ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/12/2013

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
30/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 252>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013), שעה 10:15
סדר היום
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
עפר שלח – מ"מ היו"ר
ראובן ריבלין

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
אור סופר - סגן המפקח על הבנקים, בנק ישראל

הילה בן חיים - אגף שוק ההון, משרד האוצר

ברוך לוברט - משרד האוצר

רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

עמיר שפטר - מזכיר איגוד מקצועי במרחב ת"א, ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ד-2013
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, בנושא תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות). משרד האוצר בבקשה.
ברוך לוברט
ברוך לוברט, מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. אנחנו מבקשים לתקן את תקנות קופות גמל להוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. התקנות האלה קובעות אלו הוצאות רשאי גוף מוסדי לגבות מעמיתים בנוסף לדמי הניהול. אנחנו מציעים בשלב זה לדחות את הוראת השעה בשלושה חודשים. במהלך התקופה הזו אנחנו עורכים דיון עם הגופים המוסדיים לגבי התיקון המהותי של התקנות האלה.
ראובן ריבלין
לא הבנתי מה יהיה בשלושת החודשים האלה.
ברוך לוברט
בתקנות הקיימות היום יש הוראת שעה, שפגה מחר. אנחנו רוצים להאריך את הוראת השעה בשלושה חודשים. בתקנה 3 לתקנות קיימת הוראת שעה, שבתוקף עד סוף שנת 2013, עד ה-31 בדצמבר 2013, שקובעת בין היתר אלה הוצאות רשאי גוף מוסדי לגבות בנוסף לדמי הניהול מהעמיתים.
כיוון שאגף שוק ההון נמצא כרגע בדיון מול הגופים המוסדיים לגבי תיקונים בתקנות, במיוחד לגבי הוראת השעה הזו, לגבי תקנה 3. אנחנו מבקשים להאריך את הוראת השעה בשלושה חודשים. במהלך התקופה נגיע עם הוראת קבע בפני הוועדה ונציע לתקן את תקנה 3.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי את המסגרת, אבל לא הבנתי על מה מדובר. מה שקיים היום הוא טוב לעמיתים או טוב לקופות?
אייל לב ארי
מה התקנות האלה מאפשרות?
ברוך לוברט
המטרה של התקנות האלו, לאפשר לגוף מוסדי, בתנאים מסוימים וקובעים מראש, גבייה של הוצאות שנדרשות, אגב השקעה בנכסים מסוימים, מעבר לדמי הניהול שהוא גובה מהחוסכים שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה צריך את זה?
ברוך לוברט
יש מספר רציונאליים. העיקרי בהם, כדי לעודד את הגופים המוסדיים להשקיע השקעות מסוימות, שהם לא יעשו אם לא יאפשרו להם לגבות את אותם הוצאות מהעמיתים. לכן אנחנו מאפשרים את זה בתקנות.
אלעזר שטרן
למה זה לא כלול בדמי הניהול?
הילה בן חיים
מדובר בסוגי השקעות, שמאד מקובל גם בעולם לגבות אותם מעבר לדמי ניהול. מדובר בסוגי השקעות, שלגוף המוסדי אין את היכולת לעשות בעצמו. לדוגמה השקעה בכל מיני קרנות השקעה, השקעה ב-private equity, בחו"ל בכל מיני נכסים.
אלעזר שטרן
אני עדיין שואל למה זה לא בדמי הניהול? איך זה עובד?
הילה בן חיים
יש רשימה, שבגינה הגוף המוסדי יכול לגבות את ההוצאות מעבר לדמי הניהול. אנחנו למעשה הצענו שינוי במבנה הזה. פרסמנו טיוטה לפני חודש וחצי.
אלעזר שטרן
מה מהות השינוי?
הילה בן חיים
מהות השינוי זה לקבוע תקרה לגובה ההוצאות האלה, בדומה לתקרה שנקבעה לפני - - -
ראובן ריבלין
תהיינה הפעולות אשר תהיינה, אי אפשר לגבות יותר.
אלעזר שטרן
את זה אני מבין, אבל המשקיע שמשקיע באותה קרן, יודע שהוא משלם דמי ניהול, הוא גם יודע שהוא יכול לשלם יותר?
הילה בן חיים
זה נמצא לו גם בגילוי, בדו"ח לעמית, המספר הזה נמצא. הוא יודע כמה הוא משלם מעבר. מדובר בהשקעות שמצד אחד העלות שלהן יחסית יקרה אבל הם אמורים גם לתת תשואה עודפת ואמורים לגוון את תיק ההשקעות.
אלעזר שטרן
זה ברור, והמשקיע יודע, מוכן?

(היו"ר עפר שלח)
היו"ר עפר שלח
עד כמה הוא יודע לאיזה גובה זה יכול להגיע?
הילה בן חיים
כרגע זה לא מוגבל בתקרה. בטיוטה שפרסמנו, הצענו להגביל את זה בתקרה. הטיוטה עדיין נמצאת בדיונים, גם עם הגופים המוסדיים, אבל גם עם הרבה גורמים בשוק, שרוצים להציג לנו את ההשלכות של התיקון הזה. בגלל זה בקשנו מהוועדה שלושה חודשים שבמהלכם נסיים את הדיון.
ראובן ריבלין
תסבירי מה יקרה אם לא נאשר את הארכת התוקף? אז לא יוכלו לקחת יותר?
הילה בן חיים
ברמת סבירות מסוימת, אני לא יודעת להגיד מהי, סביר להניח שההשקעות האלה גם יפחתו מהתיק המוסדי כי אלה השקעות מאד יקרות. לשלם למנהל תיקים זר זה עולה כסף.
ראובן ריבלין
ברור.
אלעזר שטרן
יותר מאשר למנהל תיקים בארץ?
הילה בן חיים
זה גם עולה כסף, אבל בארץ יש הקלות, אנחנו מצפים ממנו להכיר יותר את השוק המקומי מאשר להכיר את השוק בברזיל לדוגמה.
ראובן ריבלין
כרגע שר האוצר והמשרד מבקשים לגבש עמדה חדשה, שלא תהיה במסגרת הוראת שעה, לכן אתם מבקשים שלושה חודשים. זה בטוח ייקח שלושה חודשים?
הילה בן חיים
אנחנו כבר בסיום תהליך ההתייעצות עם השוק וגיבוש העמדה.
אלעזר שטרן
יש לי שאלה שלא שייכת, עוסקים גם בשכר של מנהלי קופות הגמל?
הילה בן חיים
זו טיוטה אחרת, שפרסמנו לפני כמה ימים. תגמול נושא משרה. זה נושא שמטופל על ידי אגף שוק ההון.
אלעזר שטרן
הרי יש קשר בין הדברים.
הילה בן חיים
לא כל כך, זה לא חייב להגיע לשכר.
אלעזר שטרן
מאיפה בא השכר בסוף?
הילה בן חיים
לא מהרכיב הזה. הרכיב הזה חייב להיות משולם לגורמים חיצוניים. זה מוגדר שהרכיב הזה חייב להיות משולם לצדדים שלישים.
אלעזר שטרן
במאה אחוז.
הילה בן חיים
כל הכסף הזה, זה התנאי.
היו"ר עפר שלח
אני מציע שניגש להצבעה. צריך לקרוא קודם את התקנות.
ברוך לוברט
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ד-2013
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולפי סעיפים 36א ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 ובאישור ועדת כספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

1. בתקנה 3 לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008, ברישה, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013)" יבוא "כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014).

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
היו"ר עפר שלח
מי בעד אישור ההארכה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר עפר שלח
ההארכה אושרה פה אחד.
אייל לב ארי
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון), התשע"ד-2013, אושרו.
היו"ר עפר שלח
אושרו. תודה לכולם ישיבה זו נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים