ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2015

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 40

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015), שעה 13:00
סדר היום
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

מכלוף מיקי זוהר

אורי מקלב
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

מרדכי יוגב
מוזמנים
יואל הדר - עו"ד, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ עדנה טנא - ראש מדור בקרה וחקיקה, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור - עו"ד, עוזר היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

שבתי גרברציק - דובר המשטרה למגזר הדתי חרדי, המשרד לביטחון פנים

גבריאלה פיסמן - עו"ד, ממונה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דבי גילד חיו - עו"ד, האגודה לזכויות האזרח בישראל
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

החלת דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום החלת דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014 של חבר הכנסת מוטי יוגב.

בבקשה, תציג את הצעת החוק בקצרה ונעבור להצבעה.
מרדכי יוגב
ברשות היושב ראש, הבקשה היא להחיל דין רציפות על תיקון בחוק הכניסה לישראל, החמרת הענישה על המלינים והמעסיקים בלבד. לאחר דיונים שהיו בקדנציה הקודמת הורדנו את נושא המסיעים שלעתים הוא אקראי ואילו המעסיקים והמלינים הם שבעצם יוצרים את הקביעות.

רקע קצר מאוד. אנחנו בעד תעסוקתם של ערבים מיהודה ושומרון וככל שהדבר הזה יורחב, הרי זה וין-וין, משרת גם את המועסקים וגם את המעסיקים. בדרך כלל כאשר אין אישור כזה, יש רקע מסכן או מסוכן באותו ערבי, באותו פלשתיני, וכניסתו הלא חוקית בשנים האחרונות גרמה לאובדן חיי אדם כאשר חמישה בני אדם נרצחו. לכן באנו לייצר יותר הרתעה על מי שבעצם יוצרים את הקביעות, המעסיקים והמלינים.

ההתמודדות עם הבעיה הזאת היא קשה, גם למשטרה וגם לצבא ולא אאריך בנושא, אבל היא עוד איננה פתירה. על ידי הדבר הזה נייצר את ההרתעה. לא נצמצם בתעסוקתם של מי שטוב להם וטוב לישראל, אלא נצמצם את שהייתם של שוהים בלתי חוקיים על ידי זה שהתשתית לכך של המעסיקים והמלינים תהיה מורתעת יותר בהחמרת הענישה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. אנחנו רוצים לעבור להצבעה.
אורי מקלב
אתה מחיל על זה דין רציפות?
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה כבר נדון.
עידו בן יצחק
אם הוועדה ואחר כך המליאה יחליטו להחיל דין רציפות, אנחנו נדון בסעיפים לגופם של דברים.
היו"ר דוד אמסלם
בהחלט.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 12(א)

בחוק הכניסה לישראל בסעיף 12(א) –

בסעיף קטן (א) אחרי "להשיג מקום לינה" יבוא "והכול במישרין או בעקיפין".

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) או מכל חיקוק אחר, הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) בשל העמדה בתמורה של מקום לינה לרשותו של תושב זר או בשל סיוע בתמורה לתושב זר להשגת מקום לינה, יורה בית המשפט על חילוט התמורה או לפי שוויה הכספי.

בסעיף קטן (ב) אחרי "עובד כאמור" יבוא "והכול במישרין או בעקיפין".

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב) באחת מן הנסיבות המפורטות להלן, דינו מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

הלין שישה תושבים זרים או יותר השוהים בישראל שלא כדין, סייע להם בהשגת מקום לינה, העסיקם או תיווך בהעסקתם.

הלין תושב זר השוהה בישראל שלא כדין, סייע לו בהשגת מקום לינה, העסיקו או תיווך בהעסקתו לפרק זמן העולה על חמישה ימים".
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מצביעים. מי בעד החלת דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה להחיל דין רציפות אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
הוחלט להחיל דין רציפות. ברגע שזה יעבור למליאה, אנחנו נביא את זה בחזרה לכאן ואז מי שירצה להסתייג, יסתייג.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים