ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/10/2013

הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013., המלצה לבחירת סגן נוסף ליו"ר הכנסת., חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
21/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 45>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז בחשון התשע"ד (21 באוקטובר 2013), שעה 11:00
סדר היום
1. <בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות, לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:>
1. הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב-2011 (מ/635).
2. הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"ג-2013 (פ/703/19), הצעת חה"כ זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת.
3. הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"ג-2013 (פ/910/19), הצעת חה"כ חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת.
2. <הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012 לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013.>
3. <המלצה לבחירת סגן נוסף ליו"ר הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יצחק הרצוג

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
צור גינת - מנהל תחום מפקח ארצי, רשות המסים

ברוך משולם - עוזר ראשי במחלקה המשפטית, רשות המסים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. <בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות, לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:>
1. הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב-2011 (מ/635).
2. הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"ג-2013 (פ/703/19), הצעת חה"כ זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת.
3. הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"ג-2013 (פ/910/19), הצעת חה"כ חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו שלושה נושאים. הנושא הראשון: בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חיים כץ למזג שלוש הצעות חוק, לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת. היועצת המשפטית ארבל תסביר לנו.
ארבל אסטרחן
מדובר בהצעת חוק ממשלתית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. זאת הצעה גדולה שעברה בכנסת הקודמת, ואושר לה דין רציפות בכנסת הזאת. הוועדה מכינה אותה לקריאה שנייה ושלישית, והיא רוצה למזג בתוכה שתי הצעות חוק פרטיות, אחת של חבר הכנסת חיים כץ וחברי כנסת נוספים, והיא נקראת: הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג ועוסקת באותו נושא; והצעה נוספת של זהבה גלאון וחברי כנסת נוספים. זאת הבקשה שמופנית לאישור ועדת הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה למזג את הצעות החוק התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אושר פה-אחד.

2. <הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013.>
היו"ר צחי הנגבי
בשעה טובה אנחנו נעלה בפני החברים את ההצעה לכונן ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה).
אברהם מיכאלי
זאת ועדה שתפקדה בקדנציה הקודמת.
היו"ר צחי הנגבי
בהרכב אחר.
ארבל אסטרחן
הוועדה המשותפת חוקקה את החוק.
יצחק הרצוג
מה ההרכב?
היו"ר צחי הנגבי
ההרכב הוא הכי חשוב. אני אקרא את ההרכב. מטעם חברי ועדת החוץ והביטחון חברי הכנסת: יריב לוין, צחי הנגבי, מרדכי יוגב, עמר בר-לב ואלי ישי; מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט חברי הכנסת: דוד רותם, קארין אלהרר, אורית סטרוק, מרב מיכאלי, אורי מקלב. יושב-ראש הוועדה יהיה יריב לוין.

יש הערות לעניין זה?
יריב לוין
כן. אם יש מתנדב להיות במקומי.
היו"ר צחי הנגבי
אני אשמח לסייע לך ככל שהדבר יתאפשר.
אברהם מיכאלי
אפשר להוציא את דודו רותם מהוועדה הזאת?
היו"ר צחי הנגבי
דודו רותם הוא למעשה חבר ללא זכות הצבעה.
אברהם מיכאלי
עד כדי כך המצב שלו? אז בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
לפרוטוקול אני אומר שהערתי האחרונה הייתה בבדיחות הדעת.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הקמת הוועדה המשותפת אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
אושר פה-אחד.
ג.<המלצה לבחירת סגן נוסף ליו"ר הכנסת.>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו עוברים לנושא השלישי על סדר יומנו: המלצה לבחירת סגן נוסף ליושב-ראש הכנסת. הכנסת אישרה בשבוע שעבר את חוק הכנסת בעניין מספר סגנים ליושב-ראש הכנסת, ולפיו מספר הסגנים לא יעלה על עשרה. כיום יש, להערכתי, תשעה. אנחנו יכולים לבחור עוד אחד.
יריב, יש לך הצעה?
יריב לוין
נדמה לי שהמטרה בהוספת הסגן הייתה לאפשר לשלוש הסיעות הבינוניות ייצוג, והחלוקה ביניהן תהיה ברוטציה בפרק זמן לפי מספר המנדטים של כל אחת, וסדרן יהיה על-פי מספר הקולות שהן קיבלו בבחירות לכנסת. אני מודה שאני לא בקי בזה, אבל לדעתי ארבל הכינה חישוב.
היו"ר צחי הנגבי
השאלה אם צריך למנות אנשים באופן ספציפי.
יריב לוין
כן. בעיקרון את הראשון בוודאי צריך.
ארבל אסטרחן
את הראשון, ואפשר גם לקבוע שהתקופה שלו תפקע.
היו"ר צחי הנגבי
מי הראשון?
יריב לוין
אני מציע למנות את האנשים אם יודעים אותם. אם לא יודעים אז תהיה רק הגדרה של הסיעה שלו.
ארבל אסטרחן
אנחנו לא נמליץ עכשיו על שמות. נמליץ על הראשון, אבל נגיד את התקופות.
יריב לוין
אבל למה? אצל התנועה זה מאיר שטרית, למה לא? אפשר למנות אותו.
ארבל אסטרחן
כי עכשיו נמליץ עליו, והכנסת תבחר אותו בעוד שנתיים?
היו"ר צחי הנגבי
הראשון נכנס רק בעוד שנתיים?
ארבל אסטרחן
באפריל 2015.
היו"ר צחי הנגבי
השני. הראשון כבר מכהן?
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת תמליץ על הראשון בלבד.
היו"ר צחי הנגבי
מישהו יודע מי הראשון?
יריב לוין
אורי מקלב.
היו"ר צחי הנגבי
אורי, אתה אמור להיות זה שעכשיו בוחרים אותך לסגן? אל תצטנע. אם אתה מרגיש שיש לך הכישורים לעניין תגיד חופשי.
דוד רותם
אנחנו רוצים לדעת מטעם איזו מפלגה אתה תהיה.
אורי מקלב
יש מסמך שאומר שזה לא רק אני.
היו"ר צחי הנגבי
האם אתה כשיר לתפקיד? עזוב את המסמך.
אורי מקלב
אם זאת הוועדה אני אציג את עצמי. תן לי כמה דקות לעמוד בראש הישיבה.
היו"ר צחי הנגבי
אני מתכבד להיות הממליץ עליך.
אורי מקלב
אני מודה לך מאוד. זאת זכות בשבילי שאתה ממליץ עלי.
היו"ר צחי הנגבי
כבן למשפחה של לוחמי לח"י אנחנו לא יכולים לשכוח את זה.
אורי מקלב
אצ"ל.
היו"ר צחי הנגבי
אצ"ל – ארגון צבאי לאומי. אבא של ירדנה מלר הורוביץ זיכרו לברכה היה מראשי האצ"ל לא רק בנתניה, בכל אזור השרון.
אורי מקלב
אבא שלה קבור בחלקת האצ"ל בנתניה. חוץ מרמטכ"ל יש לנו גם אצ"ל בבית, ואני קרוי אורי על אח של אבי שנהרג במלחמת השחרור באצ"ל, והוא גם קבור בחלקת האצ"ל.
ירדנה מלר הורוביץ
אבא היה לוחם פשוט. זה בשביל הפרוטוקול. הוא היה בן 18-17.
היו"ר צחי הנגבי
אני הענקתי סמכויות שלא היו לו.
ירדנה מלר הורוביץ
לאור הפעולות שלו הענקת לו.
היו"ר צחי הנגבי
כן, כי אני הכרתי אותו כשהוא היה כבר בגיל לא צעיר.

אני רק יכול לספר לאורי שהורי היו באצ"ל, פרשו משם כי זה ארגון שנראה להם מאוד שמאלני ותבוסתן, ואז הם עברו ללח"י.
אורי מקלב
אתה יודע שבמסגרת תפקידי בעיריית ירושלים נפגשתי הרבה עם אמך, ושמעתי ממנה את הדברים האלה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. את זה נמשיך בשיחה אישית אחרי הישיבה.


היועצת המשפטית, מה פרק הזמן של כהונת חבר הכנסת שעכשיו נמנה לסגן יושב-ראש הוועדה?
ארבל אסטרחן
התבקשתי להכין חישוב שלפיו מהיום עד סוף כהונת הכנסת ה-19 שאמורה להסתיים ב-21 בנובמבר 2017 - -
קריאה
אמן.
ארבל אסטרחן
- - נחלק את התקופה הזאת לשלושה חלקים לא שווים מכיוון שמדובר בשלוש סיעות עם גודל שונה. נחלק את זה לפי 7, 6, 6: יהדות התורה, התנועה ומרצ. הפתרון שנתנה לי טבלת האקסל הוא שהתקופה הראשונה של יהדות התורה מתחילה היום, אם אכן היום הכנסת תאשר את הסגן, ותסתיים ב-23 באפריל 2015; לפי תיקון לתקנון שנעשה בכנסת הקודם אפשר כבר עכשיו לקבוע שהקדנציה של הסגן תסתיים בתאריך הזה. זאת אומרת הוא לא יצטרך להתפטר. הסגן מטעם התנועה יהיה מ-24 באפריל 2015 עד 6 באוגוסט 2016 - -
יריב לוין
חיים ארוכים, מה שנקרא.
דוד רותם
מי זה?
ארבל אסטרחן
מי שהם יגידו. אני מציעה לא לבחור אותו עכשיו.
דוד רותם
אנחנו צריכים לבחור בו.
היו"ר צחי הנגבי
לא בוחרים עכשיו.
ארבל אסטרחן
הנציג של מרצ יהיה מ-7 באוגוסט 2016 עד 21 בנובמבר 2017.
אורי מקלב
אני רוצה להעיר. ההצעה שלך היא שבאפריל 2015 התקופה תסתיים. אני שימשתי גם סגן יושב-ראש הכנסת בקדנציה הקודמת, והייתי אמור לעשות רוטציה עם המפד"ל, אבל התבקשתי להמשיך בתפקיד - -
ארבל אסטרחן
כי הם לא הסכימו ביניהם מי יהיה הסגן.
אורי מקלב
מכיוון שיכולים לקרות דברים כאלה – אין ספק שזה התאריך, ואף אחד לא יתווכח, אבל אני המשכתי עוד כמה חודשים כדי לעשות שלום.
ארבל אסטרחן
פשוט אי אפשר לפטר סגן, זה העניין. אז אם לא קובעים שהוא עד תאריך מסוים תלויים בזה שהוא יסכים להתפטר.
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקרה נתכנס לקראת אפריל. אם יהיה צורך נאריך את כהונת הסגן העשירי.

אני מעלה להצבעה את בחירת חבר הכנסת אורי מקלב לתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת עד תאריך 23 באפריל 2015. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

בחירת סגן יושב-ראש הכנסת אורי מקלב אושרה.
דוד רותם
איזה תקוות יש לכם.
היו"ר צחי הנגבי
תמיד יהיה סגן יושב-ראש כנסת. גם אם לא תהיה ממשלה סגן יושב-ראש כנסת יהיה.
הבחירה אושרה פה-אחד. אנחנו נועלים את הישיבה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים