ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/11/2014

קביעת השתייכותו הסיעתית של חה"כ ליאון ליטינצקי בהתאם לסעיף 10 (א) (5) לתקנון הכנסת, בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה בהצעת חוק, בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ., המלצת הוועדה הציבורית בדבר תשלומים לחבר הכנסת הפורש מהכנסת., חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 126>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז בחשוון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), שעה 11:00
סדר היום
1. קביעת השתייכותו הסיעתית של חה"כ לאון ליטינצקי בהתאם לסעיף 10 (א) (5) לתקנון הכנסת
2. בקשות הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק הבאות – לפני הקריאה הראשונה וקביעת סדרי הדיון בהן: א. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה - 2014, (מ/898)
ב. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב
2015), התשע"ה - 2014, (מ/899)
ג. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס'' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה -
2014, (מ/899)
ד. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015)
התשע"ה - 2014, (מ/899)
<3. בקשה לפיצול הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014>
<4. בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
<5. המלצת הוועדה הציבורית בדבר תשלומים לחבר הכנסת הפורש מהכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין – מ"מ היו"ר

רוברט אילטוב

יצחק וקנין

בועז טופורובסקי

איתן כבל

דב ליפמן

אברהם מיכאלי
אלכס מילר
אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

איילת שקד
מיכל בירן

תמר זנדברג

ישראל חסון

דוד צור
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

חשב הכנסת חיים אבידור

טובי חכימיאן - ראש מדור בכיר תנאי חברי הכנסת, הכנסת

רונית חייקין יעקבי - מנהלת סיעת מרצ בכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<1. קביעת השתייכותו הסיעתית של חה"כ לאון ליטינצקי בהתאם לסעיף 10 (א) (5) לתקנון הכנסת>
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני פותח את הישיבה. יושב-ראש ועדת הכנסת ביקש ממני להחליף אותו כמה דקות. אני פותח בסעיף הראשון: קביעת השתייכותו הסיעתית של חה"כ לאון ליטינצקי בהתאם לסעיף 10 (א) (5) לתקנון הכנסת.
ארבל אסטרחן
אני אסביר בקצרה. האמת שזו פרוצדורה דומה לזו שנעשתה כאן לגבי חבר הכנסת אלכס מילר לא מזמן.
היו"ר זאב אלקין
ברגע זה הוא נכנס.
יפעת קריב
אוטומטי לישראל ביתנו.
ארבל אסטרחן
הסיעה שהיתה קיימת בתחילת הכנסת כשרשימת המועמדים - - - אליה אינה קיימת יותר לאור התפלגות הליכוד וישראל ביתנו, ולפיכך קובע התקנון. יש התייחסות שונה בתקנון למצב שבו סיעה מלכתחילה היתה מורכבת משתי מפלגות למצב שבו סיעה מורכבת ממפלגה אחת. כאן אנחנו מדברים על סיעה שהיתה מורכבת משתי מפלגות: הליכוד וישראל ביתנו.

הודיעו מלכתחילה, עוד עם הגשת רשימת המועמדים, את השתייכותו הסיעתית של כל חבר כנסת. לכן, ההחלטה פה היא למעשה די טכנית אבל צריך החלטה פורמלית של ועדת הכנסת שחבר הכנסת שייך לישראל ביתנו שזו הסיעה שבה הוא נרשם. היו לו 24 שעות להודיע גם אחרת. זה לא נעשה. לכן, זו ההחלטה.
היו"ר זאב אלקין
ניסינו לשכנע אותו, לא הצליח.
אברהם מיכאלי
אם הוא יסרב איפה הוא ילך?
ארבל אסטרחן
הוא היה יכול תוך 24 שעות להודיע שהוא ילך לליכוד בהסכמת כולם.
אברהם מיכאלי
אבל אם ועדת הכנסת מסרבת?
ארבל אסטרחן
לא, היא לא יכולה.
אברהם מיכאלי
אז מה השאלה פה?
היו"ר זאב אלקין
חברים, ברור – מדובר פה על הליך טכני אבל חשוב לבצע אותו כדי לאפשר לחבר הכנסת ליטינצקי לפעול כאן בכנסת, בוועדות הכנסת, כדי שיהיה לו שיוך ברור איזו סיעה הוא מייצג. אני חושב שהדברים ברורים. אם אף אחד לא רוצה להעיר על זה אני ממליץ לוועדת הכנסת לאשר את השתייכותו של חבר הכנסת ליטינצקי לסיעת ישראל ביתנו.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
קביעת השתייכותו הסיעתית של חה"כ לאון ליטינצקי בהתאם לסעיף 10 (א) (5) לתקנון הכנסת אושרה.
היו"ר זאב אלקין
אושר.2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות - לפני הקריאה הראשונה וקביעת סדרי הדיון בהן:
1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה - 2014, (מ/898).
2. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה - 2014, (מ/899).
3. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה - 2014, (מ/899).
4. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015) התשע"ה - 2014, (מ/899)
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני שאני עובר אליו זה בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הראשונה: הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה) ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015, הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), והצעת חוק חברות ממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית). כל החוקים הם כמובן משנת 2014.
מדובר בארבע הצעות חוק שמהוות כמקשה אחת את חוק התקציב, את חוק ההסדרים שהפעם הממשלה הביאה בעקבות הערות שהיא קיבלה במשך שנים רבות מהכנסת. היא חילקה את חוק ההסדרים לשני חלקים, לשני חוקים שונים: חוק שהוא בעל משמעות תקציבית וגם חוק שהוא כולל יותר רפורמות שהן נועדו ליישום של היעדים הכלכליים של הממשלה, אבל אין השלכה תקציבית ישירה. וגם עוד הצעת חוק רביעית שהיא הצעת חוק נפרדת, רגילה. היא לא חלק מחוק ההסדרים, ולכן היא גם תטופל כהצעת חוק רגילה לכל דבר ועניין, אבל יש לה משמעות תקציבית כבדה בתוך התקציב שמגיע. לכן, גם היא מובאת יחד עם החבילה הזו בקריאה ראשונה עם חוקי התקציב, וזו הצעת חוק של החברות הממשלתיות.
אני אשתף את חברי הכנסת ואומר שהיה דיון ביני לבין הממשלה האם נכון לבקש פה פטור מחובת הנחה לגבי הצעות החוק האלה כי כולכם מבינים שהתקציב יונח פורמלית רק היום בשעה ארבע. למעשה, הופץ לחברי הכנסת רק היום בבוקר.
תמר זנדברג
אדוני, אפשר חוות דעת של היועצת המשפטית האם אפשר פטור מחובת הנחה לפני שהחוק הונח?
היו"ר זאב אלקין
תמיד פטור מחובת הנחה לפני שהחוק הונח.
תמר זנדברג
אבל בכפוף להנחה?
היו"ר זאב אלקין
כן, בוודאי. בדרך כלל אין צורך בפטור לקריאה ראשונה אם החוק הונח כבר כי הזמן עבר.
תמר זנדברג
מתי הוא יונח?
היו"ר זאב אלקין
אמרתי - יונח היום בארבע כמו כל הפטורים שהיו.
ארבל אסטרחן
הנוסח נמצא כבר פה. זה לפי התקנון וזה נעשה.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי, זה נעשה. אחרת אין צורך בפטור בכלל. זה היה רעיון יפה, אבל לא עובד.
איתן כבל
תמר, ההליך הוא לפני.
קריאה
אתה נכנסת לה לשיחה.
היו"ר זאב אלקין
כנראה שמי שייעץ בטלפון, ייעץ לא נכון. דווקא רונית עם הניסיון שלה לא היתה שואלת את השאלה.
רונית חייקין יעקבי
לא שאלתי.
היו"ר זאב אלקין
אני יודע, אני יודע. זה מסר לכולנו – כשאנחנו רוצים לעשות משהו צריך להתייעץ עם מנהלי סיעות. זה הדבר הנכון לעשות.
עלתה שאלה אם נכון לעשות את זה. אני אגיד לכם שאני הפצרתי בממשלה כן לבקש פטור מחובת הנחה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו נמצאים בלוח זמנים צפוף מאוד לאישור התקציב. כולכם רואים את התאריך שכרגע נמצא. כמו תמיד ממשלה תשאף לאשר את התקציב עד 31 בדצמבר.
אברהם מיכאלי
אם תהיה לכם ממשלה עד אישור התקציב זה יהיה מצב טוב.
היו"ר זאב אלקין
אתה תמיד תעזור לי.
אברהם מיכאלי
כל יום יורד שר. תספור כמה ימים נותרו.
היו"ר זאב אלקין
הנה, אתה רואה. הרבה יותר קל להחזיק ממשלה כשיש פחות שרים והרבה מקומות פנויים.
רוברט אילטוב
יש הסכם עם ש"ס?
היו"ר זאב אלקין
לא, אבל כשמתפנים תפקידים בממשלה תמיד יש מקום.

בסיטואציה הזו אני חשבתי שזה נכון לנסות להוביל תהליך מהיר ככל האפשר להעברת חוק ההסדרים בקריאה ראשונה, פיצול שלו לוועדות הכנסת כדי לאפשר לוועדות הכנסת השונות לעבוד בצורה אמיתית על הסעיפים השונים של חוק ההסדרים, לקיים דיון אמיתי, להחליט מה לאשר, מה לא לאשר, מה לשנות, כמו שתמיד הכנסת עושה. אני דוגל בתפיסה שאין מצב כזה שכנסת תהיה חותמת גומי של הממשלה. כשמביאים לפה תקציב וחוק ההסדרים צריך להיות דיון אמיתי בכל הדברים והכנסת היא סוברנית להחליט מה היא מאשרת ובאיזה צורה. וכדי לאפשר דיון רציני לוועדות ולא לשים אותם עם סטופר שתוך חודש בערך צריך לאשר פה את כל התקציב, אני סברתי שהנזק שהוא קיים – אני מודה – מפטור מחובת הנחה הוא קטן יותר מהנזק של לחץ אחר כך על הוועדות שלא יוכלו לסיים את מלאכתן. זו הסיבה שמובאת לכאן בקשה לפטור מחובת ההנחה.
אני פותח את הבקשה של הממשלה. נקיים דיון משולב על כל ארבעת החוקים ביחד. כרגע אנחנו דנים רק בסוגיית הפטור. אני רק אעדכן את החברים שבעקבות דיון בוועדת הסכמות אצל יושב-ראש הכנסת התחילה הידברות בין קואליציה לאופוזיציה על האפשרות של סדרי דיון על החוק הזה. כרגע עוד לא גובשה הסכמה, ולכן אם תגובש נביא אותה לאישור ועדת הכנסת בהמשך היום. אם לא תגובש אז הדיון יהיה מסודר. יש פה ארבעה חוקים בקריאה ראשונה, כולם יודעים מה כללי המשחק במקרים האלה.

בבקשה, חבר הכנסת כבל.
איתן כבל
תודה. אדוני היושב-ראש, קודם כל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. אני לא ראיתי אותך הרבה זמן יושב בראש השולחן הזה.
היו"ר זאב אלקין
זה זמני לכמה דקות בלבד.
איתן כבל
שניכם כל הזמן משתבללים. אני כבר לא יודע מה קורה שם. אבל, אוקיי.
אלכס מילר
איתן, כמו שנאחל לך עכשיו הצלחה בוועדת הכלכלה.
איתן כבל
בעזרת השם.
היו"ר זאב אלקין
חברים, הכיסא הזה שייך לפחות עד לראשון בינואר לחבר הכנסת יריב לוין. אין לי שום כוונות לגזול את זה ממנו. התבקשתי על ידו לכמה דקות להחליף אותו בנסיבות אישיות וזה מה שאני עושה. הוא עוד מעט יצטרף לישיבה הזו וייקח את המושכות.
איתן כבל
חברותי וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני קודם כל רוצה להביע באמת מחאה ואני אומר את זה לכבודה של הכנסת. אתה יודע, יש רגעים שאני אומר שגם אם הכנסת מוחלת על כבודה, כבודה לא מחול בעניין הזה, וזה נוגע לגמרי בעניין הזה.

יותר מדי, וזה עניין שאני מעלה אותו הרבה מעבר לקואליציה או אופוזיציה וכל מה שקשור לתהליכים הפרלמנטריים פה, אנחנו מעמידים את עצמנו במו ידינו במצב מאוד לא נעים ציבורית וצריך שהדברים האלה ייאמרו. יש לנו דיון שאמור כבר להתחיל מיד אחרי האי-אמון. טרם ראינו בכלל את החוק שהונח בכלל בשעה ארבע לערך. הח"כים כבר אמורים להתייחס בדברים שלהם החל מהשעה שש, שש וחצי. זה חוכא ואטלולא, ואני אומר את זה לנו.
אברהם מיכאלי
כנסת וירטואלית.
איתן כבל
חבר הכנסת מיכאלי, באמת ההערה הזו היא הערה הרבה מעבר לדיון הפוליטי. חובה על הכנסת, ועדת הכנסת, יושב-ראש הכנסת ואמרתי לו את זה גם הבוקר בוועדת ההסכמה, חובה עלינו לעשות את הכול כדי שדברים מן הסוג הזה לא יישנו כי זה מעמיד אותנו במבוכה רבה – באמת, אני אומר לכם.
מבקש ממני חבר הכנסת אלקין יושב-ראש הקואליציה להביע את עמדתנו לגבי פיצולים. אני רוצה להביע את עמדתנו, בוודאי שיש לנו עניין בפיצולים. בוודאי שאנחנו רוצים לייצר מצב שיהיו מה יותר פיצולים. זה חלק בלתי נפרד מהרצון שלנו וזה מסוג הרצון שהוא חוצה את הבית. זאת לא שאלה עכשיו מפלגתית. אבל בשורה התחתונה מה אני אגיד? אני כבר יודע מה להגיד? אני עוד לא ראיתי את התקציב הזה, עוד אין לי מושג מה כתוב בו. יש כאלה שכבר יודעים וזה בסדר גמור. אני לא יודע.
אני כן יודע שאתמול היועץ המשפטי של הכנסת יחד עם היועצת המשפטית של ועדת הכנסת ישבו בדיוק כשאני התקשרתי ועסקו בשאלה הזו. זה בסדר גמור, זה לקחים של העבר שהיועץ המשפטי הנוכחי לקח אותם כברת דרך ארוכה. אני מקווה מאוד ומאמין שיוציאו גם תוצאה טובה מתחת לידיהם שהיא מאוד עוזרת לנו בתהליך. היא מאוד תעזור לנו, אבל היא לא יכולה להיות לבדה. יש כאן חברי כנסת, יש סיעות. יש אופוזיציה שהיא לא הומוגנית, יש קואליציה שהיא עוד יותר לא הומוגנית, וזה בסדר גמור.
לכן, אני מביע את המחאה לפרוטוקול ואני באמת משתדל להשתמש במילים הכי פרלמנטריות והכי נאותות ולא ממקום פוליטי. אני אומר על כבודה של הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת כבל.

אני חייב להגיד שהדברים נאמרו במקומם. אני מצר שזה המצב, אבל כפי שהסברתי אני נאלצתי פה לפני שקיבלנו את המלצה להחליט איפה הנזק הוא המינימלי.
איתן כבל
אין לי טענה כלפיך, בוודאי. לא אליך ולא אל יושב-ראש הוועדה.
היו"ר זאב אלקין
בדרך שאנחנו מציעים אני חושב שעדיין שיהיה פחות נזק. אבל אתה צודק שהיה רצוי שהתקציב היה מגיע לכנסת קודם. אין לי פה מילה אחת להתווכח איתך. זה טענה נכונה.
תמר זנדברג
מה זאת אומרת "רצוי"? היה רצוי ועכשיו זה אומר שאנחנו נצביע על משהו שלא קראנו, לא ראינו? היום בשעה 09:04 - - -
היו"ר זאב אלקין
חבל שלא היית פה בתחילת הדיון.
תמר זנדברג
אני מתנצלת, התראיינתי.
היו"ר זאב אלקין
אני פתחתי במה שאמרתי. אמר איתן את מה שאמר.
רוברט אילטוב
היא גם מדברת ללא זכות דיבור, זה מאוד מעניין.
היו"ר זאב אלקין
בסדר, זה בסדר.
תמר זנדברג
מזל שאתה מחלק את זכות הדיבור ולא יושב-ראש הוועדה שאני מנהלת איתו שיחה מאוד עניינית.
רוברט אילטוב
זה לא עניין של שיחות פה, זה עניין של - - -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאלי.
תמר זנדברג
אתה יכול לרשום אותי לזכות דיבור?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
תמר זנדברג
אני מודה לך שדאגת לי לזכות דיבור.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לדבריו של חברי חבר הכנסת כבל. מישהו צריך להגן על כבודה של הכנסת מבחינת תדמית, גם ציבורית וגם משפטית. אנחנו במצב הכי מגוחך. אני לא זוכר שהיה פעם כזה דבר שישבנו בישיבת ועדת כנסת בבוקר כשהחוק עוד לא הגיע אפילו למליאה.
היו"ר זאב אלקין
היה, היה.
אברהם מיכאלי
לא, לא. חוק התקציב, לא מדבר על חוקים רגילים.
היו"ר זאב אלקין
היה. נדיר – היה.
אברהם מיכאלי
אני לא זוכר את זה. אתה זוכר יותר ממני? אתה לא יותר ממני בכנסת. אני לא יודע.
רוברט אילטוב
כשהייתם בקואליציה - - -
היו"ר זאב אלקין
גם זה נכון.
אברהם מיכאלי
- - -בקואליציה לפעמים אנחנו מגוחכים. זה נכון, חבר הכנסת אילטוב. למזלנו, אנחנו כרגע באופוזיציה. מה שאני אומר היום יחול גם על הקואליציה הבאה, כך אני חושב. אסור לתת למצב הזה שאנחנו דנים פה במשהו וירטואלי. לא סתם אמרתי את המילים "כנסת וירטואלית". אנחנו פה דנים באמת דברים שאנחנו לא יודעים בכלל מה אנחנו הולכים לדון בזה בעוד שמונה שעות, אני לא יודע.

אני פה מבקש, ארבל, הגנה מהייעוץ המשפטי של הכנסת. אני רוצה לדעת איך אתם מאשרים להביא את הדבר הזה בצורה שמביאים פה היום את הבקשה הזו לוועדת הכנסת. אני מבין שיש לכם חוות דעת משפטית. אני סומך עליכם כאובייקטיבים ביותר. אבל אנחנו לא נראים טוב, אנחנו נראים מגוחכים.
היו"ר זאב אלקין
כעיקרון הם לא צריכים לאשר או לא לאשר לפי תקנון הכנסת. ארבל, את לא חייבת. אבל אם את רוצה להגיד את מוזמנת להגיד. לפי התקנון הייעוץ המשפטי לא מאשר בקשות של פטורים מחובת הנחה. זו סמכות של ועדת הכנסת, מוקנית לה לפי תקנון בצורה מסודרת.
אברהם מיכאלי
אבל היא צריכה להגן על הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
זה מה שהכנסת החליטה. היא נתנה סמכות. היתה רוצה לתת סמכות ליועץ המשפטי היתה נותנת. נתנה סמכות לוועדת הכנסת. אבל בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
בוודאי שהמצב שבו ניתן פטור לחוק התקציב ולחוק ההסדרים הוא מצב לא טוב. זה חוקים מאוד גדולים. אגב, תמיד כשוועדת הכנסת נותנת פטור בימי שני בבוקר כשחברי הכנסת רק רואים את הצעת החוק בסמוך לישיבה וכאשר החוק מונח רק בארבע ורוצים להצביע באותו יום, זה תמיד מצב שהוא בעייתי. ופה בחוקים כל כך גדולים ומשמעותיים בוודאי שזה לא מצב טוב.
אני לא יכולה להגיד שהדבר אינו אפשרי, התקנון מאפשר את זה. גם כשעשינו חיפוש מצאנו בכנסת הקודמת תקדים למצב כזה ב-2009 כשוועדת הכנסת נתנה פטור, אומנם של יום אחד, להצעת חוק התקציב וההסדרים. לכן, אי-אפשר לומר שזה לא דבר אפשרי.
צריך גם לזכור שהשנה באופן חריג, וגם לא טוב, החוקים הגיעו באיחור מעבר לתאריך שקובע חוק יסוד: משק המדינה. בדרך כלל החוקים אמורים להגיע לכנסת 60 ימים לפני סוף שנת התקציב, עד סוף אוקטובר, ואכן תמיד מקפידים.
אברהם מיכאלי
כל הממשלה הזו היא ממשלה לא חוקית. היא עושה הכול בניגוד לחוק.
אורי מקלב
וזו סיבה להקל? זו סיבה להחמיר, לא להקל. זה שהוא הגיש באיחור, סימן שהוא מורכב, כך אני מניח.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, ההבהרה ניתנה.

חבר הכנסת מקלב, חבל שלא היית כאן בתחילת הדיון. הסברתי מה הסיבות בנסיבות שהיינו והיינו צריכים לבחור.
אורי מקלב
אני מתייחס למה שאומרת היועצת המשפטית. זה שזה הוגש באיחור זה לא סיבה לצמצם ולפטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
תודה, אתה רק כרגע לא בזכות הדיבור.
אורי מקלב
קריאת ביניים.
היו"ר זאב אלקין
היא התארכה קצת.
אורי מקלב
אני אבקש.
תמר זנדברג
תודה, אדוני היושב-ראש. אני חייבת להגיד שהדיון פה קצת מתנהל בצורה מנומסת, שלא לומר מנומנמת מדי יחסית למה שעל הפרק. חוק התקציב הוא לא חוק שולי שאנחנו באים ופוטרים מחובת הנחה. אני חייבת לומר שבדיון בחוק שלי במליאה, אדוני היושב-ראש, הצעת ללכת למסלול הזה של פטור מחובת הנחה כדי לקדם חוק שצריך, ואני שבה ומודה לך על כך לפרוטוקול. אבל כאן מדובר בתקציב המדינה. מדובר כאן במדיניות הממשלה, לאן היא רוצה להוביל אותנו בשנה הקרובה. זה לא איזה דבר של מה בכך, זה לא איזה חוק שאנחנו רוצים טיפה לקדם וכו'.
התסבוכת שנקלעתם אליה בלוח הזמנים היא ברורה לנו, אבל זו בדיוק הבעיה. כרוכה כאן תסבוכת תקנונית משפטית שהיא בסופו של דבר מתבטאת בתסבוכת של מדיניות. זה שהיום בשעה 09:04 נחת במייל שלנו: מצ"ב לעיונכם חוק התקציב וההתייעלות הכלכלית וכו' וכו כשבשעה 10:30 אנחנו צריכים להצביע על פטור מחובת הנחה - אני באמת שואלת מה המסר שאנחנו אומרים לציבור. כאילו, על מה אנחנו מצביעים? באמת. קואליציה, אופוזיציה, מה זה? מה אנחנו אומרים לציבור? הסעיפים: מע"מ אפס, קק"ל, צהרונים ליפעת קריב. זה נבלע פה, זה לא נבלע פה? העיקר שלא תיפול הממשלה?
היו"ר זאב אלקין
שלא תיפול שגגה מידייך, מע"מ אפס הוא לא חלק מהתקציב וחוק ההסדרים.
תמר זנדברג
אוקיי, הוא חלק, לא חלק? האם מישהו קרא? יפעת, את יודעת אם הסעיפים שחשובים לך נכללים כאן או לא?
היו"ר זאב אלקין
הוא לא חלק. הוא חוק נפרד שנידון כרגע בוועדת כספים. אם תרצי להשתתף בדיון בעניין הזה הוא מתקיים בשעות האלה, לא בחדר הזה.
תמר זנדברג
זאת אומרת, משעה 09:04 שאז זה נחת פה, אלא אם כן אולי חברי יש עתיד קיבלו גרסה לקריאה מוקדמת שזה גם כן חמור, אני לא יודעת. מישהו קרא? פייגלין קראת?
משה זלמן פייגלין
- - -
תמר זנדברג
נו, אז מה? על מה אנחנו מדברים? תקציב המדינה.
אלכס מילר
ומי שזה עניין אותו הצליח להשיג וקרא.
תמר זנדברג
אוקיי.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, תודה רבה.
תמר זנדברג
רגע, רגע. יש לנו כאן אמירה, יש לנו חבר כנסת מהקואליציה שאומר לפרוטוקול שהוא הצליח להשיג עותק של הדבר הזה שנחת אצלנו היום קודם. אני רוצה לדעת, אולי יש פה - - -
אברהם מיכאלי
צריך להקים ועדת חקירה על זה.
היו"ר זאב אלקין
תמר, תודה רבה.
אלכס מילר
- - -פרוטוקול, כל חברי ה- - - בוועדת הכספים - - - את חוק ההסדרים מאל"ף - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מילר, אתה לא בזכות דיבור.
תמר זנדברג
חבר הכנסת מילר, יש גם כמה חברי אופוזיציה שכבר הודיעו שיגישו הסתייגויות על משהו שהם לא קראו, לא ראו. הפופוליזם הוא לא רק נחלת הקואליציה.
היו"ר זאב אלקין
תמר, תודה רבה. אל תחייבי אותי לקרוא אותך לסדר.
תמר זנדברג
עכשיו אני אומרת ברצינות כדי לכבד אותנו.
היו"ר זאב אלקין
משפט אחרון לסיכום. עד עכשיו כל מה שלפרוטוקול הוא ברצינות, כך אני מקווה.
תמר זנדברג
האם אפשר לתת לנו ארכה של 24 שעות לקרוא וללמוד את החומר ולהביא אותו הדבר מחר? במה ייפגע? נתכנס מחר שוב באותה שעה. תנו לנו 24 שעות ללמוד את הדברים, לפחות את המינימום, ונתכנס שוב.
היו"ר זאב אלקין
תודה. אני אסביר כשאגיב לכל הדוברים.
חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

אני חושב שלא ראי חוק התקציב לחוקים אחרים. לא פעם אנחנו גם מלינים על כך שיש חוקים כבדים וחוקים שצריך באמת מספיק זמן כדי להניח אותם ואנחנו מבקשים עליהם פטור מהנחה. אבל אין חוקים שדומים ביחס לחוק התקציב. היועצת המשפטית, יש בחוק התקציב חובת הנחה כדי לתת אפשרות ללמוד. למה אנחנו רוצים להניח אותו 60 יום? כי הוא חריג מכל החוקים האחרים והמהות של כל החוק הזה היא כדי שאפשר יהיה ללמוד. באף אחד לא כתוב כמה זמן צריך להניח או הגבלה. ישנם מספר ימים. חוק התקציב במהותו בא ואומר שצריך מספיק זמן כדי ללמוד אותו. אז לקריאה שנייה ושלישית זה מובן ולקריאה ראשונה אנחנו רוצים לקצר הליכים? אין כאן משהו מהקל וחומר שאנחנו צריכים בקריאה הראשונה שזה גם כן ממילא מינימום של זמן אז רוצים לבקש על זה פטור מחובת הנחה?
יש דברים שאתה אומר
בסדר, לא לומדים, כן לומדים. אבל אי-אפשר להשוות בין החוקים האחרים שאני חושב שרוב חברי הכנסת לומדים, מעיינים, לא יודעים מה התוצר הסופי של החוק, ודאי למי שלא בתוך הקואליציה. אבל במיוחד אנחנו צריכים לדעת ממה נבע העיכוב, ואני חושב שזה מה שבאמת מתסכל ואני חושב שצריך לעכב. רבתם בתוך הקואליציה לכן לא הנחתם את זה. על מה רבתם בתוך הקואליציה? האם על קצת למעט את יוקר המחיה? לתת למשפחות מהמעמד הנמוך והבינוני ולשפר את מצבן? על מה רבתם? רבתם על קק"ל, על זה, על מאות מיליונים ועל השאלה איפה זה נמצא, האם בקק"ל או במקום אחר ולא על דברים משמעותיים.

הייתי מוכן באמת לוותר, למחול ולסלוח, ולהבין אם היה ויכוח כאן אם לתת עוד נקודות או עוד דברים שיכולים לשפר את המצב הכלכלי למשפחות הקשות. אבל לא בזה רבתם. רבתם על מאות מיליונים מכל מיני ארגונים שאני לא יודע מה הקשר שלהם למשפחות או לכל העם הנצרך. לכן, על זה אין שום סיבה.
היו"ר זאב אלקין
על איזה מאות מיליונים?
אורי מקלב
בקק"ל. על מה זה הולך? על קק"ל. רבים על קק"ל האם יישאר בקק"ל שאף אחד לא יודע בדיוק מה הוא עושה עם הכסף הזה, או כן יעבור או לא יעבור, על זה המריבות. לא ראינו שום מריבות על דרישה בתוך החוק לשפר את מצב המשפחות או את מצבם של הילדים או לשפר מצב כלכלי כזה או אחר או את מצב הדיור. לא על זה היה הדיון.

לכן, אני מבין שנימקת את זה והתנצלת. לא הייתי בדבריך, אבל מסרו לי את דבריך. אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר, אבל בכל אופן לא יקרה שום דבר אם זה יהיה מונח בזמן שלו. אני מוכן להציע לצמצם את הזמן שזה מונח בכנסת בין קריאה שנייה ושלישית ולא לקחת את הזמן בקריאה ראשונה. הרבה יותר הגיוני לצמצם את הזמן הזה ולא את הזמן הזה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. אני אענה במשפט לכמה מההסתייגויות שהובאו כאן. לצערי, אצטרך קצת לחזור על עצמי כי מי שהעירו זה אנשים שלא היו בתחילת הדיון.

אני מבין את הטענות וגם אני הייתי רוצה לראות את התקציב מונח קודם. בסיטואציה שנוצרה הבחירה היתה או לבקש פטור מחובת הנחה עכשיו או לצמצם בשבוע זמן דיונים בוועדות. אני שמעתי את ההצעה שלך לצמצם את הזמן הזה. אני חושב שזה הצעה לא נכונה כי אם אנחנו רוצים בצורה אמיתית להשפיע על התקציב, כולנו יודעים, וכל חבר כנסה מנוסה יודע, שהשפעה האמיתית היא בדיון בוועדות ולא בהצבעה בקריאה ראשונה. בקריאה ראשונה בדרך כלל התקציב עובר. לכן, כדי לאפשר לחברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה לדון בוועדות בסעיפים השונים של החוק, להחליט מה הם רוצים לאשר, מה לא, מה לשנות, הרבה פעמים החוק יוצא מהכנסת לא כפי שהוא נכנס, אני קיבלתי החלטה וגם התייעצתי עם ראשי הסיעות בקואליציה לפחות. הם היו באותה עמדה. הוחלט בכל זמן שזמן בוועדות הוא חשוב יותר לעבודה אמיתית של הכנסת.
אני דוגל בתפיסה, ויושב-ראש ועדת הכנסת, אנחנו ביחד באותה תפיסה שחוק תקציב וחוק ההסדרים צריך לבוא לכנסת לדיון אמיתי. אין מצב שהוא ייצא מהכנסת כמו שהוא נכנס אליו. אגב, על זה היה ויכוח אתמול, חבר הכנסת מקלב אם כבר שאלת. לא על סעיף מסוים של קק"ל, אלא על עצם התפיסה האם כל החוק צריך ללכת אוטומטית לוועדת כספים ולצאת ממנה כמו שהוא נכנס, או שצריך לאפשר לוועדות השונות של הכנסת לקיים דיון בסעיפים שונים של החוק, מה שהתפצל מהותית, מה שלא. זו היתה מהות הוויכוח ואני חושב שבנושא הזה אין ויכוח בין קואליציה לאופוזיציה דווקא, אלא זה היה בדיוק ויכוח על כבודה של הכנסת. אני שמח שהגענו להבנות גם בעניין הזה.

על כן, אני מביא את הבקשה של הממשלה לגבי ארבעת הצעות החוק האלה.
איתן כבל
בשביל הפרוטוקול, וגם לנו כאופוזיציה, למרות שאני יודע את התשובה אני רוצה לחזור ולשאול את היועצת המשפטית. אין היום בעצם בתקנון שום הגבלה או סעיף שיודע לבוא ולומר: אם אין לו"ז חוק התקציב - צריך לתת לו עוד 48 – לא חשוב מה. מימיקה לא נכנסת לפרוטוקול. אני רוצה שתתני - - -
ארבל אסטרחן
אין הוראה מיוחדת.
איתן כבל
אין הוראה מפורשת שקובעת ומגדירה את הדברים האלה. זאת אומרת, למרות המחאה שלנו יושב-ראש הישיבה שבמקרה הזה הוא חבר הכנסת אלקין יכול להביא את זה ולהעביר את זה ברוב של בעד ונגד.
ארבל אסטרחן
נכון. אנחנו גם חושבים שראוי שהחוק הזה יינתן לו מספיק זמן ופטור אמור להיות דבר חריג ביותר. אבל יש סמכות לוועדת הכנסת להחליט.
היו"ר זאב אלקין
תודה, ארבל.

חבר הכנסת וקנין, אומנם כבר סיימנו את הדיון אבל בבקשה.
יצחק וקנין
אני לא זוכר בכל שנותיי, וכמעט עשרים שנה שאני פה, שפעם עשינו פטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
התשובה היא היה, והיית בקואליציה, כמו שכבר נאמר. אני לא הלכתי לבדוק הרבה אחורה. בקדנציה הקודמת, לא בדקתי קדנציות אחרות, היית בקואליציה כמו גם חבר הכנסת מיכאלי ותמכתם בזה.
תמר זנדברג
למה אי-אפשר לדחות למחר?
היו"ר זאב אלקין
התשובה היא מאוד פשוטה כי - - -
יצחק וקנין
זאב, הזמן שנותר מבחינת ההנחה, ובדרך כלל הנחנו את זה הרבה יותר מוקדם, לא נשאר הרבה זמן, ואתה אמרת שצריך לדון בוועדות לעומק בחוק התקציב וזה נכון. אבל אני לא חושב שנשאר הרבה זמן. נכון שזה לא מחייב אותנו. ה-31 בדצמבר זה לא קודש קודשים, אפשר גם לפרוץ את זה. אבל הזמן הוא קצר מאוד, זה לא זמן ארוך.
היו"ר זאב אלקין
נכון. לכן, לא רציתי לצמצם אותו יותר.

תודה רבה לחבר הכנסת וקנין.

תשובה קצרה לתמר. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם נצביע על התקציב נניח ביום שלישי בערב לא נספיק לפצל וגם לאשר כי פיצול זה לא דיון של שעה. לכן, המשמעות של זה היא שנפסיד עוד שבוע, זה הכול. אמרתי – השאיפה שלי היא לסיים את כל הטיפול בפיצולים של חוק ההסדרים ופיצולים וניתובים לוועדות במהלך השבוע הזה כדי שבשבוע הבא הוועדות כבר יוכלו לעבוד – זה הכול.
תמר זנדברג
אבל מה שהיום אי-אפשר מחר לא הבנתי.
היו"ר זאב אלקין
הסברתי. כי מחר בבוקר אני מתכנן ויריב מתכנן דיון על הפיצולים כבר פה בהנחה שהחוק יאושר הלילה.
תמר זנדברג
אז למה שלא - - - ביום רביעי?
היו"ר זאב אלקין
אבל זה לא דיון בשביל שעתיים. אני עוד פעם חוזר ואומר, דיון על פיצולים הוא דיון רציני שלוקח כמה שעות.
קריאה
המליאה מתחילה ב-11:00 ביום רביעי.
תמר זנדברג
11 אז יש את כל היום.
היו"ר זאב אלקין
זה מליאה. אני אסביר לך אחר כך.
תמר זנדברג
מה זאת אומרת "אחר כך"?
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה. איתן, אתה רוצה הצבעה נפרדת על כל חוק?
איתן כבל
כן, כן. אנחנו פה לא ממהרים.
היו"ר זאב אלקין
בסדר גמור. יש את ארבעת החוקים ועל כל אחד מהם נצביע על בקשת בנפרד לפי בקשתו של חבר הכנסת כבל.
אני מביא להצבעה את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בקריאה ראשונה על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015. מי בעד הבקשה? מי נגד?
הצבעה
בעד – 10
נגד – 5

הבקשה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה - 2014, (מ/898), נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
עשרה בעד, חמישה נגד. הבקשה אושרה.

אני מביא את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה על הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015). מי בעד הבקשה? מי נגד?
הצבעה
בעד – 10
נגד – 5

הבקשה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה על הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015) , התשע"ה - 2014, (מ/899), נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
עשרה בעד, חמישה נגד. הבקשה אושרה.
אני מביא את הבקשה לפטור מחובת הנחה על הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס'' 31) (חברה ממשלתית ציבורית). מי בעד הבקשה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 10
נגד – 5

הבקשה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה על הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס'' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה - 2014, (מ/899). נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
עשרה בעד, חמישה נגד. הבקשה אושרה.
ואני מביא את הבקשה להקדמת הדיון, לפטור מחובת הנחה, על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015). מי בעד הבקשה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 10
נגד – 5

הבקשה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה על הצעת חוק הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה - 2014, (מ/899). נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
עשרה בעד, חמישה נגד.
אורי מקלב
למה אתם אומרים עשרה? למה אני רואה תשעה ואתם אומרים עשרה? אני לא רואה עשרה.
היו"ר זאב אלקין
תספור. הנה טופורובסקי הצביע מאחורי גבך. יש, יש. איילת וטופורובסקי. אורי, תספור: שלושה של הליכוד, שלושה של יש עתיד, אחד של בית יהודי, שניים של ישראל ביתנו ואחד של התנועה – עשר. הנה, חבר הכנסת צור יושב שם מולך.

עשרה מול חמישה הבקשה אושרה.

<3. בקשה לפיצול הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014>
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.

אני מעביר את זכות ניהול הישיבה לבעליה החוקי של הזכות ליושב-ראש ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני עובר מכאן לבקשה לפיצול הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014.


הכנסת החליטה בישיבה ביום שני, 3.11.2014, להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת החוק. אני מבין שיש הסכמה על איזשהו פיצול כך שהחוק ינותב בין כמה ועדות, איזה מין תרגולת כזאת לפני הפיצולים של חוק ההסדרים.


ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אגיד ממש בקצרה. מדובר בהצעת חוק ממשלתית שעוסקת בקידום השקעות בחברות היי-טק. זו הצעה די גדולה כשאחד הסעיפים בה עוסק בנושא של גיוס המונים, הצעה לציבור של ניירות ערך באופן של מימון המונים.
הנושא הזה מצוי על שולחנה של ועדת הכלכלה בגלל הצעת חוק של יו"ר הוועדה חבר הכנסת ברוורמן שהועברה לוועדה כבר לפני כמה חודשים.
היו"ר יריב לוין
כן. אני מבין שהיא מתייחס לסעיף אחד מתוך המכלול הזה.
ארבל אסטרחן
נכון, זה אחד מהנושאים שבתוך הצעת החוק הממשלתית. ולכן, ההצעה היא לפצל את הצעת החוק הממשלתית ואחר כך להעביר את שני החלקים המפוצלים כך שהחלק שעוסק במימון המונים יעבור לוועדת הכלכלה ביחד עם הצעת החוק שכבר מצויה שם, ויתר הצעת החוק יעבור לוועדת הכספים.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. רבותי, הערות, התייחסויות - אין.

מי בעד פיצול החוק בהתאם להסבר כפי שהציגה לנו היועצת המשפטית? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5
נגד –אין

נמנעים –אין

הבקשה לפיצול הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014, אושרה.
היו"ר יריב לוין
חמישה. נגד אין, נמנעים אין. אושר.
<4. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת לרגל היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת לרגל היעדרו מן הארץ. מודיעה לנו מזכירת הכנסת כי יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום כ"ח בחשוון התשע"ה, 21 בנובמבר 2014, וישוב ביום שני, ב' בכסלו התשע"ה, 24 בנובמבר 2014. לפיכך, אנחנו צריכים למנות ממלא מקום.
היושב-ראש ממליץ כי את מקומו ימלא סגן היושב-ראש חברינו חבר הכנסת חמד עמאר. אני מציע כמובן לאשר את בקשתו.

מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת לרגל היעדרו מן הארץ אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. מתנגדים אין, נמנעים אין. אושר.

<5. המלצת הוועדה הציבורית בדבר תשלומים לחבר הכנסת הפורש מהכנסת>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא האחרון והוא המלצת הוועדה הציבורית המונחת לפניכם לעניין תשלומים לחבר הכנסת הפורש מהכנסת, המלצה מיום 10 ביולי 2014, י"ב בתמוז התשע"ד, אשר מונחת בפניכם. אני מציע, ארבל, שתיתני לנו שוב את הסקירה.
ארבל אסטרחן
כן, אציג ממש בקצרה את השינויים למרות שמדובר בנסח שהונח על שולחן הכנסת ביולי והועבר לחברי הוועדה והונח שוב היום.


מדובר בהמלצה של הוועדה הציבורית שאני אזכיר שכבר היה פה הליך כזה שהיא מגישה המלצה לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת יכולה לאמץ את ההמלצה כמו שהיא ואז היא הופכת להחלטה מחייבת. אם ההצעה לא מתקבלת כאן היא חוזרת לוועדה הציבורית למתן המלצה נוספת כאשר על ההמלצה הנוספת יכולה ועדת הכנסת להחליט כל דבר – לקבל, לשנות או לדחות.

ההמלצה הזו עוסקת בשלושה עניינים הקשורים לחבר כנסת שפורש מהכנסת. העניין הראשון הוא מענק הסתגלות. לפי ההחלטה הקיימת היום חבר כנסת שפורש מהכנסת זכאי למענק הסתגלות בשיעור של עד שש משכורות, משכורת על כל שנה החל מהשנה השנייה, ויש סייגים מי לא זכאי.
היו"ר יריב לוין
כשאומרים שש משכורות - מה זה? זה על בסיס הברוטו הכולל, על בסיס ברוטו פלוס תוספת יוקר?
טובי חכימיאן
שכר יסוד ותוספת יוקר.
חיים אבידור
שש משכורות של חבר כנסת רגיל.
היו"ר יריב לוין
כן, ברור. זה מובן. ובמידה והגעת לחלק זה לפי חלקיות השנה.
ארבל אסטרחן
כן, כתוב.
היו"ר יריב לוין
והשנה הראשונה לא נחשבת.
ארבל אסטרחן
מי שכיהן ארבע שנים יקבל שלוש.
היו"ר יריב לוין
שלוש - כן, ברור.
ארבל אסטרחן
זה סעיף שקיים כבר מזה זמן.
אורי מקלב
ושלוש שנים ויום אחד?
ארבל אסטרחן
כתוב שעל חלק של שנת כהונה ישולם מענק יחסי.
היו"ר יריב לוין
יהיה לך שנתיים ואחד חלקי שלוש מאות - - -
ארבל אסטרחן
חלק.
אורי מקלב
כשדיברו על גדעון סער אמרו עכשיו שמכיוון שהוא עבד יום אחד - - -
היו"ר יריב לוין
זה ממשלה, זה לא אנחנו. אני מבין ששם יש הסדר אחר.
ארבל אסטרחן
מה שאמרתי עד עכשיו לא מוצע לשנות. מה כן מוצע? מוצע לשנות את השם ממענק הסתגלות למענק פרישה בגלל מה שאני אגיד עכשיו. יש היום סייגים לקבלת המענק הזה. למשל, מי שמתמנה לשר לא יקבל מענק עד שהוא יפרוש מהשרות. גם בזה לא נוגעים.
במה כן נוגעים? יש שני סייגים שרלוונטיים לענייננו: אחד אומר שחבר כנסת שחדל לכהן אחרי גיל 70 לא יקבל את המענק הזה כי התפיסה בזמנו היתה שזה מענק הסתגלות. אחרי גיל 70 לא מסתגלים לעיסוק חדש, ולכן אין לשלמו. מוצע כעת לבטל את הסייג הזה כך שלא משנה באיזה גיל חבר הכנסת פורש הוא יהיה זכאי למענק פרישה – זה שינוי אחד.
סייג אחר שקיים היום אומר שחבר כנסת שיש לו פנסיה תקציבית ומגיע ל-70% פנסיה שזה הפנסיה המקסימלית שהוא יכול לקבל מהכנסת, לא יהיה זכאי למענק. מה פה מוצע לשנות? היום חברי כנסת יכולים לקבל יותר מ-70% אם יש להם פנסיה משני מקורות ציבוריים. וחברי כנסת שכיהנו הרבה שנים, בין אם זה בכנסת, בין אם זה, למשל, בצבא, או שרים, שהיו בשני מקורות ציבוריים יכולים להגיע ליותר מ-70%, עד 100%. לכן, מה שמוצע כאן שהסייג מי שלא יקבל את מענק הפרישה לא יהיה מי שיש לו 70% אלא מי שיש לו 100% שזה הפנסיה המקסימלית. אלה שני השינויים בסעיף הזה.

תיקון נוסף מתייחס לחבר כנסת שנפטר בעת הכהונה. היום יש כמה סעיפים שמתייחסים לזה ויש קצת בלגן איתם. הם גם לא בדיוק הותאמו למי שזכאים לפנסיה צוברת שזה רוב חברי הכנסת, כל אלה שהתחילו אחרי 99', ויש גם בסעיף הזה הפניות לסעיף הקודם שציינתי שאותו מתקנים. ולכן, מה שמוצע לקבוע - לעשות הוראה אחידה שתאמר שחבר כנסת שנפטר בעת הכהונה לשארים שלו ישולם אותו מענק שדיברנו עליו של השש משכורות או כמה שהוא זכאי לפי שנות כהונתו, בתנאים ובשיעור שהיה משתלם לחבר הכנסת. ואם אותו חבר הכנסת השאיר אחריו שארים שהקצבה שלו מחולקת ביניהם, באותו אופן יחולק המענק – זה התיקון השני.
התיקון האחרון נוגע לחבר כנסת שזכאי למענק, מה שאנחנו קוראים מענק שנים עודפות. יש חברי כנסת שכיהנו הרבה שנים, מעל 30 שנה. בדרך כלל זה נגיד בכנסת ובצבא ובמקומות ציבוריים כאלה. מה שקרה בעבר שחברי הכנסת היו בפנסיה תקציבית, אם הם הגיעו כבר לשיעור המקסימלי של הפנסיה הם היו ממשיכים לכהן בכנסת ובעצם לא היו צוברים שום זכויות פנסיה. ואז נקבע שהם יכולים לקבל על כל שנה כזו שהיא מעבר לגיל מסוים ומעבר לשיעור הפנסיה המקסימלי מענק.
כשהתאימו את ההחלטה הזו לענייני הפנסיה הצוברת באופן אוטומטי גם הדבר הזה הוחל. אבל מי שהוא בפנסיה צוברת אין לו שנים שבהם הוא בכנסת והוא לא מקבל עליהם פנסיה כי הוא ממשיך להפריש לפנסיה צוברת. לכן, מוצע את אותו סעיף של המענק שנים עודפות לא להחיל על מי שבפנסיה צוברת כי הוא צובר זכויות פנסיה כמו כל חבר כנסת אחר.
אורי מקלב
הוא לא מגיע ל-100%?
ארבל אסטרחן
יכול להיות שיהיה לו 100% בתקציבית והוא ממשיך בצוברת לקבל אם הוא התחיל לכהן בכנסת בצוברת.

אלה שלושת הנושאים שמוצע לתקן.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הערות, התייחסויות, שאלות.
אברהם מיכאלי
מה אומרים הגורמים המקצועיים? האם יש פה משהו שצריך לשקול, להתלבט?
אורי מקלב
לא. לא נראה לי שזה נוגע לאף אחד מאיתנו.
חיים אבידור
אני לא חושב. הוועדה נימקה את ההחלטה שלה באפליה בין חבר הכנסת לחבר כנסת. איך אומרים? גם ה-70 של פעם זה ה-50 של היום, מבחינת הגיל. אומרים שחבר כנסת שפורש בגיל 70 לא צריך להסתגל. לכן, אנחנו בעד קבלת ההחלטה הזו ולהפוך את זה למענק פרישה עם הורדת כל ההסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מודה לוועדה הציבורית, לחיים, לטובי, לארבל, על כל העבודה בנושא הזה. מי בעד לאשר את ההמלצות לעניינם של תשלומים לחבר כנסת הפורש מהכנסת על-פי המלצות הועדה הציבורית מיום עשירי ביולי 2014, י"ב בתמוז התשע"ד?
ארבל אסטרחן
רגע, שכחתי להגיד שמוצע שזה יחול מהיום. כלומר, על כל מי שיפרוש מהיום.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אני מקווה שלא כולנו עומדים לפרוש.

מי בעד קבלת ההמלצות?

הצבעה
בעד – פה אחד
<המלצת הוועדה הציבורית בדבר תשלומים לחבר הכנסת הפורש מהכנסת, נתקבלה.>
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים