ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/12/2015

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 45

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום שני, ט' בטבת התשע"ו (21 בדצמבר 2015), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014
נכחו
חברי הוועדה: מירב בן ארי – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

יעקב מרגי
מוזמנים
רות מנע - ראש תחום בכיר, פרט וחריגים, משרד הבינוי והשיכון

סימה טרם - מנהלת תחום רווחה וממונה על שוויון מגדרי, משרד הבינוי והשיכון

טל לוטוק קליין - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון

חגי מויאל - מפקח ארצי, אלימות במשפחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מיה כהן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שרי נוימן - עו"ד, יו"ר ועדת מעמד האישה, לשכת עורכי הדין

יעקב קארו - ממונה נכסים, חברת פרזות

ד"ר גלית שאול - מנכ"לית מרכז רקמן לקידום זכויות נשים, אוניברסיטת בר אילן

קרן גרינבלט - עו"ד, מנהלת קידום מדיניות, שדולת הנשים בישראל

מאירה בסוק - עו"ד, הלשכה המשפטית, נעמ"ת
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014
היו"ר מירב בן ארי
אנחנו עוברים לדיון של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי וממשיכים את הדיון שהתקיים בשבוע שעבר בנושא הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014.

בשבוע שעבר עצרנו את הדיון לגבי הצעת החוק כי ביקשנו לדון עם משרד הרווחה. אני מבינה שהייתה התייעצות עם המשרד והגענו לאיזושהי הצעה. גברתי היועצת המשפטית.
ענת מימון
אני אזכיר בקצרה שבשבוע שעבר היה דיון בהצעת החוק. הצעת החוק מבקשת למעשה לקבוע שבמצב שבו אישה עוזבת את הבית למקלט לנשים מוכות או יוצאת מהבית בשל אלימות בן הזוג, לא בהכרח למקלט אבל עוזבת את הבית, התקופה שהיא לא שוהה בבית תיחשב כתקופת מגורים לצורך זכויות הרכישה שהיא צוברת כדיירת ציבורית. כלומר, אותה תקופה לא תגרע מהזכות שלה לרכוש את הדירה בבוא היום, אם תהיה לה התקופה של חמש השנים המצטברות.

אני אזכיר שיש הוראה דומה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי ושם מדובר על שמירת הזכויות עקב עזיבת דירה ציבורית בשל אלימות בן זוג וזה הסעיף עליו נסמכנו ורצינו להעתיק לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה).

במהלך הדיון התעוררה שאלה על ידי לשכת עורכי הדין לגבי מהי אותה החלטה שמהווה את האסמכתא לאותה אלימות במצב שהאישה לא יוצאת למקלט. התבקשנו על ידי חברי הכנסת ויושבת ראש הוועדה לנסות למצוא איזשהו נוסח שמאפשר לאותה אישה לעזוב גם על סמך החלטה של גורמי רווחה ולאו דווקא על סמך החלטה שיפוטית שלעתים חולף זמן רב וגם לא כל המקרים מגיעים תמיד לפתחו של בית המשפט ומסתיימים בהחלטה שיפוטית.

לאחר דין ודברים שעשינו גם מול משרד הרווחה, גם משרד המשפטים וגם משרד השיכון, הגענו לנוסח שבפניכם. אני אקריא את הנוסח. הנוסח מבקש גם להשאיר את ההחלטה השיפוטית ובנוסף לקבל איזושהי החלטה מגורם מוסמך בשירותי הרווחה.

אני מקריאה את כל נוסח הצעת החוק שעומד כרגע להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשע"ו-2015

תיקון סעיף 6

בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, בסעיף 6, אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) תקופות שהייה במקלט לנשים מוכות, כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

(6) תקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית אם עזיבת הדירה היא בשל אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהדייר מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג. כללים לעניין אישור כאמור ייקבעו בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים".

בנוסף נדרש תיקון עקיף בסעיף שכבר קיים היום, שזה סעיף 3ב לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי וגם שם הסעיף יקבע שזה יהיה לעניין שהות במקלט לנשים מוכות ואותו אישור בדיוק. מדובר כאן על אישור שניתן על ידי גורמים מוסמכים במחלקה לשירותים חברתיים, שזה או המנהל או עובד סוציאלי שספציפית מתמחה בטיפול באלימות במשפחה.

עוד משהו שחשוב לי להעיר זה שהאישור הזה לא אמור לקבוע עובדות או באמת להכריע אם הייתה אלימות או לא. האישור מעיד על כך שאותו אדם מטופל על רקע אלימות. מטופל, לא מספיק שתהיה פנייה והיא תתלונן אלא באמת יש כאן איזשהו טיפול, משהו מתמשך.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה לא בא לגרוע אלא בא להוסיף.
היו"ר מירב בן ארי
זה או ולא ו. זה או. זה לא מוסיף לך. זה או.
ענת מימון
זאת אחת מהאפשרויות.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה מרחיב. זה רק למצב קיים. היא לא באה עכשיו לאשר מצב. זה מצב קיים שהיא הייתה שוהה. לצורך הזכאות.
ענת מימון
בדיוק. זה לצורך הזכאות. רצף הזכויות של הזכאות שלה לרכישת דירה.
היו"ר מירב בן ארי
או החלטה שיפוטית או אישור. גם אם היא לא מגיעה לכתב אישום בבית המשפט, אלא רק העובד הסוציאלי מאשר שהיא נמצאת בטיפול.
ענת מימון
בטיפול על רקע אלימות מצד בן הזוג.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור.
קריאה
השאלה אם לא צריך לכתוב ו/או.
ענת מימון
לא. זה לא ו.
היו"ר מירב בן ארי
לא. זה לא ו.
ענת מימון
מספיק שיש לי את אחד האישורים האלה.
היו"ר מירב בן ארי
אם היא לא הגישה תלונה במשטרה ואין החלטה שיפוטית, עדיין יש לך כאן אישור. זה מצוין. אסור שזה יהיה ו.
קרן גרינבלט
שאלה לגבי הנוסח. כתוב כאן שהכללים לעניין האישור כאמור ייקבעו בהסכמת שר הרווחה ואני רוצה לשאול ייקבעו על ידי מי בהסכמת שר הרווחה ואיך אנחנו מוודאות שהכללים האלה לא יעקבו את החלת השינוי כדי שאפשר יהיה להתקדם.
ענת מימון
קודם כל, זה חוק של משרד השיכון, חוק הדיור הציבורי, ולכן מי שאמון על ביצוע החוק הזה, זה משרד השיכון. לכן הם אלה שיקבעו את הכללים. אנחנו רק מדגישים שאנחנו רוצים גם את ההסכמה של משרד הרווחה. אם צריך להבהיר את זה בנוסח, נעשה את זה בצורה הנכונה. זה מי שיקבע את הכללים.

לא מותנה כאן שהעניין ייכנס לתוקף רק בעצם קביעת הכללים האלה. הכללים אמורים לסייע למשרדים לבצע את זה, אבל גם ללא הכללים, החוק אומר שהתקופה הזאת לא תבוא במניין.
קרן גרינבלט
צריך להדגיש שזה יכול להיכנס לתוקף גם בלי הכללים האלה.
יעקב מרגי (ש"ס)
ודאי.
ענת מימון
כל עוד לא נאמר שהתיקון ייכנס לתוקף עם קביעת הכללים, זה אומר שהוא נכנס גם ללא הכללים.
היו"ר מירב בן ארי
זה לא מותנה.
ענת מימון
בדיוק. הכללים פשוט יסייעו למשרדים לקבוע את הביצוע של זה בפועל.
גלית שאול
מרכז רקמן היה בין היוזמים של זה והקליניקה שלנו היא זאת שבעבר ההיסטורי ניסחה את הנושא.
היו"ר מירב בן ארי
ועוד חוקים אחרים וטובים.
גלית שאול
תודה. אנחנו מברכים כמובן על השינוי הזה. אני חושבת שזה מעבר למצופה. אני כן חושבת שיש כאן נקודה אחת שצריך לשים לב אליה וזה עניין תלונות השווא שיעלה. אני אומרת שהכללים צריכים להיות מאוד מפורטים וטובים ואנחנו כולנו בעד.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מברך על ההסכמה אליה הגיעו. בסך הכול הדיון היום, בעקבות הערתה של הדוברת, לגבי צו שהוא לא שיפוטי והרווחנו את זה. אני מודה למשרדים, גם למשרד הרווחה על שנענה ונתן את ברכתו שהיא לא מבוטלת לחוק.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני מברך על הכול ועל הברכה.
שרי נוימן
מבחינתנו הנוסח מאושר.
היו"ר מירב בן ארי
עוד מישהו מהמשרדים רוצה להוסיף משהו? לא. כולם מברכים.
יעקב מרגי (ש"ס)
הם לא רוצים לעכב אותנו.
ענת מימון
הקראתי את הנוסח ואפשר להצביע עליו לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר מירב בן ארי
אתה לא מצביע?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא חבר. ביקשתי דין רציפות על החוק והפכתי להיות בטובתי שותף.
היו"ר מירב בן ארי
נעבור להצבעה. מצביעים אני וחבר הכנסת גנאים.

מי בעד אישור הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ו-2015?

הצבעה

בעד הצעת החוק– פה אחד

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) נתקבל.
היו"ר מירב בן ארי
הצעת החוק אושרה פה אחד ותעבור למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לכל מי שהגיע.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים