ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/11/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
05/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 790>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בחשון התשע"ג (5 בנובמבר 2012), שעה 10:50
סדר היום
<תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אילן גילאון
מוזמנים
>
שרי בכר - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה לקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשע"ב-2012. בבקשה.
שמרית שקד
במושב הקיץ האחרון התקבל בוועדה חוק, שעשה תיקון משמעותי בנושא ביטוח אבטלה. השינוי הראשון שעשינו הוא שינוי חישוב תקופת ההכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה – במקום שהיה 360 ימים, 12 חודשים, מספיק יום אחד, ונתנו אפשרות גם לעובדים שעובדים יומיים-שלושה, להיות זכאים לדמי אבטלה.
החלק השני של התיקון הזה היה שינוי חישוב השכר היומי לתשלום דמי אבטלה. בעבר החישוב היה על בסיס 75 ימי עבודה. בחוק קבענו שבסיס החישוב יהיה ששה חודשים. בתקנות מוצע להתאים את החישוב לתיקון שנעשה בחוק, כלומר אם בסיס החישוב בתקנות היה הכנסה ב-75 ימים, ולעובד חודשי זה היה שלושה חודשים קלנדריים, חילקו ב-25, וכך קיבלו את חישוב השכר היומי.
היו"ר חיים כץ
שוב.
שמרית שקד
בסיס החישוב – 75 ימים, חילקו את זה במספר החודשים שבהם עבד – נאמר, שלושה חודשים, הרוויח אלף בכל חודש, וחילקו את זה ב-25. לעובדים יומיים היה 75 ימי עבודה בפועל, וחילקו את זה במספר הימים שבהם עבדו – כך קיבלו את חישוב השכר היום. אמרנו שבסיס החישוב יהיה ששה חודשי עבודה, לכן מוצע לשנות בתקנות את שיטת החישוב כך שהכנסה בששה חודשים תחולק ב-150 גם לעובדים יומיים וגם לעובדים חודשיים – עשינו האחדה.
לגבי חיילים, בסיס החישוב בחוק היה שנה, ונשאר כך. מחלקים את זה במספר החודשים שבהם עבדו, והסכום המתקבל מחולק ב-25.
אנחנו יודעים בחוק – לקחנו בחשבון שהשיטה הזו מביאה להפחתה מסוימת בדמי אבטלה שמשולמים לעובדים יומיים, אבל ההפחתה הזו תחול רק על זכאים חדשים, ואמרנו בחוק, גם אתה אמרת, שחלק ניכר מהעובדים היומיים בכלל לא היו זכאים לדמי אבטלה לפי החוק, לכן הרחבנו לאנשים - בסך הכול הם מרוויחים מזה.
היו"ר חיים כץ
ביטוח לאומי, מקובל עליכם?
שרי בכר
אנחנו הצענו את זה, אז כמובן.
היו"ר חיים כץ
תקריאי, בבקשה.
שמרית שקד
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה)(תיקון), התשע"ג-2012.

ביטול תקנה 5. 1. תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ג-1972 (להלן - התקנות העיקריות) – בטלה.

החלפת תקנה 11. 2. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

"חישוב השכר היומי הממוצע.

11. "(א) לעניין חישוב השכר היומי הממוצע של מובטל כאמור בסעיף 170(א) לחוק, יחולק סך כל הכנסתו של מובטל ב-150, ולעניין חישוב השכר היומי הממוצע של מובטל כאמור בסעיף 170(ב) לחוק, יחולק סך הכנסתו של מובטל במספר החודשים שבהם עבד והסכום המתקבל יחולק ב-25".

(ב) סכום המתקבל לפי תקנת משנה (א) שהוא פחות מ-50 שקלים חדשים לא יובא בחשבון, וסכום שבין 50 ל-99 שקלים חדשים ייחשב כ-100 שקלים חדשים.

(ג) בתקנה זאת, "הכנסה" – ההכנסה או השכר המשמשים בסיס לחישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיף 170 (א) או (ב) לחוק.
תחילה ותחולה. 3. תחילתן של תקנות אלה 90 יום מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו לגבי מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק, חל ב-1 בחודש שלאחר יום התחילה או לאחריו.
בעצם אישור התקנות האלה מכניס לתוקף את החוק שאישרנו.
היו"ר חיים כץ
תודה. מי בעד התקנות כפי שהוקראו?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
אושר פה אחד. התקנות אושרו, והחוק ייכנס לתוקף, חוק דמי אבטלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:56.>

קוד המקור של הנתונים