ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/03/2014

הצעות לתיקון תקנון הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 80>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ח' באדר ב התשע"ד (10 במרץ 2014), שעה 9:00
סדר היום
<הצעות לתיקון תקנון הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
דב ליפמן
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<הצעות לתיקון תקנון הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
יש לנו השגות להצעה לתיקוני התקנון מיום ה-19 בפברואר. פרט למשה גפני וליעקב אשר, מי השיג השגות? נתחיל בהסתייגויות הזאת.
לסעיף 1: לא יאוחר מיום כ"ט באייר התשע"ד, שזה עד ה-29 במאי. הוא מבקש עד ה-10 במרץ 2014, שזה עד היום.

הסעיף המוצע אחרי "לכנס את הוועדה" יבוא "או ועדת משנה שלה שבראשה עמד יושב ראש הוועדה" והמלים "ולעניין ועדת משנה שבראשה עמד ושב ראש הוועדה – רשאי הוא להחליט כאמור גם לתקופה" – יימחקו.
ארבל אסטרחן
בעצם אפשר לומר שההשגה הראשונה היא שוללת את התקנון כי כל הרעיון וכל התיקון הזה נועד להאריך את התקופה. אומר התקנון שאפשר לצרף השגה ששוללת את ההצעה אבל היא לא תידון אלא תצורף להצעת הנוסח שתונח על שולחן הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו קודם כל נצביע על זה. הם לא באו לנמק אבל זה לגיטימי.

מי בעד ההשגה? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
ההשגה לא התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
ההשגה לא התקבלה.

השגה שנייה היא של איתן כבל. במקום ההצעה לתיקון תקנון הכנסת אותו אנחנו הנחנו, הוא מציע: "חדל לכהן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תמליץ הוועדה ברוב קולות על יושב ראש חדש בתוך שבעה ימים מהמועד האמור".

מי בעד ההשגה? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
ההשגה לא התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
ההשגה שלא התקבלה.

הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן היא הצעה טובה, המטרה שלה היא לאפשר: "סמכות יושב ראש הכנסת למנות את אחד מחברי הוועדה לנהל ישיבה של ועדת החוץ והביטחון תורחב גם למינוי חבר בוועדת השניים לפי סעיף 17 לחוק מבקר המדינה".

חוק מבקר המדינה בתיקון שנעשה בשעתו ביוזמתו של יורי שטרן מאפשר למעשה ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון וליושב ראש הוועדה לביקורת המדינה לעיין בדוחות מאוד מסווגים וגם לקיים פיקוח פרלמנטרי שבדרך אחרת לא מתאפשר. כיוון שאין יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ולא אמור להיות עד ה-29 במאי, מבקשים מיושב ראש הכנסת לאפשר מינוי גם לעניין הזה.
ארבל אסטרחן
ההשגה הזאת היא בסדר גמור. אמרה לי מנהלת הוועדה שחבר הכנסת כהן שהגיש אותה, יש לו הצעה נוספת שיושב ראש הכנסת יהיה חייב למנות את אותו חבר ועדה לוועדת השניים מקרב חברי ועדת המשנה למודיעין. אני חושבת שנכון להשאיר את שיקול הדעת ליושב ראש הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק.

מי בעד ההשגה של אמנון כהן?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההשגה התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
ההשגה התקבלה.
ארבל אסטרחן
בנוסח שהוגש. בלי התוספת.
היו"ר צחי הנגבי
בנוסח שהוגש. בלי התוספת. יש לנו עוד משהו נוסף?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מודים לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:10.>

קוד המקור של הנתונים