ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 20/01/2014

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ד-2013, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
20/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 268>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014), שעה 12:50
סדר היום
<1. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013>
<2. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מוזמנים
>
גיא גולדמן - רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013>
<צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

על סדר היום צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ד-2013, וצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013.
גיא גולדמן
מדובר בשני צווים שבאים לעדכן את מחזור העסקאות לגופים חייבים בניכוי מס במקור בשל תשלומים שהם משלמים על נכסים ושירותים שהם מקבלים. זה עדכון שנתי שמתבצע מדי שנה לפי המדד, במקרה הזה עד אוגוסט 2013. המדד היה 1.33 אחוז. במהותו העדכון הזה הוא עדכון מקל כיוון שככל שהסכומים עולים, כך יש יותר גופים שהם פטורים מחובת ניכוי מס במקור.

יש צו אחד שהוא קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים והצו השני הוא קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים.
שלומית ארליך
אנחנו מדברים עכשיו על היהלומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה זה רק ביהלומים?
גיא גולדמן
יש צו נפרד ליהלומים כי הענף הזה מתאפיין במחזור עסקאות גבוה ולכן נקבע לו מחזור עסקאות נפרד לעניין חובת ניכוי מס במקור.
שלומית ארליך
בשנת 2011 הסכום היה 16,900 מיליון. אנחנו קובעים שלגבי 2012, בעקבות העדכון, הסכום יהיה 17,100 מיליון.
גיא גולדמן
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הם משלמים כאן?
גיא גולדמן
הם משלמים עשרים אחוזים מהסכום ששילמו. אם הם גוף שחייב בניכוי מס במקור, הם משלמים עשרים אחוזים מהסכומים שהם שילמו. העשרים אחוזים נשארים עשרים אחוזים ואין שינוי בזה. העדכון הוא רק לגבי מי שחלה עליו החובה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה לגבי מי שההיקף שלו קטן יותר?
גיא גולדמן
הוא בחוץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוץ מזה הם משלמים מס הכנסה לפי הרווח שלהם?
גיא גולדמן
הם משלמים מס הכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה מתקזז.
גיא גולדמן
זה מתקזז. זה לא רלוונטי למס עצמו כי יש תיאום בסוף השנה ביחס לסכומים שהועברו בהתחלה והסכומים שבסופו של דבר יהיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם משלמים מס הכנסה כמו כל חברה רגילה? יש להם רווח, משלמים עליו מס הכנסה, וזה רק מתקזז, הניכוי במקור.
גיא גולדמן
לא. הניכוי במקור הוא כשהם מעבירים את המס עבור אחר. הם שילמו תשלומים לחברה אחרת שנתנה להם שירותים או נכס, והם מעבירים חלק – במקרה הזה עשרים אחוזים – מהסכום הזה למס הכנסה. המקרה המובהק של ניכוי מס במקור הוא שכיר במקום עבודה, שהמעביד מעביר חלק מהמשכורת למס הכנסה. זה ניכוי במקור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זה בדרך כלל?
גיא גולדמן
זה מקרה פרטי של הכנסה מעבודה. הצו עוסק במקרים אחרים של תשלומים בשל נכסים או שירותים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם בסוף הם לא מרוויחים?
גיא גולדמן
אין מצב שמס הכנסה לוקח מס ביתר, מס שלא מגיע לו. זה על בסיס דוחות ותיאומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מחזיר.
גיא גולדמן
בסופו של דבר הוא מחזיר, כמובן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אנחנו נצביע. מי בעד אישור צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

אנחנו עוברים לצו השני, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013.
גיא גולדמן
אם הצו הראשון עוסק בתחום היהלומים, כאן יש את מחזור העסקאות על יתר התחומים, מחזור עסקאות על חברה שמשלמת בשל נכסים או שירותים שהיא קיבלה והיא חייבת לנכות את המס במקור. העדכון הוא מ-5,200 מיליון ל-5,300 מיליון בהתאם לעליית המדד, 1,33 אחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה אחוזים היא משלמת?
גיא גולדמן
אין שינוי. עשרים אחוזים.
שלומית ארליך
דיברת רק על תוספת אחת אבל יש שתי תוספות שהתיקון בהן הוא מ-1,030 ל-1,040 ומ-3,200 מיליון ל-3,300 מיליון.
גיא גולדמן
נכון. התוספת השלישית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים