ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/02/2014

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)(תיקון - פרישת שכר נוסף), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
17/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 291>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ז באדר א התשע"ד (17 בפברואר 2014), שעה 12:00
סדר היום
<תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)(תיקון - פרישת שכר נוסף), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
ליזי ביטון - מנהלת תחום גבייה ממעסיקים, ביטוח לאומי

יעקב מזרחי - מנהל אגף א' גבייה ממעסיקים, ביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד אלי יריב - ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
איל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)(תיקון - פרישת שכר נוסף), התשע"ב-2012>
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, אנחנו מחדשים ועכשיו תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון פריסת שכר נוסף), התשע"ב-2012. מי מציג? אלעזר, תשמע, אתה 50% מהמצביעים. בבקשה.
רועי קרת
בוקר טוב. המוסד, כשהוא גובה דמי ביטוח, קביעת השכר לפיה נגבים דמי הביטוח משפיעה גם על תשלום הגמלאות, במיוחד גמלאות מחליפות השכר. יש תשלומים, אדוני היושב ראש, שנהוג לשלם אותם פעם בשנה ומחוקק המשנה התייחס לשאלה איך יפרסו אותם וקבע שאם התשלום נמוך מרבע משכרו האישי של המבוטח, הוא יחושב לחודש שבו הוא שולם, ואם הוא עולה על רבע הוא יתפרס על פני 12 החודשים שקדמו לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דוגמה של תשלום כזה.
רועי קרת
דמי הבראה זו הדוגמה הקלאסית, אבל אם ניקח את הכנסת כדוגמה אז ביגוד, תוספת הופעה איפה שיש, דברים שמשתלמים פעם בשנה אבל נהוג לייחס - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש?
רועי קרת
אני לא יודע אם יש, ביגוד יש. דברים שמשתלמים פעם בשנה ונהוג לייחס אותם לכל תקופת יחסי העבודה של השנה החולפת. כתוצאה מהקביעה הזו נוצרו מצבים, שדווקא יושב ראש ועדת הכספים הקודם, הרב גפני, הפנה את שימת לבנו לעניין זה, שאנשים שקיבלו אותה תוספת, כי דמי ההבראה למשל משולמים בסכום קבוע, אותם 2,000 שקל, אצל אישה אחת זה נכנס לבסיס השכר שלפיו שולמו דמי הלידה שלה ואצל אישה אחרת זה לא נכנס, בגלל שאצל אישה אחת השכר היותר גבוה גרם לכך שהסכום לא ייפרס על פני כל השנה וייכנס רק לחודש שלפני הלידה ואצל האישה השנייה זה כן נפרס. והיו גם מצבים הפוכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שנפרס על פני כל השנה נכנס לבסיס התקציב, כמו שאומרים, ועל זה משולמים תנאים סוציאליים וכו'? זו הכוונה?
רועי קרת
ככה או ככה משולמים דמי ביטוח על הסכום הזה, רק לעניין הגמלאות, כיוון שברוב הגמלאות לוקחים בחשבון את החודש או את שלושת החודשים שקדמו למועד שבו נוצרה הזכאות, ניקח את דמי לידה כדוגמה, או דמי אבטלה. אדם פלוני הפך מובטל ביוני או פלונית ילדה ביוני, דמי הלידה או דמי האבטלה יחושבו לפי שכרה בשלושת החודשים שקדמו למועד. אם אני לוקח את דמי ההבראה ופורס אותם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עם הפריסה זה ייכנס בפנים, אם לא - - -
רועי קרת
זה ייכנס, אבל 1/12 ייכנס בפנים. אם אני לא אפרוס ודמי ההבראה משולמים נאמר בחודש מאי, אז הם ייכנסו במלואם, לא רק 1/12. אם לעומת זאת הם משולמים ביולי הם לא ייכנסו בכלל. זה רנדומלי לפי המועד שבו שולם וגם לפי גובה השכר שלך. בעיקר הפריע העניין שגובה השכר משפיע על השאלה אם זה יתפרס או לא, משום שהתוצאה באמת יצאה רנדומלית.

מה שאנחנו מציעים לעשות פה, אדוני היושב ראש, זה לבטל את התלות בשאלת הפריסה לשכרו האישי של המבוטח ולהצמיד את הפריסה לשכר המינימום, שהוא קבוע לכולם. רבע משכר המינימום נותן בערך 1,000 שקל. זאת אומרת משמעות ההוראה החדשה היא שאם התוספת היא עד 1,000 שקל, סכום קטן, היא לא תיפרס, אלא באמת ייוחס לחודש שבו היא שולמה, אם 1,000 שקל ומעלה היא תתפרס על פני כל התקופה ותיכנס לחישוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר מה שאתם הולכים לעשות זה רק לשנות את התלות במשכורת, אבל את העיוות הזה שיכול להיווצר אתם לא משנים.
רועי קרת
לא, אנחנו לא מתקנים אותו ב-100%, אבל אנחנו מקטינים אותו מאוד. משום שהיום, אם בסיס השכר המבוטח הוא עד 40,000 ומשהו שקלים וכתוב שהפריסה היא לפי רבע, זאת אומרת שעד 10,000 שקל תשלום מיוחד אתה יכול עוד שהוא לא ייפרס לך, למרות שהוא אמור להיפרס. הוא לא ייפרס לך בגלל שבמקרה האישי שלך זה רבע מהשכר. כשאנחנו מעמידים את זה על רבע מהמינימום אנחנו מאוד מקטינים את העיוות בזה ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת שכמעט ברוב המקרים זה ייפרס.
רועי קרת
נכון. אם ניקח את דמי ההבראה לדוגמה זה תמיד ייפרס. דמי הבראה זה סדר גודל של 2,000 עד 3,000 שקל, זה תמיד ייפרס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת שלחלק זה תמיד יהיה טוב, לחלק זה לא יהיה טוב, אבל זה יותר צודק.
רועי קרת
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, חבריי, אנחנו נצביע. אתם צריכים להקריא.
איל לב-ארי
(מקריא): "תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון) התשע"ד-2014.

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 352 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

"תיקון תקנה 5. 1. בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 -

"(1) בפסקה (1) במקום "מהשכר החודשי הרגיל של עובד" יבוא "משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן – שכר המינימום)";

"(2) בפסקה (2) במקום "מהשכר החודשי הרגיל" יבוא "משכר המינימום".

"תחילה ותחולה. 2. תחילתן של תקנות אלו ב-1 לחודש שלאחר פרסומן, והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? ירים את ידו. אושר פה אחד.

הצבעה
בעד תיקון התקנות - רוב

תיקון התקנות נתקבל.
תמשיכו להביא לנו דברים טובים.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים