ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 28/05/2014

חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
28/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 93>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ד (28 במאי 2014), שעה 13:45
סדר היום
<הצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אילן גילאון

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<הצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו באופן עקרוני: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. ותיכף תסביר היועצת המשפטית ארבל אסטרחן מה אנחנו בדיוק הולכים לעשות, כי אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו פינג-פונג עם המליאה כדי להשלים את העברת החוק הזה ביחד עם שני חוקים פרטיים שישנם בעניין הזה: של חבר הכנסת חיים כץ ושל חבר הכנסת אלעזר שטרן, ולנסות להביא למצב באמת שהם יחולקו באופן ענייני בין ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לבין ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהתאם לסיכום שישנו עם ראשי הוועדות הרלוונטיות, ובאופן שיאפשר באמת לקדם אותם ולסיים אותם ללא דיחוי לרווחת ניצולי השואה.

היועצת המשפטית ארבל אסטרחן, בבקשה.
ארבל אסטרחן
כן. אז אני אסביר: מדובר בהצעה ממשלתית שעוסקת כולה בהגדלת הסיוע שניתן לניצולי שואה שחיים בישראל, אבל היא מתקנת כמה חוקים. כפי מה שמדובר כעת, ההצעה תפוצל בין שתי ועדות, שזה דבר שהוא לא דבר רגיל. בדרך כלל לא לוקחים הצעה אחת ומפצלים אותה בין ועדות. ובשביל לעשות דבר - - -
אברהם מיכאלי
רגע, מה החלטנו במליאה?
ארבל אסטרחן
זה עבר לוועדת הכנסת - - -
אילן גילאון
לא, זה עבר לוועדת הכנסת.
אברהם מיכאלי
הבנתי.
אילן גילאון
רגע, זה מוסכם על ראשי הוועדות, הפיצול הזה? - - -
היו"ר יריב לוין
כן, כן, כן.
ארבל אסטרחן
ולכן מה שצריך לעשות, צריך לעשות פה מין משהו טיפונת יותר מסורבל מהרגיל, שאנחנו סתם מעבירים הצעות לוועדות מסוימות. אלא, השלב הראשון הוא להעביר את זה לוועדת הכנסת. כי זה לא נמצא בוועדת הכנסת לדיון, הוא נמצא בוועדת הכנסת לקביעת ועדה. השלב הראשון שצריך להחליט עליו הוא להעביר לוועדת הכנסת, ואת זה יהיה צריך להודיע במליאה. ואז יהיה צריך לחזור לוועדת הכנסת כשההצעה על שולחנה, ואז; אני כבר אגיד מה תהיה ההחלטה הנוספת. ההחלטה הנוספת היא שוועדת הכנסת - - -
יפעת קריב
אבל המליאה הבאה היא רק ביום שני.
אברהם מיכאלי
לא, לא – היום, היום.
יפעת קריב
- - -
אילן גילאון
- - -
ארבל אסטרחן
וועדת הכנסת עוד מעט תתכנס שוב כאשר ההצעה על שולחנה, ותחליט שני דברים: אחת, היא תחליט שהיא מפצלת את הצעת החוק לשתיים, שתיכף אני אגיד מה החלוקה, ומעבירה כל אחד מהחלקים לוועדה אחרת: חלק אחד יעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וחלק אחר לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. החלוקה - - -
אורי מקלב
יש פה כדי חלוקה, - -
ארבל אסטרחן
כן. אני אומר - - -
אורי מקלב
בהצעת החוק הזו?
ארבל אסטרחן
יש מה?
אורי מקלב
יש פה כדי חלוקה?
ארבל אסטרחן
יש כדי חלוקה בגלל שיש בהצעה, ההצעה כוללת - - -
קריאות
- - -
ארבל אסטרחן
ההצעה בסך הכול כוללת שישה סעיפים, כאשר הסעיף הראשון הוא סעיף מטרה והסעיף האחרון הוא תחילה, ויתר הסעיפים פשוט מתקנים, כל אחד מהם כולל תיקונים לחוקים אחרים, ולכן קל לעשות את החלוקה הזאת.

ולכן מה שמוצע זה שפרק א' שעניינו מטרה, פרק ג' שמתקן את חוק נכי רדיפות הנאצים, ופרק ד' שמתקן את חוק נכי המלחמה בנאצים, והוראות התחילה והמעבר שנוגעות לפרקים האלה, הם יעברו לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות; ואילו יתר ההוראות, כלומר פרק ב' שמתקן את חוק ההטבות לניצולי שואה, פרק ה' שמתקן את חוק הביטוח הלאומי, והוראות התחילה והמעבר שקשורות לפרקים האלה יעברו לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. זו ההצעה.
היו"ר יריב לוין
האמת שזה גם הגיוני כי זה משמר את המנדט של כל אחת מהוועדות באופן - - -
אורי מקלב
מילה אחת, אדוני היושב ראש.
היו"ר יריב לוין
כן, בבקשה.
אורי מקלב
אני באמת חושב, קשה לי להאמין שהחלוקה היא חלוקה מקצועית - - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא, היא מקצועית. היא באמת מקצועית. לא סתם - - -
אורי מקלב
אם זו חלוקה מקצועית אני מושך את דבריי, ולא חלוקה של קרדיטים, והתייחסות, למי מייחסים את זה. אם זו חלוקה מקצועית בחלק הזה אז אני תומך בחוק.
היו"ר יריב לוין
כן, זה באמת לפי תחומי - - -
אילן גילאון
אני רוצה להגיד רק משפט: - -
היו"ר יריב לוין
כן.
אילן גילאון
- - זה Per se לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אבל אתם אומרים שראשי הוועדות החליטו והסכימו ביניהם על החלוקה. בסדר, זאת החלוקה הפוליטית, חבר הכנסת אורי מקלב, אבל בסדר. אז אני אתמוך בזה - - -. לא אכפת לי.
אורי מקלב
אבל אם זו חלוקה פוליטית בשביל מה להגיד? אם זו חלוקה פוליטית, חלוקה של קרדיט, חלוקה של - - -
אילן גילאון
לא. ברגע שאנחנו מחליטים אחרת - - -
יפעת קריב
- - - ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עוסקת בנושאים של ניצולי שואה - - -
היו"ר יריב לוין
זו לא חלוקה פוליטית, זה כי ככה נדונו הנושאים האלה בעבר. נדונו, הנושאים האלה, המרכיבים שהולכים לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות נדונו שם גם בעבר, לכן אני חושב שהחלוקה היא סבירה לגמרי.
אילן גילאון
זה העניין - - -
יפעת קריב
ואם הגיעו להסכמות שיוכלו לזרז את העברת החוק אז בואו נלך על זה. נסכים ונתקדם.
אורי מקלב
זה אפילו לא פיצול חוק, זה פיצול סעיפים.
היו"ר יריב לוין
טוב, אוקיי. אז מה שאנחנו עושים כרגע, אחרי שדיברנו בשתי הוועדות האחרות, בסוף מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע זה לאשר את זה שכרגע ועדת הכנסת "מושכת" את ההצעה הזאת לדיון אצלנו.

מי בעד ההצעה הזו?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014, לדיון בוועדת הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה. אושר.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:56.>

קוד המקור של הנתונים