ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/10/2015

פרק ד' (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 127

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בחשון התשע"ו (27 באוקטובר 2015), שעה 18:38
סדר היום
פרק ד' (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

סעיפים 9(1) ו-12 (רישום זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יוסף ג'בארין

באסל גטאס באסל

עבד אל חכים חאג' יחיא

אחמד טיבי

מיקי לוי

רחל עזריה
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

אורי מקלב

אוסאמה סעדי
מוזמנים
ליאת גרבר - עו"ד, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

יניב כהן - מנהל אגף שומת מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

מעין נשר - רכזת בינוי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

ספי זינגר - עו"ד, משרד המשפטים

מורן אביב - מתכננת ערים, עמותת סיכוי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק ד' (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

סעיפים 9(1) ו-12 (רישום זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום פרק ד' (מיסוי מקרקעין), סעיפים 9(1) ו-12 (רישום זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים).
שגית אפיק
ניתן למעין להסביר. אחר כך נקריא.
היו"ר משה גפני
קחי בחשבון שאנחנו כבר שבועיים לא ישנים. ישנים כן אבל באופן חלקי. תגידי את זה קצר.
מעין נשר
אשמח לקצר. רכזת שיכון, אגף התקציבים באוצר. אנחנו כאן בעקבות המלצות צוות 120 יום למציאת פתרונות לטיפול בבעיית הדיור במגזר המיעוטים, צוות שהממשלה החליטה עליו בראשות הממונה על התקציבים. הצוות עבד במשך 120 ימים והגיש את המלצותיו לממשלה. הממשלה אימצה אתה המלצות.

הצוות המליץ המלצות בעיקר בתחומים שלא נוגעים לתחומי הדיון בוועדה הזאת אלא יותר נוגעים לתחומי ועדת הפנים בתחומי המקרקעין והדיור.
היו"ר משה גפני
ועדת הפנים סיימה את הדיונים?
קריאה
כמעט.
מעין נשר
את הדיון בחלק הזה היא סיימה. היא צריכה להצביע.
היו"ר משה גפני
מה את מבקשת מאתנו?
מעין נשר
חלק מההמלצות נגע לנושא הסדרת הבינוי הקיים במגזר המיעוטים.
היו"ר משה גפני
המיעוטים, הכוונה לחרדים.
מעין נשר
המיעוטים, הכוונה למגזר הערבי.
קריאה
זה כולל. הכול כולל. סל אחד.
היו"ר משה גפני
הסעיף הזה הוא הטבה.
קריאה
לא. אין הטבה. לפי דעתי לא.
מעין נשר
כן.
היו"ר משה גפני
האמת היא שזאת הטבה. מה שתסביר זה בסדר, אבל זאת הטבה. לכן זה בטוח לא חרדים.
רחל עזריה (כולנו)
בזה שניכם מסכימים. כשזאת לא הטבה, זה רק לשני.
היו"ר משה גפני
זאת הטבה. מעין, זאת הטבה?
מעין נשר
בעינינו כן.
היו"ר משה גפני
גם אני חושב כך, אבל תכף נשמע.
מעין נשר
הטבה שנדרשת כדי לעזור שתהיה הסדרה בבינוי הקיים. חלק מהבעיה היא שהרבה מהדירות והקרקעות במגזר הערבי לא רשומות על שם מי שמחזיק בהן. חלק מהקרקעות לא רשומות בגלל כל מיני סכסוכים של הרבה יורשים ושם אין לנו מה לעשות, אבל חלק פשוט לא נרשמו ואנחנו רוצים לתת הזדמנות למי שלא רשם, לבוא ולהסדיר את זה.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד לכם.
מעין נשר
כדי שהוא יוכל לרשום את הקרקע על שמו.

חלק מתהליך הרישום לא נוגע למדינה אבל חלק ממנו הוא באחריות משרד האוצר מאחר ונדרש אישור של רשות המסים לכך שמי שרוצה לרשום את הקרקע על שמו, שילם את כל חובות המס שלו למדינה. אנחנו באים ואומרים בהצעה שלנו כאן שתשלום החובות לא יהווה תנאי לרישום. זה לא אומר שהמדינה מוותרת על החובות האלה ולא רשאית לגבות אותם אחר כך באמצעים אחרים שיש לה, אלא היא פשוט לא גובה אותם בנקוד הרישום ואומרת תרשום את הנכס שלך על שמך, אתה יכול גם אם לא שילמת לנו את כל החובות.
היו"ר משה גפני
היית מאוד ברורה. אתם לא מוותרים על החובות, זה ברור. כל הכבוד לכם. אני מחפש למצוא מתי פעם ויתרתם על החובות.
מעין נשר
אתה רוצה שנוותר כאן?
היו"ר משה גפני
מה פתאום?
רחל עזריה (כולנו)
זה היה בסעיף הקודם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להקריא ואז תהיה התייחסות. מעין, אני מסביר לך כבר הרבה פעמים שאנחנו לא ישנים רצוף. אם אפשר להקריא, בבקשה.
מעין נשר
יקריא ישי מרשות המסים.
ישי פרלמן
9. תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בפרק זה – חוק מיסוי מקרקעין) –

בסעיף 16, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) (1) בסעיף קטן זה, "יישוב מיעוטים" – יישוב ששמונים אחוזים לפחות מתושביו אינם יהודים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(2) נמכרה זכות במקרקעין המצויים בתחומי ישוב מיעוטים, ומכירה קודמת של אותה זכות, שנעשתה לפני יום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015) ושלא מתקיימים לגביה התנאים שבסעיף קטן (א), לא נרשמה בפנקסי המקרקעין (בסעיף קטן זה – מכירה קודמת שאינה רשומה), יחולו הוראות אלה:

על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), תוקפה של המכירה הקודמת שאינה רשומה לא יותנה בקיום התנאים המפורטים באותו סעיף קטן.

מכירת הזכות במקרקעין תירשם בפנקס המקרקעין, בהתקיים האמור בסעיף קטן (א)(2), על אף המכירה הקודמת שאינה רשומה, ובלבד שהמנהל אישר כי הרוכש דיווח להנחת דעתו של המנהל, לגבי כל מכירה קודמת שאינה רשומה, על פרטי הזכות במקרקעין, פרטי העסקה ופרטי הצדדים לה, הידועים לו.
שגית אפיק
תסביר את הסעיף הקטן הזה.
ישי פרלמן
הסעיף הקטן הזה בעצם קובע דבר כזה. ככלל, בחוק מיסוי מקרקעין לא ניתן לרשום קרקע – כמו שמעין אמרה – טרם משולמים כל המסים. במקרה שיש עסקה שהמוכר רשום, צריך לשלם רק את המסים, מס שבח ומס רכישה ומס רכוש, לגבי האדם הזה אבל במקרה שיש עסקת שרשרת, זה יותר מסובך. במקרה שאני לא רוכש את הקרקע ממוכר שרשום במרשם מקרקעין, אני צריך להוכיח שכל החוליות בשרשרת שילמו את המסים.

הסעיף הזה אומר שאתה צריך להוכיח את תשלום המס בעסקה האחרונה.
שגית אפיק
לא להוכיח, לדווח.
ישי פרלמן
לדווח ולשלם.
שגית אפיק
את תשלום המס.
ישי פרלמן
בעסקה האחרונה ובעסקאות הקודמות גם אם לא שולם המס, אנחנו נאפשר לך לרשום את הקרקע על שמך.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, הוא חייב לשלם בעסקה האחרונה. הוא לא חייב לשלם בעסקאות קודמות אלא מספיק שהוא מדווח, אבל אתם לא מוותרים על החוב.
ישי פרלמן
בדיוק.
שגית אפיק
כמה בירוקרטיה תפעילי להנחת דעתו של המנהל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
החוב ימשיך לחול, על מי? על הבעל הרשום?
ישי פרלמן
לא. מה פתאום? החוב יחול על מי שחייב במס.
קריאה
מס שבח על המוכרים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים על עסקאות שלא נרשמו אלא מכרו באמצעות ייפוי כוח.
ישי פרלמן
או הסכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
או הסכם. נגיד שדיש שלוש-ארבע עסקאות קודמות, בא הקונה החמישי ואתה מאפשר לו עכשיו לפי התיקון הזה לרשום את העסקה על שמו בלי "להתחשבן" אתו על כל העסקאות הקודמות.
ישי פרלמן
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל נגיד שאחרי כן מתברר שיש שלוש-ארבע עסקאות שלא דווחו, בלשכת רישום המקרקעין יש את הבעלים שיכול להיות שכבר נפטר לפני עשרים-שלושים שנים ואז יש לו יורשים. אתה תמשיך? מה אשמת אותם יורשים שהאבא שלהם מכר את הקרקע בשנת 1970 ואחרי כן נעשו מספר מכירות? את מי אתה מחייב כאן?
ישי פרלמן
אני מחייב את מי שהיה חייב במס ולא שילם את המס כשהוא היה חייב בו ולא דיווח לרשות המסים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל איך תדע?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כל מקרה פרטני. אם יש כאלה, יש. אם לא, אז לא. אנחנו מבינים שיכול להיות שיש חובות שייעלמו ויימחקו ואין להם כתובת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש חוב שהתנפח בגלל הקנסות ובגלל ההצמדות. אז יש בעל רשום שנפטר והיורשים שלו עלולים להיות נתבעים בסכומים גדולים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
במקרה הזה אתה מבין את זה יותר טוב ממני. כל עוד הקרקע לא נרשמו בטאבו, לא נרשמה. אפילו שאתה יורש חוקי, הקרקע לא על שמך. בעל הקרקע, אפילו אם הוא האבא, אם הוא לא נתן ליורש, הוא לא נתן. נגמרה העסקה. העסקה האחרונה היא העסקה האחרונה.
היו"ר משה גפני
ישי, אם אפשר להוריד את זה. "ובלבד שהמנהל אישר כי הרוכש דיווח לו לגבי מכירה קודמת". זאת בירוקרטיה.
ישי פרלמן
הסעיף הזה הוא מנוסח בצורה מאוד רכה.
היו"ר משה גפני
מה זה להנחת דעתו של המנהל?
שגית אפיק
איך אתם תפעילו אותו? כמה בירוקרטיה תפעילו?
ישי פרלמן
אנחנו לא נפעיל כאן הרבה בירוקרטיה. לא נדרוש כאן אישורים.
שגית אפיק
מה כן תדרשו.
ישי פרלמן
נדרוש שהוא ירשום.
היו"ר משה גפני
ובלבד שהמנהל אישר כי הרוכש דיווח לו.
יניב כהן
צריך לזכור שגם בטאבו צריך להוכיח שהוא זכאי להירשם. הוא הולך לטאבו, בסדר, נתנו לו אישור, גם בטאבו צריך להוכיח שהוא זכאי להירשם.
שגית אפיק
מה כן תדרשו?
היו"ר משה גפני
למה לא צריך שיהיה כתוב שהמנהל אישר שהוא דיווח לו? מה זה להנחת דעתו של המנהל?
מעין נשר
שים לב שבסוף המשפט רשום "הידועים לו".
ישי פרלמן
אם הבעיה של היושב ראש היא "להנחת דעתו של המנהל", אני חושב שאפשר.
שגית אפיק
דיווח לגבי כל מכירה קודמת.
ישי פרלמן
בסדר. אם זה רק דיווח.
מעין נשר
חשוב לנו שיישארו שתי המלים "הידועים לו" מאחר ואם לא רשומות המלים האלה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מציע שיהיה כתוב: ובלבד שהמנהל אישר כי הרוכש דיווח לו לגבי כל מכירה קודמת שאינה רשומה, על פרטיה, הזכות במקרקעין, פרטי העסקה ופרטי הצדדים לה הידועים לו.
ישי פרלמן
בסדר.
שגית אפיק
גם כאן לא תפעילו בירוקרטיה.
היו"ר משה גפני
לא להפעיל בירוקרטיה.
רחל עזריה (כולנו)
זה מהלך שמקל.
היו"ר משה גפני
נכון. גם אני חושב כך.
רחל עזריה (כולנו)
הוא מוריד חוסר ודאות.
ישי פרלמן
(3) אין בהוראות פסקה (2) כדי לגרוע מחובתו של צד למכירה קודמת שאינה רשומה להצהיר עליה על פי הוראות הפרק השביעי ולשלם את המס החל בשלה.

(4) על אף הוראות סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גבייה), נרשמה מכירת זכות במקרקעין בפנקס המקרקעין לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יהיה מס הרכישה שלא שולם במכירה קודמת שאינה רשומה, שעבוד על אותה זכות במקרקעין.

(5) הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף האמור בסעיף 12 לפקודת המסים (גבייה).

בפקודת המסים (גבייה) יש הוראות דומות להוראות בחוק מיסוי מקרקעין שמקשות על רישום. זה מה שפסקה (5) אומרת, שאפילו שאמרו שם, הסעיף הזה מתגבר.

לגבי פסקה (4), נפסק בבי המשפט שמס רכישה מהווה שעבוד.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת מה קרה לרשות המסים שנהייתה טובה.
שגית אפיק
זה אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
מה קרה שאגף התקציבים נהיה נחמד? מה קרה? היה משהו?
שגית אפיק
הם לא ויתרו על החוק.
היו"ר משה גפני
בכל אופן, שנדע שזה אגף התקציבים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זאת טיפ טיפה העדפה מתקנת.
שגית אפיק
בוועדת הפנים עלה הנושא של מסים עירוניים. אתם מדברים כאן על מס שבח ולא על מסים עירוניים. הבנתי ששם השאלה הזאת עלתה. האם זה יחול גם לגבי זה?
מעין נשר
אני אסביר מה שהסברתי בוועדת הפנים. אנחנו יודעים שיש צורך לשלם גם את החובות לרשות המקומית. כאן היה צוות ממשלתי. שיתפנו כשיתופים כנציגי ציבור גם את נציגי הרשויות המקומיות, אבל מי שקיבל את ההחלטות, כתב את הדוח וגיבש את ההמלצות הייתה הממשלה. חשבנו שזה לא נכון לקחת על עצמנו למחול על חובות של הרשויות המקומיות בצורה כזאת. לרשויות המקומיות יש פחות מקורות גבייה מאשר יש למדינה. יש להן את הארנונה שלהן ואת היטלי הפיתוח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עם החובות לעיריות?
מעין נשר
אנחנו חושבים שהחובות לעיריות זה לא משהו שנכון לוותר על התנאי שלו לרישום.
היו"ר משה גפני
טוב, זה לא מעניין אותנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אי אפשר לרשום.
מעין נשר
אדוני, היועצת המשפטית שלך שאלה. אם לא מעניין, לא צריך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה לא תנאי לרישום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה כן תנאי לרישום.
היו"ר משה גפני
חברי הכנסת, אם למישהו יש הערות בעניין הזה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, המטרה בהמלצות של צוות 120 יום הן כן להקל על האפשרות לרשום את המקרקעין בטאבו על אף שיש שרשרת של עסקאות קודמות וזאת על מנת להקל על רישום ואז גם אחרי כן על קבלת היתרים, על תכנון, על קבלת משכנתא וכל הדברים האלה.

אבל כאן אנחנו רואים שמצד אחד כן מקלים כי אומרים שמבחינת מס שבח ומבחינת מס רכישה אפשר שרשות המסים לא תעמוד על העסקאות הקודמות אלא רק על העסקה האחרונה, אבל גם כאן יש בעיה. ברגע שאני קונה ממר גפני, מר גפני יכול ללכת ולרשום את העסקה בלי להתחשב בכל העסקאות הקודמות, אבל מר גפני ילך ויביא את ההסכם שהוא קנה את זה ממני. אני לא רשום שם כי אני קניתי רףק בהסכם ולא רשמתי את זה בטאבו. אני קניתי את זה ממיקי לוי.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן אני אומר שכאן, ברגע שאנחנו מקבלים את זה בלי לבוא ולוותר על החובות האלה, יכול להיות שאנחנו נבוא ויהיו בעלים רשומים.
היו"ר משה גפני
אבל יהיה רישום.
מיקי לוי (יש עתיד)
חבל שאחמד טיבי יצא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הנה, הוא כאן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה קורה לי הרבה שאומרים שיצאתי.
רחל עזריה (כולנו)
אתה פשוט שקט מדי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני יודע שניסינו לבוא להסדר, בואו תרשמו. אנחנו הובלנו מהלך של ביטול הקנסות. נכון?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוא מדבר על משהו אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להשלים.
היו"ר משה גפני
בקצרה. עד 7:00 חייבים לסיים את הישיבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נקודה שנייה. כאן לא פתרנו את הבעיה של הרישום. גם אם נתעלם מהעניין הזה של בעלים קודמים, ברגע שאין ויתור גם מהצד של רשות מקומית, וזה תנאי לרישום, לא עשינו משהו.
היו"ר משה גפני
רשות מקומית, זה לא כאן. זאת ועדת הפנים. אני לא יכול לעשות בעניין הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם צריכים לבוא ולהביא גם תיקון לוועדת הפנים. את אותו תיקון.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול על ועדת הפנים בעניין הזה. זה לא נמצא אצלנו בוועדה.

מעין, רצית להשיב לו?
מעין נשר
כן. גם לגבי מה שאמר חבר הכנסת מיקי לוי. היו מבצעים בעבר של רשות המסים שבאה ואמרה שהיא לא גובה את כל החובות של מס רכוש כולל הריבית אלא אני גובה רק את הקרן, קרן פלוס 15 אחוזים, ולא באו אנשים ושילמו. למה? כי ביקשו מהם את כל שרשרת חובות העבר של עסקאות בנכס והמיסוי היה תנאי לרישום. אנחנו חשבנו שהפעם זה באמת לא נכון לבוא ולעשות עוד מבצע אלא פשוט להסיר את התנאי הזה ולהגיד שזה לא תנאי לרישום.

מה שאמר חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הוא צודק. בסוף אם יבוא מישהו שקנה קרקע ממישהו, אם א' קנה קרקע מ-ב' ו-ב' לא יכול להוכיח שהקרקע היא שלו, זאת בעיה. אנחנו לא פותרים את הבעיה הזאת כאן. אנחנו באים ואומרים שאת התנאי של רשות המסים, אנחנו מסירים מהדרך. אם אתה לא יודע להוכיח שהקרקע שקנית היא באמת של מי שקנית אותה ממנו, עכשיו לך ותמצא הוכחות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוא דיבר על החובות לרשות המקומית.
מעין נשר
אנחנו לא משנים כאן את כל דיני הקניין במדינה. אנחנו מקלים במידה מסוימת.
היו"ר משה גפני
בסדר. תיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים. בבקשה, עמוד 1602.
ישי פרלמן
המשך ההסדר.

12. תיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בסעיף 54, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), רישום פעולה בקרקע המצויה בתחומי ישוב מיעוטים, בפנקסי המקרקעין, לא יותנה בהמצאת אישור המנהל על תשלום המס כאמור באותו סעיף קטן. לעניין זה, "ישוב מיעוטים" – ישוב ששמונים אחוזים לפחות מתושביו אינם יהודים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(2) נרשמה בפנקסי המקרקעין, לפי הוראות פסקה (1), פעולה בקרקע כאמור באותה פסקה, בלי שהומצא אישור המנהל כאמור בסעיף קטן (א), לא יפגע הרישום בתוקפו של שעבוד לפי סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גבייה), ורשם המקרקעין ירשום את השעבוד על פי הודעת גובה מסים כהגדרתו בפקודה האמורה. שולם המס שלגביו נרשם השעבוד, ימחק רשם המקרקעין את השעבוד על פי הודעת גובה המסים כאמור.
היו"ר משה גפני
ברור.
ישי פרלמן
(3) הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות סעיף 12 לפקודת המסים (גבייה)".
היו"ר משה גפני
עכשיו אני רוצה לסכם. לגבי החוק הזה, האמת היא שאני תומך בו. זאת הפעם הראשונה שאני אומר בחוק ההסדרים שאני תומך.
שגית אפיק
למה? כבר העברנו כמה חוקים.
היו"ר משה גפני
מה שהעברנו, העברנו. אני מדבר על אלה שלא העברנו.

האמת היא שהייתי מצביע עכשיו, אבל לא הודעתי לחברים ולכן לא נצביע. מסעוד גנאים, זה בסדר, אני מייצג אותך.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הצבעתם?
היו"ר משה גפני
האמת היא שהייתי מצביע והייתי מאשר את זה, אבל לא הודעתי לחברים ולכן אנחנו נעביר את זה להצבעות הכוללות, חוץ מזה שבהצבעות הכלליות על חוק ההסדרים כנראה יהיו חלק שיצביע נגד ואני רוצה שיהיה לי עוד כמה שיהיו בעד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כאן כולם בעד.
היו"ר משה גפני
כן. זה לגבי הסעיף הזה.

לגבי העיף הראשון שנוגע לרשות המסים, אני מבקש את הנוסח. אני לא בטוח שאני אלך על מיסוי מקרקעין כי זה באמת משהו חדש אבל אני לא מביע עמדה. תביאו את הנוסח.

לגבי הסעיף הקודם, מאוד קשה לי אתו. מאוד.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
איזה סעיף?
היו"ר משה גפני
שדובר על מיטב השפיטה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שומה חלקית.
היו"ר משה גפני
אם אתם תוסיפו עוד כסף לבתי הספר הנוצרים, אולי נעשה דיל. סתם.

גבירותיי ורבותיי, תודה רבה. הישיבה נעולה. השעה 18:58. אמרתי שאני לא ממשיך אחרי 19:00.

הישיבה ננעלה בשעה 18:58.

קוד המקור של הנתונים