ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/01/2016

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 142

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) (העלאת המחיר הבסיסי המשמש לחישוב המענק המותנה), התשע"ו-2016 (פ/1896) (כ/613), של חברי הכנסת אלי כהן, יואב בן צור, יפעת שאשא ביטון, אברהם דיכטר, מיקי לוי, טלי פלוסקוב, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, יעקב פרי, רועי פולקמן, נורית קורן, סופה לנדבר, דב חנין, אילן גילאון, יוסי יונה, איל בן ראובן, איתן ברושי, איציק שמולי, איתן כבל, יעקב מרגי, אורן אסף חזן, דוד אמסלם ומירב בן ארי
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין
חברי הכנסת
יואב בן צור

עמר בר-לב

אלי כהן
מוזמנים
ליאת גואלי הרוש - מנהלת תחום טיפול בפרט לחריגים, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד אמיר פז - סגן היועמ"ש, ממונה חקיקה, תכנון ובנייה, מכרזים וחוזים, משרד הבינוי

מירית בטיטו - לשכת סגן השר, משרד הבינוי והשיכון

יסמין כהן - לשכת סגן השר, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד רוני מר - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

טל אלדרוטי - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

עו"ד אסתי ורהפטיג בס - מחלקת ייעוץ וחקיקה – אזרחי, משרד המשפטים

בצלאל סינואני - משנה למנכ"ל, חברת עמיגור, חברות משכנות

רחל אלרואי - מנהלת נכסים, חברת עמיגור, חברות משכנות

יעקב קארו - ממונה נכסים, חברת פרזות, חברות משכנות

נעמי מורביה - יו"ר מטה מאבק הנכים

שמחה בניטה - עמותת מזור + פורום ארגוני הנכים

משה בר - עיתונאי, תנו יד לחירש ונכים למען נכים

דן קידרון - עיתונאי, תנו יד לחירש ונכים למען נכים

אבנר עורקבי - יו"ר אהב"ה – ארגון הנכים בישראל המיוחד

יואל דוד - מנהל החטיבה לניהול נכסים, המחלקה לכספים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל

שמעון טויטו - יועץ ראש עיריית אשדוד לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים

גיל פנחסי - פעיל, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) (העלאת המחיר הבסיסי המשמש לחישוב המענק המותנה), התשע"ו-2016 (פ/1896) (כ/613), של חברי הכנסת אלי כהן, יואב בן צור, יפעת שאשא ביטון, אברהם דיכטר, מיקי לוי, טלי פלוסקוב, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, יעקב פרי, רועי פולקמן, נורית קורן, סופה לנדבר, דב חנין, אילן גילאון, יוסי יונה, איל בן ראובן, איתן ברושי, איציק שמולי, איתן כבל, יעקב מרגי, אורן אסף חזן, דוד אמסלם ומירב בן ארי
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, צהרים טובים. אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה. היתה הבוקר ישיבת ועדה בראשות חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אני מנצל את ההזדמנות להודות לה על שהחליפה אותי בדיון.

אנחנו מתכנסים כאן, גברתי מנהלת הוועדה, הדובר, הרשמת, חברים נכבדים, לדיון בהצעת חוק שהתחייבתי שנדון בה בלוח הזמנים הכי מהיר שאפשר מכיוון שבכל יום שאנחנו מונעים מעצמנו את כניסתו לתוקף של החוק אנחנו גורעים מאנשים את ההזדמנות ואת הזכות לשנות את מצבם.

החוק סדור כבר מן הדיון בהכנה לקריאה הראשונה שנערך ב-11 בינואר 2016.
לאה ורון
הוא אושר לקריאה הראשונה במליאת הכנסת לפני שבוע ימים.
היו"ר איתן כבל
מאחר והתחייבתי לעשות את זה בלוח זמנים מאוד-מאוד מהיר אז אנחנו שוב כאן. אין שינויים בעצם.

אני רוצה להעלות כאן נקודה שאליה הסב את תשומת לבי היועץ המשפטי המדהים של הוועדה. אני רוצה שהוא יעלה אותה כאן, נראה איך אנחנו מצליחים להתמודד איתה ו"נסגור עניין".
שמחה בניטה
כלומר, אין שינויים? הבקשות האחרונות שלנו לא נכללו בהצעת החוק?
היו"ר איתן כבל
כל מה שסיכמנו בקריאה הראשונה כבר נכנס פנימה, עלה למליאה, אושר על-ידי המליאה וחזר לוועדה. את כבר חצי חברת כנסת, את כבר צריכה לדעת את התהליך.
שמחה בניטה
את זה אני יודעת. רציתי לדעת אם הבעיות שהעלינו ניתן להן מענה בהצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
כל מה שהתייחסנו וסיכמנו והצבענו עליו. לא כל מה שרציתם.
שמחה בניטה
יצאנו וחצי תאוותנו בידינו, אתה אומר...
היו"ר איתן כבל
לא, לא, אני חושב שפה יש הישג מאוד-מאוד משמעותי וגדול.

עו"ד איתי עצמון, בבקשה.
איתי עצמון
אקרא את הצעת החוק בנוסח כפי שהתקבל בקריאה הראשונה.

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) (העלאת המחיר הבסיסי המשמש לחישוב המענק המותנה), התשע"ו-2016

סעיף 1 – תיקון סעיף 3 לחוק העיקרי

"בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (א)(2), במקום הסכום הנקוב בו יבוא "915,000";

(2) בסעיף קטן (ג)(1), במקום הסיפה החל במילים "בפסקה (2)" יבוא "בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יקראו "1,091,250""."

זה הסעיף שבו מוצע לעגן את העלאת הסכומים, העלאת התקרה שממנה מחושב המענק המותנה שמקבלים הזכאים לרכישת דירה ציבורית לפי החוק.
היו"ר איתן כבל
יש הערות? אין. הסעיף הראשון אושר.
איתי עצמון
הסעיף השני מתקן את סעיף 19 לחוק העיקרי. סעיף 19 לחוק העיקרי עניינו בעדכון סכומים נקובים לאורך כל החוק. הסעיף קובע היום: "הסכומים הנקובים בחוק זה ישתנו לפי שיעור עליית המדד מן המדד הידוע ביום תחילת החוק עד המדד הידוע במועד שבו חתם הזכאי או הדייר הממשיך, לפי העניין, על החוזה לרכישת הדירה". המדד שאנחנו מתייחסים אליו מוגדר בסעיף 1 והוא מדד תשומות הבנייה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כרגע תיארתי את המצב המשפטי הקיים.
לאה ורון
הוא קרא את החוק שאותו מתקנים.
איתי עצמון
סעיף 2 – תיקון סעיף 19 לחוק העיקרי

"בסעיף 19 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה."."

"השר" – דהיינו שר הבינוי והשיכון.

כאן אני מבקש להעלות נקודה מסוימת שאולי לא התחדדה מספיק בעת ההכנה לקריאה הראשונה. הסכומים שאליהם מתייחס סעיף 19 הם כאמור סכומים שנקובים לאורך כל החוק. הסכומים שאני מצאתי שרלוונטיים לענייננו הם, ראשית, הסכום שמופיע בהגדרה "זכאי", מי זכאי לרכוש דירות לפי החוק, ו"זכאי" הוא "מי שהתגורר כדין או על-פי חוזה תקופה של 5 שנים רצופות לפחות בדירה ציבורית ואין ולא היו בבעלותו או בבעלות קרובו מהמועד שבו חתם על חוזה להשכרה ציבורית דירה או מקרקעין אחרים ששוויָם עולה על 350,000 שקלים חדשים". זה סכום אחד. הסכומים הנוספים שאליהם התייחס הסעיף נקובים בסעיף 3. אלה הסכומים שכרגע מוצע להעלות אותם, הסכומים שמהם מחושב המענק המותנה שמקבלים הזכאים.

השאלה שצריך לפתוח כאן לדיון ולהתייחסות היא איך בדיוק לקבוע את מנגנון העדכון.
היו"ר איתן כבל
אם אנחנו לא מעדכנים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו פוגעים בדייר הפוטנציאלי. להערכתי יש מי שהדירות שלהם כבר לא שוות 350,000 שקלים, במחירים של היום. אם יש לו דירה בשווי של 350,000 שקל והיום הדירה שווה כבר 800,000 שקל- - -
איתי עצמון
זה מוציא אותו מגדר הזכאות.
היו"ר איתן כבל
אז הוציאו אותו מגדר הזכאות בגלל שלא עדכנו את הסכומים. אנחנו חייבים למצוא מנגנון לעדכון הסכומים.
איתי עצמון
יש עדכון. העדכון של התקרה כנראה נעשה בחוזים לרכישת הדירה.
שמחה בניטה
אני תקועה עם העניין הזה מכיוון שבאמת יש נכים שאומרים להם שהסכום המקסימלי של מחיר הדירה לגבי הפטור הוא עד 700,000 שקל ומעליו אין להם הנחה. אני עוד לא מצאתי דירה בירושלים בסכום כזה, ובמיוחד לזוג נכים שקיבלו בזמנו ב-240,000 דולר דירה גדולה של 5 חדרים, כאשר יש 4 מטפלים בבית, דירה שהיום שווה לא פחות מ-1.6 מיליון שקל, ועוד לא בשכונת יוקרה, בפסגת זאב, שזה לא בשמים. 700,000 שקל זה כלום. מעבר לסכום של 700,000 שקל, את כל ההפרש הם צריכים לשלם. תגיד לי מאיפה נכים שבחיים לא עבדו, שחיים מקצבאות הביטוח הלאומי, שהבנקים בכלל לא מתייחסים אליהם והם לא יכולים לקבל משכנתה ייקחו את ה-700-800 אלף שקל הנותרים שחסרים להם, או מיליון שקל וישלמו את זה? 700,000 שקל לנכים כאלה זה בכלל לא רלוונטי.
אלי כהן (כולנו)
רק תיקון אחד. ההצעה מדברת על כך שה-700,000 שקל עולה ל-900,000 שקל, ועבור נכים זה מגיע ל-1,091,000 שקל.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להסב את תשומת לבך לנקודה חשובה מאוד. אני נותן את הקרדיט בעניין הזה לחבר הכנסת אלי כהן. מי כמוכם יודע כמה שנים אני מכיר את העניין. הצעת החוק לא מתיימרת לפתור את כל הבעיות של הדיור הציבורי. היא לא במקום הזה. היא כן מנסה לשפר. היא לא באה לפתור, היא באה לשפר. יש כאן שיפור משמעותי.

אני כבר אומר לך, היו לא מקרה אחד ולא שניים שכבר אדם היה זכאי לדירת נ"ר (נכסי רכישה) ולא מצאו, והמדינה לא מצאה ב-1.1 מיליון שקל כי באזור שבו אנחנו מדברים המחירים גבוהים. כל אחד מאתנו מכיר מקרים כאלה. המנעד של הבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים עצום. אבל אין ספק שיש כאן שיפור גדול מאוד. חשוב לי להגיד שהצעת החוק לא באה לתת מענה לכל בעיות הדיור הציבורי.
איתי עצמון
יש סוגיות רבות שאמורות להיות מוסדרות בתקנות שאמורות להגיע לאישור הוועדה.
היו"ר איתן כבל
נכון, אבל גם אחרי שיותקנו התקנות – זה מקדם. נכון, נציג שר הבינוי והשיכון? מה תפקידך?
אמיר פז
אני מהלשכה המשפטית.
היו"ר איתן כבל
חבל שלא הגיע האדם שאמון על העניינים האלה.
לאה ורון
נמצאת כאן גברת גואלי הרוש, מנהלת תחום טיפול בפרט במשרד הבינוי והשיכון.
היו"ר איתן כבל
אז היא בטח אמונה על הדברים. האם החלפת את ישראל שוורץ?
ליאת גואלי הרוש
עוד לא... אני עובדת עם רונן כהן.
היו"ר איתן כבל
אני מדייק, נכון? זה לא אמור לתת מענה כולל. זה נותן בנקודה מאוד-מאוד חשובה קידום מאוד חשוב.
שמחה בניטה
אדוני היושב-ראש, אני מקבלת את זה שבאמת, כל הכבוד, הם העלו את התקרה ל-מיליון ו-91 אלף שקל, אני מעריכה את זה מאוד, אבל אסביר לך. כשגרים שני נכים, אם היית לוקח כל נכה שגר לבד בדירה והיית מסייע לו ב-מיליון ו-91 אלף שקל הייתי אומרת: אתה יודע מה, עשו צדק איתם. אבל כשגרים שני נכים, שבעצם כל אחד בנפרד הייתה מגיעה לו דירה אבל הם התחתנו, שניהם מונשמים כבדים, נכים עם ניוון שרירים, הם באמת חייבים דירה גדולה שהמחיר שלה גבוה מאוד. אני חושבת שכן צריך להוסיף שאם יש שני נכים – אלי כהן, אתה יכול לעשות פה שירות באמת גדול לנכים הספציפיים האלה – להגיד: זה חריג. יש כאן שני נכים על כיסאות גלגלים ממונעים, לא סתם נכים עם ניוון שרירים, שמחזיקים 4 מטפלים, זה בית חריג. לשני כיסאות גלגלים צריכה להיות גישה אחרת. האם לאחד נותנים ולא לשני?
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. אגיד לך איפה הדילמה שלי כיושב-ראש שהנושא קרוב ללבו. מי שמוביל את החוק הוא חברי חבר הכנסת אלי כהן. אגיד לך איפה הדילמה. אם זה יוכנס לא נוכל לאשר היום את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית כי זה שינוי משמעותי.
לאה ורון
זה נושא חדש.
היו"ר איתן כבל
נעזוב עכשיו את העניין הפרוצדורלי התקנוני, נניח והתגברנו על זה. אני מדבר אתך על הרבה מעבר. זה מחייב דיון. צריך להגדיר את זה, צריך לדון על כל זה ולהמתין. זה יכול לקחת שבועות במקרה שכולם יצטיינו ושכולם רוצים לסייע.
אבנר עורקבי
אתה רוצה להעביר את זה עכשיו.
שמחה בניטה
תן הנחה של 95% וגמרת את הסיפור.
היו"ר איתן כבל
מה שנקבע פה בהצעת החוק, המאסה הקריטית זקוקה לו לאלתר. אלה חריגים, אולם על החריג יש עוד חריג. אני מציע, אחר-כך אפשר למצוא דרך להוסיף תיקון. גם אם הייתם מבקשים את זה לא הייתי מסכים לעכב. אני רוצה לחדד, שיהיה ברור. לא נעכב פה את המאסה הקריטית שהחוק הזה אמור לתת לה מענה, באמת, מבלי חס וחלילה לגרוע כהוא זה ממצבו או כבודו של מאן דהוא שיכול אולי למצוא את עצמו משודרג בחוק הזה.
אבנר עורקבי
אני יושב-ראש ארגון אהב"ה וחבר בפורום הנכים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הנדירה הזאת כדי לברך אותך, אדוני היושב-ראש, ולברך את אלי כהן.
היו"ר איתן כבל
קודם כול את אלי כהן.
אלי כהן (כולנו)
וגם את יואב בן צור שהיה שותף מלא אתי להצעה.
אבנר עורקבי
יואב בן צור הוא חבר די טוב שלנו ואנחנו מאוד אוהבים אותו. גם שלך, אדוני היושב-ראש.

אנחנו מודים לכם מאוד על כל מה שאתם עושים למען האוכלוסיות הקשות. אין לנו מילים. תמשיכו הלאה ותנו לנו להמשיך אתכם הלאה בנושאים הבאים. תודה רבה.
נעמי מורביה
תודה רבה. (מציגה באצבעות סימן של לב).
היו"ר איתן כבל
אני מבקש התייחסות של משרד הבינוי והשיכון לדברים שהעלה עו"ד איתי עצמון.
אמיר פז
אני רוצה להבחין פה בין שני דברים, בין העדכון השוטף שנעשה לזכאי ובין נושא הפרסום ברשומות. העדכון השוטף, כמצוות סעיף 19 לחוק, נעשה. כל אדם שבא לחברה לרכוש דירה, אחרי שעשו את השמאות, במועד שבו הוא מגיע עושים לו את החישוב ביחס לתקרה מעודכנת לפי המדד.
איתי עצמון
כולל לקביעת הזכאות, להגדרת "זכאי"?
אמיר פז
יושבים כאן גם אנשים מן החברות. בדקנו איתם שלוש פעמים. מעבר לזה שזה כתוב בנוהל ההפעלה שלנו לחברות, והם אכן עושים את זה כי אלה הוראות החוק. זה ברמה הפרטנית של כל זכאי בתאריך הספציפי שהוא בא לרכוש. זה בשוטף. זה לעניין תקרת ההנחה.

לעניין הגדרת "זכאי", הדירה היא חלק במקרקעין של 350,000 שקל. זאת בדיקה שכמובן לא צריכה להיעשות בשוטף אלא רק באותם מקרים שהזכאי ירש נניח חלק מדירה ועכשיו צריך לבדוק אם אותו חלק הוא יותר מ-350,000 שקל. לכן את זה לא עושים בחברות, הם מעבירים אלינו, לליאת גואלי הרוש. את הסכום הזה מצמידים פר דייר.

לגבי פרסום ברשומות, נכון להיום אין פרסום ברשומות של עדכון הסכום הזה.
היו"ר איתן כבל
מה זה אומר?
אמיר פז
בפועל זה לא אומר דבר וחצי דבר כי הדייר מקבל את העדכון כשעושים לו את החישוב שלו. פרסום ברשומות הוא לא תנאי לתוקף של הסכומים.
היו"ר איתן כבל
אמון עלי היועץ המשפטי של הוועדה. לשיטתו כשקוראים את החוק אי אפשר להבין את הדברים כפי שאתה מציג אותם. אז תסביר.
אמיר פז
אני לא מבין למה לא.
איתי עצמון
כפי שמקובל בדברי חקיקה רבים, סכומים שנקובים בחוק, למשל סכומי קנסות, עיצומים כספיים וכל כיוצא בזה, נקבעת בדרך כלל הודעה על עדכון הסכומים וכך הסכום בעצם נשאב אל תוך נוסח החוק. לעניין הסכומים שנקובים בסעיף 3 אין את העדכון הזה.
אמיר פז
כתוב במפורש בסעיף 19 לחוק שכל אדם שבא לרכוש יעודכן לו הסכום.
איתי עצמון
אתה מדבר על עדכון ספציפי. אני מדבר על עדכון כללי, לגבי הסכום שקבוע בהגדרה "זכאי". יש שני סכומים.
אמיר פז
קודם כול, אתה מסכים אתי שהסכום של התקרה, 915,000 שקל ו-1,091,250 שקל, אין גם בעיה מבחינת הנוסח, הוא מתעדכן לכל דייר כשהוא בא לרכוש.
איתי עצמון
איך? הוא יודע מראש מה הסכומים או שהוא פונה אליכם? איך נעשה התהליך?
אמיר פז
כשדייר בא לרכוש, לפני שהוא חותם אומרים לו מה שיעור ההנחה שלו לפי הנתונים שלו ואחרי השמאויות נותנים לו הודעת תנאי רכישה, שבה יש חישוב של ההנחה ובה מופיעים כל הסכומים. כמובן יש מקרים שדיירים משיגים על זה.
איתי עצמון
אני מקבל את מה שאתה אומר לגבי הסכומים שנקובים בסעיף 3. לגבי ההגדרה "זכאי" אני חושב שמן הראוי לקבוע שתהיה הודעה ברשומות, ואולי גם באתר משרד הבינוי והשיכון, על הסכום המעודכן. פשוט שאחת לשנה יתפרסם עדכון כזה.
אמיר פז
מקובל עלי.
היו"ר איתן כבל
היועץ המשפטי של הוועדה מבקש שהדברים יהיו נהירים. בעיקר כשמדובר באוכלוסייה שהצד הזה הוא לא הצד החזק שלה. אגיד כך, גם אנשים שזה הצד החזק שלהם לא בהכרח בקיאים, אז קל וחומר האנשים שהצדדים המשפטיים הם הדבר האחרון שהם בקיאים בו. מי שאמון ואמור לתת להם את הנתונים, קודם כול שזה ייכתב בשפה בהירה. אתה אף פעם לא יודע מול איזה פקיד אתה יושב, אני אומר את זה מניסיון.
קריאה
זה אל"ף-בי"ת של הנגשה.
היו"ר איתן כבל
יש פקידים שהכול רואים בחומרה, תלוי אם הפקיד הוא מבית שמאי או מבית הלל. יש כאלה שנותנים את נשמתם עבורך ויש כאלה שנותנים אבל גם נוטלים את נשמתך באותה הזדמנות.
איתי עצמון
העיקרון יהיה כדלקמן, שהסכום שנקוב בהגדרה "זכאי" יעודכן לפי שיעור שינוי המדד. אני מציע שהעדכון בשוטף יהיה ב-1 בינואר של כל שנה, אבל כרגע צריך אולי לקבוע מועד לעדכון הראשון מכיוון ש-1 בינואר חלף זה מכבר. מתי תהיה ערוכים לפרסם את העדכון בשנה הזאת?
היו"ר איתן כבל
ניתן להם עד 1 במאי, אחרי החג.
אמיר פז
אין בעיה.
לאה ורון
לאחריו הפרסום יהיה ב-1 בינואר, ואחר-כך בכל שנה ב-1 בינואר.

חבר הכנסת אלי כהן יצביע במקום חבר הכנסת רועי פולקמן, חבר הכנסת עמר בר-לב יצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.
איתי עצמון
הפרסום כאמור יהיה הן ברשומות והן באתר משרד הבינוי והשיכון.
אסתי ורהפטיג בס
אני ממשרד המשפטים. רציתי לשאול האם הסכום שיחייב הוא הסכום שיתפרסם ברשומות או הסכום שיחושב במועד הרכישה הספציפי? זה דבר שצריך להבהיר. אם אנחנו מדברים על פרסום כדי לא להפתיע אנשים, שיידעו מה השיעור הכללי, אבל אחרי זה יחשבו להם באופן פרטני – זה משהו אחד.
איתי עצמון
לאילו סכומים את מכוונת? יש שני סכומים שמדברים עליהם. אנחנו מדברים על הגדרת "זכאי", מי בכלל נכנס לגדר הזכאות.
אסתי ורהפטיג בס
גם בהגדרת "זכאי". השאלה היא האם הסכום הקובע הוא הסכום שמתפרסם ברשומות או הסכום שאחרי כן במועד הספציפי שהזכאי מגיע יחושב לו על-פי עליית המדד.
היו"ר איתן כבל
גברת ורהפטיג בס צודקת. העניין הוא זה, שאסור שנמצא את עצמנו פה מקבלים החלטה, שאחר-כך בפרקטיקה של החיים אחד האנשים פה או אלה שמייצגים אותם יראה את הסכומים שנקובים בחוק ויגידו לו: סליחה, מה פתאום? איך תמיד אומרים: תיגש לחוק, תקרא מה כתוב בחוק. שלא חס וחלילה נייצר מצב שיוביל לשגגה, או שמישהו עלול חס וחלילה לטעות כתוצאה מן העובדה שעשינו שינוי כזה.
איתי עצמון
למעשה אפשר אולי להבחין בין שני דברים, בין הפרסום, שיהיה אחת לשנה, אבל שזה לא יגרע מן העדכון לגבי כל חוזה. אבל בהגדרת "זכאי" לא מדובר על חוזה. אני לא מבין לגמרי לְמה את מתכוונת.
אסתי ורהפטיג בס
גם בהגדרת "זכאי" צריך לבדוק אם הוא זכאי או לא והשאלה אם בוחנים את זה- - -
איתי עצמון
אם תקראי את לשונו של סעיף 19, מדובר על השינוי ממועד תחילת החוק ועד המועד שבו ידוע מדד. מדובר על המועד שבו חתם הזכאי על החוזה. אני לא בטוח שהנוסח של סעיף 19 מתאים בכלל למהות של הגדרת "זכאי".
אסתי ורהפטיג בס
אתה אומר שבעצם בכל מקרה המועד הקובע הוא המועד הקונקרטי. בסופו של דבר גם השאלה אם מישהו מוגדר כזכאי או לא היא לצורך רכישת הדירה.
איתי עצמון
נכון, אבל אם את קוראת את סעיף 19 ואת הגדרת "זכאי" ביחד, אני לא כל-כך בטוח שהם תואמים. לא רלוונטי המועד שבו הוא חתם על החוזה לעצם ההגדרה אם הוא בכלל זכאי, כלומר אם הוא בא בגדר הזכאות של החוק.
אסתי ורהפטיג בס
הזכאות היא לפני.
אמיר פז
אבל בודקים אותו.
אסתי ורהפטיג בס
נכון. אני שואלת אם במועד שעורכים את הבדיקה אם הוא זכאי או לא באופן קונקרטי או ש- - -
איתי עצמון
אז מה ההצעה שלך?
אסתי ורהפטיג בס
אני חושבת שצריך לקבוע את זה. כרגע אני מבינה שעושים את זה פר בן אדם ברגע שהוא בא לבדוק, אז עורכים את העדכון. אם אנחנו עכשיו מפרסמים אז יהיה עוד סכום והשאלה מי מהם יגבר. רק צריך להחליט כדי שלא תהיה אי-ודאות.
איתי עצמון
וצריך יהיה להתאים את המועד שבו מעדכנים למועד הרלוונטי להגדרת "זכאי" לאותו אדם.
אסתי ורהפטיג בס
זה המועד שיקבע.
היו"ר איתן כבל
נצביע על הסעיף. נצביע על העיקרון ואתם תבואו בדברים כדי להוציא את הניסוח המדויק, כדי שלא נמצא את עצמנו עושים שגגה או סתם מייצרים סיבוך.
איתי עצמון
העיקרון הוא שיהיה פרסום ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, אבל לגבי העדכון הקונקרטי ביחס להגדרת "זכאי" נבדוק אם אין צריך לשנות את הנוסח של סעיף 19 כפי שקיים היום, להתאים את המועדים כדי שיהיו רלוונטיים.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה את סעיף 2 עם ההערות והתיקונים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2, עם התיקונים שהוכנסו בו, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף נתקבל פה אחד.

הצעת החוק אושרה לקריאה השנייה והשלישית במליאה. איתי עצמון, אנא תטפל בזה במהירות מכיוון שהנושא הזה חשוב מאוד, ראית שהבאתי אותו במהירות האפשרית, אז אני מבקש שכל מי שעוסק בעניין הזה יקדים להביא את זה לאישור לקריאה שנייה ושלישית במליאה גם במהירות הנדרשת.
אלי כהן (כולנו)
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.
קריאות
תודה רבה לכם.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים