ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/11/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
31
ועדת הכספים
17/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 448>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ד בחשון התשע"ה (17 בנובמבר 2014), שעה 10:20
<סדר היום:>
1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/489):
1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/489):
אבל אני יודע דבר אחד
שכל מתיישב בעוטף עזה שהיום יקבל פטור ממע"מ בבניית ביתו, זו מצווה בלתי רגילה וזה גם עוד עוגן לקלוט משפחות נוספות. עכשיו, כן, יצטרכו להתאמץ, לא כל אחד יעשה את חלום חייו, לא כל אחד יפנה לקבלן, אלא עכשיו יהיו התארגנויות, יפנו ביחד לקבלנים. דרך אגב, הקבלנים, ברגע שפונים יותר - - -
<חנא סוייד:>
יעני "ישראבלוף".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, חנא.

<חיים ילין:>
אל תגיד לי "ישראבלוף" כי אני מנהל את זה. אתה מחוקק, אתה נמצא פה בכנסת, לא מבצע. אני מבצע, זה התפקיד שלי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חיים. חיים וחנא, באמת, נו.

<חיים ילין:>
התפקיד שלי זה לבצע, להביא את הכלים הכי טובים, שההתיישבות תהיה מול עוטף עזה. דרך אגב, אני גם נלחם שברהט תהיה באמת בתבונה התפתחות אחרת, אני שייך לאשכול של רהט, אם אתה לא יודע, מועצה אזורית אשכול. ושיתוף הפעולה בלתי רגיל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חיים.

<יצחק כהן:>
חיים.

<חנא סוייד:>
תן לו להסביר לי. גם לזה אני לא זכאי?

<חיים ילין:>
אני מסביר לו, שהגדס"ר הבדואי, יחד עם הדרוזים והצ'רקסים, לא הולכים מכות אצלנו. אצלנו לא הולכים מכות, הם נלחמים למען הביטחון שלנו.

<יצחק כהן:>
רק אל תפתחו ציפיות, חיים. זה הכול דקלרטיבי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותי, אנחנו מתחילים את ההצבעות. תודה, חיים. אז הרוויזיה הראשונה זה - - -
<אראל מרגלית:>
רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לחנא. קודם כול, אני לא אוהב את החוק הזה של מע"מ אפס. אוקיי? לא אוהב, נגדו.
<חנא סוייד:>
כנראה שהתאהבת בו בינתיים.
<אראל מרגלית:>
רגע, רק שנייה. אבל כרגע ברוויזיה הזאת, אם אני מבין נכון, ואם מישהו רוצה לתקן אותי, תתקנו אותי, אבל קח את ההתנחלויות למשל, בהתנחלויות כמעט כל הבנייה זה בנייה של בנה ביתך מגרש מגרש. זה לא כולל אותם. לא כולל את ההתנחלויות. וזה לא כולל עוד כמה מגזרים.
עכשיו, יצטרכו להתארגן. אנחנו לא מוכנים לעשות פה חוק שישאיר מבחוץ את קווי העימות ואת הבנייה בקבוצות, שאתה מכיר את זה, כי אתה מתעסק עם זה, גם בצפון ובמקומות אחרים, לא מוכנים. עכשיו, להגיד לך שזה מכסה את הכול? לא. אבל שזה מכסה עוד מגזרים שאנחנו רוצים בטובתם?

<חנא סוייד:>
אבל זה נעשה לפני מה שאתה מנסה לעשות כרגע. זה נעשה קודם.
<אראל מרגלית:>
מה זאת אומרת?

<חנא סוייד:>
זה לא יחול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חנא, יקירי.

<אראל מרגלית:>
רגע, אבל שיסביר את עצמו. מה נעשה קודם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (הוראת שעה), התשע"ה-2014. יש על זה רוויזיה. מי בעד? על שם החוק. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו?

<קריאה:>
רגע, אתה לא מתחיל עם ה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אני חייב להתחיל כדי להיכנס, אני חייב קודם כול שיהיה לי חוק.

<סתיו שפיר:>
ניסן, תקריא את הרוויזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא מקריאים את הרוויזיה.

<שלומית ארליך:>
הרוויזיה בעצם הוגשה על שם החוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על שם החוק. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד הרוויזיה על שם החוק – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, הרוויזיה נפלה.
<שלומית ארליך:>
עכשיו אנחנו בעצם עוברים לסעיף 1. תראו, הנוסח שנמצא בפניכם כתוב עליו: נוסח לישיבות ביום 12 בנובמבר. זה בעצם הנוסח הקודם שדנו עליו. אז אנחנו עוברים עכשיו לסעיף 1.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. אז סעיף 1 זה הבנייה הרוויה. מאחר שסיכמנו והורדנו את "נושא חדש", מה שאני מבקש.

<יצחק כהן:>
עכשיו צריך לדון עליו. בוא נעשה דיון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, ר' יצחק.

<יצחק כהן:>
למה לא? בוא ננצל את ההליך הדמוקרטי עד הסוף, נסחט את ההדק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ר' יצחק, עזוב. לא לא. אז מה שאני מציע, נפתח את הרוויזיה, נצביע בעד הרוויזיה, כדי שאפשר יהיה להכניס את הנושא של הפריפריה. אז מי בעד, בנושא של בנייה רוויה? מי בעד - - -

<שלומית ארליך:>
הרוויזיה על סעיף 1?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 1, מי בעד הרוויזיה?

<קריאה:>
תקריא את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נקריא עוד מעט, קודם כול נפתח.
<שלומית ארליך:>
לא, אבל קודם כול צריך לפתוח את הסעיף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפתוח את הרוויזיה, לפתוח את זה. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו?
הצבעה

בעד הרוויזיה על על סעיף 1 – רוב
נגד – מיעוט
הרוויזיה נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, הרוויזיה פתחה, הסעיף נפתח.

<שלומית ארליך:>
בעצם המשמעות היא שאנחנו יכולים עכשיו לדון - - - בסעיף 1.

<יצחק כהן:>
או, בוא נפתח דיון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא לא, ר' יצחק.

<יצחק כהן:>
למה לא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, תקריאי עכשיו.

<שלומית ארליך:>
בעצם הסעיף שמתייחס לבנייה צמודת קרקע הוא סעיף שאומר, שעל אף האמור בהגדרה "בנייה רוויה" והאמור בפסקה (3) להגדרה "דירת מגורים מוטבת", הוראות חוק זה, למעט הוראות פרק ג', יחולו גם על דירת מגורים בפרויקט לבנייה צמודת קרקע שבו 15 דירות לפחות, הנמכרת לראשונה מעוסק במקרקעין, ובלבד שמתקיימים בדירת המגורים תנאים שקבע שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לעניין אופן קביעת שווי דירת מגורים בפרויקט לבנייה צמודת קרקע בעסקה מוטבת כאמור בסעיף 3.

ותקנות ראשונות לפי הסעיף הזה יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 90 ימים מיום התחילה.

זה בעצם הסעיף שאומר שהוראות החוק יחולו גם על בנייה צמודת קרקע בפרויקט של 15 דירות לפחות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

אוקיי. צריך להצביע, לא? עכשיו צריכים להצביע. מי בעד?

<יעקב ליצמן:>
לא, רגע, מקיימים דיון על זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כבר קיימנו על זה דיון.

<יעקב ליצמן:>
מתי?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרי קיימנו על זה דיון בדיונים שלנו. מי בעד?
<יעקב ליצמן:>
כי אתה מועל בתפקיד, אני מועל בתפקיד אם לא אעשה את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את הסעיף הזה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד אישור סעיף 1 – רוב
נגד – מיעוט
הסעיף, עם התיקונים, אושר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, הסעיף הזה נכנס לחוק. אוקיי, תמשיכי הלאה. תמשיכי הלאה את הנושא.

רבותי, עכשיו נתקדם. חיים, ישר כוח גדול. השאלה רק אם הם יורידו את ה"נושא חדש" מזה.
<יצחק כהן:>
באיזה נושא?

<שלומית ארליך:>
בעצם יש לנו בסעיף 1 גם את העניין של הגדרת "גוש".

<יעקב ליצמן:>
עזבי, הכול "נושא חדש", לא משנה כלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה?

<שלומית ארליך:>
חבר הכנסת ליצמן, רק אסביר.

<יצחק כהן:>
סליחה, מה זה הנושא הזה?

<שלומית ארליך:>
אז זה מה שאני רוצה להגיד. בעצם יש פה עוד שני נושאים. זה העניין של "גוש", של הגדרה של "גוש", להפוך אותה לגוש מוסדר. והעניין של רישום בשיטה הישנה, שמה שיקרה זה שבעצם ייכנסו גם גושים שרשומים בשיטה הישנה, אפשר יהיה לכלול אותם, לקרוא להם בעצם כגוש, למרות שהם - - -
<אראל מרגלית:>
מה זה גוש שבשיטה הישנה?
<שלומית ארליך:>
רישום שנעשה בשיטה הישנה, לא לפי ההסדרים של הגושים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משהו של השמאי הממשלתי , לא - - -

<יצחק כהן:>
התייעצות סיעתית. בוא נתייעץ.

<אראל מרגלית:>
אני לא מבין את הרלוונטיות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא עכשיו. נשאיר את זה, נמשיך הלאה.
<קריאה:>
אפשר להעביר את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה, תמשיכי הלאה. טוב, סעיף 2.
<יצחק כהן:>
רגע, דקה דקה.
<משה אשר:>
רק ברשותכם, לגבי הגושים, מכיוון שהיו הסדרות, אנחנו רוצים להכניס גם את הגושים שלא מוסדרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה. די, רבותי. לא הולך. אתם לא יורדים, בוא נמשיך הלאה רגע. הלאה. סעיף 2, רבותי.
<שלומית ארליך:>
סעיף 2 זה סעיף של פרשנות, אתם יכולים לראות את זה בעמוד 6 בנוסח שנמצא בפניכם. גם עליו הוגשה רוויזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו?

<סתיו שפיר:>
אפשר לשמוע את הרוויזיה?
<אראל מרגלית:>
רגע רגע, חבר'ה, אבל באמת. אתם רוצים אותנו, אז עכשיו דנה פה הסבירה לי מה זה הגוש, אז אני בעד. אבל תסבירו, אנחנו לא מבינים.
<יעקב ליצמן:>
לא, הוא לא מצביע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא מצביע. כל זמן שזה "נושא חדש" – אראל, אם זה נשאר "נושא חדש" אני לא יכול להצביע על זה. לא קיים.

<יצחק כהן:>
אוקיי, מי בעד הרוויזיה?

<אראל מרגלית:>
אז תסביר לי. מה אתה אומר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר על סעיף 2.

<אראל מרגלית:>
מה זה סעיף 2?
<שלומית ארליך:>
סעיף 2 זה סעיף בנוסח, תסתכלו בנוסח הארוך שבפניכם, בעמוד 6, זה סעיף של פרשנות. הגשתם עליו רוויזיה. זה סעיף שרק אומר שלכל מונח בחוק תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מס ערך מוסף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 2 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, הרוויזיה נפלה. אוקיי, סעיף 3. מה זה, רק תגידי את הסעיף.

<שלומית ארליך:>
סעיף 3, תראו בעמוד 7 בנוסח שלפניכם, מדבר על מס ערך מוסף בשיעור אפס על עסקה מוטבת. הוא אומר שבעצם המס יהיה בשיעור אפס, ובלבד שעומדים בתנאים הקבועים בחוק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 3 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<שלומית ארליך:>
אוקיי, סעיף 4. סעיף 4 זה גם בעמוד 7. זה סעיף שבעצם מדבר על כל ההצהרות שצריכים להגיש הרוכש והקבלן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 4 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<יעקב ליצמן:>
אגב, הפסקת לספור.

<יצחק כהן:>
אתה לא שואל מי נמנע.
<שלומית ארליך:>
סעיף 5.

<איילת שקד:>
רגע, ניסן, אז מה הנושא השני?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תיכף, היא תגיע לזה עוד דקה.

<שלומית ארליך:>
סעיף 5 מדבר על בדיקת המנהל את ההצהרות שהוגשו לפי סעיף 4. גם עליו הוגשה רוויזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 5 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<יעקב ליצמן:>
לא כולם הצביעו, אתה יודע. אתה לא בודק, אתה לא סופר. אני לא צוחק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, אספור.

<יעקב ליצמן:>
תעשה אחת שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, עזוב.

<יצחק כהן:>
למה לא? יהיה נחמד.

<אראל מרגלית:>
אנחנו גם רוצים לראות מי נמנע. אתה לא שואל מי נמנע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, אשאל מי נמנע, בסדר.

<שלומית ארליך:>
סעיף 6 עכשיו.

<אראל מרגלית:>
איזה עמוד?

<שלומית ארליך:>
זה בעמוד 9 באמצע. סעיף 6 מדבר על דיווח על מס בשיעור אפס בתקופת בדיקת המנהל.

<אראל מרגלית:>
רגע, מה זה בדיקת המנהל?

<שלומית ארליך:>
זה אומר שאם הוגשו למנהל ההצהרות והמסמכים, אז בעצם יש תקופה שבה צריך לדווח בדוח תקופתי ודוח מיוחד על העסקה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 6 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 7. סעיף 7 מדבר על חובת הוצאת חשבונית מס.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו?

<אראל מרגלית:>
מי מוציא למי חשבונית מס?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב, עברנו.

<יעקב ליצמן:>
רגע. פירוש הרוויזיה, שלא יוציאו יותר חשבוניות מס?

<קריאה:>
אראל, אם כבר הגשת רוויזיה, כדאי שתדע על מה היא.

<אראל מרגלית:>
כדאי הרבה דברים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו?
<יעקב ליצמן:>
אני נגד החשבוניות מס.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 7 – מיעוט
נגד – רוב

נמנע - אין
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, הרוויזיה נפלה. כן, הלאה, בבקשה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 8. סעיף 8, זה גם בעמוד 9 באמצע, מדבר על מכירת דירת מגורים מוטבת בידי רוכש לפני תום חמש שנים מקבלת החזקה. מה בעצם קורה אם אותו רוכש מכר את הדירה לפני תום חמש שנים?

<אראל מרגלית:>
אז הרוויזיה אומרת שמה?
<יצחק כהן:>
אז מה קורה אתו באמת?

<שלומית ארליך:>
רוויזיה על הסעיף. על מה שכתוב בסעיף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד הרוויזיה על סעיף 8 – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<אראל מרגלית:>
אתה לא חושב שזה "נושא חדש"?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עוד מעט נגיע ל"נושאים חדשים", תחליטו. סעיף 9.
<שלומית ארליך:>
סעיף 9 מדבר על איסור התניה, שבעצם עוסק במקרקעין לא יקבל בעסקה תשלום או טובת הנאה בעד מתן זכות או עדיפות ברכישת הדירה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה
בעד הרוויזיה על סעיף 9 – מיעוט

נגד – רוב

הרוויזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיה נפלה.
<אראל מרגלית:>
אנחנו מצביעים באופן חד-פעמי נגד שוחד? אני לא מבין.

<יעקב ליצמן:>
לא, הצבענו שלא צריך חשבוניות מס.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 10.

<שלומית ארליך:>
סעיף 10 הוא בעצם הגדרות לפרק ג', שמדבר על קביעת ערך למטר מרובע דירתי.

<יעקב ליצמן:>
האם יש לשמאי פירוט - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו? מי נמנע, ירים את ידו?

הצבעה
בעד הרוויזיה על סעיף 10 – מיעוט

נגד – רוב

הרוויזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, הרוויזיה נפלה.
<שלומית ארליך:>
עכשיו, בסעיף 11 בעצם יש מה שאמרנו קודם, שגם מתקשר לסעיף 1.

<אראל מרגלית:>
אני רואה שאנחנו מפסידים בהרבה מאוד סלים, אני רוצה time out. אתם עושים עלינוfast break.

<עפר שלח:>
אולי תרדו מהמגרש במחאה.

<שלומית ארליך:>
סעיף 11, בעצם יש בו התייחסות גם לעניין של הגוש בפרסום בשיטה הישנה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה.

<יצחק כהן:>
אראל, זה השחתת זמן, כי החוק הזה ממילא לא יעבור.
<יעקב ליצמן:>
"נושא חדש".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עדיין אתם נשארים בזה שזה "נושא חדש"? אז אני מדלג על זה, אוקיי.
<שלומית ארליך:>
אז אנחנו עוברים לסעיף 12.
<יעקב ליצמן:>
אז לא הצבענו על זה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא.

<שלומית ארליך:>
לא. ברגע שיוכרע סעיף 1, אז נכריע גם בזה.

<יעקב ליצמן:>
מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה תלוי בסעיף - - -

<יעקב ליצמן:>
תסבירי מה אמרת לפני כן.

<שלומית ארליך:>
אמרתי שבעצם אמרנו שבסעיף 1 יש לנו שם את העניין של ההגדרה של גוש והרישום לעניין השיטה הישנה. וביקשתם בעצם לעבור על זה כרגע, לא להכריע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הגדרתם את זה "נושא חדש", אז גם פה זה אותו דבר.

<שלומית ארליך:>
כרגע עברנו על זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי.

<יצחק כהן:>
לא עברנו, דילגנו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 12.

<שלומית ארליך:>
בסעיף 12 יש את העניין שביקשה רשות המיסים לגבי שינוי מועד הפרסום של ערך למטר מרובע דירתי.
<יעקב ליצמן:>
לא, זה לא זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתם נשארים?
<יעקב ליצמן:>
כן, "נושא חדש".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה, "נושא חדש"?

<יעקב ליצמן:>
זה לא הסעיף. "נושא חדש".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, אני מדלג על זה כרגע.
<אראל מרגלית:>
מה מדלג?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, נשאר עדיין "נושא חדש".

<עפר שלח:>
יש על זה רוויזיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<עפר שלח:>
נו, אז בוא נצביע.
<יצחק כהן:>
אבל זה "נושא חדש". הוא צריך את ועדת הכנסת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה. אם אצביע, אז אני - - -

<יעקב ליצמן:>
מה אתה ממהר, עפר? אולי הממשלה תיפול עד אז. חכה. יש התייעצויות כרגע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, דקה.

<עפר שלח:>
אם היא תיפול זה יהיה "נושא חדש".
<יעקב ליצמן:>
זה לא "נושא חדש", זה כבר לפני שבועיים.
<יעקב אשר:>
זה ישן. מהיום הראשון של הקואליציה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 13.

<שלומית ארליך:>
עכשיו בעצם הגענו לסעיף 13. סעיף 13 מדבר על מה שדיבר קודם משה אשר בעניין של הגדרת מדד.

<יעקב ליצמן:>
רגע, מישהו רושם מה שהסברנו, מה שהסכמנו?

<שלומית ארליך:>
כן, אנחנו רושמים.

<יצחק כהן:>
אז אנחנו, לכבודו של משה אשר, מושכים את "הנושא החדש". וזה רק לכבודו של משה אשר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי.

<שלומית ארליך:>
אז בעצם העניין של המדד נכנס בסעיף קטן – קודם כול, נפתח את הסעיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נפתח את הרוויזיה. אוקיי, מי בעד קבלת הרוויזיה, ירים את ידו?
<יעקב ליצמן:>
לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה? אתם יורדים מזה הרי.

<יעקב ליצמן:>
לא, אבל לא היה רוויזיה.

<שלומית ארליך:>
הייתה רוויזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היה, בטח שהיה.

<יעקב ליצמן:>
"נושא חדש" ורוויזיה היה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן כן.

<יעקב ליצמן:>
לא, אני לא בטוח.

<שלומית ארליך:>
כן כן, היה, רשום.

<אראל מרגלית:>
רגע, ליצמן, מה קורה פה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, כדי לפתוח את זה.

<יעקב ליצמן:>
אני צריך עוד 100,000 – לא, אני שואל ברצינות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פתחנו, זה בסדר.

<יעקב ליצמן:>
פתחנו של ה"נושא חדש". אבל ביקשנו אז רוויזיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<שלומית ארליך:>
כן.

<יעקב ליצמן:>
אוקיי. תודה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אז פתחנו את זה. עכשיו תסבירי.

<שלומית ארליך:>
אז בעצם בסעיף 13(ז) היום מופיע בנוסח שהמדד - - -
<יצחק כהן:>
אופוזיציה אחראית, עפר, תודֶה. למרות שזה חוק שמשחית זמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי.

<שלומית ארליך:>
בסעיף 13(ז) מופיע לכם היום בנוסח, זה בעמוד 15, שהמדד הוא מדד מחירי דירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לבקשת השמאי הממשלתי - - -
<יעקב ליצמן:>
לא לא, "נושא חדש".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרת שאתם יורדים מזה.

<יעקב ליצמן:>
זה לא הסעיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה הסעיף.

<שלומית ארליך:>
זה זה.
<אראל מרגלית:>
תן לה רגע לגמור לומר.

<שלומית ארליך:>
לבקשת השמאי הממשלתי, בעצם ההגדרה של המדד תהיה: הפניה למדד שירותי דיור בבעלות הדיירים. שזה מה שאנחנו מביאים, המדד המעודכן והנכון לעניין הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. אם ככה, מי בעד לאשר את סעיף 13 עם התיקון, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד אישור סעיף 13 – פה אחד

הסעיף, עם התיקון, אושר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר פה אחד. וואלה.

<אלכס מילר:>
אדוני היושב-ראש, קיבלתי פה איזושהי הודעה מהעוזר שלי, אז אבקש התייעצות סיעתית לפני שאתה ממשיך בהצבעות. תודה רבה.

<יצחק כהן:>
או, יופי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותי, אז נעשה לחמש דקות התייעצות סיעתית.
<יצחק כהן:>
לא חמש דקות, תן להם. זה קואליציה. קואליציה זה 50 דקות.

<אלכס מילר:>
אבקש התייעצות סיעתית, עד שאנחנו מודיעים מטעם ישראל ביתנו שאנחנו ממשיכים בהצבעות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש. ב-10:56 - - -
<אראל מרגלית:>
מה 10:56?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר: הוא ביקש התייעצות סיעתית, עד 10:56.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל זה קואליציה, תן להם 50 דקות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אכנס לדבר איתם ואחזור להודיע מה קורה.
<יעקב ליצמן:>
מתי אמרת, 11:00?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
10:56. ב-11:00 אנחנו צריכים להיות למטה, באולם נגב עם השר.
(הישיבה נפסקה בשעה 10:51 ונתחדשה בשעה 10:58.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותי, נגמרה ההתייעצות הסיעתית. מאחר שאנחנו צריכים לרדת עכשיו לאולם נגב, השר מגיע כדי לפתוח את דיוני התקציב, אז אנחנו נעצור עכשיו ונמשיך את ההצבעות או מחר או ביום רביעי, לפי הודעה שאני - - -
<יעקב ליצמן:>
אנחנו יכולים לשאול את השר שאלות על מע"מ אפס גם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני מציע להתמקד בתקציב. אבל אני אומר שוב: נחדש את ההצבעות או מחר או ביום רביעי, לפי הודעה שנוציא.
הישיבה ננעלה בשעה 10:59.

קוד המקור של הנתונים