ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2014

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: עיכוב במתן תוצאות מבחני הסמיכה של הרבנות הראשית לישראל ומבחני הדיינות.

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
22/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 146>
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014), שעה 11:00
סדר-היום
<בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: עיכוב במתן תוצאות מבחני הסמיכה של הרבנות הראשית לישראל ומבחני הדיינות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – מ"מ היו"ר
רות קלדרון

משה גפני
אורי מקלב
מוזמנים
>
מבקר המדינה יוסף שפירא
ליאורה שמעוני - סמנכ"ל ומנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה

יונתן מרקוביץ - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

אלעד זילברשטיין - עוזר בכיר למנהל נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - יועץ מבקר המדינה לתפקידים מיוחדים, משרד מבקר המדינה

שלמה רז - דובר, משרד מבקר המדינה

הלל שטרן - עוזר מנכ"ל, המשרד לשירותי דת

סיגלית פוני - חשבת בכירה, אוצר ושירותי דת, המשרד לשירותי דת

רפאל מזרחי - מנהל מח' בחינות, הרבנות הראשית לישראל

שרון יגן - תקציבנית, הרבנות הראשית לישראל

הראל גולדברג - יועמ"ש, הרבנות הראשית לישראל

שלמה דיכובסקי - מנכ"ל בתי-הדין הרבניים, הנהלת בתי-הדין הרבניים

יצחק פרץ - יועץ בכיר למנכ"ל בתי-הדין הרבניים, הנהלת בתי-הדין הרבניים

אהרון פלדמן - נבחן במבחני הדיינות
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: עיכוב במתן תוצאות מבחני הסמיכה של הרבנות הראשית לישראל ומבחני הדיינות.>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: עיכוב במתן תוצאות מבחני הסמיכה של הרבנות הראשית לישראל ומבחני הדיינות. הוועדה לביקורת המדינה קיימה קודם שני דיונים והעלתה את הסוגיות האלה בעקבות דיונים ובקשות של חברי הכנסת. הובטח לוועדה שהנושאים יטופלו ואנחנו רוצים לשמוע, יכול להיות שיש בשורות טובות, יכול להיות שטופלו. ביקשתי ממנהלת הוועדה שתסכם לי את שני הדיונים שהיו ונעבור על הבעיות. תעדכנו אותנו אם הדברים האלה טופלו - מה טופל, מה לא טופל ונתקדם עם זה.
כבוד המבקר, גם ביקשו את הבקשה לחוות דעת, וכנראה סמכו על זה שהגופים לא יצטרכו את הבקשה והם יטפלו. אבל אנחנו מדברים על שני דיונים שנערכו בשנת 2010 במאי ובאוקטובר, ולא נרפה מהנושא הזה ונעשה דיונים גם בהשתתפות השר בנט, שלא יהיה חולה חס וחלילה, סגן שר הדתות והמנכ"ל. זאת אומרת, לא יהיה מצב שנוותר בכיוון הזה כי הנושא הזה מאוד חשוב. אני לתומי חשבתי שהנושא טופל לכן אין צורך, אבל קיבלתי הרבה מאוד פניות מהנבחנים שאותו מצב - מה שהיה זה מה שקורה. אולי בשוליים השתפרנו קצת. גם הבנתי שיושב-ראש הוועדה הקודם שעשה את הדיונים, עתניאל שנלר, גם ביקר באחד המבחנים שהיו במקום, ראה את המקום הפיזי. חשבנו שהדברים טופלו, אבל כשבדקתי וקיבלתי פניות הן מדיינים והן מההסמכה לרבנות הם דיברו על זה שהתשובות עדיין מתעכבות שבעה-שמונה חודשים, וחשבתי: אז לא עשינו כלום, כל הדיונים פה ולא זז כלום.
אני טיפה מסכם ותגידו לנו אחר כך מה טופל בדברים האלה. אז דובר על שני נושאים: עיכוב בבדיקות מבחני דיינות ועיכוב במתן תוצאות מבחני הסמכה לרבנות. בשתי הישיבות השתתף המנכ"ל דאז, מר עודד וינר, מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא והרב רפאל מזרחי שנמצא פה, כן?
רפאל מזרחי
כן.
היו"ר אמנון כהן
רפאל מזרחי נמצא, הוא מנהל מחלקת הבחינות. הבעיות שהועלו: תלונות מנבחנים על עיכוב במסירת תוצאות הבחינות לרבנות, אז היה 12-11 חודשים, כמעט שנה; מבחני דיינות, אנשים שלא קיבלו תשובות שנתיים; הבעיות הם: גרימת נזק לאנשים שרוצים לקבל משרות רבנות, במקרה שנכשלו - אינם יודעים גם אם לגשת למועד ב' - לא מקבלים מועד, לא יודעים, לא מקבלים תוצאה ואז הם לא יודעים אם להכין את עצמם למועד ב' או לא להכין את עצמם למועד ב'.
כל נושא הבחינות, לא קובעים תאריך - עד הרגע האחרון בן-אדם לא יודע מתי יהיה תאריך בכלל, אומרים: בחודש פלוני יהיו מבחנים. בן-אדם לפעמים עוזב את כל עיסוקיו, מתחיל ללמוד, להכין את עצמו ואין תאריך מדויק, וכל רגע משנים את התאריך עד שיש תאריך. כשאומרים בתשע בבוקר, לא מתחילים בתשע בבוקר. מתחיל מתי שבא. לא מוסדר שום דבר. הדברים האלה הועלו אז, אני מקווה שעכשיו הכול בסדר. דיברו אז על זה שאין תנאים פיזיים, אפילו כיסא לשבת לעשות מבחן לא היה, אנשים הגיעו למבחן ולא היה להם איפה לשבת.
רות קלדרון
איפה זה נערך?
הלל שטרן
בבנייני האומה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מעלים את הבעיות, אני מקווה שדברים טופלו. טפסים אינם עוברים הגהה ויש בהם שגיאות כתיב ושאלות מנוסחות בצורה לא ברורה. זאת אומרת, מקבלים טופס מבחן מלא שגיאות כתיב ומנוסח בצורה כזו שאתה לפעמים לא מבין את השאלה. כשאתה שואל את הבוחן למה התכוון המשורר, הוא בעצמו לא מבין, אפילו אם הוא רוצה לסייע, לעזור, לא מבין. אנחנו בשנת 2014 כבר, אפשר לעבוד. גם אין ציון מדויק, לא כותבים, לא יודעים מה בסוף.
חנה פריידין
עבר לא עבר.
היו"ר אמנון כהן
עבר, לא עבר וזהו. כמה? 60% אני יודע מהחומר, 70% אני יודע מהחומר, 80%. גם אם נכשלתי אז אני לא יודע איפה אני חלש, אני לא יודע איפה אתחזק.
רות קלדרון
איך להתכונן.
היו"ר אמנון כהן
כמו י"ב אני רוצה לעשות. בכל מקום נורמלי אני מקבל מבחן, ראיתי שבסעיפים מסוימים אני חלש, באזור הזה אני חלש אז אני מחזק את עצמי. הייתה הרגשה שיש עיכובים מכוונים, לא רק טכניים. לפעמים יש עיכוב טכני, קרה משהו, היו טענות שיש עיכוב מכוון.

אין מועדים קבועים למבחנים כמו שציינתי, ומה שאמר אז עורך-דין וינר, שבשנים האחרונות חל גידול ניכר במספר הניגשים לבחינות לרבנות וכוח-האדם לא גדל בהתאם, אז בזה צריך לטפל. לכן אנחנו רוצים פה את המנכ"ל שייתן לנו תשובות, ייתכן באמת שיש ברכה, הרבה נבחנים, אנשי ספר רוצים להיבחן וצריך לתת להם כלים, גם לבוחן, גם לנבחן, גם לבודק. הבוחנים הם דיינים בכירים, כל בחינה נבדקת על-ידי שני בוחנים, זה מה שעלה בדיונים קודמים, ומה שהבטיח אז המנכ"ל עודד וינר, שזמן מקסימלי לבדיקת המבחנים יהיה שלושה חודשים, אז צריך לבחון אם זה קורה, כי קיבלתי תלונות שלוקח שבעה-שמונה חודשים לבדוק. הוא אז קבע שמתאריך 7 למאי 2010 תוך שלושה חודשים כל נבחן לרבנות אמור לקבל את התוצאות, תוך 90 יום יקבלו את התוצאה, וזה כבר נכנס לרוטינה בשפה שהוא אמר - ברגע שזה מתחיל אז יש לנו כבר את הנבחנים ומי שבודק את המבחנים תוך שלושה חודשים מקבל את התשובה. בישיבה השנייה כשהוא דיבר על זה, הוא אמר: התוצאות תתפרסמנה ותישלחנה תוך 90 יום לאחר מועד הבחינה, תוך שלושה חודשים. זאת אומרת, לרב הבודק - 45 יום, הנבחן - מקבל תוצאות מקסימום תוך 90 יום. כמו שאמרתי, קיבלנו תלונות שלוקח עד שבעה-שמונה חודשים לקבל תשובות, היום עדיין הדברים לא טופלו. לכן אמרנו שנקיים דיון ונראה איפה הדברים עומדים, כי חשבנו שהנושא טופל.
ופה עוד הערה, שבתשס"ח חמישה בוחנים בדקו את המבחנים לדיינות, היום בדקנו ויש שלושה בודקים בלבד, לצערנו.
רות קלדרון
מאיפה להתחיל בכלל?
היו"ר אמנון כהן
עוד נושא, כמו במקומות אחרים, להבדיל, אוניברסיטאות, מכללות שנבחנים שם, אם סטודנט רוצה להירשם יש לו תהליך מסודר איך הוא נרשם, לאיזה מועדים, מתי נבחנים, לאיזה תחומים, כמה זמן משך המבחן.
רות קלדרון
למי מותר להירשם.
היו"ר אמנון כהן
למי מותר להירשם, למי לא. אחר כך גם יש לך איזשהם מבחני דמה, מה שהיה בעבר כדי שתוכל להתכונן פחות או יותר, התפיסה. אפילו, להבדיל, במבחני תיאוריה שאתה הולך לעשות יש לך כמה מבחנים – אומנם זה מבחן אמריקני, זה קצת יותר קל, אבל לא משנה – יש לך איזשהם דוגמאות, יש לך ציפייה למה להתכונן, מה לעשות. שם אין לנו את הכלים האלה. וכמובן גם, אין ערעור, זאת אומרת, אם נבחן עבר או לא עבר ויש לו איזשהו ספק, הוא גם לא מקבל את המבחן - הוא רוצה לערער, כן לערער, לא לערער. הראל, אתה יודע, בתהליך כזה צריך שתהיה זכות שימוע, זכות ערעור, משהו שמישהו רוצה להגיד שעשו לו עוול, זועק לשמים, אין לו כלי למי לערער, אין לו כלי למי לפנות.
פה גם הייתה בעיה שאמרתם שתטפלו בה - דיינים בודקים בחינות בעוד הם צריכים לעסוק בכתיבת פסקי-דין. זאת אומרת, גם ככה הציבור משתוקק שיכתבו פסקי-דין, שיתנו הכרעות, וגם אתה מטיל על הצד השני תוך כדי עבודה, במקום לחסוך במשהו, תבדוק גם מבחנים, תבדוק גם את זה, לכן זה מתמשך, איך הוא יעסוק, הוא לא יכול גם את זה. זה עוול משני הכיוונים, גם את פסקי-הדין שלו הוא לא יכול לכתוב בזמן, מצד שני אתה מטיל עליו גם את המבחנים, אז הכול תקוע, לכן צריך את המנכ"ל שייתן את התשובה. למה זה? אתה תיתן?
הלל שטרן
כן, אתן את התשובה. לחלק מהדברים כן.
היו"ר אמנון כהן
ווי, ווי, תשמע, אם אתה לוקח אחריות כזו עליך אז תצפה לדברים.
הלל שטרן
אמרתי, על חלק מהדברים, מה שאפשר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מכבדים, תיתן, אבל המקום לא יישאר ריק, עוד נזמין אותו. אלי בן-דהן סגן שר הדתות בשבתו כמנהל - -
חנה פריידין
בתי-הדין הרבניים.
היו"ר אמנון כהן
- - הנהלת בתי-הדין הרבניים אמר: לא ראוי לקחת דיינים בכהונה. זאת אומרת, הוא אז אמר שלא ראוי שאותם הדיינים שבכהונה, שצריכים להתעסק בנושא של פסקי-דין, שהם גם יתעסקו במבחנים. אני מקווה שכסגן שר הדתות עכשיו הוא יטמיע את זה. דרך אגב, גם מה שפלוס אצלכם זה הנושא של הרבנות, פעם זה היה במשרד רוה"מ, היום זה עבר למשרד לשירותי דת – זאת אומרת שלא תוכלו להגיד: זה לא אצלי, זה אצל רוה"מ, זה נופל בין הכיסאות – היום הכול אצלכם, אתם צריכים לטפל בכל הדברים האלה.
בדיונים הקודמים הייתה הצעה להפריט את המבחנים לגוף חיצוני, אם אני משלם פר מבחן אז למה אני צריך דיין מסוים? אז אני אומר: תשמע, הרבנות הראשית תבחן את הדיינים מי יכול לבחון את המבחנים האלה, המאגר צריך להיות באיזשהו מקום ואז אתם מתקצבים אותו פר מבחן. לכן, לא משנה אם יהיו 100 דיינים שיעשו את עבודת הבדיקה או ארבעה דיינים, אנחנו רוצים כמה שיותר כי התקצוב שלי פר מבחן. לכן, נשקלת האפשרות, אנחנו רוצים לדעת איפה זה עומד, יש מיקור חוץ, כמובן שצריכים להיות אנשים ראויים שיהיה לכם פיקוח עליהם, הרבנות תקבע מי אלה, מה אלה, שבחנתם אותם שהם יודעים לעשות את העבודה.
מה עוד אמרנו בישיבה הראשונה? הועלו בעיות תקינה בכל נושא הבחינות שיכללו התייחסות למכלול נושאים וביניהם: אנונימיות של הנבחן, גובה האגרה, מועדים קבועים, לא יהיה חודש תמוז, חודש טבת - ישר יודיעו ב' טבת, ז' בתמוז, תקבעו שכל נבחן ידע שיש מועד קבוע. מה הבעיה לסגור? גם אם אתה עושה בבנייני האומה, אתה סוגר מראש לשנה-שנתיים-שלוש שאלו התאריכים, אתה משריין, סוגר את זה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אולי יקבלו אפילו הנחה.
היו"ר אמנון כהן
ודאי שיקבלו הנחה, סוגרים מראש, מקבלים הנחה. רמת המבחן, תנאים פיזיים כמובן, גם אם אתם עושים עסקה עם בנייני האומה אתם דורשים בתוך המחיר שיהיה לכל אחד, תחליטו, שולחן, כיסא. שאם הסטודנט בא עם ספרים צריך לתת לו תנאים מינימליים שבן-אדם ישב ויעשה את העבודה - בטח ישבו כמה שעות, ארבע-חמש-שש שעות. כמה זמן המבחן?
הלל שטרן
תלוי איזה.
רפאל מזרחי
ברגע זה מתקיימות הבחינות בבנייני האומה.
היו"ר אמנון כהן
ואי, ואי, ואי, אולי עוד אצא, אקפוץ, אלך לראות אם יש שולחן, כיסא.
סיגלית פוני
לך תעשה ביקורת חיה.
היו"ר אמנון כהן
יש להם מים לשתות? אנשים יתייבשו שם?
הראל גולדברג
אתה מוזמן, היושב-ראש מוזמן.
היו"ר אמנון כהן
יהיה עוד יותר גרוע אם אבוא לשם, אתחיל לשאול שאלות שם, כמה זמן חיכית למבחן? מתי פרסמו? איפה המבחן שראית?
הראל גולדברג
הזמנו.
היו"ר אמנון כהן
נבוא בהפתעה, לא כשתזמין.
ליאורה שמעוני
הנה, יש לך כאן מישהו שנבחן, לומד.
היו"ר אמנון כהן
העלו את גובה האגרה, מועדים, רמת המבחן, תנאים פיזיים. משך זמן המבחן, צריך לקבוע משך זמן, כל מבחן מקובל לקבוע: ארבע-חמש-שבע שעות. מי הבודקים, אמרנו שתבחנו ותחליטו על מועדי מסירת תוצאות, אנחנו רוצים שיתקבלו תוצאות, הנבחן צריך לקבל את התוצאה וגם את ההערות כדי שידע מה הוא צריך לתקן להבא אם הוא רוצה מועד ב' או ידע כמה חומר הוא יודע. מחר הוא הופך להיות רב או דיין, שידע איפה הוא עדיין צריך להתחזק, איפה חסר לו, זה אנשי ספר, באמת יושבים ולומדים כל הזמן.
מה שעוד הוספנו, הוועדה עודכנה בישיבה השנייה שלה שהתנאים הפיזיים שופרו כבר בישיבה השנייה, מקווה שהיום ישתפר עוד יותר, את זה נראה. בדיון אמרתם שתהיה אפשרות לערעור על התשלום, אבל לא בכל מקרה, גם את זה צריך לדעת.
קריאה
איזה ערעור?
היו"ר אמנון כהן
אז הרב מזרחי אמר שיבדוק את הנושא של הצגת בחינה פטורה באתר האינטרנט של הרבנות. הרב מזרחי נמצא פה, תהיה לנו תשובה מה אמרת אז, אם יישמת, ארבע שנים עברו. המנהלת, מה כתבת פה?
חנה פריידין
שהות מחבר הבחינה באולם, היה מצב שמחבר הבחינה לא היה באולם, לא היה את מי לשאול, בדרך כלל מקובל באוניברסיטאות - - -
היו"ר אמנון כהן
לא הבינו למה התכוון המחוקק, המשורר, לא ידעו, הבנתי. אז גם שמי שהכין, הרכיב את השאלות שיהיה בן-אדם ראוי. לאחר שעברנו על שני הפרוטוקולים של הדיונים הקודמים – כבוד המבקר, תשמע את זה כי זה חשוב – אם הדברים האלה היו באיזשהם אוניברסיטאות בטח הייתה מהומה, איזו צעקה הייתה קמה, אנחנו גם רוצים לתת מעמד מיוחד למוסד הרבנות, חס וחלילה שלא יגידו שיש שם דברים כאלה וכאלה. אלה הדברים אליהם הציבור נחשף, בעיקר מדובר בציבור לומדי תורה, והם נזהרים מאוד בכבוד התורה אז הם לא מתלוננים. אבל כשמגיעים מים עד נפש אז הם מחכים חצי שנה-שנה-שנתיים למבחן דיינים והגיעו מים עד נפש. אם יש לבן-אדם איזושהי משרה שהוא רוצה להתמודד עליה, הוא לא יכול להתמודד, זה בן-אדם, זו משפחה, זו קהילה לפעמים. לכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, אנחנו צריכים לחזק את מוסד הרבנות, אבל הם צריכים קודם כול לדעת שהם צריכים לחזק בעצמם, בוודאי נעזור, אבל אם הדברים האלה ארבע שנים לא קיבלו את הביטוי של השינוי אז ודאי שאנחנו צריכים להיכנס.

אז השאלות שלנו לגבי אתר האינטרנט של הרבנות, יש, אין, מי יכול להסתכל? מענה טלפוני - הבנתי שקשה מאוד להגיע. הראל, קשה מאוד להגיע טלפונית למקום שלכם, אי-אפשר להגיע, בלתי-אפשרי, תנסו עכשיו אפילו כל אחד מכם, בלתי-אפשרי. האם המבחנים לרבנות מועברים לרבנות כעשרה ימים לפני הבחינה, שמישהו שיעבור על המבחנים שהכנתם. האם זה עובר לרבנות ובודקים את המבחנים האלה שהכול בסדר, מקבלים את האישור. מי בודק היום את המבחנים של הדיינים וכמה בוחנים יש - הבנו שמספרם אפילו ירד. מה התשלום? האם בודקים דיינים בפועל והאם יש מאגר של דיינים כמו שאמרתם שיהיה לכם מאגר והם יוכלו לבדוק ויעשו את העבודה, כמובן באחריות שלכם, צריכים לבחון מי מתאים, מי לא מתאים לדברים האלה. תיכף נפתח את הדיון. חברת הכנסת רות קלדרון רצתה להתייחס, להגיד גם איזה משפט, בוודאי נשמע.
רות קלדרון
בקצרה, אדוני יושב-הראש ואדוני מבקר המדינה, תודה רבה שפתחתם את הנושא ושאתם שופכים אור עליו, יש לי כבוד רב לרבנות ואני יודעת שבעולם לומדי התורה מבחני הדיינות נחשבים היום למבחנים הגבוהים ביותר, הקשים ביותר של לומדי תורה. אני רוצה להגיד שני דברים, אחד, שאני באמת מבינה שזה מבחן ציבורי ישראלי, זה של המדינה, זה לא רק של קבוצה מסוימת. אני חושבת שהמרכז לבחינות והערכה יכול מאוד לעזור באיך לנהל בחינות, לתת שירותים לרבנות. ואני רוצה לבקש שזה יהיה פתוח לכל אזרח ישראלי שלומד תורה, שיוכל להעריך את עצמו אם הוא יכול לעבור את הבחינה הזאת או לא, ברור לי שלא כל אזרח - - -
אורי מקלב
לומד ולומדת את רוצה.
רות קלדרון
כל לומד ולומדת. ברור לי שלא כל לומד ולומדת שיעמדו בבחינות ירוצו קהילות אורתודוקסיות לבקש מהם לכהן ברבנות, לא לכך אני מכוונת, אבל שהבחינה הזאת לא תהיה דבר שסגור לגמרי וסודי, ושאיזה גילדה סגרה את עצמה, אלא דווקא בכיוון של כלל ישראל ושל אהבת התורה. שזה יהיה אחד מהדברים שאזרח ישראלי שלומד כמה עשרות שנים תורה יוכל לבדוק את עצמו ולדעת בקהילה שלו שהוא יכול להיות דיין או רב.
היו"ר אמנון כהן
לבדוק את כישוריו. בשלב הזה תתחילו להתייחס.
מבקר המדינה יוסף שפירא
הכוונה שלך, כל אדם גם אם הוא לא דתי.
רות קלדרון
כל אדם לומד תורה גם אם הוא לא אורתודוקסי או דתי והוא למד תורה ויכול - - -
מבקר המדינה יוסף שפירא
>
לא אורתודוקסי, לא דתי בכלל.
רות קלדרון
גם לא דתי בכלל, אבל מקצועו לימוד תורה והלכה, זה קולגות, הוא רוצה לדעת אם הוא – ככל אדם.
היו"ר אמנון כהן
הוא ייקח באינטרנט את המבחנים ויראה אם הוא עובר אותם.
רות קלדרון
אני חושבת שאם זה דבר ציבורי ישראלי זה צריך להיות פתוח לאזרחים, אף אחד לא מבקש – קנאת סופרים תרבה חוכמה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, נשמע. קודם כול אנחנו רוצים לראות את אלה שהולכים להיות בתפקיד הזה שידעו לקבל את התשובות בזמן.
רות קלדרון
כמובן.
אורי מקלב
קריאת ביניים, תודה רבה. אמרת שהוא יפתח את האינטרנט ויראה אם הוא עבר או לא עבר.
היו"ר אמנון כהן
לא את זה אמרתי.
רות קלדרון
הוא כבר אמר שאי-אפשר למצוא באינטרנט.
היו"ר אמנון כהן
אמרתי שיראה מה המבחן עצמו.
אורי מקלב
אבל באינטרנט יש את הציון, ואני מחזיק כאן דף מהאינטרנט שהוציא הבוקר העוזר שלי על 20 נבחנים כנראה עם מספרי זהות של כל אחד עם ציון עבר - - -
רות קלדרון
עבר או לא עבר.
אורי מקלב
ועבר ולא עבר, עבר בהצלחה, מציון 65 עד ציון 93, זה בעצם פתוח לעיני כל ישראל. דהיינו, מספיק שיש לי את מספר תעודת הזהות של מישהו ואני כבר יודע בדיוק את הציון.
הראל גולדברג
גם באוניברסיטאות זה ככה.
אורי מקלב
בלי קוד?
הלל שטרן
כן.
אורי מקלב
בלי שום קוד? באוניברסיטה אתה מקבל קוד.
הראל גולדברג
זה מפורסם בלוחות המודעות.
היו"ר אמנון כהן
כן, על לוח המודעות, תעודת זהות ומספר.
אורי מקלב
באו כאלה שהתלוננו בפני ואמרו: תשמע, כל אחד יודע - -
חנה פריידין
כל אחד יודע את הציון.
אורי מקלב
- - את מספר תעודת הזהות של אדם זר, זה לא סוד, זה לא דבר חסוי.
רפאל מזרחי
לא שמנו את אלה שלא עברו.
אורי מקלב
אבל השאלה היא באמת למה לא לעשות את זה עם קוד? כל אחד מקבל קוד.
היו"ר אמנון כהן
אבל גם באוניברסיטה זה ככה.
רות קלדרון
לתת לציבור לדעת אם הרב שלו יודע את החומר.
היו"ר אמנון כהן
מה תעודת הזהות שלך אני לא יודע, אתה יודע את שלי?
אורי מקלב
אין בעיה, אתן לך תוך דקה, אומר לך מה מספר תעודת הזהות שלך, אביא לך את זה תוך כדי הדיון.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת מקלב, אם סוגרים את זה זו תהיה סגירה רוחבית לגבי האוניברסיטאות על הכול, וכרגע זה פתוח.
רות קלדרון
אין מה לעשות.
היו"ר אמנון כהן
הם נצמדו כנראה לשם. בלוח המודעות של האוניברסיטה, למדתי, זה כך. אבל טוב שקיבלת את זה, לא ידעתי שיש דבר כזה כי אנשים התלוננו. ממתי זה? כמה זמן עבר?
אורי מקלב
זה מבחן שכבר היה לפני שנה וחצי, נניח.
היו"ר אמנון כהן
קודם כול יש שיפור, כי חשבתי שאין דבר כזה.
רות קלדרון
שנה וחצי?
היו"ר אמנון כהן
את יודע כמה זמן אחרי המבחן זה התפרסם, זה מה שחשוב לי לדעת. אז מי ידבר? הלל, רוצה להתחיל?
הלל שטרן
אתן סקירה כללית.
היו"ר אמנון כהן
שנייה, אולי ניתן קודם כול להנהלת בתי-הדין הרבניים, מר שלמה דיכובסקי, כבוד הרב.
שלמה דיכובסקי
למעשה באתי לכאן לפי בקשתו של היושב-ראש.
היו"ר אמנון כהן
דיברתי אתך, לעזור לנו איך לפתור את הבעיה.
שלמה דיכובסקי
למרות שאינני מכותב, זאת אומרת, הנהלת בתי-הדין לא עוסקת בבחינות לדיינות, אנחנו מקבלים את הנבחנים לאחר שיש להם כבר כושר לדיינות ומעמידים אותם בפני ועדת המינויים שזה אולי השלב הבעייתי הרבה יותר.
היו"ר אמנון כהן
אבל דיינים שלכם בוחנים אותם.
רות קלדרון
ועדת הדיינים.
היו"ר אמנון כהן
יש לך את זה שם, בשביל זה רצינו.
שלמה דיכובסקי
יש לי פה שלושה חוטים שמקשרים אותי לנושא: ראשית, אני היחיד דומני מול היושבים כאן שעבר בחינות לדיינות.
רות קלדרון
אשריך.
שלמה דיכובסקי
אני היחיד מבין היושבים כאן שגם הייתי בוחן במשך תקופה של למעלה מעשר שנים. דיינות, נדמה לי שעד כמה שאני מסתכל סביב, אני היחיד שעברתי. הייתי בוחן עשר שנים, והיום אני מקבל את הנבחנים ורואה אותם כאשר הם ניגשים לפני ועדות המשנה או ועדת המינויים ולאחר מכן כאשר הם דיינים, זה בעצם הקשר היחיד שלי לסיפור הזה.
מתוך הניסיון האישי כאשר עברתי את הבחינות, זה לפני הרבה מאוד שנים, מדובר על תקופה של למעלה מ-40 שנה שעברתי את הבחינות, אפילו יותר מ-40 שנה, לא זכור לי שהמועדים היו נודדים, עד כמה שאני זוכר.
היו"ר אמנון כהן
הייתם אולי עשרה דיינים שהתמודדתם. היום יש - - -
שלמה דיכובסקי
לא היינו הרבה, זה נכון, אבל הבחינות התקיימו בזמן. עד כמה שידוע לי גם תוצאות נמסרו בזמן. כשהייתי בוחן, מדובר על תקופה של למעלה מעשר שנים שהייתי בוחן ברציפות, לא היה מקרה אחד שבו נמסרו ציונים באיחור, מקסימום שלושה חודשים, זה מה שהיה. בזמנו הבוחנים לא קיבלו שכר, וכנראה כשעושים את זה בלי שכר זה יותר טוב מאשר אם עושים את זה עם שכר, משום מה, לא יודע למה.

מה שאני יכול לומר מתוך הניסיון האישי שלי, אינני מתייחס כעת למחלקת הבחינות, הרב רפאל מזרחי מוכר לי היטב עוד מהתקופה שהיה סופר דיינים אצלנו בבית-הדין הגדול, אני מניח שהם עושים עבודה גדולה, עבודה חשובה. כל הליקויים ששמעתי עליהם הם ליקויים קשים, אני מסכים. אנחנו בעיקר סובלים מן הליקויים של חוסר אחידות בציונים. ועדות הבחינות בזמנים שונים סיווגו את הציונים בכל מיני צורות: עבר, עבר בקושי או בכל מיני דברים, כך שחברי ועדת המינויים - -
רות קלדרון
קשה לך להעריך.
שלמה דיכובסקי
- - לא יודעים לשקלל ציון של ועדה בשנים אלו מול ועדה בשנים אלו מול ועדה בשנים אחרות. ועשינו מן תשבץ כזה של מפתח שציון זה שווה לזה וזה שווה לזה, לא ידעו למצוא את הידיים ואת הרגליים, ובסופו של דבר אני בטוח שלא קיבלו הערכה ברורה לרמת הנבחנים של אחד מול השני. אמרו לי שהוועדה לא רצתה לפגוע בנבחנים שלא הצליחו, לכן עדנו את אלו שנכשלו. אני לא חושב שבציון צריך לעדן, אם הציון היה מספרי לא הייתה בעיה בכלל, אם הציון הוא מילולי אפשר לכתוב ביטוי שלא יפגע, אבל ביטוי שיהיה ברור מה המשמעות שלו ומה התוצאות לגבי הנבחן.

אינני יודע מה קורה במחלקת הבחינות היום. נושא הרבנות מנותק מאתנו לחלוטין, למרות שבעצם הידע והבוחנים הם כולם דיינים. אנחנו בהנהלת בתי-הדין מקיימים בחינות לטוענים רבניים שהם בחינות קלות הרבה יותר, אבל במבנה הכללי הן די דומות לבחינות לדיינות. נכון, הרבה יותר קלות, מספר הרבה יותר מצומצם של נבחנים, וזה מתנהל בסדר מופתי, לא שמעתי תלונות. יש לנו בעיה של תשלום עבור הבוחנים - היום כן מקבלים תשלום, וזו בעיה משפטית שהעלו בפנינו אם זה נכון או לא נכון, אבל זה נושא בפני עצמו. הבחינות מתנהלות והן מתנהלות כמעט ללא תקציב וכמעט ללא אנשים. אותה אחת שממונה על תנאי שירות לדיינים גם ממונה בשארית הזמן שלה על עריכת הבחינות לטוענים רבניים ועושה זאת היטב.
היו"ר אמנון כהן
תוך כמה זמן טוענים רבניים מקבלים תשובות?
שלמה דיכובסקי
חודשים בודדים, אני לא יכול לומר.
היו"ר אמנון כהן
חודשים, זה עשרה חודשים בודדים? מה זה "בודדים"?
שלמה דיכובסקי
חודשים בודדים, אני לא חושב שזה עובר את - - -
היו"ר אמנון כהן
מי בודק אותן? איזה דיין?
שלמה דיכובסקי
דיינים.
היו"ר אמנון כהן
גם דיינים?
שלמה דיכובסקי
בחינות נבדקות בידי דיינים, הם הבודקים. לתקן את המצב, ברור שצריך לתקן, אני גם לא יכול לתת הערכה באיזו צורה, האם גוף חיצוני, אולי הנהלת בתי-הדין הרבניים.
היו"ר אמנון כהן
לא יודע, שיחליטו.
שלמה דיכובסקי
אני בהחלט לא שש לעניין, זה יטיל עלינו עומס קשה גם מבחינת כוח-אדם, גם מבחינות אחרות. אולי מחלקת הבחינות ברבנות צריכה לעבור איזשהו ארגון מחדש, אין לי מושג בדברים האלה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה, בינתיים. בבקשה, הלל, מה אתה אומר? תחליט מי שם יציג.
הלל שטרן
אתן סקירה כללית, ואחרי זה גורמי המקצוע יתנו כל אחד בתחומו.
היו"ר אמנון כהן
אני צריך יותר תשובות, לא סקירה, בבקשה.
הלל שטרן
תודה. קודם כול, האחריות על הרבנות הראשית הגיעה לידי המשרד לשירותי דת בתחילת שנה זו בינואר, עד אז האחריות הייתה על משרד ראש הממשלה, ותמונת המצב שהתגלתה גם לסגן השר וגם למנכ"ל כשהם נכנסו לרבנות הייתה בהחלט לא מחמיאה, ודעתם לא נוחה מזה. כלומר, הם רואים אחריות אישית על הדבר הזה, זה לא שהבעיה של מישהו אחר, הבעיה היא אצלנו ושלנו והם כל כולם רתומים כדי לפתור את הבעיה, וגם נעשו פעולות כדי לקדם את המצב.
הפערים שהיו כשנכנסנו לתקציב היו
א', פערים תקציביים - היה איזשהו פער של איזה חצי מיליון שקל שקשור למחלקת הבחינות שנבע גם מבעיות - - -
שרון יגן
חצי מיליון גירעון.
הלל שטרן
חצי מיליון גירעון שנבע: א', מבעיות של גבייה של הנבחנים, לא הייתה גבייה מסודרת של אותם אלה שנבחנו, וגם התעריף של המבחן לא תאם באמת את העלות האמיתית של הבדיקה ושל כל המערכת. מאז שגם סגן השר וגם - - -
היו"ר אמנון כהן
כמה עולה אגרת בחינה של רבנות ודיינות?
שרון יגן
היום זה 325 שקל לרבנות ולדיינים - 500.
היו"ר אמנון כהן
הלאה.
הלל שטרן
היו בחינות גם ברבנות וגם בדיינות ששכבו ולא נבדקו, מאז נעשו פעולות גבייה מסודרות. מ-2014 כל נבחן שנכנס למבחן אנחנו יודעים שהוא שילם, אנחנו יודעים לשייך כל נבחן למחברת שלו, לתשלום שלו, וממילא מ-2014 כל הבחינות, כל מי שנבחן - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול להתעלם ממה שדיבר אז המנכ"ל, תגיד לי אתה, עורך-דין הראל גולדברג, ב-2010 הוא אמר שייקח שלושה חודשים, הוא אמר: אנחנו כבר מתחילים, מחזור נבחן, ותוך שלושה חודשים יקבלו תוצאה, 45 יום יהיו לדיין לבדוק, הנבחן יקבל תוצאה תוך שלושה חודשים - מה קרה לזה?
הלל שטרן
- - -
היו"ר אמנון כהן
תן לי רגע, לא היית שם.
הראל גולדברג
גם אני לא הייתי ב-2010 אבל אני יודע להגיד על פעילות מערכתית, שינוי מערכתי שאנחנו עוברים בימים אלו, שהלל עוד מעט יציין אותו, - -
היו"ר אמנון כהן
לא מה יהיה.
הראל גולדברג
- - אני חושב שזה נותן מענה גם לפער הזמנים הזה. אני לא יודע מה היה ב-2010, גם אני לא הייתי במערכת הזו, בטח שאני לא יודע להגיד לגבי מה שהיה.
היו"ר אמנון כהן
אבל הרב מזרחי היה. אמרתם ששלושה חודשים ייקח, הרב מזרחי, מה נהיה?
רפאל מזרחי
התחילו תוצאות של שלושה חודשים ודיינות ארבעה חודשים וזה עבד.
היו"ר אמנון כהן
מה נהיה פתאום?
רפאל מזרחי
אחר כך נוצר הסיפור הזה עם הנושא התקציבי שלא היה כסף לבדוק את הבחינות, פה התחיל כל הבלגן ופה נוצר גירעון כספי.
היו"ר אמנון כהן
מי אמור לדאוג לכסף הזה? אני רוצה ללמוד את הסוגיה למה זה הופסק, כי אמרו לי שיהיה רצף אפיל שהשר יתחלף.
רפאל מזרחי
כמו שהלל אמר, נוצר גירעון כספי שהגיע לחצי מיליון שקל.
היו"ר אמנון כהן
למה זה נוצר?
הלל שטרן
א', מבעיה בגבייה.
סיגלית פוני
אסביר. אני עובדת עם משרד האוצר. התקנות של הבחינות הן תקנות של הוצאה מותנית בהכנסה, זאת אומרת, כל שקל שנכנס אמור לכסות כל שקל הוצאה. מאחר שהאגרות לא כיסו את ההוצאות התפעוליות הבסיסיות של הבחינות נוצר מצב שלא היה כסף לשלם לבודקי בחינות.
היו"ר אמנון כהן
אז מי נרדם בשמירה?
סיגלית פוני
רגע, אני לא יודעת, גם אני לא הייתי ב-2010, לא רוצה לשפוט ולהאשים אף אחד.
הלל שטרן
זה היה במשרד ראש הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
משרד ראש הממשלה מטפל בזה? הוא מטפל במיליון דברים.
הלל שטרן
אני רוצה להגיד מה נעשה.
סיגלית פוני
מה שקורה, במשרד ראש הממשלה החשבות, ובצדק, מאחר שאנחנו חשבים - - -
היו"ר אמנון כהן
מתי נכנסת לתפקיד?
סיגלית פוני
אני מטפלת ברבנות מינואר 2014. נכנסתי לתפקיד ב-2013 למשרד לשירותי דת, אבל אני ברבנות מינואר.
היו"ר אמנון כהן
מי קובע את גובה האגרה?
סיגלית פוני
כשקיבלנו את הרבנות ביקשנו להעלות אותה. כשקיבלנו את הרבנות וראינו שיש גירעון כל כך עמוק והבנו שלא ניתן - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת, אנחנו לא רוצים שאנשים ישלמו את הגירעונות של מדינת ישראל.
סיגלית פוני
לא, רגע, אבל אספר לך, רק תן לי לסיים משפט.
היו"ר אמנון כהן
שנייה, אני רוצה לדעת למה היה גירעון ולמה לא טיפלו באותו רגע אם היה צריך להיות עוד 20 שקל ועכשיו אתם צריכים עוד 300 שקל יותר. אני שואל מי היה אמור לקבוע הכנסה מול הוצאה לנבחן, נגיד שלדיין עולה 300 שקל בשביל לבדוק מבחן - - -
סיגלית פוני
הגירעון נבע משתי סיבות: סיבה אחת, - - -
היו"ר אמנון כהן
המערכות לא לקחו משכורות לעצמם? חילקו דרגות.
סיגלית פוני
סיבה ראשונה היא שהאגרות לא כיסו את העלות; סיבה שנייה, לא הייתה הקפדה יתירה שכל נבחן ישלם את האגרה, ויתרו, אמרו: ישלמו באיחור, אפשרו כניסה. בוא נגיד שהייתה איזושהי רחמנות בקרב אותם נבחנים וזה יצר איזשהו גירעון.
היו"ר אמנון כהן
כמה אחוז? בודדים? 2%–3%?
סיגלית פוני
אני לא יודעת להצביע. אני לא מאמינה שזה היה בכמות גדולה אבל זה הצטבר לאורך השנים.
רות קלדרון
חצי מיליון שקל זה חתיכת סכום.
סיגלית פוני
זה הצטבר ותפח משתי הסיבות שציינתי, וחשבות ראש הממשלה הודיעה שהיא לא תאפשר תשלום ללא תקציב. כמו שאמרתי, זאת הוצאה שמותנית בהכנסה, זה תקציב אפס. ולכן, כשהם הגיעו אל המשרד לשירותי דת נקטנו מיידית בשתי פעולות: הראשונה, העלינו את האגרה בסכום יחסית לא גדול. אני עדיין סבורה שצריך להעלות יותר, גם אם תשוו את האגרה של נבחנים לרבנות ביחס למועצת עורכי-דין, רואי-חשבון - - -
רות קלדרון
מבחנים לפסיכומטרי, למשל.
סיגלית פוני
כן, מבחנים ללשכת עורכי-דין או למועצת רואי-חשבון, הפערים הם עדיין כמעט של 50%. בלשכת עורכי-הדין מדובר על כ-700 שקלים לבחינה. בשלב ראשון אמרנו שנכסה לפחות את העלות אחד לאחד.
היו"ר אמנון כהן
כיסא אתם לא נותנים, רוצים שאנשים ישלמו כסף.
סיגלית פוני
זה לא נכון שכיסא הם לא נותנים.
שרון יגן
לא נכון.
הלל שטרן
זה תוקן.
סיגלית פוני
יש לי לא מעט טענות על ההתנהלות של התקציב, אבל לגבי - - -
היו"ר אמנון כהן
מועדים אתם לא מפרסמים, איך אתם רוצים – תיתן קודם שירות ואז ישלמו כסף.
הלל שטרן
מועדים מפרסמים.
סיגלית פוני
כמו שציינתי, העלינו אגרה והקפדנו, כל עובדי החשבות שבניהולי ביחד עם מחלקת הבחינות הגענו וממשיכים להגיע יום יום לכל מועד של בחינה ומקפידים שלא יכנס נבחן אחד ללא תשלום אגרה, אנחנו שולחים אותם לשלם בו ברגע בבנק הדואר. אני יכולה לומר בזהירות ש-98% משלמים, אפילו 100%, אבל אני זהירה.
היו"ר אמנון כהן
ואת התשובה את נותנת עכשיו בזמן? לפחות את התשובה תיתני בזמן.
סיגלית פוני
לגבי התשובות, מה שביקשתי – מי שנבחן מינואר 2014, בואו ניישר קו משנת 2014, את היסטוריה אנחנו לא צריכים לשלם, תיכף נדבר גם על ההיסטוריה – מייד נערכנו, מסתבר שלא היו מספיק דיינים שיבדקו את הבחינות מאחר שחלקם חלו, נפטרו, עזבו מסיבות כאלה ואחרות, לא היו מספיק בודקים. המכרז פורסם לפני כשבועיים אני חושבת, אם אינני טועה.
שרון יגן
שבועיים, כן.
הראל גולדברג
כן.
סיגלית פוני
ואנחנו מניחים שתוך חודש-חודש וחצי נוכל לקיים מאגר דיינים והם מייד יועברו, יהיו דיינים שיזכו כמובן במכרז ומייד יועברו הבחינות לבדיקה.
לגבי העבר, נפגשנו עם אגף תקציבים, הבהרנו שאנחנו הולכים ועושים כאן מהלכים שתיכף בטח הראל ירחיב עליהם, לדוגמה, יציאה למיקור חוץ כדי לשפר את השירות לנבחנים. ובאמת, המכרז דרך אגב בשלבי הכנה אחרונים, סופיים, זה לא פשוט שחברה חיצונית תנהל גבייה של הממשלה, ולכן היו כאן כמה תהליכים שהתעכבו ועברו לבדיקת החשבונאי הראשי בחשב הכללי במשרד האוצר כדי שיאפשר לנו את היציאה לדרך לגבייה חיצונית. כמו כן, מתן מענה לכל סוגיות המחשוב שזה אומר: בקרות ממוחשבות, שירות לנבחן, שרת התשלומים הממשלתי, מוקד שיקבל את הפניות ויענה לטלפונים - - -
היו"ר אמנון כהן
זה רק הפן התקציבי, רק כסף, אני מדבר על שירות.
קריאות
- - -
הראל גולדברג
היא מדברת על שירות.
היו"ר אמנון כהן
איזה שירות? לא ראיתי. איזה שירות יהיה לנבחן?
סיגלית פוני
סוכם עם אגף תקציבים לאור הפעולות שהצבענו עליהם - - -
היו"ר אמנון כהן
מי בודק על איזה כיסא הוא ישב, מי קבע איזה סטנדרט יהיה, מי קבע מול איזה שולחן ישב, מי קבע שהמועד יפורסם מראש, מי בודק? על זה אני מדבר.
סיגלית פוני
כתוב בחוזה.
היו"ר אמנון כהן
רק לגבות כסף? אני יודע שאתם יודעים לגבות כסף, גם את הגירעונות של שנה שעברה ניקח ל-12 שנים. אני רוצה שירות לנבחנים, שירות לנבחן לא ראיתי. רק לגבות, אני מבין איפה לקחת כסף.
סיגלית פוני
זה לא נכון.
שרון יגן
הדברים לא נכונים.
סיגלית פוני
התהליכים שציינתי הם בראש ובראשונה נועדו על מנת לתת שירות לנבחנים.
היו"ר אמנון כהן
קודם כול תדאגי לשירות, אחר כך תיקחי כסף.
סיגלית פוני
תראה, אני לא צריכה לדאוג למשרד האוצר. אני צריכה לדאוג לכסף - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אני מבין, אז אני דואג קודם כול לשירות. קודם כול תגידו: זה בנוי ככה, לפני שאני גובה אני קודם כול בונה את השירות ואז אגיד שאני רוצה לגבות, בסדר. אבל לא קודם כול תגבה, אין לך עכשיו דיינים, מינואר את כבר גובה - 98%, 100%, בסדר, אבל הנבחנים עוד לא קיבלו את התשובות.
סיגלית פוני
המבחן הראשון לא התקיים בינואר, מאז שזה עבר אלינו - - -
היו"ר אמנון כהן
את רואה, עוד לא התקיים כי אתם לא מפרסמים.
סיגלית פוני
המבחן הראשון מאז שהם עברו למשרד לשירותי דת התקיים בסוף חודש מרס, כך שאנחנו עדיין יכולים לעמוד בלוחות זמנים הרבה יותר טובים ומוקדמים ממה שהיה נהוג כל עוד זה היה משרד ראש הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
מה נהוג? מה נהוג? לפני שנתיים זה נהוג?
סיגלית פוני
מה שהיה עד כה. אני לא יכולה לתת מענה על מה שהיה לפני 2010.
היו"ר אמנון כהן
אבל הבטיחו פה ב-2010 שתוך שלושה חודשים ייתנו תשובות.
סיגלית פוני
אז תשאל את מי שהבטיח ב-2010, לא אותנו.
הלל שטרן
ברשותך, כבוד יושב-ראש הוועדה, - - -
היו"ר אמנון כהן
שואל אותך, מזרחי, למה אתה לא נותן תשובות?
סיגלית פוני
עשינו מהלכים, אני לא יכולה לעשות על מה שהיה לפנינו.
רפאל מזרחי
אשלים לגבי הנקודה.
היו"ר אמנון כהן
מה תשלים? היית פה, אמרת שתוך שלושה חודשים יחד עם המנכ"ל, למה אתם לא עומדים בזה? אם הייתה בעיה של גבייה למה לא העלית את הסוגיה? למה לא אמרתם?
רפאל מזרחי
הרבנים הראשיים הקודמים החליטו להעלות משני בודקים לשלושה בודקים ברבנות, תוך הבטחה, הייתה איזו הבטחה ממשרד ראש הממשלה שיכסו את ההפרש של האגרה, זה לא בוצע. נוצר מצב ש-255 שקל כיסו בקושי שני בודקים, בשעה ששילמנו לשלושה בודקים.
היו"ר אמנון כהן
למה לא צריך עשרה בודקים אולי?
רפאל מזרחי
כך החליטו בזמנו.
רות קלדרון
כמה נבחנים יש בשנה?
סיגלית פוני
6,000 נבחנים בשנה.
רות קלדרון
6,000 כפול 300 שקל לא החזיק שני בוחנים?
שרון יגן
זה לא רק בוחנים, זה בנייני האומה, זה מלא דברים.
רפאל מזרחי
זה לא רק בוחנים, זו אופרציה שלמה.
סיגלית פוני
זה הדפסת המחברות, זה קליטת הנבחנים, זה בדיקת המבחנים, זה המשגיחים על טוהר הבחינה, זה בנייני האומה, זה הכיסא - - -
רות קלדרון
שלושה אנשים עונים ל-6,000 נבחנים?
סיגלית פוני
היו עונים.
שרון יגן
היו עונים.
רות קלדרון
זה נורא מעט.
סיגלית פוני
לא, לא שלושה אנשים. כל בחינה נבדקה על-ידי שלושה אנשים.
היו"ר אמנון כהן
מר מזרחי, קראתי את הפרוטוקול בעיון, באף אחד מהדיונים לא אמרו שיש בעיה של כסף. באף מקום שם לא אמרו שיש בעיה עם האגרה, בעיה עם הכסף, בעיה עם התשלום, באף מקום.
רפאל מזרחי
לא הייתה בעיה של אגרה בזמנו כשהתחייבנו לשלושה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
אז לא הייתה בעיה, זה חדש, מה קרה?
רפאל מזרחי
זה באמת עבד תקופה. לפני ארבע שנים זה עבד, כשהתחייבנו זה עבד.
היו"ר אמנון כהן
אז מה נהיה פתאום?
רפאל מזרחי
נוצר הגירעון התקציבי הזה שעצר לנו את כל הבחינות. נוצר מצב שיש לי 50 בודקים ברבנות שאני לא יכול לתת שום בדיקה לאף אחד, כי ברגע שמשרד ראש הממשלה לא חותם לי על התחייבות שהוא מאשר לי להוציא הזמנה לבודקים, אני לא יכול להעביר את המבחנים.
היו"ר אמנון כהן
למי פנית?
רפאל מזרחי
עם כל הרצון הטוב, אפילו מוכנים בהתנדבות וגם זה לא עובד. זאת אומרת, לא ישלמו להם את הכסף גם אחר כך.
חנה פריידין
היו צריכים לעצור את המבחנים.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אז מה עשיתם בעניין הזה?
הלל שטרן
אני רוצה להסביר, לומר מה עשינו, יושב-ראש הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא שם, אתה נכנסת חדש. אני משתגע מהדברים האלה, יושבים, מקבלים משכורת מהמדינה, מקבלים על הנבחנים משכורת מהמדינה, עושים עוול לציבור הרחב, הוא לא חותם לי על זה, איזה תשובות אלה? אני לא מבין. יושבים פה בוועדה של הכנסת מבטיחים הבטחות, אומרים שלושה חודשים, לא עומד ביעד, תפעיל אותנו, תבקש בקשה. אתה יודע מה, לא הסתדרת, פנית למנכ"ל? פנית לרבנים? פנית למשרד ראש הממשלה? עשית איזושהי זעקה? מי יטפל? פנית לוועדת הביקורת? סליחה, הרב מזרחי, פנית לוועדה לענייני ביקורת המדינה? אמרת: אדוני, הבטחנו לכם שנבדוק תוך שלושה חודשים, זה רץ שלושה חודשים, שנה זה רץ, עכשיו יש בעיה תקציבית, מבקשים סיוע. מביאים את כולם לפה. פנית? לא פנית. יושב, אתה ישן בכיף, לא מעניין אותך כלום, ככה אתם מסתכלים.
רפאל מזרחי
למה אדוני אומר שלא פנינו?
היו"ר אמנון כהן
למי פנית? תביא לי התכתבות.
רפאל מזרחי
יושבים פה ממשרד מבקר המדינה, שיגידו אם פנינו או לא פנינו.
היו"ר אמנון כהן
למי פנית?
רפאל מזרחי
למשרד מבקר המדינה שיושב פה.
היו"ר אמנון כהן
יש?
רפאל מזרחי
הוא היה מעורב בכל המכתבים.
היו"ר אמנון כהן
פנית אליו שיש בעיה?
רפאל מזרחי
בוודאי יש בעיה.
היו"ר אמנון כהן
פנית שיש בעיה?
רפאל מזרחי
בוודאי שפניתי. גם לרבנים הראשיים, גם להנהלה, גם למנכ"ל בזמנו, לכולם, גם למשרד ראש הממשלה.
ליאורה שמעוני
הפנייה כאן מיולי 2014 מטעם הרב מזרחי.
היו"ר אמנון כהן
כתבת ביולי 2014, מה כתבת?
רפאל מזרחי
זה המכתב האחרון. וכל המכתבים שהיו? להביא את כל המכתבים?
היו"ר אמנון כהן
בטח שתביא, נראה מה עשיתם. עושים עוול לציבור הרחב ולא אכפת. אגרה, 100 שקל, 30 שקל. זה דבר מקומם, אלה דברים מקוממים, כל אחד בבועה שלו, לא מעניין אותו מאף אחד, משפחות פה שנתיים מחכים לקבל תשובה. דבר ראשון תביא אגרה, גביתם אגרה, תגידי לי מתי את נותנת תשובה.
הלל שטרן
ברשותך, אבקש אם אפשר להתייחס.
רות קלדרון
סליחה, אדוני יושב-הראש, אני מבקשת להגיד משהו, אני מקווה שאני לא צודקת, אבל יש לי הרגשה – ואני לא מכירה היטב את התחום – שיש כאן גילדה שסוגרת את האפשרות של אנשים להתחרות ולהיכנס אל תוכה ובכוונה משאירים מעט מדי דיינים, זה לא טוב לעם ישראל וזה פשוט לא הוגן. יש כאן איזה דבר שהוא לא מוסרי.
הראל גולדברג
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס גם לזה וגם לדברים שאמרה חברת הכנסת קלדרון, אם יורשה לי. בחודשים האחרונים אנחנו משקיעים זמן - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר לי חודשים, אני מתרעם מזה, יש לנו דין רציפות.
הראל גולדברג
אם יורשה לי, אני חושב שזה ישפוך פה אור גם על - - -
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן אתה במשרד?
הראל גולדברג
אני במשרד פחות משנה, אני במשרד בסביבות עשרה חודשים. אני רוצה להגיד את אחד הפרויקטים שגם מבחינת הלשכה המשפטית עומדים בראש סדר העדיפויות וגם מבחינת הרבנות הראשית. אנחנו חושבים שהפתרון המערכתי לכל הכשלים שאנחנו לא מתעלמים מהם, לא מתעלמים – אנחנו מברכים את הוועדה לענייני ביקורת המדינה על הצפת הנושא, על הטיפול בשם הציבור בעניין.
היו"ר אמנון כהן
המנכ"ל לא מגיע, לא חשוב לו, אתה מבין.
הלל שטרן
הדברים האלה חשובים לנו מאוד וחשובים מאוד גם למנכ"ל.
הלל שטרן
המנכ"ל נעדר גם מוועדת הכספים.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני מתרעם, למה - - - תפקיד מנכ"ל, תן לי מנכ"ל משרד משרה מלאה פה שידאג לכסף. אין לו זמן, אין לו זמן להיות חולה, מסכן.
הלל שטרן
אם תרשה לי, ניתן סקירה ממש קצרה של מה שנעשה - -
היו"ר אמנון כהן
איזה סקירה תיתן? קודם שיעשה את העבודה שלו בשירותי דת, גם את הרבנות לקח?
הלל שטרן
- - ותוכל לקבל תמונת מצב מבחינת ההתקדמות שנעשתה מאז שהמנכ"ל נכנס לתפקידו.
היו"ר אמנון כהן
חשבתי שתבואו עם בשורה טובה לעם ישראל שהכול סגור.
הלל שטרן
כן, יש כמה בשורות טובות, אנחנו ניסינו להביא אותן.
היו"ר אמנון כהן
תביא, תביא בשורה. מר מזרחי, הנה, ארבע שנים, מסכן, עד שהתחיל לזוז עוד פעם סגרתם אותו.
הלל שטרן
אז אני אומר, דבר ראשון, והראל ישלים אותי עוד רגע, היום אין בחינות רבנות ששוכבות ואין להן ציונים, כל הציונים נמסרו במועדם, זה בהתייחס לבחינות שהיו בעבר ולא נמסרו ציונים, בינתיים הם נמסרו. הבחינות - - -
רות קלדרון
נדמה לנו יש בחדר אימא של אדם שקיבל תשובות אחרי שבעה-שמונה חודשים.
הלל שטרן
נכון, אנחנו לא מתעלמים מהפער.
רות קלדרון
אז איך זה קרה אם זה לא קורה?
שרון יגן
זה כבר לא קורה.
רות קלדרון
זה עכשיו היה.
שרון יגן
זה לא קורה.
רות קלדרון
עכשיו.
הלל שטרן
אם תיתנו שתי דקות רק לתת את הסקירה אז אוכל גם להגיד מה נעשה. מבחינת הבחינות של הרבנות בשנת 2014, מכיוון שכמו שהחשבת סיגלית ציינה כיוון שכל הנושא של הגבייה מסודר אז ממילא הבחינות יוצאות לבדיקה ואנשים יקבלו את התוצאות שלהם תוך זמן סביר. כלומר, לא יהיה מצב שבו הבחינות - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה סביר?
הלל שטרן
זמן סביר זה הזמנים - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע מה זה "סביר".
רפאל מזרחי
שלושה חודשים שקבענו ברבנות, ודיינות - ארבעה חודשים. זה הזמנים שקבענו.
הלל שטרן
כן. זה אומר, מכיוון שהיום יש מערכת מסודרת של גבייה ושל בקרות אז הבחינות האלה שמתבצעות החל משנת 2014 נכנסו למסלול של גבייה ושל בדיקה ושל מענה תשובה מסודרת, זה דבר אחד, זה דבר ראשון.

דבר שני, יש פער, זה נכון שיש פער לגבי הבחינות של הדיינות בשנת 2013 ששם באמת עדיין יש מחברות רבות שלא נבדקו. שם הפער קיים בשני מישורים, אגיד גם מה התשובות, שם יש את הפער התקציבי, לחצי - - -
ליאורה שמעוני
לפי הבדיקה שלנו שזה מ-2012, יש בחינות מ-2012 שעוד לא נבדקו.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר? מה בסדר? 2014 עכשיו.
הלל שטרן
רגע, אני אומר לך מה הפתרון.
רות קלדרון
אפשר לתבוע אתכם לדין על חופש העיסוק שלו.
הלל שטרן
הפתרון בהתייחס לבחינות הדיינות, יש שם פער, א', תקציבי של גירעון של חצי מיליון שקל שפה האוצר התחייב להעביר למשרד לשירותי דת את הפער הזה. אנחנו מחכים כל יום ממש לקבל את ההעברה התקציבית הזאת. כבר ממרס הובטח לנו שנקבל את זה, עד היום זה עוד לא הגיע. ברגע שיגיע, א', זה ישים אותנו במקום אחר. דבר שני, יצאנו - - -
היו"ר אמנון כהן
אם לא יגיע?
רות קלדרון
מי מבטיח לנו שלא יכנסו שוב לחצי מיליון גירעון? למה שהציבור ישלם?
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
לא, סגרו את זה כבר, העלו את האגרה.
הלל שטרן
מכיוון שהיום יש לנו בקרות אפקטיביות.
רות קלדרון
אבל היא אומרת שלא העלו את שיעורי האגרה.
הראל גולדברג
העלו את האגרה ויש בקרה יותר חזקה על הגבייה.
הלל שטרן
היום אין מצב שנבחן ממלא את הבחינה בלי שהוא שילם ובלי שאנחנו יודעים את זה, אין דבר כזה, זה היה בעבר, זה היום לא קיים. הפתרון הוא בממד אחר, הוא בממד של הפער של הדיינים הבודקים. יצאנו למכרז, מה שלא היה עד היום, המכרז אמור להסתיים בתחילת אוגוסט.
היו"ר אמנון כהן
מי בוחן את הדיינים?
רות קלדרון
מי מאשר?
הלל שטרן
יש ועדת מכרזים של הרבנות.
היו"ר אמנון כהן
הרבנות?
הראל גולדברג
ועדת משנה של הרבנות, כן, משתתפים רק הרבנים הראשיים.
הלל שטרן
כן. ועדה מסודרת בהתאם לכל הנהלים. יצאנו למכרז, בסוף המכרז הצטרפו עוד כשתים-עשרה דיינים בודקים, והשילוב הזה של כ-12 דיינים שהצטרפו למערכת פלוס - -
רות קלדרון
שתים-עשרה זה נשמע טוב, אתה מתכוון שניים-עשר.
הלל שטרן
- - החצי מיליון שקל האלה ייתנו פתרון גם לבחינות הדיינות שעדיין לא נבדקו.
היו"ר אמנון כהן
למה רק 12? סתם אני שואל.
הראל גולדברג
כי בדיינות לא צריכים יותר.
הלל שטרן
לא צריך יותר.
היו"ר אמנון כהן
אבל הם בודקים גם את הטוענים, הם בודקים גם את זה.
הראל גולדברג
זה לא קשור, טוענים לא קשור.
רפאל מזרחי
הטוענים לא קשורים למערך הזה, טוענים זה מהנהלת בתי-הדין הרבניים, זה משהו אחר.
רות קלדרון
12 דיינים יגמרו את הבדיקות מ-2012, יש להם מחברות לבדוק.
היו"ר אמנון כהן
אבל יש להם מבחנים מ-2012. כמה מבחנים יש מ-2012?
הלל שטרן
שלא נבדקו? יש כ-392.
רפאל מזרחי
400 מחברות כפול שלושה בודקים זה 1,200 בדיקות.
הלל שטרן
צריך להסביר, כל בחינה של דיינות נבדקת שלוש פעמים, יש כ-400 מחברות כפול שלוש בדיקות.
היו"ר אמנון כהן
למה? צריך? הרבנים קבעו ככה?
רפאל מזרחי
החוק קבע.
הראל גולדברג
תקנות הדיינים.
היו"ר אמנון כהן
לא מספיק שניים? באוניברסיטאות, להבדיל מיליוני הבדלות, כמה בודקים?
רות קלדרון
אחד.
היו"ר אמנון כהן
בשביל מה צריך שלוש? לא הבנתי.
רות קלדרון
בשביל להקשות.
רפאל מזרחי
בדיינות אין מה לעשות, בדיינות כתוב בחקיקה, צריך לשנות חקיקה.
היו"ר אמנון כהן
לא אנחנו. אנחנו בבית המחוקקים יכולים לשנות, לא רוצה לסתור את הרבנות, חס וחלילה, אם רבנים ראשיים קבעו שזה שונה, לכן צריך פה לפחות עוד עין אולי, לא יודע למה, יש פה סיבות, אז שלוש?
רפאל מזרחי
בזמנו, הרב הרצוג קבע בתקנות הדיינים שלושה בודקים, ההבנה שלי אומרת שזה נקרא "בית-דין שבודק את זה", בית-דין מורכב משלושה דיינים.
ליאורה שמעוני
הם בודקים את זה במקביל?
הלל שטרן
אבל פה אין בעיה, אנחנו אחרי המכרז, ברגע שיסתיים המכרז הכול יצא לבדיקה, לא יהיה מצב שמחברות ישכבו.
היו"ר אמנון כהן
צריך לשלם שלוש פעמים על מבחן אחד, שלושה אנשים.
סיגלית פוני
כן. בגלל זה זה כל כך יקר.
הראל גולדברג
האגרה היא אחת והיא כוללת בדיקה של שלושה בוחנים.
היו"ר אמנון כהן
כל אחד מקבל על הזמן שלו.
סיגלית פוני
כל בוחן מקבל, בוודאי ובוודאי, אתה צודק.
ליאורה שמעוני
בגלל זה יש פער.
רות קלדרון
בגלל זה אין סיכוי לממן את זה, את השלושה.
סיגלית פוני
בוודאי, מאוד קשה לממן את זה.
היו"ר אמנון כהן
אתה צודק שלא צריך את זה לאורך זמן, אבל אם יש לכם מצבור מ-2012 אנחנו רוצים לנקות את השולחן.
הלל שטרן
נכון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
היו"ר אמנון כהן
אז אולי בשביל לנקות את השולחן תעשה, תחשוב - - -
רות קלדרון
24 דיינים.
היו"ר אמנון כהן
תקבל יותר דיינים, שתמיד יהיו לך. פעם אמרו לי פה, כתב לי כמו ימ"ח - מחסן, יש לך מחסן של אנשים שיעמדו בקריטריונים של הרבנות.
הלל שטרן
זאת המטרה.
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל 12 לא מספיק.
רפאל מזרחי
אם יש לנו 1,200 בדיקות, כל אחד יבדוק 100, גומרים את הסיפור.
הלל שטרן
ברגע שהמכרז הזה יסתיים ויהיו עוד דיינים אז תוך חודשים ספורים - - -
רפאל מזרחי
אני מאמין שנעשה את זה במועד הזה של תוך 90 יום, נגמור את זה. המבחנים סרוקים, לא מעבירים מחברת למישהו ולמישהו.
הלל שטרן
ברגע שנהיה אחרי המכרז ואחרי ההעברה תקציבית - - -
סיגלית פוני
הם יכולים לבדוק אותם במקביל.
רפאל מזרחי
המחברות סרוקות באותו רגע במקביל והן מועברות לשלושה בודקים.
היו"ר אמנון כהן
הם יושבים ביחד כשבודקים? לא.
הלל שטרן
לא.
סיגלית פוני
לא.
רפאל מזרחי
הם אחר כך יושבים ביחד לסיכום התוצאות.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. כן, מה עוד?
הלל שטרן
יש עוד נושא של המיקור חוץ. אני חושב שאולי מכרז המיקור חוץ של כל ניהול המערכת של בחינות הרבנות, שכרגע המשרד בשלבים סופיים כמו שסיגלית אמרה, הוא לאיזושהי בחירת חברה שתנהל את כל מערכת הבחינות: החל מהמקום, וממועדים, ומהרישום, ומהתוצאות והכל. אני חושב שאולי בעניין הזה הראל יוכל להרחיב.
היו"ר אמנון כהן
מה עושים חיצוני? לא הבנתי.
הראל גולדברג
מכיוון שהבנו שיש כשלים במערך הקיים, הרבנות הבינה, בשיתוף כמובן גם עם סגן השר הרב אלי בן-דהן וגם עם מנכ"ל הרבנות ומנכ"ל המשרד לשירותי דת ביחד, שאנחנו רוצים לצאת למיקור חוץ. מיקור חוץ אומר, להפעיל את כל מערך הבחינות לחברה חיצונית. אגב, הגילדה, חברת הכנסת קלדרון שתיבחר במכרז שוויוני כמובן, לניהול כל מערך הבחינות, הווה אומר, החל מהשלב הראשוני של הרישום, הגשת הטפסים, קביעת מועד, שכירת מקום, כתיבת הבחינות - - -
היו"ר אמנון כהן
מי יקבע מי יהיה הגוף החיצוני?
הראל גולדברג
ועדת המכרזים של הרבנות הראשית.
שרון יגן
ועדת המכרזים.
היו"ר אמנון כהן
הרבנים ישבו שם?
סיגלית פוני
לא.
הראל גולדברג
לא.
היו"ר אמנון כהן
מי ישב שם?
הראל גולדברג
זה גוף ניהולי, זה גוף בעל כישורים ניהוליים, אין פה עניין הלכתי.
הלל שטרן
זה לפי החוק. ועדת המכרזים זה לפי החוק.
היו"ר אמנון כהן
אז הם לא יקבעו מי יבדוק את המבחנים?
הראל גולדברג
יש שני דברים - - -
סיגלית פוני
ועדת המכרזים שמורכבת מיועץ משפטי, חשב - - -
הראל גולדברג
ומנכ"ל.
היו"ר אמנון כהן
הרב מזרחי, אתה מכיר את הדבר הזה?
רפאל מזרחי
בוודאי, אנחנו יושבים על זה ישיבות ארוכות.
היו"ר אמנון כהן
שמה? זה אומר שגוף חיצוני ינהל את הכול.
רפאל מזרחי
גוף חיצוני ינהל את הצד הטכני.
הראל גולדברג
הבנתי מה מפריע לך.
רות קלדרון
רק את הטכניקה. עדיין הם ייצרו את האפשרות למנות דיינים.
רפאל מזרחי
מי שיבדוק מי יהיו הבוחנים זה רק הרבנות הראשית. בהוראת הרבנות הראשית יקבעו את הקריטריונים מי כשיר.
היו"ר אמנון כהן
אז מה אתם רוצים להפריט? מה יהיה מיקור חוץ?
הלל שטרן
מה שאמרת על כיסאות, שולחנות ומים, בין השאר הם יטפלו בזה.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתם תקבעו מה צריך להיות.
סיגלית פוני
הרישום, הגבייה.
הראל גולדברג
מים וגם הקשר, גם ההתקשרות.
רות קלדרון
אבל הגילדה סגורה במי שבוחן את הבחינות, לא במי שמביא כיסאות ומים. ואם אנשים לא רוצים – וגם יש סכנה שתציפו עכשיו את השוק ברבנים, אם יש 400 מחברות, יש 400 אנשים שיהיו פתאום דיינים אם תעבדו כשורה.
הראל גולדברג
כן, בעלי כושר.
רות קלדרון
בעלי כושר לדיינות, ואז השוק יהיה בעייתי ולאנשים לא תהיה עבודה. יש אפשרות פשוט לסגור את זה בצורה לא מסודרת, ויש אפשרות לנהל את זה, להגיד: אנשים, חבר'ה, לא יהיו עכשיו משרות ל-400 איש.
הראל גולדברג
מבחינת הרבנות כמה שיותר בעלי כושר זה מבורך.
רות קלדרון
יש לך עבודה ל-400 אנשים בעלי כושר?
הראל גולדברג
אנחנו לא גוף שמספק עבודה.
היו"ר אמנון כהן
מבורך. כמו שאני לא מגביל עורכי-דין, יש לי שוק מוצף, אני לא מגביל רואי-חשבון.
הראל גולדברג
בדיוק, כמו לשכת עורכי-הדין.
רות קלדרון
אני חושבת שבגלל זה סגרו.
היו"ר אמנון כהן
כוחות שוק. מי שימצא עבודה בדיינות יעבוד, מי שימצא עבודה כמחנך, כמרצה, מה שהוא רוצה.
רפאל מזרחי
יש ישיבות שלמות וכוללים שלומדים לפי המתכונת של הבחינות של הרבנות, בלי קשר - - -
היו"ר אמנון כהן
נכון.
רות קלדרון
אני יודעת, אבל לא מקבלים את התואר.
היו"ר אמנון כהן
אין קשר, מה, כל עורך-דין עובד בעריכת-דין?
רות קלדרון
בגלל ששניים-שלושה מקבלים פעם בכמה שנים, אין בחינה כל שנה.
הראל גולדברג
זה בדיוק כמו לשכת עורכי-הדין, מי שעומד בתנאי הסף יכול לכתוב בחינה, יכול לגשת ולקבל תעודה.
רות קלדרון
זה דומה, אבל זה פחות - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת קלדרון, בדיוק ככה צריך להיות, לא כולם חייבים לעבוד במקצוע, כמו שעורך-דין לא חייב לעבוד במקצוע.
רות קלדרון
ברור, אני אומרת לך שמישהו כאן סגר את אפשרות ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
אבל לנו חשוב איש הספר שלומד, שייקח את התעודה ואז יחליט מה שהוא רוצה לעשות אתה.
הראל גולדברג
אדוני היושב-ראש, הבנתי מה מפריע כאן. מה שמפריע, אם אני מבין נכון, זה הזהות של הבודקים והזהות של כותבי הבחינות.
היו"ר אמנון כהן
מה שחשוב, שלא יהיה מיקור חוץ לדבר הזה.
רות קלדרון
והמספר.
הראל גולדברג
ההתקשרות תהיה בין החברה לבין הבודקים או לבין הכותבים, אבל מי שיגדיר מהו מאגר הכותבים המקובל – מאגר הכותבים ומאגר הבוחנים חייב להיות מקובל על הרבנות הראשית.
רות קלדרון
אבל אתם חייבים להיות מקובלים עלינו שזה מספר שהולם את הצורך, כדי שלא יהיה שוב צוואר בקבוק.
הראל גולדברג
אני מסכים.
הלל שטרן
היום בבחינות הרבנות אין צוואר בקבוק, כלומר, המערכת עובדת, אנחנו רק רוצים להעלות את זה למכרז שיעלה את - - - לגבי הדיינות.
רות קלדרון
שמענו עדות אחרת כאן. הוא קיבל תשובות למבחן לרבנות אחרי שמונה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
תוך כמה זמן התשובות הגיעו?
ליאורה שמעוני
תוך שבעה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
ראיתי שתוך שישה-שבעה חודשים.
שרון יגן
- - -
רות קלדרון
לא, הבן של חנה קיבל את זה בימים האחרונים.
סיגלית פוני
כי הוא נבחן בשנת 2012.
היו"ר אמנון כהן
חבר'ה, גברתי, אי-אפשר לנהל דיון ככה, אנחנו לא מנהלים דיון ככה, אחד אחד. היא תרצה לשאול, תשאל ותעני לה. הרב מזרחי, רציתי לשאול, לגבי רבנות, עדיין כתוב לי שאנשים פנו אחרי שבעה חודשים גם לגבי מבחני רבנות, אמרת לי שאין דבר כזה.
רפאל מזרחי
מ-2012, 2013 היה עיכוב של בדיקות שהיו, זה נגמר, מבחינתנו נגמרו כל המבחנים האלה.
הלל שטרן
נמסרו התוצאות.
היו"ר אמנון כהן
מתי היה המבחן האחרון לרבנות?
רפאל מזרחי
המבחן האחרון היה במרס.
ליאורה שמעוני
הוא עוד לא נשלח לבדיקה.
שרון יגן
מרס ואפריל.
היו"ר אמנון כהן
מתי יקבלו תשובות?
רפאל מזרחי
יקבלו עכשיו בחודש הקרוב.
רות קלדרון
שישה חודשים.
ליאורה שמעוני
קודם שישלחו לבדיקה.
היו"ר אמנון כהן
בחודש הקרוב?
רפאל מזרחי
כן. וגם היה עיכוב קל, עכשיו, ברגעים אלה - - -
היו"ר אמנון כהן
סביר, בסדר.
ליאורה שמעוני
נבדק או שכבר יש תוצאות?
היו"ר אמנון כהן
אמרת שלושה חודשים.
רפאל מזרחי
אנחנו רוצים להגיע למצב של 90 יום שהקצבנו לעצמנו ברבנות ו-120 יום בדיינות.
היו"ר אמנון כהן
בעזרת השם.
רפאל מזרחי
ועכשיו מתקיימות בחינות בבנייני האומה.
היו"ר אמנון כהן
תוך שלושה חודשים יקבלו תשובות.
שרון יגן
כן.
רפאל מזרחי
ואנחנו רוצים שתוך שלושה חודשים מעכשיו, מסוף הבחינות, שזה אומר עד סוף השבוע הזה נתחיל לספור את 90 היום.
היו"ר אמנון כהן
בעזרת השם. דיינים, מתי המכרז מסתיים? מתי נסגר?
הראל גולדברג
לפני שבועיים פורסם.
שרון יגן
בערך ב-4 באוגוסט יש ועדת משנה.
הלל שטרן
4 באוגוסט.
היו"ר אמנון כהן
ב-4 באוגוסט ייסגר ואז אתם בוחנים אותם.
הלל שטרן
כן, אבל זה גם איזשהו תהליך. א', אנחנו בחודש אוגוסט, יש ועדת משנה שצריכה להתכנס, אחרי זה ועדת מכרזים וצריך לעבור גם את מועצת הרבנות הראשית. זה קצת פרוצדורה, אבל אנחנו מעריכים שתוך חודשיים בוא נאמר מרגע סיום המכרז נוכל כבר להיות אחרי זה, אבל אני לא רוצה להתחייב לזמנים מדויקים, אבל זה סדר הגודל.
היו"ר אמנון כהן
וכמה בוחנים ודיינים יש לך כרגע?
רפאל מזרחי
יש לי חמישה.
היו"ר אמנון כהן
אפשר להתמקד באלה שיגמרו את המבחנים הישנים מ-2012, שישבו על זה?
רפאל מזרחי
ככל יכולתם. הם לא יכולים לעמוד בכל ה-400.
היו"ר אמנון כהן
הם עובדים גם על זה וגם על פסקי-דין, הם עובדים בשני כיוונים?
הלל שטרן
ברגע שנקבל את הכסף - - -
רפאל מזרחי
לא, אלה שנמצאים היום זה פנסיונרים.
הראל גולדברג
לא כולם מכהנים, חלקם בדימוס, כלומר, תנאי הכשירות זה או מכהן או בדימוס.
רפאל מזרחי
אין לנו כבר מכהנים.
היו"ר אמנון כהן
אתם רוצים לקלוט עכשיו בדימוס?
הלל שטרן
ברגע שההעברה התקציבית תתבצע, כפי שהובטח לנו ממרס, יהיה את הכסף ומייד נשחרר את המבחנים האלה לבדיקה.
היו"ר אמנון כהן
אבל אין לך את הדיינים.
שרון יגן
יש לנו את החמישה.
הלל שטרן
זה הדיינים.
הראל גולדברג
יש את החמישה הנוכחים ואת המאגר - - -
היו"ר אמנון כהן
אז כרגע זה מתעכב, גם חמשת הדיינים האלה לא יכולים לעבוד בגלל שאין כסף?
ליאורה שמעוני
אבל הוא אמר שיש שלושה.
שרון יגן
את העבר כן.
רפאל מזרחי
את העבר הם יכולים? איך הם יכולים לבדוק את העבר?
סיגלית פוני
הם יכולים לבדוק רק מינואר 2014, משנת 2014.
הלל שטרן
מרגע שהתחלנו לגבות הם יכולים גם לבדוק.
רפאל מזרחי
של העבר הם לא יכולים לבדוק.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה עם העבר?
הלל שטרן
אז היה חצי מיליון שהאוצר הבטיח - - -
סיגלית פוני
בשביל זה צריך להזמין את אגף תקציבים.
רות קלדרון
אני רוצה להבין, למה עשיתם את החוב והאוצר מעביר את החוב חזרה? למה המשרד לא משלם את הבעיה שהוא עשה? האוצר לא עשה חוב של חצי מיליון, המשרד עשה חוב של חצי מיליון.
הלל שטרן
משרד ראש הממשלה.
רות קלדרון
למשרד ראש הממשלה יש תקציב ברוך השם - -
היו"ר אמנון כהן
יש לו רזרבות שם, ראיתי.
רות קלדרון
- - למה צריך – מה זה האוצר? זה האזרחים. נשלם חוב בגלל שאנשים לא עבדו כשורה, מדוע?
היו"ר אמנון כהן
הייתם קודם במשרד רוה"מ?
שרון יגן
אני מהרבנות הראשית, התקציבנית של המשרד, אני רוצה להגיד משהו כאחת שעובדת כבר כמעט 20 שנה במשרד ואני רואה את זה. קודם כול, לגבי הנושא שאמרת בעניין שירות לנבחן מבחינת שולחן וכו', הנתונים ממש לא נכונים, עשינו לפני יותר מחמש שנים התקשרות עם בנייני האומה, הנבחנים מקבלים כיסא, שולחן - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מסכים שכרגע זה טופל, בדיון השני - - -
שרון יגן
אני מדברת על לפני חמש-שש שנים.
היו"ר אמנון כהן
שנייה, בדיון הראשון היה על הפנים, אני אומר לך, הלכו לראות.
חנה פריידין
לפני ארבע שנים.
היו"ר אמנון כהן
ואז בדיון השני אחרי שלושה חודשים אמרו שהנושא השתפר, גם עתניאל שהיה בסיור שם בדק, אכן שופר ב-2010. אבל לא היה טוב.
שרון יגן
אני רוצה להמשיך. אני יכולה להגיד לך - - -
רפאל מזרחי
אגיד רק מה היה בסוגריים. כשנכנסתי לרבנות בשנת 2008 המבחנים היו בבית הרבנות הראשית כשישבו ארבעה מסביב לשולחן, אז דבר ראשון הורדתי את זה ועשיתי כיסאות סטודנטים, שזה לא היה בסדר. כיסאות סטודנט זה אומר שאי-אפשר לשבת שש שעות עם כיסא הסטודנט. קודם כול הורדתי את השולחנות המכונסים ביחד ולא צריך פה לפרט את הסיבות לזה, ועברנו לכיסא סטודנט.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו מה?
רפאל מזרחי
אחרי כיסא הסטודנט כשכולם באו בטענות עברנו לבנייני האומה.
היו"ר אמנון כהן
מה עכשיו בבנייני האומה? מה הנבחן מקבל?
רפאל מזרחי
בבנייני האומה מקבלים כיסא ושולחן כמו כל הנבחנים ברואי-חשבון מסודר, ברוך השם.
רות קלדרון
טוב מאוד.
היו"ר אמנון כהן
קח עוד 20 שקל תן לו תנאים, מה קרה?
רפאל מזרחי
ואז אתן לו גם כוס קפה.
רות קלדרון
כן.
רפאל מזרחי
הלוואי.
שרון יגן
אני רוצה לציין שבמהלך השנים האלה - - -
רפאל מזרחי
כשנבחנתי לפני 20 וכמה שנה ברבנות הראשית - -
היו"ר אמנון כהן
העולם מתקדם.
רפאל מזרחי
- - קיבלנו שתייה קרה, עוגות.
רות קלדרון
מיץ תפוזים.
היו"ר אמנון כהן
קיבלת, נכון? כן. אולי גם ארוחת צהריים.
סיגלית פוני
היו אילוצי תקציב.
רפאל מזרחי
בסדר, סך הכול היינו במבחן בין 70 ל-100 איש, היום, ברוך השם, בן פורת יוסף יש אלפים.
היו"ר אמנון כהן
ברוך השם, בן פורת יוסף, יש התעוררות טובה. כן, תמשיכי, בבקשה.
שרון יגן
במהלך השנים הללו פנינו עשרות פעמים וקיימנו ישיבות עם משרד האוצר, וביקשנו להעלות את כוח-האדם במחלקת בחינות, נפגשנו עם הנציבות, קיבלנו אישור מהנציבות להגדיל את היחידה, פנינו לאוצר הלוך וחזור, הלוך וחזור, והאוצר לא הסכים.
רות קלדרון
למה האוצר? למה לא לעשות תשלום ריאלי של הנבחנים? עורכי-דין פונים לאוצר?
שרון יגן
אתייחס למה שהיא אומרת.
הראל גולדברג
זה לא קשור זה לזה, גברתי, זה לא קשור, לזה חייבים בכל מקרה אישור של האוצר - -
רפאל מזרחי
גם לגבי האגרה.
הראל גולדברג
- - להגדלת מצבת כוח-האדם של משרד הרבנות.
שרון יגן
אגף התקציבים סירב כל פעם לתת לנו את התקציב - -
רפאל מזרחי
הנציבות אישרה.
שרון יגן
- - למרות שהנציבות אישרה, ובסופו של דבר אגף התקציבים העלה אתנו את הרעיון שבמקום כוח-אדם נלך למיקור חוץ, זה לגבי נושא כוח-האדם וכל מה שעשינו. לגבי האגרה, כבר שלוש שנים אנחנו מנסים להעלות את האגרה בוועדת הכספים, חוזר, הולך, היה עם זה כמה בעיות.
היו"ר אמנון כהן
יש בעיות עם זה. אנחנו לא רוצים להטיל מסים על הציבור.
ליאורה שמעוני
מה עם הגבייה?
שרון יגן
בגלל זה כשאתם שואלים למה נהיה גירעונות - - -
רות קלדרון
אז אדם רוצה מקצוע כמו עורך-דין, שישלם 600 שקל, יהיה מסודר, יקבל - - - שובר.
ליאורה שמעוני
מה עם הגבייה הרטרואקטיבית? הגבייה של אלה שלא שילמו?
היו"ר אמנון כהן
אבל צריך לבדוק אם זה 600, צריך לבדוק, שם זה משהו אחר, פה זה משהו אחר.
ליאורה שמעוני
למה לגבות את מה שחייבים? למה לא לגבות מאנשים שלא שילמו פעם?
סיגלית פוני
אבל אם אתה לא מעלה את האגרה ומשלם הוצאה לא ריאלית אז אתה מעלה לציבור במיסוי עקיף.
ליאורה שמעוני
למה אחד ישלם, אחד לא ישלם?
רות קלדרון
מה שבאמת זה עולה, לא שנטיל עליהם מסים, כי הם לא משלמים ולא מקבלים את התואר.
ליאורה שמעוני
אבל אחרים משלמים וגם הם לא מקבלים.
רות קלדרון
נכון, אני אומרת, משלמים - - -
היו"ר אמנון כהן
אז למה לא עשיתם גבייה לאלה שעברו מבחנים?
שרון יגן
יש את הנושא של הגבייה.
רפאל מזרחי
הם התנגדו, הייתה גם התנגדות של הרבנים בזמנו להעלות את האגרה.
היו"ר אמנון כהן
לא להעלות. קבעת אגרה, ופה אומרים שהרבה לא שילמו, אבל אחרי שהם עברו מבחנים, קיבלו את התוצאה, היה להם קשה לשלם, יותר מאוחר מישהו טיפל בהם שישלמו את הכסף? מישהו שלח מכתב: אדוני, עדיין לא שילמת.
רפאל מזרחי
אני חושב שהעניין הזה שלא שילמו מזערי, זה לא גרם את כל הגירעון, זה מזערי.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי.
רפאל מזרחי
באמת יש יותר הקפדה, בין ה-90% ל-100% זו ההקפדה. אבל לא לצייר את זה כאילו שנכנסו פה אנשים - - -
הלל שטרן
גם האגרה לא שיקפה את העלות הריאלית של ההוצאות.
ליאורה שמעוני
אם כך, האגרה לא שילמה את העלויות האמיתיות.
רפאל מזרחי
עיקר מה שעשה את הגירעון זה האגרה שלא כיסתה את הבוחן הנוסף.
היו"ר אמנון כהן
את הבוחן הנוסף. את זה לא סגרתם סופית עם התקציב, זאת אומרת, הייתם צריכים לסגור את זה עם התקציב. הבנתי.
רפאל מזרחי
כיוון שאני מנהל הבחינות - - -
רות קלדרון
אדוני יושב-הראש, אתה יכול להמליץ שיהיה קשר ריאלי בין האגרה לבין העלות של המבחן?
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שהם יודעים לעשות את זה, כבר עשו.
סיגלית פוני
זה יכול להועיל מול ועדת הכספים. אני חושבת שהמלצה - - -
הראל גולדברג
זה נעשה.
רות קלדרון
אולי נבוא לוועדת הכספים ונגיד שאנחנו לא רוצים שעוד פעם - - -
הראל גולדברג
רק בחודשים האחרונים זה נעשה, האגרה הועלתה כדי להתאים אותה לעלות.
רות קלדרון
ברוך השם שיש שר אוצר חדש.
הלל שטרן
אבל לא רוצים להעלות את זה יותר מדי, כלומר, לא רוצים להשית תשלומים.
שרון יגן
אם יהיה מיקור חוץ זה לא יספיק.
רפאל מזרחי
אם הולכים להכניס את המשכורות של עובדי המחלקה וכל כוח העזר מסביב אז האגרה תעלה. אני חושב שמדינת ישראל אמורה לפחות לספק את השירות הזה בתור משרד ממשלתי ולא - - -
היו"ר אמנון כהן
נכון, שירות.
רות קלדרון
כמו לעורכי-דין וכמו לרואי-חשבון, יש דין אחד, זה מקצוע ישראלי וזה מקצוע ישראלי.
שרון יגן
נכון.
רפאל מזרחי
זה לא משרד ממשלתי.
רות קלדרון
למה שאדם שעושה בחינה לעורכי-דין ואדם שעושה בחינה בדיינות או בראיית-חשבון יהיה שונה? למה? ישלם את המבחן.
רפאל מזרחי
לא אמרתי שונה, אמרתי שהוצאות חיצוניות - - -
הראל גולדברג
דרך אגב, חשוב לציין לבחינות, הרב מזרחי, - - -
שרון יגן
זה חמש בחינות, זה לא מבחן אחד.
הראל גולדברג
דרך אגב, אנחנו מדברים על חמש בחינות, זה לא אחד לאחד, לשכת עורכי-הדין זה מבחן אחד שמורכב - - -
סיגלית פוני
אבל לשכת רואי-חשבון זה שבעה מבחנים.
רות קלדרון
איך הגענו לחמש? אמרנו קודם בחינה, עכשיו - - -
הראל גולדברג
בחינת הסמכה לרבנות זה שש בחינות לקראת - - -
ליאורה שמעוני
וראיית-חשבון?
הראל גולדברג
ראיית-חשבון אני לא מכיר, אני לא רוצה לדבר.
שרון יגן
ראיית-חשבון זה הרבה.
ליאורה שמעוני
שבע בחינות?
הראל גולדברג
ודיינות זה גם יותר.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, הבנו.
רות קלדרון
כמה מבחנים זה?
הראל גולדברג
לדעתי חמש.
רות קלדרון
ולא עושים את הכול באותה שנה.
ליאורה שמעוני
לא.
הראל גולדברג
לא, אי-אפשר, על פני שבע שנים.
רות קלדרון
יש כאן איזו הרגשה שזו ארץ אחרת, שזה הרבה פחות ישראל, נמאס עם זה כבר. בתוך תקציב המשרד הדבר הזה צריך להילקח בחשבון, לא כל פעם כסף חדש מהאוצר.
היו"ר אמנון כהן
עוד משהו שאתם רוצים להגיד? אני רוצה לסכם את הדיון, הרב מזרחי.
רפאל מזרחי
על דיינים בפועל.
היו"ר אמנון כהן
שמה? שהחמישה האלה עובדים?
רפאל מזרחי
לא על החמישה.
היו"ר אמנון כהן
12?
רפאל מזרחי
עלתה פה שאלה, האם דיינים מכהנים בפועל יכולים לבדוק בחינות או לא לבדוק?
היו"ר אמנון כהן
החלטתם מה אתם מציעים? אבל אנחנו לא רוצים שהוא גם יכתוב פסקי-דין ויעכב לי גם פה וגם פה.
הראל גולדברג
אנחנו יכולים להגיד שאחד המרכיבים בוועדת המשנה לבחירת בודק בחינות מקרב הדיינים המכהנים זה היכולת שלו להתמודד עם המטלות שלו כדיין עם כתיבת פסקי-דין.
רות קלדרון
הוא גם נוגע בדבר, זו תחרות.
הראל גולדברג
לא, זה נשיא בית-הדין הרבני הגדול, לשם כך הוא יושב בתוך ועדת המשנה, מכיר את עבודת הדיינים. מה שהוא לא מכיר הוא בודק עם הנהלת בתי-הדין הרבניים, ואחד התנאים שלו לקבל משרה של בודק בחינות היא יכולת ההתמודדות שלו כדיין עם כתיבת פסקי-דין.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. מי אדוני?
אהרון פלדמן
אני חושב שחוץ מהרב מזרחי אני במערכת הזאת הכי הרבה שנים.
היו"ר אמנון כהן
מה התפקיד שלך?
אהרון פלדמן
סיימתי ללמוד למבחני הדיינות.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה רוצה להגיד?
אהרון פלדמן
רציתי להעיר על שלושה עניינים מתוך נקודת המבט שלי בתור מי שעובר את המערכת הזאת. אני מחכה למבחן הזה מכסלו תשע"ג, אני מחכה לעוד מבחן מלפני חצי שנה ולעוד מבחן מלפני חודשיים.
רות קלדרון
מחכה לתשובות או מחכה למבחן?
אהרון פלדמן
מחכה לתשובות.
רות קלדרון
מתשע"ג.
אהרון פלדמן
מתשע"ג.
הראל גולדברג
לדיינות.
הלל שטרן
על הדיינות הוא מדבר.
אהרון פלדמן
לתוצאות מבחן הדיינות מתשע"ג, אני מחכה לזה.
רות קלדרון
אתה אחד מ-400 המחברות שיושבות, נעים להכיר.
אהרון פלדמן
אני אחד מה-400 האלו וגם חיכיתי לפני ארבע שנים למבחנים של "חושן" ג' שהתעכבו במשך שנתיים, גם ישבתי על כסאות הסטודנט שהיה צריך לשבת שש שעות למבחן הרבנות. בתור מי שעבר את המערכת הזאת אז אני - -
רות קלדרון
קידוש השם.
אהרון פלדמן
- - רוצה דבר ראשון לציין לשבח באמת את הנושא של ההתנהלות בתוך המבחן עצמו. לשבת שמונה שעות במבחן זה לא נוח, ואם יש שולחן אז זה ודאי דבר שנפתר וזה ודאי דבר שהועיל, וחל שיפור גדול בכתיבה של המבחנים הן בניסוח והן בפיזור של השאלות מבחינת שלא יהיו עשר שאלות על סימן אחד וכל שאר החומר – אם כי גם בזה יש מה להשתפר. במבחן "אבן העזר" שאין בו אפילו שאלה אחת בהלכות גיטין, אז זה משהו שאיך אפשר לעבוד כך?
מבחינתי, הדבר הכי חשוב בתור לומד זה שאדע מה סדר-היום שלי, כי אני מתכנן שמונה שנים קדימה ואני צריך לדעת לא רק מתי יש תוצאות אלא גם מתי יש מבחנים. אם ההודעה הרשמית של מחלקת המבחנים מתי יהיה המבחן תהיה 60 יום אחרי שהתקבלו התוצאות, איך אני יכול ללמוד ככה? איך אני יכול לתכנן את סדר-היום שלי כשאני לא יודע מתי בכלל יש מבחן? יש לי שמונה שנים, ברוך השם, לשבת ללמוד, ואני רוצה לדעת מה יהיה שנה הבאה.
היו"ר אמנון כהן
הלל, אתה מקשיב?
רות קלדרון
תראי, 60 יום אחרי מה?
הלל שטרן
לא אמרתי שהכול טוב.
אהרון פלדמן
אחרי שהתקבלו התוצאות של המבחן הקודם לפני שנה וחצי יודיעו מתי יהיה המבחן - -
הלל שטרן
זה לא בעיה שלו, זה בעיה שלנו.
רות קלדרון
לחלק הבא שלך.
הלל שטרן
לא בעיה שלו בעיה שלנו
אהרון פלדמן
- - לאותו נושא. אם נכשלתי באותו מבחן?
רות קלדרון
אם נכשלת וזה מועד ב'.
היו"ר אמנון כהן
הוא צריך לכלכל את צעדיו. למה אתם לא פותרים את הבעיה?
רות קלדרון
זה סקנדל, זה פשוט סקנדל.
היו"ר אמנון כהן
תיתן מועדים שכל אחד ידע לכלכל את צעדיו.
רות קלדרון
כל שנה יש מועד קיץ ומועד חורף.
היו"ר אמנון כהן
הוא אומר, אני מתכנן שמונה שנים, השנה יהיה מבחן בנושא נגיד נזיקין, מי שרוצה מתכנן את עצמו, בעוד שנתיים יהיה בנושא זה, תן לו לתכנן את עצמו לכל המסלול.
סיגלית פוני
קבענו את זה כבר.
רפאל מזרחי
אנחנו לא רוצים לקבוע מועדים, בדיינות בעיקר, כל עוד שאין תוצאות.
קריאות
- - -
ליאורה שמעוני
אז זה הביצה והתרנגולת, מצד אחד הוא לא רוצה לקבוע - - -
רפאל מזרחי
לא יכול להיות שאנשים לא יודעים אם הם עברו או לא עברו מבחנים, אנשים ניגשים פעמיים לאותו מבחן.
היו"ר אמנון כהן
יש מועד ב'.
הלל שטרן
הנושא הזה חשוב, אנחנו לוקחים את זה לתשומת לבנו והמנכ"ל בהחלט מתכוון לטפל בזה. הוא יטפל בזה, הטענה נכונה וצריך לטפל בזה, אנחנו לא מתחמקים מזה.
רפאל מזרחי
בד בבד עכשיו עם כל מערכת של בדיקת המבחנים ייקבעו מועדים.
סיגלית פוני
הרב מזרחי, קבענו שני מועדים בשנה. אם אני לא טועה, סוכם שיהיו שני מועדים קבועים בשנה למבחנים וכל שנה המבחנים יתקיימו באותם שני מועדים בשנה.
רות קלדרון
בדיוק, קיץ וחורף, כמו המבחנים - - -
הלל שטרן
כן.
היו"ר אמנון כהן
באיזה נושאים?
סיגלית פוני
יודיעו, יהיה כתוב מראש מה הנושאים.
הראל גולדברג
בכל הנושאים.
אהרון פלדמן
אבל אתם לא עומדים בזה.
סיגלית פוני
עכשיו הם עברו למשרד אחר, אני מקווה שהם יעמדו בזה.
אהרון פלדמן
סליחה, אתם לא עומדים בזה. הייתם אמורים לעשות מבחן על חלק ב' לפני ניסן, בסוף מה שנקרא "זמן חורף" בין אדר לניסן, למה אנחנו צריכים לחכות עד ט' אייר?
מבקר המדינה יוסף שפירא
>
אני מיציתי.
היו"ר אמנון כהן
עוד לא התחלת למצות.
רות קלדרון
זה ממש הונאת דברים. אדוני יושב-הראש, בבקשה תדריך אותם, שיהיו כמו במרכז בחינות והערכה, מועד חורף ומועד קיץ לכל עם ישראל.
אהרון פלדמן
האם אדם אמור להתכונן למבחן, למבחן דיינות רק החזרות לוקחות חצי שנה ללמוד עד שתיים בלילה. האם בשבועיים או בחודשיים שיודיעו לי מראש אלך להתכונן?
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, תודה. אתה עונה לי רגע לגבי אתר אינטרנט? מה קורה?
רפאל מזרחי
יש אתר אינטרנט שפועל, אפשר לראות את התוצאות, אפשר לראות אם בן-אדם רשום למבחן.
הלל שטרן
אפשר לעשות חיפוש, הכול כרגיל.
רפאל מזרחי
לעשות חיפוש, דוגמאות של מבחנים.
רות קלדרון
יש דוגמאות של מבחנים?
היו"ר אמנון כהן
אמרו לי שהמענה הטלפוני על הפנים.
סיגלית פוני
למכרז מיקור חוץ יהיה מוקד שיקבל את המענה לטלפונים, ירשום את הנבחנים, יענה מיידית.
הראל גולדברג
יהיה מענה גם לזה.
היו"ר אמנון כהן
מתי יהיה מיקור חוץ?
סיגלית פוני
כשיפורסם המכרז. בינתיים אנחנו מבקשים - - -
היו"ר אמנון כהן
מתי יפורסם המכרז?
הלל שטרן
אנחנו כרגע בדיונים אחרונים, אני לא יודע להגיד תאריך, אבל זה לא יהיה עוד חודשים.
היו"ר אמנון כהן
לא מגיעים אליכם בכלל, אי-אפשר להגיע.
סיגלית פוני
נכון.
היו"ר אמנון כהן
תסכול, תסכול, רק להגיד לטלפון "הלו", רק לענות "הלו".
הראל גולדברג
בדיוק בגלל זה הולכים על מיקור חוץ, אדוני, אחת הסיבות.
היו"ר אמנון כהן
מתי? מתי?
הלל שטרן
אנחנו לא מתחמקים.
הראל גולדברג
זו אופרציה גדולה שמורכבת גם מתחום הגבייה שזה תחום מאוד רגיש, - -
הלל שטרן
משרד האוצר.
הראל גולדברג
- - מעבר לתחומים האחרים, זו אופרציה, זו פשוט אופרציה, הושקעו בה כבר שעות רבות, יש חברה חיצונית שכותבת לנו את המכרז. אדוני היושב-ראש, חברה חיצונית שכותבת את המכרז הזה, הושקעו הרבה ישיבות, גם עם החשב הכללי, משרד האוצר, זה נושא מורכב, ותוך כמה חודשים תסתיים העבודה הזאת.
ליאורה שמעוני
מתי יצאתם לכתיבת האפיון של המכרז?
משה גפני
מבחינה תקציבית אתם מקבלים כסף עבור זה?
רות קלדרון
הם בחצי מיליון מינוס, כי הם לא גובים.
ליאורה שמעוני
הרי המכרז הזה הוא לא משהו חדש, כל הנושא של מיקור חוץ כבר עלה מזמן.
הראל גולדברג
אני יודע להגיד מה היה בתקופתי, אם אני זוכר נכון זה בסביבות חצי שנה.
ליאורה שמעוני
חצי שנה? ב-2010 הרי כבר הוחלט על מיקור חוץ.
משה גפני
השאלה, אתם מתוקצבים אותו דבר כמו שבתי-המשפט מתוקצבים?
היו"ר אמנון כהן
הרב גפני, מה נשמע? היית חסר לי בדיון הזה.
משה גפני
נו, מה, אני, ההוא, לא חשוב, כספים.
רות קלדרון
אני ייצגתי אותו.
חנה פריידין
הוא לא היה אז יש כבר רבניות.
היו"ר אמנון כהן
היית חסר לי.
משה גפני
כן?
היו"ר אמנון כהן
מקלב היה בהתחלה, הוא אמר שהוא קצת מייצג אותך, אבל לא, הוא לא יכול לייצג אותך.
רות קלדרון
אני ייצגתי אותו.
משה גפני
יש תקצוב לזה כמו לבתי-המשפט? אתם לא יודעים.
הראל גולדברג
פה אנחנו מדברים על מערך ההסמכה, בתי-משפט זה משהו אחר.
רות קלדרון
בחינות.
משה גפני
הרי מאיפה אתם חיים? מאיפה כל - - -
היו"ר אמנון כהן
אגרות.
משה גפני
אגרות, בסדר, אבל יש תקצוב לעניין הזה? אין שום תקצוב?
סיגלית פוני
לא, אין.
רות קלדרון
זה סכום אפס.
משה גפני
למה?
שרון יגן
זו הוצאה מותנית הוצאה.
סיגלית פוני
כי זו תקנת הוצאה מותנית בהכנסה.
היו"ר אמנון כהן
כן, אדוני, דבר.
משה גפני
הבנתי. אני אומר לך, כל הזמן אני רואה בוועדת הכספים – שכנעו אותי פעם שצריך להעביר את כל הנושא הדתי למשרד המשפטים כולל הנושא של דיינות וכו', וכל הזמן ללא הפסקה מגיע תקצוב לבתי-המשפט, גם למחשוב, גם לפנייה, גם לכל הדברים, לא מגיע לבתי-הדין ופוחדים לדבר.
סיגלית פוני
לא מגיע לנו.
רות קלדרון
תעבור למשרד המשפטים, יגיע באופן שוויוני, זכותם.
סיגלית פוני
אתה צודק, הרבנות באמת לא קיבלה תקציב.
משה גפני
למה היא לא קיבלה? יכול להיות שאנחנו במדינה לא שוויונית?
ליאורה שמעוני
יכול להיות שהיא לא ביקשה?
סיגלית פוני
אני לא חושבת שמשרד האוצר לא נתן לרבנות מההיבט הזה.
משה גפני
כשהגעתי לכנסת מהכולל הסבירו לי מה זה דמוקרטיה, הסבירו לי איך מחולק תקציב המדינה.
היו"ר אמנון כהן
שוויון.
ליאורה שמעוני
יכול להיות שלא ביקשו.
משה גפני
כשאמר את זה יועץ משפטי אני פשוט נעמדתי דום, הבנתי שמה שהוא אומר זה מאה אחוז, זה לא כמו בכולל.
רות קלדרון
חסרת לנו, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
כן, ברור, התברר לי לאט לאט - - -
רות קלדרון
שישלמו כמו עורכי-דין ורואי-חשבון ויקבלו תנאים כמוהם.
משה גפני
את עכשיו מסבירה את המדינה?
רות קלדרון
לא, אני מנסה להבין אותם - מה קרה כאן.
משה גפני
בגלל זה בבית-הדין בחיפה יש מים, עובר נחל מתחת, זה היה יכול לקרות - - -
רות קלדרון
זה לא צריך להיות ככה.
משה גפני
אז זה לא צריך להיות. התברר לי שזה לא דמוקרטיה ולא שוויוני.
רות קלדרון
הוא עבר למשרד המשפטים כפי שאמרת?
משה גפני
כן.
רות קלדרון
ועדיין לא מקבל כסף?
משה גפני
מה משרד המשפטים?
רות קלדרון
זו חוצפה.
משה גפני
הוא אומר לי, ההוא שאני שואל אותו, עכשיו ניסן סלומינסקי גם כן מצא חן בעיניו לדבר על זה, אז הוא אומר: כן, העברנו 5 מיליון שקל, העבירו לבתי-המשפט בערך 500 מיליון, העבירו 5 מיליון שקל, לכן אני לא יודע, אני לא מכיר את הסוגיה הזאת, אבל - - -
היו"ר אמנון כהן
סוגיה קשה ביותר.
משה גפני
תעדכן אותי אחר כך.
רות קלדרון
תיתן תאריך מתי נקבל תשובות.
משה גפני
העיקר שזו מדינה שוויונית, נותנים לכולם אותו דבר.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכם את הדיון.
רות קלדרון
שוויון הזדמנויות.
היו"ר אמנון כהן
כבוד המבקר, אם הייתם אז נכנסים לבדיקה של סעיף 21 אני חושב שאנחנו כבר היום – למרות שכל אלה כבר, האנשים הטובים האלה שיושבים כאן לא היו, אולי למעט אחד או שניים, אז הם ניסו בכוחות עצמם להציל מה שאפשר אבל לא הצליחו, כי בפועל הנבחנים במצוקה. אנשים, משפחות שלמות לא יודעים בכלל מתי להיבחן, זה מסלול של שמונה-תשע שנים, הוא צריך לדעת לכלכל את צעדיו, גם לדאוג לפרנסתו מצד אחד, גם לדאוג ללמוד ולעבור את המבחנים, כאשר אין תאריך למבחן, אין תאריך מתי, איזה סוג להיבחן, - -
רות קלדרון
קבלת התשובות.
היו"ר אמנון כהן
- - לא יודעים כלום, תוצאות אחרי שנתיים, הוא עבר או לא עבר? להכין את עצמו למועד ב' או לא? נגיד שאחרי שנתיים יאמרו לו לא עברת, שכח את כל החומר, לחזור על הכול מחדש, איזה עוול. תאר לך שבאוניברסיטה עושים דבר כזה, מה היינו עושים? הא? תוצאה אחרי שנתיים.
מבקר המדינה יוסף שפירא
סוגרים את האוניברסיטה.
רות קלדרון
סוגרים את האוניברסיטה.
היו"ר אמנון כהן
גם מענה אנושי טלפוני אין. לפחות לשמוע תוצאה, משהו.
רות קלדרון
וגם הסבר מה לא היה בסדר אם לא עברתי.
היו"ר אמנון כהן
גם נבחנים לא מקבלים מידע, שבן-אדם ידע, עברתי ב-60%, בסוף, חבר הכנסת מקלב הביא לי את תוצאות המבחנים מהאינטרנט. אני מברך שסוף סוף יש דבר כזה, יש גם ציון, פה הרב שלמה דיבר על זה שלא ידע את הציונים, יש פה ציונים, זה טוב. בן-אדם יודע שהוא יודע 60%.
רפאל מזרחי
יש גם באחוזים, פה אנחנו לא מפרסמים, אבל אדם מקבל לבית באחוזים.
היו"ר אמנון כהן
כתוב פה ציון, נגיד 65 עבר. הוא יכול לקבל את המבחן לראות איפה היה לו קושי?
רפאל מזרחי
כן. הוא יכול לבוא למשרד ולקבל את המבחן.
היו"ר אמנון כהן
חבר'ה, זה חשוב. מי שרוצה לשפר את הציון שלו, הוא רוצה להגיע ל-90, אני לא פשרן. ודאי אלה שלא עברו, אתה אומר: אני לא מפרסם, אני חושב שצריך לכתוב, אם אתה כותב, הוא קיבל 40%, לא עבר, אבל הוא יודע מה לתקן, זו לא בושה.
רפאל מזרחי
חושבים שאנשים מסתכלים בתעודת זהות, הרב מקלב אמר מקודם - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא חושב שמסתכלים, לא חושב. כמו שבאוניברסיטה, להבדיל מיליוני הבדלות, יש לוח מודעות, כותבים שם בנושא מתמטיקה היה מבחן מועד כזה וכזה, אין שמות, תעודת זהות, ציון. זה ברכה.
רות קלדרון
בשביל מה? רק בשביל לבייש אותו?
ליאורה שמעוני
באינטרנט אי-אפשר, צריך קוד, אבל בבחינות של האקדמיה אתה חייב קוד כדי להיכנס לאינטרנט, אתה לא יכול.
היו"ר אמנון כהן
כמו שמקובל, ראיתי בלוח מודעות.
מבקר המדינה יוסף שפירא
ישלם אגרה, יקבל קוד.
סיגלית פוני
גם בבגרות צריך קוד.
היו"ר אמנון כהן
תנו לי רגע לסכם את הדיון. כבוד המבקר, אני מבקש ממשרדך קודם כול, חברים, תהיו קשובים, הלל תרשום, תכתוב שאנחנו רוצים לעשות דיון המשך בלי שום קשר. כבוד המבקר, יש פה משהו בנוי לא טוב. כמו שהציג חבר הכנסת גפני, יש פה עיוות של תשלום של אחזקה בכלל, אם זה שירות של המדינה אז תואיל בטובה המדינה להחזיק קודם כול את מה שצריך להחזיק כמדינה. אגרה על המבחן ישלמו, אתם תקבעו מבחינה כלכלית כמה עלות הדיין, כמה צריך לשלם לו, זה בסדר, אני סומך עליכם, אנשים יושבים שם, יחליטו. אבל לתת שירות לאזרח, מענה טלפוני, מבחן, כמה זמן.
רות קלדרון
שקיפות, מתי המבחן יהיה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, בלי להכיר את הסוגיה הזאת, אתה צודק, יכול להיות שיש בעיה גם בתוך המשרד, אבל אין לי ספק שיש גם בעיה תקציבית.
היו"ר אמנון כהן
אז אני אומר לבחון את זה מול בתי-משפט, זה הרי גם משרד ממשלתי.
רפאל מזרחי
הייתה תוספת כוח-אדם שדרשנו.
משה גפני
דרשתם תוספת כוח-אדם ולא קיבלתם.
שרון יגן
לא קיבלנו.
משה גפני
למה שתקבלו? אתם דתיים.
שרון יגן
שלחו אותנו למיקור חוץ.
רפאל מזרחי
שלחו אותנו עכשיו החוצה למיקור חוץ.
משה גפני
למה שתקבלו?
היו"ר אמנון כהן
בואו נתקדם, אני חייב לסכם.
משה גפני
שמעת מה שהוא אמר?
היו"ר אמנון כהן
כן.
שרון יגן
גם את הכסף של הפנייה עוד לא קיבלנו.
היו"ר אמנון כהן
זה בן-דהן שהיה אז בבית-הדין הרבני, הוא היה מנכ"ל שם, אז הוא - - -
משה גפני
אז הוא התלונן מאוד על זה שיש מחסור בכוח-אדם.
היו"ר אמנון כהן
כתוב פה, הוא מוזכר פה בסיכומים. הלל, תרשום לך כמה דברים, כבוד המבקר, - - -
משה גפני
אז זהו, אז אני יכול ללכת.
היו"ר אמנון כהן
לא, חכה, אולי תוסיף עוד משפט. כל הנושא של זמני המבחנים, תוכנית הלימודים עם מועדים קבועים, לפרסם לאנשים שרוצים ללמוד במסלול הזה: אלו המסלולים שלומדים, אלו המבחנים שיהיו, נגיד פעמיים בשנה תקבעו, שלוש פעמים בשנה. אם אתם לא רוצים לקחת מקום גדול מדי אז תיקחו מקום יותר קטן, פחות נבחנים, תעשו שלוש פעמים בשנה, לא צריך פעמיים, אתם תקבעו.
הלל שטרן
הדבר הזה מתקיים. נכון שהייתה בעיה.
רות קלדרון
אתה רואה את התלמיד פה, זה לא מתקיים.
היו"ר אמנון כהן
זה מתקיים, אבל אנחנו רוצים לדעת את המועדים ותאריך מדויק.
משה גפני
אומר לך היושב-ראש שצריך לקבוע את זה, אם זה קיים אז בסיכומים שתעבירו לו תגידו שזה קיים.
מבקר המדינה יוסף שפירא
זה סיכום עכשיו.
היו"ר אמנון כהן
לא קיים. גם את תוכנית הלימודים אנחנו רוצים לדעת, על מה הוא ייבחן. הנבחן צריך לדעת על איזה נושאים הוא נבחן, תאריך, מועד ותאריך סגור, לא בחודש שבט, - -
הראל גולדברג
יש תוכנית לימודים.
היו"ר אמנון כהן
- - ט"ו בשבט או ט"ז, תאריך מדויק בשעה מדויקת, ומתחילים בשעה מדויקת, לא מייבשים את האנשים בגלל שמישהו תקוע בפקק. אמרו לי בדיון הקודם, כך כתוב בפרוטוקול, מישהו היה בפקק, בשביל זה חיכו 1,000 איש. איש אחד יחטא – מה זה?
סיגלית פוני
לא קורה דבר כזה.
היו"ר אמנון כהן
בחזנות אנחנו לא עושים דבר כזה, טורח ציבור אומרים. היה, היה, בואו נתקדם.
רות קלדרון
גם ההוגנות של המבחן שלא יכול להיות שתחום שלם כמו גיטין לא נמצא במבחן.
היו"ר אמנון כהן
לא יודע, זה הרבנים, אני לא מתערב בדברים שלהם.
רות קלדרון
אתה כן צריך להתערב, צריכה להיות בחינה הוגנת, אדם לומד את זה שנים.
היו"ר אמנון כהן
גברתי, תני לי לסכם.
משה גפני
אבל לא זה נושא הדיון פה, זה לא נושא הדיון.
רות קלדרון
אבל זה מה שהוא העלה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אולי מעדיפים כתובות מאשר גיטין.
רות קלדרון
אבל לא יכול להיות שתחום שלם - - - לא יהיה במבחן.
משה גפני
רות, זה לא נושא הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
לגבי המכרז שאתם מוציאים כרגע לדיינים, אנחנו מבקשים לעדכן את הוועדה שזה יצא כמה שיותר מהר. כרגע יוצא מכרז ל-12 דיינים חדשים.
הלל שטרן
יצא.
היו"ר אמנון כהן
מתי שכותבים, מתי שגומרים, בכל מקרה, מנהלת הוועדה, תרשמי לך, בתחילת מושב החורף אנחנו עושים דיון מעקב, בלי שום קשר. כבוד המבקר, אתה בודק לעומק ולרוחב, להשוות את זה בין התקציבים, בין בתי-משפט לבין זה, בלי שום קשר.
חנה פריידין
הוועדה מבקשת חוות דעת?
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מבקשים, בוודאי. תיאמתי עם המבקר.
חנה פריידין
אם מבקשים חוות דעת צריך הצבעה.
היו"ר אמנון כהן
בטח, בשביל זה אני צריך את גפני.
רות קלדרון
לא סופר נשים.
חנה פריידין
סופרים חברי ועדה.
רות קלדרון
אה.
היו"ר אמנון כהן
עוד לא סיימתי, שנייה. לגבי מענה טלפוני, אנחנו רוצים גם לקבל עדכון, שיהיה מיקור חוץ, לא יהיה מיקור חוץ, תחליטו, תכתבו את המכרז, תצאו החוצה, לא יכול להיות שבן-אדם לא יכול לקבל את השירות בטלפון, במשרד. אני מבקש לסגור את הנושא הזה של מענה טלפוני. לגבי תנאים פיזיים, אתם גם אומרים שאתם רוצים מיקור חוץ, כן? תנאים פיזיים של המקום.
הלל שטרן
אבל גם היום זה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
היום זה בסדר? לגבי תאריכים של תוצאות שמקבלים הנבחנים, כמו שהרב מזרחי אמר, אתם תיצמדו שלושה חודשים למסלול הרבנות וארבעה חודשים למסלול של הדיינות. אנחנו באמת מגבים אתכם אם צריך ועדיין תקוע משהו מול האוצר, אנחנו בוועדת הכספים נעשה מה שצריך, נעזור.
שרון יגן
תקוע. 530,000 תקועים.
היו"ר אמנון כהן
הגשתם בקשה?
סיגלית פוני
ביקשנו מ-11 במרס.
הלל שטרן
בוודאי.
היו"ר אמנון כהן
מה, אין השפעה על שר האוצר?
רות קלדרון
אני אדבר עם שר האוצר.
היו"ר אמנון כהן
או, רות.
רות קלדרון
אני רוצה לראות ששאר הדברים מסתדרים, אדבר אתו.
סיגלית פוני
זה סוכם, זה לא רק שביקשנו, זה סוכם ואושר.
רות קלדרון
אז זה צריך להגיע.
סיגלית פוני
ועדיין לא יצאה פנייה לוועדת הכספים.
רות קלדרון
אדבר עם שר האוצר, אני רוצה לראות שבאמת זה פייר לנבחנים.
הלל שטרן
הם אומרים שזה יעבור בקרוב, אנחנו כבר מחכים כמה חודשים.
רות קלדרון
שלא יהיה מינוס של חצי מיליון שאחר כך האוצר צריך להוסיף.
היו"ר אמנון כהן
תודה. חבר הכנסת גפני, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לסיכום?
משה גפני
אני מצטרף לחלוטין לסיכום שלך, אני חושב שכל הדברים האלה הם באמת בעיה וצריך לפתור את זה. אני אומר לך מהיכרותי, אני לא נכנס לפרטים בגלל שהצטרפתי, סיכמת את זה כמו שצריך ומצוין. אני אומר לך מידיעה שלי, יש שם בעיה תקציבית מאוד קשה, אחד המבחנים שהיה לפני תקופה ארוכה, הייתה בעיה שלא היה כסף אפילו לקחת - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא דיבר על זה.
רות קלדרון
דיינים היו בוחנים בחינם.
משה גפני
אתה צריך לדעת, בניגוד למשרדים אחרים, המשרד פה כשהם אומרים ש-530,000 שקל צריך להעביר, כנראה צריך לעשות את זה, הם פוחדים לדבר על זה.
היו"ר אמנון כהן
לא, הם דיברו.
משה גפני
פה דיברו, בגלל שפה הם מרגישים בבית. שידברו אצל שר האוצר.
רות קלדרון
אני אדבר אצל שר האוצר. נעשה כל אחד את העבודה שלו.
היו"ר אמנון כהן
אני פונה במכתב לשר האוצר, רק תיתנו למנהלת הוועדה פרטים על מה שסיכמתם ועם מי סיכמתם, על ההבטחה שהבטיח משרד האוצר כתוצאה מכך נגרם עוול לנבחנים שמשנת 2012 400 נבחנים לא קיבלו את התשובה. תנמקי את זה כך, שאנחנו רוצים לשחרר את הפלונטר הזה, קודם כול את הפקק הזה שהנבחנים נמצאים כבני-ערובה - - -
רות קלדרון
איזה קול יש לך.
משה גפני
יש לו קול של חזן.
רות קלדרון
מתבזבז פה.
היו"ר אמנון כהן
לא מתבזבז, עושה עבודה לעם ישראל.
רות קלדרון
נכון, באמת.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה רוצה? רוצה כבר לבחון את הסוגיה, להתחיל לעבוד?
מבקר המדינה יוסף שפירא
אני סופר מאחד עד 21 ויוצא.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 21. אנחנו רוצים להצביע, אנחנו מבקשים ממבקר המדינה לבחון את הסוגיה על-פי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה, אדוני, לאורך ולרוחב, אולי אנחנו בהמשך ניתן לך עוד כמה פניות שעל-פיהן גם תראה, תזמין את האנשים. אני חושב שהיהודי היקר, אהרון פלדמן – תן את הטלפון שלך למשרד המבקר, שילמדו ממך את הבעייתיות איפה לעזור למשרדים לפתור את הבעיה כי אתה מבחינתנו מייצג את אלה שנבחנים. לנו חשוב, באמת, אתם האנשים שבפועל נתקלים בדברים האלה, ואנחנו באמת להיטיב עם אותם אנשים ואנחנו רוצים לעודד כמה שיותר שילמדו, כמה שיותר רבנים, כמה שיותר דיינים, לא בהכרח שכולם ימצאו משרות, אבל אנשים חכמים עם ספר, יכולים להרצות, יכולים להגדיל תורה ולהאדירה, זה חשוב לנו מאוד לחזק את הנושא הזה, אנחנו מחזקים.

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה לחוות דעת מבקר המדינה אושרה.
היו"ר אמנון כהן
ואדוני, הצבענו פה אחד פה שאתה תתחיל לבדוק את הנושא הזה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
רואים, רואים.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:33.>
06/08/2014

12:45

קוד המקור של הנתונים