ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/10/2014

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים
29/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 432>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ה' בחשון התשע"ה (29 באוקטובר 2014), שעה 9:00
סדר היום
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

אלכס מילר
מוזמנים
>
פיני שחר - סגן בכיר לממונה על שוק ההון, אגף שוק ההון, משרד האוצר

אביבה בן ארי - מנהלת מח' רישוי גופים מוסדיים, אגף שוק ההון, משרד האוצר

ברוך לוברט - לשכה משפטית, משרד האוצר

שאול יהלום - יו"ר, "גלעד" קרן פנסיה

אהוד אלפסי - יועץ משפטי, משרד גרוס
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים בנושא: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014. זה נושא מספיחים שנשארו לנו מחוק הריכוזיות והגברת התחרות; היתה אי-שימת לב שישנן כמה קופות שהן שונות כנראה מאחרות והיתה צריכה להיות אליהן התייחסות מיוחדת, והנה בא התיקון. אז אל"ף, אני מודה לאגף שוק ההון שעמל וסידר את זה. בבקשה, המיקרופון לרשותכם.
ברוך לוברט
בוקר טוב, אדוני. אני ברוך לוברט, מהלשכה המשפטית באוצר, ואתי פיני ואביבה מאגף שוק ההון.

אנחנו באים לוועדה בעקבות חוק הריכוזיות שנחקק בדצמבר 2013. אני מזכיר שבזמנו היינו פה בוועדה, ואחד מהפרקים בחוק עוסק בהפרדה של תאגידים ריאליים וגופים פיננסיים. במסגרת התיקונים העקיפים שעשינו בחוק הריכוזיות לחוק הפיקוח על הביטוח, הסדרנו את דרך הפעולה של מבטח בלא שולט בשל הציפייה שהיתה שבעקבות ההוראות של הפרדה בין תאגידים ריאליים ובין גופים פיננסיים, צפויים להתבצע במשק מספר שינויים מבניים שעשויים להותיר מבטחים בלא בעל שליטה, זאת אומרת, במצב של החזקה מפוזרת של הציבור, וההוראות האלה נועדו למנוע שליטה בפועל במבטח בלא קבלת היתר.

ההוראות האלו בחוק הפיקוח על הביטוח, לפי סעיפים שקיימים בחוק הפיקוח על קופות גמל – מחילים למעשה את ההוראות האלו גם על חברות מנהלות של קופות גמל, וההוראות האלו חלות גם על חברות מנהלות שבשליטת עמיתיהן, שבהן, בחברות האלה אין אף עמית שקיבל היתר שליטה. מדובר למעשה בחברות מנהלות של קופות גמל ענפיות או קרנות פנסיה ותיקות שיש להן מאפיינים מאוד ייחודיים. אני אמנה חלק מהם.
המאפיינים הם
קודם כל שההצטרפות לקופת הגמל מוגבלת לפי התקנון לציבור מסוים בלבד; החברה המנהלת היא גוף שהפעילות שלו לא למטרת רווח; ומאפיין נוסף של אותן חברות הוא שלפחות מחצית מן הדירקטורים בחברה המנהלת מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג שלהם.
לאור המאפיינים הייחודיים האלו, אנחנו מבקשים לקבוע שההוראות שלגבי מבטח בלא שולט לא מתאימות לחברות המנהלות שבשליטת עמיתיהן. כך לדוגמה, האיסור שחל על עמיתים להציע מועמדים לדירקטורים או להסכים ביניהם על מועמד ראוי לא מתאים בחברות כאלה, ולכן הבקשה שלנו היא להחריג או לקבוע שההוראות האלה לא יחולו עליהם.
אייל לב ארי
ברוך, על איזה חברות למשל זה יחול? על איזה קופות?
ברוך לוברט
אנחנו כרגע מדברים על שתי קבוצות של חברות מנהלות: האחת, חברות שבשליטת עמיתיהן. זאת אומרת, אותן חברות שאין להן היתר שליטה, אין עמית שיש לו היתר שליטה, והן חברות שמנהלות קופות גמל ענפיות או שזו קרנות ותיקות בעלי מאפיינים כאלה. זו רשימה של כ-11 חברות מנהלות. ולגבי ההוראה השנייה, של 32א(1), בנושא הסכמה להציע דירקטור, זה כבר מדובר בקבוצה מעט יותר גדולה. אנחנו יכולים יותר לפרט עליה עוד מעט.

רק להשלים את ההצגה, אני אגיד שלגבי ההוראות של מבטח בלא שולט, מועד התחילה שאנחנו מציעים הוא מועד רטרואקטיבי. אני מזכיר שבמועד החקיקה של חוק הריכוזיות לא היתה כוונה להחיל את ההוראות האלה לגבי המבטח בלא שולט על חברות כאלו.

ממש לקראת החקיקה של החוק הנושא הזה עלה ואנחנו התחייבנו שנבוא בפני הוועדה ונסדיר את הנושא. כשפרסמנו את הטיוטה של התקנות כבר אצלנו, לפני לפחות למעלה מחצי שנה, אנחנו הודענו שאנחנו לא מתכוונים לאכוף את ההוראות האלה כמובן, כי שוב, לא היתה כוונה להחיל עליהן מלכתחילה. אנחנו עושים פה איזשהו תיקון כדי להבהיר את המצב המשפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה לברך בברכת ברוך הבא את חבר הכנסת לשעבר ואת השר לשעבר, ידידנו שאול יהלום. ברוך הבא, אנחנו נשמח שתישאר אתנו ותצטרף אלינו.
אייל לב ארי
תנו דוגמה לחברות, לקופות, שבהן זה לא יחול.
ברוך לוברט
מדובר ב-11 חברות מנהלות, מתוכן יש תשע חברות מנהלות של קופות גמל. ביניהן אפשר למצוא קופות גמל של עובדי ציבור במושבים, של עובדי האוניברסיטה העברית, של עובדי "אל על נתיבי אויר", עובדי התעשייה האווירית, עובדי עיריית חיפה וכדומה. ויש לנו בקבוצה השנייה שתי קרנות פנסיה ותיקות, אחת של "גלעד" והשנייה של חברי "דן".
אלכס מילר
אתם מגבירים פיקוח על החברות האלו? זה בעצם האישיו?
יעקב ליצמן
זה היה תפור למישהו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הפיקוח יישאר כפי שהוא, רק הן שונות מההגדרה הכוללת והיה צריך להחריג אותן.
אייל לב ארי
נקבעו בחוק הריכוזיות תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, ביטוח וקופות גמל, בעקבות רעיון ההפרדה בין גוף ריאלי לגוף פיננסי, מתוך ההבנה שבעקבות ההפרדות האלה יכולות להיווצר חברות מנהלות ללא גרעין שליטה. ובמקרים האלה נקבעו הוראות כיצד לנהוג במקרה של חברה ללא שולט מבחינת מינוי נושאי משרה, למשל.
אלכס מילר
זאת אומרת, זה התיקון שמטפל בסוגיה שאם יש מצב - - -
אייל לב ארי
זה התיקון שמחריג סוגים מסוימים של חברות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
קופות מיוחדות, קטנות וותיקות.
אייל לב ארי
- - את זה כבר ידעו באגף שוק ההון מלכתחילה: חברות מנהלות של קופות ענפיות, בעצם קופות - - -, כפי שפורטו כאן, שהן בעצם חברות שבעיקר בשליטת ההסתדרות, בשליטת עובדים, שהן בעצם סגורות - - -
יעקב ליצמן
מה זה עושה? זה מחמיר או מקל?
אייל לב ארי
זה מקל. זה משאיר את המצב כפי שהוא היום, ואפשר לומר שהוא גם מקל כי הוא לא מחייב - - -
יעקב ליצמן
למה הוא צריך לשנות את זה?
אביבה בן ארי
הוא לא בדיוק מקל, פשוט בקופות האלה יש מנגנונים אחרים שנועדו לשמור שלא ייווצר שולט. אז במקום להחיל עליהן מנגנונים שנועדו לחברות שנסחרות בבורסה, משאירים אותן עם מנגנונים שלהן שכבר קיימים אצלן.
אלכס מילר
אבל למה הן לא מיישרות קו אתן?
אביבה בן ארי
כי הן לא נסחרות בבורסה, הן גם לא אגודות שיתופיות או דברים כאלה. זה לא רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לשאוּל – אם כבר הגעת.
שאול יהלום
קודם כל, אני רוצה להרגיע. אני מייצג את קרן "גלעד" והוותיקה, והפיקוח שם והרגולציה חודרת לעצמות – לא זה מה שמדובר. אלא בחוק הריכוזיות רצו לעשות הפרדה - - - וזה למעשה בין בעל שליטה לבין עוד גופים שיש לו. בטעות, לא שמו לב שיש גופים שאין להם בעל שליטה.

למה זה רטרואקטיבית? בגלל שזה מיום קבלת חוק הריכוזיות.
יעקב ליצמן
אבל השאלה היא מה אתה צריך את זה. אם אתה חייב את זה, אני לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא חייב את זה. תן דוגמה.
שאול יהלום
אני אתן דוגמה לחבר הכנסת ליצמן. לדוגמה, מי מנהל את הקרנות האלה. אם יש בעל שליטה, פחדו שבעל השליטה ינהל את הפירמידה. פה העמיתים עצמם בוחרים את המנהלים. בא חוק הריכוזיות ואמר: שופט ימנה את הדירקטורים. בזה אנחנו כמובן לא מעוניינים ולא צריכים. זוהי דוגמה. ושוב אני חוזר: רטרואקטיבית זה מיום קבלת חוק הריכוזיות, כי למעשה שנה שלמה, קצת יותר משנה, היינו צריכים לנהוג לפי זה. אז האוצר ברוב טובו אמר: התיקון יהיה רטרואקטיבי ולא ננקוט באמצעים מול אלה שבשנה ורבע הזאת לא מגישים.
יעקב ליצמן
אתה רגוע עם זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, כן.
יעקב ליצמן
אגב, לא נראה לי ששר האוצר חתם על זה כי בדרך-כלל הוא חותם בנקודות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר.
ברוך לוברט
הוא חותם על מכתב הפנייה לוועדה, הוא לא חותם על התקנות - - -
יעקב ליצמן
לא, לא, אבל בפנייה כאן זו לא חתימה - - -
ברוך לוברט
"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ג), 10(א) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרה
1.
בתקנות אלה –
"חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה" – חברה מנהלת שכל מחזיקי אמצעי השליטה בה אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיפים 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח או 9(ב) לחוק ושמתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא מנהלת רק קופות גמל ענפיות;

(2) היא חברה מנהלת של קרן ותיקה שהחברה בשליטה של עמיתיה ושתקנונה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה."


אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה
2.
על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה לא יחולו ההוראות לגבי מבטח בלא שולט לפי סימנים ו' לפרק ג' ו-א'1 ו-א'2 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח.אי תחולת הוראות על עמיתים בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות ובחברה מנהלת שבשליטת עמיתיה


3.
על עמיתים בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות ובחברה מנהלת שבשליטת עמיתיה לא יחולו הוראות סעיף 32(א1) בחוק הפיקוח על הביטוח.תחילה
4.
תחילתה של תקנה 2 ביום ח' בטבת התשע"ד (11 בדצמבר 2013).

(__________ 2014)

(חמ 4833 - 3)
_________

יאיר לפיד

שר האוצר"
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014? ירים את ידו.

הצבעה 1

בעד – פה אחד

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ד-2014, אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה לכם, אנשי שוק ההון, אנשי האוצר.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים