ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/06/2014

תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת משנה לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות

24/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 16>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
יום שלישי, כ"ו בסיון התשע"ד (24 ביוני 2014), שעה 14:30
סדר היום
<תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
>
שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

עו"ד ערן טמיר - ריטיינר, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אורלי בוני - מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון נגישות, משרד הבריאות

עו"ד רמי אבישר - יועץ משפטי, משרד הבריאות

אביבה קוגוס - יועצת שרת הבריאות

יהודה מירון - משרד הבריאות

עו"ד הדס אגמון - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מירב גת - יועצת כסאות גלגלים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חיה יוסף - אחות ראשית, אגף מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ג'ורדנה רוזמן - ממונה שוויון, משרד התיירות

לינוי אורלב - רכזת תכניות מיוחדות, המכון לקידום החירש

עו"ד עדי מרלה - עמותת נגישות ישראל

ניר שנער - עמותת נגישות ישראל

אבי בלאו - יו"ר בקול, ארגון כבדי שמיעה

ראובן בר-און - המרכז לעיוור

מרים בר ניר - עוצמה, פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

ישראל אבן זהב - יו"ר ועדת נגישות, מטה מאבק הנכים

יעקב עילם - מטה מאבק הנכים

עו"ד שמעון פרג' - הלשכה המשפטית, מכבי שירותי בריאות

איסר ברטוב - מהנדס ראשי, קופת חולים מאוחדת

אבי תורג'מן - ראש מינהל תשתיות ובינוי, שירותי בריאות כללית

חדוה אברהמי סופר - שירותי בריאות כללית

ד"ר ליאור קצף - הסתדרות לרפואת שיניים

עו"ד יערה קלמנוביץ' - מרכזת פורום הארגונים לתקנות נגישות

מגיד אברהמי - יו"ר ועדת נגישות ארצית של בתי החולים, שירותי בריאות כללית

עו"ד דוד גנוט - עוזר היועץ המשפטי, שירותי בריאות כללית

ד"ר גבריאלה עילם - נגישות לשירות

אפרת וקנין - עמותת אלומות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013>
היו"ר אילן גילאון
אנחנו פותחים את הישיבה. הנושא שלנו היום הוא תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013 שאלה בתי חולים.
אייל לב ארי
גם בתי חולים.

בעקבות חשיבה מחודשת של משרד הבריאות, הוחלט לפצל את התאמות הנגישות שייעשו, ההתאמות הפיזיות שייעשו בבתי החולים, מרפאות וקליניקות פרטיות של רופאים. אנחנו עכשיו נקריא את התוספת הראשונה שדנה בהתאמות נגישות בבית חולים קיים.
יהודה מירון
שלום. אני כאן מטעם משרד הבריאות. אני רוצה לומר רק מילת פתיחה. אנחנו בתכנית רוצים לדון היום בנושא של החלק המבני של בתי החולים. אני לא יודע כמה נספיק היום, אבל אחר כך נרצה להתקדם לנושא המרפאות והרופאים, ובהמשך, עת נגיע לסוף, להגיע לנושא השירות. כלומר, נסגור את זה לאט לאט ומסודר.
היו"ר אילן גילאון
בסדר גמור.
יהודה מירון
עוד הערת פתיחה שמופיעה בנוסח. למעשה הפרק שמובא עכשיו - - -
היו"ר אילן גילאון
כולם אמורים לדעת מה מופיע. אתם ישבתם במשותף, סיכמתם ויש הסכמות בנושא. אנחנו צריכים רק הקראות ולא צריך להסביר עוד פעם.
אייל לב ארי
מונחים: "בית חולים" – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.

"בית חולים קיים" – בית חולים שהוא בניית שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני 1 באוגוסט 2009 לרבות שטחי החוץ שלו.

1 באוגוסט 2009, זה מועד התחילה של מקום ציבורי חדש.

בבית חולים קיים יתקיימו ההוראות המפורטות להלן.

1. חניות נגישות

(1) בחניון בבית חולים קיים שהוא גריאטרי ובבית חולים פסיכיאטרי, לרבות במקומות חניה קיימים שנמצאים כמקבץ לאורך דרך בבית חולים כאמור, יהיו מקומות חניה נגישים לפי תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה. טור ג' שלצד פרט משנה 2. בנוסף, מקומות החניה הנגישים יפוזרו כאמור בפסקה (ד) להלן.
(2) בבית חולים קיים למעט בבית חולים גריאטרי ובבית חולים פסיכיאטרי, יהיו בחניון, לרבות במקומות חניה קיימים שנמצאים כמקבץ לאורך דרך בית חולים קיים, מקומות חניה נגישים כמפורט בטבלה להלן:
טור 1
טור 2
טור 3
טור 4

סך כל מספר

מקומות החניה הקיימים
מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים

סך הכול
לרכב גבוה
לרכב רגיל

2 עד 10
1
1
-

11 עד 25
3
1
2

26 עד 50
6
2
4

51 עד 75
7
2
5

76 עד 100
8
3
5

101 עד 150
10
4
6

151 עד 200
12
4
8

201 עד 300
14
6
8

301 עד 400
16
6
10

401 עד 500
18
6
12

501 עד 1000
18 ובנוסף 4% מסך כל

מקומות החניה שמעל 500
6+ מקום חניה נגיש אחד לפחות לכל 3 מקומות חניה נגישים או חלק מ-3, מעבר ל-18 מקומות החניה הנזכרים בטור 2
ההפרש בין טור 2 לטור 3

יותר מ-1,000
38 ובנוסף 2% מסך כל מקומות החניה שמעל ל-1,000
13+ מקום חניה נגיש אחד לחות לכל 3 מקומות חניה נגישים או חלק מ-3, מעבר ל-38 מקומות החניה הנזכרים בטור 2
ההפרש בין טור 2 לטור 3


לעניין פסקה זו, "סך כל מספר מקומות החניה הקיימים" – כל מקומות החניה הקיימים בחניון מסוים או כמקבץ לאורך דרך מסוימת, בבית חולים קיים.
היו"ר אילן גילאון
ישראל, אתה רוצה להגיד משהו למהות?
ישראל אבן זהב
כן. בעיקרון הטבלה הזאת בסדר אבל אני חושב שליד מרכז שיקום צריך להגדיל את מספר מקומות החניה. יש אנשים שנמצאים בשיקום שמגיעים עם רכבים ואנשים מגיעים גם לטיפול. מתוך הניסיון שלי, לפחות בתל השומר שהוא בית חולים גדול, אף פעם אין מקום חניה. אני חושב שכדאי לחשוב על איזושהי דרך שליד מרכזי שיקום יוגדל ריכוז חניות הנכים.
היו"ר אילן גילאון
יהודה, אני רוצה להצטרף לדברים. זה לא רק בתל השומר אלא בכל בית חולים אחר אין מקומות חניה. בהדסה עין כרם, המצב הגרוע ביותר.
יהודה מירון
הטבלה הזאת, מי ששם לב, למעשה היא מהווה תקדים משמעותי של הכפלת כמויות החניה לעומת כל מצב קיים אחר שאנחנו מכירים, כולל חדש. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש כאן עוד תקדים שמחייב את בתי החולים לקדם את החניות אפילו מתוך החניה לכיוון הכניסות ולהתחיל לפזר אותן שם. בסעיף (ד) שישראל לא המתין ועוד לא קראנו, מדובר במפורש גם בהתייחס לשיקום בנושא הזה.
היו"ר אילן גילאון
הוא לא מדבר על הכניסות.
יהודה מירון
הוא מדבר על זה.
אורלי בוני
זה מצוין בסעיף קטן (ד).
ישראל אבן זהב
אם זאת תהיה הנחיה, המתכנן יכול לעשות או לא לעשות. אני חושב שכדאי לכתוב את זה בתקנות שבמבנה מסוים להגדיל את מקומות החניה. ראיתי שכאן הכפלתם.
היו"ר אילן גילאון
איזה מבנה?
ישראל אבן זהב
למשל מרכז שיקום.
אורלי בוני
אבל אם אין לו מקומות חניה? אנחנו לא מחייבים מקום קיים להקצות שטח, מקרקעין, לחניות. אנחנו אומרים ככל שניתן כי יש מקומות שאין ואנחנו לא יכולים לדרוש. בכל זאת מדובר על מקום קיים. אנחנו אומרים מקום קיים ואנחנו אומרים ככל שאתם יכולים, תעשו את זה כמה שיותר קרוב לכניסות, כמה שיותר חניות ליד השיקום, אבל אנחנו לא יכולים לכפות את זה כי לא תמיד יש את המקרקעין המתאים. מדובר על מקום קיים. קחו בחשבון.
שמואל חיימוביץ'
האם ברור שזה יכול להיות על חשבון חניות עובדים למשל? אי אפשר לומר שאי אפשר כי המקום תפוס על ידי עובדים.
אורלי בוני
זה כבר עניין שלנו של אכיפה. היום במרכז שיקום בתל השומר, סימנו את כל החניות הראשונות כחניות נכים. הדברים משתנים. צריך קצת סבלנות.
היו"ר אילן גילאון
איך מה שכתוב כאן מיטיב לעומת מה שהיה בפעם הקודמת?
יהודה מירון
יש כאן כפול חניות.
ישראל אבן זהב
ליד המקומות האלה, אני חושב שצריך לשים יותר חניות כי יש מקומות שוויתרנו על חניות.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מבין למה הדברים האלה לא נדונו לפני כן.
שמואל חיימוביץ'
נדונו.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יכול לעמוד מול הכפלה של הדברים הקודמים ולא יודע כמה הדברים הקודמים, אבל הכפלה מרשימה אותי.
גבריאלה עילם
לגבי סעיף 1(א). דיברתי אתמול עם יהודה אבל עשיתי עוד פעם חושבים על העניין. מדובר בחניון בבית חולים קיים שהוא גריאטרי ובית חולים פסיכיאטרי. הטבלה הזאת לא תופסת ולמעשה ארבעת החניות הראשונות לא כוללות חניית נכים. קיבלתי הסבר מיהודה לעניין, שבעצם במקרים האלה החניות לא ישמשו את חולי בית החולים אלא את האורחים שלו. אני חושבת שבדרך כלל חניות, חוץ מאשר במרפאות חוץ, לא משמשות את החולים אלא את מי שמביא אותם או מי שעוזר להם או שמגיע אתם. אני חושבת למשל לבית חולים גריאטרי, אני פחות מכירה בתי חולים פסיכיאטרים, מגיע מגיעים בן או בת הזוג ומביאים את הזוג שלהם והנוהג נכה ואני שואלת מה יקרה אז?
היו"ר אילן גילאון
אני לא מבין. המוגבלות שייכת למי שצריך להחנות ולא לזה שמאושפז.
שמואל חיימוביץ'
הוא מביא אותו.
היו"ר אילן גילאון
השאלה אם הוא בא לבקר אותו. אם הוא אדם מוגבל, הוא זכאי ואם הוא לא מוגבל, הוא לא זכאי.
גבריאלה עילם
השאלה שלי היא אחרת. יש כאן החרגה של בית חולים פסיכיאטרי וגריאטרי מהטבלה של חניות הנכים.
אורלי בוני
אין כאן החרגה. זה לא שאנחנו מחריגים אותם מביצוע חניות. אנחנו אמרנו שבית חולים גריאטרי ופסיכיאטרי, בדרך כלל יש להם יותר מארבע מקומות. אין בית חולים שיש לו פחות מארבע חניות. אנחנו אומרים שאנחנו דורשים מהם כמו כל מקום ציבורי אחר כי רוב הזמן בתי החולים האלה, בכלל אין בהם מבקרים ואנחנו נשמח אם יבואו יותר מבקרים. רוב הזמן חניות הנכים שם פנויות והן לוקחות מקום של עובדים ואורחים אחרים, כי לצערנו הרב אלה אשפוזים ארוכי טווח. אין שם מרפאות חוץ ואף אחד לא בא לבקר אבל יהיו חניות כמו חניון רגיל. אנחנו לא דורשים מהם פחות מאשר דורשים מחניון רגיל.
גבריאלה עילם
כמו בחניון רגיל, זה אומר שארבע חניות ראשונות לא כוללות.
יהודה מירון
אין מצב כזה. מסבירים לכם. גברתי, אין מצב של חניון של ארבע חניות בבית חולים.
אורלי בוני
לכו לשמואל הרופא ותראו שיש להם טווח ענק של חניות נכים שם. אף אחד לא חונה בהם כי אף אחד לא מגיע לשם לצערנו.
גבריאלה עילם
שאפו על ההכפלה של מספר חניות הנכים. לא מדובר בבתי חולים פסיכיאטרים וגריאטריים כי שם זה כמו כל בניין ציבורי אחר, כמו בניין משרדים.
אורלי בוני
כן.
היו"ר אילן גילאון
אבל היא מסבירה כאן משהו שיש בו מן ההיגיון.
אורלי בוני
בדקנו את זה.
היו"ר אילן גילאון
לגבי תדירות הביקור. זה דבר קשור. אנחנו עוסקים בעניינים כמותיים.
אורלי בוני
עדיין אני רוצה לומר שיש נוהל משרד הבריאות שעדיין בכל בית חולים של משרד הבריאות, אם בא רכב נכה, חייבים להכניס אותו לתוך החניון של בית החולים. זאת אומרת, גם אם החניה לא מסומנת נכה, עדיין בית החולים, לפי נוהל משרד הבריאות, חייב להכניס את האדם עם רכב נכה לתוך בית החולים.
גבריאלה עילם
מניסיוני האישי, זה פשוט עניין של הצלה, מה שאת אמרת עכשיו. מהניסיון שיש לי כבר.
היו"ר אילן גילאון
הציפייה שלנו כאן היא שמשרד הבריאות הוא אניית הדגל של הנגישות וזה גם מטעמים מובנים.
מרים בר ניר
אני רוצה להתייחס להחרגה הזאת של בתי החולים הפסיכיאטרים והגריאטריים. זה מזכיר לי שגם בחוק בריאות ממלכתי הגריאטריה והפסיכיאטריה היו מחוץ. אני יודעת מתוך ניסיון ומתוך הורים שבאים לבית חולים - - -
היו"ר אילן גילאון
סלחי לי, זה לא תלוי מוגבלות. זה תלוי תדירות ואת זה צריך להבין. את אומרת את אותו עיקרון שנאמר קודם. אני צריך באופן יחסי להתייחס - ואני מאמין שהאנשים ישבו ועשו עבודה – למה הוא הביקוש לנושא ולא לסוג המוגבלות. אני צריך לתת מקומות חניה למי שבא לחנות.
מרים בר ניר
הנושא הוא שהורים שרוצים לבקר בני משפחה והם נכים, הם לא יכולים להגיע. לא אחת קיבלנו תלונות על כך שלא ניתן להיכנס לכפר שאול על כיסא גלגלים. יש בעיה רצינית בנושא.
היו"ר אילן גילאון
אני מוכן ללכת ולבדוק את זה פיזית.
מרים בר ניר
הבעיה היא שגם אין אפשרות לבחור בית חולים אחר. זאת אומרת, יש נכה בכיסא גלגלים והבת או הבן שלו בבית החולים לאשפוז ממושך, ואין לו אפשרות לעבור לבית חולים אחר. הוא מנוע מלבקר את אותו בן משפחתו וזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת גם כאשר מדברים על זה. אין מקומות חניה וכל הזמן צריך למצוא איזשהו פתרון. אולי זה לא שייך בדיוק לקטע הזה של החניה, אבל אם אין חניה, צריך למצוא פתרון אחר למאושפז ולמשפחה שלא יכולה לבקר אותו. אני חושבת שזה מאוד חשוב.
היו"ר אילן גילאון
פתרון אחר זה נניח שהוא יחנה במקום רחוק ויהיה שאטל שיביא את האנשים לתוך בית החולים?
מרים בר ניר
יכולים להיות כל מיני פתרונות אבל חייבים לתת את הדעת. אני לא יודעת אם זה בחלק הזה של החניה או בחלק של השירות.
היו"ר אילן גילאון
אורלי, אתם נתתם את הדעת על מה שנאמר כאן?
אורלי בוני
כן. אני רוצה לומר שיש לנו בתי חולים פסיכיאטריים, במרכז הירושלמי, בעיה כי בית החולים עצמו בנוי על שטח הררי ויש עליות וירידות, בלי שום קשר לחניה. יש שם מבנים בשימור. אנחנו מודעים לזה. המחלקות החדשות שנבנות, נבנות עם חניית נכים בצמוד אליהן. המחלקות הישנות שהן במבנים שמורים, נצטרך לראות מה אנחנו עושים אבל אנחנו לא יכולים לשנות את שטח פני בית החולים. גם בפלימן יש לנו עלייה מהחניה.
היו"ר אילן גילאון
השאלה כמה מתוך התעסוקה או ההגעה למקומות - - -
אורלי בוני
כמעט ולא מגיעים לשם בכלל, לצערנו הרב. היה לנו מקרה אחד שפנה אלי אח של מישהי שמאושפזת ואמר שהוא עם כיסא גלגלים, שהוא רוצה לבקר את אחותו והוא לא יכול. הפניתי אותו לרכזת הנגישות של בית החולים וביקשתי שהיא תיפגש אתו. הם בנו את הפתרון שהוא הציע והוא כתב לי שהוא מבקר את אחותו, והוא עם כיסא גלגלים, והכול בסדר. אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיה של השטח ההררי של בית החולים דרך הנושא של החניות. חניות יסומנו וכבר מסומנות חניות נכים לפי מקום ציבורי רגיל.
היו"ר אילן גילאון
אם אתם יודעים על אינפורמציות כאלה, אני מבקש שתמסרו לנו. אם במירבו של המקום אי אפשר יהיה להגיע אליו, אז המקום עובר דירה. אנחנו עוסקים בבריאות ולא בארכיאולוגיה. את שואלת שאלה כמותית, אבל אני לא יודע איך לענות על זה.
מרים בר ניר
אני לא שאלת שאלה כמותית. באמת לא מבקרים מספיק. אם אומרים לי שאין כניסה, אני לא אבוא, אבל אני לא ארוץ לבקש שייתנו לי פתרון.
היו"ר אילן גילאון
יהודה, תסכם את זה כי אני חייב להתקדם.
יהודה מירון
אני רוצה להציע הצעה. מרים, אני אשב אתך בנפרד ונחשוב על זה ביחד. בסדר?
אייל לב ארי
(3) במקום חניה נגיש יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בחניות נגישות (2.7).
(4) על אף האמור ברישא לפסקה (ב), מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי הטבלה שנזכרת בה, ימוקמו קרוב ככל האפשר בסמוך לכניסות לבניינים שבהם ניתן שירות בריאות בבית חולים קיים ובפרט בסמוך לכניסות למחלקות שיקום. לשם ביצוע האמור, אפשר שמקומות חניה נגישים יועברו מתוך חניון או מקבץ מקומות חניה הנזכרים ברישא לפסקה (ב).
(5) בחניון מקורה של בית חולים קיים שגובה החופשי הוא קטן מ-220 סנטימטרים יוקצו מקומות החניה הנגישים לרכב גבוה, מחוץ לבניין ובקרבת הכניסה אליו.
(6) בית חולים קיים שאין מקומות חניה נגישים בתחום המקרקעין שבאחריותו, יפנה לא יאוחר מ-.... מיום התחילה לרשות המקומית הנוגעת לעניין בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים סמוך ככל האפשר אליו ובמרחק שאינו עולה על שישים מטרים מכניסה נגישה.
גבריאלה עילם
השאלה עד כמה אפשרית – ושאלתי את יהודה ואני מבקשת את התשובה גם כאן - הבקשה הזאת מרשות שתקצה מקומות חניה לבית חולים שאין לו מקומות חניה בכלל וכמה בתי חולים כאלה יש כי אולי מדובר במעט מאוד בתי חולים.
יהודה מירון
אני רוצה להסביר וגם דיברתי עם גבי. המטרה היא, כך עשינו גם בבניינים הציבוריים הקיימים, ליצור תהליך שרשרת שמי שחייב בחניה ואין לו מכל מיני סיבות, ייזום פניה לגורם אחר שיכול להקצות אולי – במקרה הזה זאת הרשות המקומית לה יודיע. בתקנות אחרות שמונחות בפניכם ועוסקות בנגישות של מדרכות ודרכים, שם יהיה המקום לחייב רשות מקומית לקחת בחשבון מקרה כזה ומתוך סך האפשרויות שיש לה גם להקצות שטח.
היו"ר אילן גילאון
בתוך שטח בית החולים.
יהודה מירון
לא. בחוץ, כאשר בתוך בית החולים אין מקום.
גבריאלה עילם
בינתיים, עד כמה שאני יודעת, בטיוטה של תקנות דרכים וצמתים זה לא מופיע.
קריאה
אני לא יודע אם בכלל יש בית חולים כזה.
גבריאלה עילם
גם אני לא יודעת.
קריאה
יש אחד.
היו"ר אילן גילאון
הנקודה ברורה.
אייל לב ארי
2. הנמכת מדרכה
במרחק שבין 5 מטרים ל-25 מטרים ממפגש בין שביל למדרכה, ככל שקיימת, תימצא הנמכת מדרכה. לעניין זה "מפגש בין שביל למדרכה" – מפגש בית שביל נגיש שמוביל לכניסה נגישה לבניין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים לבין מדרכה ציבורית לאורך כביש בשטחי חוץ של בית החולים הקיים.

2א. אזור להורדת נושאים והעלאתם

באזור להעלאת נוסעים ולהורדתם יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים. הטבלה בסעיף 2 לתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 3.

3. דרך נגישה בשטחי חוץ של בית חולים קיים

(1) בשטחי חוץ של בית חולים קיים לרבות בין בניינים של בית חולים כאמור, יהיו דרכים נגישות לפי הוראות סעיפים 8.50(א) עד (ג), 8.51, 8.52(א) ו-(ב), למעט לעניין האמור לעניין מכשולים בדרך ו-(ג), 8.53, 8.54 ו-8.76 לתקנות התכנון והוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים. הטבלה בסעיף 2 לתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 5(א)(2).

(2) דרך נגישה תקשר בין הנמכת מדרכה כאמור בפרט 2 לבין הכניסה הנגישה בבניין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים.
(3) בבניין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים יימצא בכבש בית אחיזה שני נמוך יותר בגובה 68 עד 76 סנטימטרים. אם ערב יום התחילה קיים בכבש בית אחיזה שני כאמור, יתקיימו בו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים. הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה למעט פסקה (2). לא קיים בכבש בית אחיזה שני כאמור, יותקן בו בית אחיזה שני נמוך יותר לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1, סעיף 2.5.7 הדן בבתי אחיזה בכבש והוא יהיה בניגוד חזותי לקירות.

(4) על אף האמור בפסקה (א) אפשר לשלב כבש שהיה קיים ערב יום התחילה בשטחי חוץ של בית חולים קיים אם יחולו הוראות אלה:
(1) הרוחב החופשי יהיה 120 סנטימטרים.
(2) משטח ביניים יהיה במידות 120X120 סנטימטרים לפחות.
(3) השיפוע האורכי של הכבש לא יעלה על שמונה אחוזים.

אם מתקינים כבש חדש – לא יעלה על שישה אחוזים.
ראובן בר-און
הערה ליהודה. הפניה ל-8.76, נדמה לי שצריכה להיות החרגה קטנה .
יהודה מירון
טופל.
היו"ר אילן גילאון
מה טופל?
יהודה מירון
תכף נגיע לזה. הוא יודע.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי את התשובה.
יהודה מירון
עוד לא הגענו לזה בטקסט. יש סדר.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. אנחנו ממשיכים.
אייל לב ארי
4. כניסה לבית חולים קיים
בכניסה לבניין קיים בבית חולים קיים יתקיימו דרישות פרטים 8.55 עד 8.57 ו-8.62 לתקנות התכנון.

נתקן את כותרת המשנה.

5. דרך נגישה בתוך הבניין

בדרך נגישה בתוך בניין יתקיימו דרישות פרטים 8.58 עד 8.61 ו-8.65 לתקנות התכנון, אולם –
(1) על אף האמור לעיל, הרוחב החופשי בכבש שהיה קיים ערב יום התחילה, לא יקטן מ-110 סנטימטרים ושיפועו האורכי לא יעלה על שמונה אחוזים. אם מתקינים כבש חדש, לא יעלה על שישה אחוזים.
(2) בבניין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים יחולו הוראות פרט 3(ג).

6. מעלית

(1) קיימת מעלית בבית חולים קיים ערב יום התחילה, יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 9 בטבלה. אולם גודל התא יהיה כאמור בפסקה (2) לפרט משנה 9 האמור. גובה הלחיץ הנמוך ביותר לא יפחת מ-____ סנטימטרים ובלחיץ המסמן את קומת הכניסה יתקיימו הוראות ______

צריך לקבוע כמה סנטימטרים. וגם את נושא ההוראות יהיה צריך להשלים.
היו"ר אילן גילאון
מתי משלימים את זה?
יהודה מירון
בהקדם.
אורלי בוני
אנחנו צריכים לבדוק את זה בשטח.
אייל לב ארי
(2) נדרשת התקנת מעלית, היא תהיה לפי פרטים 8.120, 8.121 ו-8.124 עד 8.125 לתקנות התכנון.
7. מעלון אנכי
(1) במעלון אנכי קיים בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים. הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 10 בטבלה, אולם ממדי הרצפה יהיו כאמור בטור ג' שלצד פרט משנה 9 בפסקה (2).

(2) נדרשת התקנת מעלון אנכי, יתקיימו בה הוראות אלה:
(1) יתקיימו בו דרישות ת"י 2252 חלק 1 אם יותקן בפיר שאינו סגור או ת"י 2481 חלק 41 אם יותקן בפיר סגור.

(2) ממדי רצפת המעלון יהיו 140X110 סנטימטרים לפחות. הפתח יהיה בדופן הקצרה של המעלון ורוחב המעבר החופשי בו הוא שמונים סנטימטרים לפחות.

(3) הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן במעלונים (2.10).

(3) על אף האמור בפרט 8.60(3) לתקנות התכנון, במקום שלא ניתן להתקין מעלית והוצא פטור לפי תקנה ___ (צריך להשלים), יכול שיותקן מעלון אנכי במקום שהפרש הגובה בין משטחי רצפה צמודים הוא עד 400 סנטימטרים לפי הוראות פרט משנה (ב).
7א.
מעלון משופע

(1) במעלון משופע קיים בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 10 בטבלה. ככל האפשר יוחלף המעלון המשופע בכבש, מעלון אנכי או מעלית.

(2) לא ניתן להתקין מעלון אנכי והוצא פטור לפי סעיף ___ (יש להשלים), יותקן מעלון משופע באישור הממונה מטעם משרד הבריאות לפי הוראות אלה:

(1) יתקיימו בו דרישות ת"י 2252 חלק 2 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור.
(2) מעלון משופע ואבזריו במצב סגור, לרבות המסילה לא ייחשבו כגורעים מרוחב המדרגות המזערי הנדרש.
(3) כושר ההרמה של המעלון לא יפחת מ-350 קילוגרם. על המעלון מצוין באופן בולט לעין, בשלט לפי סעיף 2.2.3 בת"י 1918 חלק 4, העומס המרבי על מעלון כאמור.
(4) ממדי משטח ההרמה יהיו ____ סנטימטרים אורך ו-_____ סנטימטרים רוחב לפחות.

הממדים ייקבעו בהמשך.
ישראל אבן זהב
120 על שמונים לפחות. זה המינימום.
אייל לב ארי
אני אסיים את הקראת הסעיף.

(5) למעלון מושב מתקפל שמאפשר למשתמש לשבת בו.
(6) המעלון זמין ותקין בכל עת שבית החולים הקיים פתוח לציבור.
שמואל חיימוביץ'
שאלה ליהודה. אנחנו יודעים שכרגע יש הליך מסוים שמתבצע במכון התקנים ובמשרד הכלכלה לגבי מעלונים אנכיים. במכון התקנים העבירו ופרסמו פיצול של התקן של 2252 כך שחלק ממנו יועבר להיות תקן כמו של מעליות, אם המעלון מותקן בתוך פיר סגור, והוא נקרא אחרת. הוא כאילו משויך לתקנים של המעליות. בינתיים משרד הכלכלה לא אישר את התקן הזה ולכן הוא לא רשמי. אנחנו כרגע באיזשהו סיבוך ואנחנו צריכים לדעת מה יקרה בהתקדם התקנות האלה.

דבר שני. אנחנו צריכים להבטיח שאם יפעלו במקום מסוים ויתקינו מעלון אנכי, הוא יעמוד בדרישות של פיר סגור עם דלתות פתיחה אוטומטית, עם לחיצה לא רצופה, דומה כמה שיותר למעלית וזה כאשר הפרש הגובה הוא מעל גובה מסוים.
היו"ר אילן גילאון
כשזה לא בתוך פיר.
שמואל חיימוביץ'
לא. מה שלא בתוך פיר, נשאר כ-2252, חלק 1 ואין לי בעיה.
יהודה מירון
כרגע הנוסח מתייחס למצב הזה ולמעשה עושה הפרדה בין מעלון שהותקן שלא בתוך פיר והוא פונה לתקן הישן הרשמי. לגבי מעלון שהותקן בפיר, יש את התקן החדש.
שמואל חיימוביץ'
החדש מאפשר עם דלתות ובלי דלתות וכל מיני דברים. אני אומר שחד משמעית חייב במקום שהוא בריאות, מקום שהוא בגלל נגישות, שיהיה כמה שיותר דומה למעלית, לחיצה לא רצופה.
יהודה מירון
אילן, ברשותך, יש לי בקשה והצעה גם לגבי הערות נוספות שיהיו לישראל בהמשך. הנקודה הזאת של מעלון אנכי ומשופע, נעשה על זה עוד בדיקה.
היו"ר אילן גילאון
בסדר גמור.
שמואל חיימוביץ'
עוד דבר אחד. אני לא יודע אם כאן זה המקום, אבל לאור מה שאנחנו קוראים כאן, אני מציע שנוסיף בתקנה שמשרד הבריאות יעשה קומפילציה של התקנות.
אורלי בוני
יש דברים שכבר בוצעו והם בוצעו לפי התקן הישראלי בתוך בתי החולים.
שמואל חיימוביץ'
אנחנו מדברים על חדשים.
אורלי בוני
נכון לעכשיו, חדשים, בוצעו. אני רוצה לומר שמערכת הבריאות עובדת נון סטופ. היא כבר מבצעת ומתקינה ויש מעלונים חדשים שאישרנו אפילו תקציב לבנות אותם ובונים אותם נכון להיום לפי התקן. אין לנו דרך אחרת להפנות אותם.
שמואל חיימוביץ'
כרכזת הנגישות, את מוודאת שזה יענה על הצרכים, לחיצה לא רצופה, ואם כך, זה ממילא מביא לעניין הזה של הדלתות הכפולות.
חיה יוסף
מה קורה לגבי יציאה במצב של חירום כאשר יש דלתות ויש יציאה ממבנה רב מדרגות? מה קורה כאשר יש יציאה ממרפאות או ממבנה בזמן חירום ויש רק מדרגות ואין שום דרך נגישה לאנשים בכיסאות גלגלים או במיטות.
יהודה מירון
אני רוצה להסביר. במסגרת תקנות נגישות השירות שכבר אושרו, יש פרק שעוסק בנוהל חירום ופינוי מבניינים של אנשים עם מוגבלות. אנחנו, כאשר נגיע לנושא השירות, נצטרך להתייחס גם לזה.
שמואל חיימוביץ'
לא שמעתי תגובה להצעה שלי על הקומפילציה.
היו"ר אילן גילאון
מה תגובתך? אמרת שיש תגובה.
אורלי בוני
מאוד קשה לתקן את התקן הישראלי דרך התקנות של הבריאות. זאת אומרת, לעשות תיקונים מחמירים כאשר המהנדסים שלנו עובדים על פי תקנות תקן ישראלי. לשנות את התקן הישראלי בגלל שהוא לא אושר שם, להכניס אותו לכאן, יש לנו קצת בעיה עם הדבר הזה.
שמואל חיימוביץ'
הוא אמר שתבדקו.
אורלי בוני
אמרנו שנבדוק, אבל צריך להבין שיש לנו קצת בעיה, כאשר מתקנים דברים שלא מצליחים לתקן במקום אחר, לתקן אותם בתוך התקנות של הבריאות.
היו"ר אילן גילאון
הוא אמר שהוא יבדוק. קיבלת תשובה.

שמוליק, אנחנו לא יודעים מה זה קומפילציה.
שמואל חיימוביץ'
קומפילציה, זה מצב שאתה מצביע על סעיף בתוך התקנות והוא אומר לך מה הסעיף הזה אומר. זה בדיוק מה שידגיש את התקנות האלה.
קריאה
את זה צריך לעשות לכל התקנות.
שמואל חיימוביץ'
נכון.
קריאה
לכל החוקים בכנסת. גם לחוק תכנון ובנייה צריך לעשות את זה.
יהודה מירון
הנציבות כבר עשתה דבר כזה.
אייל לב ארי
8. דרך אחרת

בדרך המשמשת את הציבור בבית חולים קיים, לרבות בדרך שנדרשה להיות נגישה לפי תקנות אלה אך הוצא לגביה פטור מנגישות לפי תקנות אלה. התקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, פסקה (א)(2) בטור ג' שלצד פרט משנה (5) והוראות טור ג' שלצד פרט מנה (15) בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה.

9. התמצאות והכוונה
בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (16) (להלן – פרט משנה (16) בתקנות בניין קיים), כמפורט להלן:

(1) בבית חולים קיים שבשטחו מצויים שני בניינים קיימים לפחות שניתן בהם שירות בריאות (להלן – מתחם), יחולו הוראות פסקה (ד) בפרט משנה (16).
(2) בבית חולים קיים שאינו מתחם, יחולו הוראות פסקאות (ב) עד (ג) בפרט משנה (16).
(3) על אף האמור בפרט משנה (16) האמור, על סימן אזהרה, סימן מוביל לטיפוסיו השונים, סימן בקצה שלח מדרגה, ניגוד חזותי וניגוד מישושי, או סימן מאתר שבוצעו לאחר יום התחילה, יחולו הוראות ת"י 1918 חלק 6 ואפשר שבשטחי פנים של בניין יותקן סימן מוביל מטיפוס 1.
(4) בקו מגע בין שביל למדרכה לאורך כביש קיים סימן מוביל שתחילתו בקו המגע בין שביל למדרכה והסימן המוביל יקושר ברציפות לסימן מאתר לרוחב מדרכה כאמור. הייתה זו מדרכה ציבורית שבאחריות רשות מקומית, יפנה בית החולים לרשות המקומית, לא יאוחר מ-___ מיום התחילה (צריך להשלים) בבקשה כי תתיר לו להתקין סימן מאתר במדרכה הציבורית. נתקבל אישור כאמור, יתקין בית החולים את הסימן המאתר.
10. סימן אזהרה בחלק דרך מוגבה מסביבתו
בחלק דרך המשמש את הציבור בשטחי חוץ או פנים, המוגבה מן הסביבה צמודה אליו ב-5 סנטימטרים לפחות, ואין בו אמצעי הגנה מפני מעידה, יתקיימו הוראות בניין ציבורי קיים, הטבלה בפרט 2 שבתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (20).
11. סימון דלתות מחיצות וקירות שקופים

דלתות, מחיצות וקירות שקופים יסומנו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4.

12. בתי אחיזה בתוך בניין

(1) במסדרונות במחלקות אשפוז, שמשמשים את המטופלים, יימצאו בתי אחיזה רציפים משני צדי המעברים בגובה 85 עד 95 סנטימטרים מהרצפה, למעט אם הדבר אינו ניתן לביצוע מסיבות הנדסיות כגון בשל קיומם של פתחים, חלונות, ארונות או רכיבי בניין אחרים ויתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה. לא קיים בית אחיזה כאמור, יותקן בית אחיזה לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1, סעיף 2.5.7 הדן בבתי אחיזה בכבש והוא יהיה בניגוד חזותי לקירות.

(2) נוסף על האמור ב-(א), בבניין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים, יימצא בית אחיזה שני נמוך יותר לפי פרט 3(ג).

13. דלתות בדרך נגישה

בדלתות ובשערים בדרך נגישה יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (14), ובכפוף לאמור בתקנות אלה לגבי רוחב המעבר החופשי בפתח.

במחלקות אשפוז בבית חולים כלי, בכניסה למחלקה שאינה מבוקרת כניסה, תותקן דלת לפתיחה אוטומטית או באמצעות כפתור בניגוד חזותי לסביבתו.
13א.
דלתות – הוראות נוספות


בדלתות ושערים בבית חולים קיים שהציבור עושה בהם שימוש:

(1) יתקיימו הוראות סעיף 8.76(ב) בתקנות התכנון לגבי דלת מסתובבת בלבד.
(2) דלתות שמשמשות את הציבור – כנף הדלת או מזוזותיה יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן.
ראובן בר-און
שאלה. אני חוזר לאותו ל-8.76. זה אותו מספר שהיה קודם?
יהודה מירון
כן.
ראובן בר-און
שם פתחת את זה וכאן אתה מחריג. שלא יברחו לך משם. קודם אמרת באחד הסעיפים הראשונים, הפנית ל-8.76 ואמרת תעשו לפי 8.76. כאן אתה גם מתייחס ל-8.76 אבל אתה אומר כניסה מבוקרת.
גבריאלה עילם
דלת מסתובבת.
ראובן בר-און
בסדר, אבל הוא מחריג כאן דלתות.
יהודה מירון
מבוקרות כניסה. הסעיף הזה, 8.76, הוא סעיף שאומר שלפני דלת מבוקרת כניסה או דלת מסתובבת, אותו סביבון, תהיה איזושהי התרעה קולית או משטח אזהרה לרצפה כדי שאדם עם מוגבלות ראייה לא ייפגע. מה שסוכם כאן זה שנחיל את הסעיף הזה ונגביל אותו אך ורק לדלתות מסתובבות ורק שם יהיו אותם אמצעי אזהרה ולא במקומות ברי כניסה.
ראובן בר-און
אבל ההמשך. קודם, בסעיף הקודם שדיברנו על 8.76, שם פתחת. שם לא החרגת.
יהודה מירון
אני אבדוק.
ראובן בר-און
תבדוק ותחריג גם שם.
קריאה
שם אולי היה נושא אחר.
יהודה מירון
אני אבדוק את זה.
היו"ר אילן גילאון
תבדוק את זה.
מירב גת
שאלת הבנה. בסעיף 2, דלתות שמשמשות את הציבור, כנף הדלת או מזוזותיה יובחנו בניגוד חזותי. כנף הדלת חייבת להיות בניגוד חזותי. זה לא זה או זה.
שמואל חיימוביץ'
למה לא?
מירב גת
אם אני רוצה שאדם לקוי ראייה יראה את הדלת, אני צריכה שיהיה לי צבע ניגודי. למה אני אומרת כנף הדלת או המזוזות? אני יכולה להגיע למקום שרק המזוזות יהיו בצבע ניגודי.
עדי מרלה
שאלה שכבר שאלתי לפני מספר ימים ואני רוצה הבהרה כי זה לא נכנס לכאן. לגבי כפתורים לפתיחה אוטומטית.
ישראל אבן זהב
לחצים. לא כפתורים.
יהודה מירון
אייל קרא בסעיף 13, שם יש פסקה שנייה. בעקבות ההערה שלך נוספה הפסקה השנייה שלא הייתה קודם לכן.
עו"ד עדי מרלה
זה היה קודם.
יהודה מירון
לא. הפסקה לא הייתה. זה הוסף בעקבות ההערה שלך שבמחלקות אשפוז בכניסה למחלקה שאינה מבוקרת כניסה, תותקן דלת לפתיחה אוטומטית. זה לא היה. תסתכלי בנוסח הראשון שהופץ. זה לא היה וזה הוסף.
אורלי בוני
זה לא כפתור.
אייל לב ארי
זה לחצן.

14. פתח בדרך נגישה

(1) רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה במקומות אלה לא יפחת מתשעים סנטימטרים:
(1) פתח אגף או חדר שמצויים בו אמצעי טיפול של רפואה דחופה.
(2) פתח יחידת אשפוז מיוחדת.
(3) פתח חדר אוכל או חדר יום.
(4) חדר בדיקה וטיפול נגיש.

(2) רוחב המעבר החופשי בפתח של בית שימוש, מקלחת ומלתחה נגישים, לא יפחת משמונים סנטימטרים.
(3) בפתח אחר בדרך נגישה אינו נזכר בפסקאות (א) ו-(ב) - 75 סנטימטרים לפחות.
(4) על אף האמור בפסקה (א), ביחידת אשפוז מיוחדת ששופצה לאחר יום התחילה, יהיה הרוחב החופשי בכל הפתחים בדרך נגישה, לרבות של בית שימוש נגיש ושל מקלחת נגישה, תשעים סנטימטרים לפחות.
15. מדרגות בשטחי חוץ ופנים של בניין

(1) במדרגות בשטחי חוץ ושטחי פנים של בניין יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים. הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פסקה (א)(1) בטור ג' שלצד פרט משנה (12). ובלבד שלגבי כמות בתי האחיזה ומיקומם אדם עם מוגבלות יוכל לאחוז בבית אחיזה לפי בחירתו ביד ימין או ביד שמאל.

על אף האמור, מורשה נגישות שירות רשאי לאשר כי במקום הסעיף האמור יחולו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פסקה (א)(2) בטור ג' שלצד פרט משנה (12), אם השימוש בחדר מדרגות מסוים על ידי הציבור מצומצם.
(2) בסימן אזהרה ובפס בניגוד חזותי בקצה שלח מדרגה שהותקנו לאחר יום התחילה יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 6.
15א.
בית אחיזה נוסף בכבש

בבניין שעיקר ייעודו ליתן שירות בריאות לילדים יימצא בכבש בית אחיזה נוסף בגובה 68 עד 76 סנטימטרים ויתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה. לא קיים בית אחיזה כאמור, יותקן בית אחיזה בגובה 70 עד 75 סנטימטרים ויתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5.7 הדן בבתי אחיזה בכבש.

לא צריך לעשות כאן התאמה כמו קודם עם הכבש השני והפניה אחר כך לתקן?
יהודה מירון
נבדוק.
אייל לב ארי
16. מדרגות נעות ומסועי לכת

על מדרגות נעות ומסועי לכת יחול פרט 8.131 לתקנות התכנון.

17. דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה

בדרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (18).

18. בית שימוש נגיש

(1) מרחק ההליכה מכל נקודה בקומה שיש בה בית שימוש לשימוש הציבור, לבית שימוש נגיש, באותה קומה, לא יעלה על 75 מטר. לא קיים בית שימוש לציבור בקומה מסוימת שניתן בה שירות בריאות, לא יעלה המרחק האופקי לבית שימוש נגיש מכל נקודה בקומה כאמור, לבית שימוש נגיש בקומה אחרת, על שישים מטרים.

(2) בית שימוש נגיש כאמור בפסקה (א) ישמש את שני המינים או לחילופין יימצא בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית שימוש נגיש אחד לפחות לגברים.
(3) בית שימוש שהיה קיים ערב יום התחילה ואמור להיות נגיש – אפשר שיתקיימו בו הוראות תקנות הנגישות לבניין ציבורי קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, טור ג' לצד פרט משנה (21), פסקאות (ד) עד (יב).
שמואל חיימוביץ'
בבית חולים, אני לא חושב שאפשר לקבל את המתכונת שהייתה פעם של חלק ח'. יש שם אנשים שמגיעים עם כיסאות גדולים, יש חריגות, יש רגליים ישרות. אני לא בטוח שאפשר לקבל את זה.
יהודה מירון
סיכמנו ביחד.
אורלי בוני
אנחנו מדברים על בית חולים קיים. צריך לקחת בחשבון שבית חולים קיים, כדי ליצור את השירותים הגדולים, צריך את המקרקעין ולא תמיד זה קיים. צריך לבטל חדר טיפולים בשביל זה.
שמואל חיימוביץ'
זה המצב הכי טוב לעומת כל בניין אחר שצריך להנגיש את עצמו.
אורלי בוני
נכון.
היו"ר אילן גילאון
שמוליק, מה אתה מציע?
יהודה מירון
הוא עוד לא יודע.
מירב גת
זה נושא עליו דיברתי עם יהודה. יש בעיה עם הקטע של השירותים הנגישים בבתי החולים הקיימים. אנחנו גם ראינו אצלנו בהנגשה שלנו. יש בעיה כי התקנות הרי מתייחסות לבן אדם שמגיע והוא עושה העברות לבד. ברוב המקומות האלה יש מלווה או מישהו שעוזר לו ואין לו מקום לעזור. הוא לא יכול להיכנס. הוא נתקע בכיור. זה משהו שלדעתי צריך לקחת בחשבון בבתי חולים ועם כל הצעד שבדבר, יתכן שתצטרכו להוריד חדרים.
אורלי בוני
יתכן גם שצריך להוריד שירותים. צריך לקחת את זה בחשבון כשאנחנו מדברים. אנחנו מדברים על בתי חולים קיימים.
מירב גת
עדיין. לא יכול להיות מצב שאדם מגיע לבית חולים ואין לו את היכולת להשתמש בבית שימוש. תורידו חדר טיפולים אחד.
היו"ר אילן גילאון
לא. יכול להיות שתורידו שירותים. יהיו פחות שירותים אבל יהיו נגישים. או שתורידו כיורים.
מירב גת
זה משהו שהוא בלתי אפשרי. אנחנו ראינו את זה.
היו"ר אילן גילאון
תבדקו מה אתם יכולים לעשות בנושא הזה. תחשבו.
מירב גת
לא אכפת לי ללכת יחד עם יהודה כדי לראות את זה.
היו"ר אילן גילאון
שמוליק, אתה מדבר על 1.10 מטר?
שמואל חיימוביץ'
מה שהיום כתוב, כתוב לפחות מטר וחצי עד שניים. לא דיברתי על שני מטרים.
אבי תורג'מן
אחד בכל מקרה יש. אתה מדבר על סעיף (ד), לא?
יהודה מירון
כן. מירב העירה הערה כללית, אבל אבי צודק שזה בסעיף (ד) מקבל איזושהי תשובה.
אורלי בוני
אנחנו כן הוספנו. במידה ומוסיפים, ברור שאנחנו רוצים לבנות אותו גדול יותר. השאלה אם כל בתי השימוש שנמצאים היום בבתי חולים, צריכים להרוס אותם ולבנות אותם מחדש כי הם לא בנויים לפי התקן החדש. זה אומר שכל השירותים שקיימים בבתי החולים לציבור, צריכים להרוס ולבנות שוב כי ם רוצים שהם יהיו יותר גדולים. יש היום בתי שימוש לציבור בבתי החולים.
היו"ר אילן גילאון
כל בתי השימוש הם לפי התקן הזה?
אורלי בוני
לפי התקן הקודם.
עדי מרלה
הערה לא לנושא הזה. שאלה. אם אפשר להוסיף איזשהו סעיף שמדבר על כך שבתי השימוש יהיו פתוחים וזמינים ולא ישמשו לאחסון ואפסון דברים כמו שאנחנו מכירים. אם אפשר להכניס לחצן מצוקה.
היו"ר אילן גילאון
את זה מכניסים בחוק? את משפטנית.
עדי מרלה
שיהיה לחצן מצוקה בשירותים. זה דבר שהוא מאוד חשוב ומהותי.
היו"ר אילן גילאון
זה יכול להיות.
אבי תורג'מן
בדיונים המקדימים אמרנו שזה לא הוגן. היו כמה תיקונים שהכנסנו. אם בניתי בניין על פי החוק והחוק בנושא נגישות כבר נמצא משנת 1872 בחוק תכנון ובנייה, ושירותים נגישים כבר קיימים. אם בניתי לפי החוק, זה לא הוגן לבוא ולבקש. אם אני בונה ומשפץ, אין לי בעיה לעשות את זה כמו שצריך, אבל זה בניין קיים. אם לא בניתי לפי החוק, זה משהו אחר ולא מגיע לי כלום.
היו"ר אילן גילאון
הגרייס הזה נמצא ולא רק בחוק הזה.
קריאה
עדיין אתה צריך לתת שירות מסוים לאנשים ואם בן אדם צריך מישהו שיעזור לו לעבור כי הוא צריך ללכת לשירותים והוא מחכה לבדיקה.
היו"ר אילן גילאון
הבעיה ברורה אבל אנחנו הרי הסכמנו על זה לא רק בתחום הבריאות אלא בכל התחומים.
שמואל חיימוביץ'
אנחנו מחמירים בבריאות.
היו"ר אילן גילאון
יהודה אמר שהוא בודק את זה.
אבי תורג'מן
גם כך אנחנו משפצים כל הזמן. אורך החיים של מקום קיים הוא די קצר. ברגע שמשפצים, אנחנו בכל מקרה עושים הכול לפי התקנות החדשות.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
אייל לב ארי
(4) על אף האמור בפסקה (ג), בבניין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים, ומתקינים בו בית שימוש נגיש לאחר יום התחילה, יהיה בבניין לאחר התקנה כאמור, בית שימוש נגיש אחד לפחות מטיפוס 2 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4 שישמש את שני המינים. לא ניתן היה להתקין בית שימוש נגיש מטיפוס 2 עקב פטור שהוצא לפי תקנה ____, יותקן בבניין בית שימוש נגיש מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4.
(5) בית שימוש נגיש שתקנה זו דנה בו, לא יימנה עם בתי השימוש הנגישים שמשרתים את יחידות האשפוז.

19. משתנות
במדור שירותים שבו נמצאות משתנות, יתקיימו במשתנה אחת לפחות דרישות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.8 וכל המשתנות יובחנו בניגוד חזותי לסביבתן.
קריאה
אין בכלל משתנות.
היו"ר אילן גילאון
לא משנה.
אייל לב ארי
20. עמדות הלבשה נגישה

(1) בחדר טיפולים ובדיקה נגיש שנדרשת בו פשיטת בגדים לצורך הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה בצמוד אליו או בתוכו. הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת ההלבשה לחדר בפרטיות.
ישראל אבן זהב
כולל מתלים, קולבים וכל מה שיש שם שיהיה נגיש.
היו"ר אילן גילאון
זה לא עברית פשיטת בגדים. מצד אחד כותבים לי מזוזות ומצד שני לא יודעים עברית?
אייל לב ארי
(2) עמדת הלבשה שהייתה קיימת ערב יום התחילה, תימצא בחלל שניתן להשיג בו פרטיות באמצעות מחיצות קשיחות או וילון, ותכלול ספסל יציב שפניו בגובה 45 עד 50 סנטימטרים מפני הרצפה. לצד האורך של הספסל מצוי שטח פנוי לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4. לפחות על אחד הקירות שלצדי הספסל, ימצא מאחז יד קבוע לפי ת"h 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.3(ה). לעניין זה, "ספסל" – ספסל לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.2 הדן בחלל הכללי של המלתחה או מיטה.
שמואל חיימוביץ'
אני מציע כאן תיקון קטן שישפר את העניין. אפשר שעמדת הלבשה שהייתה קיימת ערב יום התחילה וכולי. לא לחייב.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
אייל לב ארי
(3) אם נדרשת התקנת עמדת הלבשה נגישה, תותקן לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1 הדן במלתחות נגישות.

21. מקלחות

(1) בחלק בניין שבו מקלחות לשימוש הציבור תימצא מקלחת נגישה אחת לפחות.
שמואל חיימוביץ'
מה הכוונה כאן לציבור? מי הוא הציבור? המאושפזים?
יהודה מירון
לא.
אורלי בוני
כמו בבריכות טיפוליות ודברים כאלה. לא קשור ליחידות אשפוז.
אייל לב ארי
(2) המקלחת תימצא בתא משולב עם בית שימוש ומלתחה נגישים, או כחלל עצמאי.
(3) במקלחת שקיימת ערב יום התחילה ושאמורה להיות נגישה יתקיימו הוראות תקנות בניין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (24).

22. תאורה

בתיאור בבניינים בבית חולים קיים שניתן בהם שירות בריאות, יתקיימו הוראות תקנות בניין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (15).

23. חדר אשפוז מיוחד

(1) במחלקה שמצויים בה חדרי אשפוז יהיו גם חדרי אשפוז מיוחדים המותאמים לאנשים עם מוגבלות בשיעור של 10 אחוזים לפחות מסך כל חדרי האשפוז במחלקה ולא פחות מאחד.
ישראל אבן זהב
עשרה אחוזים מוגבלות של האנשים או עשרה אחוזים מהחדרים?
אורלי בוני
מהחדרים.
אייל לב ארי
(2) ביחידת אשפוז מיוחדת קיימת, יתקיימו הוראות תקנות בניין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (3), פסקאות (ב)(3) עד (12), ובמקום "130 סנטימטרים" בפסקה (6) יבוא "150 סנטימטרים".

במקלחת שבחדר אשפוז מיוחד אפשר שבמקום כיסא מקובע מתקפל יהיה אמצעי ישיבה יציב אחר שיורה בית החולים.

(3) על אף האמור ב-(ב) -

(1) במקרה שהמקלחת ובית השימוש שמשרתים את חדר האשפוז צמודים אליו אך הכניסה אליהם נפרדת מהכניסה לחדר האשפוז, המעבר מחדר האשפוז למקלחת ולשירותים יהיה בפרטיות.

(2) במחלקה בה בתי השימוש או המקלחות אינן חלק מחדרי האשפוז ואינם צמודים אליהם, אפשר שיימצא תא משולב שמשרת את יחידת האשפוז, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה.

24. בית שימוש ומקלחת שמשרתים חדר אשפוז שאינו מיוחד

(1) בבית שימוש שמשרת חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד, ימצא מאחז יד קבוע בצורת L מצדה האחד של האסלה, שיתקיימו בו הוראות אלה:

(1) הוראות סעיף 2.11.6.3 בת"י 1918 חלק 3.1.

(2) פניו העליונים יהיו בגובה 18 סנטימטרים עד 24 סנטימטרים מפני מושב האסלה.

(3) מקום המפגש בין המוט האנכי לאופקי יימצא במרחק 20-25 סנטימטרים מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה.
אבי תורג'מן
למה זה צריך להיות כאן?
יהודה מירון
זה סעיף שעוסק בקיים. אין לנו בתקנים התעסקות בנושא הספציפי הזה שאתה בא ומוסיף.
אבי תורג'מן
אבל עכשיו אתה מכליל ולכל חדרי האשפוז אני חייב לעשות מאחז יד. למה? אנחנו עושים הנחיות תכנון לבתי חולים? אלה הנחיות לנגישות. אם יש חדר נגיש, זה הכול.
היו"ר אילן גילאון
אין שאלות ואין תשובות. אבי, אתה לוקח על עצמך לקחת מה שהוא אומר לך, תבדוק ותן לי תשובה אחר כך. אני מסיים את הישיבה.
קריאה
אין התייחסות למיטות רחצה.
היו"ר אילן גילאון
גם זה לתשומת לבכם. מיטות רחצה ולשאלה למה אתה צריך את זה בכל המקומות.
אייל לב ארי
(2) במקלחת שמשרתת חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד, יימצא מאחז יד אנכי ומאחז יד אופקי, קבועים, היוצרים יחדיו צורה של L, שתסייע לאדם עם מוגבלות המתקלח במקלחת. אורכם של מאחזי היד שישים עד שמונים סנטימטרים וקוטרם 30-40 מילימטרים. גובה קצהו של מאחז היד האנכי יהיה שבעים עד שמונים סנטימטרים מעל הרצפה וגובה מאחז היד האופקי בגובה שבין שבעים לשמונים סנטימטרים מהרצפה.

25. אמצעי הפעלה
באמצעי הפעלה לשימוש הציבור יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבניין קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פרט משנה (27).

26. תחנות תחבורה ציבורית
בתחנות תחבורה ציבורית בתחום בית חולים, לרבות בשירות הסעות פנימי בבית חולים, יתקיימו הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.

נשאר לכם לבדוק את נושא המיטות ומה שדיברנו קודם.

אני מאוד מאוד מודה לכם.
שמואל חיימוביץ'
אני רוצה לשאול את המשפטנים שאלה.
היו"ר אילן גילאון
יש לך עשרים שניות, שאלה ותשובה.
שמואל חיימוביץ'
כתוב כאן יותקנו הוראות תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות להסדרת שירותים לתחבורה ציבורית. האם הכוונה היא גם ההוראה שאומרת שזה חל רק על אוטובוסים בקווים עירוניים?
יהודה מירון
לא.
שמואל חיימוביץ'
רק על מפרט.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:00.>

קוד המקור של הנתונים