23îùøã äúòùééä åäîñçøתקנות קידום התחרות בענף המזון (הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל אי הצגת שקיפות מחירים), התשע"ו – 2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד –2014

(להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

בתקנות אלה-
"אישור" – כל אחד מאלה:
אם המפר חייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999

, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות ;
אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס ;
"מחזור עסקאות" – כהגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975

.
הפחתת סכומי העיצום הכספי

הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

המפר לא הפר כל הוראה מהוראות פרק ג' לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה –20%;
לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 10%
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה–30%.

המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 30%.

הפחתה בשל מספר נסיבות

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנה 2, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

(א) מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור העסקאות הכולל של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום כך שלא יעלה על הסכום השווה ל – 20% ממחזור העסקאות הכולל של המפר.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו.

(ג) מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום _____.

___________ התשע"ה

(_________ 2015)

(חמ 3-5057)

__________________

שר הכלכלה

קוד המקור של הנתונים