ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/12/2013

בקשת יו"ר הכנסת לאפשר לנשיא המדינה לשאת דברים בישיבה מיוחדת לציון 65 שנים לכינון הכנסת בט"ו בשבט., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013 (מ/825), בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013, חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40), התשע"ד-2014, חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 38), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
30/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 60>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013), שעה 11:00
סדר היום
<1. בקשת יו"ר הכנסת לאפשר לנשיא המדינה לשאת דברים בישיבה מיוחדת לציון 65 שנים לכינון הכנסת בט"ו בשבט.>
<2. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - הרכב ועדת האתיקה), התשע"ד-2013>
<3. בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: א. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013; ב. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון – ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013. ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הנ"ל, לאחר מיזוגן, לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
<4. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
<5. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 10 – הוראת שעה) (משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה), התשע"ד-2013, של חבר הכנסת חיים כץ, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
<6. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק וקנין

יריב לוין

דב ליפמן

פנינה תמנו-שטה
משה גפני
מוזמנים
>
יוגב גרדוס
- אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
1. <בקשת יו"ר הכנסת לאפשר לנשיא המדינה לשאת דברים בישיבה מיוחדת לציון 65 שנים לכינון הכנסת בט"ו בשבט>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. על סדר-יומנו כמה נושאים. הראשון בהם הוא בקשת יו"ר הכנסת לאפשר לנשיא המדינה לשאת דברים בישיבה המיוחדת לציון 65 שנים לכינון הכנסת בט"ו בשבט. אין צורך להסביר את הבקשה.
ארבל אסטרחן
האמת היא שיש צורך.
היו"ר צחי הנגבי
ארבל, אנא הסבירי את הבקשה.
ארבל אסטרחן
בתקנון הכנסת החדש, כפי שנקבע בכנסת הקודמת, הוסדר לראשונה סעיף שאומר מי יכול לנאום במליאת הכנסת, דבר שלא היה מוסדר בעבר. כתוב עכשיו במפורש מי רשאי לנאום. חברי הכנסת ושרים, זה ברור, "וכן נשיא המדינה, בהתאם להוראות כל דין". למשל בפתיחת הכנסת. וכתוב שיו"ר הכנסת רשאי באישור ועדת הכנסת להתיר גם לראשי מדינות או לראשי ארגונים בין-לאומיים. לכאורה לפי התקנון היום, לנשיא המדינה אין סמכות לנאום בט"ו בשבט, וזו הסיבה שיש פנייה אליכם. בעצם מדובר באיזושהי סטייה מהוראה של התקנון, מה שמחייב אישור פה-אחד של ועדת הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
האם אנחנו מאשרים פה-אחד לנשיא המדינה לנאום בפנינו? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

בקשת יו"ר הכנסת נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
רוברט אילטוב
תלוי מי יהיה הנשיא.
היו"ר צחי הנגבי
נשיא המדינה הנוכחי. הבקשה עוסקת כרגע בזמן הווה.
פנינה תמנו-שטה
היא לא משנה את התקנון.
ארבל אסטרחן
נכון, והיא גם לא תקדימית. זו הוראה לפעם הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. זה אושר. יכול להיות שצריך לשקול שינוי בתקנון.
ארבל אסטרחן
יכול להיות, לתת לנשיא תמיד.

2. <הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - הרכב ועדת האתיקה), התשע"ד-2013>
היו"ר צחי הנגבי
הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, של חברי הכנסת יריב לוין וחיליק בר, הכנה לקריאה ראשונה. יריב, בבקשה.
יריב לוין
הצעת החוק נועדה להסדיר שני עניינים שנוגעים להרכב ועדת האתיקה. האחד, על מנת לשמור על האופי של ועדת האתיקה כמשקפת גם קואליציה וגם אופוזיציה, דבר שהחשיבות שלו היא ברורה, מוצע להקנות ליו"ר הכנסת סמכות לשנות את הרכב הוועדה במצב שבו כתוצאה משינויים בהרכב הקואליציוני נוצר עיוות של הרכב ועדת האתיקה, כאשר אנשים שהיו קודם בקואליציה עברו לאופוזיציה או להפך, וזה על מנת להמשיך ולשמר את האיזון החשוב בתחום הזה. המרכיב השני הוא לתת ליו"ר הכנסת סמכות למנות ממלאי-מקום לחברי ועדת האתיקה לתקופות או לעניינים מסוימים, וזאת על מנת לנסות להבטיח שדיונים יתקיימו, עד כמה שאפשר, בהרכב מלא של הוועדה. גם פה, נדמה לי, ברור שנוכח הרגישות והחשיבות של הנושאים שהיא עוסקת בהם, קיום דיונים בהרכבים חלקיים זה בהחלט לא מצב רצוי.
יצחק וקנין
חוקית היא לא יכולה לקיים עם פחות מקוורום.
יריב לוין
אני יודע.
יצחק וקנין
זה לא כמו ועדה, שאתה יושב לבד וקובע.
יריב לוין
אני אומר שזה לא מצב רצוי, ולכן מכיוון שהיא מוגבלת בעניין הזה, התוצאה המיידית היא שהעבודה מתעכבת, הדברים הם בעייתיים לביצוע. לכן נדמה לי שמינוי ממלאי-מקום ייעל וייטיב את עבודת הוועדה, ומכאן הצעת החוק.
היו"ר צחי הנגבי
האם ההצעה הזאת מוגשת במבט צופה פני עתיד? אתה צופה שינויים בהרכב הקואליציוני?
יריב לוין
קודם כל, כן. מתי הם יקרו, אני לא יודע. אבל אני חושב שאף קואליציה לא גמרה את הקדנציה בדיוק באותו הרכב שבו היא התחילה.
רוברט אילטוב
אולי יש עוד אח עכשיו. אח ושמו גפני.
יריב לוין
אגב, בהתייחס לרוברט אני צופה שינויים לא רק בהרכב הקואליציוני.
רוברט אילטוב
צא מהאשליה.
היו"ר צחי הנגבי
האם יש חברים שרוצים להתייחס? הטקסט מונח לפניכם.
ארבל אסטרחן
אני אשלים. הדברים הוסברו והובהרו, ואני חושבת שזה תיקון מאוד נכון. היום, לפי חוק החסינות, יו"ר הכנסת ממנה ארבעה חברים לוועדת האתיקה, שניים מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה, וכתוב בחוק שהם ממונים לכל תקופת הכהונה של הכנסת. זאת אומרת, אין אפשרות לשנות את ההרכב. המקרה היחיד שבו יש שינוי הוא כמובן אם חבר כנסת מפסיק לכהן בכנסת, הופך לשר או מתפטר, וגם יש הוראה בתקנון לגבי מצב שבו חבר כנסת מורשע בעבירה פלילית, ואז גם נפסקת כהונתו. אבל במצב רגיל, הם ממונים מתחילת הכנסת לכל הקדנציה. ואז אין בחוק התייחסות למצב שבו חל שינוי בהרכב הקואליציוני ופתאום זה לא שניים מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה, ולכן מתבקש להבהיר את זה. לפי הנוסח הזה יו"ר הכנסת לא חייב בהכרח לשנות את החבר שעבר מהקואליציה לאופוזיציה, או להפך. הוא יכול לעשות רביזיה שלמה בהרכב.
פנינה תמנו-שטה
הוא יכול להגיד שבגלל שהיה שינוי כלשהו הוא מחליף את כל הארבעה?
ארבל אסטרחן
נכון. הוא יכול לעשות את זה. נניח שהיה מצב של שניים מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה, ואחד מהאופוזיציה הופך לקואליציה. לא בהכרח הוא יצטרך את אותו אחד להוציא ולהכניס מישהו אחר מהאופוזיציה. הוא יוכל להוציא מישהו אחר מהקואליציה ולהכניס מישהו באופוזיציה, כי יכול להיות שיש לו איזונים אחרים שהוא חשב עליהם, למשל לשים אישה.
פנינה תמנו-שטה
אני מציעה להכניס סייג כלשהו, שאומר שאם חל שינוי במצב של חבר בוועדה הזאת, אבל במקביל מדובר בשני חברים שחל בהם שינוי ונשמר האיזון, אז להשאיר את זה רגיל. לא לשנות אותם. נניח שאחד עבר לאופוזיציה והשני עבר לקואליציה.
יריב לוין
מאה אחוז. זה מקובל לחלוטין. זה גם הגיוני.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, רק אם חל שינוי, שישאיר את ההרכב של שניים-שניים.
פנינה תמנו-שטה
בדיוק.
ארבל אסטרחן
אני אנסח את הדברים. אבל אני חוזרת על מה שאמרתי, שברור שאם אחד מהקואליציה עובר לאופוזיציה, הוא לא בהכרח את אותו אחד יוציא, הוא יכול להחליט את מי מהשלושה.
היו"ר צחי הנגבי
להשאיר לו את מרחב התמרון.
יריב לוין
הוא צריך את הגמישות, ברור.
ארבל אסטרחן
זה לשיקול דעת יו"ר הכנסת, כמו שבתחילת הכנסת זה לשיקול דעתו.

לגבי התיקון השני, בפועל יו"ר הכנסת נהג למנות ממלא-מקום. זה לא היה כל כך מוסדר. אין לזה עיגון בחוק, ולכן זה גם נושא שחשוב לעשות את זה. למשל בכנסת הקודמת או זאת שלפניה, היה ממלא-מקום אחד, חמישי. אבל אז את מקומו של מי הוא ממלא, את המקום של הקואליציה או של האופוזיציה? נכון להבהיר את הדבר הזה. יש סמכות ליו"ר למנות ממלא-מקום, קואליציה או אופוזיציה, וכל אחד מהם ממלא-מקום בהתאם.
משה גפני
נשמע הגיוני.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד ההצעה, כפי שהיא קיימת לפנינו, עם התיקון של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הרכב ועדת האתיקה), התשע"ד-2013, אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מאשרים להעלאה לקריאה ראשונה. בהצלחה.

<3. בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: א. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013; ב. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון – ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013. ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הנ"ל, לאחר מיזוגן, לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
היו"ר צחי הנגבי
על סדר-היום הבקשה של יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: א. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013; ב. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון – ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013. אלה שני תיקונים זהים אבל באותו נושא. ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הנ"ל, לאחר מיזוגן, לפני הקריאה השנייה והשלישית.


אנחנו מאשרים את הבקשה.
משה גפני
לא, רגע.
היו"ר צחי הנגבי
אדוני מתנגד? זה לא הנושא החדש.
משה גפני
אני יודע. למה מבקשים להקדים את זה?
היו"ר צחי הנגבי
האם לגבי המיזוג יש לך בעיה?
משה גפני
לגבי המיזוג לא. אבל למה להקדים?
יריב לוין
גפני, יש כאלה שחושבים שזה המשיח.
משה גפני
המשיח? יש לי כמה הצעות חוק בעניין.

אדוני היושב-ראש, מה שקרה הוא שעבר כאן חוק ההסדרים, עם כל המכבש הקואליציוני והכול, עם חוק התקציב, שעשה באופן חסר תקדים. אפילו ב-2003 לא היו כאלה גזירות על הציבור, בעיקר על מעמד הביניים ועל השכבות החלשות. לא היה דבר כזה. אני זוכר הרבה תקציבי מדינה, היו תקציבים שבהם היו באמת גזירות על הציבור. סדר הגודל הזה זה דבר שלא היה כמותו. אני אמרתי כמה פעמים, גם במליאת הכנסת וגם בוועדות, שסתם עושים את הגזירות האלה, אין כזה משבר תקציבי. זה פשוט לא נכון. המציאות הוכיחה שצדקתי. אם אתה בוחן היום את מה שקרה בחצי השנה האחרונה, מתברר שאין כזאת בעיה תקציבית. היום גם הממשלה מודה בזה, גם שר האוצר מודה בזה וגם ראש הממשלה מודה בזה.
מה צריך לעשות? הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל, בחברה בריאה ונורמאלית, הוא להחזיר את הבעיות או את הנזקים או את הקיצוצים שגרמו לשכבות החלשות ולמעמד הביניים. מה מציעים בהצעת החוק? מיד אגיע להצעת החוק השנייה, שזה בכלל הופך את הכול לקרקס. בהצעת החוק הזאת מציעים שמי שמשתכר 40,000 שקלים בחודש או 100,000 שקלים בחודש, פשוט לא יעלו לו מס הכנסה. מפחיתים לו את זה עכשיו חזרה. הרי לכל הדעות יש כסף, לא רק למה שאני אומר, אלא גם למה שהממשלה אומרת. למה לא נותנים כסף למעמד הביניים? למה לא מסייעים במסים העקיפים, שזו פגיעה בשכבות החלשות ובמעמד הביניים, ששני בני הזוג עובדים? אני כבר לא מדבר אם בני הזוג לא עובדים או אחד מבני הזוג לא עובד. עכשיו עוד מבקשים ברוב חוצפתם – הרי ועדת הכנסת היא ועדה מקצועית, כפי שידוע לכולם, וכל דבר נבחן בוועדת הכנסת באופן מקצועי. אז אם הממשלה רוצה להביא הצעת חוק כזאת לכנסת, בבקשה. שיביאו בסדר הרגיל, נתמודד עם העניין הזה. להקדים? להגיד שנקדים את העוול הגדול הזה ונביא את זה בלי התהליך הרגיל? אני חושב שזה דבר חמור, אסור לעשות את זה. צריך לא לתת לממשלה הזאת להתקיים, זאת האמת, אבל כל עוד שהיא מתקיימת צריך להביא את זה בסדר רגיל. אני מתנגד לזה מכל וכל. אני חושב שזה עוול ואסור לעשות את זה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. נשמע את יוגב מאגף התקציבים.
יוגב גרדוס
אני לא אתייחס לגבי הטענות המקצועיות של חבר הכנסת גפני, כי לטענות האלה התייחסנו בוועדת הכספים. רק אתייחס להליך, מדוע אנחנו מבקשים לקצר את ההליך. הבקשה לקיצור נובעת משני טעמים. הראשון הוא תיקון לפקודת מס הכנסה, שמונעת העלאת מס הכנסה החל מה-1 בינואר, שחל בעוד יומיים. לכן יש דחיפות לאשר את ההצעה עוד היום. הטעם השני הוא התיקון לחוק התקציב. התקציב של שנת 2014 צריך להיות מופץ למשרדים ב-1 בינואר, ואנחנו רוצים להפיץ תקציב נכון ולא לקצץ אותו בשלושה מיליארד שקלים לאחר שכבר התחילה השנה.
משה גפני
למה הבאתם את זה לפני כמה חודשים? הרי אמרתי לכם לא להביא. אתם לא שומעים לי.
יוגב גרדוס
כל זה הוסבר בוועדת כספים, אני מדבר על ההליך.
משה גפני
בוועדת הכספים לא הוסבר. בוועדת הכספים הצביעו. בשביל מה הבאתם את זה? לפחות תבקשו סליחה. יש הסתייגות שלי לחוק הזה. ששר האוצר יבקש סליחה.
היו"ר צחי הנגבי
אני מבקש סליחה בשם שר האוצר.
משה גפני
אתה לא יכול לבקש בשמו שום דבר. שלא יבקש סליחה, שייתן לך להיות יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה שהוא ייתן לי, לכן אני מבקש סליחה בשמו. עכשיו סיכלת את כל האסטרטגיה שלי.
משה גפני
זה לא עוזר אצלו.
היו"ר צחי הנגבי
העניין שלנו הוא לא לתוכן. כוועדת הכנסת אנחנו עוסקים בשאלה הפרוצדוראלית יותר מאשר בתוכן, או בכלל לא עוסקים בתוכן. התוכן יהיה בוועדת הכספים. לכן אני חושב שהתשובה של יוגב מסבירה לנו את הדחיפות. גם אני לא ידעתי בדיוק למה זה עד כדי כך דחוף, ועכשיו אני מבין יותר. ואם שוכנעת, נעבור להצבעה.
משה גפני
לא שוכנעתי. להפך, אני רוצה שזה לא יעבור לפני ה-1 בינואר, ואז הממשלה תקבל החלטה יותר מושכלת ותעזור לאלה שבאמת צריך לעזור להם.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נעלה את הנושא להצבעה. ראשית, מי בעד הצעת המיזוג של שתי הצעות החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג שתי הצעות החוק נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
הבקשה למיזוג נתקבלה.

מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק האלה?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 1
נמנעים – אין
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק לאחר מיזוגן נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אישרנו את בקשת הממשלה ברוב דעות.
<4. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הבא, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, לפני הקריאה השנייה והשלישית.


חבר הכנסת גפני, נימוקיך נגד הם אותם נימוקים?
משה גפני
כן. אבל הם נימוקים חזקים.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד בקשת הממשלה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 1
נמנעים – אין
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. בקשת הממשלה אושרה.
משה גפני
מה לגבי הנושא של בקשת יו"ר ועדת הכספים לטענת נושא חדש?
היו"ר צחי הנגבי
<זה בוטל. >
ארבל אסטרחן
הם הורידו את הנושא, ולכן אין עוד צורך בטענת נושא חדש.
משה גפני
הממשלה הודתה שאני צודק. למה לא אומרים את זה? אמרתי שזה נושא חדש, היה אסור להביא את זה. זה ביזיון. הממשלה שוכנעה ומשכה את זה.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא יודע על מה אתה מדבר, כי אין בפנינו נושא כזה.
משה גפני
אבל זאת האמת, אדוני היושב-ראש.
היו"ר צחי הנגבי
אי-אפשר להתייחס לנושא שלא נמצא על סדר-היום.
משה גפני
הוא נמצא על סדר-היום, הוא נמשך. הממשלה הזאת עושה טעויות, כל שבוע שלוש טעויות לפחות.
היו"ר צחי הנגבי
הוועדה מאשרת פה-אחד את העובדה שחבר הכנסת גפני צדק גם צדק.
משה גפני
תודה רבה.

<5. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 10 – הוראת שעה) (משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה), התשע"ד-2013, של חבר הכנסת חיים כץ, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 10 – הוראת שעה) (משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה), התשע"ד-2013, של חבר הכנסת חיים כץ, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

האם מישהו מתנגד להקדמת הדיון? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הבקשה אושרה.
6. <קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ג-2013. אני יודע מה חיים כץ רוצה.
יריב לוין
הוא ויתר. יש שם הסכמה שזה ילך לוועדת הכלכלה.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד שזה יעבור לוועדת הכלכלה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הנושא יועבר לוועדת הכלכלה.
הישיבה סגורה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:25.>

קוד המקור של הנתונים