ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/02/2014

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013, תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013, תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
03/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 281>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ג' באדר א התשע"ד (03 בפברואר 2014), שעה 12:20
<סדר היום:>
1. תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013
2. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013:
הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים