ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/10/2015

חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 97

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ו (13 באוקטובר 2015), שעה 13:00
סדר היום
הצעת התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016, התשע"ה – 2015 (מ/950) – החלק המילולי
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
חברי הכנסת
דוד ביטן

אורי מקלב
מוזמנים
איתי טמקין - משרד האוצר

אסי מסינג - המשנה ליועמ"ש, משרד האוצר

מתיאו כהן - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ו, החלק המילולי.

בבקשה, תקריאו.
אסי מסינג
למעשה, הצעת החוק מדברת על המגבלות השונות שקיימות לתקציב 2015 ו-2016 בכל מה שקשור להוצאות מתקציב המדינה. אם יש להרחיב לגבי כל סעיף, נרחיב.
פרק א'
פרשנות. הגדרות. 1 (א) בחוק זה – "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏.

"סעיף תקציב" – סעיף בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה, בתוספת השלישית או בתוספת הרביעית הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי, של רשות ציבורית או של גוף ציבורי או של נושא בעל היקף או חשיבות המצדיקים את קביעתו בסעיף נפרד, המחולק לתחומי פעולה לפי הצורך;

"שנת הכספים 2015" – התקופה המתחילה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ומסתיימת ביום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015);

שנת הכספים 2016" – התקופה המתחילה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ומסתיימת ביום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016);

"תחום פעולה" – חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים, המחולק לתכניות לפי הצורך;

"תכנית" – חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.

(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב.
פרק ב'
התקציב לשנת הכספים 2015. 2. תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2015. (א) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2015 סכום של 383,855,344,000 שקלים חדשים (להלן – תקציב ההוצאה לשנת 2015), המורכב מתקציב רגיל בסך 294,052,858,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 89,802,486,000 שקלים חדשים.

(ב) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה".
שלומית ארליך
תסביר כל סעיף בכמה מילים.
אסי מסינג
סעיף 2 עניינו תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2015. הוא קובע את המגבלות להוצאה, תקרת המגבלה הכוללת, לפי החלוקה והחלוקה של התקציב עצמו לסעיפי תקציב, תחומי פעולה ותוכניות, תהיה מפורטת בתוספת הראשונה, שמצורפת לחוברת. היא מחולקת כאמור לפי סעיפים, תחומים ותוכניות.

3. תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2015. (א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015, כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-5(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן – תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015), סכום של 26,781,314,000 שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 21,557,370,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 5,223,944,000 שקלים חדשים.

(ב) חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה".

עניינו של סעיף זה – פירוט של התקרה ופירוט של תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה. הפירוט הוא כפי שמופיע גם בתוספת הראשונה, לשנת הכספים 2015. אני מזכיר שמעבר להוצאה הרגילה שממשלה רשאית להוציא בשנה מסוימת, היא רשאית גם להוציא הוצאה שמותנית בהכנסה, או כשמה כן היא, כלומר ניתן להוציא אותה- - - הכנסה לצדה, והוצאה מעין זו אינה נכללת במסגרת יעד ההוצאה המרבי.
מתיאו כהן
אדוני, אפשר רגע לעצור אותך?
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
מתיאו כהן
שמי מתיאו כהן, מהמשמר החברתי. אני יכול להעיר הערה?
היו"ר משה גפני
תשאל.
מתיאו כהן
אני רוצה לשאול, עבור מי האדון מקריא את הדברים?
היו"ר משה גפני
עבורי. לא הבנתי.
מתיאו כהן
אנו דנים כרגע בחלק המילולי של תקציב המדינה.
היו"ר משה גפני
אני מכיר את החלק המילולי בעל-פה.
מתיאו כהן
אם כך, אין סיבה שהאדון יקריא עבורך את הדברים.
היו"ר משה גפני
יש סיבה – כדי שאתה, שנמצא פה, אם יש לך הערה על משהו, שתגיד. יש לך הערה על מה שהוא אומר, במילולי? לא בחלק- - -
מתיאו כהן
עוד לא.
היו"ר משה גפני
טוב. בבקשה, תמשיך.
אסי מסינג
4. הרשאה להתחייב לשנת הכספים 2015. הממשלה רשאית להתחייב בשנת הכספים 2015, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ביחס לכל סעיף תקציב, תכנית ותחום פעולה, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".

עניינו של סעיף זה- האפשרות של הממשלה להתחייב מעבר לתקציב המזומן התחייבויות שהן התחייבויות רב-שנתיות, ושוב – גם לגבי זה יש הפירוט ביחס לכל סעיף תקציב, תוכנית ותכנון פעולה, בתוספת הראשונה.
שלומית ארליך
בהצעות חוק התקציב הקודמות לא הופיע סעיף כזה של הרשאה להתחייב. למה עכשיו כן?
אסי מסינג
אני לא יודע אם לא הופיע סעיף הרשאה להתחייב.
שלומית ארליך
יש לי פה 2013 ו-2014.
אסי מסינג
אחד החידושים שהממשלה אישרה רק בתקציבים האחרונים זה מגבלת ההרשאה להתחייב - מה שלא היה מאושר קודם לכן במסגרת המגבלות, ומכאן גם רמת הפירוט במסגרת התקציבים. אני לא יודע להגיד, אם הצעת החוק כוללת או אינה כוללת, אבל במסגרת של פילוח כלל המגבלות שקיימות על ההוצאה התקציבית, גם הוצע במסגרת הזו להתייחס להרשאה להתחייב.

אני מזכיר שחוק יסודות התקציב מונה את המגבלות שקיימות על ממשלה להתחייב במסגרת הוצאה במזומן, הוצאה מותנית בהכנסה, הרשאה להתחייב - תכף נדבר על שיא כוח אדם, והדבר האחרון הוא המפעלים העסקיים. זה המקבילית לכל אחד מהסעיפים בחוק יסודות התקציב.

5. שיא כוח אדם לשנת הכספים 2015. (א) הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2015, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 89,345 משרות.
היו"ר משה גפני
כמה מתוכם חרדים?
איתי טמקין
אין לנו הנתון הזה אתנו, כבוד היושב-ראש.
אסי מסינג
אני לא בטוח שיש בכלל פילוח שנעשה.
היו"ר משה גפני
כדאי שייעשה.
אסי מסינג
פילוח הוא לפי אוכלוסיות מסוימות. לפי השקפה דתית- - -
היו"ר משה גפני
חרדי זה לא השקפה דתית; חרדי זה אורח חיים. לא אבקש.
אסי מסינג
(ב) חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו 'שיא כוח אדם" ובטור שכותרתו "משרות עב"צ (עבודה בלתי צמיתה)".

עניינו של הסעיף הזה במגבלות הקיימות בכל הקשור לשיא כוח אדם, לחלוקה, שוב, בהתאם למגבלות התקנים שכל משרד רשאי להוציא.

6. מפעלים עסקיים – תקציב, הרשאה להתחייב, שיא כוח אדם ותחזית תקבולים לשנת הכספים 2015. (א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015 במסגרת תקציב מפעלים עסקיים סכום של 17,823,888,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "הוצאה".

(ב) נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השנייה ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".

(ג) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2015 לפי סעיף 5(א), רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 22,037 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "שיא כוח אדם" ובטור שכותרתו "משרות עב"צ (עבודה בלתי צמיתה)".

(ד) תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2015, היא כמפורט בתוספת השנייה.

עניינו של סעיף 6 הוא בכל הקשור למגבלות הקיימות על מפעלים עסקיים, שלגביהם גם יש רכיב של הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה, והרשאה להתחייב ומספר משרות.

עד כאן הפרק שהתייחס לתקציב לשנת הכספים 2015. עכשיו אותן הוראות חוזרות לגבי 2016, בשינויים של המספרים, לגבי הפירוט והתוספות.
פרק ג'
התקציב לשנת הכספים 2016.

תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2016. 7(א) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2016 סכום של 424,810,079,000 שקלים חדשים (להלן – תקציב ההוצאה לשנת 2016), המורכב מתקציב רגיל בסך 311,615,357,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 113,194,722,000 שקלים חדשים.

(ב) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2016 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השלישית, בטור שכותרתו "הוצאה".

תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2016. 8. (א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2016 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2016, כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-5(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן – תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2016), סכום של 28,005,907,000 שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 21,916,504,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 6,089,403,000 שקלים חדשים.

(ב) חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2016 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השלישית, בטור שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה".

הרשאה להתחייב לשנת הכספים 2016. 9. הממשלה רשאית להתחייב בשנת הכספים 2016, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השלישית ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".

10. שיא כוח אדם לשנת הכספים 2016. הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2016, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 91,042 משרות.

(ב) חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השלישית, בטור שכותרתו 'שיא כוח אדם" ובטור שכותרתו "משרות עב"צ (עבודה בלתי צמיתה)".

11. מפעלים עסקיים – תקציב, הרשאה להתחייב, שיא כוח אדם ותחזית תקבולים לשנת הכספים 2016. (א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2016 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2016, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2016 במסגרת תקציב מפעלים עסקיים סכום של 19,741,309,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הרביעית, בטור שכותרתו "הוצאה".

(ב) נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2016 להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת הרביעית ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".

(ג) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2016 לפי סעיף 5(א), רשאית הממשלה בשנת הכספים 2016 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 22,835.5 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הרביעית, בטור שכותרתו "שיא כוח אדם" ובטור שכותרתו "משרות עב"צ (עבודה בלתי צמיתה)".

(ד) תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2016, היא כמפורט בתוספת הרביעית.

עד כאן הפרק שמתייחס לתקציב לשנת 2016.
פרק ד'
שונות. 12. הוראות לעניין שימוש ברזרבה כללית למטרות מסוימות בשנות הכספים 2015ו-2016. בשנות הכספים 2015 ו-2016, לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, יקראו את הסעיף האמור כאילו נאמר בסוף סעיף קטן (א) שבו "לעניין סעיף זה, "הוועדה" – ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה."

עניינו של סעיף זה – התייחסות לתקציב שמוצע במשרד ראש הממשלה, וההתייחסות לוועדה שמאשרת את השימושים ברזרבה והעברתם לסעיפים השונים.

13. תחולת חוק יסודות התקציב. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור.

14. תחילה. תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

15. פרסום. חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת - כל הסכומים האלה נמצאים בתקציב. אנחנו דנים על זה כל הזמן, יושבים במשך חודש וחצי. למה צריך גם את זה, את החלק המילולי? הכול ידוע.
אסי מסינג
הוא סוכם, ובסופו של יום הוא יאושר כחוק במליאה לקריאה שנייה ושלישית, והוא יהווה המגבלות הקיימות לתקציב.
שלומית ארליך
אבל שואל היושב-ראש שאלה אחרת: למה מופעים פה המספרים בנפרד?
אסי מסינג
זה המסמך שמאגם את כל התקציבים שנעשה בהם דיונים בנפרד. סוכם. וככל שייעשה שינוי כלשהו, צריך גם לעשות שינוי- - -
היו"ר משה גפני
מישהו רוצה להעיר על זה? רצית להעיר משהו?
מתיאו כהן
יש לי שאלה. תקציב 2015 הוא תקציב רטרואקטיבי, כלומר הוא 1 חלקי 12.
היו"ר משה גפני
אתה שואל אותי, לא אותם. אבל לעשות את זה בקצרה. ואתם לא מאשרים. זה אנחנו מאשרים.
מתיאו כהן
הוא כרגע מועמד לאישור.
היו"ר משה גפני
אנחנו. אמרת שאנחנו מאשרים – חשבתי שעברת פריימריז באיזה מקום.
מתיאו כהן
לא, נציגי הציבור.
היו"ר משה גפני
מה השאלה?
היו"ר משה גפני
אם אני מבין נכון, משמעות הדבר היא שלא ניתן לאשר תוספות בכוח אדם לשנת 2015, כי התקציב הוא 1 חלקי 12. זה נכון? אני שואל את יושב-ראש הוועדה. אני שואל, האמנם הממשלה לא הוסיפה כוח אדם מעבר למאושר לה?
היו"ר משה גפני
בטח שהוסיפה. יש ועדת חריגים. המדינה לא מתנהלת? אם היה צריך אנשים, לא היו מקבלים אנשים? ודאי שהיו מקבלים. על זה יש ועדת חריגים אצל החשבת הכללית. עוד שאלה.
מתיאו כהן
מעבר למה שהוקצה לה?
היו"ר משה גפני
לא רלוונטי. הוקצה לה, לא הוקצה – יש ועדת חריגים שיכולה לשבת. היתה פה החשבת הכללית, היה דיון באריכות על העניין הזה. אפשר להוסיף, אפשר להפחית, אפשר לעשות דברים. ועדת חריגים, אפשר לנמק, וצריך לבוא ולהסביר למה. המדינה מתנהלת. זה לא בגלל, שהלכו לבחירות ואין תקציב למדינה, המדינה משתתקת פתאום. אם צריך עוד שוטרי משמר הגבול בגלל אירועים שקרו- - -
מתיאו כהן
כלומר הדבר עבר פיקוח ותהליך מבוקר על-ידי מי?
היו"ר משה גפני
על-ידי החשבת הכללית, והיא באה לכאן.
אסי מסינג
הכול במסגרת.
היו"ר משה גפני
עוד שאלה?
דוד ביטן (הליכוד)
את מי הוא מייצג?
היו"ר משה גפני
המשמר החברתי.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם עמותה?
מתיאו כהן
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
מישהו בחר אתכם למשהו, או בחרתם את עצמכם?
היו"ר משה גפני
לא חשוב, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
נמאס לי מכל הדברים האלה. אנחנו נבחרים על-ידי- - -
היו"ר משה גפני
אבל דוד, עם כל הכבוד, לא היה לי פה אף אחד שישאל שאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה קורה כל הזמן – באות עמותות שבחרו את עצמן, וזהו – אנחנו צריכים להשתחוות.
מתיאו כהן
הדיון נפתח ללא חברי כנסת, ללא נציגי ציבור פרט ליושב-ראש הוועדה, ולכן- - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אדוני , אפשרתי לך. הכול בסדר.
מתיאו כהן
אני מודה לך.
היו"ר משה גפני
על לא דבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מוחה על הפגיעה ביושב-ראש. הוא ממעיט בערכך, ביכולתך.
דוד ביטן (הליכוד)
זה קורה בהמון ועדות. כבר קיבלתי כאב ראש מזה. במיוחד באיכות הסביבה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. רבותיי, אני מודה לכם על העבודה שלכם היום. יש לכם הרבה עבודה לעשות במה שדנו במשך היום - לא בחלק המילולי; בבעיות האמתיות. אני מודה לכם על ההשתתפות. אדוני, אני מודה לך על ההשתתפות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25.

קוד המקור של הנתונים