ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/03/2014

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41), חוק הכנסת (תיקון מס' 36), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
04/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 75>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ב' באדר ב התשע"ד (04 במרץ 2014), שעה 11:00
סדר היום
<1. בקשת יושב-ראש הכנסת לאשר לראש ממשלת בריטניה לנאום במליאת הכנסת ביום רביעי, י' באדר ב' התשע"ד, 12 במרס 2014>
<2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 36) (מועד הפסקת כהונה), התשע"ד–2014>
<3. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 40) (מועד הפסקת כהונה)>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – מ"מ היו"ר
דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב
מוזמנים
>
ששון גמליאלי - נציג, איגוד העובדים הסוציאליים, נציג הצפון

איגנסיו קולטון - עו"ס קהילתי, איגוד העובדים הסוציאליים

בני שדה - משקיף, משמר חברתי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<1. בקשת יושב-ראש הכנסת לאשר לראש ממשלת בריטניה לנאום במליאת הכנסת ביום רביעי, י' באדר ב' התשע"ד, 12 במרס 2014>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה, יש לנו על סדר-היום שני נושאים, אתחיל מהנושא שרשום כסעיף ג': בקשת יושב-ראש הכנסת לאשר לראש ממשלת בריטניה לנאום במליאת הכנסת ביום רביעי, י' באדר ב' התשע"ד, 12 במרס 2014.
אתי בן יוסף
אישרת לו כבר ב-19 בחודש והוא לא הגיע.
היו"ר יריב לוין
כן, אישרנו בשעתו את הנאום של ראש ממשלת בריטניה כאן. בגלל עניינים שנוגעים למצב בארצו הביקור שלו נדחה, והם מבקשים לקיים את הנאום שלו ב-12 במרס. הנאום יהיה בשפה האנגלית, ילווה בתרגום סימולטני. אם מותר לי להוסיף, אני מקווה שיכבד אותנו קצת יותר מאשר נאומו של האורח האחרון שהיה כאן.
אורי מקלב
כנראה השפה משליכה על התוכן.
היו"ר יריב לוין
כן, ונעה מעל הדוכן.
אורי מקלב
השפה משליכה על התוכן.
היו"ר יריב לוין
מותר להגיד הכול.
אברהם מיכאלי
אל תהיה בטוח.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת יושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.
<2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 36) (מועד הפסקת כהונה), התשע"ד–2014>
<3. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 40) (מועד הפסקת כהונה)>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לשתי הצעות החוק: הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 36) (מועד הפסקת כהונה), התשע"ד–2014; והצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 40) (מועד הפסקת כהונה), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. שתי ההצעות האלה היו במקור הצעה אחת שהוגשה על-ידי חברת הכנסת מיכל בירן ועל ידי. הן פוצלו כדי להפריד בין תיקונים שנעשים בחוק-יסוד: הכנסת לבין תיקונים שנעשים - - -
ארבל אסטרחן
חוקי יסוד בכלל.
היו"ר יריב לוין
כן, בחוקי יסוד בכלל, נכון, לבין תיקונים שנעשים בחקיקה רגילה בחוק הכנסת ובחוק הממשלה. אני מציע אולי, ארבל - אין למעשה שינויים דרמטיים ממה שהיו בקריאה הראשונה, אני לא יודע אם יש שינויים בכלל אפילו.
ארבל אסטרחן
כן, אלא אם יש הערות, הדברים כבר נאמרו לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
אולי תתני רק איזושהי סקירה קצרה.
ארבל אסטרחן
התכלית של הצעות החוק האלה היא להבהיר מה קורה במצב שבו שר או חבר כנסת מתפטר. בדרך כלל זה קורה ביום חמישי ואז ההתפטרות אמורה להיכנס לתוקף בשבת. מדי פעם מתעוררת השאלה מה קורה במצב כזה: האם ההתפטרות נכנסת לתוקף; האם היא נדחית לצאת השבת; האם מוסיפים עוד שעות; ואם מוסיפים - כמה? האם מוסיפים יממה שלמה או רק שעות כמספר השעות שבין כניסת השבת לשעה שבה ההתפטרות הייתה אמורה להיכנס - ואם זה ככה, אז זה תמיד לא ברור כי שבת לא נכנסת באותה שעה בכל מקום, השבת היא לא בדיוק 24 שעות, וכל פעם הדבר הזה מעורר שאלה. לגבי שרים גם יש איזושהי הנחיה של היועץ לעניין הזה.

ולכן, מוצע כאן להסדיר בחקיקה את העניין באופן שיהיה ברור וידוע, כי יש חשיבות רבה לשאלה מתי בדיוק מסתיימת כהונה של חבר כנסת או שר. לכן, ההצעה היא לתקן הן את חוק-יסוד: הכנסת והן את חוק-יסוד: הממשלה בצורה זהה עם השלמה בחוקים הרגילים, בדברים שלא חייבים להיות בחוק-היסוד. היום למשל, חוק-יסוד הכנסת אומר שחבר כנסת שהגיש התפטרות - החברות בכנסת נפסקת כעבור 48 שעות, זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן. כמובן, 48 שעות נועדו לאפשר לו להתחרט, ומוצע להוסיף שאם הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה יידחה סיומה ליום שלאחר מכן, שאינו יום מנוחה, והכל כפי שייקבע בחוק, ואז מוצע לקבוע בחוק רגיל, בחוק הכנסת גם מה זה יום מנוחה וגם מתי תסתיים התקופה.
לגבי יום מנוחה - מוצע לקבוע שמדובר על מועד ממועדי ישראל שמפורטים בפקודת סדרי השלטון והמשפט, שהם: שבת, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. כל אחד מהחגים האלה, אם ההתפטרות נכנסת בו לתוקף, ידחה את מועד כניסת ההתפטרות לתוקף, וההצעה היא שההתפטרות תידחה ליום שלמחרת בשעה עשר בבוקר.
אברהם מיכאלי
בעצם זה אומר: ראש השנה ושבת זה יידחה בשלושה ימים.
ארבל אסטרחן
נכון, אם זה יומיים.
אברהם מיכאלי
בדרך כלל זה פיצול, אבל אלה חגים של שלושה ימים ברצף.
ארבל אסטרחן
נכון, אם זה היה אמור להיכנס באחד מהם זה יידחה ליום שלמחרת שאינו יום מנוחה, ליום הרגיל בשעה עשר בבוקר, ואז יש ודאות בעניין הזה, וההצעה היא שזה יחול הן על התפטרות של ח"כ או שר, הן על פיטורי שר. וזה יתוקן באותו אופן בחוק-יסוד: הכנסת, בחוק-יסוד: הממשלה, ובהתאמה בחוק הכנסת ובחוק הממשלה.
תיקון נוסף שמוצע כאן באותו נושא הוא לגבי נשיא המדינה. נשיא המדינה - היום יש הוראה בחוק-יסוד: הנשיא, שגם ההתפטרות שלו נכנסת לתוקף 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע ליו"ר הכנסת. כאן הוצע בכלל למחוק את האופציה הזאת. נגיד, נשיא המדינה הוא לא מישהו שאמור להתפטר ולהתחרט, ההתפטרות שלו נכנסת לתוקף כשהוא מסר את כתב ההתפטרות, נקודה. בלי הארכה. אלה בעצם התיקונים שהיו בקריאה הראשונה ואושרו.
ופה רציתי להוסיף איזשהו תיקון של השמטה קטנה שקיימת בחוק הממשלה, שלא נוגע לתיקונים שלנו, אבל זה תיקון שפשוט חיכינו שהחוק הזה יתוקן בשביל להכניס את זה. חוק הממשלה מפנה בסעיפים שונים לחוק-יסוד: הממשלה, אחד הסעיפים מפנה באיזשהו עניין: "כאמור בסעיפים 17 או 23", וחסרות המילים: "לחוק-היסוד", אז אנחנו מבקשים גם את זה, זו ממש השמטה מקרית, יכול להיות שאפשר היה לתקן את זה בכלל כתיקון טעות. אני רוצה להכניס גם את הדברים האלה לתיקון שלנו בחוק הממשלה. אלה הדברים.
היו"ר יריב לוין
כן, זה בסדר.
אברהם מיכאלי
הרווחת.
היו"ר יריב לוין
הערות? התייחסויות? מי בעד אישור הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 40) (מועד הפסקת כהונה), לקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק-יסוד
הכנסת (תיקון מס' 40) (מועד הפסקת כהונה) נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שלושה-ארבעה, פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
מי בעד אישור הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 36) (מועד הפסקת כהונה), לקריאה השנייה והשלישית?
הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 36) (מועד הפסקת כהונה), התשע"ד–2014 נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
לפיכך, שתי הצעות החוק אושרו כנוסח לקריאה הראשונה בתוספת הקטנה שציינה כאן קודם ארבל, יונחו במליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:08.>

קוד המקור של הנתונים