ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/01/2013

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) (תיקון), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
21/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 981>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י' בשבט התשע"ג (21 בינואר 2013), שעה 11:50
סדר היום
<תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) (תיקון), התשע"ג-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
אסתי פלדמן - עורכת-דין, לשכה משפטית, משרד האוצר

דודי קופל - עורך-דין, לשכה משפטית, משרד האוצר

נדב צוקמנהל תחום תחבורה ופרויקטים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר


שני רדמןרפרנטית תחבורה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר


משה צדרבויםמנהל פרויקטים, אגף החשב הכללי, עובד חיצוני מטעם חברת ענבל, משרד האוצר


עופר אלישרמנהל אגף תכנון כלכלי (פיננסי ומימון פרויקטים), משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים


חוה ראובניעורכת-דין, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים


סאלם ראיקמנהל אגף תשתיות בין-עירוניות, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים


שירן ברזילימשפטנית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים


ראובן לבאוןמנכ"ל חברת כביש חוצה ישראל


טליה ירושלמייועצת משפטית, חברת כביש חוצה ישראל


איילת סימון-וקסלריועצת משפטית לחברת כביש חוצה ישראל

שלמה זומרמנהל אגף כלכלה וכספים, חברת כביש חוצה ישראל


מיטל בשרימנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה לצרכנות


נסים עוג'ר - יועץ משפטי, איגוד הארגונים החברתיים

דוד דהאן - איגוד הארגונים החברתיים

ליאור רותם
- דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מיכל צוקר (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) (תיקון), התשע"ג-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני פותח את ישיבת הוועדה, על סדר-היום תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) (תיקון), התשע"ג-2012. בבקשה.
חוה ראובני
התקנות הבאות הן בסופו של דבר עניין טכני לגמרי. כיוון שקבענו תקנות דמי גבייה ייעודיות לקטע 3 ו-7, אזי צריך להחריג אותן מתקנות דמי הגבייה הקיימות על כביש 6.
ראובן לבאון
זה עניין פרוצדורלי.
חוה ראובני
זה טכני לגמרי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא להקריא.
חוה ראובני
"תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) (תיקון), התשע"ג-2012
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(1) ו- 16 לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 5א
1.
אחרי תקנה 5 לתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999יבוא:"סייג לתחולה
5א.
תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו בתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)(סכומי דמי הגביה)(יקנעם סומך), התשע"ג-2012."
איתי עצמון
צריך כמובן לתקן ל-2013 לאורך כל התקנות.
חוה ראובני
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה המשמעות של התקנות האלה?
ראובן לבאון
זה מחריג את התקנות על הקטע המרכזי.
חוה ראובני
זה אומר שהתקנות של קטע מרכזי לא יחולו על הקטע הזה, שלגביו קבענו תקנות נפרדות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור. האם למישהו יש הערות לגבי ההחרגה הזאת? אין. התקנות אושרו.

סיימו את הכביש מהר. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים