ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/11/2015

פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 132

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ט בחשון התשע"ו (01 בנובמבר 2015), שעה 10:30
סדר היום
סעיפים 13(4)(ב), 13(6), 13(10), 13(13), 14(ב) ו-(ג), 16(1) [סעיף 67ג לחוק מע"מ], 16(2), 17(ב), 18(1) [סעיף 21ב לחוק הבלו על דלק], 20(2), 22(1) [סעיף 5א2 לחוק מס קנייה] (חובת הגשת דוחות מקוונים לרשות המסים) (מ/951)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

רחל עזריה

רועי פולקמן
מוזמנים
משה אשר - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

מינה גולן - מנהל תחום סגן מנהל מחלקת שומה - מפקח ארצי, משרד האוצר

ליא גרבר - ממונה חקיקה, משרד האוצר

זאב פורת - סמנכ"ל גבייה ואכיפה, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי מחלקה משפטית, משרד האוצר

הדר רדאה - עו"ד מחלקה משפטית, משרד האוצר

דניאלה רוט - ממונה ייעוץ משפטי, משרד האוצר

יניב כהן - מנהל תחום בכיר שומת מקרקעין, משרד האוצר

ישי פרלמן - מתמחה משפטים, משרד האוצר

ניר אמסל - אגף התקציבים, משרד האוצר

ג'ק בלנגה - סגן נשיא, לשכת רואי החשבון בישראל

ספי זינגר - משרד המשפטים

יוסי אלישע - לשכת עורכי הדין

מיטל שחר - לשכת עורכי הדין

ירון גינדי - נשיא לשכת יועצי המס
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

סעיפים 13(4)(ב), 13(6), 13(10), 13(13), 14(ב) ו-(ג), 16(1) [סעיף 67ג לחוק מע"מ], 16(2), 17(ב), 18(1) [סעיף 21ב לחוק הבלו על דלק], 20(2), 22(1) [סעיף 5א2 לחוק מס קנייה] (חובת הגשת דוחות מקוונים לרשות המסים) (מ/951)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר-היום, חובת הגשת דוחות מקוונים לרשות המסים. כבר קיימנו דיון על זה.
שלומית ארליך
קיימנו על זה דיון. הוועדה ביקשה להכניס מספר תיקונים. ישבנו עם רשות המסים, וניסחנו כמה תיקונים בהתאם לבקשת הוועדה. נעבור עליהם.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני מבקש להקריא. תקריאי, ובכל מקום שיש תיקון, תגידי אותו.
שלומית ארליך
בעצם אנחנו מתחילים מתיקון פקודת מס הכנסה, זה סעיף 13. בעמוד הראשון היתה בעצם הסכמה של הוועדה - יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת גפני ביקש שיפורטו בנוסח הדוחות שעליהם מתכוונת רשות המסים להחיל כבר מעכשיו את הדיווח המקוון, ושתהיה הסמכה נוספת לשר האוצר לבוא לאישור הועדה, אם רוצה לקבוע דוחות נוספים. אז התיקון הראשון שאנחנו רואים הוא בסעיף 91(ד), שזה דוח שמדבר על מקדמת רווח הון.

אקריא. בסעיף 91(ד) – (א) אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) מוכר נכס יגיש דוח כאמור בפסקה (1), במועד שנקבע באותה פסקה, לגבי מכירת הנכס, באופן מקוון, בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 131ד(ד), והוראות סעיף 131ד(ה) יחולו".

זה הסעיף שמדבר על דוח מקדמת רווח הון, שעליו יחול דיווח מקוון, לפי ההוראות שנקבעו כבר בסעיף העיקרי, שהוא 131ד, שעליו דיברנו בפעם הקודמת.

עכשיו אני מקריאה התאמות לפסקאות נוספות שקיימות שם.

(ב) בפסקה (2), אחרי "בפסקה (1)" יבוא "או (1א), לפי העניין";

(ג) בפסקה (2א), במקום "לפי הוראות פסקה (1) או (2)" יבוא "לפי הוראות פסקה (1), (1א) או (2), לפי העניין";

(ד) בפסקה (2ג)(ב), אחרי "בפסקה (1)" יבוא "או (1א), לפי העניין";

(ה) בפסקה (2ד), אחרי "בפסקה (1)" יבוא "או (1א), לפי העניין";

(ו) בפסקה (3), במקום "בפסקאות (1) או (2)" יבוא "בפסקאות (1), (1א) או (2), לפי העניין,";

(ז) בפסקה (5)(א), "בפסקאות (1) או (2)" יבוא "בפסקאות (1), (1א) או (2), לפי העניין";
שגית אפיק
על איזה דוחות מדובר?
שלומית ארליך
זה דוח מקדמת רווח הון, שהוא יהיה באופן מקוון.
שגית אפיק
וזה קבוע בסעיף הספציפי שלו. אומר בשתי מילים, מה שעשינו בנוסח הזה – משה אשר הגיע להסכמה יחד אתנו על אילו דוחות שקיימים היום אפשר כבר להחיל את הדוח המקוון. בנוסח נכנסנו לסעיפים שהדוחות האלה נמצאים שם היום, ובתוך הסעיפים האלה קבענו שהדוחות האלה יהיו דוחות מקוונים. עכשיו שלומית, מה שהיא מקריאה זה תיקוני הסעיפים לגבי הדוחות. זה דוח מקדמת רווח הון. בהמשך יש בעצם את ההסמכה, שקודם לכן אנחנו חשבנו שהיא כללית מדי, ועכשיו הפכנו אותה לספציפית יותר, שבאישור ועדת הכספים יוכל שר האוצר להוסיף טפסים ודוחות נוספים, שיהיו באופן מקוון, וזה ייעשה בהתאם לצורך של רשות המסים.
משה אשר
נכון.
היו"ר משה גפני
אם יש הסכמה, אפשר לקרוא מהר יותר. הלאה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לעמוד 2, כי הקראנו.

בעמוד 2 למטה יש סעיף קטן (ב): נוסף על האמור בסעיפים 91(ד)(1א) – שזה מה שקראנו קודם, שמדבר על דוח מקדמת רווח הון - 131(ב2) – שזה דוח שנתי - 135(1)(א1) – שזה הצהרות הון - 166(ב) – ניכויים - ו-240ב – שזה צרופות – אלה כל הדוחות שעליהם יחול כבר היום דוח מקוון.

נוסף על אלה, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים נוספים אשר יש להגיש לפקיד השומה או למנהל לפי פקודה זו, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד, ופה הוספנו תוספת, גיא: ואם הנישום בחר בכך - כאמצעי דיווח נוסף – זה כשדיברנו על השאלה, האם מגישים את זה רק באופן מקוון או גם נייר, אמרנו שאתם רוצים שהאופן המקוון יהיה באופן בלעדי, ברגע שהכללים ייכנסו לתוקף, ורצינו לאפשר, אם הנישום רוצה בכך, גם להגיש בנייר.
גיא גולדמן
בדיוק. לדעתנו, הנוסח, כפי שאמרת אותו, לא מבהיר את זה בצורה הכי מוצלחת. אם את רוצה, אפשר לנסח אחר כך, כי על המהות- - -
שלומית ארליך
למה לא?
גיא גולדמן
אנחנו רוצים שמי שמחויב להגיש מקוון, הוא לא יוכל לבחור להגיש לא מקוון.
שגית אפיק
זה לא מה שהוסכם.
משה אשר
מי שלא חייב, יוכל או-או.
גיא גולדמן
מי שחייב להגיש דיווח מקוון, לא יוכל לבחור, להגיש לא מקוון, אלא אם כן השר נתן פטור בתקנות, מה שאנחנו אומרים, כמובן, אבל אוכלוסייה שלא חויבה להגיש מקוון, תוכל לבחירתה כן להגיש מקוון, אם היתה מעוניינת.
שלומית ארליך
מה זה אוכלוסייה שלא חויבה? אוכלוסייה שש לה פטור, למשל?
גיא גולדמן
בדיוק. זה שהם פטורים, זה לא מחייב אותם להגיש ידנית.
שלומית ארליך
בסדר. נתאים את הנוסח.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר – פה הוספנו: באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי חייבים בדיווח שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן מקוון.

(ד) המנהל רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה:

הליכי הזיהוי לצורך ההגשה; (2) אופן ההגשה; (3) הארכת מועד ההגשה; (4) הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

זה הסבירו רשות המסים בפעם הקודמת.

(ה) על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק חתימה אלקטרונית, יראו דוח, מסמך או טופס, אשר הוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל לפי סעיף זה, כאילו נחתמו.

(ו) דוח, מסמך או טופס אשר היתה חובה להגישם באופן מקוון ולא הוגשו בדרך זו, יראו אותם כאילו לא הוגשו.";

(6) בסעיף 132(ב), בפסקה (1א), אחרי "יחיד" יבוא "או חבר בני אדם";

עכשיו מיתוסף סעיף נוסף, שקובע את החובה להגיש באופן מקוון כבר לגבי הצהרות הון, שזה סעיף 135(1), אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

"(א1) דוח כאמור בפסקת משנה (א), יוגש, במועד שנקבע באותה פסקה, באופן מקוון, בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 131ד(ד), והוראות סעיף 131ד(ה) יחולו.";

(10) בסעיף 166(ב), המילים "כפי שיורה המנהל" – יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "בצירוף הצהרה" יבוא "בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 131ד(ד) (להלן – דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון, לפי העניין) והוראות סעיף 131ד(ה) ו-(ו) יחולו";

עכשיו אנחנו מוסיפים את סעיף 188. בהתאם לדיונים שהתקיימו בוועדה, הסכמנו שהעצומים הכספיים, הסכומים שלהם יופחתו – היום מתקיימת חובה להגיש – יש קנס על אי-הגשת דוח בעד כל חודש בסכום של 750 שקלים, ועיצום כספי בסכומים של 1,180 או או 1,760 – לפי העניין.
משה אשר
380.
שלומית ארליך
סליחה, 380.
היו"ר משה גפני
שנייה. מה שהיה זה שאנחנו טענו שהעיצומים הכספיים הם גבוהים מדי, ואז אמרנו שנוריד את זה ל- - -
משה אשר
500.
היו"ר משה גפני
500 זה היה פשרה בסוף. לי התברר במהלך הדיון, שיש קנסות נמוכים יותר, 380. ואז היה דין ודברים, משא ומתן שהתנהל פה בוועדה. הסכמנו בסופו של דבר כולם מכורח הפשרה, שיהיו כאלה שיעלה להם הקנס, אבל הרוב יירד להם, העיצומים. אני לא הולך לחזור בי ממה שסוכם, אבל בסוף כשיתקפו אותי – מה אני אומר?
זאב פורת
הרוב המוחלט יורד.
היו"ר משה גפני
הרוב המוחלט יורד. הלאה.
שגית אפיק
מתי אתם מטילים קנס?
זאב פורת
אלה שלא חייבים בדיווח המקוון.
שגית אפיק
הרוב חייב בדיווח המקוון. גם כל הפניות שהגיעו לוועדה היו על עיצומים כספיים גבוהים מאוד ועל הפרה חוזרת, שהעיצום הוטל שוב ושוב, וזה שונה מהקנס.
היו"ר משה גפני
הסכמנו – אני לא חוזר בי, למרות שאם היום הייתי מנהל את המשא ומתן, הייתי יורד ל-400. אבל מה שסוכם, סוכם. אבל אם הרוב יורד, כי העיצומים הגבוהים האלה מדי גבוהים - בסדר. הלאה.

יש בעיה מהותית או ניסוחית?
גיא גולדמן
ניסוחית.
היו"ר משה גפני
אז לא עכשיו. מה הבעיה?
גיא גולדמן
שלומית הקריאה שסעיף קטן (ה) יחול. צריך גם סעיף (ו). מייד אקריא אותו. בסעיף 135(1) אחרי פסקה (א) יבוא: (א1) – כפי ששלומית הקריאה, דוח כאמור בפסקת משנה (א) במועד שנקבע באותה פסקה יוגש באופן מקוון בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 131ד(ד). הוראות סעיף 131ד(ה) - ואני רוצה להוסיף: ו-(ו) - יחולו. (ו) זה אומר שאם הדוח לא הוגש באופן מקוון, יראו אותו כאילו לא הוגש. הוא נשמט.
משה אשר
נכון. זה נאמר בעל-פה. צריך להפנות לסעיף.
שגית אפיק
אבל על (ו) אין לכם הוראות מנהל.
גיא גולדמן
לא מנהל. סעיף קטן (ו) אומר: דוח, מסמך או טופס אשר היתה חובה להגישם באופן מקוון, ולא הוגשו בדרך זו, יראו כאילו לא הוגשו.
שלומית ארליך
אין בעיה, אבל למה לא להגיד ש-(ג) יחול גם? אתה מחיל את 131ד(ד), ואתה אומר שגם (ה) ו-(ו) יחולו.
גיא גולדמן
אפשר להחיל גם את (ג). אין לי התנגדות. תמיד יש סמכות לפטור מבחינתי.
שלומית ארליך
אז בעצם כל הסעיף חל; גם (ב).
גיא גולדמן
נכון. בגדול, זה כל הסעיף. ממילא מועד התחילה הוא המועד שהמנהל קבע את הכללים. הסעיף הקטן הראשון לא חל.
שלומית ארליך
צריך להגיד שהוראות סעיף 131ד יחולו. בסדר.
היו"ר משה גפני
למה כתוב: במקום 380, יבוא: 500, בפסקה (2)?
שגית אפיק
זה הקנס.
היו"ר משה גפני
למה לא כתוב את מה שהיה גבוה וירד?
משה אשר
כתוב בהמשך. 195. גם העיצומים שם.
משה אשר
תצטטו מלא, ואז תראו את הסכומים. תצטטו את הסכומים.
שלומית ארליך
אנחנו בסעיף 188. בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "יוטל עליו בעד כל חודש של פיגור" יבוא "יוטל עליו בעד כל חודש של פיגור קנס של 500 שקלים חדשים.";
היו"ר משה גפני
יש גם עניין להראות לציבור שלא רק מחמירים אתו; שגם מקלים אתו.
שלומית ארליך
בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), במקום "380" יבוא "500";.

(13) בסעיף 195ב(א) – (א) ברישה, במקום "בסכום כמפורט להלן, בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח:" יבוא "בסכום של 500 שקלים חדשים בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח;
שגית אפיק
זה בין 1,180 ל-1,760.
שלומית ארליך
(ב) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.

בסעיף 195ד(ד), במקום "כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בסימן זה – חוק פסיקת ריבית)," יבוא "כהגדרתם בסעיף 159א(א),".

זה, במהלך הדיון בוועדה רשות המסים ביקשה לשנות גם את הדרך שבה מחושבת הריבית. אתם רוצים להסביר מה שיניתם?
זאב פורת
שם לא בנוי להפעיל שתי מערכות של ריבית והצמדה. יש לנו מערכת אחת, שמוגדרת ב-159, ואנחנו רוצים לעבוד על-פיה. אגב, היא יותר נמוכה מהמערכת שקיימת בעיצומים.
שלומית ארליך
כלומר לא תהיה פגיעה בנישום כתוצאה מזה.
זאב פורת
לא. תהיה הקלה מסוימת אפילו.
שלומית ארליך
סעיף 195ו – בטל. אלה התאמות של הריבית.

בסעיף 195ז, המילים "ותוספת הפיגורים" – יימחקו.

בסעיף 195ח(ב), במקום "כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית" יבוא "כהגדרתם בסעיף 159א(א)".

בסעיף 195ט(ב), במקום "כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית" יבוא "כהגדרתם בסעיף 159א(א)".

עד כאן זה כל עניין הריבית.

בסעיף 240, זה – אנחנו חוזרים לדוחות המקוונים. דוח מקוון לעניין צרופות.

בסעיף 240ב(ג), במקום "כפי שיורה המנהל" יבוא "בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 131ד(ד), והוראות סעיף 131ד(ד) והוראות סעיף - נתאים את זה בהתאם ליתר הסעיפים, כפי שדיברנו קודם, כך שכל סעיף 130ד יחול – לא רק ה ו-ו.

עוברים לסעיף 14. כאן אנחנו מוסיפים את הסעיפים שהוספנו לעניין הריבית והקנסות והעיצום הכספי לתחילה ב-1.1.2016, גיא?
גיא גולדמן
כן.
שלומית ארליך
תחילתם של סעיפים 195ב(א), 195ד(ד), 195ו, 195ז, 195ח(ב) ו-195ט(ב), כנוסחם בסעיפים – נשלים את זה כשיהיו לנו הסעיפים המעודכנים - ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

כאן, גיא, צריך להוסיף גם את סעיף 188, אני חושבת.
גיא גולדמן
אוקיי.
שלומית ארליך
סעיפי תחילה ותחולה.

(ב) סעיף 131 לפקודה, כנוסחו בסעיף 13(4) לחוק זה, יחול על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2015 ואילך.

זה הסעיף שמתייחס לדוח השנתי, שיהיה באופן מקוון.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תחילתם של סעיפים - הכנסנו את הסעיפים שיחול עליהם הדיווח המקוון, שכתבנו אותם בנפרד.

תחילתם של סעיפים 91ד(1א) לפקודה, כנוסחו בסעיף... לחוק זה, הסיפה בסעיף 131(ב2)(1) לפקודה, כנוסחה בסעיף 13(4)(ב)(1)(ב) לחוק זה, סעיף 135(1)(1א) לפקודה, כנוסחו בסעיף... לחוק זה, סעיף 166(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 13(10) לחוק זה, ושל סעיף 240ב(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף... לחוק זה, ביום כניסתם לתוקף של כללים שיקבע המנהל לפי סעיף 131ד(ד) לפקודה כנוסחו בסעיף 13(5) לחוק זה.

הבנתי שכאן יש לכם בעיה עם הרשומות – ספי?
ספי זינגר
הערה קטנה. ביקשנו – ואני מבין שזה גם מקובל מבחינת רשות המסים – שהחוק ייכנס לתוקף ביום שיהיה צו של שר האוצר כדי שיראו ברשומות, מתי נכנס החוק לתוקף, והצו ייעשה אחרי שהשר נוכח שהמנהל קבע כללים.
שלומית ארליך
אתה מתכוון שכל מה שקיים, קיים. רק לגבי הסעיפים שלגביהם יחולו הדוחות המקוונים, הסעיפים שאותם הכנסנו עכשיו, הספציפיים, הם ייכנסו עם הכללים, אבל יהיה צו- - -
ספי זינגר
הכניסה לתוקף לא תהיה ביום שבו המנהל קובע כללים, כי אז חקיקה נכנסת לתוקף כשגורם מינהלי קובע כללים.
שלומית ארליך
בלי שהנישומים יכולים לדעת מתי- - -
ספי זינגר
נכון. יותר מתאים גם מבחינה מינהלית, שהכניסה לתוקף תהיה ביום שהשר יקבע את זה בצו, לכן אמרנו שהכניסה לתוקף תהיה בצו ביום שהשר יקבע בצו, והצו אחרי שהמנהל יקבע את הכללים, בסדר?
שלומית ארליך
בסדר גמור.
ירון גינדי
אפשר לשאול שאלה? למה 14ב לא נכנס לתוקף גם כאשר ייקבעו כללים- - -
היו"ר משה גפני
ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.
ירון גינדי
14ב זה סעיף 131 כנוסחו בסעיף 13(4). זה אומר, לדעתי, החברות. אנחנו אומרים: היחידים והצהרות ההון, רק כשייקבעו כללים והחברות ממחר? אנחנו עוד לא יודעים איך תהיה החתימה האלקטרונית. אנחנו לא יודעים מה הכללים. למה החברות לא באותו עניין של היחידים?
ישי פרלמן
עכשיו יחידים חייבים להגיש את הדוח הזה באופן מקוון. אנחנו הוספנו שחברות יגישו את הדוח הזה באופן מקוון, בדיוק כמו יחידים.
ירון גינדי
בסדר, אנחנו מסכימים.
ישי פרלמן
אבל זה לא קשור לכללים. זה הגשה בדיוק כמו שהיחידים היום מגישים – גם החברות צריכות להגיש, על-פי אותן דרכים שהיחידים היום מגישים. הכול ברור וידוע. אותו טופס, אותו דבר.
ירון גינדי
זה כבר עבר בחקיקה.
ישי פרלמן
זה לא עבר בחקיקה.
ירון גינדי
שנייה. זה לא בחתימה אלקטרונית, נכון? זה כמו שהיחידים משדרים היום, זה השידור הזה. זה לא הדוחות המקוונים בחתימה האלקטרונית, עם כל הטפסים שעוברים מקוון אליכם – זה לא זה.
ישי פרלמן
נכון.
ירון גינדי
אוקיי. חתימה של הלקוח בכתב. אדוני היושב-ראש, זה מדבר על חתימה רגילה.
משה אשר
זה בתקופת הביניים.
ירון גינדי
אוקיי.
שלומית ארליך
ספי, נחזור רגע סעיף אחד אחורה – לעניין השר יקבע בצו, אפשר שבמקום שהוא יקבע אחרי שייקבעו הכללים, שבעצם זה יהיה בתוך הכללים? הרי הכללים מגיעים אלינו.
ספי זינגר
- -
שלומית ארליך
אה, נכון. בסדר.

עכשיו עוברים לתיקון חוק מס ערך מוסף.
קריאה
13ו ו-13ז מדבר על מקדמות ולא על שליחת הדוח. לכן לא רלוונטי להוסיף: לפי העניין.
שלומית ארליך
תזכור את זה, ונחזור לזה. צריך לבדוק את זה.

אנחנו עוברים לתיקון חוק מס ערך מוסף. זה סעיף 16. גיא, אתה יכול לקרוא את זה, כי לא היו פה תיקונים.
היו"ר משה גפני
יש מחלוקת על הסעיף הזה?
גיא גולדמן
לא.
היו"ר משה גפני
אז בבקשה לקרוא את זה מהר.
גיא גולדמן
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ (בפרק זה – חוק מע"מ) –

הגשה באופן מקוון. 67ג. "הגשה באופן מקוון" – הגשת דוח, מסמך, או טופס, באמצעות מסר אלקטרוני;

"חוק חתימה אלקטרונית" – חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–2001;

"מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית.

72א מגדיר הגשת דוח מקוון לעוסקים שחייבים בדוח מפורט. נוסף על מה שאמור באותה הוראה, יש פה הוראות חדשות.

נוסף על האמור בסעיף 72א, שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים נוספים אשר יש להגיש למנהל לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד, ואם הנישום בחר בכך - כאמצעי דיווח נוסף.
היו"ר משה גפני
ואם הנישום בחר בכך- - -
גיא גולדמן
בדיוק. אחר כך, כמו כשאמרנו, שנסדר את זה למס הכנסה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שגית אפיק
רק לגבי מי שלא חלה עליו חובת הגשה, דיווח מקוון, יוכל לבחור, האם הוא רוצה מקוון או לא.
גיא גולדמן
בדיוק.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי חייבים בדיווח שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן מקוון.

(ד) המנהל רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה: הליכי הזיהוי לצורך הגשה; אופן ההגשה; הארכת מועד ההגשה; הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

(ה) על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק חתימה אלקטרונית, יראו דוח, מסמך או טופס, אשר הוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל לפי סעיף זה, כאילו נחתמו.

(ו) דוח, מסמך או טופס אשר היתה חובה להגישם באופן מקוון ולא הוגשו בדרך זו, יראו אותם כאילו לא הוגשו.";

בסעיף 72א, בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת" יבוא "בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף 67ג(ד) והוראות סעיף 67ג(ה) ו-(ו) יחולו";
שגית אפיק
אתה יכול להסביר את החתימה?
גיא גולדמן
כן. יכול להיות שבהמשך ייקבעו כללים, שיחליפו את חתימה אלקטרונית מאושרת גם לעניין הדוח המפורט, אז אנחנו רוצים שאם ייקבעו כללים כאלה, ברגע שהם ייקבעו, יראו את סעיף 72א כאילו הוא לא מחייב חתימה אלקטרונית מאושרת. זה הכול.
היו"ר משה גפני
הבנתי.

דיברנו על החתימה האלקטרונית – לא דיברנו על מע"מ. זה אותו דבר. משה, יש הבדל? הלאה.
גיא גולדמן
17(ב). תחילתו של סעיף 72א לחוק מע"מ, כנוסחו בסעיף 16(2) לחוק זה, ביום כניסתם לתוקף של כללים שקבע המנהל – כבר אמר פה ספי, שזה יהיה צו שנפרסם. זה הכול.
היו"ר משה גפני
לפי סעיף 67ג(ד) לחוק מע"מ כנוסחו בסעיף 16(1) לחוק זה.

הלאה.
גיא גולדמן
18. חוק הבלו על דלק. הגשה באופן מקוון. שר האוצר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים אשר יש להגיש למנהל לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד או כאמצעי דיווח נוסף; לעניין הגשה כאמור יחולו הוראות סעיף 67ג לחוק מס ערך מוסף, בשינויים המחויבים.";
שלומית ארליך
מה אומרת הסיפה הזאת?
גיא גולדמן
זה מופיע לכל ההוראות במע"מ לעניין כללי המנהל, סמכות לפטור מחובת הגשת דוח מקוון וחוק חתימה אלקטרונית.
היו"ר משה גפני
איפה אתה?
גיא גולדמן
הקראתי סעיף שלא קשור להוראות האלה בטעות.
שלומית ארליך
סעיף 20 בנוסח שמונח לפניכם – יש תיקון פקודת המכס. אתה רוצה להסביר, למה החלטתם שאתם לא צריכים את זה?
גיא גולדמן
כן. יש לנו תזכיר חוק עכשיו למערכת שער עולמי. הדיווחים האלקטרוניים ייעשו כולם עם חתימה אלקטרונית מאושרת, באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת – חוק נפרד.
משה אשר
כל המכס מגיע כחבילה נפרדת עם רפורמה שם – דיון נפרד.
שלומית ארליך
סעיף 22 מדבר על תיקון חוק מס קנייה טובין ושירותים.
גיא גולדמן
בחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב–1952 – (1) אחרי סעיף 5א יבוא: 5א2 - הגשה באופן מקוון.
שלומית ארליך
כל הסעיפים – עשינו התאמות, וכתבנו בדיוק על אילו סעיפים זה חל, וכתבנו: נוסף על האמור. כאן האם קיים דוח ספציפי?
גיא גולדמן
לא.
שלומית ארליך
אז על מה מחילים את זה?
משה אשר
רק לפוטנציאל העתידי. כרגע אין דוחות על השולחן.
שגית אפיק
אילו דוחות יהיו במס קנייה?
גיא גולדמן
למשל, טבק או אלכוהול, אם נרצה הגשה מקוונת.
שלומית ארליך
במכס הורדנו- - -
גיא גולדמן
חוק מס קנייה חל גם בייצור מקומי. יש יצרני טבק ואלכוהול, שלא קשור למכס.
שלומית ארליך
אין בעיה. השאלה, אם לא נכון יותר לבוא – כשיהיו לכם דוחות שעליהם תרצו להחיל- - -
גיא גולדמן
אנחנו רוצים את זה בתקנות; לא בחקיקה ראשית. לכן זה המקום.
משה אשר
נכון לעכשיו.
רחל עזריה (כולנו)
זה השוליים שבשוליים.
היו"ר משה גפני
הבעיה, שבחקיקה ראשית גם את השוליים שבשוליים צריך לעשות מסודר.
רחל עזריה (כולנו)
נראה לי שזה מסודר.
היו"ר משה גפני
צריך לעשות את זה מסודר. זאת חקיקה ראשית. יש דברים שאני לא מבין כל כך למה אנחנו צריכים לדון בהם, אבל- - -
רחל עזריה (כולנו)
אני מסכימה.
היו"ר משה גפני
כך לימדו אותי – שצריך בחקיקה ראשית להקפיד.
גיא גולדמן
שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים אשר יש להגיש למנהל, לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד או כאמצעי דיווח נוסף; לעניין הגשה כאמור יחולו הוראות סעיף 67ג לחוק מס ערך מוסף, בשינויים המחויבים.";
היו"ר משה גפני
ואם הנישום בחר בכך – גם צריך להוסיף.
גיא גולדמן
נתאים את זה.
שלומית ארליך
אקריא את מיסוי מקרקעין, כי יש שם תיקונים.
שגית אפיק
ביקשתם להוסיף למרות שלא היה בכחול, והוועדה אישרה לכם את ההוספה. אני חושבת שצריך לכבד את זה.
משה אשר
מודים לוועדה.
שלומית ארליך
תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). במקום סעיף 76א יבוא: הגשה באופן מקוון. 76א.
היו"ר משה גפני
זה חשוב לכם?
משה אשר
למעשה אנחנו מיישרים את הקו על כל החקיקה של המס. לכן כל חוק, מסדרים את זה. עושים את זה אחיד.
שלומית ארליך
בסעיף זה - "הגשה באופן מקוון" – הגשת דוח, מסמך, או טופס, באמצעות מסר אלקטרוני;

"חוק חתימה אלקטרונית" – חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

"מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית.
היו"ר משה גפני
שחברי הוועדה יידעו - זאת תוספת שאין אותה בכחול. זה בסדר, אני בעד זה. רשות המסים אומרת שצריך ליישר קו. זה שהם לא הספיקו להכניס את זה – כי מדובר בחוק ההסדרים. התפקיד של הוועדה, להכניס דברים שהממשלה לא הספיקה להכניס. אנחנו עושים את זה הרבה בעניין הזה...
שלומית ארליך
הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85, הודעת השגה לפי סעיף 87 ומסמכים כאמור בסעיף 96, יוגשו באופן מקוון, במועדים שנקבעו באותם סעיפים, בהתאם להוראות המנהל שנקבעו לפי סעיף קטן (ה).

כאן נעשה גם את ההתאמה.

שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי דוחות, מסמכים הצהרות או טפסים נוספים אשר יש להגיש למנהל לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד. גם כאן תהיה התאמה.

כאן אתם רוצים שזה יהיה רק יחיד? כי פה לא התייחסתם לאם בחר בכך הנישום.
קריאה
הוא רק יחיד.
שלומית ארליך
כלומר לא תהיה התאמה לכל יתר הסעיפים?
שגית אפיק
אין חריגים במיסוי מקרקעין לעניין הדיווח המקוון?
יניב כהן
בתוך הרשימה שנמצאים- - -
היו"ר משה גפני
למה לא להתאים, אם יש מקרים חריגים? להתאים. זה לא לעניין, לא להתאים.
ירון גינדי
אדוני היושב-ראש, גם כאן וגם בנושא של מע"מ נקבע ששר האוצר רשאי להחליט על סוגים מסוימים של אוכלוסייה שיהיו פטורים, באישור ועדת הכספים. כל עוד הוא לא קבע את זה, זה לא נכנס לתוקף? כי יכול מחר שר האוצר באישור הוועדה לא לקבוע, ואז חנות המכולת צריכה, או כל אחד שאין לו מחשב, צריך לעשות את זה מקוון.
היו"ר משה גפני
לא. יש פטורים.
שגית אפיק
הוא שואל, אם כל עוד לא הותקנו התקנות, האם שר האוצר יכול לכפות מקוון. הוא יכול מקוון לגבי הדוחות שכתובים בחוק שהם מקוונים היום. הסברנו בתחילת הדברים- - -
ג'ק בלנגה
כרגע הכול בפנים, אלא אם כן הוא הוציא החוצה. זה צריך להיות הפוך – צריך להיות הכול בחוץ- - -
ירון גינדי
או שעד שאין כללים, זה לא נכנס לתוקף. הרי דובר גם עם רשות המסים, שיש סוגים מסוימים של אוכלוסייה, שלא יהיו בתוך המשחק הזה.
היו"ר משה גפני
אתם צודקים. אני מבקש לנסח את זה כך, שמה שבחוק, בחוק; ומה שלא בחוק, עד ששר האוצר לא קובע את מה שהוא קובע, אלה שפטורים, פטורים.

כרגע אף אחד לא פטור לפי הנוסח.
יוסי אלישע
כרגע אין חובת דיווח, אדוני היושב-ראש.
שגית אפיק
לעניין מיסוי מקרקעין- - -
יניב כהן
הרוב המכריע מגישים באמצעות עורך דין, שיש לו האפשרות להגיש את זה באופן מקוון.
ג'ק בלנגה
אבל יש מיעוט שלא מגישים באמצעות עורך דין.
יניב כהן
באותם מקרים שזה לא באמצעות עורך דין, נאפשר בעמדות אצלנו, להגיש את זה באופן מקוון ברשות. לא יצטרך מהבית.
ג'ק בלנגה
אני אבוא לרשות, לשבת מול מחשב?
יניב כהן
גם היום אתה צריך לבוא ולאמת חתימות.
משה אשר
הסטטיסטיקה היום היא ש-99% ומעלה - באמצעות עורך דין.
ג'ק בלנגה
אבל מבקשים כל מסמך כאן באופן מקוון. יש אנשים שאין להם מחשבים, לא יודעים גם להדפיס.
יניב כהן
אבל באותם מקרים, מי שלא מיוצג על-ידי עורך דין, ממילא צריך להגיע לרשות לאימות חתימה, כי הוא לא מיוצג על-ידי עורך דין. אז הוא יבוא, ויגיש את זה באופן מקוון ברשות.
ג'ק בלנגה
לאימות חתימה לא חייבים להגיע לרשות. זה עניין טכני. זה לא נכון. אימות חתימה יכול לעשות כל עורך דין. הוא לא חייב להיות קשור לעסקת המכר. אני חושב שהניסוח צריך להיות הפוך.

גם השגות לא חייב להיות עורך דין.
היו"ר משה גפני
תקנו אותי אם אני טועה: מה ששגית אומרת לי, ומה שהבנתי עד עכשיו – בלי מקרקעין; אני מדבר על כל הדברים הקודמים – לפי הנוסח, מי שפטור, פטור, גם לפי החוק. על כל פנים, זה הנוסח שצריך שיהיה כאן. מי שפטור, פטור. עד 80,000 שקל – פטור. אם זה לא מנוסח כך, זה ינוסח כך.
קריאה
הפטור ממשיך, ויש לו אפשרות, אם הוא רוצה- - -
שגית אפיק
השאלה, אם פטור של עד 80,000 רלוונטי לצורך מכירת דירה.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על כל הסעיפים הקודמים. ירון, אני מבקש שינוסח באופן כזה, שמי שפטור, פטור, והשר יכול להרחיב. אבל הוא יכול להרחיב את זה רק באישור ועדת הכספים.
ירון גינדי
מה שאמרת עכשיו ומה ששגית אמרה, זה לעניין הדוחות המקוונים למס הכנסה, ה-82. מה לגבי מע"מ?
היו"ר משה גפני
אותו דבר.
ירון גינדי
כרגע אין פטור לגבי מע"מ. למס הכנסה – היא צודקת. לא למע"מ.
ג'ק בלנגה
צריך להחליף את זה, לכללים שיקבע שר האוצר.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם לנושא מע"מ?
ג'ק בלנגה
כן.
היו"ר משה גפני
מה החוק הקיים? יש לי מכולת.
משה אשר
קו הגבול בדוח המפורט הוא אפילו הרבה יותר גדול מאשר במס הכנסה. מי שחייב בדוח מפורט, שזה מעל מיליון וחצי חברות, מה שכבר עשינו, הוא יהיה חייב לעבור לדוח מקוון מלא.
היו"ר משה גפני
מעל מיליון וחצי.
משה אשר
כן.
שגית אפיק
זה החוק הקיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה החוק הקיים.
ירון גינדי
משה, זה קשור לכאן? כלומר רק מי שחל עליו הדיווח המקוון המפורט, נכנס לתחולת החוק הזה.
משה אשר
האחרים – מי שרוצה – כן. מי שלא רוצה – לא.
היו"ר משה גפני
לא דיברתי על מיסוי מקרקעין. אני מדבר על כל הדברים שהעליתם חוץ ממיסוי מקרקעין. הנוסח יהיה כזה, שהפטורים שקיימים במע"מ לפי עניינו ובמס הכנסה לפי עניינו – מה שדיברנו - אני לא מדבר על מיסוי מקרקעין; תכף נדבר על זה משפט; שר האוצר רשאי להרחיב. כל עוד הוא לא הרחיב, הניסוח הוא שמי שפטור, פטור, גם על מע"מ. מע"מ זה עוד יותר גדול, מה שאמר משה אשר. עד כאן בסדר.

מיסוי מקרקעין – אנחנו מדברים על מי שקונה דירה או שמוכר דירה, או שיש לו מגרש.
קריאה
או נדל"ן אחר – לאו דווקא דירה.
היו"ר משה גפני
אבל נדל"ן – זה לא בעל המכולת עם ה-80,000 שקל. אתם מכירים דבר כזה שאדם מוכר או קונה דירה בלי עורך דין?
יוסי אלישע
ודאי. אני עו"ד יוסי אלישע, לשכת עורכי הדין. במקרה של רוכשי דירה ראשונה, לרוב זה נפוץ, מקבלנים, מיזמים – הדיירים לא מיוצגים. הדיווח לרוב נחתם במסגרת או בפני אותו עורך דין שמאמת, אבל הוא לא מייצג אותם לעניין שומה; הוא לא עורך עבורם את השומה.
משה אשר
זה לא עם הנתונים שאנחנו רואים. אנשים מגישים את השומה העצמית לעניין מס רכישה, לעניין מס שבח, באמצעות עורך דין. כמעט כל – זה 99 מהמש"חים – חתומים על-ידי עורך דין.
יוסי אלישע
היום אין בעיה, כי אין דיווח מקוון. לכן על המש"ח הזה שנחתם במסגרת החתימה, אין בעיה לעשות את זה. ודיווח מקוון – אתה צריך שיישארו שני הצדדים מול המחשב של אותו עורך דין. זה לא יקרה – אותו עורך דין לא מייצג את אותו דייר. אני יודע – אני עושה אלפים כאלה. הוא לא מייצג אותו. הרי הוא לא יגבה ממנו עכשיו כסף נוסף. אדוני היושב-ראש, אני מציע להחריג לפחות את רוכשי הדירה הראשונה.
משה אשר
בשום פנים ואופן.
יוסי אלישע
עד שייקבעו הכללים.
משה אשר
בשום פנים ואופן.
היו"ר משה גפני
אנחנו אחרי הדיון. משה, לפי החוק הקיים, שר האוצר באישור ועדת הכספים - זה קיים היום.
שגית אפיק
זה נקבע בהסדרים, קודם.
היו"ר משה גפני
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76 - כולן או חלקן - יוגשו באופן מקוון, בדרך שייקבע, וכן חריגים להגשת ההצהרות כאמור, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה מקרים שבהם מי שלא הגיש הצהרה באופן מקוון, כפי שקבע, יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפיי חוק זה. זה החוק הקיים. מה שצריך לעשות זה רק להביא תקנות לאישור ועדת הכספים. למה אתה צריך את זה פה? אני לא משנה כלום. יש לך את זה.
משה אשר
אתם ביקשתם ליישר את הקו.
שגית אפיק
לא, אתם ביקשתם בישיבה הקודמת ביקשת להוסיף את התיקון הזה.
היו"ר משה גפני
אל תכניסו בכוח. שנייה. אני אתכם, ואני אתם. אני לא רוצה בחוק הזה לשנות מהפטורים הקיימים. גם אתם לא ביקשתם. ביקשתם להכניס את הדיווח המקוון לאלה שלא נמצאים בפטורים. זה הנושא שעומד פה בחוק הזה. יש חוק לגבי מיסוי מקרקעין – חוק שעבר כבר וקיים. אתם יכולים לדרוש דיווח מקוון במקרקעין. נקודה. אתם יכולים לקבוע את הכללים, להוריד או להוסיף. שר האוצר באישור ועדת הכספים, כמו שאתם מבקשים כאן - אבל זה קיים כבר.
משה אשר
יש הפוטנציאל.
היו"ר משה גפני
קיים. יש חוק. שר האוצר באישור ועדת הכספים רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76 כולן או חלקן יוגשו באופן מקוון. תביאו את התקנות – נאשר אותן.
ישי פרלמן
אבל בסעיפים האלה שאנחנו מביאים עכשיו, יש עוד תיקונים. למשל, הפטור מחתימה אלקטרונית, ולמשל, הכללים שקובע המנהל. יש פה דברים שהם – אנחנו רוצים ליישר את הקו, כך שבכל חוקי המס יהיה אותו סעיף, אותו מנגנון.
רחל עזריה (כולנו)
יישור הקו מקל.
היו"ר משה גפני
אבל הם טוענים שאין פטורים. יש חוק. צריך לקבוע את החריגים. הם לא קבעו עדיין.
ישי פרלמן
זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אתם ביקשתם שבחוק עצמו יהיו הסעיפים, תהיה החובה.
שגית אפיק
בואו נקבע שלגבי מיסוי מקרקעין, כל עוד לא תקבעו את החריגים, זה לא ייכנס לתוקף – אפשר את זה?
דניאלה רוט
לא בהכרח יהיו חריגים. כרגע יש סעיף בחוק מיסוי מקרקעין, שקובע תחולה רחבה. כרגע אין חריגים. יכול להיות שבעתיד ייקבעו, אבל כרגע אין. אני לא מבינה לכן מה הטרוניה. אני גם יודעת שבדרך כלל מגישים גם מי שרוכש דירה, מגיש את הדוח לרשות המסים באמצעות עורך הדין של הקבלן, לרבות- - - אבל אני לא פותחת את הדיון הזה.

לענייננו, אנחנו רצינו את התיקון כרגע כדי יותר מבחינה פרוצדורלית, של אופן קביעת הכללים, והפטור מסעיף 2א לחוק חתימה אלקטרונית. אפשר אולי להתאים את הסעיף הקיים, רק להוסיף – זה בעיקר התוספת של סעיף 2א לחוק חתימה אלקטרונית. זה באמת לא שינוי מהותי ממה שיש עכשיו. לכן- - -
היו"ר משה גפני
משה, אני לא רואה פה- - -
משה אשר
צריך ליישר את הקו.
היו"ר משה גפני
את זה המנהל יכול לקבוע.
דניאלה רוט
היום – לא. אנחנו מבקשים להתאים את זה.
שגית אפיק
ברגע שתביאו תקנות, תוכלו להכניס את העניין של חתימה אלקטרונית לתקנות.
דניאלה רוט
יש סעיף 2א לחוק חתימה אלקטרונית, ואנחנו לא יכולים בתקנות לגבור על חוק חתימה אלקטרונית. צריך את ההסמכה בחקיקה.
משה אשר
כמו שעשינו בחקיקות אחרות.
שגית אפיק
למה זה לא היה בממשלתית, ספי? לא היה מיסוי מקרקעין בממשלתית בכלל. ביקשתם להוסיף את זה ישיבה קודמת – למה?
ספי זינגר
בגלל 76א.
שגית אפיק
כלומר חשבתם, כשעשיתם את הממשלתית, ש-76א מספיק לכם.
דניאלה רוט
נכון, ואחר כך התייעצנו, וראינו שזה לא מספיק.
ג'ק בלנגה
אנחנו לא מסכימים שזה יהיה באופן גורף. יש גם עורכי דין שלא מגישים באמצעות מחשב עדיין. המילה "מספיק" לא מתאימה.
רחל עזריה (כולנו)
באמת.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ספי זינגר
אפשר לעשות את החוק כמו שהוא עכשיו, אבל בדרך שבה עשה הממשלתי, כלומר לא לקבוע עכשיו את הסעיפים 73 עד 76.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לדבר יותר בקול? אתה אמרת דבר חשוב. כבר אמרתי את זה פה בשקט.
ספי זינגר
לעשות את ההצעה בדרך שבה נעשתה ההצעה הממשלתית, כלומר את המבנה לעשות כמו המבנה שיש בפקודת מס הכנסה, שזה מבנה אחיד. במקום לקבוע עכשיו בחקיקה את הסעיפים שעליהם יחול הדיווח המקוון, לעשות את זה בהסמכה, כמו שבאנו בממשלתית, ואז את לא צריכה עכשיו- - -
שגית אפיק
אם אשאיר את 76א, למה אני צריכה את כל הסעיף שהוספתם?
דניאלה רוט
זה פשוט מבנה יותר מדויק.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להיות פרקטי. ספי, אתה בעצם מציע להשאיר את כל הסעיף הזה, כי זה דומה לכל מה שקורה ברשות המסים. במקום פסקה 76(ג) יהיה 76(א), שמופיע בין כה וכה.
ספי זינגר
במקום פסקה (ב), שאומרת: הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76 – יהיה כתוב: שר האוצר באישור ועדת כספים יהיה רשאי לקבוע מסמכים, הצהרות וטפסים – בלי המילה: נוספים – אשר יש להגיש אותם- - - לפי חוק זה. וב-(ג) לא לכתוב את המילה: נוספים.
היו"ר משה גפני
אבל למה לא לשים במקום מה שיש כאן, את 76א?
ספי זינגר
זה יותר דומה לממשלתית. זה יותר רחב. זה יותר מקיף.
היו"ר משה גפני
את הסעיף הקיים לשים.
שגית אפיק
ועכשיו במיסוי מקרקעין – לעומת יתר החוקים - זה יהיה אחר?
ספי זינגר
לא. הרי בכל יתר החוקים גם עשינו הוראת הסמכה כללית לנוספים.
שגית אפיק
לנוספים, אבל קבענו על מה כן יחול דיווח המקוון ועל מה יהיו חריגים. כאן אין לך – לא על מה יחול הדיווח המקוון, כי אתם רוצים את זה על הכול – 73 עד 76 זה כל הטפסים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסיים את העניין הזה. אני רוצה לעשות סדר. יש לנו מה שרשות המסים מבקשת – היא מבקשת שבכל המקומות יהיה אותו דבר. בכל המקומות יש חריגים שהם פטורים. אלה נשארים פטורים אלא אם כן שר האוצר רוצה להרחיב את זה באישור ועדת הכספים – גמרנו את העניין.
באה עכשיו רשות המסים ואומרת
אני רוצה את זה גם במיסוי מקרקעין. במיסוי מקרקעין אין פטורים, אבל יש חוק, שהוא אומר ששר האוצר רשאי לקבוע חריגים, והוא עדיין לא קבע. הוא לא בא עם חריגים – לא לכאן ולא לכאן. אני מבקש לא לשנות ממה שקיים, כמו שקיים בכל המקומות. לכן כל החוק יכול להישאר על מיסוי מקרקעין לבד מהעובדה ששר האוצר בסעיף הזה, שבו יש את ההתחייבות הזאת, שר האוצר באישור ועדת הכספים, יוגשו באופן מקוון כאמצעי דיווח יחיד - יהיה הסעיף הקיים, לא לשנות אותו.
דניאלה רוט
זה בסדר, רק צריך להוסיף את הנושא של קביעת כללים לגבי אופן ההגשה, את הסעיף שאומר: על אף האמור בסעיף 2א לחוק חתימה אלקטרונית, ואת הסעיף שאומר שדוח והמסמך או טופס- - -
היו"ר משה גפני
כן.
דניאלה רוט
זה יוצא אותו דבר.
שגית אפיק
נעשה את זה פשוט יותר: היושב-ראש אומר ש-76א יישאר כמו שהוא. נוסיף את ההגדרות של הגשה באופן מקוון וחוק חתימה אלקטרונית ומסר אלקטרוני ל-76א, ואז לא צריך את ב ולא צריך את ג. יש פה פעמיים ג. צריך את הנושא של החריגים וכללים לגבי ההגשה. זה הכול.
ישי פרלמן
אנחנו גם צריכים הרשאה לקבוע – בהמשך, נרצה להוסיף עוד דברים באופן מקוון, בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85, למשל, והודעת השגה לפי סעיף 87. אנחנו צריכים הסמכה בשביל הדברים האלה. כרגע ב-76א- - -
שגית אפיק
אבל יש לכם היום את 73 עד 76. אה, אתם רוצים להוסיף עוד טפסים?

אני חייבת להעיר: בשנת 2013 קיבלתם הסמכה, לבוא לוועדה הזאת. היו לכם כמעט שלוש שנים לבוא לוועדה ולומר: אנחנו רוצים מקוון על הטופס הזה ועל זה. שלוש שנים לא באתם. הבאתם הצעת חוק ממשלתית בלי מיסוי מקרקעין. לא ביקשתם שם מקוון. עכשיו אתם רוצים לא רק את הסעיפים שיש לכם ב-76א אלא אולי סעיפים תיאורטיים שיהיו לכם בעתיד.
משה אשר
בהמשך יהיו עוד, ונשלב אותם.
שגית אפיק
תרצו בעתיד – תבואו. להוסיף עוד סעיף ועוד טופס ועוד טופס – נראה לי מוגזם. אז תתקנו בחקיקה ראשית.
משה אשר
אני לא מבין את הדיון. אנחנו בסוף מיישרים את הקו. כמו שבמס הכנסה ומע"מ יהיו דוחות נוספים – נבוא לפה ונבקש את זה, אותו דבר פה. כרגע יש הבסיס. אם יהיו דברים נוספים- - -
רחל עזריה (כולנו)
הרי החוק הזה מרוצף באישור ועדת הכספים. שריינו את עצמנו.
היו"ר משה גפני
הם מעלים על מיסוי מקרקעין טענה נכונה. אני מבקש שאת הסעיף הזה – שגית אומרת שאם רוצים עוד דברים – זה באמת קצת מוגזם, אבל קודם כל את הבסיס. בניגוד לדברים האחרים, עדיין לא נקבעו מי החריגים. להשאיר את הסעיף הזה. בתוך המכלול, לשים את הסעיף הזה. אני לא חושב שבכלל יש פה ויכוח.
שגית אפיק
73 עד 76 יישאר. אתם רוצים גם על ההשגה – אגב, אני חושבת שההשגה זה קצת כבר טרטור לבן אדם. לא יודעת. אז תשאירו את העיקר.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו בחוק ההסדרים, על כל המשתמע מכך. אנחנו מנסים לעשות עבודה יסודית. מקובל. הסכמתי שזה יחול גם על מיסוי מקרקעין, כי אמרתם שרוצים ליישר קו. יש טענה צודקת מצד הארגונים, שבכל הדברים אחרים יש חריגים. כאן אין חריגים. החוק קבע כבר, ב-2013, ששר האוצר יביא חריגים. אני מבקש שאת הסעיף הזה, שיהיה, לא צריך להרחיב יותר מזה. תקבלו פה את כל הסעד לגבי העניין הזה, אם תבואו עם חריגים. תקבלו את כל הסעד.
משה אשר
לדיווחים של העסקאות אין לנו חריגים.
שגית אפיק
עכשיו כשאתם מוסיפים את החריגים, זה לא אמור לחול?
משה אשר
על המש"חים – לא.
שגית אפיק
זה לא מה שכתוב בנוסח שלכם. כתוב שזה יחול גם על 73 עד 76. לא כתוב שזה יחול רק על השגות.
ישי פרלמן
ההצהרות ללא חריגים. שלב א', כשאדם מגיש דיווח.
שגית אפיק
אבל בנוסח החדש שהבאתם לוועדה אתם כן כותבים שיהיו לכם חריגים: על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) רשאי שר האוצר באישור ועדת הכספים לקבוע סוגי חייבים בדיווח, שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן מקוון. זה אמור לחול גם על 73 עד 76, גם לפי הנוסח שלכם.
משה אשר
כרגע אין לנו חריגים. אם יהיו לנו חריגים, אם נחשוב עליהם, נבוא לכאן.
שגית אפיק
נכון. כרגע גם לא ביקשתם שום דבר שיוגש באופן מקוון, לפי 76א. אנחנו באתו מצב.
ספי זינגר
- -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין את ההתלבטות שלכם. תבואו לוועדה אחרי החוק הזה, ואחרי החוק שהיה ב-2013, תבואו עוד חודש, ותגידו: אלה חריגים, אלה לא חריגים – בזה נגמר העניין. לא נתווכח על זה.
שגית אפיק
אומר לכם היושב-ראש כך: הוא משאיר לכם את סעיף ההגדרות, הגשה באופן מקוון, חוק חתימה אלקטרונית, מסר אלקטרוני. סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יורדים. ג החדש ממילא מופיע ב-76א כמו שהוא. כללים לגבי הגשה באופן מקוון – יתוסף. זה יהיה הדבר היחיד שיתוסף, זה הכול. הוא לא מרחיב- - -
דניאלה רוט
גם (ו) ו-(ז).
שגית אפיק
בסדר.
היו"ר משה גפני
סיימנו את הדיון בעניין הזה. (ה) ו-(ו) נשאר.
ספי זינגר
האם לצמצם את ההסמכה? בכל מקרה כל דבר יבוא לוועדת כספים. הממשלה מבקשת שההסמכה בכפוף לאישור ועדת הכספים כן תהיה רחבה, ולא תהיה מוגבלת.
היו"ר משה גפני
בסדר. ספי, מספיק. זה בסדר. אני מציע בעוד כמה שבועות לבוא עם הכללים, ונגמור את העניין לגמרי. זה הכול. איך קורא לזה מיקי לוי – זה עדיין לא אפוי לגמרי. קחו כמה שבועות. אנחנו נותנים לכם את כל האפשרות. אנחנו גם אומרים מראש – אתם תבואו- - -
ניר אמסל
אדוני היושב-ראש, גם אם אנחנו משאירים את סעיף ג, כלומר האפשרות לקבוע הגשה רחבה של מסמכים או דוחות – בכל מקרה הממשלה או שר האוצר צריך להגיש לאישור הוועדה. באותו זמן ששר האוצר יגיש לאישור ועדת הכספים את הגשת הדוחות, כמובן, זה יצטרך לבוא עם חריגים, אם יימצא לנכון. כמובן, נציגי הלשכות מסכימים לזה – אני בטוח שהם יסכימו לזה.
יוסי אלישע
אדוני, אנחנו בהחלט רוצים שכשיהיה דיווח מקוון, הוא יכלול את הכול, ולא ניתקל עם מסמך- - -
היו"ר משה גפני
חבל על הזמן. סעיף ג נמצא ב-76א.
קריאה
אבל רק באופן חלקי.
היו"ר משה גפני
לא באופן חלקי. אנחנו משאירים את כל הסעיפים האחרים.
קריאה
גם בתמיכת הלשכות אני אומר: סעיף ג, אם הוא יישאר, זה ייתן יתרון- - -
היו"ר משה גפני
למה ב-76א אין לך את זה?
קריאה
חסר שם השגות, בקשות, מסמכים שהם חלק מהליך השומה.
קריאה
הרעיון של הגשה מקוונת הוא הטבה בסופו של דבר. כמובן שבמידת הצורך הנושא של חריגים צריך להיבחן, וצריך להגיע עם הסבר, האם כן או לא.
שגית אפיק
אם יהיו להם חריגים. יכול להיות שלא יהיו להם חריגים בכלל, והם לא יביאו, וזה יהיה בסדר גמור.
ניר אמסל
זה מה שאנחנו אומרים. לכן צריך להשאיר את ההסמכה הרחבה יותר. בכל מקרה, זה באישור ועדת הכספים. ככל שיימצא לנכון, ודאי שרשות המסים יודעת לבחון את הדברים האלה, וכשהיא תבוא להגיש בקשה להגשה מקוונת, כמובן היא תצטרך להסביר, האם יש צורך בחריגים או אין.
שגית אפיק
אבל לפני רגע הסברתם לנו שחלק מהטפסים לא מוגשים על-ידי עורכי דין בעסקת מקרקעין. השגות זה תמיד על-ידי עורכי דין?
ניר אמסל
לא נרד פה לפרטים, על איזה דוח כן, ואיזה דוח – לא. אם נגיש בקשה, שדוח מסוים יוגש באופן מקוון, נציגי הלשכות יהיו פה, תאמיני לי, והם יגידו לך האם זה נכון או לא מבחינתם, ואנחנו נגיד אם זה נכון או לא מבחינתנו. כמובן, בסופו של דבר גם רשות המסים הוכיחה לא פעם פה בוועדה שהיא יודעת לעשות את זה בתיאום עם הלשכות.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין למה אתם מקשים עלינו את החיים.
ניר אמסל
כי המטרה- - -
היו"ר משה גפני
מה המטרה? יש לכם החוק הזה. עם כל הכבוד, הלשכות לא קובעות. אני שומע אותם, אני חושב שהיה היגיון במה שהם אמרו. לכם זה לא מפריע ואתם יכולים לבוא לפה. לא לחכות שלוש שנים.
ניר אמסל
אני מסכים, אדוני היושב-ראש. המטרה של התיקון הזה – התייעלות של אופן העבודה. בסופו של דבר זה הטבה גם מבחינת רשות המסים וגם מבחינת הנישומים. עצם העבודה המקוונת – היום אנחנו הולכים לעולם אינטרנטי. כל העולם נמצא שם.
היו"ר משה גפני
הבנו את זה.
ניר אמסל
המטרה היא לעבור לעבודה באופן מקוון כולל. זה בסופו של דבר אינטרס של כל הצדדים, ולכן אנחנו מבקשים את ההסמכה הרחבה.
ג'ק בלנגה
אני חושב שהמצב, כפי שהיושב-ראש הציע, צריך להישאר כך.
יוסי אלישע
אדוני היושב-ראש, אנחנו כלשכת עורכי הדין, כמי שאמונים על מרבית הדיווחים שמוגשים לרשות המסים, בהחלט נרצה שתהיה הסמכה בסעיף כפי שהיא מנוסחת בסעיף ג, שתאפשר גם הגשת בקשות ביניים וגם השגות.
היו"ר משה גפני
כמו שמנוסח בחוק הממשלתי?
יוסי אלישע
כמו שהיתה הצעה כאן לפני מספר דקות, למחוק את סעיף ב, להשאיר את סעיף ג בשינויים המתחייבים. וכמובן, נרצה שיהיה דיון בעניין החריגים, כשזה יבוא לוועדה, כי יש חריגים.
היו"ר משה גפני
אני כבר הצעתי את ההצעה שלי. סעיף 76א יהיה. הלאה.

אנחנו לא מצביעים עכשיו. נצביע כשנצביע בזה. זה נשאר להצבעה. אני אבקש מהוועדה להצביע עם הנוסח הזה. אני מדבר על סעיף 76א. אני אביא את זה להצבעה, אלא אם כן עד אז תשכנעו אותי שצריך לעשות פה שינוי דרמטי. לא צריך את זה. שיבואו לוועדה, ותקבלו את זה.
ישי פרלמן
אבל אם אפשר להוסיף לפחות את ההרחבה, גם של ההשגות והמסמכים הנלווים.
היו"ר משה גפני
(ה)-(ו) בפנים.
שגית אפיק
הוא לא מכניס את ההרחבה של ההשגות. הוא משאיר את 73 עד 76.
משה אשר
נאמר שנרצה לעשות השגות בצורה מקוונת – אוכל לעשות או לא?
שגית אפיק
לא. תצטרך לתקן את החקיקה.
משה אשר
חקיקה ראשית? בשום פנים ואופן לא.
קריאות
- -
ג'ק בלנגה
יש פה אינטרסים שונים. לא שתהיה חובה; שתהיה רשות. כמו שכתבו קודם - כדיווח נוסף.
רחל עזריה (כולנו)
גפני, זה גם ככה באישור ועדת כספים.
קריאות
- -
היו"ר משה גפני
רבותיי, את כל הדברים האלה היה צריך לעשות קודם. מה שצריך חקיקה ראשית – אני משאיר. הסעיף הזה של שר האוצר רשאי – זה יהיה 76א. אני רק מבקש שאת הדברים האלה תעשו קודם.
ג'ק בלנגה
אדוני, מס הכנסה ובמע"מ נקבעה סמכות לשר האוצר באישור ועדת הכספים, לקבוע פטורים. האם אפשר להכפיף את התחולה, שתהיה גם לעניין הזה, שהוראות החוק יחולו רק אחרי ששר האוצר קובע את הפטורים?
היו"ר משה גפני
איזה הוראות חוק?
ג'ק בלנגה
כל הוראות החוק.
משה אשר
לא בטוח שיהיו פטורים.
ג'ק בלנגה
אנחנו חושבים שצריך להיות פטורים.
משה אשר
אנחנו לא בטוחים.
היו"ר משה גפני
לא. השגות יצטרכו, לפי החוק הזה, אם הוא עובר, יצטרכו באופן מקוון. אני משאיר את זה. את פסקה (ג), שר האוצר רשאי וכו' - אני מוריד. במקום זה נשאר הקיים, 76א. זה הכול. הורדתי הסמכה כללית.
רחל עזריה (כולנו)
למה?
היו"ר משה גפני
כי יש 76א.
רחל עזריה (כולנו)
אבל כולם מסכימים שרוצים את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה את זה. אני רוצה שיבואו לוועדה. יש להם הסמכה בעניין הזה. שר האוצר רשאי להביא את הדברים האלה. לא צריך לשנות את זה. יבואו, ונאשר.
ניר אמסל
בכל מקרה יצטרכו להגיע לוועדה, אדוני היושב-ראש.
רחל עזריה (כולנו)
אז למה לא?
יוסי אלישע
הליך השומה מורכב מהרבה מאוד הליכים נוספים לאחר מכן.
שגית אפיק
אבל הוא הוסיף לכם את ההשגה. הוא הוסיף את סעיפים 85, 87 ו-96. כל הטפסים שעורכי הדין יגישו, יהיו באופן מקוון.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני קצת מבולבל מהדיון הזה.
שגית אפיק
שוב: 73 עד 76, 85, 87 ו-96, כולם ייכנסו לבקשת רשות המסים, לבקשת הלשכות, שיגישו את זה עורכי הדין באופן מקוון.
היו"ר משה גפני
אבל אני חייב להעיר הערה. אני הסכמתי בהתחלה על מיסוי מקרקעין, שזה יתוסף. זה לא היה בהחלטת הממשלה ולא בהחלטת ועדת שרים. אם אפשר לאחד או ליישר קו – הסכמתי, ואז התעוררה בעיה שהלשכות העירו, לגבי מיסוי מקרקעין, בניגוד למע"מ ובניגוד למס הכנסה וכל המסים האחרים, שם אין חריגים. התברר לי תוך כדי הדיון שיש חוק שמאפשר לכם לעשות את זה. לא עשיתם את זה משך שלוש שנים. בסדר.

אני התעוררתי לעניין הזה בגלל הלשכות. הלשכות חזרו בהם.
יוסי אלישע
לא חזרנו. אנחנו מבקשים שיהיה דיון בעניין החריגים כמובן.
שגית אפיק
אם יהיו חריגים.
היו"ר משה גפני
אבל אני לא עורך דין. אתה עורך דין. אתה היית צריך לדעת מראש שיש הסעיף הזה. אני לא ידעתי. אמרה לי היועצת המשפטית. לכן אני משאיר את הסעיף הזה ככה.
שלומית ארליך
לגבי התחילה והתחולה, גיא, יחול מה שקבוע בסעיפים האחרים – מיום כניסת הכללים לתוקף. זה דבר ראשון.

דבר שני, ביקש ישי להוריד בסעיף 91ד את פסקאות (ו) ו-(ז), כי הן מדברות על מקדמות, ולכן לא צריך אותם, אז נוריד אותם מהנוסח.

ודבר אחרון, אנחנו נחשוב עם הנסחית ביחס לדיון הראשון שהיה לנו לגבי סעיף 131, איך אפשר לנסות לסדר את הסעיפים כך שלא יחול גם מה שקיים כיום ב-131 וגם הסעיף החדש שמכניסים לפה.
מיטל שחר
לגבי התחולה, הידיינו עם רשות המסים. במיסוי מקרקעין אנחנו לא יכולים שהתחולה תהיה מיידית, כי הם תולים את התחולה בהנפקת כרטיס מגנטי של מערכת מייצגים לא רק של רשות המסים. אפשר יהיה להשתמש או במערכת מייצגים של רשות המסים או בנט המשפט. הנפקה כשלעצמה היא – אצלנו בנט המשפט, מבירור שערכנו, יכולה לארוך כמה חודשים אפילו. כדי להתארגן מבחינה טכנית לפחות, אנחנו מבקשים תקופת הסתגלות כלשהי, שבה לא תהיה חובת הגשה מקוונת, אלא ניתן יהיה גם וגם, לפחות עד התגברות על הכשל הזה.
משה אשר
לפי הנוסח כרגע, ממילא זה ייכנס רק עם קביעת הכללים, אז – אז נדבר.
מיטל שחר
אבל אי-אפשר שהתחולה תהיה מיידית עם הכללים, כלומר שיהיה גרייס.
משה אשר
אין בעיה. הרי עד שאין כללים, זה לא נכנס. אנחנו נשב אתכם, ונראה מה הלו"ז הרלוונטי, ונקבע בהתאם את הכללים.
מיטל שחר
זה לא מיידית. דיברנו על זה.
קריאה
נדבר על זה בזמן קביעת הכללים.
שלומית ארליך
אבל אתם מצהירים כאן שאתם לוקחים בחשבון- - -
משה אשר
ודאי. נשב עם הלשכות, ונראה את הלו"ז הרלוונטי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים