ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2012

הארכת תוקפם של חיקוקים הפוקעים בסוף שנת 2012 (סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת)

פרוטוקול

 
PAGE
43
ועדת הכספים
12/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1222>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ג (12 בדצמבר 2012), שעה 10:15
סדר היום
<הארכת תוקפם של חיקוקים הפוקעים בסוף שנת 2012 (סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ציון פיניאן
שכיב שנאן
מוזמנים
>
משה אשר - משנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - משנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט שיכון, אג"ת, משרד האוצר

אלעזר במברג - יועץ משפטי, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר רשות המסים, משרד האוצר

ליאת שדמי - יועצת מקצועית למנהל רשות המסים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ - מנהל אגף א' שומת מקרקעין רשות המסים, משרד האוצר

ספי זינגר - משרד המשפטים

יוסי שבת - סגן מנהל אגף, משרד הבינוי והשיכון

אריאלה מסבנד - נציגה, משרד הבינוי והשיכון

מיטל שחור - נציגה, לשכת עורכי הדין

זיו שרון - נציג, לשכת עורכי הדין

אמיר הלר - סמנכ"ל, התאחדות בוני הארץ

מרדכי כידור - מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, התאחדות בוני הארץ

עופר מנירב - יו"ר ועדת מיסים לשכת רו"ח, לשכת רואי החשבון בישראל

צביקה גולדשטיין - מנהל איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים

ישראל חזקיה - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הארכת תוקפם של חיקוקים הפוקעים בסוף שנת 2012 (סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת)>
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. הסעיף השני הוא הארכת תוקפם של חיקוקים הפוקעים בסוף שנת 2012, סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. אני מבקש לומר לוועדה את הדברים הבאים. אני לא זוכר מקרה שבו הכנסת התפזרה והלכה לפגרת בחירות מבלי שהיא נערכה לעניין הזה ב-31 בדצמבר, כשהיא היתה בעיצומה של פגרת בחירות כאשר לא הכנסת, לא ועדת הכספים ולא הוועדות השונות נערכו לעניין הזה. היינו בפגרת קיץ, חזרנו לכנס חורף והכנסת החליטה על פיזורה ושהיא יוצאת לפגרת בחירות, על-פי החלטת יושב-ראש הכנסת, מבלי שהיתה איזושהי היתכנות או אפשרות לבצע כמה פעולות. תמיד, אם היינו נקלעים לסיטואציה כזאת, היינו עושים כמה פעולות קודם, כמו: חיקוקים, תקנות וכל מיני אישורים. אגב, זה לא רק בוועדת הכספים.

אבקש מהיועצת המשפטית שתמנה את הדברים, שאני לא בטוח שבכולם נוכל נעסוק או שבכולם תהיה לנו סמכות לעסוק. עד כמה שאני זוכר, זה המקרה הראשון שבו גם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת עומדות מול האנשים, מול האזרחים, מבלי לתת תשובות שהן ברורות וחד-משמעיות. לא נערכנו לעניין הזה, לא הכנסת ולא הרשות המבצעת. לא נערכנו כדי להגיד לציבור: תדעו לכם, ב-31 בדצמבר לא פוקעת הוראת שעה שהיתה נהוגה בנושאים מסוימים. גם כאשר חוקקנו את זה דובר שכאשר נגיע ל-31 בדצמבר יכול להיות שנאריך את זה. יש חלק מהם שקשורים לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, חלק מהם שיצטרכו לעשות בחקיקה. קשה לי לראות איך אנחנו עושים את זה. אלה דברים שהיה צריך להיערך להם ולא נערכו, מטבע הדברים, מפני שהכנסת יצאה לפגרת בחירות מאוד קשה מבחינת החקיקה. אני לא זוכר החלטה של ועדת כנסת כל כך דרקונית, כמו ההחלטה הנוכחית בפגרה הזאת, שכל דבר צריך אישור של ועדת ההסכמות וצריך מכתב של מזכיר הממשלה ליושב-ראש הכנסת ויושב-ראש הכנסת צריך לאשר. בינתיים גם מליאה אין, ואני לא בטוח שתהיה. אנחנו נמצאים במצב של כמעט כאוס חקיקתי, וצריך להתמודד עם זה.

אנחנו עושים כמיטב יכולתנו ולכן ביקשתי, וגם היועצת המשפטית של הוועדה העבירה למשרד האוצר, את רשימת החוקים והתקנות שפוקעים ב-31 בדצמבר. אני רוצה להעלות את הנושאים האלה כאן ונקבל החלטה - נגיד לאנשים מה ניתן להאריך, מה צריך להאריך ומה לא, ואנשים ידעו את אשר לפניהם. אין שמחה כהתרת הספיקות. אני חושב שחלק כן צריך להאריך. אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה שתאמר את הנושאים שפוקעים ב-31 בדצמבר.
שגית אפיק
אגיד את הנושאים, רק אגיד מילה אחת על סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. סעיף 38 בא להתמודד עם המצב של תקופת מעבר פוליטית עד לכניסתה של כנסת חדשה, והוא קובע הוראת הארכה אוטומטית. זאת אומרת, מקום שהיועץ המשפטי לממשלה יגיע למסקנה שסעיף 38 שחל, הוא חל באופן אוטומטי ואין צורך באיזו פעולה מיוחדת שהוועדה תבצע. מקום שבו המסקנה תהיה שסעיף 38 לחוק היסוד לא חל, נדרשת חקיקה ראשית כדי להאריך, שזה דבר שסעיף 38 רצה למנוע. יחד עם זאת, כיוון שיש בסעיף 38 מעין עקיפה של ההליך התקין של חקיקה ראשית בכנסת, רצוי לפרש אותו בצמצום.

הסעיפים שעומדים על שולחננו ושנוצר כתוצאה מהם איזשהו ואקום הם משלושה סוגים. הסוג הראשון, כאלה שמסתיימים בסוף שנת המס, ויש לנו הוראות כאלה בנושא מיסוי מקרקעין. בחוק הגדלת היצע הדירות נכללים שלושה עניינים שמסתיימים בסוף שנת 2012. העניין הראשון הוא הנושא של מס רכישה. הוועדה קבעה את הגדלת הסכום שמס הרכישה לגביו הוא אפס לגבי דירה ראשונה, ומהצד השני הגדלת מס הרכישה לגבי דירה שניה בסכומים מסוימים. בנוסף, נקבע פטור ממס שבח ביחס לשלוש דירות מגורים. הוועדה עקבה אחרי העניין הזה, אם היתה לו הצלחה. הכוונה של הממשלה ושל הוועדה כשהיא חוקקה את הסעיף הזה היתה להגדיל את היצע הדירות בשוק, כך שמשקיעים ימכרו אתך הדירות שיש בידיהם ומס הרכישה מנגד יגרום לכך שיימנעו מרכישת דירות שניות, שלישיות וכיוצא בזה.

בנושא של מיסוי מקרקעין אזכיר משהו שהוא קצת שונה, אבל הוא קשור לעניין, וזה הנושא של מקדמות מס שבח. בחוק ייעול הליכי רישום, במסגרת התיקון הזה, נקבעו מקדמות במס שבח שישולמו במועד ביצוע העסקה, כשההנחה והרציונל שנמסרו לוועדה היו שבאותו מועד יתקבל אישור גם מס השבח וייעשה ייעול של הליכי הרישום. לימים התברר בוועדה שלא בטוח שזה עובד כפי שנאמר ובתיקון במסגרת חוק אחר הוועדה החליטה שהיא נותנת תקופת התארגנות נוספת לרשות המסים ביחס למקדמות. תקופת ההתארגנות הזאת אמורה להסתיים ב-31 במרץ 2013, כשההנחה של הוועדה היתה שאם עד אז יתברר שעדיין אין אישורי מס שבח במקביל לאותה מקדמה, לא יהיה מקום להמשיך בעניין המקדמות והסעיף הזה יבוטל. ביטול שהתרחש באפריל, אם סעיף 38 יחול לגביו – מה שלא ברור - לכאורה ייתכן שיש חודש נוסף של הארכה אוטומטית לעניין המקדמות.

עניין נוסף הוא בחוק מס ערך מוסף. במסגרת תיקון 42 הוועדה קבעה חיוב במזומן ביחס לעסקאות. זו היתה גם הטבה שהוועדה הכניסה במסגרת אותו תיקון. כדי לבחון את הצלחתה של אותה הטבה נקבע שייעשה בהוראת שעה, כשנה מיום תחילתו של החוק. תחילתו של החוק היתה ב-1 באפריל, ולכן גם כאן הסיום יהיה ב-1 באפריל 2013.
היו"ר משה גפני
אבל פה זה הצליח, ראיתי במודעות שהממשלה שמה בשלטי חוצות... היה צריך לשים כוכבית כדי לכתוב שגם ועדת הכספים היתה בעניין.

ליאת, אני שמח על המודעות האלה, שלא תהיה טעות, בגלל שתי סיבות. א', אני רואה שעשינו מעשה שהוא באמת טוב. אני חושב שהוא מעשה טוב, על אף הוויכוחים שהיו. בסדר, זה התפקיד שלכם, להתווכח אתי. דבר שני, יש לי אפשרות להביא דוגמה בהרצאות שלי איך אנחנו נלחמים ובסוף הממשלה לוקחת קרדיט. אני חושב שזה נכון, זה הגיוני וזה צודק.
שגית אפיק
אם הוועדה מגיעה למסקנה שצריך להאריך אז נראה שצריך בכל תיקון חקיקה ראשית, כי גם אם סעיף 38 יחול המשמעות שלו היא חודש ארכה אוטומטית, לא מעבר לזה.

חוק הלוואות לדיור - גם פה יש שני עניינים שאפשר להתייחס אליהם. אחד, זה סעיף שנדחה מזה מספר שנים. מקורו בחקיקה פרטית, שקבעה שיהיה מענק בעד הרחבה או רכישה של דירה בירושלים. הסעיף הזה נדחה לאורך השנים וסיום הדחיה האחרון הוא בסוף 2012. ככל שסעיף 38 לא חל, הסעיף הזה ייכנס לתוקף, אלא אם כן הממשלה תמצא לנכון להמשך ולדחות בחקיקה ראשית את מועד התיקון.

נושא נוסף שנכלל בחוק הלוואות לדיור – הוועדה קבעה הפחתת ריבית לזכאים בחוק הלוואות לדיור, כך שזכאים להלוואה לדיור יוכלו לקבל אותה. עד לאותו מועד כמעט לא נעשה שימוש בהוראה הזאת ולכן הופחתה הריבית כך שייעשה בזה שימוש. במקור זה היה עד סוף שנת 2012, בהמשך זה הוארך אמנם לשנת 2013, אבל הסעיף מעט מתוחכם וגם לו יש איזו סוג פקיעה - פקיעה תקציבית. זאת אומרת, אם מגיעים ל-150 מיליון שקלים בסופו של תהליך הסעיף יסתיים. כאן משרד האוצר היה צריך לדווח לוועדה איפה אנחנו נמצאים, כי יתכן שאם הפקיעה תהיה במועדים האלה אז צריך לשקול האם סעיף 38 חל או לא חל.

עניינים נוספים שיש לנו זה תקנות מס הכנסה (משמרות). יש בתקנות אלה דרך מיסוי מיטיבה ביחס למשמרות. לאורך השנים, משנת 1986 ועד היום, התקנות האלה הוארכו מדי שנה או שנתיים וההוראה פוקעת בסוף 2012. ייתכן שנכון להאריך אותה בשנה, אבל ככל שזה לא נעשה נראה שסעיף 38 אמור לחול.

מקום נוסף שאני חושבת שסעיף 38 חל לגביו הוא צו הבלו על הדלק (פטור והישבון). זה צו שקובע פטור מבלו לסולר שמשמש לייצור חשמל. גם כאן הוראת הפטור פוקעת בסוף שנת 2012. נראה שמכוח סעיף 38 צריכה להיות הארכה של שלושה חודשים עד סיום הבחירות.

עניין נוסף, שרק אגע בו בשתי מילים הוא נושא צווי תעריף המכס. צווי תעריף המכס, יש להם דרך ייחודית לאישורם והיא גורמת לכך שבתקופות של פגרה ייתכן מצב שבו הצווים יהיו בתוקף תקופה ארוכה יחסית, אבל הם לא יעברו אישור של ועדת הכספים או של הכנסת. כיוון שאנחנו נמצאים אחרי תקופה של פגרת הקיץ ומיד נכנסנו לתקופה של פגרת בחירות, ישנם צווים תלויים ועומדים שעשויים להיות בתוקף במשך תקופה של כמעט שנה בלי שהם עברו את הוועדה - גם צווי העלאה וגם צווי הפחתה. יש חשש שאם עכשיו ייחתמו צווים חדשים, גם הם יהיו בתוקף תקופה מאוד ארוכה, וגם לזה צריך לשים לב כי צריך לעשות את הדברים בצורה מאוד מתונה.
היו"ר משה גפני
ולגבי הכבלים?
נועה גבע
אני עורכת הדין של "קודה תקשורת", הגורם שמפיק את החדשות המקומיות עבור "הוט" ו"יס". בחוק התקשורת יש סעיף שמוארך משנה לשנה כהוראת שעה. ככה זה כבר שנים באופן מסורתי, כבר יותר מעשר שנים זה עובד ככה. בסעיף נאמר שכספי התמלוגים של חברות התקשורת ישמשו למימון החדשות המקומיות עד לסכום תקרה שנקבע בחוק. במאמר מוסגר אני רוצה לציין שחדשות מקומיות זה פרויקט שבו מועסקים 180 עובדים מהפריפריה בלבד, פרויקט שמייצר חדשות במקומות שבדרך כלל אין בהם חדשות וידיעות, של ערי הפריפריה. זה עבור הצופים בפריפריה ושם מועסקים עובדי הפריפריה. אגב, רבים מהם אחר כך הופכים להיות אנשי התקשורת שלנו בחדשות העיקריות. זה נותן מקפצה אדירה לאותם צעירים שמתחילים שם.

מה שבעייתי – משרד התקשורת הפיץ תזכיר חקיקה שמאריך את ההסדר לשנה נוספת, למרות שיש שם המון קשיים עם התמלוגים שהופסקו, אבל יש עודפי תמלוגים שנשארו מ-2012 שאפשר לעשות בהם שימוש ולהאריך את ההסדר לשנה נוספת, גם אם בפחות כסף ובפיטורים מאוד מידתיים. כל התזכיר וכל החקיקה הזאת, יש לגביהם הקפאה ולא ברור בכלל אם זה יוכל להיות מאושר, ואז האפשרות היחידה שנותרה כדי לא לכבות ולהחשיך את המסך היא לתת את ההארכה של שלושה חודשים של דין הרציפות. זה יאפשר אמנם תקציב מוגבל, רק לגבי התמלוגים שעדיין לא הוזרמו. כלומר, התמלוגים ש"הוט" ו"יס" צריכות לשלם על רבעון אחרון ועדיין לא הועברו למדינה, הם הכספים שהחוק הזה יכול לאפשר להזרים לחדשות המקומיות בשלושה חודשים הקרובים, וזאת הבקשה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
בנושא הזה אני חושב שיש חוות דעת של הייעוץ המשפטי שלא ניתן, כי חייב להיות מכרז. כנראה שיש בעיה שם, איך הזכיין עובד. מים רבים נשפכו בנושא הזה. אני חושב שיש לתת להם חודשיים עד הבחירות, כי אני חושב הייעוץ המשפטי מתנגד להמשיך בנושא הזה. חובת מכרז חלה עליהם, ויש עוד כמה דברים, שפשוט זה לא המקום.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
ציון פיניאן
לתת חודשיים, לא יותר. עד סוף פברואר.
היו"ר משה גפני
הדיון בנושא הזה, אם אכן יתקיים בנושא הזה, הוא לא כאן. המקום הוא וועדת הכלכלה. אנחנו לא מוסמכים לדון בזה, אנחנו גם לא חוקקנו את החוק הזה. החוק נחקק בוועדת הכלכלה. אם חל עליו סעיף 38 – אני גם כן מסכים, זה לא זמן עכשיו שנדון לגופו של עניין בגלל שצריך להיכנס לכל הפרטים. אבל היות שאנחנו מגיעים ל-31 בדצמבר ואין אפשרות לעשות דבר, האם נותנים לו רציפות של חודשיים או שלושה חודשים – פרק הזמן שקובע סעיף 38 בחוק. אם סעיף 38 חל, אז מדובר על פרק זמן מאוד מוגדר ואחרי זה צריך לקבל החלטה, לקיים דיון ולעשות חקיקה ומכרז או לא מכרז. אני לא נכנס לפרטים, זה לא רלוונטי מבחינתנו. אם לא חל עליו סעיף 8 אז זה צריך ללכת לוועדת הכלכלה, וצריך לראות אם ועדת הכלכלה תסכים לחוקק, תרצה לחוקק, תוכל לחוקק.

רצית להעיר לגבי העניין הזה. בבקשה.
נועה גבע
הנושא של חובת המכרז עלה. לאף אחד אין התנגדות לעשות מכרז, אבל עובדה היא שבסופו של דבר עמדת היועץ המשפטי היתה הארכה לשנה נוספת. בגלל קוצר הזמן מכרז לא נעשה עד ה-1 בינואר וגם לא עד ה-1 ביוני. גם אופק כלכלי לזכיין שיהיה, בהיעדר תמלוגים הוא דבר לא טריוויאלי, ולכן יצא תזכיר משרד התקשורת, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, להאריך לשנה נוספת. זה היה הסטטוס קוו.
היו"ר משה גפני
המעמד החוקי – אמרתי, אני בכלל לא נכנס לעניין הזה. אני גם לא רוצה להביא בפני הוועדה פרטים שאנחנו לא הולכים לעסוק בהם. מה שאמר חבר הכנסת ציון פיניאן זה שצריך מכרז, ומה שאת השבת לו זה בסדר. השאלה היחידה היא האם חל על המקרה הזה סעיף 38. אם חל על המקרה הזה סעיף 38 – הבעיה נפתרה; אם לא חל עליו – אנחנו מנועים מלדון בזה, זה צריך ללכת לוועדת הכלכלה. לא בטוח שהיא יכולה לעשות משהו, זה תלוי בוועדה ובעומד בראשה.
שכיב שנאן
היתה הודעה בתקשורת שהם לא מעוניינים לעשות שום דבר.
היו"ר משה גפני
הודעה של מי?
שכיב שנאן
כל הבוקר דיברו בתקשורת על כך ששר האוצר אמר שאין מה לעשות עם העניין הזה. לכן אסור לקטוע את זה, ולדעתי צריך לתת להם פרק זמן סביר עד שתהיה ממשלה חדשה שבכלל תוכל לדון בזה. אז שלושה חודשים מינימום זה חובה כעת.
היו"ר משה גפני
אבל שתדע – אנחנו לא יכולים להחליט. אנחנו יכולים רק להציף ולהגיד את העמדה המשפטית שלנו. אנחנו לא צריכים להצביע על זה. אם צריך להצביע, אז זה צריך ללכת לוועדת הכלכלה.
שגית אפיק
אם סעיף 38 חל זו הארכה אוטומטית.
שכיב שנאן
ואיך בודקים אם 38 חל?
היו"ר משה גפני
בשביל זה יש משפטנים בישראל. בבקשה, אדוני.
חיים הר זהב
מדובר כאן על 180 עובדים שמושכים אותם באף כבר למעלה מחצי שנה על-ידי משרד האוצר. הוא מושך אותנו באף ומעכב את החקיקה ומעכב את החקיקה, כדי לגמור את הפרויקט הזה, בן 22 השנים. יש 180 עובדים, שמתוכם 150 חיים, עובדים ופועלים בפריפריה – קרית שמונה, באר שבע, ירושלים, חיפה - אפילו הממשלה מגדירה אותנו כשידור ציבורי נחוץ. לצערי, הממשלה, אם בגלל אדישות אם בגלל רשלנות, לא קידמה את החקיקה הזאת בזמן. כנראה שהחדר הזה הוא הסיכוי האחרון לשמור את השידור הציבורי הזה באוויר. ואם יש דוגמה לחוק שצריך היה לחוקק אותו ולא קרה, זה החוק הזה.
מאיר אסרף
לעניין הסמכות, חוק היסוד קובע סמכות רחבה לכנסת, שנכון שהיא מפורשת בצמצום אבל היא נוגעת לנושאים תקציביים שהם בסמכותה של הוועדה. הייתי שמח מאוד שהוועדה תאשר והאנשים האלה לא יפוטרו.
היו"ר משה גפני
אומר ועד העובדים – מקובל עלי. אבל אתה משפטן, אל תעמיד אותי במצב לא נחמד. אתה יודע, ואם אתה לא יודע אז אגיד לך, שאנחנו לא מוסמכים. אין מציאות משפטית שנצביע בנושא הזה. ועדת הכספים מציפה את הבעיה. תתמודד עכשיו אם סעיף 38 חל. אם הוא חל - נגמר העניין, אז זה מוארך.
שכיב שנאן
מה התפקיד של ועדת הכספים?
היו"ר משה גפני
התפקיד שלנו זה לדון על סעיף 38 ועל חוקים שנדונו כאן, שמסתיימים ולא נתנו את הדעת עליהם בגלל שיצאנו לפגרת בחירות ויש קושי להעביר חקיקה היום. אנחנו מציפים את הבעיה הזאת. אם אכן סעיף 38 חל – נפתרה הבעיה; אם סעיף 38 לא חל – זה לא דיון של ועדת הכספים. תצטרכו ללכת ליושב-ראש ועדת הכלכלה ולהגיד שהתקיים כאן ואתם מבקשים לקיים את הדיון על מנת להאריך בחודשיים או שלושה חודשים את החקיקה הזאת. לכן הדיון עכשיו הוא האם סעיף 38 חל. עורך הדין אסרף, בבקשה.
מאיר אסרף
חוק יסוד: הכנסת, חוק יסוד: השפיטה קובעים את המסגרת הנורמטיבית של הפרדת הרשויות. חוק היסוד קובע את הסמכות של הכנסת להאריך חיקוקים שהתוקף שלהם עומד לפקוע.
שגית אפיק
זו לא סמכות של הכנסת.
קריאה
תקרא את החוק הזה.
מאיר אסרף
זה שאת מתנגדת אליי, את לא יכולה להטיח בי האשמות שלא קראתי את החוק. אני מכיר היטב את החוק ואני חושב שהחוק - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא להפריע.
מאיר אסרף
את ממשרד האוצר או ממשרד המשפטים?
ליאת גרבר
לא אמרתי - - -
היו"ר משה גפני
ליאת, הוא קולגה שלכם. תנו לו לדבר.
ליאת גרבר
לא אמרתי כלום.
מאיר אסרף
אני גם אורח שלך.
היו"ר משה גפני
כן, כן, ראית איך אני מגן עליך. להגן מפני הממשלה זה לא פשוט.
מאיר אסרף
חוק היסוד קובע סמכות לכנסת להאריך את תוקפם של חיקוקים שאמורים לפקוע ב-31 בדצמבר או לקראת בחירות. החיקוק הנוגע להעסקתם של עיתונאים בחדשות המקומיות הוא הוראת שעה שאמורה לפקוע. הוראת שעה זו אמורה לפקוע בתחילת השנה. משרד התקשורת גילה את דעתו שהוא מתכוון להגיש הצעת חוק שתסדיר את הנושא. בשנת 2010 היתה הצהרה בוועדת הכלכלה של עוזרת בכירה של השר, שהם מתכוונים להסדיר את הנושא של החדשות המקומיות באופן שהוא לא מתחדש משנה לשנה אלא באופן קבוע, והגשתי את הנייר לוועדה. משרד התקשורת הגיש תזכיר חוק שמדבר על כך שתוארך הוראת השעה. העניין הוא שככל שהדבר הזה נמצא בידי הוועדה האישור של הוועדה נחוץ כדי להרחיב את האישור התקציבי הנחוץ. מה מבקשים מהוועדה? לא מבקשים שתאריך את תוקפו של החיקוק עד אין קץ, אלא עד שתתכנס הכנסת החדשה ויתקיים דיון ענייני בשאלה האם להאריך את תוקפו של החיקוק או לא.
ציון פיניאן
אבל זה לא סותר מה שאמר היושב-ראש, שאם זה מופיע בסעיף 38 זה בפנים, ואם זה לא מופיע בסעיף 38 תצטרכו לפנות ליושב-ראש ועדת הכלכלה ולקיים דיון בנושא הזה. פה זה רק על-פי סעיף 38. מה שלא - עובר לוועדת הכלכלה.
שכיב שנאן
אני רוצה להוסיף לדבריו של ציון, שאני לא ממליץ לך אפילו לחשוב לפנות אליו כי לפני הבחירות הוא לא יעשה כלום. הדבר היחיד שצריך לעשות הוא שהיועצים המשפטיים יגידו בצורה חד-משמעית מה קורה עם הסיפור הזה, אם סעיף 38 חל או לא.
מאיר אסרף
חוק היסוד קובע סמכות להאריך תוקפם של חוקים. אנחנו מבקשים שהוועדה הנכבדה תבחר לפרש את החוק כך שהסעיף חל. לכן אנו פונים לוועדה.
ציון פיניאן
שוב, כמו שאמר היושב-ראש: אם זה סעיף 38 – מה טובו אוהליך יעקב, ואם לא – תישארו במשכנותיך ישראל.
היו"ר משה גפני
חזקי, בבקשה.
חיזקיה ישראל
נושא מס הכנסה (משמרות), חל על זה סעיף 38. פונים אליי מפעלים רבים, מדובר בשכר העובדים. מה שאני מבקש מרשות המסים - - -
היו"ר משה גפני
שניה, נגיע לזה.
חיזקיה ישראל
בסדר.
היו"ר משה גפני
פיני קבלו, בבקשה.
פיני קבלו
גם יושב-ראש השלטון המקומי ויושב-ראש פורום ערי הפיתוח, דוד בוסקילה, הוציאו מכתב לשר האוצר והם מתריעים שהערוץ הזה חיוני לפריפריה, נותן דגש לפריפריה וצריך להמשיך אותו ולעשות הכול כדי להמשיך אותו. לכן תמוה בעינינו שערב בחירות מבטלים ערוץ כזה ושולחים 180 עובדים הביתה. כלן הפנייה לוועדת הכלכלה, שיראו את נחיצות העניין הזה לפריפריה, שנותן סיקור לדברים שקורים ובדרך כלל התקשורת לא מגיעה אליהם. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת שכיב שנאן, בבקשה.
שכיב שנאן
לא נעים לי להצטרף לדבריו של פיני קבלו, אבל אני עושה את זה בעונג רב. מה שצריך לעמוד עכשיו על הפרק זה ממש העניין של העובדים, ולא יותר מזה. אם העובדים, כתוצאה מהפגרה, מהבחירות ומכל המצב הזה, יגיעו למצב שיהיו מפוטרים ויאבדו את מקומות העבודה שלהם – אני אישית לא חוזר לכנסת הבאה כי אני לא מתמודד - ארגיש מאוד רע עם זה ש-180 עובדים הולכים הביתה.

אני אישית נהניתי מאוד מהשידורים הציבוריים האלה. הופעתי בהם המון, וזה היה כלי מצוין להגיע לציבור ולהסביר לציבור את מה שקורה, במיוחד לצל העובדה שערוץ 10 וערוץ 2 הרגילים דחקו אותנו הצידה. בתור איש ציבור וחבר כנסת, תמיד נהניתי למצוא בשידור הציבורי את הפתח שדרכו העברתי את המסר הציבורי שלי.

לכן, אני מאוד מבקש מהיועצים המשפטיים לבדוק כל דרך אפשרית לסייע בידי העובדים. זה שיש חובת מכרז וצריך לקיים את המכרז ולעשות את כל הדברים אחרי זה – אין שום בעיה, אבל בינתיים אין אפשרות. אם מינו סגן רמטכ"ל, שזה דבר כל כך חיוני למדינת ישראל, ובכל זאת היתה ביקורת של היועץ המשפטי על זה, אז על אחת וכמה כשמדובר על פיטורי איזה צלם, מפיק או אני לא יודע מה ברשת שידור מקומית בחיפה או בקרית שמונה. מאחר שמדובר בפריפריה ומדובר במקום שאני שייך אליו גם בגוף וגם בנפש, אני מאוד מבקש שבכל זאת תשקול, אדוני היושב-ראש, למצוא את הדרך לתת להם אורכה של שלושה חודשים לפחות, על מנת שהכנסת הבאה תדון בזה. צריך באמת להוציא מכרז ולעשות את זה בצורה מסודרת, אבל אסור לנו להיות אלה שקוברים את המהלך הזה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך שאני מצטער שאתה לא מתמודד ולא תהיה בכנסת הבאה. אני חושב שהכנסת מפסידה חבר כנסת טוב. הכנסת הבאה מפסידה חברי כנסת טובים - חבר הכנסת ציון פיניאן, שהוא עשה כאן בכנסת.
שכיב שנאן
אנחנו נהנים מזה שאתה ממשיך.
היו"ר משה גפני
בכלל לא בטוח. אני מתמודד.
שכיב שנאן
אתה תמשיך להרים את הנס ואנחנו נחזור אחר כך, אל תדאג. נפלנו במצב לא נוח פשוט.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה הבעיה. הרציתי בהאנגר בנמל תל-אביב לשוחרי איכות הסביבה – הרי אני מאיכות הסביבה. אז מחאו לי כפיים. היו שם איזה 2,000 איש, כולם חילונים. אמרו לי: גפני, כל הכבוד, שתיבחר לכנסת הבאה. אז אני אומר: תבחרו בי? אמרו: לא.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, האם יש מישהו שיכול לענות? דבר רק על נושא התקשורת.
ספי זינגר
התקשורת הוא נושא שלדעתי אפילו לא עלה במסמך של שגית.
היו"ר משה גפני
נכון, בגלל שזה לא נוגע לוועדת הכספים.
ספי זינגר
אנחנו אמרנו גם לוועדה שאנחנו לא מכירים את כל רשימת החיקוקים שתוקפם אמור לפקוע בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם עושים? במה אתם עוסקים? זה לא התפקיד שלכם, של הממשלה? אני לא יודע איזה משרד, אבל זה לא התפקיד של הממשלה לדעת שאנחנו מגיעים ל-31 בדצמבר? מה עושה היועץ המשפטי לממשלה בימים האלה? הוא לומד הלכות חנוכה?
ספי זינגר
זה שאנחנו מגיעים ל-31 בדצמבר אנחנו יודעים.
היו"ר משה גפני
אבל מגיעים ל-31 בדצמבר עם המון הוראות שעה שתוקפן פג. זה לא התפקיד של הממשלה, של המשרדים, לבוא אלינו ולהגיד: תשמעו, זה פוקע ואנחנו רוצים להאריך; זה פוקע ואנחנו לא רוצים להאריך? זה לא התפקיד שלנו. אנחנו הפכנו להיות חצי ממשלה.
שכיב שנאן
אל תרגיש עם זה נורא. טוב שהממשלה בידיך ולא בידיים שהיא נמצאת.
היו"ר משה גפני
אז מה אם לא אמרנו? אתם צריכים לדעת. יש פה בעיה ציבורית, שאני לא נכנס אליה. יש הוראה של יושב-ראש הכנסת – ואני מקבל אותה - לא להיכנס עכשיו לעניינים הפוליטיים. אני לא מביע עמדה בעניין הזה, אני מדבר מקצועית לחלוטין: האם מבחינה משפטית חל סעיף 38? הייתי שמח אם היו פוטרים אותנו בעמדה משפטית ברורה. אם אתה רוצה שלושה ימים לבדוק את זה – בבקשה. אבל זו הסוגיה. בבקשה.
ספי זינגר
כל סוגיה שמונחת לפתחנו, אנחנו מוכנים ומתחייבים לבדוק במהירות גבוהה מאוד, ובכלל זה שאלת התקשורת. אבל אם ועדת הכספים פונה אלינו בשאלה, אנחנו בוודאי נענה ונענה במהירות ובזריזות.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתם צריכים בשביל לענות על זה? אם התשובה שלכם חיובית אז זה מוארך אוטומטית ושלום על ישראל.
ספי זינגר
אתם רוצים במסגרת הוועדה הזאת?
שכיב שנאן
האם סעיף 38 חל.
ספי זינגר
באנו לדיון בנוגע לחוקים בהם באחריות ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
כן, כן. על זה נקיים את הדיון עכשיו.
ספי זינגר
אז יש לנו תשובות לגבי זה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אין לי טענות אליכם יותר מדי. רק חלק, לא גורף. אם היועץ המשפטי לממשלה באמת עסוק בלימוד הלכות חנוכה אז אין לי טענות אליו. אבל אם הוא לא עסוק בזה הוא צריך לתת תשובות גם לנושא של התקשורת. אני צריך את התשובה מהר. למה אני צריך את התשובה מהר? מכיוון שאם חל סעיף 38 אז הממשלה הבאה והכנסת הבאה יקבלו החלטה, כמו שאמר חבר הכנסת פיניאן, וכמו שגם חבר הכנסת שנאן הסכים עם זה.
ספי זינגר
אנחנו מתחייבים לתת תשובה תוך מספר ימים מועט.
מאיר אסרף
אמרו שהם - - -
היו"ר משה גפני
שניה, עם כל הכבוד.
ספי זינגר
היו עוד פניות? אני בא לפה, אני לא מכיר את הסוגיה. אולי היו פניות אחרות למשרד התקשורת, פניות אחרות למשרד המשפטים שאני לא מכיר.
היו"ר משה גפני
החוקים שתוקפם פג בפגרת בחירות מוארכים באופן אוטומטי, מי שחל לגביו סעיף 38.
מאיר אסרף
הם שאלו אותי אם קראתי את החוק. אני מציע שהם יקראו עכשיו את החוק ויפרשו לפי - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא עוסקים עכשיו ב"חיים שכאלה". קראת את החוק, לא קראת את החוק – לא רלוונטי מבחינתנו. שואל ספי האם פניתם לגופים ממשלתיים לבקש.
מאיר אסרף
כן.
היו"ר משה גפני
למי פניתם?
מאיר אסרף
הנושא הזה מונח על שולחן הכנסת - - -
היו"ר משה גפני
אני שואל לגבי סעיף 38.
מאיר אסרף
לגבי סעיף 38, חוק היסוד קובע שזה חל – כמו שאמרו חבריי כאן, שטענו שלא קראנו את החוק – אוטומטית.
היו"ר משה גפני
עורך דין אסרף, תאמין לי, אני רוצה לעזור לכם. בוא נתמקד.
מאיר אסרף
התשובה היא לא, אדוני.
היו"ר משה גפני
יש תזכיר חוק, זה בסדר גמור.
ספי זינגר
האם זו הדרך? כלומר, לפנות אלינו במסגרת ועדת הכספים, בדיון על נושא אחר? יכול להיות, אני שואל.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הנזיפה שלך, אבל תיכף אסביר.
נועה גבע
עד אתמול היינו בסיטואציה של קידום הצעת החוק שמסדירה את זה לשנה, שנותנת את האופק שצריך ומסדירה את העניינים הכספיים. נסגרה הדלת, ועכשיו זה הזמן לדון בסעיף 38.
היו"ר משה גפני
ספי, אני אומר לך ולכל נציגי הממשלה בעניין הזה. אנחנו מרגישים אחריות חלקית על סעיף 38, כנספח לממשלה. בעצם מי שצריך להרגיש אחריות על סעיף 38 זו הממשלה. מכיוון שזה עלה על סדר היום ואנחנו הולכים לעסוק רק בנושאים שקשורים לוועדת הכספים, פנו אליי מתחנות הכבלים, מהחדשות המקומיות, וכשפונים אליי אני לא מסרב. אתה יכול לתת לי תשובה ולהגיד: עם כל הכבוד לך, אתה יושב-ראש ועדת הכספים. אל תתעסק בעניין הזה, אני לא רוצה לענות לך. אני אפילו לא אכעס. זה בסדר, זה לא התפקיד שלי, כמו שלא התפקיד שלי לדאוג ל"פרי הגליל". בזה צריך לעסוק משרד התמ"ת מול ועדות האחרות בכנסת, אבל אני עוסק בזה. עובדי תע"ש, נושא שעומד פה על סדר היום, זה לא התפקיד של הוועדה. הוועדה צריכה לאשר הלוואה או לא לאשר הלוואה. היא לא צריכה להיכנס לעניין של העובדים. אנחנו נכנסים לעניין של עובדים, שלא במסגרת התקנון של הכנסת. זה לא סותר את תקנון הכנסת, אבל זה לא התפקיד שלנו. אם הייתי עושה את העבודה שלי כמות שהיא הייתי יכול ללכת ב-4:00 אחרי הצהרים הביתה וללמוד דף היומי. אני לא מספיק לעשות את זה בגלל שאני עוסק בדברים שהם לא בדיוק התפקיד של הוועדה. אם אתה עונה לי - וזו תהיה תשובה לגיטימית: חבר הכנסת גפני, במחילה מכבודך, אל תדבר אתי על העניין הזה. תפנה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, שהוא יפנה אליי. אם אתה אומר לי את זה, זאת תשובה לגיטימית. מכיוון שזה עלה, אם זה סעיף 38 ואתה מוכן לענות לי תשובה – הם אומרים: ניסינו להעביר את החוק. הם עמדו מול משרד התקשורת ומשרד האוצר, ומכיוון שהחקיקה לא צלחה בגלל פגרת הבחירות או בגלל סיבות אחרות – אין לי מושג - הם רוצים את סעיף 38. אם אתה יכול להשיב לי, אז עשיתי את שליחותי בעניין הזה, למען העובדים.
ספי זינגר
כמו שאמרתי, אנחנו מתחייבים לתת תשובה מהירה מאוד בכל שאלה שנוגעת לתחולת סעיף 38 לכל גוף שצריך לקבל תשובה וצריך לקבל ודאות בעניין הזה. אנחנו מתחייבים לתת תשובה תוך ימים ספורים.
היו"ר משה גפני
תשתדלו עד יום ראשון.
ספי זינגר
אני לא עונה על זה, זה לא אני אישית. אז אני לא רוצה להתחייב.
היו"ר משה גפני
גבירותי ורבותי, אומר עורך הדין ספי זינגר שמשרד היועץ המשפטי לממשלה יעסוק בעניין הזה בימים הקרובים וישתדל לתת תשובה עד יום ראשון – חשוב עד יום ראשון. אני מציע לכם במקביל לפעול בכל דרך, בגלל שהכתובת היא לא ועדת הכספים, אם אכן יתברר שסעיף 38 לא חל.
שכיב שנאן
אסרף, לך לבג"ץ ומיד.
היו"ר משה גפני
בג"ץ לא יעזור.
מאיר אסרף
החוק חל, הם צריכים רק להגיד את זה.
היו"ר משה גפני
הצפתי את הבעיה, אני מקווה שזה יתרום לעניין ואידך זיל גמור. התשובה היא בידי היועץ המשפטי לממשלה, ואני מודה לעורך הדין ספי זינגר שהסכים שתהיה תשובה – על אף שהוא לא עוסק בעניין הזה במשרד - עד יום ראשון. ספי, אני מבקש שתיתן תשובה לוועדה, אנחנו נשיב להם. אני מודה להם.
קריאות
תודה רבה.
שגית אפיק
נמשיך לפי הסדר?
היו"ר משה גפני
אני מציע שנתחיל עם הנדל"ן, כי שם יש מספר חוקים.
שגית אפיק
אז מיסוי מקרקעין, יש שלושה עניינים. אחד, פטור ממס שבח לשלוש דירות מגורים; השני, מס הרכישה; הפחתת שיעור מס שבח לקרקע.
ספי זינגר
אני רוצה לחדד. שיהיה ברור, סעיף 38 הוא טייס אוטומטי ואנחנו לא יכולים לבחור במה אנחנו מאריכים או לא מאריכים. יש חיקוקים שמדרך הטבע היינו יותר רוצים להאריך, חוקים שמדרך הטבע היינו פחות רוצים להאריך אותם. מכיוון שסעיף 38 הוא סעיף רוחבי, סעיף שתופס את כלל דברי החקיקה בלי קשר לנסיבות הספציפיות של כל דבר חקיקה, הפרשנות שלנו היתה פרשנות רוחבית. כלומר, ניסינו להביא את סעיף 38 באופן רוחבי, בלי ההקשר הספציפי של כל חוק והאם היינו רוצים להאריך אותו או לא היינו רוצים להאריך אותו.
קריאות
לא מבינים מה אתה אומר.
ספי זינגר
אדבר יותר לאט. אמרתי שסעיף 38 הוא סעיף שהוא טייס אוטומטי, במובן הזה שהתחולה שלו לא מופעלת עם שיקול דעת. ככל שהוראת חוק נופלת לתוך הסעיף היא תוארך באופן אוטומטי; ככל שהיא לא נופלת לתוך תחולת הסעיף היא לא תוארך. זה לא נתון לשיקול דעת, אין פה שיקול דעת של ועדה או של איזשהו גוף האם הוא רוצה להאריך או לא רוצה להאריך.
דבר שני, סעיף 38 הוא סעיף רוחבי במובן הזה שהוא חל על כל דברי החקיקה. לכן השאלה היא לא אם יש דבר חקיקה שאנחנו רוצים להאריך או שאנחנו לא רוצים להאריך, כי הוא חל באופן רוחבי על כל דברי החקיקה.
דבר נוסף, סעיף 38 הוא סעיף חריג במובן הזה שהוא עוקף את מנגנוני החקיקה. הוא קובע הארכה של חוק באופן אוטומטי, למרות שהכנסת לא נתנה את דעתה על החקיקה הזאת והיא גורמת לה להיות מוארכת באופן אוטומטי. זה מוביל לזה שהפרשנות של סעיף 38 צריכה להיות פרשנות מצומצמת.
שגית אפיק
מה שמנסים לומר פה זה שצריך לפרש את סעיף 38 מצד אחד, כמו שאמר ספי, לא מתוך הנסיבות הספציפיות של כל חיקוק וחיקוק אלא מתוך איזה מבט רוחבי – האם מדובר בהוראת שעה שפקעה ולכן נדרש הצורך בהארכתה. מצד שני, צריך לזכור שצריך לפרש את הסעיף הזה בצמצום. אי אפשר להחיל אותו לגבי כל הוראת תחולה שהסתיימה או כל פקיעה שהסתיימה, משום שבסופו של דבר הוא טייס אוטומטי והוא ייתן הארכה אוטומטית מתוך עקיפה מסוימת של הליך החקיקה.
ציון פיניאן
את רוצה לתחם את זה.
שגית אפיק
התיחום קבוע בסעיף.
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה כבר כמה פעמים - הנושא המשפטי הוא נושא מאוד גמיש. זאת אומרת, הוא רחב ונתון לשיקול דעת. מה שספי אמר זה נכון – אין שיקול דעת. אם זה נופל בתוך תחולת החוק זה מוארך לשלושה חודשים; אם זה לא נופל זה לא מוארך. אלא מה? מתברר שגם פה יש פטנט. מה נופל לתוך תחולת החוק לא כתוב, זה הוא מחליט.
שגית אפיק
לא, לא. מה שכתוב בסעיף 38 זה שכל חיקוק שתוקפו פוקע בתקופת פגרת הבחירות יש להאריך אותו, ואז השאלה מה זה פוקע. למשל, לעניין מס הרכישה קבעה הוועדה שלגבי רכישת דירה מיום עד יום 31 בדצמבר 2012 יחול מס הרכישה הזה והזה. האם מדובר פה בהוראת פקיעה או מדובר פה בהוראה שתישאר לנצח, אבל היא שבאותה שנה, בשנת 2012, מס הרכישה יהיה שונה. זו השאלה. צריך לבחון האם מדובר בפקיעה או האם בתחולה.
ספי זינגר
ביחס לתחולת חוק הגדלת היצע דירות למגורים - - -
היו"ר משה גפני
מיסוי מקרקעין – שלושת החוקים.
ספי זינגר
כן. פנתה אלינו ליאת גרבר מרשות המסים - - -
היו"ר משה גפני
בעיניי שלוש ההוראות הולכות יחד. לא אכנס לחקיקה - - -
שי אהרונוביץ
כולל המקדמה? המקדמה שונה.
היו"ר משה גפני
דיברתי על מס רכישה, מס שבח - - -
שגית אפיק
שני מס שבח – פטור ממס שבח והפחתה.
ספי זינגר
פנתה אלינו ליאת גרבר מרשות המסים בנוגע לתחולת סעיף 38 על הוראות החוק האלה. במענה לפנייה הוצאה חוות דעת על-ידי אייל זנדברג, שהוא ראש תחום מינהל ציבורי, על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אייל זנדברג לא יכול היה להגיע לפה, לצערו, לכן באתי בשמו. מה שנאמר בחוות הדעת זה שכאשר מדברים על חיקוק שהיה פוקע צריך לעשות אבחנה בין חיקוק שתוקפו פוקע, דהיינו שהחוק קובע שתוקפו של החיקוק יפקע בתאריך פלוני, לבין חיקוק שתוקפו של החוק אינו פוקע, אלא שמתייחסים לאירועים שיקרו בתוך תקופה מסוימת. לדוגמה, סעיפי המס שעליהם אנחנו מדברים מתייחסים לאירועי מס שיקרו בתוך תקופה מסוימת. לא החוק הוא זה שפוקע, החוק לעולם עומד, אלא החוק לוכד אירועים שקורים בתקופה מסוימת. לעמדתנו, סעיף 38 לא תופס במקרים כאלה ולכן במקרים כאלה החוק יפקע.
היו"ר משה גפני
אני קורא את החוק, ואני אומר מראש שלא למדתי משפטים. אתם באמת המשפטנים שבעניין, הכול בסדר. כתוב ככה: כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים האמורים.
אנחנו חוקקנו את שלושת החוקים האלה שעליהם אנחנו מדברים – מס רכישה ומס שבח. אני רוצה להגיד לך מה אמרנו בחקיקה, בסיכום אתכם. כשאני אומר "אתכם", הכוונה הממשלה. אמרנו בוועדה, יחד עם הממשלה, שזה סוג של חקיקה שצריך לבחון אותה. הרי המטרה היתה - כך אתם אמרתם. לא כל כך האמנתי לכם, אבל שכנעתם אותי - להגדיל את היצע הדירות בזה שמגדילים את מס הרכישה על דירה שניה ופוטרים ממס שבח מי שמוכר את הדירה שלו. היה צריך לבחון האם זה באמת מגדיל את היצע הדירות. זה היה היעד, זו היתה המטרה. כך הצגתם את זה. נדמה לי שראובן כוגן היה בדיון והיו אנשים גם מרשות המסים. אמרנו: נגיע ל-31 בדצמבר ונבחן את הדברים, ואם יתברר שזה פועל נאריך את זה בשנה נוספת, בשנתיים נוספות או אולי נעשה את זה בכלל חקיקה קבועה.
משה אשר
יש כבר הצעה להאריך את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. עכשיו מגיע 31 בדצמבר, אין לנו את האפשרות לעשות את זה. לדעתי, על זה חל סעיף 38, מכיוון שהגיע 31 בדצמבר וקבענו שב-31 בדצמבר נחליט אם אנחנו מאריכים. מכיוון שאין לנו את האפשרות לעשות את זה, בגלל שאנחנו בפגרת בחירות, שעל זה מדבר סעיף 38, אנחנו אומרים: זה יוארך בשלושה חודשים על מנת שהממשלה תוכל לבחון את העניין הזה ולהביא הארכה, ביטול או לא חשוב מה.
ספי זינגר
אחזור ואומר - - -
היו"ר משה גפני
מה שאמרת קודם כבר לא רלוונטי, בגלל שלי יש כבר טענות אחרות. תגיד משהו חדש.
ספי זינגר
אני מבין. ראשית, יש הרבה פרשנויות אפשריות. אני אומר מראש שאנחנו נוקטים בפרשנות מצמצמת ביחס לסעיף 38 כי אנחנו רואים אותו כסעיף חריג. הפרשנות שאנחנו חושבים שהיא הפרשנות הנכונה לסעיף 38 היא פרשנות שמצמצמת את התחולה שלו אך ורק למקרים שבהם באמת מדובר על חיקוק שהתחולה פוקעת. כלומר, ממד הזמן הוא מה שמפקיע את התחולה שלו, ולא על אירועים. עוד פעם, צריך להבין שהחוק הזה חל באופן רוחבי, הוא חל על כלל החוקים. אנחנו לא יכולים לבחון אותו לאור הנסיבות הספציפיות של מה רצו בחוק כזה או בחוק אחר.
שגית אפיק
זה נכון, אבל זה לא שתיקנו את חוק מיסוי מקרקעין אלא עשינו חוק חדש, שהוא בפני עצמו הוראת שעה – חוק הגדלת היצע הדירות. אגב, נדמה לי שהממשלה התעקשה שזה לא ייכנס לחוק מיסוי מקרקעין אלא יעמוד כחוק נפרד. בחוק הזה עצמו הוא בסופו של דבר הוראת שעה, משום שחל אך ורק בשנת 2012, הן לעניין מס הרכישה, הן לעניין פטור ממס שבח לשלוש דירות והן לעניין הפחתת מס השבח. כל החיקוק הוא הוראת שעה ואי אפשר לומר שהוראה מסוימת ממנה, בגלל שהיא חלה על עסקאות באותה שנה לא תפקע משום שלא מדובר בתחולה.
ספי זינגר
לא הבנתי את הטענה.
שגית אפיק
אמרת שאתה מבחין בין מצב שבו נקבעת בתוך החיקוק הוראה מסוימת שתחול על הוראות מסוימות לתקופה מסוימת, ואם היא חלה לתקופה מסוימת בלבד – לא מדובר בפקיעה כי מדובר בתחולה, שלכאורה לא נכנס לגדר סעיף 38. אני לא חושבת שזה המצב בחוק הגדלת היצע הדירות, משום שבעצם כל הוראות החוק הן הוראת שעה. זה חוק שחל בשנת 2012, נקודה. כל הוראותיו.
ספי זינגר
זה חוק שחל על אירועים בשנת 2012.
ליאת גרבר
מבחינת שומה וגבייה החוק הזה ממשיך.
שגית אפיק
איך הוא ימשיך כשלא יהיה פטור ממס שבח? איך הוא ימשיך כשלא יהיה יותר - - -
ליאת גרבר
עסקאות שנעשו, עדיין ארצה לגבות את המס בגינן. יש לך את הקרקע, שלארבע שנים צריך לקנות. זה לא שלחוק אין משמעות ב-1 בינואר 2013.
שגית אפיק
אבל ההוראות האופרטיביות שלו לא יחולו, ההוראות המהותיות שלו לא יחולו.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמוע גם את האנשים שביקשו לדבר. עורך דין זיו שרון, בבקשה.
זיו שרון
אני רוצה לחזק את הדברים שאמרה היועצת המשפטית של ועדת הכספים של הכנסת. חוק מיסוי מקרקעין זה החוק העיקרי. נקבעה במיוחד הוראת שעה שהיא הוראת שעה נפרדת מהחוק העיקרי. כל המשמעות של הוראת שעה - והשם "הוראת שעה" מופיע בסעיף – זה שההוראה מוגבלת בזמן, גם התכלית שזו הוראת שעה היא בדיוק כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, לבחינה בהמשך, בחינה שכרגע נתקעה כי אין כרגע כנסת. לכן, לפחות לי כהדיוט, כאשר ברור שמדובר בהוראת שעה, קשה לי להבין את ההתפלפלות של משרד המשפטים. החוק לא יהיה קיים יותר כי הוא נחקק לתקופה מוגבלת והוא פוקע, לרבות ההוראות הספציפיות שנמצאות בו, אבל זה גם ההוראות וגם החוק עצמו, לפחות לפי מיטב הבנתי, בפרשנות שמוצעת כאן על-ידי משרד המשפטים. סעיף 38 כתוב בספר החוקים, אבל משרד המשפטים אומר שסעיף מסוים שכתוב בספר החוקים, אין לו תחולה בכלל.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
זיו שרון
אני בא ואומר שהצמצום - - -
היו"ר משה גפני
קודם כול, תגיד: אתה אתי או אתו?
זיו שרון
אני אתך.
היו"ר משה גפני
אז עכשיו תגיד עוד פעם.
זיו שרון
אני אומר שאם על הוראת שעה לא חל סעיף 38, זה אומר שיש סעיף בספר החוקים שמשרד המשפטים מפרש אותו כאילו אין לו תחולה בכלל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מרדכי כידור, בבקשה.
מרדכי כידור
אני לא משפטן, אבל מפתיחת הדברים והצגת הנושא על-ידי משרד המשפטים, לדבר על תכלית מצומצמת של החוק הזה מדליק לי זרקור אדום. העניין הוא באמת, כמו שנאמר פה, הנושא של התכלית – למה חוקקו את תקנות המיסוי האלה? כדי לטפל בבעיה. אז עכשיו הבעיה הזאת נפתרה? היא לא נפתרה. הבעיה קיימת, היא נמשכת.
ספי זינגר
זה לא מה שאמרתי. מה שאמרתי זה בדיוק להיפך. אנחנו לא בוחנים את התכלית הספציפית של החוק. בגלל שסעיף 38 הוא סעיף כל כך רחב וכללי, שחותך את כל דברי החקיקה והולך לכולם, אנחנו לא בוחנים את התחולה שלו לאור חקיקה ספציפית אלא בוחנים את התכלית של סעיף 38, לא את דברי החקיקה שעליהם הוא חל.
שגית אפיק
מצד שני, התכלית של סעיף 38 היא שלא ייווצר ואקום שבו לא יודעים מה יקרה. גם לזה צריך להתייחס.
מרדכי כידור
זה גם מייתר את החוק הזה. אם לא צריך לבחון והכול טייס אוטומטי, אז בכלל למה יש חוק?
היו"ר משה גפני
אני לא בעד אמירה גורפת כזאת. אני מקבל את מה שאתה אומר, זאת עמדתך, אבל אני לא בעד אמירה גורפת. אני מציע, היות שאנחנו מדברים על סדרה של חוקים, מספר חוקים שאנחנו וגם אתה סבורים שצריך לבחון אותם, האמירה המשפטית בעניין של סעיף 38 היא לא אמירה חד-משמעית.
ספי זינגר
זו עמדה שנאמרה על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. זו העמדה. זה לא עמדה שהיא לא חד-משמעית, זו העמדה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מציע לבדוק אותה עוד פעם. אם בעוד מספר ימים תגידו – אחרי שתדברו עם רשות המסים, תדברו גם עם אגף התקציבים באוצר - שהעמדה שלכם היא חד-משמעית, אלך ליושב-ראש הכנסת. יכול להיות, אני לא יודע, אבחן את זה עוד פעם בגלל שיש פה גם החמרות וגם הקלות. זאת אומרת, יש פה תכלית שהיא תכלית ראויה וכולם נמצאים באותה מסגרת של הוראת שעה. אלך ליושב-ראש הכנסת ואבקש ממנו לאפשר לי את החקיקה בעניין הזה, אם תהיו חד-משמעיים שסעיף 38 - - -
ספי זינגר
זו עמדתנו הסופית.
היו"ר משה גפני
אז מה? מותר גם לחזור בתשובה. אין ביהדות דבר כזה שמה שאמרתי לא חוזר בי.
ספי זינגר
אבל זו לא עמדה לכאורה שלנו. זו עמדה סופית.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי. אני מכבד את העמדה שלכם, בסוף אתם הרי מחליטים. אני סתם נמצא פה בתור סטטיסט, אתם מחליטים. אני מציע לבחון את המכלול עוד פעם, בגלל שמבחינה משפטית ניתן לבדוק את זה. אם תבדקו ותגידו שאפשר להחיל את סעיף 38 על מכלול החוקים האלה, שתכליתם ברורה – בסדר. אם לא – יכול להיות שאפנה ליושב-ראש הכנסת ואבקש ממנו לאפשר חקיקה מהירה בעניין הזה.
שגית אפיק
על הכול. זאת אומרת, גם על מס רכישה - - -
היו"ר משה גפני
על המכלול, לא לקחת חלק וחלק לא. אם חלק כן וחלק לא – אז לא צריך כלום. אבל אם הולכים על הכול אני חושב שזה ראוי, בגלל שכל המהלך של שלושת החוקים הללו היה עם תכלית אחת – היתה בזה החמרה מצד אחד והקלה מצד שני. זה היה מאוזן, היה נורמלי והלכנו על ההליך הזה. אם ההליך הזה, אפשר להחיל עליו את סעיף 38 – אני מציע לעשות את זה; אם אי-אפשר להחיל עליו – אפנה ליושב-ראש הכנסת, אבחן את הדברים עוד פעם, האם כדאי לוועדה להתמודד עם הדבר הזה ולאפשר את החקיקה, שתהיה חקיקה קצרה. מה שסעיף 38 אומר, נקבע שזה יחול לשנה.
ליאת גרבר
זו הצעת חוק שמונחת כרגע.
שגית אפיק
לעניין מס הרכישה. בסדר, אומר היושב-ראש שהוא רוצה להרחיב. זה אותו חוק – הגדלת היצע הדירות.
היו"ר משה גפני
כוחה של הכנסת חלש היום. זאת המציאות, אנחנו בפגרת בחירות. ועדת הכספים עובדת יום-יום בימים רגילים, ואתם יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות. עם כל הכבוד לממשלה, לפעמים אנחנו לא הולכים במסלול של הממשלה.

אני אנסה. אתם תוכלו לנצח אותי, אני גם יודע איזה טריקים אתם יכולים לעשות נגדי, אני יודע איזה טריקים אני יכול לעשות. אני שם את כולם על השולחן. אם החוק חל רק על מס רכישה, אם אלך לחקיקה אוסיף בוועדה גם את מס שבח. אתם הממשלה, תבואו ותגידו: אנחנו מתנגדים לכול, ותמשכו את החוק. בסדר, אז נדע וידע ציבור הבוחרים במדינת ישראל שכל מה שאמרתם על הגדלת היצע הדירות היה שקר. אני אגיד את זה. יהיה לי זמן בטלוויזיה במסגרת יהדות התורה, אז אגיד את זה. אבל כוחי יהיה קטן.

מה יש פה עכשיו?
שכיב שנאן
יש בחדר לחץ לא ברור.
היו"ר משה גפני
ממש לא. היות שאני מכיר את משרד האוצר, היות שאני מכיר את משרד המשפטים – קצת - אני מציע שתקיימו התייעצות אצלכם. אני לא משפטן, אבל אני סבור ונדמה לי שגם היועצת המשפטית של הוועדה סבורה - - -
ספי זינגר
במכתב היה כתוב לא כך.
שגית אפיק
כתבתי שיש ספק, ספי. אני חושבת שצריך לפרש את סעיף 38 בצמצום.
ספי זינגר
היושב-ראש מבקש שאחזיר דבר. זו החלטה שניתנה בדרג גבוה מעלי. אחזור אליהם ואגיד שזו בקשת ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני סבור שמן הראוי להחיל את המכלול על עוד שלושה חודשים או על פרק הזמן שסעיף 38 קובע. זה בדיוק המקרה שאליו מתכוון המחוקק. אני לא אומר את זה מבחינה משפטית, אני אומר את זה מבחינה ציבורית, מבחינה עניינית ומקצועית. צריך להחיל את זה. אבל אז בשידורי התעמולה אגיד שהממשלה לא דיברה אמת.
ליאת גרבר
לא הכול הוראות מיטיבות, צריך לזכור גם את זה.
היו"ר משה גפני
אמרתי. להיפך - - -
שגית אפיק
אבל בגלל זה אנחנו אומרים: כל ההוראות יחד.
היו"ר משה גפני
אמרתי: עם כל האחריות. ליאת, אם הייתי אומר שאני מביא רק את הנושאים המיטיבים אז הייתם אומרים שאני פופוליסט, שאני סתם מביא בחוסר אחריות מוחלט. לא אמרתי את זה, אמרתי לקחת את המכלול, את האיזונים שקבענו – מצד אחד החמרה ומצד שני הקלה, על מנת להגדיל את היצע הדירות. התווכחתי אתכם אז ברעיון, אבל קיבלתי את זה ועשינו את זה. אני אומר: בואו נמשיך את זה כמה חודשים בגלל שאנחנו לא יכולים לבחון את זה עכשיו היות שאנחנו בפגרת בחירות.

אני פונה גם לנציג היועץ המשפטי לממשלה, למשרד המשפטים. אני לא יודע אם אתם יודעים במשרד היועץ המשפטי לממשלה, אבל הנושא המשפטי הוא דבר גמיש, הוא לא הלכה למשה מסיני. אגב, גם בזה אתה יודע שיש דברים שתקנות הציבור מאפשרות לעשות דברים שהם דברים שהם לא בדיוק במסגרת של - - -
ספי זינגר
אני לא בטוח שאלה נסיבות המקרה. אבל אני אומר עוד פעם - -
היו"ר משה גפני
אני בטוח שאלה נסיבות המקרה, ותאמין לי שאני עוסק בזה. בקדנציה הזאת עסקתי בהגדלת היצע הדירות כל הזמן.
ספי זינגר
- - העמדה שלנו היא עמדה בכתב שהעברנו לרשות המסים והיא עמדה סופית. אבל, לבקשת היושב-ראש, אחזור הביתה ואבקש.
היו"ר משה גפני
טוב. עד יום ראשון, ואני מציע גם שתתייעצו עם רשות המסים ועם אגף התקציבים, אם אפשר. יש גם שם אנשים חכמים. יש שם גם משפטנים.
ספי זינגר
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הלאה.
שגית אפיק
הלוואות לדיור – גם פה זה שני חוקים.
ספי זינגר
הלוואות לדיור זה נושא שנמצא בבחינה. אין לנו עדיין עמדה.
שגית אפיק
זאת אומרת, בניגוד לנושא הקודם ששם יש לכם עמדה. ספי, אני חייבת לחדד בכל זאת את מה שאמרתי. אני באמת חושבת, וגם כתבתי את זה, שצריך לפרש את סעיף 38 בצמצום. אבל דווקא כאן, ככל שדיברת הגעתי למסקנה שכשאני מסתכלת על חוק הגדלת היצע הדירות - הוא כולו הוראת שעה. דווקא ככל שהסברת את ההנמקה הזאת אני חושבת שזה לא חד-משמעי לכאן או לכאן.
ספי זינגר
כלומר, במה שאמרתי שכנעתי אותך הפוך.
שגית אפיק
ויכול להיות שבכלל צריך לבחון מחדש את סעיף 38, שהוא יהיה בהיר הרבה יותר ויקבע איזשהו מבחן מצומצם או רחב, שלא נהיה במצב הזה.
הלוואות לדיור – גם בהלוואות לדיור אמרנו שיש שני עניינים. אחד, תוספת בנייה של דירה בירושלים, חוק שאמור לכאורה להיכנס.
היו"ר משה גפני
דיברת קודם על משהו אחר, לא?
שגית אפיק
ספי פתח ואמר שבניגוד להגדלת היצע הדירות, ששם יש להם עמדה סדורה שאומרת שזה לא אמור להיות מוארך מכוח סעיף 38, לגבי הלוואות לדיור אין להם עדיין עמדה חד-משמעית. הלוואות לדיור זה שני עניינים, רוצה להתייחס לזה אלעזר.

העניין האחד הוא תוקפו של סעיף בחוק ההסדרים שנדחה לאורך השנים – הרחבה של דירה. זה נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2013. הנושא השני זה המענקים לזכאי משרד הבינוי והשיכון, שהוועדה אישרה. זה אמנם חל עד סוף שנת 2013, אבל יש על זה מגבלה תקציבית שעלולה לסגור את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על החלטה משותפת בחקיקה לאגף התקציבים ולנו. קבענו שמכיוון שאין צורך לזכאי משרד השיכון לקחת את ההלוואות הללו - בגלל שהן לא כלכליות, הן לא טובות, בגלל שאפשר לקחת הלוואה רגילה בבנק - הגעתי להסכמה בזמנו עם ראובן כוגן, ובכלל עם משרד האוצר, שתהיה הטבה למי שהוא זכאי משרד השיכון ומקבל משכנתא. ההטבה היא שההלוואה שהוא יקבל לצורך רכישת דירה תהיה טובה יותר מאשר בבנקים הכלכליים, וזה יהיה אחוז אחד פחות. אני גם רוצה לבחון את העניין הזה, האם זה מצליח או לא. גם סיכמנו בשלבים מאוחרים יותר שזה יחול גם על 2013. אבל יש מגבלה, המגבלה היא שזה עד 150 מיליון שקלים. ברגע שאנחנו מגיעים למכסה תקציבית אין יותר אפשרות לתת את המשכנתאות המיטיבות הללו. אני מבקש לדעת האם אתם יודעים אם זה מצליח. בבקשה.
צחי דוד
ראשית, רק לעשות סדר. השאלה של הריבית על ההלוואות בעינינו היא לא שאלה של החלת סעיף 38 אלא השאלה שראוי לתת עליה את הדעת. יש כאן מגבלה תקציבית, ונשמח להתייחס לזה. שווה לחשוב על זה רגע לפני שמסתיימת השנה, אבל היא לא דיון מעולם סעיף 38, כי שם דווקא הוארך תוקפו של ההסדר בחוק. מהבחינה הזו אין בעיה. זה עניין של מגבלה תקציבית.
שגית אפיק
הקושי הוא בכך שייתכן שמגבלת התקציב תסתיים בתקופת פגרת הבחירות ואז כן צריך להתייחס לשאלה האם 38 חל במצב כזה.
צחי דוד
מה שהעלית והסברת לא הופיע בנייר שלך. לא גיבשנו עמדה מפורשת בנושא הזה, נבחן ונחזיר תשובה.
אלעזר במברג
אדוני היושב-ראש, בעיניי זה לא דיון על החלת סעיף 38. החוק בתוקף, הוא הוארך. היתה מגבלה, תנו לנו כמה ימים לבדוק ולחזור עם תשובה, אפילו ביום ראשון. ניתן לכם תמונה ברורה.
היו"ר משה גפני
טוב. ולגבי החוק השני?
אלעזר במברג
הסעיף השני, מה שכונה "מענק ירושלים", הוא סעיף עבר בחקיקה פרטית ב-2001, בדמדומי ממשלת ברק, ומיד - חודש לאחר מכן – בוטל בחקיקה רטרואקטיבית שעקרה למעשה מתוקפו מיום חקיקתו והביטול הוארך עד היום. יש כאן אכן שאלה לא פשוטה, וכמו שאמר היושב-ראש היא אכן שאלה פרשנית, של פירוש סעיף חוק ואפשרות החלתו.
היו"ר משה גפני
גם בחוק הזה אתה מדבר על סעיף 38? תרשה לי לנחש שתגיד שסעיף 38 חל?
אלעזר במברג
אקדים ואומר: אני מסכים לגמרי עם הניתוח שהיה קודם. השאלה היא לא אם אוהבים את החוק או לא אוהבים את החוק, השאלה היא שאלה פרשנית.
היו"ר משה גפני
לגבי אהבה – אני לא כל כך מתמצא בעניין הזה. אבל מנחש נכון שאתה אומר שסעיף 38 חל כאן?
אלעזר במברג
מיד אומר.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני במתח.
אלעזר במברג
כפי שאדוני צייר נכון, פרשנות צריכה להיעשות באופן - - -
היו"ר משה גפני
לא לפי אהבה ושנאה.
אלעזר במברג
נכון.
היו"ר משה גפני
אבל כאן חל סעיף 38.
אלעזר במברג
לטעמנו, וכן על רקע קונטקסט של חיקוק, אני חושב שזה נכון מה שאדוני קודם. יש משמעות - - -
שגית אפיק
אבל ספי אמר שלא - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תני לשמוע עד הסוף. הנושא המשפטי הוא דבר מאוד מעניין.
קריאות
גמיש, גמיש.
היו"ר משה גפני
סעיף 38 חל כאן.
אלעזר במברג
על רקע הקשר של חיקוק.
היו"ר משה גפני
חל או לא חל? אני במתח, לא אעמוד בזה.
אלעזר במברג
מכיוון שאנחנו רוצים לתת עמדה מסודרת של ממשלה, ואכן לא מיוצג כאן משרד המשפטים, יש לנו עמדה שהיא כרגע עמדת אוצר, ואגיד אותה ברמת כותרת כי אכן לא מיצינו את הדיון. אנחנו רוצים שתהיה עמדה על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. הדיון הזה ייעשה בימים הקרובים ויושלם. אבל העמדה היא שסעיף 38 חל על התיקון הזה.
זיו שרון
משרד המשפטים על החלק הזה לא נותן - - -
היו"ר משה גפני
תשמע, עם כל הכבוד, אתם בלשכת עורכי הדין תיהנו בדברים שלכם. תנו לי ליהנות בדברים שלי.

ספי - - -
ספי זינגר
לא שמעתי.
היו"ר משה גפני
מה יש לך לשמוע פה? יש שני חוקים, שניהם מנוסחים אותו דבר.
ספי זינגר
לא, הם לא מנוסחים אותו דבר.
היו"ר משה גפני
או- - - תאמין לי, אותו דבר. מבחינת מה שאתה אמרת קודם, אותו דבר. זה כמובן לא אהבה ושנאה. אחד זה שהאוצר יוסיף כסף – אז לא חל על זה סעיף 38; אחד שהאוצר ירוויח כסף – חל על זה סעיף 38.
אלעזר במברג
אבל צריך להיות הוגן ולומר את מה שאמרתי בצורה מאוד ברורה – זה דיון שעדיין לא נעשה במשרד המשפטים.
ספי זינגר
אנחנו בדיון על הדבר הזה.
אלעזר במברג
בחוות הדעת שהוזכרה משרד המשפטים התייחס לשאלה מאוד קונקרטית של רשות המסים, וזו אותה הוראת שעה של הגדלת היצע הדיור. הנושא הזה לא נבחן בשיתוף, ואני חושב שחובתנו – ואדוני גם אמר את זה – זה תפקיד הממשלה ולא תפקיד הוועדה ליזום את הבדיקה ולצאת בהודעה מאוד ברורה.
אדוני היושב-ראש, גם כאן חשובה מאוד הוודאות לציבור. אם ההחלטה היא שהסעיף מקפיא את תחולת התיקון ההוא, צריך להנחות את הבנקים. הם הזרוע הארוכה שלנו לצורך הביצוע של כל המענקים הללו. הבנקים מחכים להוראות, זו הודעה שצריכה לצאת בצורה מהירה. אנחנו כמעט שבועיים לפני תחילת השנה האזרחית ולכן זו בדיקה שנשלים בימים הקרובים.
שגית אפיק
למה לא בדקתם את השאלה הזאת, לפחות לגבי הסעיף הזה - - -
אלעזר במברג
זו בדיקה לא פשוטה בגלל כל מה שכבר נאמר כאן, ולא אחזור – הרגישות של הסעיף, המיקום המיוחד שלו בספר החוקים, ההשלכות הרוחביות. בגלל כל הדברים הללו זו בדיקה לא פשוטה. לכן נאמר כאן שזו שאלה משפטית. תקבלו תשובה.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה שחברי הוועדה ידעו על מה מדובר. אנחנו מדברים על חוק אחד, שלא עניין אותי ממנו. הוא בחוק ההסדרים, תמיד אני מצביע נגד ההצעה הזאת בחוק ההסדרים. זה לא בסדר. בכל חוק הסדרים הממשלה בעצם ביטלה החלטה של הכנסת בחקיקה. בכל הסדרים.
קריאה
הכנסת בחוק הסדרים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה? בסדר. כל הכבוד. התיקון ראוי והוא במקומו. מכיוון שאני נמצא בכנסת הרבה שנים אני יודע איך מתקבלות החלטות של חוק ההסדרים ומה הממשלה עושה בעניין הזה. אבל זו הצעה של הממשלה, שהכנסת מאשרת בסופו של דבר.

מה שקרה, הממשלה לא נערכה ל-31 בדצמבר, למיטב ידיעתי, על כל פנים לא נערכה מספיק, כמו שהיה צריך להיערך. היות שאין חוק הסדרים ב-31 בדצמבר, החוק הזה חל ונכנס לתוקפו. עכשיו, היות שאנחנו מקיימים את הדיון הזה, אתם אומרים שסעיף 38 כן חל עליו, עם המגבלה שאמרת.
אלעזר במברג
אז רק לדייק. קודם כול, הבחינה הזאת מתקיימת אצלנו בנפרד, בלי קשר לדיון כאן. כמו שאמרתי, זו אחריותנו כלפי הציבור.
היו"ר משה גפני
בסדר. לגבי הסעיף השני, שאני מאוד מעוניין בו - שלפי דעתי סעיף 38 באמת לא חל עליו, כמו שעל זה לא חל סעיף 38 - אני מבקש לבחון את העניין של ההלוואות הללו, של המשכנתאות, האם זה הצליח או לא הצליח. אם הצליח – אני רוצה לבקש מהממשלה, לא על פי סעיף 38, שתגדיל את המסגרת התקציבית. בגלל שזה הצליח, זה הכול.

משום מה, כשהלכתי לישון בלילה חשבתי שתגידו – כך חשבתי, אבל זה היה ממש דמיון פרוע - שעל הסעיף הראשון, שהוא הטבה לאזרחים, תגידו שלא חל סעיף 38 ועל הסעיף השני שצריך לתקן בחוק ההסדרים, שהוא הרעה לאזרחים, תגידו שעליו חל סעיף 38. כך חשבתי.
אלעזר במברג
השני לא מצריך תיקון. השני תוקפו גם ב-2013, להבנתי, אלא ש- - -
היו"ר משה גפני
לא, השני זה החוק הזה שאמרת - - -
אלעזר במברג
אה, הגדלת היצע הדיור. אני לא מטפל בחוק הזה.
ספי זינגר
הבחינה שלנו היתה באמת במנותק לגמרי מההשפעות אם זה לטובה או לרעה.
שגית אפיק
אמרת גם שלא בחנתם את ההלוואות לדיור.
ספי זינגר
אבל גם את הגדלת היצע הדיור, שאנחנו יודעים שיש בו הטבה והרעה – בחנו את זה במנותק מהשאלה האם זה - - -
היו"ר משה גפני
למה אתה חוזר על זה?
ספי זינגר
כי זה חוזר על עצמו כל הזמן, שאיכשהו הקוביות הסתדרו בצורה מסוימת.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה הילדים אומרים על מה שאמרת עכשיו. לא אגיד לך את זה, אגיד לך בארבע עיניים.

אלעזר, אין לי טענות אליך. אני מכיר. זה לא דבר חדש, אני עובר את זה כל הזמן, אני שם לב גם איך מגמישים עמדות משפטיות בהתאם לנסיבות. זה בסדר, אני לא נגד. אני בעד הגמשת עמדות, אבל תמיד זה יוצא לי לרעה ולאחרים לטובה. אני לא יודע למה.
אלעזר במברג
אקדים ואומר, באותה חוות דעת שתתייחס לסעיף הזה תהיה אמירה לגבי חוקים אחרים שהארכתם מאוד נוחה למשרד האוצר בתפיסה המקובלת, וחוות הדעת המשפטית תהיה שכנראה אין אפשרות להחיל עליהם את סעיף 38 מכיוון שזו הפרשנות של הסעיף. אנחנו נאמנים ללשון החוק.
היו"ר משה גפני
טוב. מר שבת, משרד השיכון. בבקשה.
יוסי שבת
קודם כול, לגבי מס רכישה ומס שבח אני מבקש שיתייעצו גם אתנו, כי גם אותנו מעניין מה קורה עם הגדלת היצע הדיור.
שגית אפיק
האם זה הצליח באמת. גם לוועדה זה חשוב.
היו"ר משה גפני
גם לנו זה חשוב.
יוסי שבת
דבר שני, לגבי ההלוואות לדיור. יש כאן שני היבטים: כמה מימשו ותקציב. לגבי התקציב אחכה אמנם לאוצר, אבל מבדיקה שעשיתי בדרך אמרו לי שלפני חודש לא הגענו לשליש מהתקציב. זאת אומרת שכנראה אין בעיה תקציבית.

כמה מימשו בזכות ההחלטה שהתקבלה פה? בעשרה חודשים יש כפול מכל השנה שעברה מבחינת היקף המממשים. אנחנו יושבים על 4,400 לעומת פחות מ-2,200 בשנה הקודמת. עברנו גם את 2010, שעד אז היתה ירידה מאז 1996 בהיקף המממשים. זאת אומרת, אנשים לא קיבלו סיוע. המשמעות היא שצריך, כמו שהצעת, הגדלת מסגרת תקציב ואולי לבחון – בגלל שהריביות המשיכו וירדו קצת – לעשות את זה אפילו 2% צמוד או לא צמוד, או 1% פחות מריבית שתיקבע. אנחנו כן רוצים לקדם הגדלת סיוע וכן רוצים להגדיל את מספר המממשים.
היו"ר משה גפני
זאת אומר, מה שאתה אומר זה שאם אנחנו בוחנים את החוק הזה, החוק הזה הצליח מעבר למשוער.
יוסי שבת
הצליח מאוד. אני רוצה להדגיש עוד נקודה – המימוש כרגע, של 4,400 או אם נגיע ל-5,000 בכל השנה, היינו באמצע שנות ה-90', לפני 15 שנה ויותר, בהיקפים של 55,000 ו-65,000.
שגית אפיק
אז הריביות היו נמוכות.
יוסי שבת
לא, לא. משנת 1997 אנחנו כל הזמן בירידה. זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה לאן לגדול, ויש פה חשיבות להגדיל את התקציב וגם לשפר את התנאים. אנחנו כן חייבים לקדם את ההיבטים האלה, אם במסגרת הזו או במסגרת של השנה הבאה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני רוצה את ההתייחסות שלך, אבל הוא איש מקצוע. הוא לא משרד האוצר, הוא משרד השיכון. הוא לא מסתכל מההיבט הכספי-התקציבי אלא מההיבט המקצועי – האם החוק השיג את מטרתו. מתברר - ועכשיו הפרשנויות הן פחות חשובות – שהחל משנת 1996–1997 יש כל הזמן ירידה במספר נוטלי המשכנתאות. זאת אומרת, כשאנחנו צועקים שאין דירות בישראל או שזוג צעיר לא יכול להגיע לדירה, אחד המרכיבים המרכזיים זה מכיוון שהמשכנתא הפכה להיות לא אטרקטיבית. המשכנתא היא חלק מהעניין שזוג צעיר יכול לרכוש דירה. היא הפכה להיות לא אטרקטיבית. בסוף כל שנת תקציב החזרנו הון תועפות מתקציב משרד השיכון שמיועד למשכנתאות לאוצר. הזוגות הצעירים פשוט לא מימשו את זה. מ-1996–1997 זה כל הזמן בירידה. אז, בהסכמה אתכם, העברנו את החוק, שהמשכנתאות יהיו אטרקטיביות – הריבית תהיה נמוכה יותר; זוג צעיר, במקום ללכת לבנק ולהשתקע עם העניין של הלוואות מאוד קשות, הוא יוכל לקבל הלוואה יותר אטרקטיבית. מתברר שיותר מהכפלה של מספר נוטלי המשכנתאות קרתה בשנה הזאת. מתברר, יותר מכל דבר אחר – יותר ממס שבח, יותר ממס רכישה, יותר ממכירת דירות שהיו בהן משרדים, יותר - זה עזר לדיור. אז אם כנות כוונות הממשלה וההצהרות שרוצים לעזור בעניין של הדיור – שמעתי שיאיר לפיד אמר שהוא לא ייכנס לממשלה אלא אם היא תפתור את בעיית הדיור. פתרון של הדיור אנחנו נותנים פה כל הזמן, עם זה אנחנו מתמודדים. והנה פתרון, הפתרון הזה הצליח.

סעיף 38, אני אומר לך כמשפטן, לא חל על הסעיף הזה. הארכנו את זה, בהסכמה שלכם, גם בשנת 2013. אנחנו מבקשים להגדיל את הסעיף התקציבי כדי שנוכל לעמוד מול זוגות צעירים ומול זכאי משרד השיכון ולהגיד: אנחנו משפרים את התנאים כדי לרכוש דירה. זה מה שאנחנו מבקשים.
יוסי שבת
ואולי גם להוריד את הריבית או לעשות אותה לא צמודה, כי אנחנו רוצים לנצל את הסכום הזה, לא להגיע ל- - -
היו"ר משה גפני
אני הרבה שנים בכנסת, אף פעם לא הייתי שר השיכון. אני לא כל כך מבין בזה. שר שיכון יכול לעשות מה שאתה אומר בתקנות. הוא לא צריך אותי. כל שר שיכון היה יכול לעשות את זה, גם בעבר.
יוסי שבת
לא צריך את שר האוצר?
היו"ר משה גפני
צריך את שר האוצר. בסדר. גם אני צריך את שר האוצר. כשהעברתי פה את החוק לא הייתי צריך את שר האוצר? חבל שלא היית בדיון שהיה אצלי בחדר, כמעט שהתקרה נפלה. צריך, אני אמרתי שלא צריך? אנחנו לא נמצאים בג'ונגל, יש שלטון. אבל שלטון שאומר שצריך לפתור את בעיית הדיור צריך גם לעשות מעשים. זה מעשה חיובי, ולכן הפנייה שלי. אני מדבר רק על המקרה הספציפי הזה, בגלל שתפשת מרובה לא תפשת. נגיע אחרי הבחירות, נראה מי שר השיכון, נראה מי יושב-ראש ועדת הכספים, נראה מי שר האוצר ונצטרך להתמודד עם זה. אבל מה שאתה אומר, ולי זה מאוד חשוב, שהמסלול הזה הוא מסלול חשוב שבאמת מסייע בנושא של הדיור.
בבקשה.
צחי דוד
לפני שאתה מסכם את הנושא הזה, אני רוצה לומר שההשוואה לשנות ה-90', יוסי, לא רלוונטית. בשנות ה-90' היקף המימושים היה קשור לזה שהיו גלי עלייה מאוד גדולים, אנשים שכולם חסרי דירה. אז ההשוואה הזאת איננה רלוונטית.
שגית אפיק
כן, אבל אם הריבית היתה גבוהה בשנות ה-90' לא היו לוקחים הלוואה לדיור. היו לוקחים מהבנק.
יוסי שבת
הריביות היו 6% ו-7% צמודות, ואז ההלוואה של משרד השיכון ב-4% היתה רלוונטית.
שגית אפיק
זו היתה הטבה.
צחי דוד
דבר שני, הירידה בנטילת המשכנתאות הממשלתיות אקוויוולנטית לחלוטין לירידה בלקיחת הלוואות צמודות. ההלוואה שהממשלה נותנת היא צמודה. כמו שההלוואות שהממשלה נותנת ירדו, גם הלוואה צמודה, שהיתה 50% ו-60% מהשוק, ירדה ל-10% מהשוק. אז לא הכול זה האטרקטיביות של הריבית אלא סוג המסלול. ההצעה של עמיתי ממשרד השיכון שהממשלה תיתן הלוואות לא צמודות – אני מתנצל אם זה מעט בוטה - היא טיפה מוזרה בעיניי לאור העובדה שנגיד בנק ישראל עושה כל מאמץ שייטלו פחות הלוואות לא צמודות ומגביל את שיעורן מתוך ההלוואות. אני לא חושב שעמדת הממשלה היא שהממשלה היא זאת שצריכה לתת הלוואות לא צמודות, כאשר בנק ישראל מתנגד להן בתוקף ומגביל אותן.
לגבי הנתונים על המימוש – אני חושב שלא נכון ולא ראוי להציג - - -
היו"ר משה גפני
לא הבנתי מה שאתה אומר. זאת אומרת, הבנתי אבל אני לא - - -
צחי דוד
בנק ישראל מטיל הגבלות מאוד קשות - - -
היו"ר משה גפני
נגיד בנק ישראל היה כאן בוויכוח עם חברי הוועדה, ויכוח גדול. היה לי ויכוח אתו באופן אישי. אנחנו בידידות ואני מכבד אותו מאוד ואני לוקח את העמדה שלו כעמדה מקצועית, ואני חולק עליו. בחוק בנק ישראל קבענו שהוא גם יועץ חברתי.
צחי דוד
אני אומר, בממשלה - - -
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, עמדת בנק ישראל לא ניתנה למשה בסיני.
צחי דוד
לא אמרתי.
היו"ר משה גפני
אני גם לא אמרתי. אני רק אומר שעם כל הכבוד לנגיד בנק ישראל, חוץ מהנושא הכלכלי אנחנו גם בנושא חברתי, וכולנו יודעים שיש כישלון קולוסלי בנושא של הדיור.
צחי דוד
הבעתי עמדה שהציג משרד ממשלתי. הוועדה מחזיקה בעמדות אחרות, וזה בסדר.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. הממשלה לא חייבת לקבל כל מה שנגיד בנק ישראל אומר. בעניין הזה היתה פה מחלוקת מאוד קשה.
צחי דוד
לגבי הצגת הנתונים – אני חושב שהמחויבות של הממשלה בדיווח היא מחויבות שנקבעה גם בחקיקה, אם אני לא טועה. אני לא חושב שנכון לעשות אותה על רגל אחת. נציג את הנתונים באופן מסודר. הנתונים כמו שהצגת אותם, לדעתי, הם לא מדויקים, ונציג אותם באופן מסודר – גם לגבי המסגרת התקציבית וגם לגבי היקף המימושים.
יוסי שבת
היקף המימושים אנחנו יודעים, אלה נתונים שלנו.
צחי דוד
זה לא מסתדר עם המספרים שאמרת לגבי הסכום התקציבי, הם הולכים ביחד. לכן אני חושב שראוי שנציג את זה באופן מסודר ולא ככה.
שגית אפיק
אגב, לפי אותו חוק שקובע את המגבלה התקציבית אתם צריכים לדווח מיוזמתכם לוועדה.
צחי דוד
את צודקת. אנחנו לא הבאנו אותם היום אז - - -
היו"ר משה גפני
הוא טען טענה נכונה. הוא אומר שאם אכן מספר נוטלי המשכנתאות הוא גבוה, אז בעצם - - -
יוסי שבת
אז אסביר. בדרך הבנתי שאת הנתונים מקבלים מהחשבות של משרד השיכון, ובחשבות של משרד השיכון אמרו לי שכנראה שהתקציב לא גבוה מכיוון שהריבית בשוק של ההלוואות הצמודות ירדה, ואז הפער לא כל כך גבוה. זו כנראה הסיבה. בחודש האחרון לא הפיקו דוח, יכול להיות שאני טועה, אבל כנראה שהמגבלה התקציבית היא לא הבעיה.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מה אתה מסכם?
צחי דוד
אני מסכם שנוציא את הנתונים באופן מסודר, ואני מציע לא לדון בדברים.
היו"ר משה גפני
עד יום ראשון.
צחי דוד
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
תודה. הלאה.
שגית אפיק
חיוב במע"מ במזומן.
ליאת גרבר
לגבי חיוב במע"מ במזומן – כאמור, קיבלנו חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה שדנה בנושא - - -
שגית אפיק
גם על זה יש לכם חוות דעת?
ליאת גרבר
אני אומרת שקיבלנו את חוות הדעת בנושא של חוק הגדלת ההיצע, וקיבלנו גם את העקרונות שלפיהם משרד המשפטים מפרש את סעיף 38 וכך אנחנו מפרשים גם את שאר דברי החקיקה כי, כאמור, זה לא אמור להיות תלוי חוק כזה או אחר. לעמדתנו, סעיף 38 לא חל בנושא המע"מ. זאת אומרת, זה יפקע - - -
שגית אפיק
זאת אומרת, באפריל פוקע אלא אם כן תהיה חקיקה ראשית.
ליאת גרבר
לדעתי, זה צו.
שגית אפיק
לא, הכנסנו את זה לחוק.
ליאת גרבר
אבל כתוב ששר האוצר, באישור ועדת הכספים, יכול לקבוע - - -
שגית אפיק
יכול להאריך. אפשר בצו, אבל זה לא חייב. הכנסנו לחקיקה.
ליאת גרבר
ברור, אבל אני אומרת שאפשר יהיה לעשות את זה - - -
שגית אפיק
אפשר יהיה. אתם חושבים שראוי לעשות את זה? זה הצליח?
ערן יעקב
אמרנו שעוד אין לנו מספיק מידע כמה זה הצליח. ניתן את הזמן כמו שנתנו, אין שום סיבה כרגע - - -
שגית אפיק
למה זה לא מוארך, ליאת?
ערן יעקב
זה עד אפריל. למה צריך להאריך?
ליאת גרבר
וגם אם זה היה מוארך זה עניין של חודש.
שגית אפיק
לפי 38 יש חודש.
ליאת גרבר
היה ראוי להסדיר בדרך יותר - - -
שגית אפיק
אבל אמרתם שזה לא עניין של היה ראוי או לא היה ראוי.
ליאת גרבר
שגית, אבל באפריל כבר תהיה ממשלה ותהיה כנסת ואז יש זמן להביא את זה, אם רוצים - - -
שגית אפיק
בצורה מסודרת. אבל סעיף 38 לא שואל את עצמו את השאלה הזאת.
ליאת גרבר
זה ברור. גם הנוסח כאן לא מדבר על תקופה שפוקעת אלא על - - -
שגית אפיק
על הוראות שיחולו על עסקה בתקופה מסוימת.
ליאת גרבר
בדיוק. פשוט פירשנו את זה באותו אופן.
שגית אפיק
זה בדיוק מה שנאמר לגבי הלוואות לדיור. זה ממש מתמיה.
ליאת גרבר
אני לא מכירה את הלוואות לדיור, למרות שלדעתי בהלוואות לדיור - - -
ערן יעקב
אבל לא אמורה להיות בעיה. אם זה יותר נקי לעשות את זה באופן הזה ואין בעיה - - - אם זה היה בפברואר או בינואר – אני מבין.
שגית אפיק
כנראה לא שמעת את מה שספי אמר בפתח הדברים: אם סעיף 38 הוא חל אז הוא חל, לא בשל - - - כאלה או אחרות.
ליאת גרבר
אני מסכימה עם זה, אני חושבת שהוא לא חל. אבל אני חושבת שפה יש פחות בעיה - - -
שגית אפיק
כי אפשר לחוקק את זה או בצו או - - -
ערן יעקב
אז אם אין בעיה, אין בעיה.
שגית אפיק
אז אתם לא יודעים עדיין האם זה הצליח. זאת אומרת, אתם עדיין בוחנים את זה. מתי תדעו?
ערן יעקב
זו לא תקופה כזו ארוכה.
שגית אפיק
למה? שמונה חודשים. זה לא מספיק?
ערן יעקב
לא. מראש לא נתנו תקופה מאוד ארוכה. עוד לא בחנו את זה אחד לאחד. זה לא שאנחנו רואים פריצות דרך משמעותיות. מן הסתם, יהיה שר חדש, יחליט.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים לבחון?
ערן יעקב
מה זה לבחון? יש עד אפריל, זה מה שנקבע. אין פה בעיה של זמנים, אנחנו לא בבעיה.
שגית אפיק
ליאת אומרת שסעיף 38 לא חל ולכן זה לא יוארך באופן אוטומטי.
ערן יעקב
היא הלכה אתךָ.
שגית אפיק
היא לא הלכה אתו. להיפך, הוא חושב שסעיף 38 אמור לחול.
היו"ר משה גפני
חיוב במזומן לא נתון לבחינה. אני לא כל כך הבנתי.
ערן יעקב
לא בוחנים, בשביל זה אני אומר שאין בעיה. ממילא זה עד אפריל וזה נשאר עד אפריל.
היו"ר משה גפני
אני התווכחתי אתכם לגבי חיוב במזומן. טענתי שזה לא צודק, לא יכול להיות. לא בגלל שזה נכון מבחינת בדיקה – לא היינו צריכים לבדוק שום דבר. זה לא נכון שאני עוסק בינוני, אני צריך לשלם לממשלה, לתת לה הלוואה כשאני לא קיבלתי כסף. מתי אני צריך לשלם את זה? אני צריך לשלם כשקיבלתי את הכסף. על זה נולד החוק של חיוב על בסיס מזומן, ובסופו של דבר הסכמתם.
ערן יעקב
הסכמנו להוראת שעה. יש הוראת שעה עד אפריל, אז אני אומר - - -
היו"ר משה גפני
ראיתי שזה הצליח. איך ראיתי שזה הצליח? בגלל שראיתי שלטים גדולים, שלטי חוצות, שהממשלה מתהדרת בעניין הזה של חיוב על בסיס מזומן.
ערן יעקב
אתה מדבר על השלטים עם יובל המבולבל? תחסוך.
היו"ר משה גפני
מבחינתי הממשלה היא ממשלה אחת.
ערן יעקב
זה בלבל גם את העוסקים.
היו"ר משה גפני
אנחנו בישיבת ועדה עכשיו, ובישיבת ועדה הרשות המבצעת היא אחת. אני יודע שבמשרד האוצר יש כמה משרדי אוצר וכמה משרדי ממשלה שונים. זה בסדר, אבל מבחינתי – ממשלה אחת. והממשלה פרסמה, בצדק, את הדבר הצודק הזה – תשלום על בסיס מזומן, וזה עד אפריל. ברור לי לחלוטין שזה צריך להיות הוראת קבע. אי אפשר לקחת מאזרח, עוסק קטן או עוסק בינוני, לא אחד שעושה תכנוני מס, שיש לו עורכי דין גדולים – שישלם מתי שמקבל את הכסף, וזה בסדר. אנחנו חוששים מהעניין הזה שיגיע אפריל ועדיין הממשלה לא תקבל החלטה בנושא הזה ואנחנו חושבים שצריך להחיל על זה את סעיף 38.
ערן יעקב
אז אם יהיה חשש כזה יבואו וזה יוארך.
היו"ר משה גפני
יוארך?
ערן יעקב
אני אומר שאם החשש שלך יתממש לקראת אפריל - - -
היו"ר משה גפני
מה יתממש? יש בחירות.
שגית אפיק
סעיף 38 לא עובד ככה. פעם שלישית.
ליאת גרבר
לא יוארך.
היו"ר משה גפני
למה לא יוארך?
ליאת גרבר
כי עמדתנו היא שסעיף 38 - - -
היו"ר משה גפני
אבל ערן אומר שכן יוארך.
ספי זינגר
אי אפשר באופן נפרד - - -
היו"ר משה גפני
זו פרשנות למה שערן אומר? בבקשה, עופר.
עופר מנירב
קודם כול, אם אפשר בסרקזם - - -
היו"ר משה גפני
כן, אפשר.
עופר מנירב
שאלת מה הם רוצים לבדוק. אז התשובה היא שהם רוצים להיות מי יהיה היושב-ראש הבא של ועדת הכספים. זה סרקזם, אבל - - -
ערן יעקב
נראה לי שזה המשפט הכי ענייני שהיה היום בוועדה. לא שהוא נכון, בדיוק ההיפך. אגב, על ראש הגנב בוער הכובע – כנראה שאותם זה מעניין.
עופר מנירב
אני חושב שרשות המסים כבר הביעה את עמדתה, ואתה לא יודע אותה. בחודש ספטמבר רשות המסים הוציאה הוראת ביצוע שאומרת שלגבי כל אותם עסקים שאישרו להם לדווח מע"מ מזומן, את מס ההכנסה הם רוצים על בסיס מצטבר, בניגוד למה שהיה 20 שנה אחורנית. רשות המסים הוציאה הוראת ביצוע, והיא אומרת: כל אותם עסקים קטנים, שלא קיבלו את הכסף ושהיו רשאים כל השנים לדווח על בסיס מצטבר, עכשיו ידווחו במזומן. זה היה בספטמבר האחרון, אדוני, בניגוד לפסיקה בספק דין "השומרים", בניגוד להרבה דברים. אפילו הוצאנו חוות דעת לציבור החברים שלנו, שחתום עליה משה מזרחי, מי שעד לפני שנה היה היועץ המשפטי של רשות המסים.
היו"ר משה גפני
חוות דעת של משה מזרחי? מה אתם אומרים על זה?
ערן יעקב
- - - מוציא חוות דעת הפוכות, אז יכול להיות שגם עכשיו הוא יתהפך. אבל בעניין הספציפי הזה יודע עופר שבסופו של דבר מע"מ ומס הכנסה לא תמיד מתנהלים אותו דבר, יש את פסק דין "השומרים". ואין חפיפה מושלמת, לא במע"מ ולא במס הכנסה, על עניין בסיס מצטבר במזומן, ואתה יודע את זה מן הסתם. אני מציע לא לקשור כרגע דברים שלא קשורים. נתנו הטבה משמעותית לעניין של בסיס מזומן. זה היה בהסכמה עם משרד התמ"ת, עם עסקים קטנים. זה נעשה, זה קיים עד אפריל. בואו נכבד לפחות את מה שנתנו. אמרנו שזה יהיה עד אפריל, אז בואו נכבד. עכשיו הרצון לייצר פה כל מיני דברים שלא קיימים ולייצר כל מיני דברים שלא קשורים - - -
עופר מנירב
למה לא קיימים? קיימים בפירוש, בואו נגיד את הדברים על השולחן.
ערן יעקב
קיימים- - - מחפשים דבר אחר.
עופר מנירב
לא מחפשים שום דבר. קיימים, זו העובדה.
ערן יעקב
מה שמונח כרגע על השולחן, עופר, זה דבר אחד בלבד – זה בסיס מזומן. הוא קיים עד אפריל, ברמה העובדתית. הדיון הזה לא קשור כרגע לעניין של בסיס מזומן, למס הכנסה ולאיך זה מתבצע.
עופר מנירב
סליחה שאני חולק עליך, אבל אתה, בניגוד ליועץ המשפטי שלכם, אמרת עניינית שעוד לא בדקתם את זה. אז תפסיק - - -
ערן יעקב
דיברנו על מע"מ.
עופר מנירב
על מע"מ.
ערן יעקב
תקשיב מה אמרתי. דיברנו על התועלת מהמהלך. המהלך הזה, היתה לו מטרה מאוד ברורה – לבוא לקראת העסקים הקטנים לצורך מאוד מסוים, לאפשר להם. לא בדקנו את התועלת של המהלך. זה מה שאמרתי.
עופר מנירב
ערן, אני לא כועס עליך, אני לא יודע למה אתה כועס עלי ואתה לא מוכן אפילו לשמוע את מה שאני אומר. הדיון פה, לפי מה שהבנתי עד עכשיו, הוא לגבי סעיף 38 ולא לגבי העניין של בדיקה או לא בדיקה. ההערה שלך לגבי בדיקה או לא בדיקה לא רלוונטית לגבי תחולת 38.
היו"ר משה גפני
עופר, אני מזדהה עם הדברים שלך. אני אומר לך באופן חד-משמעי: צודק ערן, הוא דיבר לגופו של החוק, הוא לא דיבר על סעיף 38. אני יותר ויותר מתרשם שההחלטה לגבי סעיף 38 – אני לא בטוח בעניין הזה, אני צריך לבחון גם את עצמי – בכל אופן יש דיון לגופו. יש כזה דיון, הוא מרחף בחלל.
ליאת גרבר
לא, לא.
היו"ר משה גפני
אני ממש לא בטוח בזה. ערן דיבר לגופו של החוק.
ערן יעקב
לא. רגע, רגע.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? תן לי לעשות בך שימוש לגבי העניין הזה. יכול להיות שאני אומר דברי אפיקורסות; יכול להיות שבאמת אסור לי להגיד דבר כזה; יכול להיות שבאמת הכול טהור מבחינה משפטית. שמעתי קודם את אלעזר – יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני סתם תמים – הוא מביא לך שני חוקים שנוגעים למשרד השיכון, ומבחינת סעיף 38 שניהם אותו דבר, בדיוק. לכן לא רציתי בהתחלה שיתייחס לזה, אלא שיתייחס קודם לנושא של ההלוואות ושיגיד שסעיף 38 לא חל ואחרי זה שסעיף 38 כן חל. שמישהו יספר לי סיפורים שהכול טהור והכול נקי וחף מהאיום של אגף התקציבים. ואחרי זה הוא מביא לי את נגיד בנק ישראל, שהממשלה הבאה תצטרך לקצץ 15 מיליארד שקלים ושהיא תצטרך לעשות את הגזירות של 2003. בסדר, שמענו. היינו בסרט הזה.

אם אני אהיה יושב-ראש ועדת הכספים בכנסת הבאה אז לא נורא, אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים בגלל שאני משתף אתכם פעולה. אבל אוי לחיים שלכם אם אהיה חבר ועדת כספים מהאופוזיציה. מה אתה צוחק?
שכיב שנאן
הם לא פוחדים. הם יודעים שזה לא יקרה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה לעניין הזה, תבדקו את זה עוד פעם.
ליאת גרבר
תשובה לגבי מה?
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של תשלום על בסיס מזומן.
שגית אפיק
המע"מ.
ליאת גרבר
אמרנו שסעיף 38 לא חל לפי הפרשנות שניתנה.
היו"ר משה גפני
בסדר. תבדקו עוד פעם.
שגית אפיק
אתם בודקים את כל היתר, תבדקו גם את זה. למעשה זה נוסח שהוא גם מאוד דומה לאחרים. פה זו תחולה לגבי עסקה.
ליאת גרבר
במסגרת הבחינה של משרד המשפטים, אם ישתנה העיקרון תשתנה התשובה, אבל אם העיקרון הוא אותו עיקרון אז זאת התשובה.
ספי זינגר
גם הנימוקים שלך פה לא רלוונטיים.
שגית אפיק
פה הנימוקים שלי לא חלים, אני מסכימה.
ליאת גרבר
זה מחזק את זה.
שגית אפיק
אבל אתה לא יכול לקבל את הנימוקים שלי פעם ככה ופעם ככה. לאורך כל השורה נלך אתם.

תקנות מס הכנסה (משמרות) - אני חושבת שפה סעיף 38 אמור לחול, אפילו לפי פרשנותכם המצמצמת ביותר. אולי כאן, מבחינה מהותית, ראוי להאריך בשנתיים ושיובאו תקנות כאלה.
ליאת גרבר
שוב – אם עסקינן בסעיף 38 עמדתנו היא, מאחר שהניסוחים הם דומים, זה לא חל.
שגית אפיק
זה לא חל?
ליאת גרבר
זה מדבר על הכנסה ולא בתקופה.
שגית אפיק
לא, זו כבר התחכמות.
ליאת גרבר
זו ממש לא התחכמות. זה בדיוק כמו בהגדלת ההיצע.
שגית אפיק
אבל כל התקנות האלה, משנת 1986 הן מוארכות שנה אחר שנה.
ליאת גרבר
אם יחליט השר להביא תקנות אז הוא יביא תקנות, אבל אני לא - - -
היו"ר משה גפני
חזקי, בבקשה.
ליאת גרבר
חשוב לי להבהיר, אני לא מביעה עמדה לעניין התקנות – טוב, רע, כן או לא. אני מביעה עמדה לעניין סעיף 38, עמדה משפטית.
ישראל חזקיה
אומרת ליאת שלפי דעתם תקנות מס הכנסה (עבודת משמרות) לעובדים עד תקרה מסוימת, לא חל עליהן סעיף 38. אני חושב שזו טעות חמורה. מדובר על סעיף 38. המשמעות היא שב-31 בדצמבר פג העניין. גם בעבר זה הוארך, כלומר, פתאום יש פה שינוי של פרשנות.
ערן יעקב
האריכו, זה לא קשור. זה לא הוארך מתוקף סעיף 38. באו פוזיטיבית והאריכו.
ישראל חזקיה
כל עוד לא באתם - - -
היו"ר משה גפני
אז אולי תבואו עם תקנות? אכנס את הוועדה בשביל לאשר את זה.
ליאת גרבר
יכול להיות, אבל זו לא היתה השאלה.
ישראל חזקיה
אבל בינתיים - - -
ערן יעקב
אתה רוצה לדבר גם על הדיווח המקוון? בוא נדבר.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. האמת היא שהשתקת אותי עכשיו. אבל תצא רגע מהעימות אתי - - -
ערן יעקב
לא, אין לי עימות אתך.
היו"ר משה גפני
אומר חזקי, בצדק, לגבי הנושא של המשמרות, אפילו אם אתם טוענים שסעיף 38 לא חל - אגב, זה נכון?
שגית אפיק
אני חשבתי שהוא כן חל.
ישראל חזקיה
אנחנו חושבים שהוא כן חל. בעבר הוא חל.
היו"ר משה גפני
אני מבקש, תבחנו את עניין המשמרות. זה דבר חשוב. אתם גם הארכתם את זה. יש עמדה משפטית, גם להם יש וגם היועצת המשפטית של הוועדה סבורה שסעיף 38 כן חל. אני מבקש שתבחנו את זה עוד פעם. זה דבר חיובי. במידה שאתם מחליטים שאתם מתעקשים על העמדה המשפטית שלכם, תביאו את התקנות ונאריך את זה. זו לא חקיקה.
ציון פיניאן
מכל הנושאים שהיו היום, יש אחד שזכאי לתקנה 38?
היו"ר משה גפני
הדבר היחיד שחל עליו, תראה מה זה - - - רגע. רכז הקואליציה בוועדה רוצה לדעת את עמדתכם. ממה שהיה עד עכשיו, על כל הדברים לא חל סעיף 38 מלבד דבר אחד. הדבר היחיד זה חוק שהתקבל פה, שנותנים הלוואות לדיור.
ליאת גרבר
לא נכון. גם מס רכישה לדירה לא מוארך.
שגית אפיק
הוא אומר על מה כן חל סעיף 38.
היו"ר משה גפני
כל הממשלות קבעו בחוק ההסדרים שהחוק הזה לא חל, כי זה עולה להם כסף. על זה חל סעיף 38. הרי אין חוק הסדרים, אז איך יבטלו את זה? הם אומרים: חל סעיף 38, וזה מוארך. אחרי זה הם משכנעים אותי - - -
ציון פיניאן
עבודה בעיניים.
היו"ר משה גפני
לא. חס וחלילה. זה הכול על בסיס מקצועי, עמדה משפטית.
ישראל חזקיה
אני מבקש בכל אופן להשלים את דבריי בעניין. מדובר בשכר של עובדים.
היו"ר משה גפני
דקה אחת. אני רוצה שתדע, רכז הקואליציה בוועדה, שבמשך כל הקדנציה הזאת לא עשיתי שום דבר בלעדיו, בא לבדוק את השאלה המשפטית האם יש מקר שבו סעיף 38 חל. התברר שסעיף 38 לא חל על שום דבר שיש בו איזושהי הטבה. הדבר היחיד שחל זה, היות שאין חוק הסדרים, יחול סעיף 38 על הסעיף הזה, שעליו צריך חוק ההסדרים. ציון פיניאן היה ער לעניין הזה, אני לא כל כך שמתי לב בהתחלה, ובסוף התברר - - -
לא משרד המשפטים. דיברתי על הממשלה.
ספי זינגר
סעיפים 7 ו-8, צווי עידוד השקעות הון – לעמדתנו חל עליהם סעיף 38.
שגית אפיק
גם לעמדתנו. והבלו על הדלק?
ספי זינגר
על הבלו לא סגור.
היו"ר משה גפני
חזקי, בבקשה.
ישראל חזקיה
אני רוצה להבהיר פה משהו. על פי השקפתנו וחוות הדעת שיש לנו זה חל, וגם בעבר זה הוחל, אלא אם כן עכשיו משנה הממשלה את הפרשנות המשפטית שלה.
דבר שני, מדובר בשכר של עובדים. אם הנושא הזה לא יוחל המשמעות היא שהחל מחודש ינואר שכר העובדים יישחק. אם הם לא יוציאו הנחיית ביצוע שזה חל לשכות השירות, שקובעות את השכר לעובדים, ישחקו את שכר העובדים. לכן אני מבקש שנציגות מס הכנסה לא תתחיל עכשיו לקיים דיונים וכדומה. הדברים צריכים להיות ברורים, כי מדובר במשכורת של חודש ינואר. מתחילים לפנות כבר עכשיו, מבקשים שמס הכנסה יוציא הנחיית ביצוע לחודשים האלה, עד אפריל או עד כמה שזה יהיה, ושישקלו בינתיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. גבירותי ורבותי, אני מצטרף לבקשתו של חזקי. הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב. אני מבקש את הבחינה מחדש של סעיף 38. במידה שסעיף 38, לפי דעתכם, בסופו של דבר לא חל אני מבקש שתביאו תקנות, ואם יהיה צורך אדבר גם עם שר האוצר. זו פגיעה בעובדים, ועמדתכם הבסיסית היא שצריך להאריך את זה.
ליאת גרבר
זו סמכות של שר האוצר. אני לא יכולה לדבר בשם - - - זה עניין של זיכוי ממס.
ערן יעקב
נבחן את זה.
ציון פיניאן
יש לכם הרבה בחינות היום.
היו"ר משה גפני
הלאה, הנושא הבא.
שגית אפיק
מקדמות מס שבח. למעשה מסתיימת תחולת הסעיף באפריל 2013. אני סבורה שסעיף 38 לא אמור לחול לגביו ואין מקום להאריך אותו, אפילו לא בחודש אחד נוסף.
ליאת גרבר
האמת היא שאת זה לא סיימנו לבחון. זה קצת יותר מורכז אז אנחנו רוצים כמה ימים.
זיו שרון
אני מציע לא לבחון את זה בכלל. למה זה יותר מורכב מדברים אחרים? השאלה היא אם התוצאה פה תהיה שונה מהתוצאה - - -
ליאת גרבר
בפעם ה-50 היום, אנחנו נחזור על זה שלא בחנו את התוכן של החוקים, אם הם טובים או רעים. יש פה חוקים שהאוצר היה מאוד שמח שיוארכו והם לא מוארכים. הנוסח של הסעיף הזה יותר מורכב, מדובר בסעיף שמבטל סעיף אחר. אין לנו תשובה. היינו יכולים להגיד שזה חל וזהו, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו רוצים לבדוק את זה. ההאשמות האלה הן לא במקום.
עופר מנירב
למה לא בדקתם את זה עד היום? כמו שבדקתם דברים אחרים שביקשתם לקבל חוות דעת וקיבלתם חוות דעת, למה על זה לא ביקשתם לקבל חוות דעת?
ליאת גרבר
כי הנוסח של הסעיף הזה יותר מורכב.
עופר מנירב
ביקשתם חוות דעת?
ליאת גרבר
כן, אנחנו ביקשנו, ולא קיבלנו עדיין תשובה בעניין.
עופר מנירב
חבל שהיושב-ראש לא שומע. הם אומרים שהם ביקשו ועוד לא קיבלו חוות דעת. זאת אומרת, על זה היועץ המשפטי לא יכול לתת חוות דעת. כנראה יש בעיה, אני לא יודע.
שגית אפיק
מבחינה מהותית, המקדמות השיגו את המטרה שלהן?
זיו שרון
תלוי את מי שואלים.
עופר מנירב
לא השיגו כלום.
שגית אפיק
טוב, תבחנו גם את זה. לא בחנתם את זה.
ספי זינגר
כמו שאמרנו, נענה בתוך ימים ספורים על כל השאלות האלה. כל מה שנשאר פתוח נענה.
שגית אפיק
צו הבלו, הסולר. ערן.
ערן יעקב
גם פה, בגלל שהעניין הוא לא חד וחלק לכאן או לשם, יהיו לנו עוד כמה ימים - - -
שגית אפיק
אני חושבת שצו הבלו, זה די חד וחלק שהוא חל.
ערן יעקב
אנחנו גם רוצים. ממילא, אם לא זה אז נביא צו במקום. כנראה נביא צו.
שכיב שנאן
הם לא ידעו מה עומד על סדר היום של הוועדה היום? על הכול הם אומרים: תנו לנו כמה ימים.
ערן יעקב
הבעיה היא שהדיונים פה הופכים להיות דיונים מהותיים. זה לא דיון מהותי על כל סעיף.
זיו שרון
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתפעיל את השפעתך על כך שהחשיבה – מכיוון שהציבור במגזרים שונים תלוי בה - תימשך בכל הנושאים שנשארו פתוחים לכל היותר עד יום ראשון, ושזו תהיה ההמלצה שלך למשרד המשפטים לחזור אליך עד יום ראשון הקרוב.
ספי זינגר
אנחנו התחייבנו.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתם לא משיבים לעורך דין זיו שרון, עד כמה שאני מכבד אותו. יש פה יושב-ראש ועדה - - -
ספי זינגר
יש פה איזו רוח שהיא לא נכונה בעינינו.
ליאת גרבר
כעובדי ציבור, אנחנו חושבים שזה לא ראוי האמירות.
זיו שרון
לא אמרתי כלום - -
ליאת גרבר
אני מדברת על האמירה הקודמת.
זיו שרון
- - אלא רק ביקשתי שהמחשבה תיעשה מהר כי הציבור כולו תלוי בכם.
היו"ר משה גפני
הבנתי. שמעתי אותך. אני מבקש לסיים את הדיון הזה. רוח הדברים שנאמרו כאן, זו רוח הדברים. אני אומר לכם, ההרגשה שלי – יכול להיות שאני טועה - היא שלגופו של החוק או לגופה של התקנה יש השפעה.
ספי זינגר
אנחנו בוחנים תקנות משפטית, עניינית.
היו"ר משה גפני
אמרתי – אני בשר ודם, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שעמדת משרד המשפטים או עמדת הייעוץ המשפטי של רשות המסים - - -
ערן יעקב
תגיד שדיברת אליי.
היו"ר משה גפני
דווקא במקרה הזה לא דיברתי אליך. אתה דן באמת לגופו של החוק ויודע כל הזמן על הטבה להגיד לא. אין לי ויכוח אתך בכלל, זה בסדר. עכשיו דיברתי על המשפטנים שבעניין.

המשפטנים, אתם יודעים - ואני אומר לכם באמת, אני לא מתכוון חס וחלילה לפגוע בכם – הנושא המשפטי הוא נושא גמיש, במיוחד כשאנחנו מדברים על סעיף 38 בחוק. סעיף 38 בחוק, יש דיון משפטי מה נכלל ומה לא נכלל, וצריך לחשוב גם על הראייה הציבורית. בראייה הציבורית יש דברים שראוי להחיל עליהם את סעיף 38. הדוגמה שהבאתי על מיסוי מקרקעין – יש עמדה, ולכן גם ביקשתי. אם זה דבר שהוא מאוד שנוי במחלוקת, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מקצועית - בסדר. אבל אם לא – צריך ללכת לקולא.
ספי, אתה יודע שהגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. הולכים עם ראש בקיר. לא כל דבר צריך ללכת עם ראש בקיר. צריך לבחון לגופו. יש דברים שראוי להאריך. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה.

ביום ראשון, בעזרת השם, אני הולך לקיים כאן ישיבה נוספת. ככל הנראה, אצטרך גם להביא דברים נוספים, יכול להיות שאצטרך להביא את הקיצוץ הרוחבי שאני מעכב הרבה זמן, יכול גם להיות שהוא לא יעבור. ביום ראשון אני הולך לקיים ישיבה, כנראה שאת הישיבה של יום שני על הריכוזיות אני מבטל. עוד לא החלטתי סופית, אבל ראיתי בעיתון שאני צריך לבטל. אמנם דיברו אתי מראש הממשלה ודיבר אתי גם יושב-ראש הכנסת, אבל בסוף ראיתי את זה בעיתון. זאת אומרת, לא צריך החלטה שלי. אז בינתיים זה עוד לא בוטל. תיכף נתייעץ בצוות אם אנחנו מבטלים או לא. אני גם לא חשבתי שאת הריכוזיות אפשר להעביר בפגרת בחירות. אני תומך בחוק הזה, אני חושב שצריך להרחיב, אבל לא יודע, החודשים של החודשים האחרונים היא התנהלות שאני לא כל כך אוהב אותה.

אז ביום ראשון תהיה ישיבה, עד יום ראשון אני רוצה תשובות. אני רוצה תשובות חיוביות על מה שביקשתי, אבל גם אם תהיינה תשובות שליליות - אתם מחויבים להגיד לאזרחים מה עומד בפניהם, אם זה כן יוארך או לא יוארך, ואני מבקש ללכת לקולא. יש דברים שצריך להפעיל מחשבה, עם כל הכבוד. הנושא המשפטי לא עומד בפני עצמו, הוא חלק מתוך מערכת ציבורית שצריך שתהיה ראויה ותלך על פי כללים מוגדרים, ושלא ייכנסו פה אינטרסים זרים. אני מאוד מכבד את העמדה המשפטית, אבל עמדה משפטית, במיוחד במקרה הזה, שזה גם שנוי במחלוקת וזה לא שחור על גבי לבן אלא שיקול דעת – תפעילו שיקול דעת חיובי.

עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד לגבי הצווים. ערן יעקב, עכשיו אני מדבר אליך. אני מאוד מבקש לא להכניס צווים בתקופה הזאת, שיחולו באיזה פרק זמן שהמחוקק לא התכוון אליו. שלחתי גם מכתב לשר האוצר. אי אפשר לנצל את הזמן הזה. זו מין דיקטטורה נצלנית, מנצלים את הזמן שבו הכנסת לא עובדת, מנצלים את המציאות שאנחנו בפגרת בחירות וחברי הכנסת עסוקים בדברים אחרים. להכניס עכשיו צווים שיחולו עליהם אחרי זה גם פגרת הבחירות, ועד שהכנסת מתכנסת תחול גם פגרת הפסח ואחרי זה גם פגרת קיץ. זה יגיע לאוקטובר 2013, כשהמחוקק קבע שצריך עד 60 יום. זה נכון שזה כשר, אבל מסריח למרחוק. יש לכם מזל אחד – שאני לא שר האוצר. לא, אני חוזר בי. זה לא היה במקום. אני אדבר עם שר האוצר, אבל אני מבקש מכם לא להוציא עכשיו צווים כאלה, אלא אם כן יש הסכמה לגביהם. יש צווים שחלה עליהם שנה שלמה.
ערן יעקב
איזה צו?
היו"ר משה גפני
הבירה.
ישראל חזקיה
מ-25 ביולי 2012.
היו"ר משה גפני
אמרו לי שיש הסכמה להוריד את הבירה. זה נכון או לא נכון?
ערן יעקב
אבל אתה מדבר על תקופה - - -
היו"ר משה גפני
הבנתי, בסדר.

רבותי, עד יום ראשון אני רוצה תשובות. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים