ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/10/2015

פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 121

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בחשון התשע"ו (26 באוקטובר 2015), שעה 14:00
סדר היום
פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיף 15 (נקודת זיכוי במס לאקדמאים)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
ליאת גרבר - עו"ד, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

ורד טננבוים - מנהלת תחום תכנון ומדיניות, רשות המסים, משרד האוצר

פואד גודום - מנהל תחום בכיר, שומה, רשות המסים, משרד האוצר

צורי כנז - ממונה (מפקח ארצי), רשות המסים, משרד האוצר

ברוך משולם - עו"ד, עוזר ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - מתמחה, רשות המסים, משרד האוצר

מיכה פרלמן - רכז מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל גלברט - רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן אבן טוב - ממונה תחום מקרו ותשתיות, ות"ת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

סעיף 15 (נקודת זיכוי במס לאקדמאים)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015, סעיף 15, נקודת זיכוי במס לאקדמאים.
שגית אפיק
אני אתחיל להקריא.

סעיפים 40(ג) ו-40(ד) לפקודת מס הכנסה (הוראת שעה).

לגבי מי שסיים לימודים כאמור בסעיפים 40(ג) או 40(ד) לפקודה לפי העניין בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יקראו את הסעיפים האמורים בשינויים המפורטים להלן.

למעשה מדובר כאן בהארכה של הוראת שעה שהייתה לשנה בלבד שנקבעה בחוק ההסדרים 2013-2014 לאחר שהתבקש בוועדה לבטל את ההסדר של מתן נקודות זיכוי לאקדמאים בשנות המס הראשונות לאחר סיום לימודיהם.

הוועדה לא הסכימה לקבל את הביטול וברגע האחרון אחת הפשרות שהתקבלה הייתה לקבוע שיינתן ההסדר הבא, שאני תכף אמשיך להקריא, כך שיהיה הסדר של מחצית נקודות הזיכוי לתקופת זמן של שנה אחת בלבד למשך שנה אחת. זה מה שקבעה הוועדה וזה עבר בחקיקה ב-2013-2014.

הנה, הגיעה רשות המסים. תמשיכו אתם להקריא.

עכשיו מבקשים להאריך את אותה הוראת שעה שהייתה לשנה אחת בלבד לחמש שנים נוספות עד שנת 2020. עד סוף שנת 2020 כך שזה אפילו יותר מחמש שנים.
ברוך משולם
חמש שנים.
שגית אפיק
כן. חמש שנים. תמשיכו להקריא.
ברוך משולם
בסעיף 40(ג) –

בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במלים "במספר שנות מס" יקראו "במשך שנת מס אחת".
שגית אפיק
רגע. עד היום בעצם ניתנו נקודות הזיכוי לאחר הלימודים למשך שנות התואר האקדמי שאותו אדם למד.
ברוך משולם
תלוי בתואר.
שגית אפיק
שלוש וחצי שנים, שנתיים לתואר שני.
ברוך משולם
לא. ובלבד שלא יעלה על שלוש שנים. זאת אומרת, תואר ראשון שלוש שנים, תואר שני, מחצית הנקודה, שנתיים. זה תלוי בהתאם לתואר.
שגית אפיק
עכשיו את מקצרים את המספר הזה משלוש לשנה אחת, השנה הראשונה שלאחר הלימודים.
ברוך משולם
כן. אנחנו בעצם עושים הסדר כולל על כולם שייתן נקודה אחת בשנת המס שלאחר מכן שהוא יכול לממש אותה. תואר ראשון, הוא בפנים.
היו"ר משה גפני
זה לא שווה כלום.
שגית אפיק
בשנה הראשונה הוא מרוויח הכי פחות.
ברוך משולם
זאת ההצעה.
היו"ר משה גפני
אני יודע שזאת ההצעה, אבל אתה עושה את זה בלהט כזה. בסדר. זה לא שווה כלום.
שגית אפיק
תמשיך.
ברוך משולם
בסעיף קטן (ג), בכל מקום, במקום "החל בשנת המס" יקראו "בשנת המס", אחרי "הראשון" יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון" ובסופו יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי שני".

בסעיף קטן (ג)(1), במקום "נקודות" יקראו "נקודת", במקום "יובאו" יקראו "תובא" ובכל מקום במקום "החל בשנת המס" יקראו "בשנת המס".

בסעיף קטן (ד) -

בפסקה (1), במקום "בכל שנות מס" יקראו "בשנת מס אחת". במקום "בשתי שנות מס" יקראו "בשנת מס אחת" ובסופו יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד הזכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים".

בפסקה (2), בכל מקום במקום "החל בשנת המס" יקראו "בשנת המס", במקום "במספר שנות מס כאמור בסעיף קטן (ב) לעניין לימודי תואר אקדמי ראשון" יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי", במקום "למשך שתי שנות מס" יקראו "למשך שנת מס אחת" ובסופו יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד האמור".

בסעיף 40(ד) -

בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במלים "במספר שנות מס" יקראו "במשך שנת מס אחת".

בסעיף קטן (ג), במקום "החל בשנת מס" יקראו "בשנת מס", ואחרי "לימודיו" יקראו "או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו של היחיד שסיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע".

אלה בעצם התאמות טכניות למתווה בהתאם למתווה לפני הוראת השעה. היה נהוג לתת בשלוש שנות מס שאחרי סיום לימודים ואנחנו בעצם מתאימים את זה ונותנים נקודה אחת בשנת המס העוקבת גם ללימודי תעודה, גם ללימודי תואר ראשון.
שגית אפיק
כמה נקודות מס קיבלו קודם?
קריאה
שנה לכל שנה.
שגית אפיק
אחת לכל שנה.
ברוך משולם
כן. אחת לכל שנה.
שגית אפיק
יכולתי לקבל שלוש פרוס על פני שלוש שנים או שתיים פרוס על שנתיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
למה אתם רוצים להאריך את זה?
מיכה פרלמן
הסברנו גם בדיון הקודם.
מיקי לוי (יש עתיד)
הייתה הוראת שעה. היו 39 מיליארד שקלים עם 4.4 אחוזי גירעון, חילקתם כסף לכל העולם. גם זה פיסקלי? אני שואל אתכם. אני בא מכם, אני מגן עליכם אבל כאן אני לא אתן לכם. אני שואל אתכם למה. זה כסף גדול?
שגית אפיק
מה העלות התקציבית של זה?
קריאה
את העלות התקציבית, אנחנו ניתן.
מיכה פרלמן
בסופו של דבר נגיע לחסכון שנתי של 120 מיליון שקלים בצד ההכנסות.
קריאה
140 מיליון.
מיכה פרלמן
140 מיליון על פני כל החמש שנים של 700 מיליון שקלים כי זה לא מתחיל מהשנה הראשונה. לכן זה משהו פיסקלי לחלוטין. כמו שהסברתי בדיון הקודם - - -
היו"ר משה גפני
מה פירוש? אני לא כל כך יודע עברית. מה זה פיסקלי לחלוטין?
מיכה פרלמן
זה משהו שהוא נדרש כדי להשלים את המסגרות הפיסקליות שנקבעו בהחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
מיכה פרלמן
באנו עם הצעה לקיצוץ בתקציב ההשכלה של 260 מיליון שקלים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל קיצצתם גם בתקציב ההשכלה הגבוהה.
מיכה פרלמן
אבל קיצצנו פחות. בעקבות הסיכום הזה. הסיכום הזה הוא חלק מקיצוץ הרבה יותר גדול.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה להבין. אתה מבין? מסכמים עם יושב ראש אגודת הסטודנטים שיצא פרייר, ואמרנו לו את זה.
היו"ר משה גפני
היה כאן דיון.
מיקי לוי (יש עתיד)
היה דיון. במסגרת זאת שיהיו כאילו הסכמות, הוא פוגע בציבור הסטודנטים כי אמרו לו שאם לא, יפגעו בו בהשכלה הגבוהה ועכשיו זה בא בנקודות הזיכוי. מה, שאלו את הילדים שלנו? שאלו את כל הסטודנטים?
היו"ר משה גפני
הנושא ברור. אנחנו נראה מה לעשות בזמן ההצבעה. אני רק מבקש להוסיף, אם אכן החוק הזה יעבור, ואני עוד לא יודע איך הוא יעבור, אם חמש שנים. אם הוא יעבור ויכול להיות שהוא לא יעבור, אבל אם הוא יעבור, הוא יכול לעבור לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש, לחמש, לעשר, למאה. אבל יכול להיות גם לשנה אחת.

אם הוא אכן בסוף יעבור, אני מבקש להוסיף את מה שאנחנו דיברנו עליו, על תיקון בפקודת מס הכנסה:

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 66(ג)(1), אחרי פסקה (4) יבוא:

(4א) על אף האמור בפסקה (4) בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו כאמור בפסקה (4).

אחרי פסקה (5) יבוא –

על אף האמור בפסקה (5), בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה שהם פעוטות כאמור בפסקה (5).

יש הסכמה לזה?
שגית אפיק
יש הסכמה עם רשות המסים.
ברוך משולם
אני יודע שיש הסכמה עם רשות המסים אבל אנחנו רוצים תיקונים ממש מינוריים וטכניים.

בסעיף (4א), אחרי המלים "בעד כל אחד מילדיו" יבוא פסיק, כאמור בפסקה.
שגית אפיק
אתה לא רציני.
ברוך משולם
יש לנו עוד מיהל אחת שאנחנו רוצים להוסיף במילה האחרונה, "יובאו בחשבון נקודות זיכוי", בסעיף (6), בשורה האחרונה, אחרי "בעד כל אחד מילדיה", יוסף "שהוא פעוט".
שלומית ארליך
כתבנו את זה.
שגית אפיק
הוא הקריא את זה כרגע.
ברוך משולם
אני לא שמעתי. אני מצטער.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך נגדכם, רק מפעם לפעם.
שגית אפיק
סגרנו את הנושא אתמול. אני אסביר בשתי מלים מה הקראת. ביקשתם בישיבה הקודמת לפתור את הבעיה של משמורת משותפת של שני הורים גרושים וכן את הבעיה לגבי אלמן או אלמנה שנישאו מחדש. אמרו לנו מרשות המסים, ובעיקר ממשרד המשפטים, שהנושא של משמורת משותפת מצוי בדיונים ויש ועדות שעוסקות בנושא ושאי אפשר להיכנס כרגע בחקיקה ולתת לזה פתרונות כי הנושא עדיין נבחן.

לגבי אלמן או אלמנה שנישאו מחדש, גם ברשות המסים הכירו בעובדה שאכן קיימת בעיה ויש הפסד של נקודות זיכוי אחרי הנישואים הללו.

אנחנו שמחים שנעניתם לבקש של הוועדה לתקן את זה בחקיקה. הנוסח תואם אתכם. אם זה יעבור, אתה תכניס את זה כהסתייגות של הוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מודה לכם על ההשתתפות.
שגית אפיק
הכוונה היא כמובן שזה לא יפגע בנקודות זיכוי של האישה ושל הגבר. זאת אומרת, כל אחד יישאר עם נקודותיו. זה רק יוסיף על הנקודות.
ורד טננבוים
אפשר להגיד שרשות המסים אימצה את ההנחיה הזאת למרות שהיא לא הייתה כלולה בחקיקה.
ברוך משולם
אנחנו נגיד שאנחנו רואים את התיקון הזה כתיקון מבהיר.
שלומית ארליך
לא רק תיקון מבהיר. אישה שנישאת לאלמן, יובאו בחשבון נקודות הזיכוי של הילדים של האלמן אבל גם לא תיפגע זכותה לקבל נקודות זיכוי.
שגית אפיק
נקודות זיכוי עבור ילדיה שלה, אם יש לה ילדים כאלה. אני לא בטוחה שאימצתם את זה מאז ומעולם, כי הייתה פנייה ליושב ראש לגבי מישהו שנפגע מזה.
היו"ר משה גפני
טוב מאוחר מלא כלום. זה בסדר.

רבותיי, יש הסעות להר הרצל לטקס הזיכרון ליצחק רבין זכרונו לברכה. אני מסיים כאן את הישיבה. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים