ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/12/2012

צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
25/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1232>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ב בטבת התשע"ג (25 בדצמבר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)התשע"ג-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אבישי ברוורמן
פניה קירשנבוים
מוזמנים
>
דבורה מילשטיין - עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בר לוי - עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יוליה לרנר שניר - עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)התשע"ג-2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה), התשע"ג-2012.
מי מציג את הצו?
יוליה לרנר שניר
אני מהלשכה המשפטית במשרד התמ"ת.
צו היטלי סחר בעצם משקף את ההסכם בין ישראל לבין ארה"ב בנושא יבוא של מוצרי חקלאות. הצו אמור להיחקק מכוח חוק היטלי סחר. הצו הקודם אמור לפקוע בסוף השנה הנוכחית ותחתיו יבוא הצו הנוכחי.

מבחינה מהותית לא חלו שינויים בין הצווים.
היו"ר משה גפני
יש למישהו שאלות? זה אותו צו של היטלי סחר כפי שהיה בשנה שעברה ובכל השנים.

מי בעד אישור הצו, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הצו אושר. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:05.>

קוד המקור של הנתונים