ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/12/2013

הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013, חידוש הדיון בתיקון תקנון הכנסת שהונח על שולחן הכנסת בעניין השתתפות יו?ר הכנסת בישיבות חסויות. , חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013, חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
24/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 59>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד (24 בדצמבר 2013), שעה 14:30
סדר היום
<1. חידוש הדיון בתיקון תקנון הכנסת שהונח על שולחן הכנסת בעניין השתתפות יו״ר הכנסת בישיבות חסויות.>
<2. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013>
<3. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013>
<4. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

בועז טופורובסקי
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
< 2. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013>
<3. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013>
<4. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון-ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013>
היו"ר צחי הנגבי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו התכנסנו למספר נושאים. נתחיל בנושא השני שעל סדר היום – קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013, והצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013
ההצעה היא ל – לאן? הוצעו – ועדת הכספים וועדת המדע. נראה לי שוועדת הכספים היא המקום היותר מתאים. מי בעד העברת הנושאים האלה לוועדת הכספים?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת הכספים נתקבלה.
<1. חידוש הדיון בתיקון תקנון הכנסת שהונח על שולחן הכנסת בעניין השתתפות יו״ר הכנסת
בישיבות חסויות>
היו"ר צחי הנגבי
אם אתם זוכרים דנו בישיבה הקודמת דנו בהשגה של חבר הכנסת אמנון כהן שעניינה היה הנושא של תיקון התקנון שכבר תיקנו, שכבר היה על סדר היום, ובעקבותיו הושגה השגה לעניין אי מתן אפשרות ליושב ראש הכנסת להיות נוכח בדיוני ועדת השניים. חבר הכנסת אמנון כהן, לאחר שהגיש את ההשגה, ואפילו שכנע אותנו שההשגה ראויה, חזר בו מהשגתו.
דוד רותם
זה רק מוכיח שהוא חבר כנסת חרוץ וחכם.
היו"ר צחי הנגבי
ויעיל.

ולכן, נענינו לבקשתו, העלינו את הנושא שוב לסדר היום כדי לשוב בנו מההשגה. אני מניח שזה על דעת כל החברים.
מי בעד? מי נגד? תודה.

הצבעה

בעד –רוב

נגד – אין
נמנעים –אין

ההשגה בוטלה.
ארבל אסטרחן
מילה על הפרוצדורה. בעצם, התיקון הונח כבר על שולחן הכנסת אז ההחלטה היא למשוך את זה לכאן, להכניס את התיקון ולהניח מחדש.
היו"ר צחי הנגבי
אמנון כהן הוא שחקן ותיק, הוא עדיין יזם את ההשגה הזו.
ארבל אסטרחן
בדרך כלל, כשמונח תיקון תקנון מחדש, הנוסח החדש, כאשר הוועדה מניחה מחדש, הוא צריך להיות מונח שוב מחדש לתקופה להשגת השגות. במקרה הזה, היות והנוסח הזה כבר היה מונח - - -
במקרה הזה, היות והנוסח
היו"ר צחי הנגבי
אז אפשר עוד היום להעלות את זה. אני מודה לכם.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הוא רק מושך את ההשגות.
היו"ר צחי הנגבי
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:43.>

קוד המקור של הנתונים