ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/06/2013

סעיף 40 פסקה (37), סעיף 42(ד) - הארכת אי תחולתו של תקן חשבונאות מס' 29בקביעת ההכנסה החייבת; -סעיף 45 פסקה (11), סעיף 46 - העברת טובין מעוסק רשום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים