ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/01/2014

הצעות לתיקון תקנון הכנסת., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
08/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 62>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ז' בשבט התשע"ד (8 בינואר 2014), שעה 10:45
סדר היום
<1. הצעות לתיקון תקנון הכנסת>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
<3. הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יריב לוין

דב ליפמן

איילת שקד
רינה פרנקל
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אור שושני
1. <הצעות לתיקון תקנון הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה. בשעה טובה אני יכול לבשר על הסכמות בעניין התיקון. ההסכמה היא שאני פשוט ויתרתי, אבל לא לקחת את זה כתקדים להמשך. יש נוסח הסכמה, וזה המשפט הרלוונטי בנוסח: "לא בחרה הוועדה יושב-ראש חדש בתוך 14 ימים מיום סיום כהונתו של היושב-ראש, יהיה יושב-ראש הכנסת רשאי, עד תום התקופות האמורות, לכנס את הוועדה, או ועדת משנה שלה שבראשה עמד יושב-ראש הוועדה, ולהחליט מי מבין חבריה ישמש כיושב-ראש זמני לאותה ישיבה או לכמה ישיבות, ויהיו נתונות לאותו חבר הוועדה כל סמכויות היושב-ראש בקשר לאותן ישיבות; ימי הפגרה לא יבואו במניין התקופה האמורה של 45 הימים."
ארבל אסטרחן
והכול עד סוף הכנסת ה-19.
היו"ר צחי הנגבי
כלומר, נושא 45 הימים נותר על כנו. מי בעד?

הצבעה

בעד תיקון סעיף 106 לתקנות הכנסת – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

2. <בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
יש לנו בקשה של הממשלה, שתוצג על ידי נציג הממשלה. מי נציג הממשלה? מי אמור להציג את זה? אז יריב יציג את זה. אתה מכיר את הסיפור של החוק לצמצום הגירעון והקטנת נטל המס, פטוֹר מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית?
יריב לוין
כן. החוק הזה נועד להסדיר איזשהן הקלות שנוגעות לענייני התקציב ושיש צורך לנסות לאשר אותן באופן מידי, כדי שלא ניקלע למצב שבו יהיה צריך לעשות גביית יתר ואחר כך החזרי כספים. ולכן הדחיפות והצורך לסיים את החקיקה באופן מידי, ולחסוך גם את הבירוקרטיה וגם את הנזק שייגרם לציבור שיצטרך לשלם ואחר כך לקבל החזר.
היו"ר צחי הנגבי
הסבר משכנע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד בקשת הממשלה – פה אחד

בקשת הממשלה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

3. <הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא האחרון על סדר יומנו הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014. יש שתי הצעות. עמדת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים, והיו הצעות נוספות: ועדת הכלכלה וועדת האתיקה. אנחנו בעד ועדת הכספים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד העברת הדיון בהצעת החוק לוועדת הכספים – פה אחד

הדיון בהצעת החוק הועבר לוועדת הכספים.
היו"ר צחי הנגבי
אושר. תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים