ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 25/06/2013

סעיפים 17-18 (פרק ג') ו-40 (7) ו-42 (ב) (2) (פרק ו') אישור תושבות לצורך הטבת מס - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
25/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 86>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ג (25 ביוני 2013), שעה 14:20
סדר היום
<1. פרק ו', סימן א' – מס הכנסה – מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
2. סעיפים 18-17 (פרק ג') ו-40(7) ו-42(ב)(2) (פרק ו') – אישור תושבות לצורך הטבת מס – מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

יצחק כהן – מ"מ היו"ר
משה גפני
מוזמנים
>
איתן צחור - לשכת עורכי הדין
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
1. פרק ו', סימן א' – מס הכנסה – מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
2. סעיפים 18-17 (פרק ג') ו-40(7) ו-42(ב)(2) (פרק ו') – אישור תושבות לצורך הטבת מס – מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
נציג משרד האוצר
אדוני היושב ראש, להמשיך בקריאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מתפזרים, ממשיכים את הקריאה. יכול להיות שבכלל בסוף כבר נלך על החוק הזה, אבל בינתיים נמשיך את הקריאה כדי שלא נצטרך - - -
שגית אפיק
כן, אבל אם תרצה ללכת, לפחות לסעיף 300א היו לנו הרבה הערות פרטניות שלא דנו בהן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמה?
שגית אפיק
של אנשים שצריכים להחריג אותם, של המונח אישור תושבות לצורך הטבת מס, שהרשות המקומית לדעתי לא יכולה לתת אישור תושבות, היא יכולה לתת הודעה על תשלום ארנונה.
משה גפני
אבל, שגית, הוא אומר שהוא מתכוון לפצל.
שגית אפיק
לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שאולי בסוף הוא לא יילך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שלא נלך על זה, יכול להיות שכן, אני רק רוצה שנהיה מוכנים.
משה גפני
כן, אבל אני מקווה שלא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל אני רק רוצה שנהיה מוכנים לכל צרה, כי כאן לא נמצאים כל חברי הוועדה. יבואו בסוף - - -
שגית אפיק
אם תחליט להעלות את זה להצבעה, אז נצטרך לעשות את זה בהצבעה.

אז סעיף 40(7). אמרנו שככל שיוחלט להביא את הפרק הזה להצבעה, נקיים בו את הדיון הספציפי.
קריאה
למרות שנאמר לי שהיה כאן דיון לגוף העניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון, אבל יכול להיות - - -
שגית אפיק
היה דיון עקרוני, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יחליף אותי רב יצחק. אבל יש התחייבות שהוא לא מחריג.

<החלפת יו"ר – היו"ר ח"כ יצחק כהן>
נציג משרד האוצר
"40. (7). בסעיף 11(א)". רק נגיד, זה בעצם תמונת הראי, זה התיקון בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ששם אנחנו קובעים את הסדר, שם קבועות ההטבות להטבות המס לתושבים ביישובים מסוימים ושם אנחנו עושים את התיקון המשלים.
(מקריא)
40. "(7) בסעיף 11(א) בהגדרה "תושב" בסופה יבוא "ובלבד שהציג לפקיד השומה או למעביד אישור תושבות לצורך הטבת מס כהדגרתו בסעיף 300א לפקודת העיריות, בטופס שקבע המנהל".

צריך להקריא בצמוד לזה את סעיף 42(ב)(2) - - -
שגית אפיק
שזה התחילה. (מקריאה): "(2) סעיף 11 לפקודה, כנוסחו בסעיף 40(7) לחוק זה; יהיה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר2014) והן יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור ואילך". עדיין תהיה פה גם לגבי התחילה איזה שהיא בעיה ביורוקרטית, כיוון שייקח כמה חודשים, מתחילת שנת המס הוא זכאי לקבל את זה בעצם.
היו"ר יצחק כהן
מה קורה היום?
שגית אפיק
היום יש לו בתעודת הזהות והוא מביא אישור על זה שהוא גר ביישוב.
קריאה
אבל, שגית, הוא יכול לבוא ב-2 בינואר לעירייה לקבל את האישור, ב-3 בינואר ל - - -
שגית אפיק
כן? העירייה תעשה את זה בתוך יום?
קריאה
לא משנה, שבועיים, אני אומר שבמשכורת ינואר זה יכול כבר לקרות, אין סיבה שיהיה כאן דיליי.
שגית אפיק
טוב, בסדר, נדבר על זה כש - - -
איתן צחור
אני רציתי להעיר כאן הערה מטעם לשכת עורכי הדין, שיש פה שתי בעיות, אחת לא לגבי התחולה, אלא הטופס עצמו, אנחנו רואים את הנוסח כמחייב. לא כל שנה יבואו לקבל טופס חדש.
היו"ר יצחק כהן
אם יהיה דיון ספציפי אנחנו - - -
שגית אפיק
זה לא עכשיו, נדון בהערות האלה.
איתן צחור
אז רק כדי שיירשם העניין, אנחנו לא רואים את הפרשנות שמחייבת כל שנה לבוא עם טופס חדש ולטרטר פה את הציבור. טופס אחד מחייב, ולא כל שנה תלך תבוא תלך תבוא.
היו"ר יצחק כהן
איתן, כרגע זה לא הדיון, ברגע שזה יחזור - - -
איתן צחור
כן, אבל אנחנו לא בטוחים שאנחנו נהיה שותפים לדיון הזה, אני מבין שזה יהיה דיון רק לחברי הכנסת.
שגית אפיק
בסדר, העברתם הערות בכתב.
איתן צחור
אז זה לגבי הנושא הזה של התחולה. ובי"ת, צריך לחשוב על זה שהאישור ניתן על ידי מנהל רשות המיסים, הוא לא מחייב את פקיד העירייה, אז צריך פה להוסיף גם הוראה שמחייבת את פקיד העירייה. הוא יכול להגיד שלא מעניין אותו הטופס הזה, יש טפסים אחרים, אני יודע מה, כל אחד יש לו טפסים שלו.
שגית אפיק
בסדר, כשנדבר על זה - - -
איתן צחור
הטפסים צריכים להיות טפסים שמחייבים את העירייה.
קריאה
הטפסים האלה קיימים היום ופועלים לפיהם כבר כמה שנים. שיהיה ברור העניין.
איתן צחור
לא, אבל הם לא מחייבים את פקיד העירייה.
שגית אפיק
הם לא מתלים את הארנונה. אתם לא קונסטיטוטיביים.
קריאה
שגית, אני שלחתי לך את הטפסים האלה במייל.
שגית אפיק
בסדר, רק שהם לא תנאי קונסטיטוטיבי לצורך קבלת הטבת המס.
קריאה
הקראנו את הצעת החוק, היינו צריכים לקיים דיון על הצעת החוק.
שגית אפיק
לא, היושב ראש החליט והוא הודיע שהיה פה דיון עקרוני שבו חברי הוועדה שנכחו בדיון סברו שאין מקום לפרק הזה. היושב ראש החליט שככל שיוחלט להכניס את הפרק הזה הוא יקיים את הדיון הספציפי בסעיפים כאשר הדבר יוחלט, אם יוחלט.
היו"ר יצחק כהן
אוקי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:35.>

קוד המקור של הנתונים