ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/01/2016

1. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)(תיקון), התשע"ה-2015 2. תקנות השקעת משותפות נאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ה-2015 3. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 232

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ד בטבת התשע"ו (05 בינואר 2016), שעה 11:25
סדר היום
1. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ו-2016

2. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016

3. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

בצלאל סמוטריץ' – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עמיהוד שמלצר - עו"ד, משרד האוצר

שרון אופיר - מנהלת יחידת הפיקוח על קרנות נאמנות, רשות ניירות ערך

חגי בן ארזה - עו"ד, מחלקת חקיקה, רשות ניירות ערך

דורית גילת - יועצת משפטית, מחלקת השקעות, רשות ניירות ערך

גיא דביר - יועץ משפטי למחלקת פיקוח על הבורסה וזירות מסחר, רשות ניירות ערך

אמיר וסרמן - היועץ המשפטי של הרשות, רשות ניירות ערך

שרה קנדלר - המשנה ליועץ המשפטי, מנהלת מחלקת חקיקה, רשות ניירות ערך

דודו לביא - מנהל מחלקת השקעות, רשות ניירות ערך

אלי בבלי - יו"ר איגוד מנהלי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

אילן פלטו - מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני

1. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ו-2016

2. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016

3. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
אני פותח את הדיון בתקנות. מי מציג את התקנות?
שרה קנדלר
אני שרה קנדלר. אנחנו עדיין בסדרת ההקלות שלנו, שהתחלנו כבר לפני שנתיים. יש פה תקנות פרטי תשקיף, תקנות דוח שנתי ותקנות דוחות, והכול בעצם באותו עניין.

עד כה, ב-2015, הבאנו הקלות בתחום התאגידי, ועכשיו אנחנו באים עם הקלות בתחום קרנות הנאמנות. בעצם אנחנו מציעים פה מודל חדש לנושא של הגשת התשקיף על הקרן והפרסום שלו.

עד היום תשקיף של קרן נאמנות צריך להיות מוגש פעם בשנה אם הם רוצים שתהיה הצעה רציפה של יחידות של הקרנות, כי אחרי שנה צריך להגיש תשקיף חדש.

התשקיף בנוי היום משני חלקים. חלק אחד שיש בו מידע כלכלי על הקרן עצמה – מדיניות ההשקעות, דמי הניהול, גורמי הסיכון, הרכב תיק ההשקעות וכו'. והחלק השני מתאר את מנהל הקרן עצמו, את המבנה הארגוני שלו, את הדירקטוריון, את הוועדות וכו'.

בצורה הזאת אנחנו מגיעים בשנה ליותר מ-1,300 בקשות לפרסום תשקיף, שעליהם מנהלי הקרנות צריכים לעבוד ולהכין אותם, וגם הרשות צריכה לעבור ולאשר אותם. ובעצם מה שאנחנו מציעים עכשיו זה רפורמה שאומרת שכל מנהל הקרן יגיש פעם בשנה תשקיף עיקרי, שיכלול גם את התיאור של מנהל הקרן וגם את התיאור של כל התשקיפים הפתוחים של אותו מנהל הקרן. זאת אומרת, במקום להגיש מעל 1,300 תשקיפים, יגישו רק 19 תשקיפים עיקריים בשנה.

במהלך השנה, אם מנהל הקרן ירצה לפתוח קרן חדשה, הוא יצטרך להגיש תשקיף קרן חדשה, ואחת לשנה כל מנהלי הקרנות יצטרכו להגיש דוח שנתי לכל אחת מהקרנות שבניהולם, שזה יכלול את כל המידע הספציפי לגבי כל אחת מהקרנות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש בסך הכול 19 מנהלי קרנות?
שרה קנדלר
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
והם מנהלים 1,300 - - - ?
שרה קנדלר
כן. כל מנהל הקרן מנהל הרבה מאוד - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה עושה לציבור אם התשקיף הוא כזה מאוחד? איך הציבור יכול לדעת?
שרה קנדלר
הציבור גם יקבל בדוח השנתי... אנחנו חושבים שהדיווח יקל גם על ציבור המשקיעים, כי היום כל מנהל קרן מגיש כל תשקיף מתי שבא לו במהלך השנה, ואילו עכשיו הדוח השנתי ירוכז לארבעה מועדים בשנה, לפי סוגי הקרנות. כך שאם אתה רוצה להשקיע בקרן אג"חית, אתה תקבל את הדיווחים באותו מועד בשנה ויהיה לך יותר קל להשוות. למעשה, אלה אותם מידעים בדיוק, אבל במועדים קבועים, כך שיהיה הרבה יותר קל להשוות ולקבל החלטות השקעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עד היום המידעים בדוח ובתשקיף גם חפפו?
שרה קנדלר
לא היה דוח, היה רק תשקיף. פעם בשנה היה תשקיף, ואילו עכשיו יהיה את התשקיף העיקרי פלוס הדוח השנתי.
היו"ר משה גפני
פלטו, זה בסדר?
אילן פלטו
קרנות נאמנות זה לא התחום שלי, אני רק בחברות ציבוריות.
היו"ר משה גפני
יש פה מישהו מהקרנות? אתם בעד?
אלי בבלי
אני אלי בבלי, יושב-ראש איגוד מנהלי הקרנות. אנחנו דנו עם הרשות על הנושאים האלה, הם קיבלו חלק מההערות שלנו, ואנחנו בעד, כי מדובר בסופו של דבר בהקלה ובשיפור המצב של בעלי היחידות.
היו"ר משה גפני
טוב, אז אפשר להקריא?
שרה קנדלר
יש הרבה מה להקריא.
היו"ר משה גפני
הרגתם אותי...
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין דרך לא ל - - - ?
היו"ר משה גפני
אני שאלתי את אייל והוא אומר שלא.

בבקשה, מי מקריא?
שרה קנדלר
קוראת: תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ו-2016

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009 (להלן – התקנות העיקריות) –

(1) ההגדרות "איגרות חוב", "אופציה" ו-"חוזה עתידי", "הפסד הון", "קרן חייבת" ו-"קרן פטורה", "טווח", "טווח חשיפה", "מדד המחירים לצרכן", "מדד המק"מ", "מדד ת"א 100", "מכירה בחסר", "ממוצע", "נכס בסיס" – יימחקו;

(2) אחרי ההגדרה "עמלת הפצה" יבוא ""פקודת מס הכנסה" - פקודת מס הכנסה;"

(3) אחרי ההגדרה "קרן גמישה" יבוא:

""קרן חדשה" – קרן שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה;

"קרן חייבת" – "קרן נאמנות חייבת" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

"קרן פטורה" – קרן נאמנות פטורה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;".

(4) ההגדרות "שווי נקי ממוצע של נכסי הקרן", "שיעור חשיפה ממוצע", ו-"תאריך התשקיף" – יימחקו.

(5) בהגדרה "תושב חוץ" במקום "בפקודה" יבוא "בפקודת מס הכנסה" ואחריה יבוא:

""תקופת התשקיף" – התקופה שתחילתה בתאריך התשקיף האמור בתקנה 22(1), וסיומה בתום 12 חודשים מאותו תאריך או ביום הקודם לתאריך תשקיף חדש שפורסם, המוקדם מביניהם;";

(6)

ההגדרות "תקופת חלק ב' של תשקיף", "תקנות האשראי", "תקנות דוחות כספיים", ו- "תקנות חישוב תשואה" – יימחקו;

(7)

אחרי ההגדרה "תקנות עמלת הפצה" יבוא:
""תשקיף" – כל אחד מאלה
"תשקיף עיקרי" - תשקיף המכיל פרטים בדבר מנהל הקרן והקרנות שבניהולו שמפרסם מנהל הקרן, בהיתר הרשות, אחת לשנה;

"תשקיף קרן חדשה" – תשקיף של קרן שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה, ושהמידע לגביה לא נכלל בתשקיף עיקרי שפרסם מנהל הקרן;

"תשקיף מכרז" – תשקיף הצעה אחרת בקרן סגורה, כמשמעותה בסעיף 50(א)(2) לחוק.";

(8) ההגדרה "תשקיף חוזר" – תימחק.

תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות העיקריות –
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עד כאן כל ההגדרות שמחקתם זה דברים שאתם מוציאים מתוך התשקיף, נכון?
שרה קנדלר
ומכניסים אותם לתוך התקנה של דוח שנתי. אנחנו ממש העברנו מקום פה, זה ממש לא חדש.
קוראת
בתקנת משנה (ג), המילים "בחלק א'" יימחקו;

תקנת משנה (ז) – תימחק.
אייל לב-ארי
את יכולה להסביר בגדול מה עשיתם בהגדרות?
שרה קנדלר
אמרתי שמחקנו את כל ההגדרות שכבר לא רלוונטיות כי הן עברו לדוח השנתי.
קוראת
בתקנת משנה (ח), במקום "פשוטה ובהירה" יבוא "פשוטה, בהירה ותמציתית".

החלפת תקנה 4

במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

"מבנה התשקיף

תשקיף יכלול פרטים ועניינים הנוגעים למנהל הקרן ולנאמן ופרטים מסוימים הנוגעים לקרנות שמנהל מנהל הקרן, כמפורט בתקנות אלה ובסדר המצוין בהם.".

תיקון תקנה 5

במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

נעשו שינויים לשוניים בתקנה המקורית ("תשקיף" במקום "חלק א'")

"חתימה על התשקיף

5.

התשקיף יהיה חתום לפי סעיף 30 לחוק; לצד חתימת הנאמן על התשקיף רשאי הוא לציין כי בחתימתו זו הוא מאשר את המידע הנוגע לקרנות להן הוא משמש נאמן בלבד.

בתשקיף יצוינו שמות הדירקטורים של מנהל הקרן שחתמו על התשקיף; נעשתה חתימה בידי אדם שדירקטור הרשה אותו לחתום במקומו על התשקיף – יצוין הדבר, לרבות שם החותם והדירקטור שבשמו חתם.".

מחיקת פרק ג'

פרק ג' לתקנות העיקריות – בטל.

תיקון כותרת פרק ד'

במקום כותרת פרק ד' לתקנות העיקריות יבוא "פרק ד': תשקיף עיקרי".

החלפת כותרת סימן א' בפרק ד'

במקום כותרת סימן א' לפרק ד' לתקנות העיקריות יבוא "סימן א': כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי".

תיקון תקנה 22

במקום תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:

"פרטים על כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי

22.

על גבי כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי יבואו, בסדר המפורט, הפרטים האלה:

תאריך התשקיף, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעה כי המידע המוצג בתשקיף נכון ליום שצוין, בציון תאריך זה, תוך הפרדה בין מועדים שונים לפי תקנה 2(ב) אם קיימים, וכן כי יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים למנהל הקרן, לנאמן, ולקרנות שבניהול מנהל הקרן, בדוחות השנתיים שמפרסם מנהל הקרן לגבי כל קרן שבניהולו, ובמידע נוסף המתפרסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה).";

הכותרת "תשקיף עיקרי";

בהערת שוליים יבוא "תשקיף זה משותף לכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ונכלל בו מידע על מנהל הקרן, על הנאמן ועל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; מסמך זה משמש תשקיף הצעת יחידות של כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן שנזכרות בו וזאת עד יום", בציון מועד שלא יאוחר משנים עשר חודשים מתאריך התשקיף; "מנהל הקרן עשוי להציע יחידות של קרנות נוספות על אלה הנזכרות בתשקיף העיקרי, במהלך תקופת התשקיף באמצעות תשקיף קרן חדשה שיפרסם"; כמו כן, יבוא "התשקיפים והדוחות הכספיים מתפרסמים באתר ההפצה";

המילים "מנהל הקרן", ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו, מענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה, כתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; שונה שם מנהל הקרן מאז פרסם מנהל הקרן לאחרונה תשקיף עיקרי, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן לפני ששונה, ותאריך השינוי;

השנה שבה החל מנהל הקרן בניהול קרנות; אם מנהל הקרן מנהל קרן חדש – המילים "מנהל קרן חדש" באותיות מודגשות, ובהערת שוליים ההודעה כי "מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי" והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש;

מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן והשווי הנקי הכולל של הנכסים המוחזקים בקרנות כאמור.".

תיקון כותרת סימן ב' בפרק ד'

בכותרת סימן ב' לפרק ד' לתקנות העיקריות במקום "בחלק ב'" יבוא "בתשקיף עיקרי".

תיקון תקנה 25

בתקנה 25 לתקנות העיקריות –

בכותרת השוליים, המילים "והקרנות שבניהולו" – יימחקו;

ברישה, המילים "והקרנות שבניהולו" – יימחקו;

פסקאות (2) ו- (3) – יימחקו.

הוספת תקנות 25א, 25ב ו-25ג

אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:

" הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן
25א

תחת הכותרת "הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן", תבוא הודעה כי יחידות כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן מוצעות לפי תשקיף זה ולגבי כל אחת מהן ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף; כן יצוינו בלוח הפרטים האלה לגבי כל אחת מהקרנות הפתוחות שבניהול מנהל הקרן:

שם הקרן ומספרה בבורסה וכן הסבר על פרופיל החשיפה, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות למניות ולמטבע חוץ; אם שונה שם הקרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי;

סוג הקרן, לרבות אם הקרן היא קרן מחקה או קרן חשיפה הפוכה;

סיווג הקרן;

שיעור שכר המנהל, שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה ושיעור שכר הנאמן;

המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;

הנאמן לקרן;

מנהל ההשקעות בקרן והמועד שבו החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן;

ימי המסחר של הקרן;

האם הקרן היא קרן "חייבת" או "פטורה"; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;

אם הקרן קרן חייבת לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;

האם משולמות עמלות מנכסי הקרן, בצירוף הפניה לעמוד בתשקיף שבו צוינו הפרטים;

אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת כותרת "תקופת קיום הקרן", יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן;

נקבע בקרן כי יינתנו הנחות מהוספה, יצוין הדבר בציון התנאים שבהתקיימם הן ניתנות;

השעה היעודה להגשת הזמנות;

אם מספר היחידות המוצעות מוגבל – יצוינו ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור;

שיעור עמלת ההפצה שגובים המפיצים שעמם התקשר מנהל הקרן בהסכם הפצה, בציון סוג הקרן לצורך עמלת הפצה ושמות המפיצים; לעניין זה, "מפיץ" – כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה ו"הסכם הפצה" – כמשמעותו בתקנה 2(א) לאותן תקנות;

נקבע בקרן גודל פקודה מזערי להזמנת יחידות – יצוין הדבר.

קרנות סגורות שבניהול מנהל הקרן

25ב

תחת הכותרת "קרנות סגורות שבניהול מנהל הקרן", יצוינו הפרטים המנויים בתקנה 25א(1) עד (13) לגבי כל קרן סגורה שבניהול מנהל הקרן.

קרנות שהצעת יחידותיהן לא חודשה

25ג

תחת הכותרת "קרנות שהצעת יחידותיהן לא חודשה" יבואו שמות הקרנות שיחידותיהן לא הוצעו לפי תשקיף זה ומספרן בבורסה; העריך מנהל הקרן כי במהלך תקופת התשקיף תחודש הצעת יחידות קרן המנויה תחת הכותרת האמורה, יציין עובדה זו.".
אייל לב-ארי
הוספתם 25(א)?
שרה קנדלר
אנחנו מדברים פה על - - -
דורית גילת
אני דורית גילת, יועצת משפטית של מחלקת ההשקעות. התקנה הזו מדברת על איך תוצג בצורה טבלאית נוחה רשימה של כל הקרנות ומאפיינים שלהן.
שרה קנדלר
קוראת: תיקון תקנה 27

בתקנה 27 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2)(ו) יבוא:

"(ו) האם הוא בעל ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות הון עצמי וביטוח, ואם כן – התואר ותיאור העיסוק שהקנו לו את הידע המקצועי כאמור.".

תיקון תקנה 30

בתקנה 30 לתקנות העיקריות –

בתקנת משנה (א)(7), במקום פסקת המשנה (א) יבוא "(א) שמו ושנת לידתו";

בתקנת משנה (ב), המילים "באותיות מודגשות" – יימחקו, אחרי המילים "הודעה כי" יבוא "לפי החוק," והמילים "על פי החוק" – יימחקו.

תיקון תקנה 32

בתקנה 32 לתקנות העיקריות –

בפסקה (1), בסופה יבוא "שונה שם הנאמן מאז פרסם מנהל הקרן לאחרונה תשקיף, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של הנאמן לפני ששונה, ותאריך השינוי;";

אחרי פסקה (1) יבוא :

"(1א) פרטי ההתקשרות עם הנאמן, לרבות שמו, כתובתו, מענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה, כתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו;";

תיקון תקנה 37

בתקנה 37 לתקנות העיקריות -

בתקנת משנה (א) -

במקום פסקה (1) יבוא:
"(1) קיבלו מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, דרישה לתשלום עיצום כספי לפי סעיף 114 לחוק או לפי סעיף 38א לחוק הסדרת העיסוק, יפורטו תחת הכותרת "עיצום כספי" סעיף ההפרה שבשלה הוטל העיצום ומהות ההפרה, ויצוין תאריך הדרישה; הוגש ערעור על דרישת העיצום ובית המשפט טרם פסק בערעור, יצוין הדבר; הוראות פסקה זו אינן חלות על מי שהגיש ערעור על דרישת העיצום ובית המשפט ביטל את הקנס;";

אחרי פסקה (1) יבוא :

"(1א) החליט המותב לפי סעיף 52נא לחוק ניירות ערך כי מנהל הקרן, הנאמן, מנהל ההשקעות החיצוני, נושא משרה באחד מהם, בעל שליטה באחד מהם או נושא משרה בו- ביצע הפרה מנהלית בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, יפורטו תחת הכותרת "אכיפה מנהלית" סעיף ההפרה לפי סעיף 97א(א) לחוק או לפי סעיף 38ו לחוק הסדרת העיסוק, מהות ההפרה ותמצית החלטת המותב כאמור בסעיף זה; הוגשה עתירה מינהלית מכוח סעיף 42ה(א)(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 נגד החלטת המותב כאמור ובית המשפט טרם פסק בה, יצוין הדבר; הוראות פסקה זו אינן חלות אם בית המשפט שדן בערעור החלטת המותב, ביטל אותה;

(1ב) התקשרו יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז בהסדר עם מנהל הקרן, הנאמן, מנהל ההשקעות החיצוני או נושא משרה באחד מהם לפי סעיף 128ב לחוק, יתוארו דבר ההתקשרות בהסדר ותוכן ההסדר, אלא אם כן החליט יושב ראש הרשות שלא לפרסם את דבר ההתקשרות לפי סעיף 54ג(ב) לחוק ניירות ערך;";
היו"ר משה גפני
בצלאל, תחליף אותי, יש לי ריאיון ברדיו.

(היו"ר בצלאל סמוטריץ', 11:40)
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בסדר.

מה זה ההסדר הזה?
שרה קנדלר
לפני כמה שנים העברנו פה את חוק אכיפה מינהלית, שהוסיף בנושא אכיפה סל כלים לרשות, שביניהם יש עיצום כספי ויש ועדת אכיפה מינהלית, וכל אחד מהם יכול להטיל סנקציות. ופה מנהל הקרן, אם הוטלו עליו סנקציות, הוא צריך לדווח על זה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
את זה הבנתי, אני שואל עכשיו על (1)(ב).
שרה קנדלר
זה אומר שאפשר להגיע להסדר, שזה כמו הסדר טיעון, גם בחלק המינהלי.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
טוב.
שרה קנדלר
קוראת: במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף 9א לחוק, נגד מנהל הקרן, הנאמן, נושא משרה באחד מהם, בעל שליטה באחד מהם או נושא משרה בו, חברה שמונתה לבצע תפקיד מתפקידי מנהל הקרן או מתפקידי הנאמן או נושא משרה בהן, מי שמשתתף בניהול השקעות בקרן או יועץ חיצוני למנהל הקרן, ובית המשפט טרם הכריע את דינו, יצוינו תחת הכותרת "הגשת כתב אישום", שמו ותפקידו של מי שנגדו הוגש כתב האישום ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, תאריך הגשת כתב האישום ומהות העבירה שבה הוא מואשם, ויובאו בתמצית העובדות העיקריות הנטענות בכתב האישום; הוראות פסקה זו אינן חלות אם מי שהוגש נגדו כתב אישום, זוכה, והוגש בעניינו פסק דין חלוט;"

בפסקה (5), במקום "לפי סעיף 23" יבוא "המפורטת בסעיף 9א" והמילים "אצל מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני" – יימחקו;

בפסקה (6), המילים "אצל מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני" – יימחקו;

בתקנת משנה (ב), ההגדרה "נושא משרה" – תימחק.

תיקון תקנה 38

בתקנה 38 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), המילים "חלק ב' של" - יימחקו.

ביטול תקנה 39

תקנה 39 לתקנות העיקריות – בטלה.

תיקון תקנה 41

בתקנה 41 לתקנות העיקריות -

בפסקה (1), במקום "בתשקיף של קרן פתוחה יבוא" יבוא "לגבי קרנות פתוחות שבניהול מנהל הקרן, ההודעה", אחרי "לפדיון יחידות" יבוא "של קרן פתוחה" ואחרי "לאחר היום שבו הוגשה" יבוא "השעה היעודה לגבי כל קרן מצוינת בלוח שכותרתו "קרנות שבניהול מנהל הקרן והצעת יחידות של כל הקרנות שבניהולו"".

במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) אם בניהולו של מנהל הקרן קרנות סגורות יבוא:

ההודעה "הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות של קרן סגורה, בקרן שיחידותיה ניתנות לפדיון, ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה בתקופה להגשת בקשות לרכישת היחידות המוצעות; חברי הבורסה יהיו אחראי וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם, אשר ייענו במלואן או בחלקן; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן.";
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
למה זה קשור לתשקיף? זה הוראות אחרות בכלל.
שרה קנדלר
זה לגבי איך מזמינים יחידות או איך פודים אותן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
וכל המידע הזה מופיע בתשקיף?
שרה קנדלר
כן, כן, זה גם היום מופיע. זאת המהות.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
הבנתי, זה ציטוט של ההודעה שהוא צריך למסור בתוך התשקיף.
שרה קנדלר
כן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
וכל זה ייכנס בתוך טבלה על כל קרן?
שרה קנדלר
לא, זו לא טבלה, זה תשקיף.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל זה צריך להיות ביחס לכל קרן. הרי גם זה נתון שהוא לא רק ביחס לכל מנהל קרנות, אלא ביחס לכל קרן צריך להביא אותו.
שרה קנדלר
לא, זה במסגרת הכלליות שיהיו.
דורית גילת
זה אומר להם שאם אתה רוצה לדעת את הפרט הזה על כל קרן – לך לטבלה ההיא ותמצא את זה בקרן. זה מה שזה אומר.
שרה קנדלר
אבל פה זה מידע כללי.
דורית גילת
כן, אומרים לו "תשים הודעה שאומרת לגבי השעה היעודה לגבי כל קרן, שהיא מצוינת בלוח שכותרתו 'קרנות בניהול מנהל הקרן'". זאת הפניה. את הפרטים שרלוונטיים לכל קרן בנפרד - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
איפה קראת את זה?
דורית גילת
ב-41(1): "ואחרי "לאחר היום שבו הוגשה" יבוא "השעה היעודה - - -
שרה קנדלר
זה הכול במסגרת הודעה שהיא חלק מהתשקיף.
דורית גילת
"השעה היעודה לכל קרן מצוינת בלוח - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
את זה הבנתי, אבל אני שאלתי לגבי 41(2)(א), "ההודעה 'הזמנת יחידות הוראה לפי דיון יחידות של קרן....'". זה משהו שהוא מביא אותו רק פעם אחת, כי זה נכוון ביחס לכל הקרנות?
שרה קנדלר
נכון.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
הבנתי. הלאה.
שרה קנדלר
קוראת: האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל מה שאת קוראת עכשיו כן צריך להיות ספציפית לכל קרן. איך זה ייראה טכנית בתשקיף?
שרה קנדלר
זה נכון. קודם כול, המידע הזה רלוונטי רק לקרנות סגורות. אז אם יש לו בכל הארסנל שלו גם קרנות סגורות, אז הוא צריך לפרט גם את זה, וזה נכון לכל הקרנות הסגורות שבניהולו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל לא בכל הקרנות הסגורות מועד הפדיון שלהן הוא אותו דבר. הוא יצטרך ביחס לכל קרן לפרט - - -
דודו לביא
כל קרן סגורה.
שרה קנדלר
כן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
ולא באותה טבלה. זאת אומרת, יש טבלה, ואחר כך בזה הוא יצטרך לתת פירוט לגבי הקרנות הרלוונטיות.
שרה קנדלר
קוראת: (ב) האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;

(ג) אם פדיון היחידות מוגבל למספר מרבי של יחידות בידי כל בעל יחידה – יצוין הדבר והמספר המרבי של יחידות לפדיון.".

במקום תקנה 44 לתקנות העיקריות יבוא –

"הצבעה באסיפת מחזיקים

44.

תחת הכותרת "הצבעה באסיפת מחזיקים" יפרט מנהל הקרן את עיקרי תהליך גיבוש אופן ההצבעה שלו בהצעות החלטה המובאות לאישור אסיפת מחזיקים לפי סעיף 77 לחוק, לרבות הליכי הבדיקה לצורך גיבוש עמדה לגבי הצעות ההחלטה, לרבות לעניין ההצעות שלגביהן קיים חשש לניגוד עניינים, וכן לעניין הסתייעות בגורם חיצוני מקצועי והיקפה."
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
זה לכל קרן בנפרד, או שהוא מנהל את התהליך הזה בכל הקרנות שהוא מנהל?
שרה קנדלר
לא, זה תהליך שיש לו לגבי כל הקרנות. זה אותו תהליך.
דורית גילת
הוא יכול בתהליך שלו להגיד שבקרנות מסוג מסוים הוא ינהג קצת אחרת. זה יהיה חלק מהמדיניות הכללית.
שרה קנדלר
קוראת: תיקון תקנה 45

בתקנה 45 לתקנות העיקריות, המילים "שחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינו חל עליו" – יימחקו.

הוספת תקנה 45א
אחרי תקנה 45 יבוא
"היתרים להצעת יחידות

45א.

תחת הכותרת "היתרים להצעת היחידות" תבוא הודעה כי מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לפי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום התשקיף, ובתשקיף של קרן סגורה – גם הודעה כי מנהל הקרן קיבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות שיונפקו לפי התשקיף, וכי אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.".

הוספת פרק ד'1
אחרי תקנה 45א יבוא
"פרק ד'1: תשקיף קרן חדשה ותשקיף מכרז
סימן א'
כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה

הגדרה

45ב

על אף האמור בפרק ד' יחולו על תשקיף קרן חדשה הוראות פרק זה.

פרטים על כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה

45ג

על גבי כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה יבואו הפרטים האלה:

לגבי מנהל הקרן והנאמן –

המילים "מנהל הקרן", ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; אם המציע אינו מנהל הקרן הסגורה – גם שמו של המציע ופרטיו כאמור;
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
משהו שונה פה מהקרנות שדיברנו עליהן קודם?
שרה קנדלר
לא, זו פשוט קרן חדשה שבמהלך השנה - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
כלומר אין הבדל, זה אותם נתונים שמופיעים ב - - -
שרה קנדלר
כן. אייל, תחליף אותי.
אייל לב-ארי
קורא: לצד פרטי מנהל הקרן, תבוא המילה "הנאמן", ופרטי הנאמן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו;

שונה שם מנהל הקרן או הנאמן מאז פרסם מנהל הקרן תשקיף, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן או של הנאמן לפני ששונה, ותאריך השינוי;

תאריך תשקיף הקרן החדשה, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעה, "יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן";

הכותרת "תשקיף קרן חדשה" ובהערת שוליים המילים "קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה לציבור";

הפרטים שנדרש מנהל הקרן לכלול לפי פרק ד' וההודעה "לגבי כל קרן יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים המפורסמים בדוח השנתי; הדוחות מתפרסמים באתר ההפצה"; כלל מנהל הקרן את הפרטים שנדרש לכלול לפי פרק ד' בדרך של הפניה לתשקיף העיקרי האחרון שהוגש - נוסף על ההודעה האמורה תבוא ההודעה "בתשקיף העיקרי המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, נכלל מידע על מנהל הקרן והנאמן וכן מידע על כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן; התשקיף פורסם באתר ההפצה", ויצוין בהודעה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח ופרסומו;

שם הקרן, המילים "קרן נאמנות", ובסוגריים המילים "מספר בורסה" ומספר הקרן בבורסה;

היו היחידות המוצעות של קרן בניהול מנהל קרן חדש – המילים "מנהל קרן חדש" ובהערת שוליים ההודעה כי "מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום תשקיף הקרן החדשה טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי" והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש;
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
מה הפירוש? מה זה נסיבות שבשלהן...? הרי הגדרנו את זה. אמרנו שהוא חדש, הוא לא ניהל בשנה האחרונה קרן - - -
דורית גילת
הוא יגיד אם זה בגלל שהוא אף פעם עוד לא ניהל או בגלל שחלפו למעלה משנתיים מיום שהוא ניהל.
אייל לב-ארי
קורא: לגבי המאפיינים העיקריים של הקרן –

הכותרת "מאפיינים עיקריים של הקרן";

המילים "סוג הקרן" וסוג הקרן, כפי שנקבע בהסכם הקרן;

בתשקיף של קרן סגורה חדשה יבוא "קרן סגורה היא קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה ובה, בשונה מקרן פתוחה, נקבעים מחירי יחידות הקרן במהלך המסחר בבורסה ולא לפי השווי הנקי של נכסיה; עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש, חיובי או שלילי, בין שווי היחידה ומחירה, וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה";

המילים "סיווג הקרן בפרסום" וסיווג הקרן;

אם הקרן קרן מחקה – יצוין הדבר;

אם הקרן קרן חשיפה הפוכה– יצוין הדבר;

יצוין אם הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ או קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ או אם היא אגד ישראלי בלתי מוגבל או אגד ישראלי מוגבל;

המילים "מסלול המס" והמילים "חייבת" או "פטורה", בקרן חייבת או בקרן פטורה, לפי העניין;

אם הקרן קרן לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר ;

אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר, בציון שער המטבע העיקרי של הקרן;

אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;

המילים "סוג הקרן לצורך עמלת הפצה" וסוג הקרן לצורך עמלת הפצה;
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
מה זה "שער המטבע העיקרי של הקרן"?
דורית גילת
האם זה שקל או מט"ח.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז לא "שער המטבע" אלא "המטבע".
דודו לביא
המטבע העיקרי הוא בעצם המטבע שלצורך חישוב חבות המס הוא מהווה את הבסיס לצורך חישוב רווח הון. ברירת המחדל היא שקל, אבל קרנות שהמטבע העיקרי שלהן הוא דולר, חבות המס מחושבת לא ביחס לשיעור השינוי למדד המחירים לצרכן, אלא ביחס לשיעור השינוי בשער החליפין שלה.
דורית גילת
אבל אולי באמת המילה "שער" מיותרת.
שרה קנדלר
אפשר להוריד את המילה "שער", נכון. צריך להיות "בציון המטבע העיקרי".
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז אני מציע לתקן את זה גם בקרנות הרגילות.
שרה קנדלר
אוקיי, אז נתקן את זה גם אחורה.
אייל לב-ארי
קורא: הכותרת "שכר מנהל הקרן", ושיעור השכר השנתי שישולם למנהל הקרן; באגד חוץ תבוא הודעה בזו הלשון: "נוסף על השכר השנתי של מנהל הקרן הנפרע מנכסי האגד, ייפרעו מנכסי הקרנות המוחזקות דמי ניהול למנהלי הקרנות האמורות"; באגד ישראלי – בהערת שוליים יבוא "לפי הוראת תקנה 12א(א) לתקנות הנכסים, מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעד ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן";

הכותרת "שכר הנאמן", ושיעור השכר השנתי שישולם לנאמן;

אם מנהל השקעות חיצוני מנהל תיק השקעות של קרן – הכותרת "מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן", ושם מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן ההודעה כי העובדה שמנהל השקעות חיצוני מנהל הקרן לצורך ניהול תיק השקעות של קרן, אינה גורעת לפי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות; הסתיימה התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני בשנים-עשר החודשים שקדמו למועד פרסום תשקיף הקרן החדשה – בהערת שוליים יצוינו שמו ומועד סיום ההתקשרות עמו;

הכותרת "פרטי ההצעה לציבור" וכן הפרטים האלה:

בתשקיף קרן פתוחה חדשה –

הודעה על הצעת היחידות בציון התקופה שבה הן מוצעות לפי תקופת התשקיף וימי המסחר של הקרן;

שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה;

הכותרת "השעה היעודה להגשת הזמנות" והשעה היעודה;

אם מספר היחידות המוצעות מוגבל – תבוא כותרת "הגבלת מספר יחידות הקרן", בציון ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור;

המילים "המטבע שבו נקובות יחידות הקרן", המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;

בתשקיף קרן סגורה–

הודעה על הצעת היחידות ומספר היחידות המרבי שיוצעו לציבור, בציון התקופה שבה הן מוצעות וימי המסחר של הקרן;

נקבעו תנאים להגשת הצעות לרכישת היחידות – יצוין הדבר ויפורטו תנאים אלה;

אם היחידות מוצעות בדרך של מכרז – יצוין הדבר, יפורטו התנאים להזמנת היחידות במכרז והאופן להזמנתן, לרבות המקומות שבהם ניתן להזמינן;

שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה;

המילים "המטבע שבו נקובות יחידות הקרן", המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;
תחת הכותרת "חיתום", הפרטים האלה
הודעה באיזה אופן יקצה מנהל הקרן יחידות אם ביום מסחר כלשהו במהלך התקופה להגשת בקשות לרכישת יחידות הקרן יעלה מספר היחידות, שבקשות לרכישתן הוגשו, על מספרן המרבי של היחידות המוצעות;

אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת הכותרת "תקופת קיום הקרן", יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן;

הכותרת "מטרת הקרן" ותיאור תמציתי של המטרה שאליה שואף מנהל הקרן להגיע בניהול ההשקעות של הקרן, בהתחשב בנכס הייחוס שלה;

הכותרת "הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן", ומדיניות ההשקעות של הקרן, לרבות לעניינים אלה:

הנכסים שמנהל הקרן מתחייב כי הקרן תהיה חשופה אליהם וכן נכסים שמנהל הקרן מתחייב שהקרן לא תהיה חשופה אליהם, והשיעורים המזעריים והמרביים, אם נקבעו;

אם הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ;

הדרך שבה הקרן תנוהל – אם מנהל הקרן מתעתד לנהלה בדרך מיוחדת;

למעט בקרן גמישה, הכותרת "נכס הייחוס של הקרן" ונכס הייחוס של הקרן; בהערת שוליים יבוא "נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן";

הכותרת "פרופיל החשיפה", פרופיל החשיפה של הקרן, שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ כעולה מפרופיל החשיפה, ובהערת שוליים יבוא "פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F); אם הספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר";

הכותרת "גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה" גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן, כפי שעולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה והשווקים שבהם נסחרים הנכסים או מאופן ניהול השקעות הקרן; לעניין זה, "סיכון", למעט לעניין אופן ניהול השקעות הקרן – לגבי סיכון המאפיין את הנכס העולה מהכותרת הראשית שתחתה מסווגת הקרן; לא ניתן להסיק מהו הנכס העולה מהכותרת הראשית, יימדד הסיכון לעומת הסיכון המאפיין את הנכסים העולים מהכותרות המשניות המאופיינות באמצעות אותה כותרת ראשית; לעניין זה, נכס העולה מכותרת ראשית או משנית – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת כותרת זו;
סימן ב'
הפרטים שיש לכלול בתשקיף קרן חדשה
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
כל זה זה בגלל שבקרן חדשה אין לנו בכלל את הדוחות, נכון?
שרה קנדלר
נכון.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
זאת אומרת, אין דוח אחורה ולכן - - -
שרה קנדלר
הוא לא נכלל בתשקיף העיקרי שהוגש, ולכן צריך להגיש תשקיף ספציפי לגביו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בעיקר בגלל שלמשקיע אין יכולת ללכת לדוח הקודם שהתפרסם בתקנות שנדבר עליהן אחר כך, ולכן - - -
שרה קנדלר
נכון.
אייל לב-ארי
קורא:
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
רגע, הרי קודם הגדרנו שהקרן לא נסחרת כל יום וצריך לציין את הימים שבהם הקרן נסחרת. למה פה זה לא בא לידי ביטוי?
שרה קנדלר
פה אנחנו עברנו לקרן פתוחה, לא לקרן סגורה. קודם זה היה הפרטים של קרן סגורה, שבה יש ימי מסחר, ואילו קרן פתוחה זה הוראות אחרות.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
זה ההבדל? שאין לה ימים מסוימים? שהיא פתוחה כל הזמן?
שרה קנדלר
היא לא נסחרת בכלל. אתה פודה אצל מנהל הקרן. היא לא נסחרת בבורסה. סגורה כן נסחרת בבורסה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז לא הבנתי מה כתוב פה. "הזמנות ליחידות הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה" – מה זה?
שרה קנדלר
חברי הבורסה זה הבנקים וחברי הבורסה הפרטיים שאצלם אפשר לקנות. אתה לא הולך ישירות למנהל הקרן כדי לקנות, אלא אתה הולך לחבר בורסה ובאמצעותו אתה מגיש את ההזמנה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
וזה לא מוגבל בימים? הרי בקרנות סגורות, שאתה קונה אותן אצל מנהל הקרן, זה רק בימים מסוימים, ואילו קרנות פתוחות שנסחרות בבורסה אתה קונה אותן כל יום?
דודו לביא
קרנות סגורות, כמו ניירות ערך, נסחרות בבורסה. זאת אומרת, תנאי הכרחי לביצוע העסקה זה לפנות לפלטפורמת המסחר ובאמצעותה להזרים הוראות לקנייה ולמכירה של היחידות שלהן באופן רציף במהלך כל היום. קרנות פתוחות נמכרות גם כן באמצעות חברי הבורסה, שזה בנקים או חברי בורסה שאינם בנקים, למשל בתי השקעות, שהם בעצם משמשים המתווך, הגורם שבאמצעותו אתה מעביר את ההוראות שמועברות למנהל הקרן. עכשיו, בפועל, תנאי לכך שאפשר יהיה ביום מסוים להזרים הוראות לקנייה או למכירה של קרן פתוחה הוא שאכן מתקיים מסחר בבורסה בתל אביב - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל למה לקרן סגורה יש ימים? אתה יכול להגיד ימים מסוימים שבהם אפשר לקנות אותה?
דורית גילת
הם יכולים לקבוע שפעם בשלושה חודשים או פעם בחצי שנה תהיה אפשרות לרכוש או לפדות יחידות גם מול מנהל הקרן. הם יכולים, אבל לא חייבים.
אלי בבלי
גם בקרן פתוחה יש ימים קבועים להעברת הוראות. זאת אומרת, בתשקיף, מנהל הקרן מודיע על הימים מראש, וידועה השעה היעודה וידוע היום שבו ניתן לפעול בקרן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בקרנות פתוחות?
אלי בבלי
כן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז למה זה לא מופיע כאן? לכאורה אתה צריך להגדיר את זה גם בתקנה הזאת. כמו שביקשנו בקרנות הסגורות שמנהל הקרן יודיע מהם הימים המיוחדים שבהם אפשר לפדות, צריך להגיד את זה גם בקרנות הפתוחות. מה ההבדל?
דורית גילת
לא, גם בקרנות הפתוחות הם צריכים להודיע על ימים שבהם ניתן ליצור ולפדות יחידות. הטרמינולוגיה היא שונה, אבל יש את זה גם - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
איפה זה כתוב? בסעיף שקראנו עכשיו, לכאורה המסחר צמוד לימים של הבורסה. אם יש דבר כזה גם בקרן הפתוחה, אז זה צריך להופיע.
דורית גילת
זה מופיע ב-(1): "הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה היעודה של יום מסחר", שהוא גם יום שבו ניתן להציע יחידות או לפדותן, "תבוצע באותו יום...".
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אם אני נכנס לתשקיף וקורא את המרכיב הזה, אז אני חושב שאני יכול לעשות את זה כל - - -
חגי בן ארזה
השעה היעודה מופיעה בתקנה 45ג(11)(א)(3).
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
"הכותרת "השעה היעודה להגשת הזמנות"..."?
אייל לב-ארי
"הכותרת "השעה היעודה להגשת הזמנות" והשעה היעודה;".
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל אני מדבר על ימים, לא על שעות.
חגי בן ארזה
אז הימים זה ב-(11)(א)(1).
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בסדר.
אייל לב-ארי
קורא: בתשקיף של קרן סגורה חדשה יצוינו כל אלה:

האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;

אם פדיון היחידות מוגבל למספר מרבי של יחידות בידי כל בעל יחידה – יצוין הדבר והמספר המרבי של יחידות לפדיון;

המילים "הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות, בקרן שיחידותיה ניתנות לפדיון, ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה בתקופה להגשת בקשות לרכישת היחידות המוצעות, כפי שמפורטת בתשקיף העיקרי; חבר הבורסה יהיה אחראי וחייב לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותו ונענו; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חבר בורסה עשוי לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן."

תשקיף מכרז

45ט

תשקיף מכרז ייערך במתכונת תשקיף קרן סגורה חדשה, בשינויים אלה:

בכל מקום בתשקיף במקום "תשקיף קרן חדשה" יבוא "תשקיף מכרז";

בכריכת התשקיף, בהפניה מכותרת התשקיף תבוא הערת שוליים בזו הלשון "תשקיף הצעת יחידות לציבור, שאינה הצעה לראשונה";"

תוכלו להסביר קצת יותר על תשקיף מכרז?
דורית גילת
בקרן סגורה, כשרוצים לגייס משקיעים חדשים, אז זה נעשה כמו במכרז, כמו בניירות ערך. זה התשקיף שהוא ייעודי לדרך הזאת של גיוס. כלומר, יש מכרז, הוא פתוח שלושה שבועות, אפשר להגיש הזמנות, ואז זה נסגר.
אייל לב-ארי
קורא: ביטול התוספות

התוספות הראשונה והשנייה לתקנות העיקריות – יבוטלו.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כניסתן לתוקף של תקנות ניירות ערך (דוח שנתי של קרן) התשע"ה-2015.

הוראת מעבר

יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, רשאים להאריך את תקופתו של תשקיף עיקרי שהגיש מנהל קרן לראשונה.

מנהל קרן רשאי להגיש בקשה להיתר תשקיף עיקרי מיום פרסומו של תיקון זה ברשומות.

למה אתם צריכים את הוראת המעבר?
שרה קנדלר
אנחנו רוצים לאפשר בתקופה שהתקנות עוברות ולפני שהן נכנסות התוקף, שאם מנהל הקרן כבר רוצה להגיד לפי התקנות החדשות, הוא יוכל, כדי שלא יקרה מקרה שהוא מגיש לפי התקנות הקודמות ואחרי חודשיים הוא כבר נאלץ להגיש... אז אולי כדאי לו כבר להגיד לפי החדש, ולכן נאפשר לו.

ובפעם הראשונה שהוא מגיש תשקיף עיקרי – שנוכל להאריך את התקופה, כדי לפזר במהלך השנה יותר נכון את מועדי הגשת התשקיפים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
כי זה לכאורה יהיה צמוד למועדי הגשת הדוחות.
שרה קנדלר
לא. התשקיף העיקרי יהיה פעם בשנה, בלי קשר ל - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל אתם רוצים לפרוס את ההגשות על פני השנה, בהתאמה לדוחות.
שרה קנדלר
נכון, לדוחות שיהיו לאותם - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אדוני היועץ המשפטי, אני מציע שנקרא גם את התקנות של הדוחות, כי הרי בסוף אנחנו צריכים לראות שזה משלים אחד את השני. נצביע בנפרד, אבל יותר נוח לקרוא ביחד.
אייל לב-ארי
אפשר.
שרה קנדלר
אגב, כל מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו ב"דוח שנתי של קרן", זה הכול נמצא היום בתקנות פרטי תשקיף, ופשוט העברנו אותן כך שבמקום להיות בתשקיף הן יהיו בדוח שנתי של הקרן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אייל, אתה לא יכול למצוא לנו איזה היתר - - - ?
אייל לב-ארי
צר לי.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אתם רוצים להגיד בכמה משפטים בעל-פה, בתפיסה שלכם, בלי לרדת לפרטים, איזה פרטים מבחינתכם הם עיקריים ואתם רוצים לראות אותם בתשקיף העיקרי שעכשיו עשינו, ואיזה דברים יהיו בדוחות?
שרון אופיר
אני שרון אופיר, מנהלת יחידת הפיקוח על קרנות נאמנות. התשקיף העיקרי של מנהל הקרן, התשקיף שמרכז בו את כל ההיתרים לצד כל הקרנות שבניהולו, הוא בעצם כמו מאגר מידע על המאפיינים הכלליים של הקרנות שבניהולו. זה כולל פרופילים שמאפיינים אותן, מהן למשל עמלות ההפצה שמשלמים. בעצם יש מספר סוגים, ולכן החלוקה היא בטבלאות, שהן מאוד נוחות להשוואה ולבחינה. בנוסף, יש את כל הדברים הכלליים. למנהל יש דירקטוריון אחד, יש ועדת השקעות אחת, יש נהלים בדבר הצבעות באספות כלליות שהם לגבי כלל הקרנות שבניהולו, יש נהלים לגבי מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן. בעצם התשקיף הזה ירכז את כל המידע הכללי בסל אחד, שיאפשר למשקיע להבין איך פועל מנהל הקרן לגבי כל הקרנות שבניהולו. כמו כן, הוא רואה בטבלאות מרוכזות את הדברים העיקריים שיכולים לאפשר לו השוואה.

בדוח השנתי בעצם משקיע ספציפי יוכל לבחון את הקרן שלו, את התוצאות של הפעילות שלה בשנה שחלפה, את המאפיינים של תיק ההשקעות שלה, מדיניות ההשקעות שלה, גורמי הסיכון - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
שבקרנות החדשות הכנסנו גם את כל אלה בתשקיף, כי אין לנו דוח.
שרון אופיר
נכון. אנחנו צריכים בעצם ל - - - את התשקיף המרכז לגבי אותה קרן חדשה שמונפקת, עם מנהל השקעות ספציפי שמנהל את ההשקעות שלה, זאת אומרת, כל הדברים שניתנים גם באותו חלק עיקרי, כדי שיעדכן את התשקיף העיקרי. זאת אומרת, אנחנו מייצרים הפרדה שבסופו של דבר היא משרתת את הציבור, כי היא לא מעמיסה מידע בדוח הספציפי השנתי אלא היא נותנת לו באמת את המידע שחשוב לאותו משקיע לצורך קבלת החלטת ההשקעה באותה עת; ובנוסף - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
למה זה בעצם מקל? אלי, למה זה מקל עליכם? הרי בסוף אתם צריכים לעשות את אותו דבר. פעם עשיתם את הכול בתשקיף, ואילו היום במקום "תשקיף" קוראים לזה "דוח". למה זה מקל?
אלי בבלי
קודם כול, לפני ההקלה עלינו, זה מאפשר לבעלי יחידות לבצע השוואות וחיתוכים ולהשוות בין קרנות.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
לא ברמת ביצועים, הרי רמת ביצועים לא תהיה לו בטבלה בתשקיף.
אלי בבלי
גם ברמת ביצועים, כי אנחנו מציגים שם מדדי ייחוס והתשואות שהקרן השיגה.
שרון אופיר
מבחינה אדמיניסטרטיבית, כל המהלך הזה הוא רפורמת ענק, זה באמת משהו מאוד חזק בענף, מכיוון שהיא מאפשרת לא לדרוש ממנהלי הקרנות לפנות על כל אחת מתוך ה-1,380 קרנות - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אליכם. אז זה ההבדל – שאת התשקיף אתם צריכים לאשר, ואילו את הדוחות - - -
אלי בבלי
לנו זה עושה טיפה סדר אולי בעבודה שלנו. אם היה לנו קודם 1,360 קרנות מפוזרות על פני כל הימים כל השנה, הרי שעכשיו אנחנו עובדים קצת יותר מסודר: ברמה רבעונית, לפי סוגי קרנות. זה עושה לנו קצת יותר סדר - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
ההבדל הוא שאת הדוחות הם לא מאשרים. זאת אומרת, היום, כשאני בא להשקיע ואני מסתמך על התשקיף, אני יודע שהוא עבר אתכם כרגולטור שבדק אותו, ואילו עכשיו יהיה לי רק את המידע המאוד כללי שעבר את הביקורת שלכם, ובדוחות אני צריך לסמוך עליי. כי אתם לא צריכים לאשר את ה-1,300 דוחות האלה.
שרון אופיר
לא. לצורך זה גם אישרתם את תקציב הרשות לפני כן. כל יחידת הפיקוח על הקרנות מונה תשעה אנשים, ומה שיקרה זה שהם יעשו את אותה עבודה, רק בצורה קצת שונה. כיום עושים באופן מדגמי - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל אתם מאשרים את כל הדוחות?
שרון אופיר
לא את כל תשקיפי הקרנות. תשקיפי הקרנות אמנם נחתמים, אבל יש איזשהם סדרי טיפול ונוהלי בדיקה, שחלקם מאושרים גם על ידי הוועדה - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בקיצור, לא עוברים על כל ה-1,300 - - -
שרון אופיר
אנחנו היום נבדוק את הדברים האלה בצורה שונה. בניהול הסיכונים שלנו אנחנו נבדוק את הדוחות השנתיים האלה לא פחות טוב, ואולי זה אפילו יאפשר לנו, בגלל היכולת להשוות היום בין, נניח, כל הקרנות האג"חיות, שמגישות באותו מועד את הדוח השנתי... יהיה לנו בסיס השוואה הרבה יותר טוב מבחינה פיקוחית, וזה כן יאפשר לנו עבודה שונה, ואולי אפילו יותר טובה, ביכולת לבדוק את - - -
דודו לביא
בגדול, זה מקטין את החיכוך עם הרשות. במצב הקיים יש בעצם קרוב ל-1,400 אינטרקציות בין 19 מנהלי הקרנות לבין רשות ניירות ערך. מדובר על חילופי מסמכים, חילופי משובים - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
הבנתי, אני רק שואל מה המשמעות של זה? אנחנו מקילים על הרשות ומקילים על הקרנות, שזה מצוין, אבל השאלה אם אנחנו מספיק מגינים גם על המשקיעים?
דודו לביא
ההגנה היא אותה הגנה, כי מבחינה משפטית דינו של מידע שמתפרסם במסגרת דוח ודינו של מידע שמתפרסם במסגרת תשקיף – חד הם. זאת אומרת, אין פה פגיעה בהגנה המשפטית שחלה על הציבור.

לגבי היקף המידע שנמסר לציבור המשקיעים – לא חל בו שינוי. אנחנו כאן מקילים, ברוח מה שאמר יושב-ראש הרשות בדיון הקודם, בכל מה שקשור לאדמיניסטרציה שכרוכה בהליך מתן ההיתרים לתשקיפים. אנחנו מקצרים, מנקודת המבט של מנהלי הקרנות, את מספר האינטרקציות שהם צריכים לקיים עם רשות ניירות ערך במהלך השנה. כי כמו שאמרת, הגשת דוח מעבירה את האחריות למנהל הקרן, הוא מפרסם את זה לציבור, והרשות ממשיכה לעקוב אחרי המידעים במתכונת דומה למה שהיא עשתה קודם.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
ולמה לא לתת באותה טבלה מרכזת את התשואות? נניח, איזשהו ממוצע תשואות אחורה? למה לא להכניס גם את זה? כשורה.
דודו לביא
צריך להבין שהגורם העיקרי שבאמצעותו הציבור הרחב מקבל החלטות השקעה בקשר לקרנות נאמנות הוא מערכי ההפצה והייעוץ בבנקים, ששם בעצם יש מערכות תומכות החלטה שמקבלות את הנתונים אפ-טו-דייט. תשקיף שמתפרסם פעם אחת בשנה, או דוח שמתפרסם פעם אחת בשנה, בהגדרה הוא נותן בסיס מידע שמתייחס לאותה נקודת זמן שבה מתפרסם הדוח. אבל לצורך קבלת החלטת השקעה יש גם - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל את זה כתבנו בכריכה, בהערת השוליים הראשונה – שהכול רלוונטי למועד הזה. אבל כמו שהכנסת את פרופיל החשיפה וכולי, למה שלא תשים גם את הביצועים?
שרון אופיר
מבחינתנו זאת נקודת השוואה - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
זו אותה נקודת השוואה. כי ככה תהיה לי את כל הטבלה, אני יכול להשוות ולהחליט באיזה קרן אני משקיע.
שרון אופיר
היום נקודת ההשוואה הזאת היא נגישה. בעצם יש הרבה מאוד אתרי הפצה, אתרי מידע לציבור הרחב, שמאפשרים את הנגישות למידע של השוואת תשואות והשוואת סטיות תקן. זה נכון שמבחינה פיקוחית, מבחינה של פיקוח נקודתי, שהמידע הזה יהיה, אבל המידע הזה הוא כמעט אין-סופי. אם נשים את כולו בתשקיף אחד ל-19 מנהלי קרנות - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
לא, אני הולך אותך, המודל של טבלה עם הנתונים המאוד כלליים הוא מצוין, אבל השאלה למה להוסיף לו - - -
דודו לביא
כי התשואה לא יכולה לעמוד בפני עצמה במנותק מההקשר. זאת אומרת, בדוח השנתי לא מופיעה רק התשואה, מופיעה התשואה ביחס לבנצ'מרקס, למדדי יחס של התשואה. מופיע גם נתון על סטיית התקן, שגם נותן בסיס להשוואה ביחס לשאלה מה רמת הסיכון שהייתה כרוכה כדי להשיג את אותה תשואה. עכשיו, תהליך שבו - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בקיצור, אתה אומר שאתה לא נכנס בכלל לביצועים, כי להיכנס לביצועים רק עם שורה תחתונה זה לא רלוונטי.
דודו לביא
בדיוק. מדובר פה רק בממד אחד מתוך מגוון רחב של ממדים, וזה גם עלול לגרום נזק בהצגת המידע.
אייל לב-ארי
זה גם עלול ליצור הטעיה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
טוב, אני מקבל. אז בואו נקרא את התקנות האלה, היות שהיועץ המשפטי שלנו לא מצא לנו בינתיים פתרון.
שרה קנדלר
זאת ממש העתקה של התקנון. זה הכול קיים בתקנות - - - , וגם כתבנו ליד כל מקום מאיפה לקחנו את זה.
קוראת
תקנות השקעות משותפות נאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016
פרק א'
פרשנות

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"אגד", "אגד חוץ", "אגד ישראלי", ו"קרן כספית" – כהגדרתם בתקנות הנכסים;

"אגד ישראלי בלתי מוגבל", "אגד ישראלי מוגבל", "קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ" ו-"קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ" – כהגדרתם בתקנות המחירים;

"איגרת חוב" – למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות;

"דוח" – דוח שנתי;

"הוספה" – כמשמעותה בסעיף 42(ג) לחוק;

"הפסד הון" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

"טווח" – ערך מזערי וערך מרבי של נתון כלשהו מתוך הערכים ליום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת;

"טווח חשיפה" – טווח שיעורי החשיפה של קרן לנכס בסיס בתקופה מסוימת;

"טופס דיווח" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003;

"יום עריכת הפרטים" – היום האחרון של הרבעון שקדם למועד הדיווח של הקרן;

"כותרת ראשית", "מטבע חוץ", "מניות", "פרופיל חשיפה", "קרן חשיפה הפוכה" ו"קרן מחקה" – כהגדרתם בתקנות הסיווג;

"מדד המחירים לצרכן" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד המק"מ", "מדד ת"א 100" – המפורסמים באתר האינטרנט של הבורסה;

"מועד הדיווח" – אחד המועדים הבאים: 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר, לפי סוג הקרן כפי שפרסמה הרשות באתר האינטרנט שלה, בהתחשב במאפייני הקרן באופן שיאפשר השוואה בין נתוני קרנות דומות, ובהתחשב במספר הקרנות מכל סוג;

"מנוף אשראי של קרן", "מנוף פעילות בנגזרים" – כהגדרתם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001;

"מכירת ניירות ערך בחסר" – עסקת מכירה בחסר כהגדרתה בסעיף 63 לחוק;

"ממוצע" – מחושב לפי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת;

"מנהל השקעות חיצוני" – מי שמנהל הקרן מעסיק בניהול תיקי השקעות של קרן ואינו עובד מנהל הקרן;

"מנהל קרן חדש" – מנהל קרן שבמועד פרסום הדוח טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או שחלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי;

"מנהל תיקי השקעות", "ניהול תיקי השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק;

"נייר ערך" – לרבות נייר ערך חוץ;
נכס בסיס" – אחד מאלה
מניה, מטבע חוץ או איגרת חוב;

"נכס ייחוס" של קרן – מדד, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בערכו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן;

"סוג הקרן" – לרבות קרן פתוחה, קרן סגורה, אגד ישראלי, אגד חוץ, קרן ממונפת, קרן מועדים קבועים, קרן ייחודית או קרן כספית, לפי העניין;

"סוג הקרן לצורך עמלת הפצה" – "סוג הקרן" כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה;

"סיווג קרן" – הכותרת המאפיינת תחתה סווגה הקרן, לפי תקנה 2(ב) לתקנות הסיווג;

"עמלות" – עמלות הכרוכות בקנייה, מכירה או החזקה של נכסי הקרן, ובכלל זה עמלות בשל פדיון או מימוש נכסים מנכסי הקרן;

"עמלת הפצה" – כמשמעותה בתקנה 2(א) לתקנות עמלת הפצה;

"פקודת מס הכנסה" – פקודת מס הכנסה];

"קרן" – קרן שאינה קרן חדשה;

"קרן גמישה" – קרן שבמדיניות ההשקעות שלה לא נכללת התחייבות לחשיפה מזערית שהיא גבוהה מ-0% לאפיק או נכס כלשהו ולא נכללת התחייבות לחשיפה מרבית של פחות מ-100% לכל אפיק או נכס, למעט הגבלות שמטרתן להקנות לקרן מעמד של קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ;

"קרן חדשה" – כהגדרתה בתקנות פרטי תשקיף;

"קרן חייבת" – "קרן נאמנות חייבת" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

"קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי)" – "קרן נאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003;

"קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ)" – "קרן לנאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003;

"קרן מועדים קבועים" – כהגדרתה בסעיף 47(א) לחוק;

"קרן ממונפת", "שיעור חשיפה" – כהגדרתם בתקנות האופציות;

""קרן פטורה" – "קרן נאמנות פטורה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

"שווי נקי ממוצע של נכסי קרן" – מחושב לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימי חישוב המחירים בתקופה מסוימת, ולעניין שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן כאמור בתקנות 8 ו-9 – יחושב השכר לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימות השנה;

"שיעור חשיפה ממוצע" – ממוצע של שיעורי החשיפה של קרן לנכס בסיס, המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע, בתקופה מסוימת;

"שיעור יחידות מוחזקות" – כהגדרתו בסעיף 49 לחוק;

"שיעור השכר"– כהגדרתו בסעיף 105(א2) לחוק;

"תקנות האופציות" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001;

"תקנות האשראי" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001;

"תקנות דוחות כספיים" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש"ע-2009;

"תקנות חישוב תשואה" – ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ"ה- 1995;

"תקנות המחירים" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;

"תקנות הנכסים" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994;
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
למה מחקתם את ההגדרה של "שנת הדוח"?
שרה קנדלר
כי ראינו שאנחנו לא משתמשים בה בהמשך. השתמשנו בה פעם אחת, אז הכנסנו שם.
קוראת
"תקנות הסיווג" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007;

"תקנות עמלת הפצה" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006;

"תקנות פרטי תשקיף" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009;

"תשקיף" – כהגדרתו בתקנות פרטי תשקיף.
פרק ב'
הוראות כלליות

הוראות כלליות

2.

מנהל קרן יגיש לרשות ולבורסה, בכל שנה, דוח על כל קרן שבניהולו לא יאוחר ממועד הדיווח שנקבע לה; בדוח יצוינו הפרטים הנדרשים בתקנות אלה כמפורט בטופס הדיווח נכון ליום עריכת הפרטים.

דוח כאמור בתקנת משנה (א) יכלול, בנוסף על האמור בה, גם פרט או עניין נוספים שאינם מפורטים בתקנות אלה, העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות של הקרן בפסקה הדנה בעניין שאליו שייכים הפרטים, ובהעדר פסקה כאמור, ייכללו בפסקה נפרדת, מתחת לכותרת מתאימה, לאחר הפרטים המפורטים בתקנות אלה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
מה זה נותן? הרי אם בן אדם ירצה אז הוא יצרף, ואם הוא לא ירצה הוא לא יצרף.
שרה קנדלר
לא, הוא חייב. אם יש פרט שהוא חשוב למשקיע סביר, הוא חייב לכלול אותו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז הוא יגיד שהוא לא חשוב למשקיע סביר.
שרה קנדלר
יש לנו את זה בכל החקיקה שלנו ובכל תקנות הדיווח, גם לתאגידים וגם לבעלי רישיון.
קוראת
הוראת תקנת משנה (א) לא תחול לגבי קרן שלא חלפו ששה חודשים מיום שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה עד יום עריכת הפרטים.

יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לעניין זה, רשאים להורות למנהל קרן להעביר פרט או עניין כלשהם מפסקה שבה נכללו לפסקה שעליה יורו, להציגם באופן שונה או להבליטם בדרך שיורו, אם לדעתם הדבר ראוי בנסיבות העניין.

לא ייכללו בדוח הוראות דין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או אם הורו על כך או אישרו זאת יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לעניין זה.

מנהל קרן רשאי לכלול בפסקה כלשהי הפניה למיקומו של פרט בדוח או למיקומן של הוראות דין בדוח או מחוצה לו.

הדוח יהיה ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאה, כתוב בשפה פשוטה, בהירה ותמציתית ככל האפשר, ועמודיו ממוספרים, ויכול שיכלול בראשו את סמלו המסחרי של מנהל הקרן.

חתימה על הדוח
3.

הדוח יישא תאריך, וייחתם ביד מנהל הקרן; בצד החתימה יצוינו שם החותם ותפקידו.
פרק ג'
תוכן הדוח

פרטים שיש לכלול בדוח

4.

הדוח יכלול את הפרטים המפורטים בתקנות אלה כסדרם.

מנהל הקרן והנאמן
5.

המילים "מנהל הקרן", ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו, ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו.

לצד פרטי מנהל הקרן, תבוא המילה "הנאמן", ופרטי הנאמן, לרבות שמו, כתובתו, ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
הערה קטנה כעורך דין: אם אנחנו רוצים את זה גם לבי-דין, אז צריך פה גם איזה מספר תעודת זהות או מספר קרן. כלומר, הישות המשפטית שאותה תובעים. כשאני חושב על זה עכשיו, זה צריך להופיע גם בתקנות הקודמות.
דורית גילת
איזה עוד פרטים?
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
או תעודת זהות או, אם זו חברה, ח"פ. בקיצור, הישות המשפטית.
שרה קנדלר
אז נוסיף, וגם בתקנות ההן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
שם זה מופיע פעמיים או שלוש אפילו.
שרה קנדלר
בסדר.
קוראת
"

החל מנהל הקרן בניהולה של הקרן או שהחל הנאמן בכהונתו לאחר פרסום הדוח השנתי הקודם של הקרן, או שונה שמו של מנהל הקרן או הנאמן מאז פרסום הדוח הקודם של הקרן, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן הקודם או הנאמן הקודם, או בציון שם מנהל הקרן או הנאמן לפני ששונה, לפי העניין, ותאריך השינוי;

פרטים כלליים

6.

תאריך הדוח, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעות האלה:

"המידע המוצג בדוח זה נכון ליום", בציון תאריך זה;

"יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, לרבות בדוחות הכספיים של הקרן, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן";

הכותרת דוח שנתי; בהערת שוליים יבוא "יחידות הקרן מוצעות לציבור לפי תשקיף המתפרסם באתר ההפצה"; ובסופה התאריך שבו פורסם התשקיף האחרון ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל זה לא כל כך נכון עכשיו.
שרה קנדלר
זה כן נכון, כי עדיין יש תשקיף. ההצעה תהיה בתשקיף העיקרי, ולכן זה עדיין נכון. הרי התשקיף העיקרי יפרט את כל הקרנות, וזאת בעצם ההצעה של היחידות, במסגרת התשקיף העיקרית.
קוראת
שם הקרן, המילים "קרן נאמנות", ובסוגריים המילים "מספר בורסה" ומספר הקרן בבורסה; שונה שם הקרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד הדיווח, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי; אם הקרן קרן חדשה שזהו הדוח השנתי הראשון שמגיש מנהל הקרן, לגביה אחרי "קרן נאמנות" יבוא "חדשה", ובהערת שוליים תצוין התקופה שמיום הצעת יחידות הקרן לראשונה לציבור עד יום עריכת הפרטים.

פרסם מנהל קרן חדש דוח – המילים "מנהל קרן חדש", ובהערת שוליים ההודעה כי "מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום הדוח טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי" והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש.

המאפיינים העיקריים של הקרן

7.

תחת הכותרת "מאפיינים עיקריים של הקרן" יבואו הפרטים האלה:

המילים "סוג הקרן" וסוג הקרן, כפי שנקבע בהסכם הקרן;

המילים "סיווג הקרן בפרסום" וסיווג הקרן;

אם הקרן קרן מחקה – יצוין הדבר;

אם הקרן קרן חשיפה הפוכה– יצוין הדבר;

יצוין אם הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ או קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ או אם היא אגד ישראלי בלתי מוגבל או אגד ישראלי מוגבל;

המילים "מסלול המס" והמילים "חייבת" או "פטורה", בקרן חייבת או בקרן פטורה, לפי העניין;

אם הקרן קרן לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;

אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר, בציון המטבע העיקרי של הקרן;

אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;

המילים "סוג הקרן לצורך עמלת הפצה" וסוג הקרן לצורך עמלת הפצה;

המילים "המטבע שבו נקובות יחידות הקרן" והמטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;

שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה; בהערת שוליים יצוין, האם מנהל הקרן נותן הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות ואם אלה ניתנים – תצורף הפניה לפרטים נוספים בעניין זה בתשקיף;

אם הקרן קרן סגורה יצוין האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;

אם הקרן קרן סגורה יצוין טווח ההפרשים שבין שווי היחידה למחירה בבורסה, בכל ימי המסחר בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים וההפרש הממוצע, מחושב לפי הנתונים בכל אחד מימי המסחר של הקרן בתקופה זו.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
שנייה, הייתה שאלה עקרונית. אם עכשיו התשקיף שלנו הוא כזה רזה, אז למה להפנות כאן לתשקיף במקום לבקש להכניס גם את השורה הרלוונטית מהטבלה הגדולה לתוך זה? כלומר, יש תשקיף, הבנו, צריך אותו, הוא מתפרסם בתחילת שנה; אבל אם בן אדם כבר עומד עכשיו עם הדוח, למה אני צריך שתצורף הפניה לפרטים נוספים בעניין זה בתשקיף? מה אכפת לי שיעשו עוד העתק-הדבק לפה?
דודו לביא
קודם כול צריך להבין שהפלטפורמה שבאמצעותה המשקיע צורך היום את המידע היא פלטפורמה אינטרנטית. זאת אומרת, כל המידע מתפרסם באתר ההפצה של הרשות. זאת אומרת, המידע הוא ממילא במרחק של הקלקה אחת ממקום למקום.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל זאת לא תשובה, כי אז אני לא צריך בכלל דוח.
דודו לביא
לא, אנחנו גם רוצים ליצור איזון שיבטיח שלא יהיה עומס פרטים מעבר לנדרש. הערך המוסף - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל יש לך עכשיו ממש כלום פרטים כלליים בתשקיף, אז מה אכפת לך שיעתיקו את זה לפה?
דודו לביא
לא, זה לא שיש כלום פרטים, היקף הפרטים שקיים בדוח השנתי - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בתשקיף.
דודו לביא
לא, בדוח השנתי.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
לא, אני אומר שבתשקיף יש כל כך מעט, אז מה אכפת לך לשים את זה גם פה?
דודו לביא
הדוח הוא לחלוטין לא מבוטל. אבל יש לו אוריינטציה מאוד ממוקדת. האוריינטציה שלו היא המאפיינים הכלכליים של הקרן והמאפיינים הייחודיים של המכשיר הזה ביחס למכשירים אחרים שמנוהלים על ידי מנהל הקרן ומנהלים אחרים.

לכאורה, אפשר היה לכלול עוד ועוד ועוד מידע, אבל רצינו ליצור איזון בין נפח המידע לבין התועלת ש - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל תקרא את סעיף קטן (12), "בהערת שוליים יצוין האם מנהל הקרן נותן הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות ואם אלה ניתנים – תצורף הפניה לפרטים נוספים בעניין זה בתשקיף". מה הבעיה לכתוב את זה? אתה נותן הנחות? אז תכתוב מה ההנחות שאתה נותן. נראה לי שלצרף את ההפניה לתשקיף זה יותר ארוך מלכתוב את ההנחות שאתה נותן.
שרון אופיר
הנושא הוא שכל הפרטים של ההצעה והרכישה בעצם עברו למקום אחר. זאת אומרת, כדי שזה לא יהיה תשקיף, הוצאנו את הפרטים אודות ההצעה מהדבר הזה שנקרא דוח. ברגע שנכניס פרטים שקשורים בהליכים הטכניים של הצעת היחידות, של רכישת היחידות אגב התשקיף, אנחנו כבר לכאורה - - -
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בסדר.
שרון אופיר
- - - אנחנו שמים אותו במקום לא נכון.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בסדר, מקבל.
שרה קנדלר
קוראת: שכר מנהל הקרן
8.

הכותרת "שכר מנהל הקרן" ושיעור השכר השנתי המשולם למנהל הקרן; באגד חוץ תבוא הודעה בזו הלשון: "נוסף על השכר השנתי של מנהל הקרן הנפרע מנכסי האגד, נפרעים מנכסי הקרנות המוחזקות דמי ניהול למנהלי הקרנות האמורות"; באגד ישראלי – בהערת שוליים יבוא "לפי הוראת תקנה 12א(א) לתקנות הנכסים, מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעד ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן".

שכר הנאמן

9.

הכותרת "שכר הנאמן" ושיעור השכר השנתי המשולם לנאמן.

מנהל השקעות חיצוני
10.

מנוהל תיק השקעות של קרן בידי מנהל השקעות חיצוני – הכותרת "מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן", שם מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן וההודעה כי העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק השקעות של קרן, אינה גורעת לפי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות; הסתיימה התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח – בהערת שוליים, שמו ומועד סיום ההתקשרות עמו.

הגבלת תקופת קיום הקרן

11.

אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת הכותרת "תקופת קיום הקרן" יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן.

מטרת הקרן
12.

הכותרת "מטרת הקרן" ותיאור תמציתי של המטרה שאליה שואף מנהל הקרן להגיע בניהול ההשקעות של הקרן, בהתחשב בנכס הייחוס שלה.

מדיניות ההשקעות של הקרן

13.

הכותרת "הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן", ומדיניות ההשקעות של הקרן, לרבות ציון עמדה לעניינים אלה:

הנכסים שמנהל הקרן מתחייב כי הקרן תהיה חשופה אליהם וכן נכסים שמנהל הקרן מתחייב שהקרן לא תהיה חשופה אליהם, והשיעורים המזעריים והמרביים, אם נקבעו;

אם הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ;

הדרך שבה הקרן תנוהל – אם מנהל הקרן מתעתד לנהלה בדרך מיוחדת;

נכס הייחוס של הקרן
14.

למעט בקרן גמישה, הכותרת "נכס הייחוס של הקרן" ונכס הייחוס של הקרן; בהערת שוליים יבוא "נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן";

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה

15.

הכותרת "גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה" וגורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן, כפי שעולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה והשווקים שבהם נסחרים הנכסים או מאופן ניהול השקעות הקרן; לעניין זה, "סיכון", למעט לעניין אופן ניהול השקעות הקרן –לגבי סיכון המאפיין את הנכס העולה מהכותרת הראשית שתחתה מסווגת הקרן; לא ניתן להסיק מהו הנכס העולה מהכותרת הראשית, יימדד הסיכון לעומת הסיכון המאפיין את הנכסים העולים מהכותרות המשניות המאופיינות באותה כותרת ראשית; לעניין זה, נכס העולה מכותרת ראשית או משנית – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת כותרת זו.

סיום התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני
16.

הסתיימה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני ותיק ההשקעות של הקרן אינו מנוהל עוד באמצעות מנהל השקעות חיצוני – תחת הכותרת "סיום התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן", שמו של מנהל ההשקעות החיצוני והתקופה שבה ניהל את השקעות הקרן.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז זה כן מופיע בתשקיף.
שרה קנדלר
זאת התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אבל זה כן מופיע. זאת אומרת, יש דברים שאתם כן שמים גם פה וגם בתשקיף - - -
שרון אופיר
זה ממש ניהול השקעות פר-אקסלנס.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
אז למה זה מופיע בתשקיף? אם זה בדוח אז זה לא צריך להיות בתשקיף.
שרון אופיר
מה שקורה בקרנות זה לא שיש מנהל ספציפי אחד לכל קרן; יש פרטים שאתה צריך לתת אודות אותו מנהל השקעות או מנהל השקעות חיצוני, פרטים שהם נכונים ורלוונטיים אצל חלק ממנהלי הקרנות גם ל-20 קרנות. שוב, אנחנו מדברים על יעילות במידע. בהיבט הזה יכול להיות לקוח שמחזיק כמה קרנות של אותו מנהל קרן. בדרך כלל מה שקורה זה שמשקיע לא מחזיק קרן אחת אלא יש לו איזשהו תיק השקעות של קרנות, ואז יש לו באופן מרוכז, במקום אחד, את המידע אודות המנהלים שלו. שוב, זה באמת לא תמיד נורא טריוויאלי, אבל אנחנו ניסינו לחתוך ככה שהמידע הכי נכון יהיה מרוכז במקום אחד לצורך מבט-על, ושמידע יותר ספציפי יהיה מרוכז... נכון, ניאלץ מדי פעם לעשות הפניות כאלה למה שאתה קורא לו תשקיף, ואולי לא תמיד זה יהיה הכי מדויק והכי נכון, אבל שוב, המון חשיבה הושקעה באיך לשים את הפרטים, ואנחנו מקווים שבסוף זה באמת ישיג את המטרה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ'
בסדר.
שרה קנדלר
קוראת: נתוני החשיפה של הקרן
17.

למעט באגד – תחת הכותרת "נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים – לפי תקופות" יפורטו הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1):
תיאור התקופות בכותרות הלוח, כמפורט להלן
תקופה שתחילתה ביום הראשון בינואר בשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים;

תקופה, שתחילתה ביום הראשון בינואר של השנה שקדמה לשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום אותה שנה - אם הייתה כזאת;

בכותרת הטורים – הכותרות "מניות", "מטבע חוץ" ו"איגרות חוב", ובכותרות משנה, הכותרות "טווח חשיפה" ו"ממוצע חשיפה";

טווח החשיפה ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן למניות, למטבע חוץ ולאיגרות חוב, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;

הנכסים העיקריים שאליהם הייתה חשופה הקרן, בחלוקה למניות, מטבע חוץ ואיגרות חוב, ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכסים אלה, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; לעניין זה, "נכס עיקרי" – נכס ששיעור החשיפה הממוצע של הקרן אליו עלה על עשרים אחוזים; הנכסים יוצגו לפי שיעור החשיפה הממוצע, מהגבוה לנמוך, ואולם נכס שהוא סוג מסוים של נכס אחר יובא תחת הנכס האחר, בציון העובדה כי נכס זה נכלל בסוג הנכס האחר.
בהערות שוליים תחת הלוח יבוא
ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו בשל תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור – התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה;

"טווח החשיפה וממוצע החשיפה הם לפי נתוני החשיפה המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע";

"מניות – לרבות סחורות (commodities) ואיגרות חוב היוצרות חשיפה למניות, וכן נכסים נוספים הנכללים בהגדרת "מניות" בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007;

"איגרות חוב – למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות";

"נכסים שהחשיפה הממוצעת אליהם הייתה בשיעור של 20% ומעלה";

למעט באגד – אם עלה שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב על חמישים אחוזים, יפורטו בלוח, תחת הכותרת "מאפייני תיק אגרות החוב של הקרן – לפי תקופות", הנתונים האלה לכל אחת מהתקופות המפורטות בתקנת משנה (א)(1):

בכותרות הלוח – התקופות המפורטות בתקנת משנה (א)(1);

בכותרות הטורים – הכותרות "אפיק השקעה", "סיכון מנפיק" ו"טווח השקעה", ובכותרות משנה – תחת הכותרת "אפיק השקעה" הכותרות "בסיס הצמדה" ו"ממוצע חשיפה", תחת הכותרת "סיכון מנפיק" הכותרות "דירוג" ו"ממוצע חשיפה" ותחת הכותרת "טווח השקעה" הכותרות "מח"מ (משך חיים ממוצע)" ו"ממוצע חשיפה";

שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב בעלות כל אחד מהמאפיינים האלה:

בחלוקה לפי בסיס הצמדה – איגרות חוב שאינן צמודות, איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן ואיגרות חוב צמודות למטבע חוץ או נסחרות במטבע חוץ;

בחלוקה לפי דירוג – איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב גבוה לרבות איגרות חוב שהנפיקה המדינה, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב בינוני, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב נמוך ואיגרות חוב שאינן מדורגות, והכל לפי טבלת הדרגות המופיעה בתוספת; לעניין זה, "דירוג" – דירוג של חברה מדרגת מהחברות המפורטות בתוספת, באחת מן הדרגות שבתוספת;

בחלוקה לפי משך חיים ממוצע, המחושב בדרך המקובלת למדידתו – איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן קצר משנתיים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין שנתיים לארבע שנים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין ארבע שנים לעשר שנים ואיגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן ארוך מעשר שנים;

משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שהוחזקו בקרן, המחושב בדרך המקובלת למדידתו;
תחת הלוח, בהערות שוליים יבוא
ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו לתקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור – התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה;

"הנתונים המובאים בטבלה זו אינם כוללים נתונים על איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות";

"ככל שדירוג איגרת חוב נמוך יותר כך סיכון המנפיק שלה גבוה יותר; העדר דירוג איגרת חוב שלא הנפיקה המדינה, עלול להצביע על סיכון מנפיק גבוה יותר מסיכון מנפיק של איגרת חוב מדורגת; כמו כן, בדירוג הגבוה נכללות גם איגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה";

"מח"מ (משך חיים ממוצע) של איגרת חוב משקף את משך חיי האיגרת; ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך רגישות מחיר האיגרת לשינויים בשערי הריבית גבוהה יותר ולפיכך גם הסיכון הכרוך בהשקעה בה עולה".
אייל לב-ארי
קורא: התשואה וסטיית התקן
18.

בתקנה זו, "נכס ייחוס של קרן" – מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בערכו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.

בלוח שכותרתו "תשואות, סטיות תקן ונתוני השוואה – לפי תקופות" יפורטו הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1):
תיאור התקופות, בכותרות הטורים, כמפורט להלן
תקופה שתחילתה ביום הראשון בינואר בשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים;

כל אחת משלוש השנים האחרונות, שקדמו לשנה שבה חל יום עריכת הפרטים, שתחילתן ביום הראשון בינואר של כל שנה כאמור או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום כל שנה כאמור;

הכותרות "תשואה" ו"סטיית תקן", בכותרות משנה;

התשואה השקלית, שתחושב כאמור בתקנה 4 לתקנות חישוב תשואה; בקרן סגורה שאינה קרן סל – גם התשואה השקלית לפי מחירי יחידות הקרן כפי שנקבעו בבורסה, שתחושב כאמור בשינויים המחויבים; אם מחיר היחידה נקוב במטבע חוץ, יכול שתוצג גם התשואה במטבע חוץ;

סטיית התקן של תשואות הקרן כמפורט בפסקה (3), שתחושב לפי הנוסחה:
[pic]
לעניין זה –
I – יום מסחר;
Xi – תשואת הקרן ליום מסחר i בשנה כלשהי, המחושבת כתשואה השקלית של הקרן, ובקרן שמחיר יחידותיה נקובות במטבע חוץ – המחושבת כתשואה במטבע חוץ, לתקופה שבין יום המסחר i לבין יום המסחר הקודם i-1;
[pic] – ממוצע התשואות היומיות בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
n– מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
d– מספר ימי המסחר בשנה.

לגבי נכס הייחוס של הקרן –

נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס מוצג באחוזים בהערת שוליים, שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושב כאמור בפסקת משנה (ה), וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושבת כאמור בפסקת משנה (ו);

על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – תבוא כותרת "נכס ייחוס מאוחד", בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד ובהערות שוליים:

ההודעה כי מאחר שבמהלך התקופה השתנה נכס הייחוס של הקרן, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי;

יפורטו התקופה שבה היה כל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המאוחד, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד, מוצגים באחוזים, ושיעור השינוי במחיריו של כל אחד בתקופה זו;

בפסקת משנה זו, "נכס ייחוס מאוחד" – נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי;

על אף האמור בפסקת משנה (א), אם לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – תבוא הכותרת "נכס ייחוס משוקלל", בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, ובהערות שוליים:

הודעה כי מאחר שלקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון משוקלל, לתקופה המצוינת, את שיעור השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המשקלל, לתקופה המצוינת, את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה;

יפורטו התקופה שבה היו לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המשוקלל, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מוצגים באחוזים, ושיעור השינוי במחיריו של כל אחד מאלה בתקופה זו;

לעניין פסקת משנה זו, "נכס ייחוס משוקלל" – נכסי הייחוס שהיו לקרן באותה עת בתקופה מסוימת;

נכסי הייחוס יופיעו לפי סדר התקופות שבהן היו נכסי הייחוס של הקרן, מהמאוחר למוקדם, ובנכס ייחוס משוקלל – לפי שיעורי החשיפה לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מהגבוה לנמוך;

שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן יחושב לפי הנוסחה:
[pic]
לעניין זה –
[pic] – מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי;
[pic]– מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי;

סטיית התקן של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן תחושב לפי הנוסחה בפסקה (4), בשינויים המחויבים;

על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – הנתונים האלה:

נתון המבטא איחוד של שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי; שיחושב לפי הנוסחה:[pic]
לעניין זה –
[pic] – שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלפני השינוי;
[pic] – שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלאחר השינוי;
לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה);חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, יחושב הנתון המבטא איחוד של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס לפי הנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה מסוימת, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1);

(היו"ר משה גפני, 12:40)
אייל לב-ארי
קורא: סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופות שלפני השינוי ואחריו, שתחושב לפי הנוסחה:
[pic]
לעניין זה –
I – יום המסחר;
Xi – שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן ליום מסחר i בשנה כלשהי, המחושב כשיעור השינוי במחיר נכס הייחוס לתקופה שבין יום מסחר i לבין יום המסחר הקודם i-1;
– ממוצע שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס היומיים, בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
m– מספר ימי המסחר עד לשינוי;
n– מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
d– מספר ימי המסחר בשנה;חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, תחושב סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופות שלפני השינוי ואחריו, לפי הנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה כלשהי, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1);

על אף האמור בפסקת משנה (א), היה לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, באחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – הנתונים האלה:

נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי, שיחושב לפי הנוסחה: [pic]
לעניין זה –
[pic] – שיעור החשיפה לנכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
[pic] – שיעור החשיפה לנכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד מהרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
[pic]– שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
[pic]– שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה);
היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, יחושב הנתון המבטא שקלול של שיעור השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן לפי הנוסחה שבפסקת משנה זו, בשינויים המחויבים;

סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, תחושב סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים;

שיעורי השינוי במדדי השוואה הנוגעים לעניין זה והחשובים למשקיע סביר השוקל רכישת יחידות הקרן, ובקרן סגורה – גם קנייתן בבורסה, מחושבים לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדדים אלה, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; בהערת שוליים שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד ממדדי ההשוואה, מוצג באחוזים;
שיעור השינוי במדד ת"א 100, שיחושב לפי הנוסחה
[pic]
לעניין זה –
[pic]– המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
[pic]– המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי; וסטיית התקן של מדד ת"א 100, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים;

שיעור השינוי במדד המק"מ שיחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדד המק"מ, שתחושב לפי בפסקה (4), בשינויים המחויבים;

שיעור השינוי במדד במחירים לצרכן, שיחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7);
, לעניין זה –
[pic]– המדד שהתפרסם לחודש האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
[pic]– המדד שהתפרסם לחודש האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי;
אם נכס הייחוס של הקרן נקוב במטבע חוץ או צמוד לו, יצוין לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח שיעור השינוי בשער מטבע החוץ, שיחושב לפי הנוסחה:
[pic]
לעניין זה –
[pic] – השער היציג ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
[pic] – השער היציג ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי.
תחת הלוח, בהערות שוליים, יפורטו
התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה, אם הנתונים הנדרשים בתקנה זו ניתנו לתקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור;

הודעה כי נכס ייחוס של קרן הוא מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בערכו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן;

הודעה כי נתוני ההשוואה הנוספים מייצגים נתונים על אפיק השקעה המאופיין בסיכון נמוך לעומת אפיק השקעה המאופיין בסיכון גבוה.

יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאים לעדכן מזמן לזמן את המדדים שיש לציין בדוח לפי תקנה זו; עדכון כאמור יפורסם באתר הרשות, וכן תודיע עליו הרשות בהודעה למנהלי הקרנות שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד שבו ייכנס העדכון לתוקף.

למעט בקרן גמישה, תחת הכותרת "תשואת הקרן בהשוואה לשיעור השינוי בנכס הייחוס כפי שנקבע בתשקיף הקודם של הקרן או בדוח" יפורטו הפרטים האלה:


התשואה השקלית של הקרן ושיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן כפי שנקבע בדוח הקרן הקודם, בציון נכס הייחוס, לתקופה שתחילתה ביום שלאחר היום שקדם בשנים עשר חודשים ליום עריכת הפרטים, או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים, בציון התקופה;
עלה הפער בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן על עשרים אחוזים משיעור השינוי במחירי נכס הייחוס, יפורט ההסבר לכך; בקרן מחקה יינתן הסבר כאמור אם עלה הפער האמור על עשרה אחוזים משיעור השינוי במחירי נכס הייחוס; היחס באחוזים יחושב לפי הנוסחה :
[pic]
לעניין זה –
A – התשואה השקלית כאמור בתקנת משנה (ב)(3);
I– שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן המחושב כאמור בתקנת משנה (ב)(5), בפסקת משנה (ה), (ז)(1) או (ח)(1), לפי העניין;
על אף האמור בפסקה (2), למעט בקרן מחקה–

בקרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות אינה נמוכה מ-4, אין חובה לתת הסבר כאמור, אם ההפרש בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן קטן מחמש נקודות האחוז;

בקרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות נמוכה מ- 4 והיא אינה קרן כספית, אין חובה לתת הסבר כאמור, אם ההפרש בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן קטן מנקודת האחוז;
ההפרש בפסקה זו יחושב לפי הנוסחה
[pic]
לעניין זה –
A ו-I – כמפורט בפסקה (2);

"דרגת חשיפה מרבית למניות" – כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007.

שינויים במאפייני הקרן

19.

בלוח שכותרתו "שינויים במאפייני הקרן" יצוינו הפרטים האלה:

בכותרת הטור הימני – הכותרת "מהות השינוי" ובשאר הכותרות – הכותרת "מספר שינויים" בצירוף התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);

מספר השינויים שנעשו במאפייני הקרן יוצג לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 18(ב)(1), לפי התקופה שבה נעשו, לגבי כל אחד מהמאפיינים האלה:

שם הקרן;

סיווג הקרן;

פרופיל החשיפה של הקרן;

למעט באגד ישראלי, שכר מנהל הקרן בפועל;

שכר הנאמן בפועל;

מאפייני הקרן לפני השינוי ואחריו יפורטו בהערת שוליים, בציון המועד שבו נערך כל שינוי.

הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן

20.

בלוח שכותרתו "הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן" יצוינו הפרטים האלה:

בכותרת הטור הימני תצוין הכותרת "סוג ההוצאה", ובשאר הכותרות יצוינו התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);

ההוצאות שלהלן שנפרעו מנכסי הקרן או שהופרשו, כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן, לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 18(ב)(1), לפי התקופה שבה הוצאו:

שכר מנהל הקרן; באגד ישראלי – ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד הישראלי; באגד חוץ – נוסף על השכר ששולם למנהל אגד החוץ, גם ממוצע שיעורי שכר מנהל קרן החוץ שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד החוץ; בחישוב ממוצע שכר מנהל הקרן שנגבה בקרנות המוחזקות באגד יילקח בחשבון שווי נכסי כל קרן מוחזקת מסך כל שווי נכסי האגד, ומספר הימים שהוחזקה כל קרן;

שכר הנאמן;

עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן; אם מי מסוכני ניירות הערך, שבאמצעותם מתבצעות עסקאות לקרן, בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן – יצוין הדבר בהערת שוליים;

הוצאות מס; לעניין זה, "הוצאות מס" – בשל מסים שוטפים ובשל מסים נדחים; בקרן פטורה תבוא בהערת שוליים ההודעה כי קרן פטורה אינה חייבת בתשלום מסים, למעט חריגים המפורטים בתשקיף, בפסקה על מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן, וכן כי בעת פדיון, יהיה חייב המשקיע בתשלום מס שינוכה מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה, ויצוין שיעורו; בקרן חייבת תבוא בהערת שוליים ההודעה "לרבות הפרשה למסים נדחים ליום המסחר האחרון בתקופה";

סך כל ההוצאות בשל שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, העמלות, והוצאות המס;

פירוט העמלות וההוצאות האחרות הכרוכות בביצוע עסקאות אלה בעד הקרן, למעט אם לא נפרעו עמלות והוצאות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן:

עסקאות בניירות ערך הנסחרים בישראל;

עסקאות בניירות ערך חוץ;

עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים בישראל ומחוץ לישראל;

עסקאות ביחידות של קרנות, לרבות של קרנות חוץ;

עסקאות אחרות שאינן מפורטות בפסקאות משנה (1) עד (4), בציון סוג העסקה שבשלה נפרעה העמלה;

הוצאה שהוצאה שלא במהלך הרגיל של ניהול הקרן, כאמור בסעיף 80(ב) לחוק; מתחת ללוח תפורט מהות ההוצאה שנפרעה מנכסי הקרן;
לעניין תקנת משנה זו, שיעור הוצאות מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה כלשהי יחושב לפי הנוסחה:
[pic]
לעניין זה –
C – סך כל ההוצאות מסוג מסוים כמפורט בתקנת משנה זו, שהוצאו או הופרשו בתקופה שלגביה מחושב השיעור;
I – השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה שלגביה מחושב השיעור;

מתחת ללוח תובא הודעה כי לפי החוק רשאי מנהל הקרן לפרוע מנכסי הקרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן, וכי בתשקיף מפורטות העמלות שמשלם מנהל הקרן בשל העסקאות הנעשות בעד הקרן לבנקאי הקרן ולסוכן ניירות הערך של הקרן.

נתונים שונים
21.

בלוח שכותרתו "נתונים שונים" יצוינו הפרטים האלה, לכל אחת מהתקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1):

בכותרות הטורים – התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);

השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה, התקבולים המצטברים ממכירת יחידות והתשלומים המצטברים מפדיון יחידות ליום המסחר האחרון של התקופה, במיליוני שקלים חדשים;

מחיר הפדיון של יחידה ליום המסחר האחרון של התקופה, באחוזים מהערך הנקוב, כפי שפורסם באתר הבורסה בישראל שכתובתו tase.co.il; תוקן מחיר הפדיון לאחר הפרסום – המחיר המתוקן, ובהערה מתחת ללוח תצוין העובדה כי תוקן; אם מחיר הפדיון נקוב במטבע חוץ – יצוין המטבע שבו הוא נקוב בהערה מתחת ללוח;

למעט באגד, לגבי תחלופת נכסי הקרן –
התחלופה בנכסי הקרן; מחושבת לפי הנוסחה
[pic]
לעניין זה –
A– סך כל הסכומים שהוצאו לרכישת נכסים בעד הקרן באותה תקופה, למעט עמלות קנייה, או סך כל הסכומים שהתקבלו ממכירת נכסים מנכסי הקרן באותה תקופה, בלא ניכוי עמלות המכירה, הנמוך מביניהם;
S – השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה;
בהערה מתחת ללוח יצוין כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד הקרן לשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר גבוה יותר כך תחלופת הנכסים בקרן גדולה יותר;

לגבי מנוף האשראי של הקרן כהגדרתו בתקנות האשראי –

השיעור הממוצע של מנוף האשראי של הקרן, מוצג באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומחושב לפי הנוסחה שלהלן:[pic]
לעניין זה –
Ci – מנוף האשראי של הקרן ליום מסחר i;
Vi – השווי הנקי של נכסי הקרן ליום מסחר i;
i – יום המסחר האחרון בשבוע;
n – מספר השבועות שבהם יש יום מסחר אחד בשבוע לפחות, באותה תקופה;
בהערה מתחת ללוח יצוין כי "מנוף אשראי של קרן משקף את היקף המינוף של הקרן כתוצאה מנטילת אשראי ופעילות בנגזרים; מנוף אשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת – על 40% מהשווי האמור";

לגבי מנוף הפעילות בנגזרים כהגדרתו בתקנות האשראי –

השיעור הממוצע של מנוף הפעילות בנגזרים של הקרן, מוצג באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומחושב לפי הנוסחה שלהלן:
[pic]
לעניין זה –
Bi – מנוף הפעילות בנגזרים של הקרן ליום מסחר i;
Vi – השווי הנקי של נכסי הקרן ליום מסחר i;
i – יום המסחר האחרון בשבוע;
n – מספר השבועות שבהם ישנו יום מסחר אחד בשבוע לפחות, באותה תקופה;
בהערה מתחת ללוח יצוין כי "מנוף הפעילות בנגזרים משקף את היקף פעילות הקרן בקנייה ויצירה של אופציות ושל חוזים עתידיים, לרבות התחייבות למכור או לרכוש נכס במסגרת עסקת מכר חוזר, ומכירת ניירות ערך בחסר ושיעורו מצביע על מידת הסיכון הטמון בפעילות הקרן";

אם לקרן חייבת הפסד הון נצבר לצורכי מס לסוף תקופה מהתקופות המוצגות בלוח – סכום הפסד ההון באלפי שקלים חדשים, ובהערה מתחת ללוח יצוין כי "לרוב הפסד ההון ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון אם יהיו בקרן; קיזוז כאמור עשוי להביא להקטנת חבות המס של הקרן בשל רווחי הון שיהיו בה".

אני לא חושב שזה צריך להיות "לרוב".
שרה קנדלר
אולי "בדרך כלל".
אייל לב-ארי
לדעתי, "רוב הפסד ההון ניתן לקיזוז - - -
קריאות
לא, זה לא "רוב", הכוונה היא ל"בדרך כלל".
אייל לב-ארי
בסדר.
קורא
הסדרים עם עושה שוק
22.

אם הקרן קרן סגורה, יפורטו תחת הכותרת "הסדרים עם עושה שוק", פרטים על הסדרי עשיית השוק, לרבות זהות עושה השוק, מאפייני פעילותו ואופן תגמולו; לעניין זה, "עושה שוק" - אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את יחידות הקרן הסגורה ומחיר שבו הוא מתחייב למכרן.

תשלומים לבעלי היחידות
23.

קבע מנהל קרן כי ישולמו לבעלי היחידות תשלומים מנכסי הקרן, יפורטו, תחת כותרת "תשלומים לבעלי היחידות", המועדים שבהם ישולמו התשלומים, השיעור מהערך הנקוב שישולם והמועד הקובע לעניין הזכאות לתשלום.

שולם תשלום מנכסי הקרן לבעלי היחידות בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים, יצוין שיעורו מהערך הנקוב של היחידה ושיעור המס שנוכה מהתשלום, ככל שנוכה.

החזקות הקרן בניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין

24.

עלה בקרן שיעור ההחזקה הממוצע של ניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין במנהל הקרן או בידי בעלי עניין בנאמן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן על עשרים וחמישה אחוזים, בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים, יצוין תחת הכותרת "החזקות הקרן בניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין", דבר ההחזקה ושיעור ההחזקה הממוצע בתקופה זו; לעניין זה, "ממוצע" – מחושב לפי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל חודש בתקופה מסוימת.

החזקות גורמים מקורבים
25.

אם השיעור הכולל של יחידות הקרן המוחזקות בידי כל הגורמים המקורבים גבוה מעשרים וחמישה אחוזים, יצוין תחת הכותרת "החזקות מקורבים בקרן בשיעור העולה על 25% מיחידות הקרן", שיעור ההחזקה ומספר הגורמים המקורבים המחזיקים ביחידות הקרן.

דוחות כספיים
26.

תחת הכותרת "דוחות כספיים" תבוא הודעה כי מנהל הקרן פרסם דוחות כספיים ערוכים לפי תקנות דוחות כספיים, בציון המועד שאליו הם מתייחסים והמועד שבו פורסמו וכי ניתן לעיין בהם באתר ההפצה, בציון מספר האסמכתה.

אם הדוחות ערוכים למועד שקדם לתום התקופה להצעת היחידות, כפי שצוינה בתשקיף, ביותר מחמישה עשר חודשים, תבוא הודעה כי מנהל הקרן יפרסם באתר ההפצה דוחות כספיים שיהיו ערוכים למועד שיקדם בלא יותר מחמישה עשר חודשים מהמועד האחרון להצעת יחידות לפי התשקיף.

נתוני האגד והקרנות המוחזקות
27.

אם הקרן אגד, יפורטו, לפני הנתונים הנדרשים לפי תקנות 17 עד 26, לתקופות המצוינות בתקנה 17(א)(1), תחת הכותרת "נתוני האגד והקרנות המוחזקות בו – לפי תקופות", הנתונים האלה:

טווח מספר הקרנות שהוחזק באגד והמספר הממוצע של הקרנות שהוחזקו בו;

שמות הקרנות שהוחזקו באגד בשיעור החזקה ממוצע של עשרה אחוזים ומעלה מסך כל נכסי האגד, שיעור ההחזקה הממוצע של האגד בכל אחת מהן והתחלופה בנכסי האגד, מחושבת בהתאם לפי הנוסחה בתקנה 21(4)(א) בשינויים המחויבים, ובאגד ישראלי – גם פרופיל החשיפה של כל אחת מהקרנות המוחזקות באגד; הקרנות יוצגו לפי שיעור ההחזקה מהגבוה לנמוך;

יצוין בהערה מתחת ללוח כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד האגד לשווי הנקי הממוצע של נכסי האגד; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר הנתון גבוה יותר כך תחלופת הנכסים באגד גדולה יותר.

תחילה
28.

תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן ברשומות (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

29.

מנהל קרן שפרסם, בהיתר הרשות, תשקיף עיקרי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרת תשקיף בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ה-2015 מיום פרסומן של תקנות אלה ולפני יום התחילה (להלן – תקופת המעבר), יגיש לרשות ולבורסה דוח שנתי של כל קרן שבניהולו, שהתקופה להצעת היחידות שלה, לפי תשקיף חלק א' כהגדרתו - -

יש לנו תשקיף חלק א' או לא?
שרה קנדלר
כן, כי פה זו הוראת מעבר, וזה עדיין לפי ה - - -
אייל לב-ארי
אוקיי.
קורא
- - כהגדרתו בתקנה 4(א) לתקנות פרטי תשקיף כנוסחן ערב יום התחילה (להלן – התקנות הקודמות) האחרון שפורסם לה, הסתיימה במהלך תקופת המעבר; דוח כאמור יוגש לפי תקנות אלה, ואולם הפרטים הנדרשים בו יהיו לתקופות המנויות בתקנות 8 ו-9 לתקנות הקודמות, לפי העניין.

הגיש מנהל קרן דוח שנתי של קרן כאמור בתקנת משנה (א) או פרסם, בהיתר הרשות, תשקיף חוזר של קרן שבניהולו כהגדרתו בתקנות הקודמות שהתקופה להצעת היחידות שלה, לפי תשקיף חלק א' כהגדרתו בתקנה 4(א) לתקנות הקודמות האחרון שפורסם לה, הסתיימה במהלך תקופת המעבר, ויום עריכת הפרטים לפי תקנות אלה חל טרם חלפו 6 חודשים מהגשת דוח או פרסום תשקיף כאמור – יגיש לראשונה דוח שנתי של הקרן לפי תקנות אלה רק ליום עריכת הפרטים החל בשנה הבאה.

את יכולה להסביר את הוראת המעבר?
שרה קנדלר
כן. יש פה שתי הוראות. אחת, אמרנו בתקנות הקודמות שאפשר להתחיל להגיש תשקיף עיקרי לפי התיקון גם לפני שהוא נכנס לתוקף, אחרי שהוא פורסם. אז אם עשית זאת, אתה גם חייב להגיש דוח שנתי לפי התקנות האלה.

ההוראה השנייה אומרת שרק אם חלפה מעל לחצי שנה מאז שפרסמת את התשקיף, תצטרך להגיש את הדוח השנתי, ובפחות מזה אין צורך. זהו.
אייל לב-ארי
בתוספת של התקנות יש טבלאות דירוג. טבלה אחת היא של דירוג בסולם דרגות לטווח ארוך, והטבלה השנייה היא סולם דרגות לטווח קצר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שרה קנדלר
רגע, יש עוד.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שרה קנדלר
קוראת: תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון), התשע"ו-2016

תיקון סעיף 1

בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994 (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "תקנות הסיווג" יבוא :

""תקנות פרטי תשקיף" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009;
"תשקיף מנהל הקרן" – תשקיף עיקרי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרת תשקיף בתקנות פרטי תשקיף.".

תיקון תקנה 20יד

בתקנה 20יד, אחרי תקנת משנה (ג), יבוא:

"(ג1) אם נעשה חידוש הצעת יחידות בעקבות מתן היתר הרשות להצעת יחידות הקרן, יצוינו בנוסף על הפרטים כאמור בתקנת משנה (ג) גם פרטים כאמור בתקנה 25ג לתקנות פרטי תשקיף לגבי הקרן, הפרטים שנדרש מנהל הקרן לכלול לפי פרק ד' לתקנות האמורות וההודעה "לגבי כל קרן יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים המפורסמים בדוח השנתי; הדוחות מתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – "אתר ההפצה")."; אם כלל מנהל הקרן את הפרטים שנדרש לכלול לפי פרק ד' לתקנות האמורות בדרך של הפניה לתשקיף העיקרי האחרון שהוגש – נוסף על ההודעה לעיל תבוא ההודעה "בתשקיף העיקרי המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן נכלל מידע על מנהל הקרן והנאמן וכן מידע על כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן; התשקיף פורסם באתר ההפצה", ויצוין בהודעה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח ופרסומו.".

תיקון תקנה 20כח

בתקנה 20כח(א) לתקנות העיקריות, אחרי "בתקנות אלה" יבוא "לרבות שינוי מהותי בעניין או אירוע המפורטים בתשקיף מנהל הקרן, העשוי להיות חשוב למשקיע סביר כאמור".

ביטול תקנה 22א

תקנה 22א לתקנות העיקריות – בטלה.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כניסתן לתוקף של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ה-2015.
אייל לב-ארי
מה קורה עם תקנה 20יד? מה התיקון עושה?
שרה קנדלר
פה אנחנו מתאימים את התקנה של חידוש הצעת היחידות לתקנות החדשות שעשינו, שבהן פירטנו מה צריך לעשות בחידוש ההצעה.
היו"ר משה גפני
בסדר.

נצביע. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ו-2016 – מי בעד התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור התקנות, בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול – פה אחד

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע"ו-2016, אושרו בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד.

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016 – מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור התקנות, בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול – פה אחד

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016, אושרו בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ו-2016 – מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור התקנות, בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול – פה אחד

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ו-2016, אושרו בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו בכפוף לשינויים שנעשו.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים