ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/12/2015

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 95

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו (08 בדצמבר 2015), שעה 9:30
סדר היום
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

ענת ברקו

עודד פורר
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
עו"ד ירון גולן - לשכה המשפטית, משרד האוצר

יעל פריש - רכזת חינוך חשכ"ל, משרד האוצר

עו"ד יונתן לוי - לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית, מל"ג/ות"ת

עו"ד רעות בן-נועם - הלשכה המשפטית, מל"ג/ות"ת

עו"ד טלי ביסמוט כץ - משרד ש. פרידמן, יועצת משפטית לאוניברסיטת חיפה, ור"ה

עו"ד אילנה אייל - לשכה משפטית, מכון ויצמן למדע, ור"ה

עו"ד עודד צימנד - לשכה משפטית, אוניברסיטת בן-גוריון, ור"ה

סלי בסון - היועצת המשפטית, האוניברסיטה הפתוחה, ור"ה

מוחמד יונס - יו"ר, אופקים – אפאק לשלום וצוקים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התשע"ו-2015
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 8 בדצמבר 2015, כ"ו בכסלו התשע"ו. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התשע"ו-2015.

לפי סעיף 5(ג) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, החוק קובע כי שר החינוך ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט, רשאים לקבוע הוראות לגבי עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה.

מירב, היועצת המשפטית של הוועדה, תיתן לנו הסבר.
מירב ישראלי
חוק חובת המכרזים הוחל בשינויים המחויבים על המוסדות להשכלה גבוהה. יש כבר תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה שנקראות: תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), כשלמעשה מה שמובא לפנינו היום זה תיקון לתקנות האלה. התיקון, כפי שמפורט במכתבו של שר האוצר - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לפניכם את מכתבו?
קריאה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני אקריא, חמש התאמות:

1. התאמות לתיקון שנעשה בשנת 2012 בתקנות העיקריות;

2. מתן אפשרות למוסד להשכלה גבוהה להתקשר בפטור ממכרז במקרה של פעילות תקשורת יזומה, וזאת לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון;

3. הוספת תקנה שעניינה התקשרות עם מתכננים, כנוסחה בתקנות העיקריות;

4. מתן אפשרות למספר מוסדות להשכלה גבוהה לקיים מכרזים משותפים;

5. תיקון טעויות סופר;
מירב ישראלי
אז זה בעצם הסיבות לתיקון שהובא בפנינו. רוב התיקונים הם תיקונים טכניים או התאמות לתקנות הכלליות שחלות על משרדי הממשלה, וכולי. וחלק מהדברים זה דברים מיוחדים למוסדות להשכלה גבוהה. אז אני רוצה שנתחיל לקרוא?
היו"ר יעקב מרגי
לפני כן, רק להפנות את תשומת לבכם שבמקביל בסוף הפרוזדור, מתקיימים דיונים, דוח מבקר המדינה, הפטורים מהמכרזים וההתנהלות במכרזים של השלטון המקומי. ושם התמונה מציגה שמרחב התמרון, ערפל הקרב שהחוק נתן – מצד אחד, אנחנו אוהבים לבקר ולתת על הראש למי שלא מתנהג כמו שצריך. אבל מתמונת המצב עולה שכמעט קשה לבוא. אפשרו להם כמעט הכול לעשות, במסווה, במעטה.
היו"ר יעקב מרגי
השכלה גבוהה, אתם כאן? ור"ה כאן?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כל הסוגים למיניהם, שתדעו לכם, ראו הוזהרתם. שלא תטעו. ושימו לב לשולי הדרך. שלא תרדו מהשוליים כי השוליים מאוד נמוכים, וכשיש שוליים נמוכים - - -
קריאה
נר לרגלינו.
קריאה
אנחנו שומרי הסף.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, יפה. אני אמרתי את שלי, שלא ניפגש בפרוזדורים. בבקשה, אנחנו נתחיל הקראה של התקנות. אני מבין שיש גם הבנות והסמכות. וסדר הדיון – לפני שניתן לחבר הכנסת עודד פורר לשאול את שאלתו – אנחנו מקריאים את התקנות, לא מפסיקים באמצע, מסיימים סעיף, יש הסתייגות – מרימים אצבע, אין – ממשיכים הלאה, מצביעים על הכול.

עודד, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק שאלת תם: זה חל רק על המוסדות המתוקצבים?
מירב ישראלי
נכון. אני בדקתי את זה שוב, עכשיו בבוקר. בחוק, ההגדרה של "מוסד" היא רק מוסדות מתוקצבים. אכן כך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאר יהיו בהתאם – יש לי פה כמה, אבל זה לפי סעיפים.
ענת ברקו (הליכוד)
אלה שלא מתוקצבים יכולים להתנהל איך שבא להם, לא?
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, אפשר להתחיל בהקראה?
מירב ישראלי
יש פסיקה שמחילה עקרונות. אבל זה לא לפי התקנות האלה. זה עקרונות כלליים של שוויון וכולי, בהתאם לפסיקה על גופים דו-מהותיים ומה שחל עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
גם אנחנו בתהיות. גם כשהייתי שר וגם כחבר כנסת. גם השימוש שהחשב הכללי עושה בסמכות שלו להעניק פטור ממכרז לגופים, כבר הרבה-הרבה דיו נשפך בשולחנות העגולים של ועדות הכנסת, צריך כבר לעשות חושבים מחדש על כל הסמכות הזו ואיפה המגבלות שלה. יש הרבה שימושים מופרזים בתקנה הזו, אבל בוא נראה, בוא נראה מה טומנים בחובם השינויים המתבקשים? בבקשה.
מירב ישראלי
"תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3, 4 ו-5 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 (להלן – התקנות העיקריות)-

בהגדרה "זכות ברירה", במקום "למשרד" יבוא "למוסד";

אחרי ההגדרה "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת", ו"מסר אלקטרוני" יבוא:

""יום עבודה" - כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, מועד ממועדי ישראל, המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948 וערביהם, חול המועד ויום העצמאות;";
אחרי ההגדרה "מכרז מרכזי" יבוא
""מכרז משותף" – מכרז הנערך עבור מספר מוסדות להשכלה גבוהה;"."

אלה למעשה תיקונים בהגדרות שנובעים מתיקונים שנעשו גם בתקנות הכלליות או תיקוני טעות סופר.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו הערות, התייחסויות, לסעיף התיקונים בהגדרות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום יש מכרזים משותפים?
ירון גולן
כפי שיושב-ראש הוועדה ציין במכתב של שר האוצר, ציינו שיש כמה נושאים מהותיים שנכנסו. אחד הנושאים המשמעותיים שנכנסו, שהם לא התאמה והם לא תיקון טכני, זה אפשרות של המוסדות להשכלה גבוהה לערוך מכרזים משותפים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה מבורך בסך-הכול הכללי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה מה שנקרא: "אליה וקוץ בה". כי אם אנחנו לוקחים מוסד שנמצא בבאר-שבע, למשל, אוניברסיטת בן-גוריון וניקח את אוניברסיטת חיפה שנמצאת בחיפה – יש מקום דווקא גם לעסקים המקומיים שנמצאים באיזור שם ליהנות מהיכולת להתפרנס, הרי מוסד כזה עושה שינוי מהותי בתוך עיר שהוא נמצא בה.

נניח יעשו פתאום מכרז משותף, או על מכירת מזון, או על ניקיון, או כל דבר שהם עושים מכרז, או אפילו על עבודות בינוי – במקום שתיקח חברה גדולה, איזה חברות יזכו במכרז שהוא מכרז של כל האוניברסיטאות? ייקחו החברות הגדולות, התאגידים הגדולים, ודווקא הקבלנים המקומיים שבאר-שבע או בחיפה או בירושלים, יגידו אנחנו כבר לא יכולים לשחק במשחק הזה. וזה החשש שלי.

השאלה היא אם יש נושאים מהותיים שלהם יש מקום לעשות מכרז משותף, ולא לתת את זה גורף, כי גורף – זה ברור שיש יתרון לגודל - - -
ירון גולן
אני מציע, לפני שאני מתייחס, שיתייחסו לזה המוסדות שבעצם זו דרישה שהגיעה מהם.
היו"ר יעקב מרגי
ההערכה שלי היא שזה לא בא על סעיף כיבוס מגבות או על הציוד המשרדי.
קריאה
זה על הכול.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא נשמע, בבקשה.
עודד צימנד
שמי עודד צימנד, מהלשכה המשפטית באוניברסיטת בן-גוריון, מטעם ור"ה. אנחנו יזמנו את הסעיף הזה. ביקש היושב-ראש שנגיב בסעיפים, אז הם תופסים את זה כבר בהגדרות. אבל אין לי בעיה להקדים את הדיון כבר לכאן. אומנם יש כאן הרבה תיקונים טכניים, אבל מהדברים הענייניים זה הליבה של הדבר.

אנחנו קודם כל אמונים על שימוש יעיל בכספי הציבור שעליהם אנחנו, המוסדות, מופקדים. ואנחנו צריכים לעשות את זה בכפוף לחוק, בשוויון ובהגינות, אבל בשיא היעילות עבור כל אחד שמנהל את תקציבו המוסדי. אז זה הדבר ה ראשון שעומד לנגד עינינו.

המטרה כאן היא לתת כלי. דווקא הדוגמאות שצוינו פה מדגימות בדיוק את המקום שבו אין דווקא תועלת לגודל. כי אם צריך לספק מזון בבאר-שבע ובחיפה, זה יהיה לרוב צירוף שעוד עשוי לפגוע במוסדות, כי מי נמצא בפריסה כזאת ועם רכב מיוחד לחימום ולקירור ורישיונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא ישיג תוצאות יותר טובות באיזור שלו. הוא לא ילך למכרז משותף.
עודד צימנד
נכון מאוד. אבל אנחנו, וכשאני אומר " אנחנו", אני מדבר מתוך הלשכות המשפטיות, שאנחנו במקרה הזה כלב השמירה בתוך המוסדות אצלנו פנימה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מוחה. לא "כלב". שומר הסף.
עודד צימנד
שומר הסף. אני חוזר בי. אני כבר מרגיש הרבה יותר בנוח בעמדה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, היועצים המשפטיים הם לא כאלה במשרדי הממשלה. בכל זאת, אני שומר על כבודם. אני בדרך-כלל שומר על כבודם.
עודד צימנד
לא, לא, דיברתי רק עלי. רק אני ובן-גוריון, וגם אני שמח להזדקף מיד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
האוניברסיטה שלך לא היתה קמה בשיקולים שאתה מדבר. האוניברסיטה שלך קמה כי חשבו שצריך ליישב באת הנגב, לא כי הם חשבו שצריך להוזיל את - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תנו לו לסיים. הוא לא סיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל אתה עוד נותן לו כבוד, שהוא שומר עלינו. אנחנו לא זקוקים לשמירה שלו, וגם לא של פקידי האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
הוא שומר על עצמו. לא, לא הבנת, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש פה תרבות, שהפקידים שומרים על הנבחרים.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא אמר את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר את זה.
עודד צימנד
לא, חלילה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מייצג תפיסה שהנבחרים הם האיום, כי הם נבחרו והם רוצים לשנות את המדינה, והפקידוּת שומרת עליהם עד שהם - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. הלכת למקום רחוק, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אני מכיר אותם. אני מכיר את זה. הוא לא המציא את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא שומר הסף להנהלת המוסד בהתנהלות של הנהלת המוסד. הוא לא כיוון אליך בכלל. הוא לא אמור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא לא מכיר אותי.
עודד צימנד
נבחרי הציבור לא יושבים בוועדות המכרזים. אני רק מבהיר את עמדתי. אין לנו ויכוח בכלל. ואני אומַר יותר מזה: היועץ המשפטי הוא חלק מוועדת המכרזים. הוא בתוך ועדת המכרזים, הוא לא חיצוני לה.

הכּוונה היא שאנחנו אמונים על היכרות עם החוק, ולכן בתוך הוועדות - - -
ענת ברקו (הליכוד)
כדרג מייעץ, נכון?
עודד צימנד
לא, לא. חלילה, לא. ממש לא. היועץ המשפטי הוא חבר חובה בוועדת המכרזים. יש לו וטו בעניינים משפטיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חשבתי שרק במשרדי הממשלה אתם אקטיביסטים. ואני רואה שגם בגופים - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אני ממש מקווה שהסעיף הזה, לא תתפסו אותו כפוגע במישהו. הוא נועד לייעל ולפשט איפה שניתן.
היו"ר יעקב מרגי
עודד, נשאלה שאלה קצרה, התשובה היתה צריכה להיות – עזוב את ההרצאה הפילוסופית על המהות. אולי נחסוך את זה לשלבים הבאים. אמרת את דבריך. בבקשה, חברת הכנסת ענת ברקו, רצית לשאול אותו שאלה.
ענת ברקו (הליכוד)
חבר הכנסת עודד פורר העלה כאן סוגיה שהיא מאוד חשובה, ודווקא אוניברסיטת בן-גוריון, בבירת הנגב, שהצלחה לשנות את פני הנגב בעצם - - -
היו"ר יעקב מרגי
שישבת על המגרש-משחקים בילדותי.
ענת ברקו (הליכוד)
ואני שירתּי בפיקוד דרום הרבה מאוד שנים, ובאמת - - - שינוי מהותי. איך אנחנו יכולים ללכת בשיקולים כל-כך קרים, צרים ולא חברתיים? גם כאידיאולוגיה של אוניברסיטה. זאת אומרת, שלפי הגישה הזאת אנחנו ראש אומרים שאנחנו מוותרים ומשאירים את מגרש המשחקים של יושב-ראש הוועדה לתאגידים, רק לתאגידים. הם יבלעו את כולם. הם יבלעו את כולם כי השיקולים יהיו קרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
החשש שהעליתם, אין ספק - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהשיקולים לא יכולים להיות כאלה ציניים, רק כל-כך מצומצמים ולא חברתיים, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים - - -
היו"ר יעקב מרגי
החשש קיים לי. אני איש הנגב, איש הפריפריה, עדיין בנגב, למרות שלקחו לי את מגרש המשחקים. זה היה מדבר. אני לא מתלונן על זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ויש חדש?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מתלונן, כי זה שונה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש מתקנים באוניברסיטה שאפשר לשחק בהם. יש מגרש כדורסל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול לתת לי רק את הזמן?

החשש קיים. זו טענה שאנחנו מעלים אותה כמעט בכל דיון. בעיר הבה"דים זה עלה, זה קיבל ביטוי. אין ספק שצריך לתת אפשרויות לכוחות מקומיים להתמודד על מכרזים, ולתת להם את התנאים הסבירים, כי אם נעשה איגום של מכרזים – השאלה מתבקשת.

אני רוצה להבין מכם שאם יש דברים ייעודיים למוסדות להשכלה גבוהה, שבעקבות זה ביקשתם את התיקון הזה,אנא שימו לנו את זה פה. אם לא, ההערה היא מתבקשת.

אתה הבנת את השאלה שלי? יש נושאים ייעודיים שיתרון הגודל או יתרון שכמה מוסדות להשכלה גבוהה מתאגדים ועבור זה ביקשתם את הסעיף הזה – אדרבא, שימו את זה פה, אנחנו אתכם. יש פ החשש שעול, נתמודד אתו, נראה איך נתמודד אתו.אבל אני רוצה לשמוע אם כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לומר משהו לגבי היעילות של מכרזים. יעילות לא בהכרח מסתכמת בזה שאת הסנדוויץ' קונים בשקל יותר זול, או את חומרי הניקיון בשקל יותר זול. יעילות היא לשם השגת המטרות. לפעמים אתה תצליח במכרז להוזיל את העלויות השוטפות של האוניברסיטה בעוד 2% או 3%, אבל בדרך פגעת במרקם אחר של עסקים שנמצא באיזור ולא השגת את היעילות, כי המשמעות שכשהקימו אוניברסיטה בנגב וכשמקימים אוניברסיטה באריאל, וכשמקימים אוניברסיטה בירושלים או מרחיבים אוניברסיטה היא לפתח את האיזור וזה חלק מהמטרות.

הרי זה ברור מה יקרה בסוף, כשזה יהיה גורף. כשזה יהיה גורף, תוקם באיזשהו שלב, אני מניח, איזושהי חברה מנהלת של כל האוניברסיטאות. הם יעשו את המכרזים על הכול - - -
היו"ר יעקב מרגי
יגבו עמלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם ישיגו את המחירים, הם ייקחו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בטוח. ניסיון - - - של השלטון המקומי מוכיח שהמחירים לא יותר נמוכים.
ענת ברקו (הליכוד)
ואז יקראו לאוניברסיטאות טייקונים.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה, תנו לי רגע לסיים.

יש נושאים מהותיים שבהם יש מקום לקיים מכרז משותף. אני קראתי את זה פה עכשיו. זה פשוט הדבר הראשון שקפץ לי. יש נושאים מהותיים שבהם יש כשל שוק, צריך לעשות מכרז משותף, ואין מקום לעשות מכרזים נפרדים. אבל הם צריכים להיות נושאים מסוימים, תחומים מסוימים שבהם יש יתרון כזה. כי אחרת, באופן טבעי, כל האוניברסיטאות – זה קל, זה מוריד כאב ראש לניהול, עושים מכרז משותף - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אולי לציוד - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא, אני אגיד לך משהו שיש בו הרבה חזון. לו יצויר שכמה אוניברסיטאות מחקר רוצות מאיץ חלקיקים. לכן אני כיוונתי לשם – אם זה מיועד באמת - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל הפתח שנפתח פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
נבדוק. נתמודד, עודד. חידדנו את זה. בוא נעצור עם השאלות. יש תשובות?
סלי בסון
שמי סלי בסון, היועצת המשפטית של האוניברסיטה הפתוחה וגם נציגת ור"ה. חברי הכנסת הנכבדים, אתם מעלים טענות שהן נכונות. כל הטיעונים שאתם מעלים זה חלק ממה שעודד אמר, כתוב בתקנון, כתוב בחוק: המיטיב ביותר, היעיל ביותר, הכלכלי ביותר. ככל שהמדינה רצתה להכניס שיקולים של הטבות לפריפריה - - -
קריאה
אבל לעתים, המיטיב ביותר בחיפה, הוא לא המיטיב ביותר בבאר-שבע.
סלי בסון
שנייה, שנייה. אם אפשר, ברשותך.

אז המחוקק ידע להכתיב את התקנות האלו, אם זה בנושא של תוצרת הארץ ואם זה בנושא של משרד הביטחון. והכול. אנחנו ביקשנו את זה ככלי, שיהיה אפשר לאחד מכרזים. זה לא אומר שמחר נעשה. אנחנו מקיימים את הדיון הזה עכשיו בשלב ההגדרות, אבל אם תראו את זה איך הכלי הזה פועל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקי, תודה. כיוונת לדברי. ואנחנו נכנסנו לדיון מהותי בסעיף ההגדרות. איתן ברושי, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול אם מבטיחים בהסדרים שזה תוצרת הארץ.
סלי בסון
מה שחל על כולם חל גם עלינו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה חל?
היו"ר יעקב מרגי
לא עכשיו, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, לא. רגע, אדוני יושב-ראש, אני לא סתם שואל.

אני עסקתי בזה במשרד הביטחון. אני מניח שיש פה כאלה שמנוסים. במשרד הביטחון, עוד מתקופת רבין זכרונו לברכה, יש כלל שאומר שאזורי עדיפות לאומית וקו עימות מקבלים יכולת במכרזים להיות עד 15% יותר יקרים ויש להם זכות סירוב ראשונה.

יש פה דבר מאוד תמוה. הרי זה לא תקציב שלהם. צריך להפריד בין תקציב שבא מהמדינה – הזכרת פה דבר שהוא לא על סדר היום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע באוניברסיטת בן-גוריון כמה מהמדינה וכמה פילנתרופיה? חברך למפלגה, למצע הזה, הגיע לכנסת.
קריאה
אבל הפילנתרופיה באה אחרי שהמדינה מראה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רק לפני מספר ימים סיימנו פה דיון על הטבות מס לאזורי עדיפות לאומית ופריפריה. אני לא סתם אמרתי על אוניברסיטת בן-גוריון: הוקמה על-ידי אנשי חזון, ורק לפני כמה ימים היינו ליד קברו של בן-גוריון. השליחות הזאת לא הסתיימה בדורות הקודמים.

למשל, לפני כמה ימים היה פה ראש עיריית אילת והצוות שלו, והיו טענות קשות לאוניברסיטת בן-גוריון על התעלמות שלה מהערבה ומאילת. אתם לא שליחים של עצמכם, וגם לא רק של רבקה כרמי. בסופו של דבר, יש כאן ראייה הרבה יותר רחבה מהנחה של כמה גרושים במכרזים. ואנחנו אחראים גם על תל-חי וגם על אילת ולא רק מרכז הארץ.

זה לא הגיוני שכספי מדינה או כספים שנגבים למטרות לאומיות יוציאו אותם לא בצורה נכונה, ויש לכנסת אחריות, ולממשלה בוודאי, על פיזור האוכלוסיה והרבה מאוד דברים שקרו עד השנים הקודמות היו עם שיקולים יותר רחבים מאשר רק דרך החור של הגרוש. ולכן זה יהיה נכון להשתמש באמצעים שעומדים לרשותנו, ואני אומר לכם שהרבה מאוד תעשייה ביטחונית והרבה מאוד רכש של משרד הביטחון, היו להם תרומה גדולה לנגב ולגליל ולאזורים שהם יותר קשים.

למה אי אפשר להרחיב פה את הדיבור? כי חלק מהבעיה של אותם מכרזים גדולים, גם כשתגדיר שזה נעשה במקום, אז הם מוכרים את הזכויות לחברות אחרות. ראינו את זה ב:צה"ל עולה לנגב.

אני מסכל על זה לא בצד שלהם. בשבילי זו הזדמנות לומר את השקפת עולמי לא רק בהקשר הזה, ויושבים פה נציגים של המדינה ונציגים של הממלכה. אני יושב-ראש שדולת התעשייה, זה לא הגיוני, עסקים קטנים קורסים שהמדינה מפרנסת גם בחקלאות יבוא מכל מיני ארצות העולם. חייבים לדאוג, עד כמה שניתן, שזה ישרת את הנגב, את הגליל,את הפריפריה, את קווי העימות, וישרת את התעשייה ואת המלאכה בישראל ולא נספק עבודה לטורקיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
איתן, ההערות חזקות ובמקום. אבל כפי שאמרתי אנחנו בסעיף ההגדרות, ולגבי ההגדרות יש הסכמה. לגבי המהות, אמרנו חלק מהדברים. בוא נתקדם ונראה לאן אנחנו מגיעים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
טוב.
היו"ר יעקב מרגי
אז סימנו את ההגדרות בהסכמה, וממשיכים לתיקון תקנה 2.
מירב ישראלי
"תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות העיקריות-

בתקנת משנה (א), במקום "מרכזי" יבוא "מסגרת";

בתקנת משנה (ח), במקום "התקשרות לפי תקנה 3(1)" יבוא "התקשרויות כאמור בתקנות 3(1) ו-8 כאשר שווי ההתקשרות אינו עולה על סכום הפטור כאמור בתקנה 3(1)";
בסופה יבוא
"(ט) מוסד יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם באופן חלקי את החלטתו כאמור בתקנת משנה (ח) מטעמים של בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בין-לאומיים או לפרסם באופן שאינו מגלה סוד מסחרי או מקצועי של המוסד."."
היו"ר יעקב מרגי
מה ההבדל בין "מרכזי" ל"מסגרת"?
מירב ישראלי
"מרכזי" זה החשב הכללי. זה היה פשוט טעות בזמנו. יש מקומות שזה מכרז מרכזי, שזה מכרז של החשכ"ל, שמאפשר לכל משרדי הממשלה. ומכרז מסגרת זה מכרז של מוסד ספציפי להשכלה גבוהה, שיש רשימה של ספקים ואפשר לעשות את זה בצורה של מכרז מסגרת ולא מכרז רגיל. אז הדבר הראשון זה פשוט טעות דפוס שתוקנה.

לגבי תקנת משנה (ח), אני אקריא אותה כי שנבין. התקנה המקורית אומרת: "מוסד שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, למעט התקשרות לפי תקנה 3(1), שזה פטור לגבי סכומים קטנים יחסית, יפרסם את החלטתו המנומקת באתר האינטרנט בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה - - -

זאת אומרת, היום בעצם צריך לפרסם את כל הפטורים למעט פטורים לגבי סכומים קטנים, בתוך חמישה ימי עבודה. למוסדות להשכלה גבוהה, יש בתקנה 8 אפשרות לרכוש ביצוע עסקה בטובין, ביצוע עבודה או רכישת שירותים שאינה טעונה מכרז. גם פטור מיוחד לגבי תשומות של השכלה גבוהה.

בעצם, התיקון הזה מבקש, לגבי הסכומים שפטורים, הסכומים הנמוכים, גם אם זה מכרז שפטור לפי תקנה 8 רק עד הסכומים שפטורים לגבי פרסום ב-3(1), לעשות השוואה של הדבר הזה, וגם זה לא יהיה טעון פרסום, לגבי הסכומים.
היו"ר יעקב מרגי
מוסכם. חברי הכנסת? מתקדמים.
מירב ישראלי
התיקון האחרון: "מוסד יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם" – זה גם תיקון שתואם לתקנות הכלליות.
היו"ר יעקב מרגי
בקיצור, בגדול, אנחנו נצמדים לתקנות הכלליות.
מירב ישראלי
כן, למעט הנושא של מכרז מרכזי שדובּר עליו שם.

"תיקון תקנה 3

בתקנה 3 לתקנות העיקריות –

במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) התקשרות ששווייה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים-עשר חודשים לא יתקשר המוסד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 300,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך כהגדרתה בפסקה (4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו; אין באמור כדי למנוע מוועדת הפטור של מוסד לאשר לפי פסקה (4)(ב)(3) התקשרות המשך בסכום העולה על 300,000 שקלים חדשים להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו";"
היו"ר יעקב מרגי
אם אני לוקח את הרישה והסיפה, באה הסיפה, אמרה לי: זרוק את הרישה לפח. הבנתי נכון?
ירון גולן
לא, אדוני. יש תקנה מקבילה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בהתחלה אתה מגביל אותו. אבל אין באמור - - -
ירון גולן
כן. זה אומר שאם ניצלתי את כל הסכום שיש לי ברישה, אני יכול לבוא דרך תקנת פטור אחרת שנקראת: תקנת התקשרות המשך, ולהאריך את ההתקשרות בסכומים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
זה שורש הרע. עד איפה? עד מתי?
ירון גולן
אני אסביר, אדוני. בתקנה 3(4) יש שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה היא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אתה אומר שיש המשך ויש סייגים בהמשך?
ירון גולן
לא. אותה אנחנו לא מתקנים. מה שאנחנו מתקנים זה את תקנה 3(1) שאומרת: ניצלת את הסכום, אתה יכול להשתמש בתקנה אחרת, שהתקנה האחרת, יש בה כמה רמות. רמה ראשונה היא סמכות של ועדת מכרזים עד 50,000, סמכות של ועדת מכרזים ואישור מנהל כללי עד 2.5 מיליון, וסמכות של ועדת הפטור של המוסד, שיש לה הגדרה, שהיא לא מוגבלת והיא בנסיבות מיוחדת, אותו דבר יש גם אצל המדינה. אצל המדינה זה ועדת כרזים, ועדת פטור משרדית וחשבת כללית.
היו"ר יעקב מרגי
אצל המדינה, אני מבין, יש את הרגולציה, יש את מבקר המדינה - - -
סלי בסון
גם אנחנו, יש לנו מבקר מדינה ומבקר כללי.
היו"ר יעקב מרגי
ועכשיו הפרעת לי.
סלי בסון
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
וזה לא יהיה עוד פעם.

אה מבין איפה השאלה. אני לא בקי בכל התקנות - - -
ירון גולן
הסיפה לא תוקנה. בגלל - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא הובאה פה.
ירון גולן
היא כבר קיימת. היא הובאה, כי אנחנו - - - יותר מדי שינויים, אז אמרנו כבר נביא את כל התקנה.
מירב ישראלי
זה עניין של ניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה התיקון פה?
ירון גולן
התיקון הוא ברישה. הרישה אומרת היום, בתקנות הנוכחיות, שאם מתקשר המוסד עם ספק מסוים, וקנה ממנו משהו מסוים, התקנה אומרת: אסור במשך שנה שלמה להתקשר איתו באף התקשרות אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
וזה מוגבל לסכום של?
ירון גולן
כל סכום. קנית ממישהו את הבקבוק הזה – התקנות הנוכחיות אומרות: אסור לקנות עוד בקבוק במשך שנה שמה. הוראה דומה היתה במדינה. ב-2012 אחרי שהבנו אחרי שלוש שנים. אז זה בעצם התיקון פה. התיקון מוריד את ההחרגה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
עד לתקרה של?
ירון גולן
התקרה לא השתנתה.
היו"ר יעקב מרגי
הרישה: "התקשרות ששווייה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים" - - -
ירון גולן
זה היום יש בתקנה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.

"ואולם בכל תקופה רצופה של שנים-עשר חודשים לא יתקשר המוסד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז,"
ירון גולן
לא, בסכום על 300,000 שקלים. אני אומר להם: אתם יכולים להתקשר שלוש פעמים או מספר פעמים עד סכום גג - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה עודכן ל-300,000?
קריאות
זה מה שיש היום.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה התיקון?
ירון גולן
התיקון הוא ההגבלה שהסברתי עם הבקבוק. היום הם היו מוגבלים, כמו שהמדינה היתה מוגבלת לפני שלוש שנים – אם רכשת ממישהו משהו, לא משנה באיזה סכום, אתה לא יכול לרכוש ממנו עוד פעם בשנה קלנדרית אחת. את ההגבלה הזאת הורדנו.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה השינוי: "ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות"?
ירון גולן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז איפה התיקון? הבנת הנקרא – זה המקצוע היחיד שקיבלתי עליו ציון חיובי.
ירון גולן
התקנה הנוכחית היא בסעיף קטן (א) ו-(ב). את סעיף קטן (א) הורדנו ועשינו פה התאמות. לא נגענו בסכום. הסכום הוא גם פה – 100,000 ו-300,000. לא נגענו בסכומים.
היו"ר יעקב מרגי
אז בניסוח של התיקון היה צריך לבוא שאתה מתקן משהו.
מירב ישראלי
זה התאמה לנוסח של תקנות המכרזים הכלליים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי.
מירב ישראלי
"

בפסקה (2), במקום "לבצעה" יבוא "להתחיל בביצועה";" – זה תיקון הבהרה.

"

בפסקה (4)(א), בהגדרה "הרחבת התקשרות ראשונה", אחרי "העבודה" יבוא "המקרקעין";

בפסקה (19) –

ברישה, במקום "שפורסמה הודעה" יבוא "בחינת קיומם של מיזמים";

במקום פסקת משנה (א) יבוא:

"(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;";

בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה";

בפסקה (20)(א), בכל מקום, אחרי "טובין" יבוא "או שירותים";
בסופה יבוא
"(29) התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון."."

למעשה, תקנה 3 היא התקנה של פטור מחובת מכרז. אז זה בעצם עושה תיקונים בכל מיני פסקאות בתקנה. "להתחיל בביצועה" – זה כאמור עניין טכני. ב-(3), לגבי הרחבת התקשרות ראשונה נכנס גם נושא של מקרקעין.
ירון גולן
זה התיקון שעשינו ב-2016.
מירב ישראלי
נכון.

פסקה (19) מדברת על התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח למטרה של חינוך, תרבות, דת, מידע, אומנות וכולי – היום זה לאחר שפורסמה ההודעה. אז במקום זה: לאחר בחינת קיומם של מיזמים. זאת אומרת, זה לא רק ההודעה הטכנית, אלא גם פרסמת הודעה, קיבלת מידע, בעצם זה גם התאמה לתקנות.

גם: "ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;" זה התאמה לתקנות הכלליות.
היו"ר יעקב מרגי
זה התחכמות מתמטית.
מירב ישראלי
20(א) – גם מוסיפים לא רק טובין אלא גם שירותים. זה התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ. ו-(29) זה חדש, זה מה שנאמר במכתב של שר האוצר לגבי התקשרות לפעילות תקשורת יזומה. יש משהו דומה ללפ"מ, נכון?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני צריך לצאת וענת יצאה, ולא רוצים להשאיר אותך לבד.
היו"ר יעקב מרגי
תרגיש הכי נוח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו צריכים לעשות פה את השינוי, אבל ללא תיאום מוקדם החלטנו שאנחנו נרצה לשנות את הסעיף הראשון. השאלה אם אתה גומר את זה בישיבה היום. או אתה יכול להצביע על הסעיף הראשון עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה היא אם אתה עושה הצבעות היום.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אני גומר את זה היום. אני יכול לקבוע אתכם שעת הצבעה, אבל אני רוצה לגמור את זה היום כי אני לא יכול להצביע עכשיו על ההגדרות. זה הגדרות. אני עוד לא גמרתי את המהות.
מירב ישראלי
יש בהמשך הוראה מהותית בנושא.
היו"ר יעקב מרגי
שקשורה לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מסמיך את חבר הכנסת - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא יכול להצביע במקומך עדיין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל אתה יכול לקרוא לי.
היו"ר יעקב מרגי
אני אלמד אותך כללי הצבעות אם אני מביא להצבעה ויש שוויון, זה לא עובר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אבל גם ענת ברקו, שהיא מהקואליציה, ביטאה עמדתה, והיא אגב יותר חדה משלי.
היו"ר יעקב מרגי
אם היא תבוא ותצביע, אדרבה ואדרבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה אי אפשר להגיע בהסכמה?
היו"ר יעקב מרגי
כי עוד לא ביררנו את זה. אני אומר לך בכנות, קשה לי להכריע בשלב הזה עכשיו. לכן אני לא יכול להצביע על זה עכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה קשה פה?
היו"ר יעקב מרגי
הכי טוב זה לבוא ולומר: אין דבר כזה, לא יהיה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, להיפך. אני בעד יעילות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסעיף ההגדרות, אני לא מוצא סיבה לפסול את זה כי זה ניסוח. בסעיף המהות – אדרבה, אני יכול להתווכח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
טוב, אני ב"נגב", הולך לחזק את הנגב.
עודד צימנד
אנחנו נעשה את זה מכאן.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתיימר.
עודד צימנד
כמיטב יכולתנו הצנועה
היו"ר יעקב מרגי
הוא מתיימר, תן לו שילך לעזור לנגב. אני מנסה כבר 12 שנים בכנסת - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ב"נגב" זה דיון על הגז.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום אני פותח את הלשכה שלי בבאר-שבע.
היו"ר יעקב מרגי
בשעה טובה. בקדנציה הראשונה שלי, ב-2003, פתחתי לשכה בבאר-שבע. עכשיו, אתה תקוע בכנסת, חבר כנסת חרוץ. השכנים שלי - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רואים שסגור.
היו"ר יעקב מרגי
- - איזה בטלן זה, אף פעם הוא לא נמצא פה. אתה בא לחשבות, אתה צריך להתנצל, להוכיח שאין לך אחות כל הזמן. זה הארנונה, ולמה ככה, ולמה הוא, ולמה זה. ואיזה עיתונאי בא לראות שסגור – אמרתי, למה? מה קרה? זה עלה לי כמעט 30,000 שקל בשנה, עם הארנונה, הטלפון, ולנקות את האבק. הייתי בא, מנקה. קובע פגישה בבאר-שבע – איפה? אני שכרתי את הלשכה ב-"מול הקשתות" של "פרדייז" בבאר-שבע, מלון לאונרדו, לשכה קטנה. עשיתי חשבון: 30 פגישות בשנה – כמה עולה קפה הפוך? כפול 30, על חשבוני, יושב בלובי על חשבונם, עם מוזיקת רקע, עם מי שמנקה, בלי הארנונה, בלי טלפון. ומאז אני מופיע בתחתית ניצול דף הבוחר שלי. אתה רואה מה זה יעילות?

לעניינו, רבותי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה דומה בתקנות חובת המכרזים?
מירב ישראלי
יש ללפ"מ, אני אקריא אתה הוראה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל לפני כן: זה משהו דומה ללפ"מ, אבל אני רוצה לדעת מה ייחודי, בנושא מכרזים בתחום התקשורת או הפרסום, למוסדות להשכלה גבוהה?
סלי בסון
אני יכולה להסביר: אנחנו משתמשים בפרסום באינטרנט. והפרסום בכלל, באופן כללי, הולך לפי חשיפה ורייטינג ולא לפי מחיר.
היו"ר יעקב מרגי
עד עכשיו זה נכון לגבי כל הגופים.
סלי בסון
נכון. ולכל הגופים יש את לשכת הפרסום הממשלתית. אגב, אנחנו משתמשים בה. יש שלהם תקנת פטור שהיא אפילו מקלה הרבה יותר מהתקנה שהוצעה לנו למוסדות להשכלה גבוהה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא נגד הלפ"מ, אבל עצה בתור שר, להוציא קמפיין באופן חופשי לוקח בדיוק שבועיים-שלושה, למקצוען חודש. בלפ"מ לקח לי שנה וחצי. קחי את זה בחשבון.
סלי בסון
אני רק אסביר. יש לנו משרדי פרסום שזכו במכרזים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והם עשו עבודה מצוינת, בתקופה שאני הייתי מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
אני הוצאתי באמצעותם, מי שזוכר את הקמפיין הזה, שרואים את כל גוש דן, בית-עלמין אחד גדול ועזריאלי באמצע – זוכרים את זה? זה עזר לי לבנות "מגדלי מרגי" בכביש , מי שרואה, שמאלה שם, את מגדלי הקבורה. נתתי המחשה למדינה כמה שטח מבזבזים על קבורה. אז זה לקח לי הרבה זמן עד שהם עשו את יצירת המופת הזאת.
עודד צימנד
הדברים פה הם פשוטים. לא מסובכים. אתה מדבר על שירותי הפרסום, הפרסומאי, בעצם. אבל זה אנחנו לא קונים מלפ"מ בדרך-כלל, אלא מהפרסומאים שאיתם אנחנו עושים מכרזים ובוחרים אותם במכרזים. מדובר על רכישת שטחי פרסום. אי אפשר להשוות את "הארץ" עם איזשהו עיתון אחר, או את גלי צה"ל עם הפרסומאי, החליטו לחלק את המדיה, את עוגת המדיה, איך להשתמש במדיה. ולכן, הדבר הזה מבוצע בסופו של יום בפטורים ממכרז.

כדי לעשות את זה ישירות ובצורה הכי גלויה ועל השולחן, צריך לפתור את הדבר הזה כי זה הולך לפי שיקולים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כפוליטיקאי, אני אומר לך למה דווקא פה אני חושש. אם מחר אני רוצה כתבה אוהדת ב"גלובס" - - -
סלי בסון
זה לא זה.
היו"ר יעקב מרגי
בתוך עמי אני יושב. התקשורת הישראלית, לא רוצה לתת לה ציון. תבחרו כיד הדמיון העולה על רוחכם. היום אנחנו מתגעגעים לצהובונים הבריטיים, בשנות ה-70 וה-80. והיום, אם את תתני שטחי פרסום לאיזה כלי תקשורת שאת תרצי, יש לך אתרוּג לתקופה מסוימת. זה אמת או לא אמת, עודד? בתוך עמי אני יושב. וזה פתח מאוד לא בריא.

שוב, אני רוצה לבוא לקראתכם, לעזור לכם בתקנות. ואני פונה פה גם לאוצר – אי אפשר להסתכל על המוסדות להשכלה גבוהה כאילו הם החשב הכללי.
ירון גולן
אני אגיד משהו בהיבט האוצרי ואז ניתצן להם להשיב. ההוספות שהוספנו בהסכמה לתקנות שמעבר לתיקונים טכניים או התאמות שנעשו לתקנות העיקריות ב-2012, הן התאמות שנעשו לגביהן דיונים ארוכים של כמה חודשים אם לא שנים, והנוסח שהגענו אליו בסופו של דבר, והבאנו אותו לאישור הוועדה, הוא נוסח שמוסכם עלינו.

אנחנו מבינים שאין להם לפ"מ, והיום בתקנות העיקריות יש תקנת פטור מלאה למשרדי הממשלה בהתקשרות עם לפ"מ. זה לא ניתן להם. ניתן להם שהם יצטרכו לעשות הליך של בחינת מספר ההצעות הבאות בחשבון. זה בעצם סוג של הליך - - -
היו"ר יעקב מרגי
בדיון זה חבל שהבאתם רק יועצים משפטיים. איש הרכש והלוגיסטיקה שלכם היה צריך להיות פה. אני שואל אתכם שאלה: תוכיח לך במה זה הולך לחסוך לך בעלויות.
אילנה אייל
שמי אילנה אייל, אני מהלשכה המשפטית במכון ויצמן. כשאנחנו מפרסמים פעילויות של המוסדות, השיקולים הם לא בהכרח תמחיריים, אלא שיקולים של קהלי יעד, חשיפה, דברים מהסוג הזה.
היו"ר יעקב מרגי
במה פטור ממכרז עוזר לך?
אילנה אייל
כי אז אני בודקת כמה הצעות ובוחרת את הרלוונטית ביניהן. בהבדל ממכרז, שאז אני כבולה בתנאי מכרז - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא נכון. אם אני רוצה לפרסם מכרז בעניין עדשות מגע, או לפרסם בעניין עין, או שקשור לנושא מסוים – ודאי שבתנאי מכרז אני לא אאפשר את זה לכל עלון יומי או מי שמתמחה בשיווק ירקות. ודאי שאני אכוון לירחונים מסוימים ולמגזינים מסוימים.

פטור ממכרז בא לתת לי אפשרות לגשת לספק מסוים שהמומחיות שלו היא בלעדית, ואם אני הולך לפרסם את זה ברמות - - - אני עלול למצוא את עצמי בעוד כל מיני סייגים כאלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אגב, אם יש כלי תקשורת כזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
פטור ממכרז לא בא עלי מסרבול של חובת המכרזים. עם כל הכבוד, חובת המכרזים חלה על כולם.
יעל פריש
אתם יכולים לתת דוגמאות לפרסומים?
סלי בסון
כן. אני רוצה. אנחנו מפרסמים את האוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו רוצים שכמה שיותר סטודנטים יירשמו לאוניברסיטה הפתוחה. איך אנחנו עושים את זה? ותדעו שזה על בסיס שובעי, חודשי, כל הזמן נבדק, וכל הזמן אנחנו משנים ספקים.

אנחנו בודקים חשיפה. יש אתר נרשמים באינטרנט. הכרתם אותו. יש את "גוגל". אנחנו רוצים שכשתרשמו "האוניברסיטה", ישר האוניברסיטה הפתוחה תקפוץ לכם, ואז תצא לכם בועית: בואו תירשמו ותלמדו אצלנו. הדברים האלו עולים כסף, ולצערנו, בעיקר "גוגל", שההתקשרות לנו – אגב, ל"גוגל" אין פה בארץ סניף, אלא עם חו"ל, עולה הרבה כסף. וזה עולה מעל 100,000 שקלים. וזה לא בר תחרות איך אני יכולה לעשות?

באתר "נרשמים" באים המון סטודנטים שלנו, כי שם יש אתר שמדבר על לימודים בהשכלה גבוהה ומוסדות להשכלה גבוהה שגם פה, מוור"ה, וגם מוור"מ, וגם הלא-מתוקצבים, מפרסמים את עצמם כי הם רוצים - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין סעיף פטור של מומחיות?
קריאות
יש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
וזה לא יכול להיכנס בתוך הסעיפים?
קריאה
לא.
סלי בסון
לא. אנחנו רוצים להבהיר: אני לא יכולה להתחרות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הנקודה ברורה.
יש לי שאלה
אתם יכולים להשתמש בלפ"מ?
סלי בסון
אם נותנים לנו אפשרויות זולות יותר, נשתמש בלפ"מ, אבל אנחנו עושים תחרות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לשאול משהו אחר. משרד הדתות רוצה לעשות קמפיין – יש לו סעיף כזה?
היו"ר יעקב מרגי
כן, לפ"מ הוא מכוח פטור. משרדי הממשלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, לא בלפ"מ. משרד הדתות לא רוצה דרך לפ"מ.
היו"ר יעקב מרגי
אין לו פטור.
קריאה
אין לו פטור. הוא צריך לעשות מכרז.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז הם יכולים לעבור דרך לפ"מ, שיעברו כמו לפ"מ.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לפ"מ יבוא ויגיד: סליחה, אין לי את המומחיות להתעסק איתם, או שאני רווי בשנת התשע"ו, אל תפנו אלי, לא יכול - - -
סלי בסון
עוד דבר אחד, ברשותכם. אנחנו , יש לנו משרד פרסום שזכה במכרז רגיל. הוא גם מוכר לנו שטחי פרסום. אלא מה? הוא מוכר לנו יקר יותר. למה? כי כשעיתון "הארץ" או "גוגל" מוכרים לו שטחים, אומרים לו: אנחנו מוכרים למשרד שלך בסכום X. כשאני פונה לעיתון "הארץ" בשביל לפרסם את האירועים באוניברסיטה הפתוחה, או כל מיני כנסים שיש לנו, כולל כנס נגישות שהיה לנו, אנחנו מתמקחים ומשיגים ב"הארץ" יותר זול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היושב-ראש, זה תחום שמשתנה ברמה יומית. בגלל זה קשה למכרז את זה.
סלי בסון
ובגלל זה אנחנו צריכים את הפטור.
היו"ר יעקב מרגי
היא לא פראיירית. סליחה על התואר. היא הביאה לך את התחום הכי בעייתי והכי דינמי. אבל פה לא כתוב רק תקשורת אינטרנטית.
סלי בסון
משרד פרסום – מצדי, אפשר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר לאותו חשש: פה תקשורת במובן הרחב. היא הביאה לך דוגמה של "גוגל", וגם ל"גוגל" יש עניין להיות שולט - - -
ירון גולן
אדוני, אני רק אחדד שבין הצד של פטור מלא לבין הצד של מכרז, יש טווח. אנחנו לא נמצאים בקצה של פטור. התקנה שאנחנו הבאנו היום היא תקנה שמחייבת אותם ללכת תחרותי. זאת אומרת, הוא לא יכול ללכת עכשיו לגוף אחד ולהגיד לו: אני מתקשר איתך בפטור. לא, הוא מחויב לעשות בדיקת מספר הצעות. הוא חייב. אז זה לא מכרז. הוא לא מפרסם מכרז פומבי, שזה הקצה השמאלי בסקאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה אומרים על היהודים? הם לא הרגו את ההוא, רק הוציאו לו את הנשמה לאט-לאט. למה לא אמרת את זה מהתחלה?
קריאה
הוא אמר.
היו"ר יעקב מרגי
קדימה.
מירב ישראלי
תקנה 4, בחינת קיומם של ספקים: "

בתקנה 4 לתקנות העיקריות –

בתקנת משנה (ו), במקום "(ב)" יבוא "(א)(2)";" – שוב, זה תיקון טעות.
בסופה יבוא
"(ז) המנהל הכללי רשאי לבחון ולקבוע את קיומם של ספקים לפי תקנת משנה (א) לנושאים ולסוגי התקשרויות שיקבע ולתקופה שיקבע, אשר לא תעלה על שנה אחת; נערכה בחינה כאמור, תתייתר חובת היחידה לערוך הליך דומה בעצמה."."

כאמור התקנה עוסקת בבחינת קיומם של ספקים, כשגם - - - מבקשת להתקשר עם ספק יחיד, או ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, תובא הבקשה לאישור ועדת מכרזים לאחר שנעשו כל אלה. יש פה פרוצדורה. ובעצם, רוצים לתת למנכ"ל מוסד להשכלה גבוהה סמכות מקבילה לתפקיד חשב כללי בתקנות העיקריות. בעצם לדלג על כל הפרוצדורות הזו של ועדת המכרזים.

אנחנו העלינו שאלה, אם באמת מוצדק לתת למנכ"ל מוסד סמכות מקבילה לחשכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
לא החלקתם על בננה, תגיד?
ירון גולן
אני אסביר, אדוני.

בתקנות העיקריות – מה קורה היום אם משרד רוצה להתקשר עם ספק שהוא ספק יחיד? יש הליך,לפי התקנות העיקריות, שכל משרד צריך לבצע, צריך לכתוב חוות דעת, לפרסם אותה 10 ימים באינטרנט, לראות אם יש השגות, ורק אחרי זה להביא את זה לדיון בפני ועדת מכרזים שצריכה לאשר או לא לאשר.

באנו ב-2012 ואמרנו, יש ספקים שבבסיס שלהם הם ספקים יחידים. כל מיני גורמים, ספקי מים, ספקי חשמל, שהמצב שבו כל משרד ממשרדי הממשלה יעשה את כל ההליך הזה שעכשיו תיארתי, בנפרד, הוא מיותר. החשב הכללי יכול להחליט שהוא עושה הליך כזה לכל משרדי הממשלה, ולהגיד: אותו ספק חשמל, בשנה הקלנדרית הקרובה, הוא ספק יחיד.
מירב ישראלי
זה רק לשנה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לשנה, וזה מתוך רשימת ספקים?
מירב ישראלי
זה ספק יחיד.
היו"ר יעקב מרגי
לפי נושאים מיוחדים?
ירון גולן
לא התקנה אומרת: לנושאים ולסוגי ההתקשרויות שיקבע.
היו"ר יעקב מרגי
מי יקבע?
ירון גולן
החשב הכללי. זאת אומרת, זו סמכות שלו לקבוע. הוא יכול להחליט שזה משהו אחר. זה קצת לא סביר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל עדיין הסמכות של ראש המוסד יונקת מהחשב הכללי?
ירון גולן
לא. מה שתיארתי עד עכשיו, זה מה שקורה היום במשרדי הממשלה. לחשב הכללי יש את הסמכות. אני אעיר בסוגריים שהוא לא עשה שימוש בסמכות הזאת שלו מאז 2012. סגרתי סוגריים
באו מוסדות להשכלה גבוהה, ואמרו
חבר'ה, אתם תיקנתם את זה למשרדי הממשלה בשנת 2012, אנחנו רוצים גם. אותה סמכות שיש לחשב הכללי, אנחנו רוצים שתהיה גם לנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל כשהחשב הכללי פוטר, זה לא פוטר גם אותם?
ירון גולן
לא. זה לא פוטר אותם. זה שני הסדרים נפרדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מוכן, אם התקנות אומרות לא לתת להם את אותה סמכות, אלא להישען על מה שמחליט החשב הכללי – כן.
מירב ישראלי
אז זו היתה ההצעה.
יעל פריש
אני יעל פריש, רכזת חינוך מהחשב הכללי.
מירב ישראלי
הביאו אותה בגלל התיקון שביקשנו.
יעל פריש
במסגרת החינוך, אני אחראית גם על ות"ת.

שמעתי את האפשרות הזאת רק עכשיו, רק היום, אנחנו רק רוצים לבחון אותה בתוך הבית. ואני בתקווה, בדקות הקרובות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני בחנתי והחלטתי שאני מוכן לתת בסעיף הזה סמכות לינוק מהחלטת החשב. לא לתת להם את אותה סמכות להחליט משהו אחר. אם החליט החשב הכללי שיש ספק כללי X – מכוח זה לינוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הסעיף הזה הוא כמו שתיתן לכל מנכ"ל משרד להחליט מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא נותן, לא נותן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יכול להיות שזה טוב, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה אני אומר לכם: אם תתעקשו על זה, אני נועל את הדיון. לא מצביע.
ירון גולן
קודם כל, אנחנו לא מתעקשים. אני אומר לאדוני, הסעיף היום, כמו שהוא נוסח, הוא נוסח בצורה לא טובה כי המשמעות היום שאם ניקח אוניברסיטה מסוימת, אוניברסיטת בן-גוריון – מה זה משנה אם המנכ"ל עושה את התהליך הזה או ועדת המכרזים עושה את התהליך, בסופו של דבר?
היו"ר יעקב מרגי
חשוב לי, החשב הכללי. עם כל הכבוד.
ירון גולן
לא משנה, בסדר. אנחנו נעשה את הבדיקה, אדוני במשך הדיון, ואנחנו נקווה שתהיה תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
תנסחו את זה עד סוף הדיון אם אתם רוצים הצבעה היום.
מירב ישראלי
אני רק אומַר שבתקנות של המוסדות להשכלה גבוהה, יש מקומות אחרים שבהם יש הישענות על נושא של חשב כללי, כמו למשל, במקרה של מכרז מרכזי.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי בעיה לתת לכם הישענות. אבל סמכות?!
יעל פריש
סמכות - - - למוסדות להשכלה גבוהה זה לא רלוונטי. זה בדיוק כמו התהליך של ועדת מכרזים.
מירב ישראלי
אוקי, אז זה ייבחן. רגע,זה יהיה עד סוף הדיון, הבחינה הזאת?
יעל פריש
אני מבררת זה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל ראתה את? - - -
קריאה
מיכל? - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה מה קרה, מירי רגב ובנט, איזה מלחמה מנהלים על איזה פרס שמכור מראש וועדת פרס מכורה מראש. ההיא מוותרת ככה על סמכויות.
מירב ישראלי
אז על זה אני מקווה שעד סוף הדיון תהיה לנו תשובה.

תיקון תקנה 5 לתקנות העיקריות – כאן אנחנו הצענו עוד תיקון. יש פה התאמה לתקנות העיקריות הסעיף עוסק בבחינת קיומם של מיזמים. החליטה ועדת מכרזים על קיום מיזם – כאמור, בתקנה 3(19) יש איזה פטור – יפרסם המוסד את דבר ההתקשרות באתר האינטרנט - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. תדעו לכם, יש לכם מזל שיש דיון מתוקשר. כל תחלואי החברה שמנו על מתווה הגז. ויש מצלמות, יש שם הרבה מצלמות. אם לא, כמה קטגורים היו פה. סליחה.
מירב ישראלי
אז כאמור, התקנה הקיימת לגבי המוסדות להשכלה גבוהה אומרת: החליטה ועדת המכרזים על ביצוע מיזם אמור בתקנה 3(19), שזו התקנות של הפטור, יפרסם המוסד את דבר ההתקשרות אתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-21 ימי עבודה. בעצם אנחנו הופכים את זה ל-14 ימים, שזה גם התאמה לתקנות הכלליות.

ואנחנו הצענו לעשות התאמה לתקנות הכלליות, שם יש משלוח הודעה על-ידי המוסד לכל מי שנכנס לרשימת תפוצה מסוימת, שזה שקיפות רבה יותר של העניין. וחשבנו שיש מקום להתאים גם את הנושא הזה לתקנות הכלליות. אז בגדול יש הסכמה על העניין הזה, רק צריך תקופת היערכות מסוימת. כפי שתראו, בהצעה של שר האוצר הוצע להכניס את כל התקנות לתוקף בתוך שלושה חודשים. הבקשה של המוסדות היתה להכניס אותן לתוקף באופן מיידי, ואכן יש הסכמה על הדבר הזה לגבי כלל הוראות התקנות. לגבי ההוראה הזאת, מוצע להכניס אותה לתוקף - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע, מי שאוכל את העוגת-שמרים, אוכל גם את הצימוקים שבפנים.
מירב ישראלי
אז כמה זמן אתם זקוקים לצורך העניין הזה?
קריאות
- - -
מירב ישראלי
אנחנו ננסח את זה כהוראת תחילה מיוחדת להוראה הזאת ולהוראה של 19(ה).
עודד צימנד
שאנחנו תופסים אותה כאן מהזנב, כי היא נמצאת אחר-כך במלואה.
קריאה
אבל הדיון הוא אותו דיון.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, יש לי בעיות יותר קשות לפתור אתכם, מאשר התחולה פה, לדקדק אתכם על חודש-חודשיים.
מירב ישראלי
אז שלושה חודשים?
סלי בסון
- - - רצית חצי שנה.
היו"ר יעקב מרגי
את, תגנזי את נבואתך. חצי שנה זה לא יהיה.
מירב ישראלי
שלושה חודשים. בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
למצוא גז לקח שלושה חודשים, ואנחנו רבים שמונה שנים על זה.
סלי בסון
לא נכון. זה לקח יותר. ונגוצקי אמר הרבה שנים: יש גז, יש גז.
מירב ישראלי
"תיקון תקנה 5

בתקנה 5 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א) – ,

(1) במקום "21" יבוא "14";

(2) אחרי "ימי עבודה" יבוא "ותשלח הודעה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 19(ה) –

(1) הודעה על כוונתה להתקשר לביצוע מיזם משותף ואת עיקרי ההתקשרות;

(2) הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בתקנת משנה (ב)."." – שבעצם ספקים אחרים יכולים לפנות כשמתפרסמת הודעה כזאת.
ויש עוד תיקון שבוצע במקור
"(2) בתקנת משנה (ב), אחרי "לוועדת המכרזים" יבוא "במהלך התקופה שנקבעה בתקנת משנה (א)"."

זה גם טכני.
עודד צימנד
סליחה, מירב. אני לא בדקתי. אבל זה הכול יבוא as is מהתקנות הכלליות?
מירב ישראלי
כן, בדקנו את זה. התוספת היא התוספת לגבי ההודעות. כל השאר זה התאמה שאתם ביקשתם בעצם.
היו"ר יעקב מרגי
בכל מה שקשור לשקיפות, אנחנו נדיבים.
עודד צימנד
כל התקנות האלה אמורות היו, ואנחנו באנו הנה עם תחושה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל למה אתה מתנצל?
עודד צימנד
כי אני שומע עוד ועוד, וקודם גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה משתתף בהרבה דיונים בכנסת, ועוד לא פיתחת שום? - - -
עודד צימנד
חסינות? אני עובד על זה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מחויבים על-פי חוק, בגלל השקיפות, גם להרהר בקול. לא חייבים להגיב על כל הרהור.
מירב ישראלי
תקנה 6 עוסקת במימוש זכות ברירה. התקנה אומרת: התקשרות למימוש זכות ברירה של מוסד, הכלולה בחוזה – במקור זה היה: שנכרת בעקבות מכרז, טעונה את אישור ועדת המכרזים. אז מוחקים את המילים: "שנכרת בעקבות מכרז". זאת אומרת, כל התקשרות שכלול בחוזה, טעונה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה - - - להכניס את המיל ה"נכרת" פה? מה זה, ברית?
יהודית גידלי
זה מזעזע המילה הזאת. זה לא היה בעבר.
מירב ישראלי
כריתת חוזה? זה דבר מאוד - - -
יהודית גידלי
לא, לא. כריתה זה גם לכרות משהו - - -
היו"ר יעקב מרגי
כל אחד לוקח את זה למה ש - - -
מירב ישראלי
ככה חוק החוזים אומר.
ירון גולן
זה החקיקה האזרחית בישראל.
מירב ישראלי
טוב, לעורכי-דין זה כנראה מובן מאליו.
היו"ר יעקב מרגי
אני כרתּי רק בריתות. כרתּי ברית עם אשתי, ולא מפר אותה. זהו.
מירב ישראלי
"תיקון תקנה 6

בתקנה 6 לתקנות העיקריות-

בתקנת משנה (א), המילים "שנכרת בעקבות מכרז" – יימחקו;

תקנת משנה (ב) – תימחק."

תקנת משנה (ב) אומרת: התקשרות למימוש זכות ברירה של מוסד הכלולה בחוזה שנכרת שלא בעקבות מכרז, טעונה את אישור ועדת המכרזים. ואם שווי ההתקשרות עולה על מיליון שקלים חדשים, טעונה גם את אישור ועדת הפטור. גם זה התאמה לתקנות הכלליות.
תקנה 7, שעוסקת במכרז סגור
"תיקון תקנה 7

בתקנה 7(1) לתקנות העיקריות-
אחרי "טובין" יבוא "או שירותים";
בסופה יבוא "ותחול תקנה 20(ד) ו-(ה) בשינויים המחויבים"."

גם זה תיקונים בעקבות התקנות הכלליות.

תקנה 9 עוסקת בהתקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

"תיקון תקנה 9

בתקנה 9 לתקנות העיקריות-

בתקנת משנה (ג) –

בפסקה (1), המילים "המבוצעת שלא בדרך של מכרז" – יימחקו;

בפסקה (4), במקום הסיפה החל במילים "ובלבד שהבורר" יבוא "מגשר או מומחה שהתמנה מטעם בית-המשפט ובלבד שהבורר, המגשר או המומחה הם בעלי הכישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם."; - שוב, זה התאמות לתקנות הכלליות.

בתקנת משנה (ד)(2), במקום "במאגר" יבוא "ברשימת".

הוספת תקנה 9א

9

אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:" – שוב, מדובר על התאמה לתקנות הכלליות. אני רק אקריא את זה.

"התקשרות עם מתכננים

9א.

בתקנה זו, "מתכנן" – בעל מקצוע בענף התכנון שהוא אחד מאלה: אדריכל, מהנדס, מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט, מפקח, שמאי מקרקעין ומודד.

על אף האמור בתקנה 9, התקשרות מוסד עם מתכנן לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון תיעשה באופן זה:

התקשרות עד להיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים – בדרך של בחירה ממאגר מתכננים ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 39, למעט לפי תקנת משנה (א)(1) שבה;

התקשרות מהיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים ועד 3 מיליון שקלים חדשים או בעד פרויקט בלתי מוגדר – בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

התקשרות מהיקף של 3 מיליון שקלים חדשים ומעלה – בדרך של מכרז פומבי."

בכל התקשרות כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ו-(3) ייקבע כי 80% מהניקוד להצעות המוגשות יינתן לאמות המידה המפורטות בתקנה 39(א)(2) עד (5) ו-20% מהניקוד להצעות יינתן לאמת המידה המפורטת בתקנה 39(א)(1);

הצעות החורגות בלמעלה מ-15% מחציון הצעות המחיר, אם הוגשו לפחות חמש הצעות, ייפסלו ובלבד שלא נפסלו מחצית מן ההצעות הכשרות שהוגשו למכרז."."

כאמור, זה התאמה לתקנות הכלליות. אתם רוצים להגיד על זה כמה מילים?
ירון גולן
יש תקנה בתקנות חובת המכרזים - - - תקנה 5א רבתי. היא מתעסקת בהתקשרות עם מתכננים. היא נכנסה בעקבות דוח ועדת זיילר. השמטה, היא לא נכנסה בתיקון הראשון של 2010 ואנחנו מכניסים אותה עכשיו בעקבות פניות שקיבלנו בעניין.
היו"ר יעקב מרגי
אני שאל שהייתי צריך לשאול אותה בהתחלה. למה המוסדות להשכלה גבוהה היו צריכים תקנות מיוחדות להתקשרות מכרזים שלא בכפוף לכל התנהלות המדינה.
ירון גולן
חוק חובת המכרזים קובע בסעיף 2א: המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת-חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה עסקה בטובין או מקרקעין וכולי וכולי. סעיף 5 כמו שאדוני הקריא, מקנה סמכות לשר האוצר ולשר החינוך לקבוע - - -
מירב ישראלי
זו גם סמכות אחרת. זה לא שר אוצר באישור ועדת החוקה.
ירון גולן
זו לא אותה סמכות. תיאורטית היה אפשר להגיד בחוק בסעיף 1 או תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 יחולו כלשונן על המוסדות להשכלה גבוהה מתוך שיח שהיה לפני 2010 - - -
מירב ישראלי
זה היה בחוק ההסדרים.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב את האוניברסיטאות כאוניברסיטאות. קח את המוסדות להשכלה גבוהה – מירב, מה הסטטוס המשפטי שלהם?
מירב ישראלי
בעיקרון, קודם כל, זה חל רק על המוסדות המתוקצבים, כי בעצם המוסדות להשכלה גבוהה הם לא גוף בבעלות הממשלה. הם בעצם גופים פרטיים. אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בגלל שהם מתוקצבים הם מחויבים?
מירב ישראלי
הם מתוקצבים, ויש להם היבט ציבורי גם בשירות שהם נותנים. זאת אומרת, השירות של השכלה גבוהה הוא שירות בעל היבט ציבורי, ובנוסף לזה, המוסדות המתוקצבים גם נהנים מתקצוב ציבורי.
היו"ר יעקב מרגי
הכול תלוי באיזה משקפיים אתה מביט. אדרבה, זה בא להקשות עליהם. זה לא בא להקל עליהם.
עודד צימנד
יש גם כסף פרטי שחל עליו - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם כשאני עוזר לך אתה מפריע לי?
היו"ר יעקב מרגי
רף הרגישות שלך מאוד - - -
עודד צימנד
ואדוני מנגן עליו, כן.
היו"ר יעקב מרגי
לא, נראה לי אתה מנגן על הרגישות שלי לקפיצות.

זה דיון שהיה צריך להיות בהתחלה. בסך-הכול הכללי, מה אתה רוצה ממני בכלל? מה אתה מתערב לי? אני גו, כפוף לכל ביקורת פנימית. מאחר שהם מתוקצבים, באה המדינה ומחילה עליהם – אתה רואה, הכול תלוי איזה משקפיים אתה שם. אתה יכול להסתכל על אותו אובייקט, תלוי במשקפיים. אתה יכול לראות צד כזה וצד כזה.

גם זה לדיון? בבקשה.
עודד צימנד
במילה, להשלמה של התמונה, כי זה חשוב, זה באמת חשוב שנרכיב משקפים, לפחות נדע מאיפה אנחנו יוצאים לקריאת התקנות. כי בדיוק כמו שאדוני אומר, אין אבחנה, רק חלק מכספי הגופים המתוקצבים הוא כסף באמת ממשלתי. אבל כשמוחלות תקנות חובת המכרזים, אנחנו מכריזים הכול. אין אבחנה
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איזה חלק? סליחה.
עודד צימנד
שנייה, אני אגיב, אבל אני רק מנסה להבהיר נקודה.

יש כסף גם חיצוני,שאצלנו יש ויכוחים בתוך – חוקר אומר, אני באתי עם הכסף, אני באתי עם תקציב אחר ממוסד אחר מחוץ לארץ, או מה, עם גרנד שקיבלת, ואתם עכשיו מחילים על זה חובות ציבוריים של מדינת ישראל. תודה רבה לכם. אז אולי אני אשקול לשים את זה במקום אחר.
אנחנו אומרים לו
לא, אדוני. זאת המסגרת וכאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפה, יפה. נפל האסימון, בשלב אומנם מאוחר, אבל נפל. ואתה יודע, מצד שנהי, כשאתה מקיים פה דיון לתוך המוסדות להשכלה גבוהה, וראשי ועד ראשי האוניברסיטאות מגוננים על עוגת תקציב המחקר, ובצדק, בצורה מאוד אגרסיבית, אז יש למדינה מה לומר. עכשיו אני מייצג את הצד המאזן. ברור לי, אני מכיר את המצוקות של מחקר, תקציבי מחקר, תרומות והכול – אני תוך כדי הליכה.
מירב ישראלי
זה ההיבט המהותי. ההיבט הנוסף הוא שהמחוקק סבר שמי שצריך להתקין את התקנות האלה זה שר האוצר והחינוך ביחד, באישור ועדת החינוך, בניגוד לתקנות שהן שר האוצר וועדת החוקה. זאת אומרת, שהשיקולים של ההשכלה הגבוהה יהיו על השולחן.
היו"ר יעקב מרגי
במילים פשוטות, מי שמסתכל זה נכון – אנחנו משיתים עליהם החובה. אנחנו לא נותנים להם הקלות. אנחנו משיתים עליהם את החובה להיצמד להוראות החשב הכללי, ומה שתוקן בזמנו. אז אם כבר המדינה תיקנה, וזה פשוט להוריד מכם את כל מה ששם עליכם חבר הכנסת איתן ברושי, את מתווה גז, את פריחת הנגב, פריחת השושנים והכול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אל"ף, הייתי רוצה לשמוע איזה חלק זה תרומות ואיזה חלק זה מדינה.
היו"ר יעקב מרגי
זה נע. זה לא משהו סטטי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מבחינת היקפים.
היו"ר יעקב מרגי
במה? בתקציבי מחקר? במה? בשכר הלימוד?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם מתוך תקציבי המוסדות להשכלה גבוהה, רק 10% זה תקציב מדינה, אז - - -
סלי בסון
אני יכולה להגיד שאצלנו באוניברסיטה הפתוחה 27%.
מירב ישראלי
מדינה?
סלי בסון
כן. זה לא הרבה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה, רגע.

מצד שני, גם צריך לזכור שכשבאים המוסדות הבלתי-מתוקצבים, ואומרים: אנחנו רוצים להיות מחקריים, אז כולם זועקים חמס ולא נותנים להם.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאמרתי. לכן עדיין כנראה שצריך לחלק מהתקציבי מחקר, איפה המדינה שמה יותר, איפה שמה פחות, ופיתוח אני לא יודע אם יש בכלל. המדינה שמה משהו על פיתוח? לא שמה על פיתוח כמעט.
קריאה
מביאים מהבית.
מירב ישראלי
אז לגבי המתכננים, סיימת, ירון?
ירון גולן
כן.
מירב ישראלי
אז כאמור זה התאמה לתקנות הכלליות.

תיקון תקנה 10 – התקנה עוסקת בתנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.

"תיקון תקנה 10

בתקנה 10(א) לתקנות העיקריות -

בפסקה (3), במקום "המצאת" יבוא "קיומם של" ואחרי "כל האישורים" יבוא "והתצהירים";

בפסקה (4), אחרי "לעניין זה" יבוא ""בעל שליטה" – כהגדרתו בתקנה 11(א)(2);"."

מדובר על כך שהשתתפות במכרז תהיה מותנית באחד התנאים, זה המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. אז יש פה את כל האישורים והתצהירים של חוק עסקאות גופים ציבוריים. והגדרה של בעל שליטה זה עניין ניסוחי, טכני.

"תיקון תקנה 12

בתקנה 12(א)(7) לתקנות העיקריות, אחרי "טובין" יבוא "או שירותים"."

התקנה עוסקת בניהול משא ומתן עם מציעים במכרז. שוב, התאמה.

"תיקון תקנה 13

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום "יועץ משפטי, או נציגו שהוא עורך דין, וחשב המוסד או נציגו" יבוא "היועץ המשפטי של המוסד או עורך דין שהוא מינה לנציגו וחשב המוסד או מי שהוא מינה לנציגו"."

שוב, גם זה התאמה. אני אקריא את התקנה. תקנה עוסקת בהרכב ועדת המכרזים.

"המנהל הכללי, באישור ההנהלה של המוסד להשכלה גבוהה, באישור ועדת משנה שתסמיך ההנהלה לעניין זה, ימנה למוסד להשכלה גבוהה ועדת מכרזים אחת או יותר בת שלושה חברים לפחות, ובכללם – זו התקנה המקורית – יועץ משפטי או נציגו שהוא עורך-דין, וחשב המוסד או נציגו (להלן – ועדת מכרזים)."

אז יש הבהרה לגבי הרכב ועדת המכרזים.

תיקון תקנה 15 – תקנה 15 עוסקת בסיווג התקשרויות.

"תיקון תקנה 15

בתקנה 15(א) לתקנות העיקריות -

בפסקה (1), במקום "בתקנה" יבוא "בתקנות";

בפסקה (2), במקום "11" יבוא "12"."

זה תיקונים טכניים וטעויות.

תיקון תקנה 19 – תקנה 19 עוסקת בפרסום מכרז פומבי.
היו"ר יעקב מרגי
עודד, אתה איתי בהצבעה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת, איתך בהצבעה?
היו"ר יעקב מרגי
מצביע בעד התקנות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תלוי מה יהיה בנושא של המכרז המשותף. אמרתי לך. זה נושא שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקי.
מירב ישראלי
תקנה 19 עוסקת בפרסום מכרז פומבי, וזה נגרר לתיקון שדיברנו עליו קודם, לגבי מאגר הספקים ששולחים להם הודעות, הנושא של השקיפות.

"תיקון תקנה 19

1

בתקנה 19 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ה) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), הודעה על עריכת מכרז פומבי תופץ בדואר אלקטרוני לכל אדם אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעה לפי תקנה זו."."

זה ייכנס לתוקף, כאמור, בתוך שלושה חודשים.

תיקון תקנה 28 – תקנה 28 מדברת על מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף.

"תיקון תקנה 28

בתקנה 28(2) לתקנות העיקריות, במקום "(א)" יבוא "(1)"."

זה תיקון טעות.

תיקון תקנה 29 – תקנה עוסקת במכרז מסגרת.

תיקון תקנה 29

בתקנה 29(ד) לתקנות העיקריות -

בפסקה (2), בסופה יבוא "אם נקבע מחיר כאמור";

בפסקה (5), במקום "מרכזי" יבוא "מסגרת"."

שוב, התאמה ותיקון טעות.

תיקון תקנה 33 – תקנה 33 עוסקת בניהול המערכת הממוכנת.

"תיקון תקנה 33

בתקנה 33(א) לתקנות העיקריות, במקום "חברי ועדת המכרזים" יבוא "עובדי המוסד"."

זה בעצם השירותים הטכניים שניתנים לעניין מהמערכת מוכנת, וזה תיקון בהתאם לתקנות העיקריות.

"החלפת תקנה 35

במקום תקנה 35 לתקנות העיקריות יבוא:

"מכרז ממוכן מתפתח

35.
מכרז ממוכן מתפתח ינוהל כך
נקבע במסמכי המכרז כי תיבחן עמידת המציע בתנאי סף או בניקוד איכות מזערי, תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית בהתאם לתקנה 26(1) ו-(2) או תקנה 27(1) ו-(2);

לאחר קביעת קבוצת המציעים הסופית, תקבע ועדת המכרזים מועד ראשון שבו כל המציעים שבקבוצת המציעים הסופית רשאים להגיש הצעות, וכן מועדים נוספים, ככל שיידרש, שבהם המציעים יהיו רשאים להגיש הצעה נוספת לעומת ההצעה האחרונה והכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז;

הגשת הצעות כאמור בפסקה (2), תיעשה בנוכחות שניים לפחות מחברי ועדת המכרזים."."

שוב, התאמה ל תקנות הקיימות.

הוספת תקנה 36א – כאן זה הנושא של מכרזים משותפים, שזה החידוש.

"הוספת תקנה 36א

אחרי תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא:

"מכרזים משותפים

36א.

מוסדות להשכלה גבוהה רשאים להתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בדרך של מכרז משותף.

פרסום מכרז משותף ייעשה על-ידי ועדת מכרזים משותפת שימנו המנהלים הכלליים של המוסדות שעורכים את המכרז.

ועדת המכרזים המשותפת תמנה שלושה חברים לפחות, ובכללם החשב והיועץ המשפטי של אחד המוסדות; חברי הוועדה האמורה יכול שיהיו ממוסדות שונים.

במסגרת מסמכי המכרז המשותף יצוינו שמות המוסדות שעורכים את המכרז."."

אז זה חידוש, אחד החידושים העיקריים בתקנות. כאן יש, אני מבינה, עניינים מהותיים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אומר לך, לסעיף כזה, כמו שהוא מנוסח פה, אני אתנגד. וגם חברי שהיו פה אמרו שהם יתנגדו.
היו"ר יעקב מרגי
גם לי יש קושי עם זה. אבל אני לא יכול לומר שזה שחור-לבן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שזה לא בשל להצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
אני צריך חידודים וחיזוקים. בבקשה.
סלי בסון
ברשותכם, יש לי תחושה כבדה שיש כאן מלחמה על הגב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין מלחמה.
סלי בסון
לא מלחמה. טוב, לא להשתמש במילה קשה. אבל על גב מוסדות להשכלה גבוהה.

מוסד ו האוניברסיטה הפתוחה שמקבל השתתפות – אנחנו, אגב, מוסדות נתמכים ולא מתוקצבים ויש קצת הבדל, החברים מהחשכ"ל ידעו. אנחנו מקבלים השתתפות מהמדינה של 25% מתקציב המוסד שלנו. ואנחנו ב-27% צריכים גם לדאוג לפרנסתם של אזרחי מדינת ישראל, וגם לדאוג לחיסכון במשאבים אצלנו.

הכלי הזה הוא לא כלי פשוט להשמה ולהפעלה, להקים את המנגנון הזה. אנחנו צריכים את זה לאפשרויות, למשל, להתקשרות בסלולר. אנחנו צריכים את זה לטכנולוגיה מתקדמת. עכשיו יש לנו את הנגישות, נגישות אתרי אינטרנט. יתכן ונצטרך את התקנה הזו. אנחנו צריכים גם נייר טואלט.
היו"ר יעקב מרגי
במה ייגרע חלקם, עופר?
סלי בסון
גם לקנות נייר טואלט אנחנו צריכים את זה. אולי, לא בטוח שנשתמש בזה. אבל זה עוד כלי שמטרתו לייעל את העבודה. אני מבינה את המטרות החברתיות הצודקות, אבל סליחה, יש פה חשכ"ל.
ירון גולן
אני רק רוצה להגיד משהו בהיבט הזה. גם למדינה יש מכרזים מרכזיים. החשב הכללי במשרד האוצר, מינהל הרכש הממשלתי, שהוא מוציא מכרז מרכזי לכל משרדי הממשלה. זאת אומרת, הוא מחליט עכשיו: אני יוצא למכרז למסכי מחשב, אף משרד ממשלתי לא יכול להתקשר לבד. זאת אומרת, הוא עושה רכש מרכזי.

הבקשה של המוסדות היתה שבמקרים שבהם יצליחו להגיע להסכמות ולהקים ועדת מכרזים משותפת, לאפשר להם את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
האמן לי, לא חידשת לי. הכוונה פה ברורה, ואמרתי קודם, וגם החשב הכללי לא עושה בכל תחום מכרז מסגרת. ולעתים, אני חייב לומר, גם בהקשר הזה של החשב הכללי, מניסיוני, מכרז המסגרת גרוע יותר ומקשה יותר ומכביד יותר על המשרדים, בסופו של דבר, ועל פעולתם והכפפה שלהם למכרז המרכזי, ולא תמיד הוא חזות הכול.

בשורה התחתונה, אני חושב שבמקרה הזה, עריכה של מכרז משותף באופן כל-כך גורף היא לא נכונה. אני בהחלט חושב שמה שאמרה פה גברת סלי, למשל, לעניין הסלולר, אם תגיד: תשמע, אנחנו חושבים שצריך לשים פה מכרז סלולר, אז בסדר גמור. לא תהיה לי התנגדות למכרז סלולר כמכרז משותף. אבל תהיה לי התנגדות למכרז ניקיון, ותהיה לי התנגדות למכרז בינוי, ותהיה לי התנגדות למכרז של שיפוצים, ותהיה לי התנגדות למכרז של כל דבר שמחזיק בסופו של דבר את הסביבה הקרובה של אותו מוסד להשכלה גבוהה.

כל מוסד להשכלה גבוהה שנבנה ברשות מקומית, הופך את הרשות מלמעלה למטה. יש לזה משמעויות. ויש למוסדות להשכלה גבוהה גם איזשהו תפקיד חברתי בתוך מדינת ישראל, ואיזשהו תפקיד ציבורי שהוא מעבר לזה.
יעל פריש
ברור, אבל צריך להיות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה.

67 שנים הם התקיימו בלי המכרז המשותף, וברוך השם, ההשכלה הגבוהה לא נפגעה ולא התמוטטה בגלל זה. אז להפוך את זה ולהגיד: אתם משיתים עלינו, והופכים עלינו, והופכים עלינו, אני חושב שזה לא חזות הכול. אני חושב שאמירה של הוועדה פה ושל חברי הוועדה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, היתה מאוד ברורה.
ירון גולן
62 שנים חיו בלי מכרזים בכלל, בואו לא נשכח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שפה ייגרם נזק חמור מאוד לעסקים הקטנים והאזוריים.
היו"ר יעקב מרגי
זו ההסתייגות של חבר הכנסת פורר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להצביע בעד לגבי כל שאר הסעיפים, ואמרתי לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאין לי נוסח מוסכם לגבי תקנה 4, אז אנחנו ממילא לא מצביעים היום.
היו"ר יעקב מרגי
אז אנחנו נעשה הצבעה במועד אחר, אבל נמשיך ונקרא את כל הסעיפים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ואני ממליץ לכם, בהקשר של הסעיף הזה, לוועדה הבאה, ואני אומר את זה גם לך, אדוני היושב-ראש - - -
עודד צימנד
אנחנו מחכים שם.
סלי בסון
שלוש שנים.
עודד צימנד
הסיכום שאנחנו שמנו על השולחן יחד עם משרד האוצר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם מסוגלים להגיע לנוסח?
מירב ישראלי
צריך להבין שאישור ועדה בכנסת - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חברים, אני נורא מצטער. האמירה פה של היועץ המשפטי היא חמורה. הוועדה הזו היא לא חותמת גומי, אדוני. היא לא חותמת גומי. ולבוא אלינו ולהגיד: בגלל ששלוש שנים הם מנהלים את המשא-ומתן ביניהם יש לך טענות לאוצר – תבוא בטענות לאוצר. אני לא באתי לפה בשביל להרים את היד למעלה-למטה לפי הרצונות שלכם. זה לא עובד ככה.
עודד צימנד
לפחות על חלק מהדברים הסכמת - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מוכן להצביע עליהם. בואו נעלה את זה להצבעה עכשיו. בוא נעלה את הכול. סליחה, אדוני היושב-ראש, לבקשתם, בוא תעלה להצבעה בבקשה את כל הסעיפים. מה שבעד – בעד, מה שנגד – נגד.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, אתה מפריע לי. זה לא דיון משנה.

להבא, אם לא היית מתפרץ לא היית חוטף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
פשוט חוצפה.
היו"ר יעקב מרגי
להבא – אתה רוצה לומר משהו, תרים את היד ותצביע.

חבר הכנסת עודד פורר אמר את מה שיש לו לגבי המכרזים המשותפים. זו דעתו, ונביא את זה להצבעה כשנביא את התקנות להצבעה.

כרגע, תיקון תקנה 40.
מירב ישראלי
"תיקון תקנה 40

בתקנה 40(ב) לתקנות העיקריות, במקום "או על עריכת מכרז חדש" יבוא "בהתאם לתנאי המכרז או על ביטול המכרז, ואם החליטה כאמור רשאית היא להחליט על עריכת מכרז חדש"."

______ התשע"ו (________ 2015)

(חמ_3-3709)

_________

____________

נפתלי בנט

משה כחלון

שר החינוך

שר האוצר"

הנושא של תקנה 40 זה הצעה יחידה. שוב, יש פה התאמה לתקנות העיקריות. אנחנו מוחקים את סעיף התחילה הכללי ומכניסים את התקנות לתוקף באופן מיידי, למעט הנושא של ההודעות והנושא הממוכן, וזה יהיה שלושה חודשים. אנחנו נוסיף פה סעיף של שלושה חודשים לגבי הנושא הספציפי הזה.
ירון גולן
הבקשה של ההישענות על החשב הכללי והפתרון שאדוני הציע - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חוזר בי.
ירון גולן
לא, לא. אני שואל עד כמה זה קריטי להם בשביל לדחות - - -
עודד צימנד
אם ייתנו לנו רשות דיבור – נגיד.

אנחנו מאוד רוצים, בלי לפגוע באף אחד, להצליח להעביר את התקנות. אנחנו מוכנים לשקול הסרה של התקנה הזו.חשבנו שאנחנו באים ממקום טוב, שמייעל את הרכש. אם אנחנו פוגעים במשהו, באיזשהו אינטרס שהוצף פה היום, אנחנו מוכנים לשקול לוותר על זה, ולו שיעברו התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
עודד, אתה נכנס לחרדה מיותרת, ואני אסביר לך. אני לא רוצה שתוותר על הסעיף הזה, והנה, אני לא רוצה שתוותר מיידית, בגלל שאתה בלחץ להעביר את התקנות. אני, כיו"ר ועדת החינוך, אומר, הלוואי שתדעו אתם, המחלקות המשפטיות אצלכם ונציגי הממשלה, לעבוד בקצב שלי. לי אין בעיה לשבץ את זה בכל רגע שאני אקבל נוסח מוסכם לגבי תקנה 4.

אני כן רוצה שתשקול נוסח יותר מאוזן לגבי המכרזים המשותפים. אם אתה יכול לסייג את זה לתחומים מסוימים, אדרבה ואדרבה. אם תהיה שם הבהרה: ובלבד - - -
ירון גולן
סכומים אולי.
מירב ישראלי
זהו, יש מהותי ויש פרוצדורלי.
עודד צימנד
לא נותנים לשבת על זה. ניסינו מול משרד האוצר, הוא בוודאי שומר על הקופה הציבורית - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אומר לך החשב שהוא מוכן להגיע איתך גם בקטע הזה, לתת לך. בבקשה, עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני אני רוצה לומר: חשוב שתבינו, הדיון בוועדה, לפחות איך שאני בא אליו, הוא לא בא ממקום של קואליציה-אופוזיציה. אני לא באתי לפה בשביל להתנגח בתקנות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, נכון. הנה, סליחה, אל תתנצל. אני אגיד לך למה אתה לא צריך ל התנצל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מתנצל. אני מסביר.
היו"ר יעקב מרגי
כי אני אישית, יו"ר הוועדה, מהקואליציה, לא חי טוב עם תקנה 4. לכן, אל תתנצל. יש לך בעיה עם זה, אני מבין את הקושי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לומר משהו על הסעיף הזה. זה סעיף חדש, זה מנגנון חדש שאתם מקימים, תקימו אותו לארבעה-חמישה נושאים שאתם רואים אותו – אגב, אני אגיד את זה שוב, חברת הכנסת ענת ברקו, לפני שיצאה אמרה לי: אפילו לא לנושא אחד.
היו"ר יעקב מרגי
עד שעליזה תבוא לה על הראש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בדיוק. כשיגיע מרכז הקואליציה הכול יהיה מסוכם. אבל אני גם לא רוצה להפוך את זה לדיון כמו בוועדת הכספים, שאני אגיש רביזיה ונעשה התייעצות סיעתית - - -

תבחרו ארבעה–חמישה נושאים שהם אקוטיים, תבואו אחר-כך בעוד שנתיים, תגידו: תשמע, ראינו כי טוב, זה נהדר, זה לא פוגע - - -
היו"ר יעקב מרגי
סעיף המכרזים המשותפים, אין ספק שהוא מעורר דיון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין לי מחלוקת אתכם על סלולר. אז שימו את זה, תעשו רשימה סדורה - - -
עודד צימנד
עם מי נגיע להסכמות?
היו"ר יעקב מרגי
עם האוצר.
עודד צימנד
האוצר הסכים על המתווה כמו שהוא כאן, הוא כתב אותו - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד, אני חזק בהבנת הנקרא, כנראה יש לך לקות בהבנת הנשמע. האוצר הסכים, אתה הסכמת, הכול טוב ויפה. יש פה עוד צד, צלע שלישית, שזה אנחנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, שוכחים את זה לפעמים.
היו"ר יעקב מרגי
ואני אומר לך, אני לא חי טוב עם תקנה 4, הוא לא חי טוב עם מכרזים משותפים. אני, כיו"ר הוועדה, מוכן להביא להצבעה, עם משמעת קואליציונית, עם הכול, נוסח משופר שאני מאמין שגם עודד יחיה איתו יותר טוב.

לכן, תיקחו שבוע-שבועיים, לא יהיה שנים. הלוואי ותתקנו את עצמכם ותעבדו בקצב שלנו. בסדר? קחו לכם את הזמן. אל תוותר לי על שום סעיף. אני לא רוצה שתוותר בגלל הלחץ לאשר אותן. והנה אני אומר לך, התקנות יאושרו. בסדר? בטווח הכי קצר, תלוי בכם. קחו את הנוסח לתקנה 4, תביאו משהו יותר – לא הצלחתם? תתייעצו, גם עם משרד המשפטים, תביאו את זה, תבואו מוכנים, אני אביא לכם את זה להצבעה. בסדר? תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים