ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/12/2015

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 185

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ' בכסלו התשע"ו (02 בדצמבר 2015), שעה 10:00
סדר היום
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
דורון אהרון - סמנכ"ל אגף השקעות פיתוח תשתיות, משרד התיירות

עובד קדמי - יועמ"ש, משרד התיירות

מריה ג'יריס - מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולות, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון), התשע"ו-2015
היו"ר יצחק וקנין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון), התשע"ו-2015. אני מבין שזה צו של משרד התיירות.
עובד קדמי
שר האוצר ושר התיירות.

משרד התיירות מפעיל, באמצעות מנהלת השקעות בתיירות נהלים של עידוד וסיוע להקמת מפעלי תיירות. אלה מתבצעים על פי חוק לעידוד השקעות הון. לפי סעיף 40ד' לחוק, נקבעת מפה לאזורי עדיפות של מלונות, מלוניות ואטרקציות. התוקף של המפה הנוכחית מסתיים בסוף שנת 2015. נוצר הצורך להאריך את התקופה. הצו הנוכחי הוא בתוקף מ-2007 והסתיים ב-2011. תוקפו הוארך פעמיים. כמו כן נעשו בו תיקונים ושינויים בעקבות עבודה של צוות בין משרדי, שנתן את המלצותיו לשרים.

המשמעות של הצו היא שמי שמופיע בצו ועומד בכל שאר התנאים של חוק עידוד השקעות הון – זכאי למענק. אם זה מלון או מלונית-20%, מההשקעה המוכרת, ואם זו אטרקציה, ל-10% מההשקעה המוכרת. המפה היא די רחבה, די מורכבת, והיא עונה על הצרכים, בינתיים. יחד עם זאת, אנחנו במהלך התקופה הקרובה של עד השנתיים הקרובות – נבחן את זה שוב, אנחנו, כצוות משותף. כיום כבר משרד התיירות, הגורמים המקצועיים, התחילו לבדוק את המפה הזו ואת הצרכים שלה. במידה ויהיו שינויים - - -
היו"ר יצחק וקנין
עד 10% מגובה ההשקעה?
עובד קדמי
כן. זה לאטרקציות. מלונות ומלוניות – 20%. הצו שיוארך, כאמור, עד יום ג' בטבת, עד 2017, 31.12.2017 יוארך בשנתיים. הצו שאנחנו צירפנו, שהוא למכתבי השרים, יש בו שתי טעויות שנובעות כנראה מטעויות נוסח. בשורה הראשונה חסרה - - - אני אקרא את הצו בשלמותו, ונגיע לזה.
היו"ר יצחק וקנין
לפני כן – להזכיר, אני בא מהצפון, שם יש הרבה צימרים, הרבה אטרקציות של פעילות. מה התקציב הכללי של הממשלה? דובר על זה שיש לכם תקציב מובנה בתקציב של משרד התיירות. מה התקציב הכללי שם, הוא מוגבל, או שהוא מובנה בתקציב של משרד התיירות?
עובד קדמי
יש תקציב ייעודי לנושא הזה, לנושא של השקעות, וכל שנה הוא משתנה –לפעמים עולה, לפעמים יורד. כמה הוא היה השנה?
קריאה
השנה היה לנו 191 מיליון ומ-2010 - - -
היו"ר יצחק וקנין
לאטרקציות וגם ל - - -
עובד קדמי
להכל. הכל יחד. בשנים האחרונות – 200 מיליון ₪.
היו"ר יצחק וקנין
מה אחוז הניצול?
עובד קדמי
כמעט 100%. וצריך לזכור שזה 20% ו-10% מההשקעה המוכרת. זאת אומרת, ההשקעה האמיתית היא פי 5 ולעתים גם פי 9, באטרקציות. זאת אומרת, ההשקעות ניכרות בפיתוח מפעלי התיירות.
היו"ר יצחק וקנין
אצלנו – זה כמו פטריות. כל יום קמים עוד 4-3 צימרים.
עובד קדמי
הצימרים לא נכללים במלונות ובמלוניות. נתנו לצימרים אפילו מענקים יותר מוגדלים בהקמת הצימרים, בתקופות מסוימות. גם היום אנחנו נותנים לפעמים מענקים לצימרים, שזה באזורים מסוימים, באזורים שאין בהם רווויה, באזורים שאנחנו רוצים לעודד אותם, כמו ביישובים הערביים, הצ'רקסים והדרוזים. אז מדי פעם אנחנו מוציאים נוהל מיוחד ושם המענק הוא קצת יותר גדול מ-20%. אבל המענקים הם לא כל כך גדולים כי הקמתו של הצימר – הוא קטן יותר מאשר מלונית, לא צריך להקים אותו מהתחלה, אלא רק להתאים מבנים, בדרך כלל. לכן זה יותר זול, יותר פשוט.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, תקרא את הצו.
עובד קדמי
אני אקרא. יש שני תיקונים קטנים.

"צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)(תיקון), התשע"ו-2015.

בתוקף סמכותנו לפי צו 40ד לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אנו מצווים לאמור:

תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007, במקום "י"ט בטבת, התשע"ו (31 בדצמבר 2015) יבוא "י"ג בטבת, התשע"ח (31 בדצמבר 2017)".

חתומים על הצו – שר האוצר ושר התיירות.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש הערות למישהו?
עובד קדמי
אני רק אציין שגם הצו עצמו, ההארכה שלו, מתואמת עם משרד המשפטים וגם הנוסח שלו מתואם.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן – מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד אישור הצו– רוב

נגד – אין

הצו אושר.
היו"ר יצחק וקנין
תודה לכם, הצו אושר.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים