ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/08/2014

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
19/08/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 118>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ג באב התשע"ד (19 באוגוסט 2014), שעה 10:50
סדר היום
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה זלמן פייגלין – מ"מ היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
מ"מ מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר משה זלמן פייגלין
אני פותח את הישיבה של ועדת הכנסת כממלא מקום יושב ראש ועדת הכנסת שנמצא עכשיו בחו"ל. הוגשה לנו בקשה להאריך את הזמן שבו עבדכם הנאמן, משה פייגלין, ממשיך ומשמש כממלא מקום של יושב ראש הכנסת.
נאזם בדר
למעשה יש רק סעיף אחד על סדר היום.
היו"ר משה זלמן פייגלין
זה הסעיף היחיד שעל סדר היום, לאשר את הבקשה להאריך את משך זמן כהונתי כממלא מקום יושב ראש הכנסת. לגבי התאריכים, מה התאריכים המדויקים?
נאזם בדר
אני תיכף אציג את זה באופן מפורט במסגרת של פחות מדקה. אני סגן מזכירת הכנסת, ממלא את מקומה, לפחות בישיבה הזאת. יש לנו גם לצורך העניין את וילמה מאור, היא מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והיא ממלאת מקום מנהלת ועדת הכנסת בישיבה זו. הנוכחים הם, כמובן ממלא מקום יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, וחבר הכנסת אברהם מיכאלי. זה הרכב הנוכחים בישיבה.

יושב ראש הכנסת יוצא את גבולות הארץ בין התארים 21 עד 28 בחודש זה, באוגוסט. על פי חוק הכנסת, סעיף 20א(א) ו20א(ד), ועדת הכנסת מתבקשת לאשר את אחד מסגניו שימלא את מקומו במהלך התקופה הזאת שהוא מחוץ לגבולות הארץ ומי שמוצע הוא יושב ראש הישיבה הזאת, חבר הכנסת משה פייגלין, ומתבקש אישור ועדת הכנסת לדבר כזה, כדי שיהיה חוקי פורמלי. אני אומר לך, אתה בתקופה הזאת בתוקף היותך ממלא מקום יושב ראש הכנסת תהיה ממלא מקום נשיא המדינה.
היו"ר משה זלמן פייגלין
אבל נשיא המדינה בארץ. במידה שהוא יוצא או לא מסוגל למלא - - - הבנתי.
אברהם מיכאלי
אם הוא רוצה לנסוע.
היו"ר משה זלמן פייגלין
שיהיה בריא.
נאזם בדר
כמובן אתם מתבקשים לאשר את הפנייה הזאת.
היו"ר משה זלמן פייגלין
אוקיי, אז נשאר לנו רק להצביע. מי בעד הבקשה? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, הבקשה אושרה.

הצבעה על הבקשה

בעד – 2
נגד – 0
נמנעים – 0

הבקשה אושרה.
אברהם מיכאלי
נאחל נסיעה טובה ליושב ראש הכנסת ולך במילוי המקום.
היו"ר משה זלמן פייגלין
תודה רבה. אם צריך עוד מישהו שאני אמלא את מקומו, אין בעיה.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים