ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2014

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 50), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 465>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ה' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014), שעה 09:15
סדר היום
<סעיפים 8, 11(ב) ו- 13(ב) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (זקיפת תשלומים)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

זאב פורת - סמנכ"ל בכיר, גבייה ואכיפה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עופר שרון - ממונה מע"מ, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, עוזר ראשי, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

זילפה גלינדוס - ממונה אזורית מע"מ נתניה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

איריס בן דוד - ממונה אזורית מע"מ תל אביב 2, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

אפרת אורנשטיין - ממונה אזורית מע"מ נצרת, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

נטע סבח - ממונה אזורית מע"מ ירושלים, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

דפנה עין דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אור דורון - דוברת משרד התרבות והספורט

ירון קרן צבי - ממונה אזורי מע"מ טבריה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

צחי נוימן - קבוצת אלון

חיים פילצר - קבוצת אלון

יעקב אנוך - איגוד יבואני הרכב

יהודה בר-אור - יו"ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל

זכריה רייך - שדלן, פרילוג
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<סעיפים 8, 11(ב) ו- 13(ב) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (זקיפת תשלומים(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף השני שבסדר היום, סעיפים 8, 11(ב) ו- 13(ב) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (זקיפת תשלומים(.
זאב פורת
בעיקרון חוק מע"מ הנוכחי חוקק ב-1976 ומאז הפלטפורמה שחוקקה אז, למרות שעברו כבר שלוש שנות דור מבחינת המחשוב, נותרנו עם הפלטפורמה הישנה. לפני שלוש שנים החלטנו שאנחנו בונים מערכת מע"מ חדשה ומודרנית שתקפה למאה ה-21 והחלטנו לבצע האחדה של השיטה החשבונאית בכלל מערכי המס. כלומר, בניכויים, במיסוי מקרקעין, במס הכנסה ובמע"מ. כיום קיים שוני בין מע"מ לבין המיסוי הישיר. כיום תשלום שמשולם במע"מ נזקף קודם לכן לקרן, לאחר מכן לקנסות והקנסות סופגים ריבית והצמדה, ורק במקום השלישי הריבית וההצמדה. לעומת המיסוי הישיר שהקנסות במקום האחרון ולא השני ועל הקנסות אין ריבית והצמדה, כפי שבמע"מ קיים, ומנגד הקרן כאשר אתה משלם, כל סכום משולם ומשויך אוטומטית לקרן, לריבית ולהצמדה שמתייחסים לאותה קרן. שכרנו משרד רואי חשבון שליווה את כל התהליך במשך שלוש שנים וההצעה הייתה לאחד לחלוטין את השיטות הנוהגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לאחד את זה לטובה. לכיוון מע"מ.
זאב פורת
לא. מע"מ לכיוון המיסוי הישיר. לגבי הקנסות, למעשה אנחנו מקלים על הציבור בצורה משמעותית מאוד. הקנסות שהיום הם במדרג השני לפני ריבית והצמדה וכוללים ריבית והצמדה, אנחנו מעבירים אותם למדרג האחרון בתור. למה החשיבות ולמה דחקנו גם בכם? כל המערכת שנבנתה בשלוש השנים האחרונות, נבנתה על הבסיס הזה. אנחנו ב-1 בינואר 2015 אמורים להרים כבר את השלטר בצורה הזאת. במידה ואכן זה יעבור, אנחנו ננהל במקביל שני מערכים – את הישן ואת החדש. החדש יהיה תקף מ-1 בינואר 2015 והישן יהיה תקף לגבי חובות עבר עד שהם יסתיימו ואני מקווה שתוך חמש שנים נוכל לבטל לחלוטין את המערך הישן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להרחיב?

זאב, בהערת אגב שלא קשורה אליך, אתם באמת נזעקים על דברים שנכתבו ב-1976 ובאמת הגיע הזמן לשנותם. אני מניח שבספר החוקים יש דברים מנדטוריים שעדיין לא תיקנו אותם. דרכך, למרות שזה לא קשור אליך, אני מעביר את הדברים ואומר שהגיע הזמן לשנות.
זאב פורת
אתה צודק. כאן אתה מדבר על מערך מס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך לומר שלפי פסיקת בית המשפט העליון או החוק שמדינת ישראל חוקקה, כאשר משנים את זה, צריך להתחיל קודם כל לעבור למשפט העברי ואחר כך לחפש במערכות משפט אחרות.
יעקב ליצמן
זה שייך לאום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא שייך ללאום. זה מה שהמדינה חוקקה. הבעיה שנשיא בית המשפט העליון משום מה לא הכיר את החוק הזה. עדיין החוק הזה של הכנסת קיים. זה רק דרכך.
שגית אפיק
שיטת גבייה כמו שיש היום במע"מ, השיטה הישנה, קיימת גם במיסוי מסוג אחר?
זאב פורת
לא. אבל היא תיוותר על כנה לגבי התקופה, עד 31 בדצמבר 2014. כל התשלומים שיבוצעו לגבי חובות עבר, הייחוס שלהם יהיה לפי השיטה הישנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן הוא אמר שיעברו כחמש שנים עד שזה יסתיים. אנחנו נסתכל ונראה שכאשר אתם מעלים את השלטר, הכול עובד והכול בסדר.
יעקב ליצמן
הוא יוריד מע"מ.
שגית אפיק
גיא, מה קורה במס קנייה?
גיא גולדמן
מס קנייה מפנה היום לשיטת הגבייה לשיטת הזקיפה לפי חוק מע"מ. מס קנייה, זה יישאר. הוחלט לא לשדרג את המערכות.
שגית אפיק
במס קנייה תישאר המערכת הישנה עם השיטה הישנה.
גיא גולדמן
כן.
זאב פורת
כדי לסבר את האוזן, במס קנייה בסך הכול יש 88 עוסקים במשק. אם אני מדבר במע"מ על 512 אלף, הרי במס קנייה פחות ממאה בכל הארץ.
שגית אפיק
אם כן, במס קנייה זה יישאר אותו הבר. אנחנו נחריג את זה כאן?
גיא גולדמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תזכור שהעולם נברא יחידי כדי לומר לנו שכל אדם שקול כאילו הוא עולם ומלואו. גם אם יש את אלה, וזאת הטבה, תשאפו להעביר גם אותם.
יעקב ליצמן
יש ממנו הבטחה שהוא מוריד מע"מ ואנחנו עוזרים לו לייעל את הגבייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתנו להם הרבה כלים לייעל את הגבייה מההון השחור וכולי. אנחנו מצפים לעשרה מיליארד תוספת השנה.
יעקב ליצמן
בגלל זה נחליף אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקריא בבקשה.
גיא גולדמן
סעיפים 8, 11(ב) ו- 13(ב) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (זקיפת תשלומים)
1. החלפת סעיף 103
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 103 יבוא:

"103.
זקיפת תשלום לחוב קודם
(1) שילם אדם סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1981 (להלן – חוק המסים) (קנס פיגורים), ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב:
שגית אפיק
עשית שינוי. במקום איזה מסוגי החובות שלו נועד הסכום, שזה יהיה איזה מחובותיו האמורים. נסביר לוועדה מה המטרה של זה. אנחנו שוחחנו אתמול עם רשות המסים וביקשנו מהם שאדם יוכל לבחור גם אם יש לו שני עיצומים כספיים, הוא יוכל לבחור מביניהם איך הוא רוצה שיהיה הסדר. לכן יש כאן תיקון לעומת מה שמופיע בפניכם. במקום איזה מסוגי החובות, יהיה איזה מחובותיו האמורים.
גיא גולדמן
נכון.

(1) מס.
(2) כפל מס.
(3) עיצום כספי – הוחלט להוריד בתיאום עם היועצת המשפטית.

קנס לפי חוק זה או קנס לפי חוק המסים (קנס פיגורים).
שגית אפיק
כן. כיוון שאין היום עיצום כספי בחוק המע"מ, עדיין אין. יש בהצעת חוק המע"מ שמונחת על שולחנה של הוועדה אבל כיוון שהיא עדיין לא אושרה, אין עיצום כספי ולכן אנחנו מורידים את זה בשלב הזה.
יעקב ליצמן
גם שם נוריד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשבוע הבא אולי נוכל להוסיף את זה.
יעקב ליצמן
לא. אין עיצום כספי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני צוחק.
שגית אפיק
נכון לעכשיו אין עיצום כספי במע"מ.
יעקב ליצמן
אתה מדבר כבר על הממשלה החדשה.
שגית אפיק
שאלה. מה קורה לגבי הפרשי הצמדה וריבית? היום הרבה פעמים אדם מבקש, כשיש לו הרבה חובות, לעשות איזשהו הסדר עם רשות המסים ומוחקים לו אותם.
גיא גולדמן
אפשר יהיה להמשיך בהסדרים האלה. יהיה ניתן למחוק חובות הצמדה וריבית בכפוף לסייגים של החוק.

בהחלט סעיף 100 מעגן את הסמכות הזאת.
שגית אפיק
זה ימשיך לחול אותו הדבר. אתם נותנים כאן הצהרה לפרוטוקול.
זאב פורת
כן.
שגית אפיק
שלא יהיה שינוי לעניין מחיקת הפרשי הצמדה.
זאב פורת
לא. בוודאי שלא.
גיא גולדמן
זאת סמכות שבשיקול דעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יושבים מולי כמה אנשים ומהנהנים בראשם.
זאב פורת
הזמנו לכאן הפעם שבעה ממונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר גמור.
גיא גולדמן
(2) לעניין סעיף קטן (א), דין החזר מס תשומות וכל החזר מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גבייה), או בדרך אחרת, כדין סכום ששולם.
(3) שולם סכום לפי סעיף קטן (א), ייזקף כנגד כל סוג חיוב שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של סכום אותו סוג חיוב לסך כל אותו חוב. לעניין זה, "סוג חיוב" – כל אחד מאלה: קרן החוב, ריבית, הצמדה".
שגית אפיק
לפני שנמשיך לתחילה ולהוראות המעבר, אתה רוצה להחריג את מס קנייה?
גיא גולדמן
כן. אני רוצה להחריג את מס קנייה.
שגית אפיק
יש לך סעיף להקריא לוועדה?
גיא גולדמן
כן.

"בחוק מס קנייה (טובין ושירותים) 1952, סעיף 11, במקום האמור בו, יבוא:"
שלומית ארליך
בעצם עכשיו אתה מחזיר את סעיף 103 כמו שהוא היה במקור.
גיא גולדמן
נכון.
שגית אפיק
את אופן הגבייה הישן שקיים לפני הצעת החוק הזאת.
גיא גולדמן
נכון.
שגית אפיק
לגבי מס קנייה. נאמר לנו שיש רק 88 עוסקים. אמרנו שבמס קנייה תישאר השיטה הישנה.
זאב פורת
ודאי.
שגית אפיק
עד שתבנו מערכת חדשה גם למס קנייה.
גיא גולדמן
"בחוק מס קנייה (טובין ושירותים) 1952, סעיף 11, במקום האמור בו, יבוא:

(1) שילם החייב במס סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנס פיגורים) התשמ"א-1981 ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן ולכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב.

(1) מס.

(2) קנס לפי חוק זה או קנס לפי חוק המסים (קנס פיגורים) התשמ"א-1981.

(3) הפרשי הצמדה וריבית לרבות מתואמים לפי סעיף 10א(א).

(2) לעניין סעיף קטן (א), דין החזר מס שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים התש"ם-1980 ודין סכום שנקבע על פי פקודת המסים (גבייה) ובדרך אחרת כדין סכום ששולם".
שגית אפיק
ב-(2) אמרת רק קנס לפי חוק זה כי אין כפל במס קנייה.
גיא גולדמן
כן. אין כפל.
שגית אפיק
לכן הקראת רק קנס לפי חוק זה.
גיא גולדמן
נכון.

2. תחילה

תחילתו של סעיף 103 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

צריך גם להוסיף לא רק סעיף 103 אלא גם מס קנייה.
שגית אפיק
גם במס קנייה זה יתחיל ב-1 בינואר 2015. בסדר.
גיא גולדמן
נכון.
שגית אפיק
עכשיו אנחנו מכניסים הוראה חדשה, הוראת תחולה.
גיא גולדמן
כן. זקיפת התשלומים, כפי שאמרנו בסעיף 103, תחול לגבי חובות שנוצרו לאחר 1 בינואר 2015 בכפוף לסייגים מסוימים, כאמור בהוראת המעבר שנקרא מיד.
שלומית ארליך
בעצם הוראת התחולה תהיה שזה יחול לגבי חוב שנוצר החל במועד התחילה ואילך.
שגית אפיק
מ-1 בינואר 2015.
גיא גולדמן
נכון, אבל יהיו חובות מסוימים – אנחנו נגיד את זה בהוראות המעבר – שלמרות שהם נוצרו לאחר 1 בינואר - - -
שגית אפיק
אתה עדיין תחיל עליהם. זה תכף יהיה בהוראת המעבר. תקריא את התחולה.
גיא גולדמן
את הוראת המעבר. את התחולה כבר אמרנו.

3. הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 11(ב), לגבי חוב שנוצר בשל דוח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), לרבות קנסות אשר הוטלו בשל דוחות כאמור לפי סעיף 94 לחוק העיקרי או לפי חוק המסים (קנס פיגורים) התשמ"א-1981, ימשיכו לחול הוראות סעיף 103 לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד האמור.
שלומית ארליך
תאמר מי הן הקבוצות שהחרגתם כאן.
זאב פורת
אני רוצה להסביר. דוח מע"מ שאמור היה להיות מוגש ב-15 לאוקטובר 2014 ולא הוגש במועד אלא הוגש ב-2015, התחולה לגבי סדרי התשלום תחול כפי מתכונתו בחוק הישן, במועד שהדוח אמור היה להיות מוגש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. מי בעד אישור סעיפים 8, 11(ב) ו- 13(ב) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (זקיפת תשלומים) והתוספת לגבי מס קנייה כפי שהוקראה וסעיף התחולה?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיפים אושרו פה אחד.

זאב, יש לי בקשה. אני הכנתי את הדף הזה ולמדתי אותו לעומק, עכשיו זה דף שונה לגמרי. להבא תשתדלו שכל התיקונים האלה יבואו כך שיהיה לנו דף עם כל החומר כדי שלא נצטרך לשמוע בעל פה את הדברים.
זאב פורת
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשו את כל הדבר הזה כמה ימים לפני כן כדי שיהיה לנו דף מסודר עם כל התיקונים.

את הבטחתנו מילאנו.
זאב פורת
פיגור של שבוע, אבל כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והקדמה של חודש ושבוע, מה-1 בינואר 2015. זה הרי מתחיל ב-1 בינואר 2015 ואנחנו היום עוד בנובמבר.
יעקב ליצמן
איך אני יכול להיות בטוח ששר האוצר לא יחזור בו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:30.>

קוד המקור של הנתונים