ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2015

תיקון טעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 39

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015), שעה 10:40
סדר היום
תיקון טעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה
דב חנין – מ"מ היו"ר

עיסאווי פריג'
מוזמנים
אגם דניאל - עוזרת ראשית חקיקה, מכרזים ואזרחים, הרשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה

עו"ד ג'וש פדרסן - מנהל מחלקה בכיר, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

יעל לדרמן (מתמחה)
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

תיקון טעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
היו"ר דב חנין
אני פותח את הישיבה. על סדר היום: תיקון טעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
כידוע, הכנסת מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, בדרך כלל בשינויים, לפעמים שינויים מפליגים לעומת נוסח הצעת החוק כפי שהונח לדיון לקראת הקריאה השנייה והשלישית. לאחר שהדיונים מסתיימים הלשכה המשפטית מכינה את הנוסח להנחה לקריאה שנייה ושלישית. הגם שמשתדלים לעשות הרבה מאוד הגהות ולהעביר את זה לכל הגורמים הרלוונטיים, מעת לעת נופלות טעויות.

בדיוק לנושא הזה מתייחס סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, שעניינו בתיקון טעות בנוסח שנתקבל. אקרא את סעיפים קטנים (א) ו-(ב) שבו, כי הם לענייננו.

"(א) לעניין סעיף זה, 'הוועדה' – הוועדה מוועדות הכנסת שחוק היה בטיפולה, ואם אינה קיימת עוד – הוועדה שהחוק נמצא בתחום עניינה, ובאין ועדה כזאת – הוועדה שקבעה לכך ועדת הכנסת".

והנה הסעיף החשוב, סעיף קטן (ב): "נפלה טעות בנוסח של חוק כפי שנתקבל בכנסת, וקבעה הוועדה" – לענייננו זה ועדת הכלכלה – "לפי הצעת יושב-ראש הכנסת או היועץ המשפטי לכנסת כי הטעות היא לשונית-טכנית, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה וכיוצא באלה רשאית הכנסת, בהחלטה, לתקן את הטעות".

ההליך שכרגע הוועדה מתבקשת לקיים הוא הליך לפי הסעיף שקראתי, דהיינו: לקבוע, לפי הצעת היועץ המשפטי לכנסת שפנה- -
היו"ר דב חנין
המכתב שלו נמצא בפנינו.
אתי בנדלר
- -שאכן מדובר בתיקון טעות.

עכשיו אומר מה הטעויות שבהן מדובר.

התיקון הראשון מתייחס לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014. מוצע לקבוע כדלקמן: "בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן – החוק), בסעיף 33(2), המילים "הסעיף האמור" – יימחקו".

אקרא את הסעיף עצמו ותבינו שאכן מדובר בכך ששכחנו למחוק את המילים האלה בטעות.
עיסאווי פריג'
זה לא משנה את המהות?
אתי בנדלר
לא. הנה אקרא. סעיף 33 עניינו בעיצום כספי, והוא קובע כדלקמן: "(1) הפר קמעונאי גדול הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 45,000 שקלים חדשים. (2) פרסם מידע שיש בו כדי להטעות לקוח, לרבות פרסום מצרך ברשימת המצרכים הנמכרים בחנות בדרך כלל או בתקופה קבועה בשנה אשר לא היה במלאי החנות סמוך לזמן הפרסום, בניגוד להוראות סעיף 30(ד)(1) הסעיף האמור".

דהיינו, ברור שאנחנו ניסחנו את זה בהתחלה בצורה שונה. בשלב הראשון "סעיף 30(ד)(1)" היה משולב בתחילת הפסקה ואז נכתב "בניגוד להוראות הסעיף האמור", אבל אחר-כך העברנו את מספר הסעיף לסוף המשפט ולכן המילים "הסעיף האמור" בטעות לא נמחקו. זה החלק הראשון.

דבר שני, תחילה של הסעיף הזה, של תיקון הטעות. אומר סעיף קטן (ד) לסעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט שקראתי קודם: "נתקבלה החלטה לתיקון הטעות אחרי פרסום החוק ברשומות" – שזה המקרה שלנו – "יפורסם התיקון ברשומות בחתימת יושב-ראש הכנסת ותחילתו של התיקון תהא מיום תחילתו של החוק, זולת אם נקבע בהחלטה שתחילתו תהא במועד מאוחר יותר".

כאן מוצע בסעיף 2 של ההחלטה לקבוע כי "תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק, כאמור בסעיף 53(ב)(3) לחוק". תחילתו של הסימן הזה היא ביום פרסומן של תקנות בעניין הפחתה, אפשרות להפחית מהעיצומים הכספיים. למיטב ידיעתי, יתקן אותי ג'וש פדרסן אם אני טועה, עד היום אין תקנות הפחתה ולכן בעצם תיקון הטעות ייכנס לתוקפו יחד עם כניסתו לתוקף של הסעיף כולו.
ג'וש פדרסן
באתי לכאן להתייחס לחוק ציוד אלקטרוני.
אתי בנדלר
אז בחוק הזה לצערי אני מבינה שנציגי הממשלה לא טרחו לבוא. אה, את מהממשלה? נשמח אם תתייחסי לשאלה מדוע עד היום אין תקנות הפחתה.
אגם דניאל
אני מהרשות להגנת הצרכן.
היו"ר דב חנין
שואלת היועצת המשפטית לוועדה מדוע אין תקנות. אפרופו כשאנחנו מתקנים את הטעות אנחנו רוצים גם לדעת מדוע אין תקנות.
אגם דניאל
אנחנו עובדים על זה.
היו"ר דב חנין
זו תשובה נהדרת. מתי תסתיים העבודה?
אגם דניאל
לא אוכל לענות בשלב הזה על השאלה הזאת.
היו"ר דב חנין
האם גברתי תוכל להעביר למי שממונה עליך את הבקשה שלנו לקבל תשובה בכתב לוועדה בתוך שבוע, אם אפשר, מתי יהיו התקנות? בסדר? תודה רבה.

לגופם של הדברים, נמצא בפני הנוסח של החוק. ברור על פניו שאכן מדובר בטעות. אני מעמיד להצבעה את פניית היועץ המשפטי לכנסת. מי בעד תיקון הטעות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון הטעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, נתקבל.
היו"ר דב חנין
2 בעד תיקון הטעות, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר. הוועדה קובעת שאכן יש טעות ואנחנו מאמצים את תיקון הטעות כפי שהובא על ידי היועצת המשפטית לוועדה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים