ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
31/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1237>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), שעה 10:15
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
עתניאל שנלר
מוזמנים
>
יוגב קרדוס - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ברוך משולם - הלשכה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

יהודה מונסוניגו - מנהל תחום בכיר מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות

דוד דהאן - פעיל, רעיונות הציבור
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אירית שלהבת
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף: שינויים בתקציב לשנת 2012. זה סעיף שלא צריך לגביו אישור. ועדת הכספים רשאית לדון בזה בלי אישור. נכון, גברתי היועצת המשפטית?
שגית אפיק
קיבלת אישור מיושב-ראש הכנסת לקיים דיונים על העברות תקציביות, בשל הטבע השוטף שלהן.
היו"ר משה גפני
ראוי היה שגם על זה צריך לקבל אישורים, וכדאי היה גם שלא אאשר את הפנייה הזאת. מעניין מאוד לראות איך מנהלים מדינה, פשוט מצחיק.

תפיצו את נוסח הפנייה, בבקשה.
מר יהודה מונסוניגו, תודה רבה. אני רוצה שתדע, אם יש פניות שעומדות על שולחנך אתה יכול להביא אותן גם לפני הבחירות, אנחנו נכנס את הוועדה. אם לא, אז אחרי הבחירות היושב-ראש הבא יאשר.
יהודה מונסוניגו
בעזרת-השם.
היו"ר משה גפני
תודה, יהודה, להתראות.
יוגב קרדוס
אני נציג משרד האוצר. אנחנו באים לבקש מן הוועדה לאשר לנו תיקון טעות טכנית שנפלה בפנייה שהעבירה 500 מיליון שקל למוסדות להשכלה גבוהה, במסגרת הסיכום הרב-שנתי עם המערכת להשכלה גבוהה. אחת הפניות, פנייה מספר 12-10, נשמט מספרה מן הבקשות שהעברנו לוועדה. עם זאת, הפנייה עצמה נכללה בנוסח החוק.
שגית אפיק
איזה חוק? כתבתם את זה גם בדברי ההסבר.
יוגב קרדוס
במספרים שהעברנו לכם. המספרים של הפנייה היו מאוזנים, כלומר, ה-500 מיליון שקל שהועבר היה מאוזן, עם שימושים של 500 מיליון שקל.
שגית אפיק
זאת אומרת, סעיפי חוק התקציב שהופיעו כאן בפני ועדת הכספים בעת שאישרה את ההעברה המקורית, ההעברה הזאת הופיעה בה.
יוגב קרדוס
היא הופיעה בה. עם זאת, נשמט מספר הפנייה מהמספרים שקרא היושב-ראש ולכן לא הצביעו עליה. אנחנו מבקשים לתקן את הטעות.
היו"ר משה גפני
"חוק" זה דרמטי מדי. המילה הזאת מבהילה אותנו. זה פנייה.
טמיר כהן
זה פנייה. אמרתי לכם שצריך לתקן את המשפט הזה. זה לא עניין של חוק, אלא זה פנייה שהגיעה לוועדה בלי מספר.
שגית אפיק
למען האמת, זה חוק, משום שאנחנו מדברים על חוק התקציב. מה עושה העברה תקציבית? היא משנה את סעיפי חוק התקציב השנתי שאישרת בתחילת שנת התקציב. לכן זה, אכן, החוק. לא כל-כך נעים לאשר טעות טכנית כאשר אומרים שזה תיקון חוק, אתה צודק, אכן יש בעיה.
היו"ר משה גפני
אפילו שאת צודקת, שפורמלית זה חוק התקציב, בגמרא כתוב פעמים רבות: "דיברה תורה כלשון בני אדם". בני אדם שמדברים בלשון נורמלית אומרים שמדובר על פנייה תקציבית. בוודאי הכול במסגרת החוק, אבל זה פנייה תקציבית.
שגית אפיק
אבל מה עושה פנייה תקציבית? היא משנה את המספרים שקבעת בחוק.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל צריך לדבר בלשון בני אדם. לא צריך לכתוב "חוק", כי אפשר לחשוב שאנחנו מדברים כאן על חוק לעידוד השקעות הון, למשל.
שגית אפיק
כאן זה רק 500 מיליון.
היו"ר משה גפני
550 מיליון. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאם היה מדובר בתקציב הישיבות הוועדה היתה מלאה. מכיוון שמדובר בתקציב המוסדות להשכלה גבוהה אז סומכים עליי.
שגית אפיק
כי אתה מצביע על זה פעמיים.
היו"ר משה גפני
סומכים עליי. אם זה היה תקציב הישיבות – היתה כאן ועדה מלאה, "מפוצצת" בעיתונאים, "חבל-על-הזמן".
יוגב קרדוס
אם אני לא טועה, זה גם הפורום שאישר את הפנייה ...
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור בקשה מספר 12-010 שנכללת בבקשות 1150-1173? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשה מספר 12-010 – 1
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים ואין נמנעים. הפנייה אושרה, וכתוצאה מכך המוסדות להשכלה גבוהה יקבלו כמעט מיליארד שקל, שאנחנו העברנו בחודש-חודש וחצי האחרונים, כמעט מיליארד שקל. אחזור רק על מה שאמרתי לצבי זרחיה – אם היה מדובר על אישור של 550 מיליון שקל לישיבות הוועדה היתה מלאה והיו כאן המון עיתונאים. מכיוון שזה 550 מיליון שקל למוסדות להשכלה גבוהה אז סומכים עליי שאאשר את זה לבד. לכן הבקשה אושרה.

אני מבין שעדיין אין אישור לקיים דיון על צו מס הכנסה. על כל פנים, אעשה הפסקה עד השעה 11:00. אם יתקבל אישור לקיים את הדיון על הצווים, אקיים. אם לא, לא יהיו צווים וזה ידחה לשנה הבאה. על כל הכבוד, אני מבקש שרשות המסים תתנהל כפי שצריך, ושהממשלה תתנהל כפי שצריך. באתי במיוחד לישיבה הזאת, שאפשר היה לקיים אותה גם בלעדיי, שעוסקת בבקשות טכניות, אבל מכיוון שזה נעשה אז אני מוכן לקיים את הדיון על הצווים הללו. אם לא יהיה אישור עד שעה 11:00 אנעל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:35.>

קוד המקור של הנתונים