ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/03/2014

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
18/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 309>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ז באדר ב התשע"ד (18 במרץ 2014), שעה 9:50
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זהבה גלאון

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח), משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות

יניב סיימון - עו"ד ורו"ח, חבר ועדת מיסים, לשכת עורכי הדין

חנה גילת - מנכ"לית, מכון הרטמן

אורי ישראלי - סמנכ"ל כספים, מכון הרטמן

יונתן קוליץ - יועץ משפטי, מכון הרטמן

חיים טל-נבין - עו"ד מטעם גבעות עולם

צחי סולטן - מודיעין אנרגיה

מלכה גראוכר - סטודנטית לתואר שני עבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א

אביגיל עמית - לוביסטית, מכון הרטמן

צבי קסלר - לוביסט פוליסי, איגוד חברות הביטוח

רחל כהן - לוביסטית, עמותת לוקמיה CML

חיים יוסטמן - ע"פ של ח"כ ליצמן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים בסעיף הראשון, אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46. אני מבין שיש לנו כאן 19 עמותות, זה כל פרי העבודה שלכם בחודשים האחרונים, ארז?
ארז אורעד
לא. קודם כל אני אציג את עצמי. ארז אורעד, למי שלא מכיר אותי עדיין, ממונה על תחום מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים ואני מתכבד להגיש בפניכם את הרשימה שמספרה 2-1238-14, כשברשימה הזאת יש לנו 19 עמותות כשלכל אחת ואחת מהן יש פעילות נפרדת, פעולות רבות ומגוונות. הרשימה הזאת, לשאלתך, היא חלק מרשימות עבודה שהובאו באמת לשר האוצר ואני מתכבד להביא אותה בפניכם כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני שאלתי, זמן רב שלא קיבלנו תיקים, אז אני שואל אם כל פרי עבודתכם במשך כמה חודשים זה רק 19 תיקים.
ארז אורעד
אני רק אפתח חלון, מאז שהייתי פה ובתקופה הקצרה שהייתי פה, ניסן, אני מונה פה 121 תיקים שכבר הגיעו לוועדת הכספים לאישור שלכם. אני מונה בנובמבר 48 תיקים, בישיבה הראשונה שלי, שלא נתתם לי שם גם דקה אחת של חסד, וב-31.12 - - -
יעקב ליצמן
לא, כי שם לא הבאתם את כל הרשימה.
ארז אורעד
לא הבאנו את כל הרשימה? אני לא יודע מה הבאנו ומה לא הבאנו, בכל אופן 48 תיקים וב-31.12.2013 עוד 73 תיקים. אני יכול להעיד על עצמי ואני מקווה שאחרים גם יכולים להעיד עליי, שמאז שהגעתי למחלקה אני עובד בקצב מוגבר על מנת לחסל כל מיני פיגורים שהיו. מה שצריך לקבל אישור, גוף שצריך לקבל אישור מקבל תשובה חיובית ובזמן כמה שיותר קצר, ואני משתדל לעשות את זה, וגופים אחרים שלא צריכים, אני לא מהסס גם להוציא תשובות שליליות. זאת אומרת שאדם יידע בדיוק איפה הוא עומד. רק לשים את הדברים על הסדר הנכון, פה אנחנו עובדים, בחודשיים וחצי-שלושה חודשים היו כבר 121 תיקים בוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מה שאני שואל - - -
ארז אורעד
עוד תיקים שהועברו לשר והועברו מספר רשימות שכרגע אני לא יכול לפרט אותן, כי זה נמצא אצל השר, מתוכם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה הועברו לשר כבר?
ארז אורעד
כרגע אני לא יכול להגיד בדיוק את המספרים, זה נהלי עבודה פנימיים שלנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פירוש אתה לא יודע? אתה הרי - - -
ארז אורעד
אוקיי, העברנו 81 תיקים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוץ מה-19 או ביחד?
ארז אורעד
מתוכם, מתוך 81 התיקים האלה יש 19 תיקים שכרגע נמצאים בפנינו לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת אתה רוצה לומר לי, ארז, שאני אבין - - -
ארז אורעד
בוא נעשה סדר בעניינים. אני civil servant, אני עובד ציבור, משרת ציבור, אפשר לקרוא לזה ככה, יש לנו נהלים פנימיים, מאז, מאותו רגע שהרשימה יוצאת אני הגורם הממליץ, אנחנו הגורם הממליץ בפני שר האוצר. זה עובר כמובן לפני כן, לפני שזה עובר לשר האוצר, תחנה נוספת, של מנהל רשות המיסים, שמעביר את הרשימות לשר האוצר. מהרגע שהרשימות יוצאות מאיתנו כגורם הממליץ לכיוון שר האוצר, שר האוצר סוברני להחליט איך הוא עובד, באיזה קצב, איך הוא מאשר את הרשימות וכיוצא בכך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי.
משה גפני
השר שואל אותך שאלות, מה כן? מה לא? למה הוא שולח לוועדת הכספים חלק וחלק הוא לא שולח? אולי בגלל משהו - - -?
ארז אורעד
לא, לא משתפים אותי ב - - -
יעקב ליצמן
לא, הוא אומר לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, מה שניסיתי להבין, יכול להיות שמצאו פגם בעבודה שלכם או של רשם העמותות לגבי התיקים?
ארז אורעד
נדיר מאוד שמוצאים פגמים מסוימים. אני לא יודע, יכול להיות שיש - - - בדקו מספר עמותות מסוימות וראו שיש שם נושאים, הם עושים דאבל צ'קינג וזכותם לעשות - - -
משה גפני
לא הבנתי, דאבל מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאני שואל, החזירו לך תיקים וביקשו ממך לעשות עבודה נוספת על חלק מהתיקים?
יעקב ליצמן
רק חרדיות.
משה גפני
לא, גם דתיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל אם ביקשו ממך. לפעמים יכול להיות שהשר - - -
יעקב ליצמן
תן לנו לעשות את העבודה, מה אתה מתערב, בשביל מה לך להתערב?
ארז אורעד
אז אני אומר מה שאני אומר פה, אני הגורם הממליץ לשר האוצר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ארז, מה שאני שואל, אני מקבל את זה ברצינות גדולה, אז אם השר באמת מצא זמן בימים כל כך טרופים באמת לבדוק תיק תיק, אז השאלה אם הוא החזיר לך חלק מהתיקים וביקש לעשות בדיקה נוספת.
ארז אורעד
היו מספר תיקים שבדקנו בדיקה נוספת. יש תיקים נוספים, כרגע אני לא זוכר תיקים כאלה ואחרים, אבל היו מספר תיקים ש - - -
משה גפני
כמה תיקים?
ארז אורעד
בסביבות פחות מ-10 תיקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת 19 ועוד 10 תיקים זה 29, מתוך 80.
ארז אורעד
אבל אני מבקש לציין, שגם בשל הקצב המוגבר שאנחנו עובדים במחלקה ויש את הרשימות, שר האוצר, הוא סוברני להחליט לעבוד, הן בקצב שלו והן ב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה בסדר, אין לנו טענות.
יעקב ליצמן
זה לא בסדר, אנחנו נדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעקב, אנחנו רק רצינו להבין את ההליך, כי אם השר עושה בדיקה נוספת והוא מבקש, אז זה מכובד מאוד, אבל אם אין בדיקה נוספת, אז למה זה נמצא על השולחן שם? יש שם שולחן גדול? איך זה הולך, שיש כל כך הרבה מקום לתיקים?
ארז אורעד
אני לא הייתי מעודי בלשכת שר האוצר, לא ראיתי את השולחן הגדול או לא גדול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא שומר שם איזה 60 תיקים, אז זה צריך להיות בטח - - -
ארז אורעד
יכול להיות שיש עוד תיקים שהוא סוברני להחליט ולבדוק אותם שנית, וחלק מהתיקים עדיין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל בכל מקרה בכל התיקים עבר אתכם, רשם העמותות, וגם עבר אתכם ואתם המלצתם עליהם.
ארז אורעד
אנחנו כגורם המקצועי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אני מדבר רק על הגורם המקצועי.
ארז אורעד
הגורם המקצועי ממליץ לשר האוצר, עוד פעם, ושר האוצר סוברני להחליט מה הוא עושה.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, שתי הערות ברשותך. קודם כל אני מכבד את העבודה, אני חושב שהם הזדרזו מאז שהוא נכנס לתפקיד, מגיעה לו מילה טובה בהחלט. שתי הערות, אמרתי. אל"ף, אני רוצה להזכיר לך, אדוני, שבישיבה האחרונה או לפני אחרונה, לא זוכר מתי זה היה, אנחנו קיבלנו רשימה משר האוצר, 80 ומשהו היה במכתב, ומשר האוצר לוועדה קיבלנו 50 ומשהו. אם אתה זוכר את זה.
ארז אורעד
זה היה 48, זו אותה ישיבה שהזכרתי.
יעקב ליצמן
אותה ישיבה, יפה. עד לרגע זה אני רוצה להבין, הפער בין שני הדברים, ביקשת אז, פנינו עוד פעם, יכול להיות שפנינו למבקר, אני לא זוכר אפילו, אני רוצה לדעת, זה בא לפנינו? הובא לפנינו או לא הובא לפנינו? זו שאלה עכשיו.
ארז אורעד
מה שאני יכול לומר, שהרשימות האלה של 48 מנובמבר, לאחר מכן ב-31 בדצמבר כל התיקים שלא נכללו, זה היה בתקופת קודמי, הם שוחררו ב-31 בדצמבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לזה אני דאגתי.
ארז אורעד
73 עמותות אושרו. זאת אומרת סך הכול 121 עמותות, זה יותר ממספר העמותות שאתה כרגע הצגת פה בפנינו.
יעקב ליצמן
בסדר. דבר שני, אדוני, מספר 17, אולי תגיד לי ממתי משרד הבריאות פותח עמותות?
ארז אורעד
רק רגע, אני אגיע לעמותות בנפרד, רב יעקב אנחנו נעבור עמותה-עמותה, בקצר. זה יהיה נוהל חדש.
יעקב ליצמן
יש ג'ובות באמצע? שאני לא ידעתי?
משה גפני
זה משרד הבריאות.
יעקב ליצמן
המנכ"ל והמשנה למנכ"ל הם חברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגיע לזה.
יעקב ליצמן
אגב, סעיף לפני כן כתוב שטומי לפיד עדיין חי, אבל לא משנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל אופן, מה שאנחנו נעשה עכשיו, ארז ובני וחבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור עמותה-עמותה ואתם על כל עמותה - - -
יעקב ליצמן
לא, אבל זו שאלה עקרונית, זו לא שאלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, נגיע.
יעקב ליצמן
משרד ממשלתי, שר האוצר, אולי יש לו גם עמותות שאנחנו לא יודעים על זה.
משה גפני
היה דיון כאן בוועדה, אדוני היושב ראש. היה דיון, כשלקחו את העמותות הדתיות והחרדיות ולא הביאו אותם, אחרי שעברו גם את רשם העמותות וגם את משרד האוצר. שר האוצר לא חתם על זה, היו לנו דיונים איתו. אתה ניהלת איתו דיונים, אני גם כן ניסיתי לעזור, כולם ניסו לעזור בעניין הזה והבעיה הזאת נגמרה, והביאו בסופו של דבר את כולם. זה לא נושא מקצועי. הוא הקים ועדה ציבורית, הוועדה הציבורית עובדת, למה עוד הפעם יש את האפליה הזו? יש פה 89 עמותות, שכולם אומרים שהכול בסדר, נדמה לי שגם רשם העמותות אמר ש - - - יש בעיות עם סוג העמותות האלה?
בנימין למקין
אני קיבלתי את הרשימה הזו. לפני שאני מגיע לוועדה אני בודק את הרשימה הזו, אני לא יודע מה - - -
משה גפני
כן, בסדר, אבל אומר האחראי על זה, שאנחנו סומכים עליו שהוא עושה את עבודתו נאמנה, הוא אומר שיש 89 עמותות, למה זה לא מגיע? למה האפליה הזו? זאת אפליה פוליטית.
ארז אורעד
קודם כל לא אמרתי 89 עמותות, נשים את המספרים ה - - -
משה גפני
כמה? כמה שלחתם לשר?
ארז אורעד
81 עמותות.
משה גפני
81 עמותות. בסדר, לא משנה. יש לו לא 19 עמותות, אלא 20 עמותות. יש, למה ה-20 לא מגיע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אני ביקשתי מלשכת השר שאם לא יגיעו התיקים, לפחות שיביאו לנו את הרשימה של אותם תיקים שהשר לא חותם. הם שלחו בידך את הרשימה הזו?
ארז אורעד
לא, לא קיבלתי - - - לשכת השר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אתה לא קיבלת. הבנתי. מה שאנחנו נעשה, מאחר שאתם נמצאים פה, אז אנחנו נעבור על העמותות אבל לא נצביע עליהן ונחכה. כשיגיעו התיקים האחרים, אז נוכל להצביע על כולם כבר ביחד.
ארז אורעד
אני רוצה להבין, אנחנו עושים דיון עקר? אנחנו עובדים על ה - - - ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא עקר. אנחנו נשתדל - - -
ארז אורעד
לא נאשר את העמותות? לא הבנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הבנת טוב.
יעקב ליצמן
אני מציע, אדוני, קצת אחרת. אני מציע שאנחנו נאשר, אנחנו נעשה רביזיה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא.
משה גפני
לא, אבל למה לאשר? זו ממש אפליה.
יעקב ליצמן
צריך - - -
משה גפני
בסדר, אבל זו ממש אפליה. אפליה. אפליה זה דבר יותר חמור מ - - -
ארז אורעד
רבותיי, אני לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אני אסביר לך מה - - -
משה גפני
זו אפליה פוליטית חד משמעית, לא עומד לדיון אפילו.
ארז אורעד
אני לא איש פוליטי, אני שם את הדברים על דיוקם.
משה גפני
עושים בך שימוש. אני הרי מכבד אותך, אני יודע שאתה עושה עבודה - - -
ארז אורעד
אני מבקש לא לעכב את העמותות האלה, מכיוון שאלה עמותות שעבדו עליהן, נעשתה עבודה, אנחנו עכשיו נמצאים פה בכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אני - - -
ארז אורעד
וחבל על כל דקה ודקה מיותרת. יש פה עמותות - - -
משה גפני
אבל יש פה אפליה, אסור במשטר דמוקרטי לעשות את זה. זה גובל בעבירה פלילית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, תן, אני אעשה את זה.
משה גפני
זה גובל בעבירה פלילית. שר האוצר מנצל את סמכותו כדי לעשות דבר פוליטי. אל תסתבכו עם העניין הזה, אתם אנשי מקצוע.
יעקב ליצמן
מי זה שר האוצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רב יעקב.

תראה, קודם כל כנוהל שיהיה לנו להבא, עמותה, כל אחד מכם יגיד משפט או שניים, כמו רשם העמותות, נניח על הראשון: 'בדקתי מבחינתנו כרשם עמותות זה בסדר', ארז יגיד מילה עליהם ונעבור הלאה אחד לאחד. בדרך כלל בסוף צריכים להצביע על הרשימה, הפעם לא נצביע, כי אנחנו נחכה, חבל לנו להצביע על חלק, נחכה שיגיעו התיקים האחרים ואז נצביע על כולם ביחד.
ארז אורעד
אנחנו דנים על העמותות וזה הליך באמת מבורך, מדוע שלא נצביע כבר על העמותות שאנחנו דנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר לך, כי העמותות האלה, חשוב מאוד להצביע בשבילן, אבל יש עוד 60 עמותות שנמצאות אצלו שחשוב מאוד להצביע עליהן.
ארז אורעד
אבל הן בזמנן, נדון עליהן. זה יגיע, יגיעו עוד 60 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אנחנו - - -
ארז אורעד
אני מזכיר לכם, בנובמבר הבאתי לפה 48 עמותות, היו אותם טיעונים בדיוק פה ואותן טענות, ולאחר פחות מחודש התייצבתי פה עם עוד 73 עמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתה לא יודע מה קרה בחודש הזה שהתייצבת.
ארז אורעד
אני באמת לא יודע מה קרה ולא ענייני לדעת, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שאני לא רוצה לעבור את אותו תהליך שוב. כי אני עשיתי אותו, אז אני לא רוצה לעבור אותו שוב. אני חושב שזה צריך להיות מסודר ומכובד ולכן אנחנו נעבור קודם כל עמותה אחת, 'אבני דרך לחיים', נתחיל עם בני. רק מילה אחת, אתה עברת, היא עונה על הקריטריונים?
בנימין למקין
קודם כל לגבי כל העמותות האלה, אין לי משהו לדווח מעבר לזה שיש להן רישום תקין. אנחנו לא מדרגים עמותות, אנחנו בוחנים אותן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. לכן אני אומר שנעבור אחד-אחד. 'אבני דרך לחיים', אין בעיה.
בנימין למקין
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. ארז? משפט אחד לגבי העמותה.
ארז אורעד
משפט אחד לגבי העמותה. העמותה הזאת נוסדה למען בוגרים בעלי אוטיזם וצרכים מיוחדים, שזה ללא ספק נושא חשוב שנכנס בגדרה של מטרה ציבורית שהיא סעד וחינוך, מכיוון שגם מכשירים אותם לחיים עצמאיים וכיוצא בכך. אני יכול להמשיך ולפרט. אם אתם רוצים נעבור לעמותה הבאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. המטרה שלהם מאוד חשובה, מכינה לשילוב בעלי צרכים. יש לנו עמותה דומה לזה בערד, אם אתה מכיר, שמכינים - - -
ארז אורעד
אתה מדבר לגבי מה? לגבי עמותה ישראלית? אתה עובר לעמותה השנייה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עוד לא. אני רק אומר בעמותה הראשונה, זה דבר חשוב. זה מכינה קדם צבאית, או שזו מכינה סתם?
ארז אורעד
זה נושא של מכינה לקראת חיים בוגרים. הלוא אוטיזם - - -
עפר שלח
זה לא קדם צבאי, זה אוטיסטים.
ארז אורעד
אוטיזם זה מחלה, זה אדם שדורש טיפול לכל החיים ומה שקורה פה, העמותה הזו עושה דבר מבורך, היא מכינה אותם לקראת חיים בוגרים. שזה לא יובן פה שזו מכינה קדם צבאית.
יעקב ליצמן
- - - הם מטפלים בשר האוצר.
עפר שלח
אל תהיה מלוכלך, ליצמן.
יעקב ליצמן
אפתח את הפה על זה גם?
עפר שלח
אתה רוצה להיכנס בשר האוצר, תעשה, אל תהיה - - -
יעקב ליצמן
אני יודע למה זה הלך מהר. בוא לא נדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, המכינה הזאת, אתה לא יודע אם זו מכינה קדם צבאית.
עפר שלח
לא, זה אוטיסטים.
ארז אורעד
זה הכנה לחיים בוגרים.
עפר שלח
אוטיסטים זה קדם צבאי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בעלי צרכים מיוחדים זה בסדר. כי יש לנו בערד, זה מה שאמרתי, הקמנו מכינה קדם צבאית לילדים עם צרכים מיוחדים שהם מכשירים אותם והם הולכים לצבא, וזה לא להאמין. הצבא לא רצה להסתכל עליהם, אחרי שנה הם הולכים. אז חשבתי שאולי זה זה, ולא.

אוקיי, העמותה השנייה.
בנימין למקין
גם לה יש אישור ניהול תקין.
ארז אורעד
עדי, זו עמותה ישראלית למען חולי דושן. כפי שאתם רואים זאת מחלה שהיא בקטע הזה, שלא נדע מצרות, מי שרוצה שיגגל על זה בגוגל. מהות העמותה הזאת לקדם מחקרים שמהותם מציאת תרופה מלאה ומעכבת. המטרה הזאת נכנסת ללא כל ספק בגדרה של מטרה ציבורית שמוגדרת בסעיף 9(2) בריאות ומדע בחקיקה ראשית.
עפר שלח
רק שאני אבין, מה זה דושן באמת?
יעקב ליצמן
אל תשאל. באמת.
ארז אורעד
זה ניוון שרירים.
יעקב ליצמן
זה נורא ואיום.
ארז אורעד
זה one way ticket, לכיוון אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עמותה שלישית.
ארז אורעד
עמותה שלישית היא קרן פילינור.
בנימין למקין
יש אישור ניהול תקין.
ארז אורעד
יש אישור ניהול תקין. קיבלנו, נרשם בפרוטוקול. למעשה אנחנו מדברים פה על עמותה שהיא מה שנקרא ליצנות רפואית, זה נכנס בגדר של בריאות. העמותה הזאת פועלת במעל 25 בתי חולים, ללא ספק נמצא קשר בין ליצנות רפואית, בין שמחת חיים, בין הנפש לבין הבריאות ופה העמותה הזאת עושה פעילות מבורכת בבתי חולים ונכנסת לגדר מטרה ציבורית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מכיר אותה, היא עמותה טובה מאוד.
ארז אורעד
רק לסבר את האוזן, מספר הנהנים מפעילות העמותה זה 50,000. פעילות העמותה, יש לה תרומות בסך 5 מיליון שקלים, ולכן אני אומר, חבל לעכב, כל דקה ודקה שאנחנו מעכבים את זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חבל, אבל אתם עיכבתם את זה. השר עיכב את זה על שולחנו - - -
ארז אורעד
אני לא עיכבתי כלום. אנשים יכולים להעיד עליי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אתה. לדוגמה זו עמותה שהתורם הגיע לפה, היה צריך את סעיף 46, כי אחרת שלטונות שווייץ, הוא תורם גדול, אמרו שיחייבו אותו במיסוי על כל התרומות שלו אם לא יהיה לו אישור של 46. הוא היה כבר לפני שלושה שבועות והתחננו והתיק היה מונח ומונח ואף אחד לא עשה את מה שצריך לעשות.
ארז אורעד
זו הזדמנות לתקן, מוטב מאוחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בטוח שזה מוטב, כי יכול להיות שכבר חייבו אותו בכל הקנסות. זה לא פשוט.
ארז אורעד
אוקיי. העמותה הבאה בתור. עמותה רביעית מתוך 19 עמותות. כמה זמן מוקצב לנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך.
ארז אורעד
כמה שאני רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כמה שאתה רוצה, אבל קצר לכל אחד זה בסדר.
ארז אורעד
עמותה ישראלית לתסמונת ויסקוט אולדריץ'. למעשה זה גם נכנס לגדר של בריאות. העמותה עוסקת בהדרכת חולים שלקו במחלה הזאת ומפיצה חוברות הדרכה איך להתמודד עם המחלה הזאת. מי שרוצה לחפש וזה מעניין אותו שיחפש בגוגל. ההכנסות של העמותה הזאת בסך הכול 101,000 שקל, כל הפעילות שלה היא פעילות של מתנדבים ומאוד חשוב לתת להם את סעיף 46. זה גם מטרה של בריאות.

אפשר לעבור הלאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אפשר לעבור הלאה.
ארז אורעד
עמותה חמישית. בית הכנסת, איפה גפני? בדיוק עכשיו מדבר בטלפון.
יעקב ליצמן
לא, יתברר לך אולי איזה סוג בית כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יכול להיות שזה בסדר.
ארז אורעד
מיתר. בית כנסת מיתר, פעילות בית כנסת במבנה ששייך למועצה המקומית. בית כנסת מיתר.
משה גפני
אבל למה אתה מדגיש בית כנסת? זה בית הכנסת היחיד ב-81?
ארז אורעד
אני לא יודע.
משה גפני
לא, אני שואל, זה בית הכנסת היחיד?
ארז אורעד
אני לא מדבר, אני כרגע לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נדע את זה - - -
משה גפני
אני שאלתי האם זה בית הכנסת היחיד - - -
ארז אורעד
כרגע אני מקריא את הרשימה לפי סדר.
משה גפני
רק שנייה, אין לי טענות אליך, תיקח בחשבון מראש, גם בהתחלה וגם בסוף. אני שואל שאלה מקצועית, האם בית הכנסת הזה הוא בית הכנסת היחיד בכל ה-81 שהגשת לשר?
ארז אורעד
מטבע הדברים יש גם בתי כנסת, אני מעריך - - -
משה גפני
אז למה זה כן ואחרים לא? אני בעד בית הכנסת.
ארז אורעד
ויש גם עוד עמותות שהן גם במטרות אחרות של בריאות, אני מעריך - - -
משה גפני
לא, אבל שאלתי על זה. שאלתי האם יש עוד בתי כנסת.
ארז אורעד
שאלת על זה. זה כמו שאני אצלם לך את הנקודה השחורה ואני אגיד שהכול שחור - - -
משה גפני
הכול לא רק שחור, שחור משחור. שר האוצר לפי דעתי עובר עבירה פלילית. אני חושב להתלונן אצל היועץ המשפטי לממשלה על ההתנהלות הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, לא צריכים.
משה גפני
שאלתי רק אם יש עוד בתי כנסת. זה הכול.
ארז אורעד
מטבע הדברים, כנראה. הרשימה כרגע לא מונחת בפניי. מטבע הדברים אני מניח שיש, כמו שיש עמותות אחרות.
משה גפני
בסדר, הבנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלתי אם שלחו איתו את הרשימה, כי אני ביקשתי שלפחות את הרשימה של אלה שעדיין לא נחתמו, שיעבירו. אמרו שיעשו מאמץ, אבל אני מבין שהמאמץ קשה כנראה וזה לא הגיע.
יעקב ליצמן
לא, הם שיכורים מ - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתה אומר על בית הכנסת במיתר?
יעקב ליצמן
אני ביקשתי רק שיגידו מי חברי העמותה של בית הכנסת הזה.
ארז אורעד
הירש שבואל, טובול נדב, איתן ספיבק, אוריאל אלעזרי ואלעזר ישראל. אתה מכיר מישהו מהאנשים האלה?
יעקב ליצמן
אם אני מכיר? אני יודע לאיפה הם שייכים, אבל בסדר.
ארז אורעד
באמת בקטע הזה אני לא יודע, אני לא איש - - -
עפר שלח
אני רוצה להבין ברמה של קריטריונים, מה ההיגיון שבתי כנסת מקבלים פטור לפי סעיף 46?
ארז אורעד
הרציונל הוא שיש לנו חקיקה, חקיקה ראשית. בחקיקה הראשית אחת מהמטרות, דת, בריאות, חינוך, דת היא מטרה בחקיקה ראשית. זה לא חקיקה משנית ששר האוצר מוסמך, בסמכותו להוסיף מדי פעם מטרות אחרות, היא מטרה ציבורית שהיא נחשבת כמטרה ציבורית מהותית לצורך מתן הטבות לסעיף 46.
יעקב ליצמן
הסיבה היא פשוטה, הממשלה בדרך כלל לא משתתפת, היום כמעט, לא היום, פעם בעבר - - -
עפר שלח
הפעילות הזאת לא מתקצבת דרך או הרשות המקומית או - - - ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
לא, היום לא בונים בתי כנסת. אם כן בונים, זה בתוך- - -
משה גפני
גם כבר לא.
יעקב ליצמן
אני לא יודע אם זה קיים עדיין, אבל זה בדרך כלל בזה. זאת אומרת היום הממשלה לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההיפך, במקום שהמדינה תשתתף היא אומרת 'תמצאו תורמים ואני אתן לכם את הסעיף הזה'. זה לגבי הרבה גופים.
ארז אורעד
למעשה זה המגזר השלישי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נמשיך הלאה, קצת יותר זריז.
ארז אורעד
יותר זריז. אז אנחנו עברנו הלאה ויש לנו את עמותת ספייס איי אל, שזו עמותה שנכנסת תחת הגדרה של מדע. העמותה הזאת היא עמותה שהוקמה לצורך קידום החינוך המדעי במדינת ישראל, כאשר הטריגר שלה, וזה מאוד מעניין, זה היה גם בחדשות, היה השתתפות בתחרות של גוגל במסגרתה יש לשלוח לחללית לירח באיזה שהוא שלב ולשלב צילומים באינטרנט, כאשר זה טריגר לפעילות החינוכית של מדע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נאשר את זה, אני יכול לתת את הרשימה של אלה שיהיו בתוך זה שיסעו לירח?
ארז אורעד
כרגע זו חללית לא מאוישת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חד כיווני, נכון?
ארז אורעד
ברגע שהחללית תהיה מאוישת, אז אולי נחשוב על זה.
עפר שלח
הכי צפופה בהיסטוריה היא תהיה.
יעקב ליצמן
אתה יכול לרשום בירח קרקע על שמך גם כן.
משה גפני
אתה יכול לעשות טובה, רק אם הוא יכול להסביר את מה שליצמן העלה? אני חייב ללכת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה?
משה גפני
על בועז לב ורוני גמזו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא יכול להישאר?
משה גפני
לא, אני חייב ללכת לוועדת חוקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שם יש בלגן שלם.
משה גפני
כן, בלגן שלם שם, עם הגיור.

שלוש העמותות האחרונות, האחת זה משרד הבריאות, מה שליצמן אמר, ושתי האחרונות זה בתי ספר. אז מה, סעיף 46 על בתי ספר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נקפוץ רגע, רק מפני כבודו של גפני. תקפוץ רגע לעמותה 17 ואחר כך נחזור. קרן מחקרים רפואית.
ארז אורעד
עמותה 17, קרן למחקרים רפואיים פיתוח תשתיות שירותי בריאות. זאת העמותה?
משה גפני
כן, סעיף 17.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ליד הבירה בירושלים או הבירה ירושלים?
ארז אורעד
ליד הבירה ירושלים. המוסד הזה, הרב גפני, עוסק במחקרים קליניים שמאושרים על ידי המדען הראשי. זאת אומרת יש כאן משרד ממשלתי שהוא למעשה נותן את ברכתו לקטע הזה וכידוע המגזר השלישי נכנס במקומות שהמדינה גם לא יכולה להיכנס אליהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה המגזר השלישי? פה חברים מנכ"ל משרד וסגנו. איך זה יכול להיות?
ארז אורעד
יש היום קרנות שגם מקימים, ואני יודע שזו יוזמה חדשה, דיברו איתי גם מהחשב הכללי, עושים קרנות לאומיות שגם הממשלה מעורבת בקטע הזה.
יעקב ליצמן
איך זה יכול להיות שהעמותה נוסדה ב-98' ורוני גמזו סך הכול ארבע שנים שם?
ארז אורעד
אני לא הבנתי את השאלה.
משה גפני
השאלה פשוטה.
יעקב ליצמן
כתוב נוסד ב-98'. רוני אפילו לא היה בחיתולים. בן כמה הוא, רוני?
עפר שלח
לא, הדבר החשוב הוא איך מנכ"ל משרד הבריאות והמשנה שלו - - -
יעקב ליצמן
בזה התחלתי. אגב, אני חייב להגיד לך כגילוי נאות, שבתקופתי לא ידעתי משום עמותה. אני לא יודע בדיוק מה זה שם.
ארז אורעד
תראו, דברים של ניגודי עניינים - - -
משה גפני
רק לפני שאתה משיב, אלה שחתומים על העמותה הזאת זאת הרשות המבצעת. זאת אומרת הוא יכול לבוא לממשלה ולהגיד 'אני צריך כסף לעניין הזה', הוא לא יכול לבוא - - -
יעקב ליצמן
זה מקבלי שכר, זה לא חברי עמותה. זה מקבלי השכר, אני צריך את חברי העמותה.
ארז אורעד
אז אין לי פה, יש לי פה את חמישה מקבלי השכר.
יעקב ליצמן
זה חשוב מאוד. אגב, שם שאמרתי זה גם מקבלי שכר, לכן אני - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה. מטעם רשם העמותות, לכם יש איזה שהיא בעיה בזה שיש עמותה שחברים בה - - -
יעקב ליצמן
לא הבעיה, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה. יש בעיה שמנכ"ל משרד ממשלתי והמשנה חברים במרכזים או אפילו יושבי ראש העמותה? יש איזה בעיה עם זה מבחינת רשם העמותות?
בנימין למקין
בחוק העמותות אין התייחסות לנושא הזה. אני מתאר לעצמי שיש אולי כללי אתיקה שחלים על זה. אני לא אומר שזה פסול, אני אישית לא מתמצא בכללי האתיקה האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל שמתם לב לעמותה ובדקתם אותה? שמתם לב לדבר הזה?
בנימין למקין
אני מתאר לעצמי שכשבדקו את העמותה אז כן שמו לב לזה.
עפר שלח
אני רוצה להבין. אנחנו מכירים קרן מחקרים שהיא צמודה לבית חולים.
ארז אורעד
לא, יש קרנות מחקרים שצמודות לבתי חולים זה - - -
עפר שלח
יפה, הקרן הזאת, לאן הכסף שלה הולך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא צמודה לירושלים.
ארז אורעד
הקרן זאת, מה שאני רואה פה, היא למעשה קרן שממומנת בחלקה על ידי משרדי ממשלה, אני יכול להגיד לך את המימון של הקרן.
עפר שלח
לאן הכסף - - -
יעקב ליצמן
לא, זאת אומרת רוני גמזו מכניס לכיס השני כסף.
ארז אורעד
דקה, אני אתן לך את ההכנסות בפירוט. סך כל הכנסות של העמותה הם 13.5 מיליון שקל. אני אומר לך את הנתונים גלויים. מה שיש בפניי אני מציג בפניכם, הכול שקוף. מימון על ידי משרדי ממשלה זה 6.700 מיליון, שזה דרך אגב דבר חיובי. כשאנחנו בודקים עמותות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה בסדר. השאר זה התורמים?
ארז אורעד
החצי השני, שזה יותר מחצי, זה 6.800 מיליון מימון על ידי קרנות וגופים פרטיים. מה שאני יודע מידיעה אישית שלי, כחבר עמותה לשעבר בשכונה שלי, אין מניעה שפקיד ממשלתי יהיה גם חבר עמותה, ובלבד שאין בכך ניגוד עניינים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אבקש מבני, מה שאני מבקש לפעם הבאה, תעשו בדיקה קצת יותר. המטרות של העמותה הזאת מצוינות, רק תעשה בדיקה אם באמת אפשרי שמנכ"ל משרד והמשנה למשרד הם המובילים עמותה שבתחום של המשרד. תעשה בדיקה אם זה אפשרי מבחינתכם.
יעקב ליצמן
אני, ברשותך, רוצה להעיר שני דברים. אל"ף, בשני הדברים מפריע לי, אבל באחד פחות ובאחד יותר. למשרד הבריאות יש קרן מחקרים. מי שעומד בראשה זה אבי ישראלי. יכול להיות שני דברים, וזה מטריד אותי, שלא ידעתי עד היום, ידעתי שיש קרן מחקרים לגבי - - - הגדלתי את הקרן. הבעיה כאן, האם זו קרן המחקרים של משרד הבריאות? בגלל זה ביקשתי שיביא לי את השמות, אבי ישראלי, שהוא היה מנכ"ל, אני מיניתי אותו כיושב ראש קרן המחקרים, לכן הקרן למחקרים, זה יכול להיות שייסדו את העמותה בגלל שרצו להביא תרומות מבחוץ וככה משרד הבריאות לא יכולים לקבל. זה יכול להיות סיבה. על אף שאני אומר במפורש שלא ידעתי. מטריד אותי בזה, כי לפי מה שכתוב כאן, זה נוסד ב-98', וזה לא יכול להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שהיא לא הייתה פעילה?
יעקב ליצמן
אבי ישראלי גם לא היה ב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שהיא לא הייתה פעילה, הייתה מה שנקרא עמותת מדף.
יעקב ליצמן
אני ממש לא יודע, אבל ברור דבר אחד, לכל הדעות, שלא יכול להיות שמשרד ממשלתי יעביר לקרן מחקרים כאשר מנכ"ל הוא חבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אז אני ביקשתי שיעשו בדיקה מיוחדת על זה.
יעקב ליצמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נחזור עכשיו לעמותה מספר 7. נעשה לפי הסדר, רק טיפה יותר מהר.
ארז אורעד
מספר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
7, המטבח של מאיר השמן.
ארז אורעד
המטבח של מאיר השמן, זה מעורר תיאבון. זו עמותה לסעד, למעשה מכינים מדי יום כ-500 כריכים, חמישה ימים בשבוע, לחלוקה בבתי ספר לתלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך.
יעקב ליצמן
שרה קריב היא חברת כנסת?
ארז אורעד
אני לא בדקתי, אני לא יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה יפעת. לא.

הלאה.
ארז אורעד
עמותה מספר 8. עמותה מספר 8 היא למעשה עמותה למען ילדים במצוקה, חיפה והצפון. העמותה הזאת פועלת לגיוס כספים למען מוסדות שמטפלים בילדים במצוקה באזור חיפה והצפון. העמותה מסייעת למשפחות במצוקה בתשלומים כגון שכר לימוד, טיפולי שיניים וכיוצא בכך. זו מטרה ציבורית מוצהרת בחקיקה ראשית, סעד.

עמותה מספר 9. רשם העמותות?
בנימין למקין
יש אישור ניהול תקין.
ארז אורעד
קרן דולב לצדק רפואי. העמותה הזאת למעשה היא עמותה שעוסקת בסעד, סיוע משפטי והגשת עתירות עקרוניות בנושא הזכות לבריאות במימון ציבורי. העמותה הזאת פועלת למען אוכלוסיות מוחלשות כאשר המטרה הציבורית המוצהרת שלה, והיא עומדת במטרה הציבורית של החקיקה הראשית - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת זה לא כמו כל אלה שמפרסמים, 'זכותי' וכל הדברים האלה?
ארז אורעד
לא, זה לא 'זכותי', זה נעשה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו עמותה שלא לוקחת כסף אלא רק צדקה.
ארז אורעד
יש בה 16 מתנדבים ללא שכר, הנהלה וכלליות מאוד זעומות, רק לצורך התפעול השוטף שלהם, כמה אלפי שקלים וזהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה מאוד.
ארז אורעד
העמותה הבאה בתור, עמותה מספר 10 ברשימה שלכם, תיאטרון קרוב, מיסודו של ניקו ניתאי, מי שזוכר את השחקן ניקו ניתאי.
עפר שלח
הייתה לו הצגת יחיד שהלכה 30 שנה לדעתי. הוא עשה את הנפילה של אלבר קאמי.
יעקב ליצמן
הוא הציג 30 שנה?
עפר שלח
כן, 30 שנה הוא הציג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הצגה בניו יורק שרצה הרבה יותר.
ארז אורעד
יש להם הכנסות מאוד מרשימות, תרומות. קודם כל העמותה תחת המסגרת של מטרה ציבורית תרבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התיאטרון זה לא משהו מסחרי? זה לא משהו שמרוויחים כסף?
ארז אורעד
הוא לא עושה תחרות בשוק הפרטי. הקטע של הכרטיסים שלו, מחיר הכרטיסים זה 25 שקלים, ציינתי את זה גם פה.
עפר שלח
זה בתחנה המרכזית.
ארז אורעד
המטרה, אם תיתנו לי שתי דקות, או 30 שניות אפילו - - -
יעקב ליצמן
אני חושב שצריך לפתוח תיאטרון הכנסת ואז - - -
עפר שלח
לא היינו צריכים אישור, זה כבר ממומן מקופת הציבור.
יעקב ליצמן
עובדה שאתה יכול להיות מנכ"ל ולקבל מ - - -
ארז אורעד
בכל אופן המטרה המוצהרת שלה היא תרבות והיא עומדת במטרה הזאת. בדקנו את העמותה. העמותה פועלת, כבוד היושב ראש, במטרה להתאים את עצמה לשכבות האוכלוסייה המוחלשות, מעוטות היכולת, אם אתם רואים פה, זה באמת באזור התחנה המרכזית, שלא זוכות לבקר לעיתים קרובות באירועי תרבות ולאחר בדיקתנו מצאנו לנכון להמליץ לשר האוצר והוא מצא לנכון להעביר את זה גם לאישורכם, בהתאם לסעיף 46.

עמותה מספר 11. קרן ישמח משה, נצרת עלית. הקרן הזאת היא במטרה מוצהרת של סעד והיא עוסקת בחלוקת מוצרי מזון. אנחנו רואים שכל העמותה הזאת, רובה ככולה, מתופעלת על ידי מתנדבים, מחלקים מוצרי מזון, ירקות, כל סוף שבוע, חגים, שוברי קנייה בחגים לאוכלוסיות מוחלשות, ילקוטים לילדים שעולים לכיתה א'. חלק ממוצרי המזון נאספים על ידי תנועות נוער ואנחנו רואים בזה מטרה מבורכת שלמעשה עומדת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אישור, בני, יש להם, נכון?
בנימין למקין
כן.
ארז אורעד
עמותה מספר 12, מתוך 19. אנחנו רואים את מכון שלום הרטמן. המטרה המוצהרת שלו היא חינוך. מכון שלום הרטמן הוא מכון שעוסק בפיתוח יוזמות חינוכיות חדשניות שמטרתן תגבור הזהות הישראלית, היהודית, גם של ההנהגה הנוכחית וגם של ההנהגה העתידית במדינת ישראל.
יעקב ליצמן
וואו, ההנהגה העתידית.
ארז אורעד
ועכשיו הנוכחית, גם בנוכחית הוא עוסק. זאת אומרת זה פתוח בשבילכם.
יעקב ליצמן
הנהגה עתידית. לי אין עתיד, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, תן לי להבין. מכון הרטמן הוא מכון ותיק מאוד, הוקם ב-84', אז איך הם רק עכשיו הגיעו לבקש?
יעקב ליצמן
ביקש רק עכשיו.
ארז אורעד
אני רק חייב לציין פה שלא כל העמותות - - - יש 70,000 עמותות במדינת ישראל, מתוכן 21,000 מה שאנחנו יודעים מגישים דוח למס הכנסה. אלה נתונים מאוד מסקרנים. ורק ל-5,000 יש אישור 46, יש עמותות שלא מבקשות את האישור. יש דרך אגב גם תורמים, הרבה תורמים שתורמים לעמותות, שלא מבקשים גם את הזיכוי. לפעמים יש להם 20-30 שקלים וזה מצטבר לסכומים מאוד גדולים. זאת אומרת סעיף 46 זה לא חזות הכול.
בכל אופן הם החליטו, מכיוון שהם מקבלים תרומות בסדר גודל שהוא משמעותי עבורם כנראה, בסך כמה מיליוני שקלים, אז הם ביקשו את האישור. הם נבדקו אצלנו, עברו בוועדה הפנימית שלנו והמלצנו לשר, לאחר שעברו בוועדה הפנימית, לאשר אותם כעמותה שזכאית לסעיף 46.

כל המטרות שאני כרגע מציג בפניכם אלה מטרות שהן בסעיף הראשי בחקיקה ראשית שהם בחינוך. לא הגענו עדיין למטרות של השר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי.
ארז אורעד
13, קרן מלגות לאילת. הקרן הזאת היא תחת מטרת ספורט. עוד פעם מטרה ציבורית שמצויה שבחקיקה הראשית. הקרן הזאת הוקמה לעידוד מאמנים לספורטאים מצטיינים לעסוק באימוני ענפי הספורט הלא אולימפיים ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר. הלא אולימפית, כנראה פה מכוונים לענפי ספורט שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא קשורה לכל המרכזים של הספורט?
ארז אורעד
לא, היא לא קשורה לזה. עוד פעם, אני מזכיר עוד פעם כחוט השני, המגזר השלישי ממלא את הוואקום שהממשלה לא מסוגלת למלא אותו. זה אחד מהיתרונות שלו.

בית הכנסת גן רווה, חולון. יש פה בית כנסת. בבית הכנסת הזה - - -
יעקב ליצמן
צריך טיפה לבדוק למה הוא כן אישר את זה.
ארז אורעד
העמותה מפעילה בית כנסת לעדה הגרוזינית במבנה שכור ופועלת להקמת מבנה קבע לבית הכנסת. יש לה יכולות די נחמדות בגיוס כספים, היא קיבלה תרומות בסך של 385,000 שקל. רוב העובדים שם בהתנדבות. נכנסת לגדרה של מטרה ציבורית המצויה בחקיקה ראשית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בני, היא עברה אישור?
בנימין למקין
כן.
ארז אורעד
עמותה מספר 15, היא עמותת נור, האגודה לקידום עיוורים במגזר הבדואי. העמותה הזאת כמובן נכנסת למטרה ציבורית של סעד. עיקר הפעילות שלה היא תפעול מרכז יום לתלמידים עיוורים ולקות ראייה במגזר הבדואי אשר הוקם על ידי המוסד לביטוח לאומי. זאת אומרת יש לנו מוסד לביטוח לאומי שגם מכיר וגם נותן את ברכתו. אמנם אוזלת ידו התקציבית לא מסוגלת, נכנסת פה עמותה כחלק מהמגזר השלישי למלא את הוואקום שהמוסד לביטוח לאומי לא מסוגל למלא, תחת מטרת סעד, ויש לה דווקא תרומות די נחמדות, 166,000 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לה ניהול תקין, בני?
בנימין למקין
כן, יש לה.
ארז אורעד
עמותה מספר 16, עמותת פסיפס, מרכז ליווי למשפחות מאמצות. כאן אנחנו רואים עמותה שפועלת להפעלת קו חם לייעוץ למשפחות, ייעוץ קבוצתי ואינדיבידואלי על ידי עובדים סוציאליים ורופאים התפתחותיים. עוד פעם, מה שמשרד הרווחה לא מסוגל כרגע לקיים, אז פה הן מקיימות את זה תחת מטרת סעד, היא נכנסת לגדר מטרה ציבורית של סעד ולכן המלצנו לשר האוצר להעביר אותה לאישור הכנסת, לקבלת אישור לפי סעיף 46.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקפוץ לעמותה 18.
יעקב ליצמן
לפיד זה לא המשפחה של השר.
ארז אורעד
אני לא נכנס לשמות משפחה.
יעקב ליצמן
אני צריך לדעת, אבל. אל תיכנס, אבל אני רוצה לדעת אם זו המשפחה של שר האוצר.
ארז אורעד
אנחנו עוברים לעמותה מספר 18, יש לנו עוד שתיים טו גו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה, בית ספר?
ארז אורעד
אנחנו רואים פה את בית הספר הבפטיסטי בנצרת. למעשה בית הספר הזה הוא בית ספר שמנהל גן ילדים, בית ספר יסודי ו - - -
יעקב ליצמן
ליהודים לא נותנים, לבפטיסטים - - -
ארז אורעד
בית הספר מתוקצב על ידי משרד החינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, רק שנייה. זה תקדים? יש בתי ספר שיש להם - - -
יעקב ליצמן
הרב גפני, בוא. לבפטיסטים נותנים עכשיו.
משה גפני
עדיף על פני בתי כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש בתי ספר נוספים שיש להם סעיפי 46?
ארז אורעד
יש בתי ספר נוספים, גם במגזר החרדי. אנחנו נותנים גם ל - - - יש גם גני ילדים שמקבלים ואנחנו כרגע - - -
יעקב ליצמן
היום זה מיוחד - - - את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת יש אפשרות שגם מוסדות חינוך רשמיים של המדינה יכולים להקים עמותות ולקבל.
ארז אורעד
כן, ברגע שיש גוף שמכיר בכך ואין תקציב לכך, בא המגזר השלישי, נכנס לוואקום הזה ועושה בדיוק מה שצריך. פה זה נכנס למטרה ציבורית של חינוך, מטרה ציבורית ראשית.
משה גפני
אני בא עכשיו מוועדת החינוך. בוועדת החינוך יושב שר החינוך, הוא הולך לתת קייטנות לכל בתי הספר, רק לא לחרדים. נצטרך סעיף 46 לזה. אני אמרתי לו שהוא שונא חרדים, זה הכול.
ארז אורעד
אני?
משה גפני
לא, זה לא קשור אליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, תמשיך הלאה. 19.
ארז אורעד
העמותה לפיתוח היזמות והיצוא זאת עמותה שלמעשה עוסקת בהפעלת שלושה בתי ספר מקצועיים באזור חיפה ואשקלון, 450 תלמידים בגילאי תיכון, ט' עד י"ב. העמותה הזאת, ראוי לציין, מתעסקת בעיקר באוכלוסייה של ילדים שנשרו מבתי ספר במסגרות החינוכיות הקיימות ולפיכך אנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא גוף שהוא כלכלי שעוסק - - -?
ארז אורעד
הוא לא גוף כלכלי, לעמותה הזאת יש תרומות בסדר גודל של מספר מיליונים והיא נכנסת תחת מטרה של חינוך. חברי ההנהלה, סטף ורטהיימר, לדוגמה.

אז זהו, עד כאן, סיימתי. אני מאוד מבקש מוועדת הכספים לאשר את העמותות שהקראנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק חוזר שוב על שאלתי, אולי בינתיים קיבלת תיקים נוספים או רשימה של התיקים שנמצאים?
ארז אורעד
לא, לא קיבלתי.
סתיו שפיר
יש לי שאלה לוועדה, אם אפשר, ניסן. יש משהו קצת חסר ערך בדיון הזה, מאחר שאנחנו מקבלים רשימה של עמותות מבלי לקבל עליהן חומרי רקע ומבלי לגעת - - - אנחנו כמובן מדברים עליהן בוועדה, אבל עם כל הכבוד זה לא לגמרי מספיק. אם אנחנו נדרשים לאשר את הסעיף הזה סתם כחותמת גומי, אז בסדר, אבל אם אנחנו נדרשים באמת לאשר אותו, ראוי שאולי נבקש לפעם הבאה שהחומרים האלה יגיעו לחברי הוועדה כשיש ברשותנו עוד חומרים על העמותות, כשאנחנו לא צריכים להתחיל לחפש באינטרנט מידע נוסף על כל עמותה ועמותה. זה דבר שהוא רק הגיוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פתחתי ואמרתי שאנחנו עשינו שינוי מכאן ולהבא לגבי סעיף 46. אנחנו עוברים עמותה-עמותה, מקבלים גם מרשם העמותות אישור שבדקו את העמותה ויש לה ניהול תיקון ומקבלים מארז הסבר על כל עמותה. בימים עברו היו מקבלים את הרשימה ומצביעים עליה והפעם אנחנו באמת עושים בדיקה הרבה יותר עמוקה בנושא. אני לא הייתי מציע שיתחילו להעביר חומרי רקע, אלא אם מישהו רוצה, אבל לא להתחיל לעשות מזה עניין, כאילו עניין לדון על כל אחד שעות וכו'. זה לא - - -
סתיו שפיר
ממש לא שעות, אבל בדיקה שהיא רק מתבצעת בזמן הוועדה היא לא ממש בדיקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שיושבים פה נציגים - - -
סתיו שפיר
אני שומעת פה יותר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר, מאחר שיושבים פה נציגים של שני גופים, רשם העמותות מצד אחד, שיש לו את כל המערכת והוא בודק ואם מישהו רוצה לקבל ניהול תקין, הוא עושה את זה. מצד שני יש לנו כאן את מי שאחראי מבחינת רשות המיסים, שהם עושים את הבדיקה, אנחנו רק צריכים לוודא אל"ף, שעשו, בי"ת, לראות באופן סביר, נניח פה עלינו על משהו שנראה לנו מאוד לא סביר, לדוגמה, אבל אם זה נראה לנו סביר וטוב אנחנו סומכים עליהם. אבל אני אומר שוב, הרשות ביד כל חבר כנסת לקראת דיון כזה לדבר איתו ולקבל ממנו את כל הפרטים שרוצים, הוא עומד לרשותנו, איך אומרים? 24 שעות ביממה, אני מקווה, כדי לקבל את זה. אני לא הייתי מציע רק שנהפוך דיון על כל אחד ואחד לאישיו - - -
סתיו שפיר
אולי לא צריך אז בכלל לעשות דיונים, אם אנחנו סומכים עליהם מראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני חושב שכן צריך. יש לנו - - -
יעקב ליצמן
סתיו, אני חייב להגיד שוועדת הכספים בתקופתי ואני מניח שגם בתקופת גפני הייתה כמעט חותמת גומי. כלומר בתקופתי הצבענו, זה לקח חמש דקות. אני לא אשקר.
סתיו שפיר
אם מדד הערכים שלנו הוא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, שנייה, סליחה.
סתיו שפיר
- - - כמעט חותמת גומי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, את נכנסת בדבריו של רב יעקב, תני לו לסיים.
יעקב ליצמן
לכן זה היה אוטומטי, הצבענו, סמכנו על מס ההכנסה, סמכנו על רשם העמותות, עד כדי כך שבהתחלה אפילו, בהתחלה הראשונה שלי, לא היה רשום אפילו אם זה ניהול תקין, מה שכתוב היום. לאט לאט זה נוסף. מה שנקרא היום, שני דברים, אל"ף, אני חייב להגיד לזכותו של מס הכנסה, שהוא - - -
משה גפני
לא מס הכנסה, לזה שאחראי על סעיף 46.
יעקב ליצמן
לא, אני מדבר על זה. כרגע אנחנו מדברים על מה שמגיע לכאן. אז הוא מנקה שולחן, הוא עושה את הדברים כמיטב. אני לא יכול להגיד לך שאף פעם, אבל הרבה פעמים אפילו זה שהיה ממונה לא בא, מישהו אחר היה בא ולא היה עד כדי כך. לאחרונה קרו שני דברים. אל"ף, וזה טוב, שחברי הוועדה, היושב ראש בעיקר וחברי הוועדה, ביקשו יותר פרטים, להיכנס לכל זה, זה בסדר גמור. אני מאוד בעד, אני חושב שזה דבר נכון לעשות. דבר שני, שנהייתה פוליטיזציה באישורים, לכן אנחנו חייבים להתעמק הרבה יותר פה. זה לצערי מה שקרה. לא היה אצלי אף פעם בהיסטוריה כשאני הייתי, אני מניח שגם אצל גפני אותו דבר - - -
משה גפני
לאף אחד לא היה.
יעקב ליצמן
שהעבירו רשימות שנתקעו במס הכנסה. או שהכול נתקע, זה יכול להיות לפעמים, אבל מה שהעבירו, העבירו את הכול.
משה גפני
סלקציה.
יעקב ליצמן
כן, זה לא היה אף פעם. לא, זה חמור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אז - - -
יעקב ליצמן
רגע, אדוני. זה חמור ואני כבר עשיתי מעשה היום באמצע הישיבה, פניתי למבקר המדינה, כבר בדרך עכשיו מכתב למבקר המדינה, אני רוצה לבדוק מה קרה עם השימוש של שר האוצר בכל הדברים.
משה גפני
את לא היית בהתחלה, אבל יש 81 שהועברו לשר והוא הביא לפה רק - - -
יעקב ליצמן
גם את שני בתי הכנסת האלה - - -
ארז אורעד
אני - - -
יעקב ליצמן
תן לי. היות שאני רוצה לעזור לך, אז תן לי. אל תתערב כרגע. אז אנחנו פנינו כבר, אני פניתי, אני חושב שצריך בדיקה יסודית כאן, מה קורה כאן ולמה הוא מעכב. זה שטויות, אומרים 'זכותו לבדוק', אבל סלקציה לא. זה מה שאמרתי. לכן אנחנו לא באים עכשיו בטענות - - -
סתיו שפיר
הטענות הן חלילה לא לארז. ממש לא.
ארז אורעד
אני רוצה שני דברים להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אתה נמצא בוועדה ואתה - - -
סתיו שפיר
ארז, זה לא טענות נגדך בכלל, השאלה היא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, סתיו, בבקשה. רק שנייה.
סתיו שפיר
אני המתנתי לרב ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל רק רגע.
סתיו שפיר
אבל לא סיימתי את דבריי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא התחלת, כי לא קיבלת אישור, ואני גם רוצה להגיד לארז שלא מדברים - - -
סתיו שפיר
אבל השאלה פה היא לא רק כלפיו, אני רוצה לחדד את השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, שמעתי, אבל את לא קיבלת רשות.
סתיו שפיר
שנייה, ניסן, חבל, חבל, כי בסוף - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל למה את נכנסת באמצע?
סתיו שפיר
- - - זה ייאמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ייאמר כשתקבלי רשות.
סתיו שפיר
אם המסר שלך הוא שאנחנו סומכים על מה שנאמר לנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה בדרך שלך? רק שנייה, את ממשיכה בדרך שלך?
סתיו שפיר
אז השאלה, והיא שאלה שמופנית אליך, לא אל ארז - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, היא לא תהיה מופנית אליי כשאת לא תקבלי רשות דיבור.
סתיו שפיר
אבל היא עדיין מופנית אליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את לא תקבלי תשובה וזה חבל.
סתיו שפיר
מצטערת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שהשאלה טובה ואני ארצה לענות לך - - -
סתיו שפיר
- - - אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אתן לך רשות דיבור ותקבלי, אבל לא להיכנס באמצע כשאת מחליטה.
סתיו שפיר
אבל אני רוצה לחדד את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את ממשיכה הלאה.
סתיו שפיר
אתה סתם מתעקש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה הלאה.
סתיו שפיר
אני רוצה לחדד את שאלתי שלא הקשבת לה והיא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, סליחה. אוקיי, תודה רבה לך.
סתיו שפיר
אם אתה אומר ש - - - מה תפקידנו כאן בוועדה, למה אנחנו מתבקשים לאשר את ה - - -?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, רב יעקב, אני רוצה רק להוסיף שהפעם גם אנחנו שלחנו את הרשימות מראש. אף פעם זה לא היה לחברי הוועדה, שכל חבר ועדה יכול לראות את זה. זה גם נמצא באתר.
סתיו שפיר
זה שמדברים על זה כהישג, זה באמת אבסורד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא מקבלת רשות ואני לא אתייחס, נו, מה אני יכול לעשות?
סתיו שפיר
זה שחברי ועדה לא היו מקבלים את הרשימות מראש זה מגוחך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מגוחך, אבל ככה עבדת. את אישרת גם 80 תיקים או 121 תיקים, ככה, אישרת. גם את.
סתיו שפיר
אני אישרתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל הוועדה הזאת אישרה.
סתיו שפיר
הוועדה, לא אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, טוב, בסדר.
סתיו שפיר
זה בדיוק ההבדל, כי זה לא יכול להיות שחברי הוועדה יישבו פה ויאשרו דברים בלי שנבדוק - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוקיי, ארז, אני אתן לך משפט.
סתיו שפיר
זה לא ייתכן. להציג את זה כניצחון זה ממש מגוחך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משפט אחד וזהו, ואנחנו נרצה לעבור הלאה.
ארז אורעד
אני לא רוצה לגזול זמן, אני מפציר בוועדת הכספים לאשר את הרשימה הזאת. חבל שהדיון הזה יהיה דיון עקר. אנחנו השקענו עבודה מאוד רצינית על הרשימה הזאת וגם ישבנו פה, עברנו רשימה רשימה, דבר שלא עשו פה אף פעם בוועדת הכספים והייתם באמת חותמת גומי, היום לא - - -
יעקב ליצמן
אתה חייב לתת לנו תשובה על משרד הבריאות.
ארז אורעד
אז לפחות הרשימות שעברנו, אני מפציר בוועדת הכספים ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אני רק רוצה להגיד מה שאמרתי בפתיחה. מאחר שעברנו עליהם, בפעם הבאה, לכשנצביע עליהם לא נצטרך לעבור כי עברנו עליהם, אבל מאחר שהשר משאיר על שולחנו עדיין 60 תיקים שאנחנו לא יודעים למה ולמרות בקשותיי לא קיבלנו אותם, ולמרות בקשותיי לפחות שיעביר את הרשימה עם הסבר למה אלה כן נחתמו ואחרים לא, גם אותה לא קיבלתי, לכן אנחנו לא מצביעים על זה. רק עברנו כדי להבין. בפעם הבאה לא נצטרך לעבור, חסכנו את הזמן הזה ובפעם הבאה כשיגיעו שאר התיקים נוכל לעבור עליהם גם ואז להצביע על כל הרשימה.
יעקב ליצמן
אדוני, אני מבקש לנושא של משרד הבריאות, שלא נחכה ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה ביקשנו שיבדקו.
יעקב ליצמן
לא, שלא נחכה לישיבה הבאה, לא יודע מתי זה יהיה על זה, אני מבקש שנקבל תשובה עוד היום, או גג מחר, כי אני רוצה לדעת איך קרה שמשרד ממשלתי פותח עמותות, אם - - - אני רוצה לדעת מה הוא עושה עם זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
יעקב ליצמן
כי כתוב שהוא נוסד ב-98', אני יכול להגיד לך שבתקופתי זה לא היה. אני לא יודע מזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בני וארז, תודה לכם. ואני מקווה שבישיבה הבאה, שתהיה בשבוע הבא, נוכל כבר להצביע על זה כשנקבל את כל התיקים. בכל אופן תעבירו גם את המסר הזה מעבר לזה שאני העברתי את זה ללשכה. תודה לכם ויישר כוח גדול. וארז, אנחנו אומרים לך תודה רבה, כלומר זה שלא מצביעים זה לא בגללך.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:41.>

קוד המקור של הנתונים