ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 14/07/2014

מינוי חבר בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת., הקמת ועדה מיוחדת לנושא הפנסיה וגימלאות הפרישה., חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018, חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014, חוק הממשלה (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014, חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
14/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 107>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014), שעה 10:30
סדר היום
א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הממשלה (תיקון – שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים), התשע"ד-2014 (פ/2568/19), הצעת חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי כנסת.
ב. הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה ראשונה מטעם הוועדה.

ג. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הגבלות על שימוש בתואר התפקיד בידי חברי הכנסת לשעבר), התשע"ד-2013 (פ/1884/19). הצעת חבר הכנסת יריב לוין – הכנה לקריאה השנייה והשלישית.
ד. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון להעברת הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 13), התשע"ד-2013, מהוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לדיון בוועדת החוץ והביטחון.
ה. מינוי חבר בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת.

ו. הקמת ועדה מיוחדת לנושא הפנסיה וגמלאות הפרישה.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

יצחק וקנין

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

חיים כץ
אורית סטרוק

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
>
מירי פרנקל שור - עו"ד, יועמ"ש ועדת החוץ והביטחון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הממשלה (תיקון - שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים), התשע"ד-2014 (פ/2568/19), הצעת חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי כנסת.>
היו"ר יריב לוין
רבותי, בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. אנחנו נתחיל בנושא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הממשלה (תיקון - שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים), התשע"ד-2014 (פ/2568/19). אני מבין שבעניין הזה יש הסכמה על כך שההצעה תעבור לוועדת החוץ והביטחון על דעת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. לפיכך אני מציע להעביר את ההצעה לשם. מי בעד?
הצבעה

בעד ההצעה – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

ב. הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות),

התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה ראשונה מטעם הוועדה
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון) (יושב-ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד-2014, הכנה לקריאה ראשונה מטעם הוועדה. הצעה זאת מונחת בעקבות פנייה של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת זאב אלקין. אני מציע שתציג בשתי מילים את הבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני. הסיבה לבקשה הזאת היא טכנית. למעשה, לפי חוק השב"כ ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת המשמשת כוועדת הכנסת לעניין פיקוח של השב"כ, לפי חוק השב"כ, היא זאת שמאשרת דוחות ודברים נוספים שדורש החוק.

בהצעת חוק השב"כ המקורית נכתב שיושב-ראש הוועדה לעניין חוק השב"כ יהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת כי הפרקטיקה המקובלת הייתה שתמיד הייתה זהות בין יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון לבין יושב-ראש ועדת משנה לעניין שירותים חשאיים. אבל, כמובן, אני מניח שהמחוקק אז לא לקח בחשבון את העובדה הפשוטה שוועדת משנה לשירותים כמו כל ועדת משנה, לא חייב שדווקא יושב-ראש הוועדה הגדולה יעמוד בראשה, ויכול לבוא יום שוועדת החוץ והביטחון תחליט לפצל בין שני התפקידים האלה, מה שבאמת מתרחש היום. כידוע לך, אתה משמש כיושב-ראש ועדת משנה לשירותים חשאיים. לכן למעשה, החוק היום יוצר סתירה כי ועדת משנה לשירותים צריכה לקבל בחוק השב"כ. אתה כיושב-ראש שלה צריך לשבת בראשות הדיון, אבל לפי החוק, אני כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון צריך להחליף אותך בדיונים הספציפיים מסביב לחוק.
היו"ר יריב לוין
זה גורם לי סבל גדול, אני מודה.
זאב אלקין
לכן אני מציע לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון ופנייה לוועדת הכנסת שהיא זאת שרשאית לתקן את החוק המקורי להוריד את ההתניה הזאת. היא לא רלוונטית. לוועדת משנה לשירותים יש תמיד יושב-ראש. זה יכול להיות יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון – מה שבדרך כלל קורה – זה יכול להיות חבר אחר בוועדת חוץ וביטחון. הוא זה שצריך לשבת בראשות הדיון הזה כי היא הוועדה שגם מפקחת על השב"כ כמו על כל הגורמים האחרים.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. ארבל, אני מציע שתקראי את הנוסח.
ארבל אסטרחן
אוקיי. צריך גם להגיד שלוועדת הכנסת יש סמכות לאשר הצעות חוק בנושא כנסת מטעמה ישר לקריאה ראשונה. אני לא זוכרת אם עשינו את זה בכנסת הזאת.


מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק השב"כ שבו כתוב: "ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תשמש כוועדת הכנסת לענייני שירות לעניין חוק זה" – בחלק הזה לא נוגעים; בסוף הסעיף כתוב: "יושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" – מוצע למחוק את המשפט הזה.
היו"ר יריב לוין
יש התייחסויות? לא.

מי בעד אישור הצעת החוק בנוסח שהקריאה ארבל לקריאה הראשונה?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה-אחד, נגד – אין, נמנעים – אין. אושר פה-אחד.

ג. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הגבלות על שימוש בתואר

התפקיד בידי חברי הכנסת לשעבר), התשע"ד-2013 (פ/1884/19). הצעת חבר הכנסת יריב לוין –
הכנה לקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף הבא. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הגבלות על שימוש בתואר התפקיד בידי חברי הכנסת לשעבר), התשע"ד-2013 (פ/1884/19). הצעת חה"כ יריב לוין –
הכנה לקריאה השנייה והשלישית.
מדובר בהצעת חוק שהוגשה על-ידי יושב-ראש הוועדה הקודם חבר הכנסת צחי הנגבי שהשלים את חקיקתה עד הקריאה הראשונה בשל מינויו כסגן שר החוץ. הוא העביר לי את המקל וביקש שאני אשלים את תהליך החקיקה. ההצעה היא שהאיסור שקיים היום בחוק לגבי מי שהיה חבר כנסת, ראש ממשלה, שר או סגן שר, אסור לו לאחר תום כהונתו להבליט בכתב בכל עניין הכרוך בעיסוקו או במקצועו את העובדה שהיה חבר כנסת, ראש ממשלה, שר או סגן שר. הוראה מהסוג הזה לא חלה על בעלי תפקידים או משרות אחרים בשירות הציבורי – למשל, שופטים בדימוס, אלופים בצבא, ניצבים במשטרה. אף מי שכיהנו בכהונות רמות אחרות, כמו מבקר המדינה, נציב שירות המדינה ונגיד בנק ישראל. לכן אני חושב שאין שום הצדקה לאיסור הקיים היום, ואני מציע לבטל אותו ולאשר את החוק בנוסח כפי שהוא אושר בקריאה הראשונה, גם לקריאה השנייה והשלישית.
רוברט אילטוב
מה יירשם – חבר כנסת בדימוס?
היו"ר יריב לוין
"לשעבר".
זאב אלקין
מה שעושה מבקר המדינה. אותו דבר.
היו"ר יריב לוין
אני אקריא את הסעיף המוצע:

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הגבלות על שימוש בתואר

התפקיד בידי חברי הכנסת לשעבר), התשע"ד-2014

תיקון סעיף 14

1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951,

בסעיף 14, סעיף קטן (ב) – בטל.
היו"ר יריב לוין
זאת ההצעה. הערות והתייחסויות? אין.

מי בעד ההצעה לקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד- פה-אחד, נגד- אין, נמנעים- אין. אושר.
חיים כץ
יריב, ניסן סלומינסקי ואני שואלים למה זה לא עולה?
היו"ר יריב לוין
זה לא עולה כי יש עתיד הודיעה שהיא מתנגדת להסדר הזה. תדברו עם עופר. לכן השארתי את זה לסוף, אם אתם רוצים להספיק משהו.
רוברט אילטוב
איזה הסדר?
היו"ר יריב לוין
הקמת הוועדה לפנסיה.

ד. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון להעברת הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 13), התשע"ד-2013, מהוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לדיון בוועדת החוץ והביטחון
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף הבא: בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון להעברת הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 13), התשע"ד-2013, מהוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

מכובדי, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
למעשה, הבקשה היא מאוד ברורה. מדובר בהצעת חוק שבפירוש האכסניה שלה זה באזור של ועדת חוץ וביטחון. משום מה נאמר תוך כדי דיון - -
ארבל אסטרחן
זה בעצם טעות כי למליאה אין סמכות בכלל להעביר את החוק.
זאב אלקין
בטעות נאמר על-ידי מישהו שזה הוועדה לתקציב הביטחון, ואף אחד לא שם לב לטעות הזאת ואפילו לא הציע משהו אחר. לכן אוטומטית החוק חנה בוועדה לתקציב שהיא לא ועדה מחוקקת בכלל.
ארבל אסטרחן
- - - מחוקק, אבל זה לא יכול להגיע למליאה.
זאב אלקין
ובוודאי לא בדרך הזאת ולא בנושאים האלה.
ארבל אסטרחן
זה לא שייך אליה.
זאב אלקין
הייתה שם טעות שכנראה גם יושב-ראש הישיבה לא שם לב ולא התערב. לכן ביקשנו בעצה אחת אתך בתור יושב-ראש הוועדה לתקציב הביטחון לתקן את הטעות הזאת, ולהעביר את החוק לאכסניה הנכונה שלו כדי לטפל בו בצורה רגילה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הערות והתייחסויות. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד הבקשה – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוץ והביטחון אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה התקבלה פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.

ה. מינוי חבר בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף ד': מינוי חבר בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. במסגרת הפרויקט שאני מנהל כבר זה זמן ביחד עם יושב-ראש סיעת ישראל-ביתנו של העברת סמכויותיי לידיו, ניסיתי את מזלי גם עם הוועדה לתקציב הכנסת, ואף הגעתי אתו בניגוד לעמדתו העיקשת בדרך-כלל, לסיכום שהוא הסכים לקחת את העניין על פניו.
רוברט אילטוב
אני מציע לך לעשות גול ניחומים נגד גרמניה.
היו"ר יריב לוין
בעודי חוגג את הבקעת השער הופיעה ארבל עם הדגל של הקוון וסימנה על נבדל, והודיעה לי שלפי החוק, אין לי אפשרות לבצע את המהלך הזה. אז הגשתי הצעת חוק כדי לתקן את הדבר הזה. אני לא יודע אם נספיק. בינתיים בצר לי אני מציע למנות אותי כחבר בוועדה הזאת, בשלב הזה עדיין לא כיושב-ראש.
ארבל אסטרחן
אוטומטית מכוח החוק.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת אני גם לא אוכל - - -
קריאה
במקום צחי?
היו"ר יריב לוין
במקום צחי.
היו"ר יריב לוין
אין כרגע ברירה. נראה אם אני אצליח לגמור את הצעת החוק.
רוברט אילטוב
גם כשהשארתי את השער חשוף לא הכנסת את הגול.
היו"ר יריב לוין
הבקעתי, אני אומר לך. נפסל בטענת "נבדל" על-ידי השופטת.
זאב אלקין
צריך לחקור איך בדיוק הגיעה טענת נבדל.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לדון אותי לחברות גם בוועדה הזאת?

הצבעה

בעד מינוי חבר ועדה – פה-אחד

נגד – אין
נמנעים – אין

מינוי חבר הוועדה אושר
היו"ר יריב לוין
בעד- פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. המינוי אושר.

מכיוון שזה אושר אני באופן אוטומטי גם הופך ליושב-ראש הוועדה הזאת.
זאב אלקין
לפחות עד 1 בינואר.
היו"ר יריב לוין
לכל היותר עד 1 בינואר.

ו. הקמת ועדה מיוחדת לנושא הפנסיה וגמלאות הפרישה
היו"ר יריב לוין
מאחר שדנו כבר בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הממשלה (תיקון – שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים); ומאחר שלגבי הקמת ועדה מיוחדת לנושא הפנסיה וגמלאות הפרישה הודיע לי חבר הכנסת עפר שלח שיש בכל זאת הרהורים שניים של סיעת יש עתיד, ואני לא רוצה להעביר אותו לא בהסכמה, אז בשלב הזה אנחנו מסירים אותו מסדר היום.
הישיבה נעולה. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים